Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET."

Transkript

1 VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer med mejeri som speciale/mejeritekniker, procesoperatører, mejerioperatører, elever samt øvrige mejeripersonale der arbejder på mejerier, mejeriselskaber og beslægtede virksomheder, hvor DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING har overenskomst eller tiltrædelsesaftale og i samarbejde med SERVICEFORBUNDET at virke for de bedst mulige organisations-, arbejds-, løn-, miljømæssige og sociale forhold. At optage mejerielever og arbejde på, at alle efter uddannelsen bliver beskæftiget ved faget. At samarbejde med andre organisationer om fælles interesser og mål, herunder uddannelse, efteruddannelse og kursus virksomhed. At arbejde for oprettelse af klubber på de enkelte driftssteder eller driftsområder. 3. Medlemskontingent 3, stk. 1 Kontingentet til DMF fastsættes af delegeretmødet, men landsbestyrelsen er berettiget til at foretage fornøden forhøjelse eller nedsættelse. I tilfælde af langvarig sygdom kan landsbestyrelsen efter ansøgning indrømme nedsættelse af medlemmets kontingent. Kontingentindbetalingen finder sted som administrativ foranstaltning gennem Funktionærforbundets kontingentafdeling. Undladelse heraf har tab af medlemsret og sletning til følge. Sletning sker efter skriftligt varsel til medlemmet.

2 4. Optagelse 4, stk. 1 Ingen kan optages som medlem inden det fyldte 18. år eller efter det fyldte 65. år bortset fra overflytning fra anden statsanerkendt arbejdsløshedskasse, jfr. gældende overflytningsregler. Indmeldelse i DMF og forbund sker gennem den stedlige afd. eller ved henvendelse hos DMF s hovedkontor. Som medlem optages mejerister, procesteknologer med mejeri som speciale/mejeritekniker, procesoperatører, mejerioperatører, elever samt øvrigt mejeripersonale. 5. Medlemmerne 5, stk. 1 Medlemmerne er forpligtet til at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende vedtægtsbestemmelser. Ukendskab til vedtægten skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for forpligtelse overfor Serviceforbundet, DMF og DMF s afdelinger. Intet medlem må under blokade og arbejdsstridigheder etableret og/eller godkendt af DMF og Serviceforbundets forretningsudvalg tage arbejde på en arbejdsplads som på lovlig måde er blokeret af en organisation. Serviceforbundet yder konfliktunderstøttelse i henhold til Serviceforbundets vedtægter herom. Når et medlem skifter arbejdsplads eller skifter adresse, skal medlemmet straks meddele DMF herom. stk. 5 Det er medlemmets pligt selv at kontrollere, om medlemskontingentet indbetales rettidig. stk. 6 Medlemmer der påbegynder arbejde inden for en anden arbejdsløshedskasses faglige område, herunder selvstændig virksomhed, kan overflyttes til den anden arbejdsløshedskasse. stk. 7 Udmeldelse/overflytning skal for at have gyldighed skriftlig meddeles DMF. Skyldig kontingent skal betales til udgangen af den måned, hvori udmeldelsen er begæret. stk. 8 Det er ethvert medlems pligt at respektere de til enhver tid gældende overenskomstmæssige bestemmelser. stk. 9 Tillidsrepræsentanterne skal fungere som lønmodtager. Hvor der ingen tillidsrepræsentant er, kan medlemmerne vælge en kontaktperson eller landssammenslutningen udpege en.

3 stk. 10 Ved overgang til pensionistmedlem mister man stemmeretten i enhver af DMF s afstemninger. stk. 11 Ved deltagelse i møde indkaldt af hovedkontoret ydes tabt arbejdsfortjeneste som bestemt på delegeretmødet. 6. Afdelingerne 6, stk. 1 Organisationsområdet inddeles af landssammenslutningens bestyrelse efter samråd med de lokale afdelinger. Mindre afdelinger nedlægges efter behov under hensyn til medlemstal og geografiske forhold. Arbejdspladsen er afgørende for, hvilken afd. medlemmet tilhører. Medlemmerne kan søge dispensation herfra i de berørte afd. Kan enighed ikke opnås, skal medlemmet respektere ovenstående. Kontingent til KLUB og AFD. fastsættes af de kompetente forsamlinger. Og alle er automatisk medlem. Hvis en afdeling nedlægges, skal det godkendes af landsbestyrelsen og midlerne overføres til landssammenslutningen. Ved sammenslutning af afdelinger overføres midlerne til den fremtidige afdeling. stk. 5 Afd. kan ikke iværksætte strejker eller blokader inden godkendelse af DMF Serviceforbundets forretningsudvalg. stk. 6 Afd. skriver selv deres vedtægter, som ikke må være i strid med DFF s og DMF s vedtægter, ellers er de ugyldige. stk. 7 Hver afdeling fører selvstændigt regnskab. Et eksemplar af regnskabet skal tilstilles landssammenslutningen. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 7. Delegeretmøderne 7, stk. 1 Danske Mejeristers Fagforenings øverste myndighed er delegeretmødet.

4 Ordinært delegeretmøde afholdes hver 4. år. Indkaldelsen med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 måneders skriftelig varsel, således at det ordinære delegeretmøde kan afholdes i tilknytning til Dansk Funktionærforbunds ordinære kongres. Danske Mejeristers Fagforening kan, når den finder det formålstjenligt, lade ekstraordinært delegeretmøde afholde. Ekstraordinært delegeretmøde skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel med angivelse af de dagsordenspunkter, der skal behandles. Et antal medlemmer, der udgør mindst 25 % af det samlede medlemstal pr. sidste 31. december, kan gennem deres respektive afdeling forlange et ekstraordinært delegeretmøde afholdt. Ekstraordinært delegeretmøde skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel med angivelse af de dagsordenspunkter, der skal behandles. stk. 5 Mødeberettigede på delegeretmødet er: a. Fra hver afdeling 1 delegeret for hver 40 påbegyndte medlemmer af afdelingen bestemt efter medlemstallet pr. sidste 31. december. b. Landsbestyrelsens medlemmer. c. Den valgte revisor. d. Medlemmerne af den siddende bestyrelse af Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond. stk. 6 Stemmeberettigede på delegeretmødet er: a. De i henhold til 7, stk. 5, litra a valgte delegerede. b. Den valgte revisor, der dog ikke kan stemme ved godkendelse af regnskabet. c. Landsbestyrelsens medlemmer, der dog ikke kan stemme ved godkendelse af Landsbestyrelsens beretning og regnskab. stk. 7 Delegeretmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af landsbestyrelsen. stk. 8 På det ordinære delegeretmøde behandles følgende punktér: a. Landsbestyrelsen aflægger beretning om Danske Mejeristers Fagforening siden sidste ordinære delegeretmøde til godkendelse. b. Landsbestyrelsen fremlægger regnskabet for den forgangne periode siden sidste delegeretmøde til godkendelse. c. Bestyrelsen for Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond aflægger beretning og redegør for regnskabet siden sidste ordinære delegeretmøde.

5 d. Der vælges ny Landsbestyrelse i overensstemmelse med vedtægternes 8. stk. 1, som godkendes af delegeretmødet. e. Der vælges landsformand i overensstemmelse med vedtægternes 8. f. Der vælges revisor i overensstemmelse med vedtægternes 9,. g. Der vælges en ny bestyrelse til Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fundats for Danske Mejeristers Fagforenings Feriefond. h. De delegeredes diæter fastsættes. Rejseudgifter andrager 2. klasse med tog, bus eller skib, eller efter statens takster pr. bil. stk. 9 Enhver afdeling har ret til at stille forslag til delegeretmødet. Forslag, der ønskes sat til afstemning på delegeretmødet, skal udfærdiges skriftlig, og skal være kommet frem til Danske Mejeristers Fagforenings hovedkontor senest 2 måneder før delegeretmødet (og så tidligt, at offentliggørelse i Fagbladet kan nås inden delegeretmødets afholdelse). Landsbestyrelsen foranlediger, at forslaget offentliggøres i Fagbladet senest én måned før delegeretmødets afholdelse. Såfremt offentliggørelse i Fagbladet ikke er muligt inden før månedsfristen, foranlediger landsbestyrelsen at forslagene udsendes til afdelingerne senest én måned før delegeretmødets afholdelse. stk. 10 Delegeretmødet er beslutningsdygtig ved det mødte antal repræsentanter. stk. 11 Ethvert spørgsmål, der sættes til afstemning, afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved valg af personer kræves det dog, at en person, for at blive valgt, skal have over 50 % af de afgivne stemmer, hvor blanke stemmesedler ikke tæller med. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt 10 delegerede forlanger det. Ved valg af personer skal afstemningen altid være skriftlig. 8. DMF s bestyrelse og forretningsudvalg 8, stk. 1 På delegeretmødet vælges en ledelse bestående af landsformand og afdelingsformænd, der udgør DMF s ledelse mellem ordinære delegeretmøder. En gang årligt indkaldes bestyrelserne og valgte tillidsfolk fra hver afdeling til en almindelig drøftelse og orientering af faglige spørgsmål. I år med ordinære delegeretmøder bortfalder ovennævnte møder.

6 Til DMF s landsbestyrelse kan kun vælges afdelingsformænd med mindst et års medlemskab, og som arbejder indenfor organisationsområdet. Når et bestyrelsesmedlem ikke opfylder ovenstående må medlemmet udtræde og suppleanter indkaldes, i sygdomstilfælde dog kun midlertidig. Bliver et LB medlem arbejdsløs, kan man maksimalt bestride posten i op til et halvt år. DMF s ledelse består af en formand og afdelingsformændene, heraf hovedkasserer og redaktør, såfremt formanden ikke kan påtage sig disse hverv. Hvis formanden har haft forfald eller fratræder indenfor en valgperiode, vil næstformanden fungere som formand indtil næste ordinære delegeretmøde. DMF s landsbestyrelse der selv fastsætter sin forretningsorden, samles mindst 3 gange årlig til ordinær møde. Hvis forretningsudvalget eller et flertal af DMF s landsbestyrelse forlanger det, indkaldes der ekstra ordinære LB-møder. DMF s landsbestyrelse vælger selv næstformand samt et forretningsudvalg på 3 medlemmer, hvor formand og næstformand har sæde. Forretningsudvalget mødes efter behov, dog mindst 6 gange årlig. Det er forretningsudvalget, der leder DMF mellem DMF s landsbestyrelsesmøder med ansvar over for dette. DMF s valgte, fastlønnede tillidsmænd skal have samme løn og pension som Serviceforbundets valgte sekretærer, og afgår senest ved udgangen af den måned, pågældende når almindelig pensionsalder. stk. 5 For deltagelse i Serviceforbundets kongres deltager DMF efter forholdstallene 1 for hver påbegyndt 125 medlemmer, fordelt over DMF s afdelinger. stk. 6 Formanden repræsenterer DMF ud- og indadtil samt fører korrespondancen og indkalder til delegeret- og bestyrelsesmøder. stk. 7 Som samarbejds- og afstemningsregler gælder de af LO til enhver tid vedtagne bestemmelser. stk. 8 Formand, næstformand og to valgte personer, der vælges på Als-mødet fører lønforhandlingerne med arbejdsgiverne. Ingen afdeling kan have 2 repræsentanter med i forhandlingsudvalget. Undtagelse er lønforhandlinger af særoverenskomster, hvor det er repræsentanter fra arbejdspladsen, der sammen med formanden forhandler. stk. 9 En lønoverenskomst skal - forinden den får gyldighed - godkendes i Serviceforbundet s forretningsudvalg. DMF s landsbestyrelse skal udsende forslag til ny overenskomst til afstemning blandt medlemmerne. stk. 10 Landssammenslutningens administrationsbidrag fastsættes efter bestemmelser af DMF s landsbestyrelse. DMF s landsbestyrelsesmedlemmer får arbejdstab og diæter som bestemt på delegeretmøde.

7 9. Økonomiske midler 9 stk. 1 Landssammenslutningens formue skal deponeres i anerkendte pengeinstitutter, i stats- eller anerkendte pengeinstitutter, i stats- eller kreditforeningsobligationer eller i fast ejendom ( herunder grundarealer). 20% af formuen må investeres i godkendte investeringsforeninger. Ved køb eller salg af fast ejendom etc. disponerer landsbestyrelsen eller de, som denne på sine vegne måtte befuldmægtige,på landssammenslutnings vegne i enhver henseende. Hovedkassereren er ansvarlig for betroede midler dog i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem. DMF s regnskaber revideres af statsautoriserede revisorer samt - for så vidt angår DMF s udgift bilag - et på de ordinære delegeretmøder valgt medlem, der ikke må have sæde i landsbestyrelsen. Ved regnskabsårets slutning udsender kassereren årsregnskabet revideret af revisorerne og anerkendt af DMF s landsbestyrelse til samtlige afdelinger. Regnskabet fremlægges på førstkommende afdelingsgeneralforsamling. 10. Udmeldelse-opløsning 10, stk. 1 DMF kan udtræde af Serviceforbundet efter de regler som Serviceforbundet til enhver tid måtte beslutte. DMF kan ved udtræden af forbundet ifølge opsigelse som anført ikke gøre krav på nogen del af forbundets, aktiveringsfonden eller konfliktfondens midler. En afdeling kan ved udtræden af DMF og Serviceforbundet ifølge opsigelsen som anført ikke gøre krav på nogen del af DMF - Serviceforbundets aktiveringsfonden eller konfliktfondens midler. DMF kan kun opløses når 3/4 af de stemmeberettigede på et delegeretmøde stemmer for, og med mindst samme majoritet ved en urafstemning blandt medlemmerne. Da tilfalder alle midler og ejendomme Serviceforbundet. Rimelig del af formuen overføres til DMF s Feriefond 11. TVISTIGHEDER. 11, stk. 1 Ethvert mellemværende mellem DMF og dets medlemmer - herunder eksklusion af medlemmer - afgøres af DMF s landsbestyrelse.

8 DMF s landsbestyrelse og medlemmerne kan appellere sagen til det første ordinære delegeretmøde, hvis beslutning da er endelig og afgørende. Kriminalsager er dog undtaget fra denne. I valgperioden er landsbestyrelsens fortolkning af love og vedtægter eneafgørende. 12. IKRAFT TRÆDELSE 12 stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft den 4. oktober 2013 for så vidt de pågældende bestemmelser ikke allerede er gældende, og alle tidligere vedtagne vedtægter annulleres samtidig. Således vedtaget på ordinær delegeretmøde den 4. oktober Sign. Dirigent: Dirigent: Formand: Arne Hansen Toni Rytkønen Lars Gram

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere