KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Begrundelse og formål Miljøbelastningen i EU fra lyskilder til belysning har et betydeligt omfang, ikke mindst på grund af deres elforbrug i brugsfasen. Det anslås til 344 TWh årligt i 2007, svarende til 138 mio. tons CO 2 -ækvivalenter. For at sætte forbrugerne i stand til at vælge mere energieffektive lyskilder er der fastsat obligatoriske energimærkningskrav til lyskilder til boliger (undtagen retningsbestemte lyskilder) i Kommissionens direktiv 98/11/EF 1, som er vedtaget i medfør af direktiv 92/75/EØF 2, der handler om energimærkning af husholdningsapparater (nu afløst af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU 3 om energimærkning af energirelaterede produkter). Disse krav har betydet, at der er givet standardoplysninger om (ikke-retningsbetemte) husholdningslyskilders energiforbrug ved at indplacere dem på en skala fra A til G. Med Kommissionens forordninger 244/ og 245/ blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF 6 gennemført for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger hhv. lyskilder, der typisk er til erhvervsmæssig brug. Der er også planer om en forordning om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder. Gennemførelsesbestemmelserne om miljøvenligt design udvider anvendelsesområdet for EU's energieffektivitetspolitik for belysningsprodukter til også at omfatte erhvervsmæssig belysning og retningsbestemte lyskilder, og de fremkalder ændringer på markedet ved at hæve den nedre grænse for belysningsprodukternes energieffektivitet. Derfor bør anvendelsesområdet for energimærkningen af elektriske lyskilder udvides tilsvarende og energimærkningsskalaen revideres. Det indebærer, at Kommissionens direktiv 98/11/EF bør afløses af en delegeret retsakt på grundlag af direktiv 2010/30/EU. Generel baggrund En af de vigtigste grunde til, at der stadig sælges laveffektive lyskilder, er at brugerne beslutter, hvad de vil købe, ud fra anskaffelsesprisen og ikke ud fra varens levetidsomkostninger. Bedre bliver det ikke bedre af, at der i mange tilfælde er enorme prisforskelle mellem sparepærerne og de mindre effektive alternativer. Dertil kommer, at køberne kun for oplysninger om energieffektiviteten for nogle kategorier af lyskilder, og det giver ulige vilkår EUT L 71 af , s. 1. EUT L 297 af , s. 16. EUT L 153 af , s. 1. Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikkeretningsbestemte lyskilder i boliger, EUT L 76 af , s. 3, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2009, EUT L 247 af , s. 3. Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF, EUT L 76 af , s. 17, senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 347/2010, EUT L 104 af , s. 20. EUT L 285 af , s. 10. DA 2 DA

3 Derfor realiseres forbedringer i mange tilfælde ikke, selvom de ville være omkostningseffektive for slutbrugerne. Et andet problem er de modsatrettede incitamenter for eksempelvis en ejer, der lader sig lede af lave anskaffelsesomkostninger ved køb og installation af lyskilder til erhvervsmæssig belysning og lader lejerne betale den højere elregning. Gennem de sidste 13 år har man delvis søgt at løse dette problem med energimærkningsordningen for husholdningslyskilder i Kommissionens direktiv 98/11/EF. Det har forbedret energieffektiviteten med 10 % mellem 1998 og Selvom den nuværende ordning stadig presser markedet frem mod yderligere forbedringer af energieffektiviteten for lyskilder til boliger, tager mærkningsskalaen ikke hensyn til lyskilder til erhvervsmæssig brug, retningsbestemte lyskilder eller lyskilder med ekstra lav spænding. Den har heller ingen sondring mellem de mest effektive klasse A-produkter, hvor lysdioderne vil hæve barren mere og mere. Den forberedende undersøgelse og konsekvensanalyserne af ikke-retningsbetemte lyskilder til boliger og af retningsbestemte lyskilder har således vist, at den beskedne forbedring af energieffektiviteten, der er opnået (1 % om året), ikke vil stige uden en revision af de nuværende energieffektivitetsklasser. Det skyldes hovedsageligt energimærkets nuværende udformning. Konsekvensanalyserne viser, at den samlede bestand af lyskilder til belysning i 2005 stod for et årligt elforbrug på 344 TWh i EU-27, og at det vil stige til 445 TWh i 2020, hvis der ikke gøres noget (dvs. hvis den nuværende mærkningsordning videreføres uændret). Stigningen skyldes hovedsagelig fortsat stigende salg. Formålet med det foreliggende forslag er at mindske den ellers forventede stigning i energiforbruget fra disse lyskilder. Den samlede reduktion af energiforbruget ved de eksisterende og eventuelle nye krav til miljøvenligt design og den reviderede energimærkningsordning i dette udkast til delegeret forordning anslås til 100 TWh i Gældende bestemmelser på det område, forslaget vedrører Foruden den mulige gennemførelsesforskrift om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, findes der følgende forskrifter om elektriske lyskilders miljøpræstationer: Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger. Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af husholdningslamper. Kommissionens afgørelse af 6. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til lyskilder 7. 7 EUT L 148 af , s DA 3 DA

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 8. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 9 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Nye energieffektivitetsklasser vil sammen med de eksisterende og mulige nye krav til miljøvenligt design øge udbredelsen på markedet af energieffektive lyskilder og dermed bidrage til, at det bliver muligt at nå det mål på 20 % energibesparelse i 2020, som handlingsplanen for energieffektivitet (KOM(2006) 545) lægger op til. Gennemførelsen af direktiv 2010/30/EU vil på sin side bidrage til, at det bliver muligt at nå EU s mål om at reducere drivhusgasudledningen med mindst 20 % i Det er i overensstemmelse med Lissabonstrategien og den fornyede strategi for bæredygtig udvikling at fremme udbredelsen af effektive lyskilder på markedet, fordi det vil fremme investeringerne i F&U og gøre konkurrencevilkårene mere lige. Det er også i tråd med handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik (KOM(2008) 397). Den europæiske økonomiske genopretningsplan (KOM(2008) 800) fremhæver energieffektivisering som en hovedopgave, herunder navnlig fremme af udbredelsen af produkter med et stort energisparepotentiale som f.eks. lyskilder. Endelig vil de foreslåede forskrifter bidrage til, at det bliver muligt at nå målet om at afkoble den økonomiske vækst fra ressourceforbruget, jf. Europa 2020-strategien (KOM(2010) 2020), under flagskibsinitiativet et ressourceeffektivt Europa. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Interessenthøring Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Helt fra starten på de forberedende undersøgelser har de berørte parter på internationalt plan og i EU og eksperter fra medlemsstaterne været inddraget i høringerne. Energimærkningen har været drøftet i sammenhæng med kravene til miljøvenligt design i det konsultationsforum for miljøvenligt design, der er oprettet i medfør af rammedirektivet om miljøvenligt design, direktiv 2009/125/EF. Konsultationsforummet er sammensat af eksperter fra medlemsstaterne med en afbalanceret deltagelse af repræsentanter for de berørte parter, dvs. ikke-statslige forbruger- og miljøorganisationer, detailhandlere og fremstillingsindustrien. På et møde i konsultationsforummet den 28. marts 2008 forelagde Kommissionens personale et arbejdsdokument om miljøvenligt design af lyskilder til almen belysning (den nuværende forordning 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger) og annoncerede, at en ajourføring af energimærkningsforskriften for lyskilder (Kommissionens direktiv 98/11/EF) ville blive 8 9 EUT L 37 af , s. 24. EUT L 37 af , s. 19. DA 4 DA

5 drøftet sammen med forskriften om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder. På forummets møde den 5. juli 2011 forelagde Kommissionens medarbejdere et arbejdsdokument med forslag til krav til miljøvenligt design for retningsbestemte lyskilder og en energieffektivitetsskala for alle lyskilder til belysning. Den 23. september 2011 blev de tekniske detaljer i forordningsudkastene om miljødesignkrav og energimærkning diskuteret i en teknisk undergruppe bestående af forummedlemmer, der havde udtrykt interesse for det. Eksperterne og de berørte parter har fået tilsendt alle relevante arbejdsdokumenter, som også er offentliggjort i Kommissionens CIRCA-system sammen med de parternes skriftlige kommentarer. Desuden er dokumenterne lagt ud på GD Energis hjemmeside på Europaserveren og sendt til Europa-Parlamentet som orientering. Endelig har forslaget været drøftet på mange møder, som medarbejdere i Kommissionen har holdt med interessenter og medlemsstater, men også med internationale partnere som Det Internationale Energiagentur, Australien og USA. Udkastet til delegeret forordning er sendt til Verdenshandelsorganisationen i overensstemmelse med aftalen om tekniske handelshindringer for at sikre, at der ikke opstår handelshindringer. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem De berørte parter og medlemsstaterne støtter generelt en revideret energimærkningsordning, der omfatter alle elektriske lyskilder på grundlag af det omarbejdede energimærkningsdirektiv. Der indkom følgende reaktioner på forslagets hovedaspekter: Produkter og klassificering De første svar fra producenterne vidnede om tøven over for tanken om at inddrage alle lyskilder til belysning, herunder også lyskilder, der overvejende bruges erhvervsmæssigt. Men alle andre berørte parter bakkede op om udvidelsen, og til sidst gik heller ikke industrien imod. Kommissionens oprindelige forslag om at udvide energimærkningspligten til belysningsarmaturer (ud fra, hvilke lyskilder de kan bruges med) fik støtte fra industrien, men blev enstemmigt afvist af alle andre berørte parter ud fra den opfattelse, at det ville være uforståeligt for forbrugerne. Det blev derfor vedtaget at gøre en undtagelse fra reglen om kun at bruge piktogrammer og i stedet give supplerende oplysninger i tekstform for at gøre det lettere for forbrugerne at forstå, præcis hvad der ligger i mærkningen, herunder en advarsel, hvis armaturet ikke kan bruges sammen med energieffektive lyskilder. Energimærkningsskalaer Oprindelig foreslog flere medlemsstater, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer, at der skulle fastsættes en fælles energimærkningsskala for retningsbestemte og ikkeretningsbestemte lyskilder. Men med en sådan sammenblanding ville man se bort fra, at de to lyskildetyper varetager to forskellige opgaver: at oplyse et helt område (ikke-retningsbestemte lyskilder) eller at fremhæve dele af et område eller bestemte genstande (retningsbestemte lyskilder). Desuden vil det eksisterende lysanlæg normalt bestemme, hvilke lyskilder ejeren vælger ved udskiftning; hvis anlægget eksempelvis består af retningsbestemte lyskilder, vil ejeren kun undersøge og sammenligne retningsbestemte lyskilder. Nogle parter ønskede en omlægning af skalaen på det nuværende mærke for ikkeretningsbestemte lyskilder i stedet for indførelse af nye klasser over klasse A. Kommissionens vurdering er dog, at overgangen fra et glødepære- til et sparepæredomineret marked endnu ikke er gennemført, og at det derfor vil være mere hensigtsmæssigt at tage mærkningsskalaen (der oprindelig er udformet til det glødepæredominerede marked) op til nyvurdering under DA 5 DA

6 den planlagte revision af mærkningsreglerne i Nok er det sandt, at forordningen om ikke-retningsbestemte lyskilder i 2012 gør klasse C til den laveste tilladte energiklasse, så klasse D og E kommer til at stå tomme. Men efter den kommende forordning om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder vil der indtil 2016 stadig være halogenpærer på markedet, hvor det giver mening at skelne mellem klasse E, D, C og B. Selvom forbrugerne ikke forventes at sammenligne de to skalaer, ville det være forvirrende, hvis halogenpærer alle var i klasse E i en helt revideret mærkningsskala for ikke-retningsbestemte lyskilder, hvor resten af klasserne ville være forbeholdt lysstofrør, lysdioder og højtryksdamplamper, samtidig med at skalaen for retningsbestemte lyskilder havde halogenpærer i klasserne op til B. Lyskilder til belysning under særlige forhold (f.eks. i nødsituationer eller belastende miljøer) undtages fra mindstekravene til miljøvenligt design, men ikke fra mærkningspligten. Det kan stadig være nyttigt mærke dem med de laveste klasser for at vise forbrugerne, at de ikke skal bruge dem til almindelig belysning. Nogle af de berørte parter var uenige i forslaget om at indføre en ny metode til at beregne energieffektivitetsindekset for de kraftigere professionelle lyskilder (mere end lumen), hvilket ville gøre vilkårene lige for de professionelle teknologier (lysdioder, lysstofrør og højtryksdamplamper), hvis effektivitet ikke længere afhænger af effektforbruget, mens den gamle beregningsmetode bibeholdes for lyskilder til boliger, hvor lumenproduktionen er mindre, og som stadig er domineret af glødetrådslyskilder, hvis effektivitet stiger med effektforbruget. Men de parter, der anbefaler alternative muligheder, har endnu ikke forklaret, hvordan de vil modvirke de ulemper ved disse muligheder, som er påvist i Kommissionens forklarende note til konsultationsforummets arbejdsdokument om energimærkning af lyskilder fra juli Det er køs opfattelse, at der ingen perfekte løsninger findes på dette punkt, men at den, der er fremlagt i forordningsudkastet gør mindst skade og giver flest fordele. Oplysninger om andre lyskildeparametre på energimærket Med støtte fra enkelte medlemsstater gik forbrugerorganisationerne ind for at medtage så mange lyskildeparametre som muligt (levetid, antal tænd-sluk-cykler, farvetemperatur, opvarmningstid osv.) i standardiseret grafisk form på selve mærket. De påstod, at det ville gøre det lettere for forbrugerne at sammenligne lyskilderne, end det er nu, hvor fabrikanterne har lov til at bruge deres egne grafiske symboler for lyskildeparametre hvor som helst på emballagen. I modsætning hertil gik Kommissionens forslag (som fik støtte fra industrien og nogle medlemsstater) ud på kun at anføre lyskildens elforbrug pr timer på mærket som en frivillig tilføjelse til mærkningsskalaen. Indtil videre foreligger der kun anekdotisk evidens for, at producenternes nuværende måde at give produktoplysninger på er utilstrækkelig. Et krav om flere parametre på mærket ville lappe ind over produktinformationskravene i Kommissionens forordning 244/2009 om miljøvenligt design af ikke-retningsbetemte lyskilder i boliger. Den forordning har Kommissionen ingen planer om at ændre før den planmæssige revision i 2014, hvor den skal bringes på linje med eventuelle supplerende parameterkrav i den ajourførte forordning om energimærkning af lyskilder. Dertil kommer ikke mindst, at de meget små lyskildeemballager ikke giver plads til alle parametrene på mærket. Ekspertbistand Bidrag fra videnskabelige eksperter DA 6 DA

7 De tekniske, markedsmæssige og økonomiske analyser, der var nødvendige for at tilrettelægge en revideret energimærkningsordning, er tilvejebragt i en forberedende undersøgelse og en konsekvensanalyse. Disse undersøgelser er udført af eksterne konsulenter på vegne af Kommissionens Generaldirektorat for Energi (GD ENER). De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den forberedende undersøgelse blev udført i en åben procedure, hvor der blev taget hensyn til bidrag fra relevante berørte parter, herunder producenter og producentsammenslutninger, miljø-, forbruger- og detailhandelsorganisationer, eksperter fra EU- og EØS-lande og internationale organisationer som Det Internationale Energiagentur (IEA). Udkastet til forskrift er fremsend til Verdenshandelsorganisationen i overensstemmelse med aftalen om tekniske handelshindringer. Sammendrag af indkomne og anvendte udtalelser Der blev ikke peget på potentielt alvorlige risici, som kan gøre uoprettelig skade. Konsekvensanalyse Mærkning skal overvejes i sammenhæng med andre indsatsmuligheder som f.eks. selvregulering eller fastsættelse af mindstekrav til ydeevne (energieffektivitet). Som led i en konsekvensanalyse i henhold til artikel 15, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/125/EF, er også energimærkningsmuligheden evalueret. Nedenstående muligheder blev forkastet i en tidlig fase: Ingen EU-indgreb (ingen ændringer af gældende lovgivning, ingen ny lovgivning). Hvis denne mulighed blev valg, ville en stor del af de potentielle forbedringer ikke blive realiseret, da barriererne for elektriske lyskilder med bedre miljøpræstationer fortsat ville bestå. Desuden ville der være risiko for, at medlemsstaterne ville gribe ind hver for sig uden samordning med de andre. Det ville hæmme det indre markeds funktionsevne og pålægge producenterne store administrative byrder og omkostninger i strid med EU-lovgivningens mål. Desuden ville lovgivers mandat ikke blive indfriet. Støtte til en frivillig brancheforpligtelse. Denne mulighed blev forkastet, fordi den ikke blev foreslået af erhvervslivet. Vedtagelse af krav til miljøvenligt design alene. Denne mulighed blev forkastet, fordi den ikke udnytter de ekstra sparemuligheder, der ligger i de mest effektive af de endnu aktuelle teknologier. Forbrugerne ville nemlig ikke få oplysninger om disses energieffektivitet (de fleste af dem ville enten havne i klasse A eller ikke blive mærket). Revision af den eksisterende energimærkningsordning alene (uden krav om miljøvenligt design). Denne mulighed blev forkastet, fordi den ikke ville fremkalde de forventede besparelser. Valget faldt således på en kombination af at indføre krav om miljøvenligt design og at revidere den bestående mærkningsordning, fordi man derved opnår de største besparelser, og fordi det var det, interessenterne foretrak. Derved sikres det: DA 7 DA

8 at de løbende forbedringer af energieffektiviteten fortsætter og fremmes yderligere at loyal konkurrence og produktdifferentiering fortsat virker til fordel for højere energieffektivitet at energiforbruget lander på det niveau, der er omkostningseffektivt at der bliver mere konkurrence i branchen, fordi det indre marked for bæredygtige produkter i EU bliver større at byrderne ikke bliver for store for leverandørerne, herunder de små og mellemstore virksomheder, idet der i overgangsperioderne tages hensyn til den tid, det tager at omdesigne produkterne at beskæftigelsen i EU ikke påvirkes negativt. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget Forskriften stiller nye og reviderede obligatoriske energimærkningskrav til leverandører, der bringer elektriske lyskilder i omsætning, og til forhandlere, der udbyder dem til salg på et salgssted eller ved fjernsalg som f.eks. via kataloger eller over internettet. Det eksisterende energimærke kommer også til at gælde for retningsbestemte lyskilder og lyskilder til erhvervsmæssig brug. Men oven i den nuværende klasse A indføres der nye klasser, som gør det muligt at skelne mellem de forskellige mere energieffektive teknologier, og her er det navnlig lysdioderne, der skal fremhæves for deres præstationer frem for de kompaktlysrør, der hidtil har stået øverst på skalaen. Forskriftens anvendelsesområde er så vidt muligt harmoniseret med eksisterende og mulige nye gennemførelsesforskrifter om miljøvenligt design, hvor der stilles mindstekrav om energieffektivitet, funktioner og oplysninger til lyskilder til belysning. Der indføres også et mærke til lysarmaturer. Det viser energieffektivitetsklassen for de lyskilder, der kan bruges i armaturet, og i givet fald på de lyskilder, der leveres med det. Nærmere forklaring af visse bestemmelser Artikel 2 (definitioner): Ved siden af "slutbruger" indføres begrebet "endelig ejer". For lyskilder til erhvervsbrug er det jo ikke slutbrugerne (kontorpersonale, fodgængere osv.), der tager den købsbeslutning, mærkningsklasserne skal øve indflydelse på, men den, der kommer til at stå som ejer af lyskilden længst ude i værdikæden, dvs. ejeren af lysanlægget. Ved boligbelysning er endelig ejer og slutbruger den samme. Artikel 9: Der er brug for en særlig overgangsbestemmelse, fordi den nye mærkningsforordning har et større anvendelsesområde end Kommissionens direktiv 98/11/EF. De lyskilder, der for første gang kommer inden for retsaktens anvendelsesområde, skal først energimærkes et år efter ikrafttrædelsen. Der bør også gives ekstra tid til detailhandlerne, så de kan få fornyet deres lagerbeholdninger, og til armaturproducenterne, så de kan få lavet energimærker til deres produkter. DA 8 DA

9 Bilag V: I denne delegerede forordning er målemetoderne og verifikationsproceduren i forbindelse med markedstilsyn så vidt muligt harmoniseret med dem, der benyttes for de samme parametre i eksisterende eller mulige nye gennemførelsesforskrifter om miljøvenligt design. Bilag VI: Tabellen herunder viser, hvilke lyskildeteknologier der hører til i hvilke klasser som de er afgrænset i tabel 1. Den viser også, om teknologien er under udfasning eller skal udfases i henhold til de parallelle forordninger om miljøvenligt design. Energieffektivitetsklasse A++ (højeste effektivitet) Ikke-retningsbestemte lyskilder Endnu kun visse lavtryksnatriumlamper til gadebelysning. Vil snart indeholde de bedste lysdioder. Retningsbestemte lyskilder Endnu ingen lyskilder, men vil snart indeholde de bedste lysdioder. A+ De bedste lysdioder i 2012, bedste lineære lysstofrør, kompaktlysrør og højtryksdamplamper. Bedste lysdioder i A B C D E (laveste effektivitet) Gennemsnitlige lysdioder i 2012, gennemsnitlige kompaktlysrør og dårlige lineære lysstofrør samt dårlige højtryksdamplamper (udfasning af de to sidstnævnte mellem 2010 og 2017). Dårlige kompaktlysrør og lysdioder (med enkelte undtagelser udfaset i 2009), bedste (IRC-behandlede) halogenpærer Xenon-fyldte halogenpærer til netspænding (udfases i 2016 bortset fra G9- og R7slyskilder). Konventionelle halogenpærer og de bedste glødepærer (fuldstændig udfasning i 2012). Typiske glødepærer (fuldstændig udfasning i 2012). Gennemsnitlige lysdioder i 2012, gennemsnitlige til gode kompaktlysrør og højtryksdamplamper (foreslås udfaset i fase 3 i 2016). Dårlige kompaktlysrør og lysdioder (foreslås udfaset i fase 1 i 2013), bedste halogenreflektorlamper til ekstralav spænding (IRC-behandlede eller med xenon-fyldning). Konventionelle ekstralavspændingshalogenpærer af gennemsnitskvalitet, foreslås udfaset i fase 1 og 2 (2013 og 2014). Dårlige konventionelle halogenpærer til ekstra lav spænding (foreslås udfaset i fase 1 i 2013), halogenpærer til netspænding af god kvalitet (foreslås udfaset i fase 3 i 2016, hvis visse betingelser er til stede). Glødepærer med reflektor og dårlige netspændingshalogenpærer, foreslås udfaset i fase 1 og 2 (2013 og 2014). Tabel 2: For lysstofrør fås nøjagtig det samme totalresultat i klasse A, når der anvendes en kompleks korrektionsfaktor for styreanordninger, som ved anvendelse af den særlige formel i Kommissionens direktiv 98/11/EF. Dermed kan man anvende den samme ballastkorrektionsfaktor i formler, der definerer de nye højeste klasser DA 9 DA

10 A+ og A++, som kan omfatte lysstofrør, og det betyder, at det ikke er nødvendigt at have en særlig kolonne for lysstofrørs EEI i bilag VI. Beregning af referenceeffekt (P ref ) for lyskilder < lm (svarende til traditionelle pæreformede lyskilder i boliger): Fordelen ved at bruge den gamle formel fra direktiv 98/11/EF er, for så vidt angår halogenkategorien, som stadig har stor betydning, at forbrugerne ikke vil blive forledt til at bruge lyskilder med højere spænding, som i sagens natur er mere effektive, men også bruger mere energi, fordi disse lyskilder ikke så let ryger op i klasser for høj effektivitet, som hvis der blev brugt en lineær skala. Samtidig vil folk blive ledt til at bruge lysdioder med lavere spænding, fordi de lette virker mere effektive end lysdioden med højere spænding, som skal opnå en høj virkningsgrad for at komme i samme klasse (selvom de egentlig ikke er mere effektive). Beregning af referenceeffekt (P ref ) for lyskilder > lm (svarende til erhvervsmæssig belysning): Fordelen ved at bruge den nye lineære formel er, at den giver lige vilkår for teknologier, hvor glødetrådslyskilder ikke er dominerende, således at der ikke er megen forbindelse mellem virkningsgrad og lysstrøm. Tabel 3: For retningsbestemte lyskilder ligger det anvendelige lys normalt inden for en strålevinkel på 90, hvad der passer godt med formålet at yde accentuerende belysning. Det ser dog ud til at der er udviklet en produktserie med kompaktlysrør til udskiftning af halogenpærer, der er uhensigtsmæssigt anvendt i nedadrettede indbygningsspots (til oplysning af et helt område). I så fald (og kun da) er lys med en bredere vinkel anvendeligt, men brugerne bør stadig advares mod at installere sådanne kompaktlysrør som accentbelysning. Retsgrundlag Dette udkast til delegeret forordning skal udbygge direktiv 2010/30/EU, særlig artikel 10. Nærhedsprincippet Dette udkast til delegeret forordning skal udbygge direktiv 2010/30/EU, jf. dennes artikel 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Denne supplerende forskrift har form af en delegeret forordning og gælder således umiddelbart i alle medlemsstater. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får omkostninger ved at skulle supplere bestemmelserne i national ret. Hvad overensstemmelsesvurdering angår, er der ingen ekstraomkostninger i forhold til den nuværende situation for lyskilder til boliger, hvor energimærkning allerede er obligatorisk. Ekstraomkostningerne ved at udvide mærkningskravet til professionelle og retningsbestemte lyskilder og lysarmaturer skal bæres af producenterne og DA 10 DA

11 detailhandlerne, og det anslås, at de ikke får nogen væsentlig betydning for produktpriserne. Valg af instrument Foreslået reguleringsmiddel: delegeret forordning. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen virkninger for EU's budget. SUPPLERENDE OPLYSNINGER Ophævelse af gældende lovgivning Vedtages forslaget, ophæves direktiv 98/11/EF. Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Forslaget indeholder en klausul om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 11 DA

12 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger 10, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved direktiv 2010/30/EU pålægges Kommissionen at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter med et betydeligt energibesparelsespotentiale og en stor spredning i præstationsniveauer på trods af ækvivalente funktionelle egenskaber. (2) I forvejen var der fastsat bestemmelser om energimærkning af husholdningslamper i Kommissionens direktiv 98/11/EF. (3) Elektriske lyskilder tegner sig for en væsentlig del af EU's samlede elforbrug. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i elektriske lyskilder. (4) Kommissionens direktiv 98/11/EF bør ophæves, og der bør ved denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at energimærket giver leverandørerne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre elektriske lyskilders energieffektivitet, og som fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi. Anvendelsesområdet for direktiv 98/11/EF omfatter kun visse teknologier inden for kategorien lyskilder i boliger. For at udnytte mærkningen til at forbedre energieffektiviteten af andre lyskildeteknologier, herunder inden for erhvervsmæssig belysning, bør denne forordning også omfatte retningsbestemte lyskilder, lyskilder med ekstra lav spænding, lysdioder og lyskilder, der mest bruges til erhvervsmæssig belysning, som f.eks. højtryksdamplamper. 10 EUT L 153 af , s. 1. DA 12 DA

13 (5) Lysarmaturer sælges ofte med indbyggede eller medfølgende lyskilder. Denne forordning bør sikre, at forbrugerne informeres om armaturets forenelighed med energibesparende lyskilder og om, hvor energieffektive de lyskilder, der følger med armaturet, er. Samtidig bør denne forordning ikke bebyrde producenter og forhandlere af armaturer med uforholdsmæssigt megen administration og heller ikke diskriminere mellem armaturer, hvad angår pligten til at oplyse forbrugerne om energieffektivitet. (6) Oplysningerne på energimærket bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 11. (7) Denne forordning bør fastsætte ensartede krav til udformning og indhold af energimærket for elektriske lyskilder og lysarmaturer. (8) Derudover bør den fastsætte krav til den tekniske dokumentation for elektriske lyskilder og lysarmaturer og til databladet for elektriske lyskilder, (9) Endelig bør den indeholde krav til, hvilke oplysninger, der skal gives ved enhver form for fjernsalg af elektriske lyskilder og lysarmaturer samt i reklamer og teknisk salgsmateriale. (10) Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne i lyset af den teknologiske udvikling. (11) For at lette overgangen fra direktiv 98/11/EF til denne forordning bør lyskilder til boliger, der er energimærket efter reglerne i denne forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 98/11/EF. (12) Direktiv 98/11/EØF bør derfor ophæves VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning stiller krav til mærkningen af elektriske lyskilder og til, hvilke supplerende produktoplysninger der skal leveres om elektriske lyskilder som f.eks.: a) glødetrådslyskilder b) lysstofrør c) højtryksdamplamper d) diodelyskilder og lysdiodemoduler. 11 EFT L 204 af , s. 37. DA 13 DA

14 Forordningen stiller også krav til mærkning af lysarmaturer, der er konstrueret til at fungere med sådanne lyskilder og sælges til slutbrugere, også når armaturerne er indbygget i andre produkter (f.eks. møbler), hvis primære anvendelsesformål ikke kræver energitilførsel. 2. Forordningen finder ikke anvendelse på følgende produkter: a) Lyskilder og lysdiodemoduler, hvis lysstrøm er mindre end 30 lumen. b) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til drift med batterier. c) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til anvendelser, hvor deres primære formål er et andet end belysning, f.eks.: i) udsendelse af lys som agens i kemiske eller biologiske processer (f.eks. polymerisering, fotodynamisk terapi, havebrug, pasning af husdyr, insektmidler) ii) iii) iv) optagelse og projektion af billeder (f.eks. blitzlamper, fotokopimaskiner og videoprojektorer) opvarmning (f.eks. infrarøde lyskilder) signalgivning (f.eks. landingsbanelys) Disse lyskilder og lysdiodemoduler er ikke undtaget fra forordningen, når de sælges med henblik på belysning. d) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges som en del af et lysarmatur, som det ikke er meningen, at slutbrugeren skal tage dem ud af; de er dog ikke undtaget fra forordningen, når de særskilt udbydes til salg, leje eller leje med køberet eller udstilles for slutbrugeren, f.eks. som reservedele. e) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges som en del af et produkt, hvis primære formål ikke er belysning. Hvis de derimod særskilt udbydes til salg, leje eller leje med køberet eller udstilles, f.eks. som reservedele, er de omfattet af denne forordning. f) Lyskilder og lysdiodemoduler, som ikke opfylder de krav, der bliver gældende i 2013 og 2014 i henhold til forordninger om gennemførelse af direktiv 2009/125/EF 12. g) Lysarmaturer, der er konstrueret til udelukkende at fungere med de lyskilder og lysdiodemoduler, der er anført i litra a) til c). 12 EUT L 285 af , s. 10. DA 14 DA

15 Artikel 2 Definitioner Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EF finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning: 1. "lysgiver": En flade eller et objekt, der er konstrueret til at udsende hovedsagelig synlig optisk stråling frembragt ved omsætning af energi. Med udtrykket "synlig" henvises der til en bølgelængde på nm. 2. "belysning": Udsendelse af lys på en sådan måde, at det rammer et sted, genstande eller deres omgivelser, hvorved de bliver synlige for mennesker. 3. "accentuerende belysning": En type belysning, hvor lyset målrettes, så det fremhæver et objekt eller en del af et område. 4. "lyskilde": En enhed, hvis præstationer kan vurderes særskilt, og som består af en eller flere lysgivere. Den kan desuden indeholde komponenter, der er nødvendige til tænding, strømforsyning eller stabil drift af enheden, eller til fordeling, filtrering eller omdannelse af den optiske stråling, hvis disse komponenter ikke kan fjernes uden blivende beskadigelse af enheden. 5. "sokkel": Den del af en lyskilde, som forbinder den til strømkilden via en fatning eller en tilslutning, og som også kan tjene til at fastholde lyskilden i fatningen. 6. "fatning": En anordning, som fastholder lyskilden, oftest ved at soklen indsættes i den, i hvilket tilfælde den også tjener til at slutte lyskilden til strømkilden. 7. "retningsbestemt lyskilde": En lyskilde, som afgiver mindst 80 % af sit lys inden for en rumvinkel på π sr (hvilket svarer til en kegle med topvinkel 120 ). 8. "ikke-retningsbestemt lyskilde": En lyskilde, som ikke er en retningsbestemt lyskilde. 9. "glødetrådslyskilde": En lyskilde, hvori lys frembringes, ved at en trådlignende leder ophedes til glødepunktet af en elektrisk strøm. Lyskilden kan indeholde gasser, der påvirker glødeprocessen. 10. "glødepære": En glødetrådslyskilde, hvori glødetråden er omsluttet af en lufttom glaskolbe eller af en glaskolbe med en inaktiv gas. 11. "halogenpære": En glødetrådslyskilde, hvor glødetråden består af wolfram og er omsluttet af gas, der indeholder halogener eller halogenforbindelser. Halogenpærer kan have indbygget strømforsyning. 12. "udladningslampe": En lyskilde, hvor lyset direkte eller indirekte produceres ved en elektrisk udladning i en gas, en metaldamp eller en blanding af flere gasser og dampe. 13. "lysstofrør": En kviksølv-lavtryksudladningslampe, hvor det meste af lyset udsendes af et eller flere lag lysstof, som rammes af den ultraviolette stråling fra udladningen. Lysstofrør kan leveres med indbygget forkobling. DA 15 DA

16 14. "lysstofrør uden indbygget forkobling": Et lysstofrør med enkelt eller dobbelt sokkel uden indbygget forkobling. 15. "højtryksdamplampe": En elektrisk udladningslampe, hvor lysbuen stabiliseres af vægtemperaturen, og hvor energistrømmen mod og gennem udladningsrørets væg overstiger 3 watt pr. kvadratcentimeter. 16. "lysdiode" eller "LED": En lysgiver bestående af en halvlederanordning med en p-novergang. P-n-overgangen udsender optisk stråling, når den exciteres af en elektrisk strøm. 17. "lysdiodehus": En sammenbygning med én eller flere lysdioder. Den kan have et optisk element og termiske, mekaniske og elektriske grænseflader. 18. "lysdiodemodul": En sammenbygning, uden sokkel, af ét eller flere lysdiodehuse på et trykt kredsløb. Den kan have elektriske, optiske, mekaniske og termiske komponenter, grænseflader og en styreanordning. 19. "diodelyskilde": En lyskilde, der omfatter et eller flere lysdiodemoduler. Lyskilden kan være forsynet med sokkel. 20. "styreanordning": En anordning mellem lysnettilslutningen og en eller flere lyskilder; den varetager en funktion, der vedrører lyskildens drift, idet den f.eks. transformerer forsyningsspændingen, begrænser strømstyrken til den for lyskilden eller lyskilderne krævede størrelse, leverer startspænding og strøm til forvarmning, forhindrer koldstart, korrigerer effektfaktoren eller mindsker radiointerferens. Anordningen kan være udformet sådan, at den skal forbindes med andre styreanordninger, for at disse funktioner skal kunne varetages. Begrebet "styreanordning" omfatter ikke: reguleringsudstyr strømforsyningsudstyr, der omsætter netspændingen til en anden forsyningsspænding, og som er konstrueret til i den samme installation at forsyne både belysningsprodukter og produkter, hvis primære formål ikke er belysning. 21. "reguleringsudstyr": Elektrisk eller mekanisk udstyr til regulering eller overvågning af lyskildens lysstrøm på anden måde end ved effektkonvertering for lyskilden, f.eks. timere, bevægelsessensorer, lyssensorer og anordninger til dagslysstyring. Desuden regnes også fasestyringslysdæmpere for reguleringsudstyr. 22. "ekstern styreanordning": Ikke-indbygget styreanordning, der er konstrueret til installation uden for en lyskildes eller et lysarmaturs indeslutning, eller som kan fjernes fra indeslutningen uden blivende beskadigelse af lyskilden eller lysarmaturet. 23. "forkobling": En styreanordning indsat mellem strømkilden og en eller flere udladningslamper, som hovedsageligt har til formål at begrænse strømstyrken til den krævede værdi ved hjælp af induktans, kapacitans eller en kombination heraf. 24. "styreanordning til halogenpære": En styreanordning, som transformerer netspænding til ekstra lav spænding til halogenpærer. DA 16 DA

17 25. "kompaktlysrør": Et lysstofrør, der indeholder alle nødvendige komponenter til tænding og stabil drift af lyskilden. 26. "lysarmatur": Udstyr, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra en eller flere lyskilder, og som indeholder alle de nødvendige elementer til at støtte, fastgøre og beskytte lyskilderne og om nødvendigt hjælpeapparatur med tilhørende anordninger til at forbinde dem til strømforsyningen. 27. "salgssted": Et fysisk sted, hvor produktet udstilles eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet. 28. "slutbruger": En fysisk person, der køber eller forventes at købe en lyskilde eller et lysarmatur til formål uden forbindelse med dennes professionelle aktivitet inden for handel, håndværk, industri eller liberale erhverv. 29. "endelig ejer": Den person eller enhed, der ejer et produkt i brugsfasen af produktets livscyklus, eller enhver person eller enhed, som handler på vegne af en sådan person eller enhed. Artikel 3 Leverandørernes ansvarsområder 1. Leverandører af elektriske lyskilder, der bringes i omsætning som enkeltprodukter, skal sørge for, at følgende krav opfyldes: a) Der skal stilles et datablad som foreskrevet i bilag II til rådighed. b) Den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag III skal efter anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. c) Energieffektivitetsklassen skal fremgå af enhver reklame, ethvert formelt pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for en bestemt lyskilde. d) Energieffektivitetsklassen skal fremgå af alle former for teknisk salgsmateriale for en bestemt lyskilde, der indeholder oplysninger om dens specifikke tekniske parametre. e) Hvis det er meningen, at lyskilden skal afsættes via et salgssted, skal et energimærke i det format og med de oplysninger, der er fastsat i bilag I.1, anbringes eller trykkes på eller fastgøres til ydersiden af hver enkelt emballage og uden for energimærket skal emballagen vise lyskildens nominelle effekt. 2. Leverandører af lysarmaturer, der forudsættes afsat til slutbrugere, skal sørge for, at følgende krav opfyldes: a) Den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag III skal efter anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. b) Energimærkets oplysninger som foreskrevet i bilag I.2 skal fremgå: DA 17 DA

18 i) af enhver reklame, ethvert pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for et bestemt armatur ii) af alt teknisk salgsmateriale om en bestemt lyskilde, hvori dennes specifikke tekniske parametre beskrives. I disse tilfælde er det tilladt at fremlægge oplysningerne i andre former end fastsat i bilag I.2, f.eks. som ren tekst. c) Hvis det er meningen, at armaturet skal afsættes via et salgssted, skal et energimærke i det format og med de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, leveres gratis til forhandlerne i elektronisk form eller på papir. Vælger leverandøren udelukkende at levere energimærker på forhandlernes anmodning, skal de leveres omgående, når anmodningen modtages. d) Hvis armaturet bringes i omsætning i en emballage til slutbrugerne, der også indeholder elektriske lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte i armaturet, skal lyskildernes originalemballage leveres med i armaturemballagen. Alternativt kan de oplysninger, som er anført på lyskildens originalemballage, og som skal leveres i henhold til denne forordning og Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF 13, gengives i en anden form på armaturemballagens yder- eller inderside. Når leverandører af lysarmaturer, der forudsættes afsat via et salgssted, leverer de oplysninger, der forlanges i denne forordning, anses de for at have opfyldt deres pligt som distributører hvad angår de krav til produktoplysninger om lyskilder, der er fastsat i Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design af lyskilder i medfør af direktiv 2009/125/EF. Artikel 4 Forhandlernes ansvarsområder 1. Forhandlere af elektriske lyskilder skal sørge for, at følgende krav opfyldes: a) Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV. b) Energieffektivitetsklassen skal fremgå af enhver reklame, ethvert formelt pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for en bestemt model. c) Energieffektivitetsklassen skal fremgå af alle former for teknisk salgsmateriale for en bestemt model, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre. 13 EUT L 285 af , s. 10. DA 18 DA

19 2. Forhandlere af lysarmaturer, der afsættes til slutbrugere, skal sørge for, at følgende krav opfyldes: a) Energimærkets oplysninger som foreskrevet i bilag I.2 skal fremgå: i) af enhver reklame, ethvert pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for et bestemt armatur ii) af alt teknisk salgsmateriale om en bestemt lysarmatur, hvori dennes specifikke tekniske parametre beskrives. I disse tilfælde er det tilladt at fremlægge oplysningerne i andre former end fastsat i bilag I.2, f.eks. som ren tekst. b) Alle modeller, der udstilles på et salgssted, skal være ledsaget af energimærket som foreskrevet i bilag I.2. Energimærket skal vises på en af følgende måder eller dem begge: i) tæt på det udstillede lysarmatur på en klart synlig måde og således, at det tydeligt fremgår, at energimærket hører til den pågældende model, uden at det skal være nødvendigt at læse mærkenavn og modelnummer på energimærket ii) som en klart identificerbar ledsageoplysning til de mest iøjnefaldende oplysninger (f.eks. om pris eller teknik) for det udstillede armatur på salgsstedet. c) Hvis lysarmaturet sælges i en emballage til slutbrugerne, der også indeholder elektriske lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte i armaturet, skal lyskildernes originalemballage leveres med i armaturemballagen. Alternativt kan de oplysninger, som er anført på lyskildens originalemballage, og som skal leveres i henhold til denne forordning og Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF, gengives i en anden form på armaturemballagens yder- eller inderside. Artikel 5 Målemetoder De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger skal være fremkommet ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag V. Artikel 6 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med oplysningerne om energieffektivitetsklasse og energiforbrug efter proceduren i bilag V. DA 19 DA

20 Artikel 7 Revision Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den tekniske udvikling, senest tre år efter at den er trådt i kraft. I denne forbindelse vurderes navnlig verifikationstolerancerne i bilag V. Artikel 8 Ophævelse Kommissionens direktiv 98/11/EF ophæves med virkning fra den 1. september Henvisninger til Kommissionens direktiv 98/11/EØF skal forstås som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til direktiv 98/11/EØF, bilag IV, skal forstås som henvisninger til denne forordnings bilag VI. Artikel 9 Overgangsbestemmelser 1. Artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, finder først anvendelse på lysarmaturer fra den 1. marts Artikel 3, stk.1, litra c) og d), og artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), finder ikke anvendelse på trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den 1. marts Lyskilder som omhandlet i direktiv 98/11/EF, artikel 1, stk. 1 og 2, der er bragt i omsætning før den 1. september 2013, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 98/11/EF. 4. Lyskilder som omhandlet i direktiv 98/11/EF, artikel 1, stk. 1 og 2, der opfylder bestemmelserne i denne forordning og bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet inden den 1. september 2013, anses for at opfylde kravene i direktiv 98/11/EF. Artikel 10 Ikrafttræden og anvendelse 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Den finder anvendelse fra den 1. september 2013, jf. dog artikel 9. DA 20 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere