Indhold Medlemsretten, rettigheder pligter Vedtægter for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for"

Transkript

1 Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e

2 Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit Formål og hjemsted, Afsnit Statsanerkendelsen, Afsnit Medlemsretten, Afsnit Medlemmernes rettigheder I Ret til dagpenge m.v., II. Andre rettigheder, Afsnit Medlemmernes pligter... 4 I. Pligt til at betale medlemsbidrag, II. Andre pligter, Afsnit Forskellige bestemmelser, Afsnit A-kassens administration... 6 A. Regioner, B. Bestyrelsen og forretningsudvalget, C. Delegeretmøder, D. Urafstemning, Afsnit Regnskab og revision, Afsnit Vedtægtens ikrafttræden m.v.,

3 Afsnit 1 Formål og hjemsted Frie Funktionærers a-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal Frie Funktionærers a- kasse medvirke til, at ledige medlemmer af Frie Funktionærers a-kasse kommer i beskæftigelse Frie Funktionærers a-kasse har hjemsted i Odense. Afsnit 2 Statsanerkendelsen Frie Funktionærers a-kasse er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2.2 Frie Funktionærers a-kasse er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra d i loven. 2.3 Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. 2.5 Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf i loven Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. 3.2 Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Afsnit 3 Medlemsretten En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende har tilknytning til Frie Funktionærers a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og Frie Funktionærers a-kasses faglige område omfatter alle lønmodtagere og alle selvstændige erhvervsdrivende. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 2 af 11

4 4.3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af Frie Funktionærers a-kasses øverste myndighed. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 4.4 Lønmodtagere kan optages som fuldtids-, eller deltidsforsikrede. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede Optagelse i Frie Funktionærers a-kasse er ikke gyldig, før Frie Funktionærers a- kasse har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. 5.2 Ved optagelsen i Frie Funktionærers a-kasse skal medlemmet gøres bekendt med Frie Funktionærers a-kasses vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på Frie Funktionærers a- kasses hjemmeside Udmeldelse af Frie Funktionærers a-kasse kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til Frie Funktionærers a-kasse med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen. 6.2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Frie Funktionærers a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse. 6.3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor Frie Funktionærs a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. 6.4 Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til Frie Funktionærers a-kasse til datoen for overflytning. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v Frie Funktionærers a-kasse yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 3 af 11

5 8 8.1 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. 8.2 Frie Funktionærers a-kasse skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis ydelseskortet ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret ydelseskortet rettidigt. 8.3 Hvis medlemmet ønsker det, skal Frie Funktionærers a-kasse enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via»min side«på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradragsart og størrelse samt udbetalt nettobeløb. II. Andre rettigheder Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til Frie Funktionærers a-kasses ledelse og revision. 9.2 Ethvert medlem har ret til at deltage i Frie Funktionærers a-kasses medlemsmøder og til at afgive sin stemme på regionsmødet i regionen ved valg af delegerede samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 14, stk For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det Frie Funktionærers a-kasses pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. 9.4 Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med Frie Funktionærers a-kasses eller afdelingens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemsbidrag Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og af Frie Funktionærers a-kasse Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag ugevis/månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 4 af 11

6 II. Andre pligter Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til Frie Funktionærers a-kasse, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse til Frie Funktionærers a-kasse og ved møder, som Frie Funktionærers a-kasse har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter Frie Funktionærers a-kasses påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til Frie Funktionærers a-kasse Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra Frie Funktionærers a-kasse, har pligt til at give Frie Funktionærers a-kasse oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser Et medlem, der modtager ydelser fra Frie Funktionærers a-kasse, skal give Frie Funktionærers a-kasse oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet Overtrædelse af stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens 14, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via Frie Funktionærers a-kasses hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forseelser over for Frie Funktionærers a-kasse kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 5 af 11

7 Afsnit 7 A-kassens administration A. Regioner Frie Funktionærers a-kasse er organiseret i regioner under fælles leder, der benævnes hovedbestyrelsen Oprettelse, nedlæggelse og ændring af en region, herunder ændring af geografisk område samt sammenlægning af regioner, besluttes af hovedbestyrelsen Regionernes opgave er alene at danne ramme for valg af delegerede til Frie Funktionærers a-kasses delegeretmøde Ved oprettelse, nedlæggelse eller ændring af en region skal der straks gives meddelelse til de berørte jobcentre og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering En region kan vælge delegerede til Frie Funktionærers a-kasses delegeretmøde på de ordinære møder i regionerne for to år ad gangen med følgende antal: Regionernes medlemstal = 5 delegerede og 2 suppleanter Regionens medlemstal = 7 delegerede og 2 suppleanter Alle valg sker ved simpelt flertal Der er ikke henlagt kasse-, regnskabsfunktioner eller sagsbehandling i regionerne Regionernes udgifter dækkes efter de af hovedbestyrelsen fastsatte regler Ordinære møder i regionerne skal afholdes hvert 2. år i lige år og indkaldes af hovedbestyrelsen Dagsorden for de ordinære møder er: 1. Valg af dirigent 2. Valg af delegerede 3. Eventuelt 18.3 Ekstraordinære møder skal indkaldes, når hovedbestyrelsen måtte ønske det, eller når 10 % af regionens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring derom til hovedbestyrelsen. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 6 af 11

8 18.4 Møder indkaldes med mindst 1 måneds varsel på Frie Funktionærers a-kasses hjemmeside, i medlemsblad, ved brev, mail, SMS og/eller andet tjenligt medie. Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres. Der udarbejdes et kort referat af det på mødet passerede. Referatet offentliggøres for medlemmerne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. B. Bestyrelsen og forretningsudvalget Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt, og udgør Frie Funktionærers a-kasses øverste ledelse under ansvar over for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hovedbestyrelsen (hovedkontoret) udbetaler dagpenge m.v. og varetager ved brug af edb den administration, der er forbundet med udbetalingerne, samt fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at Frie Funktionærers a-kasse har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at Frie Funktionærers a-kasse deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og fem andre medlemmer, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger tre suppleanter. Suppleanterne indtræder efter stemmetal Hvis formanden eller næstformanden fratræder inden for en valgperiode, kan hovedbestyrelsen inden for eller uden for sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde Hovedbestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden, samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af a-kassens administrationsbidrag. Hovedbestyrelsen kan fastsætte differentieret administrationsbidrag for særlige medlemsgrupperinger med 3 måneders varsel efter offentliggørelse efter 29, stk Frie Funktionærers a-kasse tegnes af hovedbestyrelsen eller af formanden i forening med to hovedbestyrelsesmedlemmer. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 7 af 11

9 Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de i bestyrelsen tillagte beføjelser og øvrige funktioner Frie Funktionærers a-kasses almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages af en af hovedbestyrelsen ansat forsikringschef eller igennem en af hovedbestyrelsen indgået administrationsaftale. Forsikringschefen deltager efter hovedbestyrelsens bestemmelse i hovedbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. C. Delegeretmøder Delegeretmødet er Frie Funktionærers a-kasses højeste myndighed. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert 2. - i lige år - og indkaldes af hovedbestyrelsen Ordinært delegeretmøde indkaldes ved mail, brev eller andet tjenligt medie til hver enkelt delegeret med mindst en måneds varsel til afholdelse i perioden 15. maj til 30. juni. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for delegeretmødet. Regnskab for perioden samt eventuelle forslag til behandling på delegeretmødet skal udsendes senest 8 dage inden delegeretmødet I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 8 og højst 14 dages varsel ved mail, brev eller andet tjenligt medie til de delegerede med en dagsorden, der angiver den eller de sager, der skal behandles, og vedlagt eventuelle forslag Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet, og når 50 % af de delegerede er til stede På delegeretmøderne lader regionerne sig repræsentere af de valgte delegerede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere og har taleret, men ingen stemmeret, medmindre de samtidig er delegerede. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 8 af 11

10 Dagsorden for delegeretmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 1a. Dirigenten nedsætter stemmeudvalg 2. Beretning 3. Regnskab og budget 4. Forslag 5. Valg af bestyrelsen og suppleanter, jf. 19, stk Valg af revisor og suppleant, jf. 24, stk Eventuelt 24.2 Delegeretmødet vælger to revisorer til at revidere Frie Funktionærers a-kasses regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være statsautoriseret. For den ikke statsautoriserede revisor vælges en suppleant Samtlige valg skal straks meddeles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forslag til behandling på et delegeretmøde kan alene fremsættes af hovedbestyrelsen Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger i medfør af 3, stk. 2, kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages efter dirigentens bestemmelse, eller når mindst 25 % af de delegerede forlanger det Delegeretmødet kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, jf. dog 29, stk. 5 og 6. D. Urafstemning Hovedbestyrelsen kan lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige Frie Funktionærers a-kasses medlemmer De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. Afsnit 8 Regnskab og revision Frie Funktionærers a-kasses regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og regioner, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Frie Funktionærers a-kasse skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for Frie Funktionærers a-kasses virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af Frie Funktionærers a-kasses årsregnskab. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 9 af 11

11 26.3 Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder Frie Funktionærers a-kasse et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af Frie Funktionærers a-kasses øverste myndighed For at Frie Funktionærers a-kasse kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven Frie Funktionærers a-kasses indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af Frie Funktionærers a-kasses formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre Frie Funktionærers a-kasses midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde Oversigt over Frie Funktionærers a-kasses tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet De revisorer, der er valgt af Frie Funktionærers a-kasses øverste myndighed, reviderer Frie Funktionærers a-kasses årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser Mindst én af Frie Funktionærers a-kasses revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen i Frie Funktionærers a-kasse. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v Denne vedtægt er vedtaget på Frie Funktionærers a-kasses ordinære delegeretmøde den 24. maj 2014 og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Samtidig ophæves den vedtægt, der trådte i kraft den 6. juni Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 10 af 11

12 29.3 Frie Funktionærers a-kasse sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk Frie Funktionærers a-kasses vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af Frie Funktionærers a-kasse, skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for Frie Funktionærers a- kasses vedtægtsbestemmelser. Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. stk Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Side 11 af 11

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere