I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår"

Transkript

1 Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen. Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter 3 Anerkendelsens bortfald Afsnit 3 Medlemsretten 4 Betingelser for medlemsret 5 Fremgangsmåden ved optagelse 6 Medlemskabets ophør ved alder 7 Udmeldelse Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge mv. 8 Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling 9 Fremgangsmåden ved udbetaling II. Andre rettigheder 10 Andre rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår II. Andre pligter 13 Pligter af forskelligt indhold 14 Pligt til at give meddelelse om forskellige forhold Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling og tilbagebetaling af dagpenge mv. 16 Gælder ikke for ASE 17 Svig og andre forseelser mod a-kassen Afsnit 7 A-kassens administration

2 A. Administrativ struktur 18 A-kassens opbygning B. Sektionerne 19 Sektionerne, valg og generalforsamlinger C. Generalforsamlingerne 20 Generalforsamlinger og afholdelse af valg 21 Dagsorden D. Bestyrelsen 22 Bestyrelsen, sammensætning og valg 23 Bestyrelsen arbejde E. Daglig administration 24 A-kassens daglige administration F. Urafstemning 25 Urafstemning Afsnit 8 Regnskab og revision 26 Den daglige regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse 27 Midlernes anbringelse 28 Revision og tilsyn Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden 29 Vedtægtens ikrafttræden Bilag A Bilag B Sektionsfordeling Valgforordning Nærværende vedtægt, der er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 2. juni 2010 og godkendt af direktøren for arbejdsløshedsforsikringen, træder i kraft den 1. januar Vedtægt Afsnit 1 Formål og hjemsted 1

3 A-kassen ASE har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivning er henlagt til a-kasserne. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København. Afsnit 2 Anerkendelsen 2 A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. A-kassen er en tværfaglig a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra d i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2 A-kassens faglige område omfatter alle selvstændige erhvervsdrivende og alle lønmodtagere. Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes på a-kassens generalforsamling. Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af branchegruppernes placering i bilag A. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtidsforsikrede. Nyuddannede, der kan optages efter 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i loven, kan optages som fuldtidsforsikrede. Stk. 5. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. Stk. 6. Desuden kan personer, der på ansøgningstidspunktet opfylder lovens betingelser for at blive kombinationsforsikret, optages. 5 Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

4 Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år. 7 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en uges varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1. gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a- kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til en anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m. v. 8 A-kassen yder dagpenge mv. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge mv. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekortet m.v. umiddelbart efter hver udbetalings-periodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet mv. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis med-lemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, sender a-kassen en specifikation over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP- og SP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. II. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse.

5 Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af bestyrelsesmedlemmer og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens årsregnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud. 12 Udgår II. andre pligter 13 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditions-kontor og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Stk. 2. Et medlem, der skifter erhverv, har pligt til at give a-kassen meddelelse herom. Stk. 3. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Stk. 4. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 5. Overtrædelse af stk. 3 og 4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15

6 Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for arbejdsmarkedsstyrelsen. 16 Denne bestemmelse i standardvedtægten gælder ikke for ASE. 17 Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 13, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 Arbejdsløshedskassens administration A. Administrativ struktur 18 ASE er en centralt ledet a-kasse, organiseret i sektioner, under en fælles ledelse, der benævnes bestyrelsen. Stk. 2. Medlemmerne af bestyrelsen vælges ved direkte valg på generalforsamlingerne af og blandt ASEs medlemmer. Stk. 3. Berettiget til at lade sig vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af ASE. Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen skal udtræde, når deres medlemskab af ASE ophører. B. Sektionerne 19 En sektion omfatter de medlemmer, der er beskæftiget inden for det eller de erhverv, der i henhold til sektionsfortegnelsen i bilag A kan henføres til denne. Stk. 2. Oprettelse eller nedlæggelse af sektioner kan kun ske efter vedtagelse af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal, jf. dog 4, stk. 3. Stk. 3. Ved oprettelse eller nedlæggelse af en sektion skal meddelelse herom omgående tilsendes direktøren for Arbejdsdirektoratet. C. Generalforsamlinger 20 Sektionerne afholder ordinære generalforsamlinger i ulige kalenderår, senest 31. Maj. Stk. 2. I de lige kalenderår afholdes en fælles generalforsamling, senest 31. maj. Stk. 3. De sektionsvise generalforsamlinger afholdes fælles, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning. Afholdelse af valg skal dog altid ske individuelt og adskilt i de enkelte sektioner.

7 Stk. 4. Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 8 ugers varsel gennem medlemsbladet eller et eller flere landsdækkende dagblade. Stk. 5. I indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af de punkter, der skal behandles. Stk. 6. Adgang til en generalforsamling har ethvert medlem, der senest 8 dage før generalforsamlingen har anmodet a-kassen om et adgangskort, jf. dog 17, stk. 2. Stk. 7. Fremmødte medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt stemme for ét fraværende medlem. Fuldmagten skal dokumenteres senest samtidig med anmodning om adgangskort. Stk. 8. Der kan i tilfælde af sygdom og andre ekstraordinære forhold gives dispensation fra 8 dagesfristen. Dispensation meddeles skriftligt af a-kassens direktør eller af den på generalforsamlingen valgte dirigent. Stk. 9. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller hvis 500 medlemmer af en sektion skriftligt fremsætter motiveret begæring derom til bestyrelsen. 21 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om ASEs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. 3) ASEs regnskab for afsluttede regnskabsår siden sidste ordinære generalforsamling. 4) Forslag fra medlemmerne. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen 7) Valg af revisor 8) Eventuelt. Stk. 2. Sektionernes valg afholdes under ledelse af dirigenten. Stk. 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker efter de regler, der er anført i 22 og den tilhørende valgforordning. Stk. 4. Den valgte revisor skal være statsautoriseret. Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og herunder ændringer af vedtægten. Beslutninger om ændring af sektionerne, der vil påvirke disses antal bestyrelsesmedlemmer, samt om anvendelse af a-kassens formue, hvis anerkendelsen bortfalder, kræver dog et kvalificeret flertal (2/3). Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer forlanger det eller dirigenten træffer beslutning herom. Stk. 6. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være a-kassen i hænde senest 4 uger før den pågældende generalforsamling. Stk. 7. En sektions generalforsamling kan beslutte, at et spørgsmål skal forelægges bestyrelsen på det førstkommende møde. D. Bestyrelsen 22 Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, varetager i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som gives af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, a-kassens ledelse og fastsætter retningslinier for samarbejdet med de organisationer, der er nævnt i bilag A.

8 Stk. 2. Hver af ASEs 6 sektioner vælger ved generalforsamlingerne i ulige kalenderår, blandt sektionens medlemmer, et medlem til bestyrelsen. Stk. 3 For hvert bestyrelsesmedlem, der er valgt af en sektion, vælges på generalforsamlingen en personlig suppleant. Stk. 4. Hvis et sektionsvalgt medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, indtræder den personlige suppleant i bestyrelsen. Stk. 5. De øvrige 3 medlemmer af bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen i lige kalenderår, af og blandt alle ASE s medlemmer. En sektion kan ved disse valg højest få valgt ét medlem. Stk. 6. Der vælges én fælles suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges direkte på generalforsamlingen. Stk. 7 Suppleanten indtræder ved det første forfald blandt disse bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8. Valgene afholdes i henhold til reglerne i valgforordningen i vedtægtens bilag B. 23 Efter nyvalg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, og når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 3. ASE tegnes af formand, næstformand eller direktør, 2 i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 4. Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom, der tilhører ASE, kræves der underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at ASE deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Det er alene den samlede a-kassen, der kan være ansvarlig for opgaverne som anden aktør efter reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. E. Daglig administration 24 A-kassens daglige forretninger varetages af en af hovedbestyrelsen ansat direktør. Stk. 2. Hovedkontoret udbetaler dagpenge m.v. og varetager ved brug af edb den administration, der er forbundet med udbetalingen, samt fremskaffer oplysninger til statistiske formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 3. Oprettelse, nedlæggelse eller flytning af lokale regionskontorer bestemmes dog af bestyrelsen. Ethvert kontor, der er oprettet under a-kassen, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, bestyrelsen har givet. F. Urafstemning 25 I tiden mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af bestyrelsen.

9 Afsnit 8 Regnskab og revision 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinier, der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af den revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet indenfor den frist, som er fastsat i loven. 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Ministeriet for familie- og forbrugeranliggende. 28 Den revisor, der er valgt af generalforsamlingen, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 2. A-kassens revisor skal være statsautoriseret, og er ansvarlig for den samlede revision. Stk. 3. Bestyrelsen, den valgte revisor og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen. Afsnit 9 Vedtægtens Ikrafttræden m.m. 29 Nærværende vedtægt, der er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 2. juni 2010 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves den af repræsentantskabet pr. den 6. juni 2006 udsendte vedtægt med tilhørende tillægsblade.

10 Stk. 3. På den første generalforsamling efter vedtægtens vedtagelse er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Valgperioden vil for medlemmer, der vælges af den samlede generalforsamling, jf. 22, stk. 5, dog kun andrage 1 år. Stk. 4. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden, at et hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 5. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6. Alene ASEs generalforsamling, jf. dog 25 og 29, stk. 8, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 8. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbart virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 5. Stk. 9. En hver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. Bilag A - sektionsfordeling Som selvstændige erhvervsdrivende betragtes også personer, der driver selvstændig virksomhed gennem anpartsselskaber, aktieselskaber, eller en anden selskabs-konstruktion, der kan danne grundlag for en hovedbeskæftigelse, samt personer der er beskæftiget i ægtefællens virksomhed. Medlemmerne henføres til en af nedennævnte 6 sektioner: Sektion I. Omfatter medlemmer, der er eller kunne være tilsluttet en af de under Dansk Erhverv hørende organisationer eller som i øvrigt driver selvstændig virksomhed fra butik eller servicevirksomhed. Sektion II. Omfatter medlemmer, der er eller kunne være tilsluttet en af de under Håndværksrådet hørende organisationer, eller som i øvrigt driver virksomhed beslægtet hermed. Sektion III. Omfatter medlemmer, der er eller kunne være tilsluttet en af de under Landbrug og Fødevarer hørende organisationer samt andre organisationer inden for jordbrug og dermed beslægtede erhverv og medlemmer, der er eller kunne være medlem af Danmarks Fiskeriforening samt andre organisationer inden for fiskeri og dermed beslægtede erhverv. Sektion IV. Omfatter medlemmer, der er eller kunne være tilsluttet en af de under Dansk Transport og Logistik hørende organisationer. Sektion V. Omfatter medlemmer, der er eller kunne være tilsluttet en af de under Liberale Erhvervs Råd hørende organisationer.

11 Sektion VI. Omfatter medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende, men som ikke kan henføres til en af de øvrige sektioner. Lønmodtagerne indplaceres i særskilte undersektioner i den hovedsektion, som de branchemæssigt er beskæftiget indenfor. Bilag B - Valgforordning Følgende regler er gældende ved valg af medlemmer og suppleanter til ASEs bestyrelse: 1 Ved de ordinære generalforsamlinger i ulige kalenderår skal hver af sektionerne vælge et medlem til bestyrelsen, og i lige kalenderår skal der direkte på generalforsamlingen vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Valg på sektionsgeneralforsamlingerne. 2 Ved de ordinære generalforsamlinger i ulige kalenderår skal hver sektion vælge èt medlem til bestyrelsen. Stk. 2. Endvidere skal sektionen vælge en suppleant for bestyrelsesmedlemmet. Stk. 3. Sektionerne afvikler deres valghandlinger adskilt. 3 Berettiget til at lade sig vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af en sektion, der foreslås af mindst 2 andre medlemmer af den pågældende sektion. ASE skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra stillerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges uden, at de bliver foreslået af medlemmer af den pågældende sektion. Stk. 3 Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. 4 Ved afstemning er de kandidater valgt, der opnår flest stemmer. Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed skal der finde omvalg sted mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, finder lodtrækning sted. Stk. 4. Er der kun opstillet en kandidat henholdsvis som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er kandidaten valgt uden afstemning. Stk. 5. Fremmødte medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt stemme for ét fraværende medlem. 5 Opstiller der flere kandidater til valg til bestyrelsen, og der skal gennemføres en valghandling, kan der, hvis en af de opstillede kandidater anmoder herom, på sektionens generalforsamling afholdes en præsentationsrunde. Ved en præsentationsrunde har hver kandidat ret til i indtil 3 minutter mundtligt at præsentere sig og redegøre for sine synspunkter. Der må hverken forud for eller under en generalforsamling uddeles skriftligt præsentationsmateriale.

12 Stk. 2. Dirigenten fastsætter i øvrigt de nærmere regler for en præsentationsrunde. Valg direkte på generalforsamlingen 6 Ved de ordinære generalforsamlinger i de lige kalenderår skal der direkte på general-forsamlingen vælges tre medlem til bestyrelsen. En sektion kan ved disse valg højest få valgt ét medlem. Stk. 2 Der skal vælges én fælles suppleant for disse bestyrelsesmedlemmer. 7 Berettiget til at lade sig vælge som medlem til bestyrelsen er ethvert medlem af ASE, der foreslås af mindst 2 andre medlemmer af ASE. ASE skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra stillerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Ved de direkte valg er medlemmerne i deres opstilling eller stemmeafgivelse ikke begrænset til deres sektion. Stk. 3 Siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Stk. 4 Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. 8 Ved valghandlingen kan et medlem kun afgive én stemmeseddel, og der må på denne højest være anført et antal navne, svarende til det maksimale antal kandidater, der kan vælges. Stk. 2 Der må kun afgives en stemme på hver kandidat. Stk. 3. Fremmødte medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt stemme for ét fraværende medlem. 9 Ved afstemning er de kandidater valgt, der opnår flest stemmer. Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed skal der finde omvalg sted mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, finder lodtrækning sted. Stk. 4. Er der kun opstillet tre kandidater til bestyrelsen, er kandidaterne valgt uden afstemning. 10 Opstiller der flere kandidater til valg til bestyrelsen, og der skal gennemføres en valghandling, kan der, hvis en af de opstillede kandidater anmoder herom, på generalforsamling afholdes en præsentationsrunde. Ved en præsentationsrunde har hver kandidat ret til i indtil 3 minutter mundtligt at præsentere sig og redegøre for sine synspunkter. Der må hverken forud for eller under en generalforsamling uddeles skriftligt præsentationsmateriale. Stk. 2. Dirigenten fastsætter i øvrigt de nærmere regler for en præsentationsrunde.

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere