Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse"

Transkript

1 Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a- kasserne. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har hjemsted i København. Afsnit 2 - Statsanerkendelsen 2 Arbejdsløshedskassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. Arbejdsløshedskassen er en fagligt afgrænset arbejdsløshedskasse, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. lovens Stk. 6. A-kassens repræsentanter til de møder, der holdes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. 96 i loven, vælges af a-kassens daglige ledelse. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder a-kassens anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 - Medlemsretten 4 En lønmodtager har ret til at blive optaget som medlem, når lovens almindelige betingelser for optagelse eropfyldt, og pågældende er omfattet af a-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilaget, og som kan optages i Fagligt Fælles Forbund og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtidsforsikrede. De med X) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. 41, stk. 4, i loven. De med *) mærkede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i loven. Stk. 5. Optagelse som medlem af a-kassen inden for sømandsområdet kan ske med virkning fra datoen for hyrens påbegyndelse, hvis skriftlig optagelsesbegæring er modtaget i a-kassen senest fire måneder efter påmønstringen, dog senest fem uger efter, beskæftigelsen har fundet sted. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved optagelse på grundlag af hyre ved færgeruter eller anden fast indenlandsk sejlads. 4 a

2 En lønmodtager har ret til at blive optaget som kombinationsforsikret medlem, hvis lovens betingelser er opfyldt. 5 Optagelse i a-kassen er først gyldig, når a-kassen har godkendt, at lovens betingelser er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen udleveres et eksemplar af a-kassens vedtægt med eventuelle tillæg og ændringer. Desuden udstedes et medlemsbevis efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en uges varsel til udgangen af en halvmånedsperiode. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a- kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for overflytningen. Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. 8 A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Afdelingerne kan vælge mellem 14-dages eller 4/5 ugers udbetaling, men samme afdeling kan ikke have begge dele. Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekort m.v. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest tre måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. A-kassen sender en specifikation over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP- og SP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt det udbetalte nettobeløb. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision eller som bilagskontrollant.

3 Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab. Afsnit 5 - Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, et frivilligt bidrag til efterlønsordningen, et administrationsbidrag samt et bidrag til finansiering af indbetalinger til ATP. A-kassens ledelse fastsætter medlemsbidraget efter lovens bestemmelser. Medlemmet indbetaler bidraget halvmånedsvis bagud eller forud. Stk. 2. Det skal fremgå af opkrævningen, hvilke bidrag det enkelte medlem skal betale, herunder bidrag til administration af a-kassen. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen gives efter de gældende regler. 12 Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2, end af de øvrige medlemmer. Stk. 2. Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager ydelser fra a-kassen, end af de øvrige medlemmer. Andre pligter 13 Et medlem har pligt til - f.eks. ved henvendelse til a-kassen (afdelingen) - at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditionskontor og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Stk. 2. Medlemmer, der flytter fra en afdeling til en anden, skal afmelde sig den fraflyttede afdeling og tilmelde sig den tilflyttede afdeling. Stk. 3. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Stk. 4. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 5. Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 - Forskellige bestemmelser 15

4 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16 Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Stk. 2. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede m.v., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret. 17 Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 13, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 - A-kassens administration Afdelingerne 18 Arbejdsløshedskassen er organiseret i lokalafdelinger under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen, jf. 27. Stk. 2. Oprettelse, nedlæggelse og sammenlægning af afdelinger kan kun ske med hovedbestyrelsens godkendelse. Stk. 3. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en afdeling skal der straks gives meddelelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet, det lokale arbejdsformidlingskontor og Register for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Stk. 4. For flere afdelinger af a-kassen kan der med hovedbestyrelsens godkendelse oprettes en fællesledelse, der varetager administrationen af medlemmerne i de tilsluttede afdelinger. Oprettelsen kan kun godkendes, hvis fællesledelsen har fælles bopæl med de tilsluttede faglige afdelinger. Til ledelsen udpeges et antal medlemmer fra de tilsluttede afdelingers bestyrelser. En afdeling, der er tilsluttet en fællesledelse, og som ønsker at udtræde, skal indhente hovedbestyrelsens tilladelse hertil senest seks måneder før et regnskabsårs udløb. Stk. 5. Afdelingerne skal efterleve love, vedtægter og administrative forskrifter for a-kassen samt de anvisninger, hovedbestyrelsen giver. Stk. 6. Ved handlinger i strid med stk. 5 skal hovedbestyrelsen påtale dette og om fornødent indkalde til afdelingsbestyrelsesmøde og eventuelt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 7. Lokalafdelingerne ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, evt. en politisk ansvarlig for a-kassen og/eller kasserer og yderligere et passende antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger, jf. 20, stk. 2, i henhold til den valgprocedure, som er fastsat af afdelingens kompetente forsamling. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til denne vedtægt og varetager i øvrigt ledelsen under ansvar over for generalforsamlingen, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af hovedbestyrelsen.

5 Stk. 8. I forbindelse med valg af bestyrelse foretages valg af et passende antal suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, når et eller flere bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden, jf. dog stk. 9. Stk. 9. Fratræder formanden, næstformanden, den valgte politiske ansvarlige for a-kassen eller den valgte kasserer inden for en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en anden for tiden, indtil nyvalg kan finde sted i henhold til 20. Stk. 10. Vælges der ikke en ansvarlig leder for a-kassen, ansættes en leder, der er medlem af organisationen. 19 Kassereren fører afdelingens eller fællesledelsens regnskab i overensstemmelse med de af hovedbestyrelsen givne retningslinier. Stk. 2. Regnskabet skal - forinden det forelægges generalforsamlingen eller fællesledelsens bestyrelse til godkendelse, jf være revideret af én eller flere af generalforsamlingens/fællesledelsens valgte statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer. Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal med passende mellemrum lade foretage revision i hver af a-kassens afdelinger/fællesledelser for at kontrollere regnskabsførelse og øvrig administration. Der afsættes de fornødne ressourcer. 20 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes mindst én gang årligt. Stk. 2. På generalforsamlingen forelægges det reviderede regnskab til medlemmernes godkendelse ligesom eventuelle forslag behandles. På generalforsamlingen foretages valg af ledelse og statsautoriserede/registrerede revisorer. Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når hovedbestyrelsen eller afdelingens bestyrelse måtte ønske det, eller på medlemsbegæring efter de regler, som er fastsat af afdelingens kompetente forsamling. Der skal fremsættes skriftlig motiveret begæring til afdelingens formand. Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes ved brev eller offentliggørelse i en eller flere lokale aviser. Dagsordenen offentliggøres ved indkaldelsen med tydelig angivelse af den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Delegeretmøder 21 Hvert tredje år afholdes - efter indkaldelse af hovedbestyrelsen - ordinært delegeretmøde, som er a- kassens højeste myndighed, jf. dog nedenfor under 26. Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst fem måneders varsel. Stk. 3. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes, når et flertal i hovedbestyrelsen, eller når mindst 20 % af afdelingerne, der repræsenterer mindst 20 % af medlemmerne, ønsker det. Ønsket skal være skriftligt begrundet, og det skal angive, hvad der ønskes behandlet. Stk. 4. Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet. 22 Hovedbestyrelsens medlemmer og de valgte sekretærer er delegerede på delegeretmøderne.

6 Stk. 2. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation, som er tilknyttet a-kassen, får mulighed for at deltage i afstemning om valg af delegerede samt opstille til valg af delegerede og hovedbestyrelse på lige fod med de øvrige medlemmer af a-kassen. Stk. 3. Til delegeretmødet vælger afdelingerne delegerede efter følgende regler: a. Alle a-kassens afdelinger kan vælge en delegeret for hver påbegyndte 500 medlemmer. b. Medlemstallet, der ligger til grund for beregningerne, er afdelingens gennemsnitlige medlemstal i året forud for delegeretmødet. Ud af afdelingens delegerede indgår formand, næstformand, og hvor det er muligt, den a-kasseansvarlige som faste delegerede. c. Hovedkontoret udregner medlemstallet, så snart det er muligt. Senest den 1. februar i året for delegeretmødet skal hovedledelsen meddele afdelingerne, hvor mange delegerede der kan vælges til delegeretmødet. Stk. 4. Delegeredes valgperiode er gældende indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 5. Hvis en af de valgte delegerede får permanent forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder den pågældende suppleant som delegeret. 23 Dagsorden for delegeretmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Delegeretmødets åbning 2. Delegeretmødets konstituering, herunder valg af dirigenter 3. Beretning 4. Regnskaberne 5. Principper for administrationstilskud til afdelingerne 6. Behandling af forslag 7. Valg til tillidsposter i ledelsen, herunder valg af et antal sekretærer 8. Valg af kritiske revisorer/bilagskontrollanter, suppleanter og en statsautoriseret revisor 9. Eventuelt Hvis der er stillet forslag om ændring af a-kassens vedtægt, skal dette fremgå af dagsordenen.

7 24 Valgbare er alene medlemmer af arbejdsløshedskassen. Stk. 2. Delegeretmødet vælger en formand, to næstformænd, en forretningsfører, en viceforretningsfører, en hovedkasserer, to forbundssekretærer, seks gruppeformænd og et antal a- kassesekretærer. Stk. 3. Hvis formanden inden for delegeretmødeperioden fratræder, træder en af næstformændene til, når der ikke er valgt en stedfortræder for formanden i medfør af stk. 4. Stk. 4. Delegeretmødet vælger stedfortrædere for tillidsvalgte, der skal fratræde inden næste ordinære delegeretmøde, hvis posten skal genbesættes. Stk. 5. Når der ikke er valgt en stedfortræder for en tillidsvalgt, og posten skal genbesættes inden for valgperioden, konstituerer hovedbestyrelsen en stedfortræder for pågældende. Stk. 6. Hovedbestyrelsen består af en formand, to næstformænd, en forretningsfører, en viceforretningsfører, en hovedkasserer, to forbundssekretærer og 81 andre medlemmer, der vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger et antal suppleanter. Stk. 7. Der vælges tre revisorer/bilagskontrollanter til at revidere/kontrollere a-kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være statsautoriseret. Stk. 8. Samtlige valg skal straks meddeles direktøren for Arbejdsdirektoratet og gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde. De valgte træder i funktion med udgangen af den måned, i hvilken delegeretmødet afsluttes. De afgående fungerer indtil denne dato. 25 Stk. 1. Enhver afdeling kan stille forslag, der sammen med en kort motivering skal være hovedkontoret i hænde senest den 1. maj i det år, delegeretmødet afholdes. Stk. 2. Senest 4 uger før delegeretmødet skal dagsordenen, de samlede forslag og adgangskort med den delegeredes navn være sendt til afdelingerne. Stk. 3. Alene delegeretmødet, jf. dog 26 og 32, stk. 5, kan vedtage ændringer i denne vedtægt, dog under forbehold af direktøren for Arbejdsdirektoratets godkendelse. Urafstemning 26 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen 27 Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til denne vedtægt og varetager i øvrigt a-kassens øverste ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 2. Hovedbestyrelsen eller delegeretmødet kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Hvis det besluttes at deltage som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, er det a-kassen og ikke afdelingerne, der er ansvarlig for opgaver som anden aktør efter reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis a-kassen varetager opgaver som anden aktør, skal a-kassen ved regnskabsaflæggelsen følge reglerne i direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

8 Stk. 3. Hovedkontoret udbetaler dagpenge m.v. og varetager ved brug af it den administration, der er forbundet med udbetalingerne, samt fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen - såvel hovedkontor som afdelinger - har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og holder ti ordinære møder om året og i øvrigt, når fire medlemmer af daglig ledelse eller mindst 20 medlemmer af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 5. Udebliver et hovedbestyrelsesmedlem uden meddelt fravær to på hinanden følgende møder, udtræder hovedbestyrelsesmedlemmet, og suppleanten indtræder som ordinært medlem af hovedbestyrelsen. Stk. 6. Hovedbestyrelsen bemyndiges til midlertidigt at udvide hovedbestyrelsen på baggrund af a- kassesammenlægninger. Daglig ledelse 28 A-kassens daglige ledelse består af formanden, to næstformænd, forretningsføreren, viceforretningsføreren, hovedkassereren, to forbundssekretærer og de seks gruppeformænd. Stk. 2. A-kassens daglige administration varetages af forretningsfører, viceforretningsfører og sekretærer i forening på formandens vegne og under dennes ansvar. Afsnit 8 - Regnskab, revision og bilagskontrol 29 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og afdelingerne, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinier, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt på delegeretmødet. Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 30 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst to personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet.

9 31 De på delegeretmødet valgte revisorer reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 2. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om afdelingerne har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i afdelingerne som i hovedkassen. Afsnit 9 - Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32 Denne vedtægt, der er vedtaget på a-kassens delegeretmøde den 22. september 2004 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den 1. januar Stk. 2. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 3. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 3 og 4. Stk. 6. Ved hvert genoptryk af vedtægten eller ved udsendelse af rettelsesblade sendes 50 eksemplarer til direktøren for Arbejdsdirektoratet. Bilag til vedtægtens 4 stk. 2 Ufaglærte arbejdere beskæftiget med produktions- og servicearbejde, endvidere chauffører, trucksog kranførere samt lagerarbejdere inden for virksomheder tilsluttet: Dansk Industri (dog ikke Bisquit- og Kiksfabrikkernes Arbejdsgiverforening) Dansk Smedemesterforening Dansk Maskinhandlerforening Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening ELFO - Elektroinstallatørernes Landsforening VVS installatørerne Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening Fiskefiletfabrikker inden for AHTS Beklædningsarbejdere Gardinsyersker Tekstilarbejdere Skotøjsarbejdere Nådlere Service- og Ortopædiskomagere Skræddere Hue- og kasketmagere Modister

10 Buntmagere Handskemagere Rebslagere Kartonnagearbejdere Papirvarearbejdere Plastarbejdere Bryggeriarbejdere Brænderiarbejdere Mineralvandsarbejdere Depotarbejdere Samt ufaglærte beskæftiget ved tilsvarende arbejdsopgaver på lignende virksomheder uden for ovennævnte organisationer Bryggeri- og mineralvandsarbejdere ved Faxe Bryggeri samt bryggerier og depoter uden for Bryggeriforeningen Fabriksarbejdere/industriarbejdere i fremstillingsindustrien, uanset om den ansatte er uden uddannelse hertil eller har en erhvervsuddannelse f.eks industrioperatør herunder også ansatte inden for mejerigruppen, som er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og NFF, 3F og Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening. Alment pakkeri Distribution af dagblade Rengøring og servicearbejde, herunder kantinearbejde såvel offentligt som privat uanset om den ansatte er uden uddannelse hertil eller har en erhvervsuddannelse, som f. eks serviceassistent. Merituddannelsen er på 1 år og giver derfor ikke ret til optagelse som nyuddannet Pleje- og omsorgsarbejde i amtskommunale institutioner og virksomheder, uanset om den ansatte er uden uddannelse hertil eller har en pædagogisk grunduddannelse (ordinær PGU eller merit). Merituddannelse er på 1 år og giver derfor ikke ret til optagelse som nyuddannet Renseriarbejde og vaskeriarbejde, såvel offentlig som privat Chauffører og transportarbejdere, busstewardesser og søfarende (se nedenstående liste), beskæftiget med person- og godstransport i ind- og udland samt lager- og pakhusarbejdere, herunder truck- og kranførere, bude og ungarbejdere inden for virksomheder tilsluttet: Dansk Industri, særoverenskomster i forhold til industriens område Handel, Transport og Serviceerhvervenes Arbejdsgiverforening Dansk Handel og Service Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Trav- og Galopbanerne i Danmark Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening (SALA) (respekterende grænseaftaler med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet) Danske Dagblades Forhandlingsorganisation Bladkompagniet Falck Danmarks Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Rederiforeningen for mindre skibe Entreprenørforeningen for så vidt angår søfarende og stilladsarbejdere FDB

11 Nykøbing Sukkerfabrik Premiere Is Trælast, savværker og imprægneringsfirmaer Bryggerier og øldepoter i provinsen Æg- og margarinefabrikker Taxachauffører samt ansatte med tilsvarende beskæftigelse hos lignende virksomheder uden for ovennævnte organisationer. Ikke tjenestemandsansatte chauffører og søfarende (se nedenstående liste) hos DSB, Kommunernes Landsforening, Hovedstadens Trafikselskab (dog ikke distrikt 1, København). Chauffører og søfarende (se nedenstående liste) ansat ved Kommunale og Amts-kommunale og Statslige virksomheder og institutioner, herunder Danmarks Radio og TV 2. Ansatte efter overenskomst mellem 3F, Lager- og Handelsarbejderens Forbund i København, og Seruminstituttet, Rigshospitalet og Københavns Ungdomscenter. Dagrenovationsarbejdere hos private vognmænd Ufaglærte arbejdere ved servicestationer Flyttearbejdere Stilladsarbejdere og vinduespudsere Kontrollører ved Tivoli, Bakken, sommerlande, biografer og teatre m.v. Scenearbejdere ved teatre og tivoli, TV-stationer m.v. Havnearbejdere Trosseførere og broassistenter i land ved færgerederier Fiskere og lastoptagere Bådsmænd Bådmænd Bådførere Bedstemænd Pumpemænd Vagtmænd Skibstømrere (sejlende) Matroser, befarne og ubefarne Skibsassistenter, befarne og ubefarne Kabys- caterings- og rengøringspersonale Skibsmekanikere, jf. overenskomst med Forsvarsministeriet Specialarbejdere Murersvende Stenhuggere Stukkatører Maskinførere, kran- og truckførere Lastbilchauffører beskæftiget med entreprenørarbejde, herunder betonchauffører Murerarbejde og stenhugning Kloakarbejde Forskalling Jernbinding og betonarbejde Vejbygning, brolægning og asfaltarbejde Oppasning af murersvende m.fl. (murerarbejdsmænd) Stilladsarbejde Elementmontage og fugearbejde

12 Terrazzo- og mosaikbelægning Isoleringsarbejde Konstruktionsmaling Industrilakerere Tagdækkere Nedbrydnings- og renoveringsarbejde Parkeringsvagter uden for København / Frederiksberg Arbejde på betonelementfabrikker, betonvarefabrikker, grusgrave og industrielle stenhuggerier (respekterende grænseaftaler med Træ, Industri og Byg i Danmark, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet). Offshore arbejde (respekterende grænseaftale med Dansk Metal). Arbejdere inden for overenskomster med Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere og telefonselskaberne. Herudover specialarbejdere beskæftiget ved tilsvarende arbejdsopgaver på lignende virksomheder uden for ovennævnte organisationer. Faglærte (tilhørende 3F's organisationsområde) specialarbejdere og tekniske servicemedarbejdere og ledere beskæftiget ved kommunale, amtskommunale og statslige virksomheder og institutioner, ved vedligeholdelse af veje, parker og anlæg, herunder kirkegårde, samt forsyningsværker og - anlæg. Ansatte ved statsbaner, privatbaner og Banestyrelsen ansat i henhold til indgåede overenskomster og organisationsaftaler med virksomhederne. Specialarbejdere m.fl. ansat i statens tjeneste samt pedeller og pedelmedhjælpere ved AMUcentrene ansat i henhold til organisationsaftalen mellem 3F og Finansministeriet. Specialarbejdere ansat ved Scandlines A/S (arbejde på land) Civilarbejdere ved forsvaret og hjemmeværnet Specialarbejdere (praktiske medarbejdere/pm'ere og praktiske medarbejdere med pedelfunktioner/tm'ere) ved Røde Kors ansat i henhold til organisationsaftalen mellem 3F og Finansministeriet Telearbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem 3F og Tele Danmark A/S / DI. Postarbejdere og produktionsmedarbejdere m.fl. ansat i henhold til overenskomsten og organisationsaftalen mellem 3F og Post Danmark Omsorgsmedhjælpere (respekterende grænseaftale mellem Forbundet af Offentligt Ansatte, og Socialpædagogernes Landsforbund) Handicaphjælpere og -ledsagere I øvrigt respekteres grænseaftaler med Forbundet af Offentligt Ansatte, Dansk Metal, Dansk Funktionærforbund, Tjenestemændene og Jernbaneforbundet Faglærte og ufaglærte beskæftiget inden for land- og skovbrug samt gartnerier, anlægsgartnerier, planteskoler og bær- og frugtplantager: Landbrugets Vikarordninger - Vikarbureauer Gartnere beskæftiget ved stat, amt og kommuner, herunder kirkegårde Gravermedhjælpere Specialarbejdere ved statskirkegårde Faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat ved Statsskovvæsenet Faglærte landbrugs- og skovarbejdere i staten Specialarbejdere, herunder lagerarbejdere beskæftiget med sortering og pakning m.v. inden for grovvarehandel, græs- og lucernetørrerier og biomasse, ferskvareterminaler, frugtcentraler, kartoffelsorteringscentraler, gulerods- og aspargescentraler samt pakkecentraler (GASA), minkfodercentraler, blomsterløg, markeds- og eksportstalde, fjerkræproduktion.

13 Medarbejdere på kenneler, stutterier, dyrefarme og farme, hvor der produceres for-søgsdyr, samt på medicinalfabrikker, Rigshospitalet, Seruminstituttet, Panuminstituttet, Landbohøjskolen og lignende steder, hvor 3F har overenskomst Specialarbejdere beskæftiget ved dræningsarbejde, sprøjtning og dampsterilisering samt på maskinstationer Pelsdyrfarme Rugerier Hav- og dambrug og aquakultur, herunder slagterier og forædling Rideskoler og stutterier Dyreparker Dyreklinikker Hundesaloner m.v. Statens forsøgsgårde Statens planteavlsstationer Seruminstituttet Den kgl. Veterinær- & Landbohøjskole Københavns universitet Vildmosetilsynet Kolindsund Pumpelaug Golfbaner Ravnstrup Mølle A/S Mejeriarbejdere, procesoperatører og pakkeoperatører Aktivitets-, service- og løsarbejdere ved Dansk FolkeFerie, private feriebyer og campingpladser Faglærte og ufaglærte Naturplejere Indendørsbeplantning Hjemmeservice Endvidere specialarbejdere beskæftiget ved tilsvarende opgaver Private gårdlav Omrejsende tivolier Faglærte: Beklædningshåndværkere med specialerne Skrædder Buntmager Modist Modelsyer Beklædningsoperatør Skomager med specialer Nådler Ortopædiskomager Serviceskomager Keramisk formmager med specialer Pottemager Porcelænsmaler med specialer- Blåmaler Figur-/Vasemaler Overglasmaler Plastmager

14 Plastmedhjælper Procesoperatør Procesarbejder Industrioperatør Lagermedarbejdere Fiskere Reddere Chauffører Skibsassistenter Skibsmekanikere Struktører Isolatører Murere Stenhuggere Stukkatører Brolæggere Tagdækkere Maskinførere (ved jordbruget) Viceværter/Gårdmænd v/kommunale ejendomme Chauffører / Logistik / Renovation (Det offentlige område) Lager / Logistik (Det offentlige område) Lager / Transport (Det offentlige område) Postbehandlere Industrioperatører (Det offentlige område) Ejendomsassistenter Landbrugere Dyreassistenter Fiskeassistenter Jordbrugsassistenter Jordbrugsmaskinførere Ridetrænere Landmænd Anlægsgartnere Produktionsgartnere Frilandsgartnere Planteskolegartnere Frugt- og bæravlere Væksthusgartnere Havbrugere Skoven Skov- og landskabsfagtekniker Godsarbejdere Maskinfører (skovbrug) Naturformidler træ- og landskabsplejere Mejeri Mejerioperatører Serviceassistent - Merit-uddannelse er på 1 år og giver derfor ikke ret til optagelse som nyuddannet

15 Pædagogisk grunduddannelse - ordinær PGU - Merit-uddannelse er på 1 år og giver derfor ikke ret til optagelse som nyuddannet Specielle: Korporaler og konstabler i hæren omfattet af Statsansattes Kartels overenskomst for tjenestemænd eller af HKKF's overenskomst med Forsvarsministeriet. Ansatte tillidsmænd I Faglig Fælles Akasse - 3FA optages endvidere ansatte tillidsmænd i Faglig Fælles Forbund - 3F og Faglig Fælles Forbunds Akasses afdelinger, kontorbestyrere og kasserere Værnepligtige I Faglig Fælles Akasse - 3FA optages værnepligtige, jf. arbejdsløshedslovens 41, stk. 1, nr. 3 f. Erhvervsgrunduddannelse I Faglig Fælles Akasse - 3FA optages unge, der har gennemført en erhvervsgrunduddannelse EGU, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens 41, stk. 1, nr. 3 b.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 Afsnit 2 STATSANERKENDELSEN 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter... 3 3 Anerkendelsens bortfald... 3 Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere