Brugervejledning. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk"

Transkript

1 Brugervejledning Dansk

2 Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet... 5 Berøringsskærm... 6 Informationslinje... 7 Menulinje... 8 Bundlinje... 8 Hovedskærmbilledet... 8 Tryklinje... 9 Brug af Astral-apparatet Brug af Astral-apparatet første gang Tænding af apparatet Slukning af apparatet Start og standsning af ventilationen Låsning og oplåsning af berøringsskærmen Navigering gennem menuerne Overvågningsmenu Indstillingsmenu Alarmmenu Informationsmenu Apparatindstillinger Justering af apparatets indstillinger Programmer Manuel vejrtrækningsfunktion Sukkende vejrtrækningsfunktion Rejse med Astral-apparatet Samling af patientslangesæt Valgmuligheder for slangesæt Slangesætadaptere Montering af slangesætadapteren Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt til invasiv anvendelse Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil Tilslutning af et dobbeltløbet slangesæt (kun Astral 150) Slangesætoplæring Tilbehør Valgfrit tilbehør Tilslutning af tilbehør til patientslangesæt... 29

3 Montering af fugter Tilslutning af en fugt-varme-veksler (HME) Tilslutning af et bakteriefilter Tilførsel af supplerende oxygen Tilslutning af en forstøver Tilslutning af andet tilbehør Tilslutning af et pulsoximeter Tilslutning af en fjernalarm Strøm Tilslutning til el-nettet Tilslutning til en ResMed PowerStation RPSII) Tilslutning af Astral eksternt batteri Anvendelse af det eksterne batteri Anvendelse af det interne batteri Batteriets driftstid Opbevaring og genopladning Tilslutning til en ekstern jævnstrømskilde Astral taske Alarmer Alarmprioritet Visning af aktive alarmer Alarmlyd fra Nulstilling af alarmer Justering af alarmvolumen Testning af alarmlyde og indikatorer Test af fjernalarmen Strømalarmer Registrering af slangesætfrakobling og dekanylering Datastyringsproces Rengøring og vedligeholdelse Hver uge Hver måned Udskiftning af luftfilter Service Tidsplan for vedligeholdelse Internt batteri Oplysninger om apparatet Fejlfinding af alarmer Generel fejlfinding Tekniske specifikationer Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk emission og immunitet Vejledning og producentens erklæring elektromagnetiske emissioner Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Symbolforklaring Standardoverholdelse Uddannelse og support... 70

4 Begrænset garanti Appendiks A Definitioner Definition af ventilationsindstillingerne Definitioner af målte og beregnede parametre... 73

5 Indledning Indledning Astral-apparatet leverer mekanisk ventilation til både ventilationsafhængige og ikke--afhængige patienter. Det tilfører tryk- og volumenventilation enten gennem en ventil eller et lækageslangesæt, og det er kompatibelt med forskelligt udstyr, der bruges som støtte i særlige tilfælde. Oplysningerne i denne vejledning gælder både Astral 100- og Astral 150-apparatet. Hvis oplysningerne kun gælder for et af disse apparater, vil det pågældende apparat blive specificeret. Denne brugervejledning er til en patient eller plejepersonale og indeholder ikke alle de oplysninger, som gives i den kliniske vejledning. ADVARSEL Hele vejledningen skal læses, inden Astral-apparatet tages i brug. Astral-apparatet må kun bruges ifølge lægens eller leverandørens anvisninger. Astral-apparatet må kun bruges til det formål, der er beskrevet i denne vejledning. Den ordinerende læges anvisninger går altid frem for de anvisninger, der gives i denne vejledning. Astral-apparatet skal installeres og konfigureres i henhold til anvisningerne i denne vejledning. FORSIGTIG I henhold til føderal lovgivning i USA må denne anordning kun sælges af læger eller efter lægeordination. Brugsindikationer Astral-apparatet leverer uafbrudt eller intermitterende ventilationsstøtte til patienter, der vejer over 5 kg, og som kræver mekanisk ventilation. Astral-apparatet er beregnet til anvendelse i hjemmet, på institutioner/hospitaler og til bærbare applikationer til både invasiv og noninvasiv ventilation. FORSIGTIG Astral-apparatet er ikke beregnet til anvendelse som respirator under nødtransport. Kontraindikationer Astral-apparatet er kontraindiceret hos patienter med følgende præeksisterende tilstande: pneumothorax eller pneumomediastinum patologisk lavt blodtryk, især i forbindelse med intravaskulær volumenreduktion cerebrospinalvæskelækage, nylig kranieoperation eller traume svær bulløs lungesygdom dehydrering. Dansk 1

6 Indledning Bivirkninger Patienterne bør instrueres om at rapportere eventuelle usædvanlige brystsmerter, alvorlig hovedpine eller øget åndenød. Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med brug af apparatet: tørhed i næse, mund eller svælg næseblod oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritationer hududslæt. Almindelige advarsler og forsigtighedsregler Følgende advarsler og forsigtighedsregler er af generel karakter. Yderligere specielle advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger står angivet ved de relevante anvisninger i vejledningen. En advarsel advarer om risiko for personskade. ADVARSEL Hvis du bemærker eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige eller kraftige lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, skal du holde op med at bruge apparatet og kontakte sundhedspersonalet. Til respiratorafhængige patienter bør der altid være alternativt ventilationsudstyr, f.eks. en backuprespirator, manuelt genoplivningsudstyr eller et lignende apparat, til rådighed. Manglende overholdelse af dette kan resultere i patientskade eller død. Astral-apparatet er et medicinsk udstyr, der er underlagt restriktioner, og det er kun beregnet til brug af kvalificeret, oplært personale under opsyn af en læge. Respiratorafhængige patienter skal overvåges uafbrudt af kvalificeret personale eller passende oplærte plejepersoner. Dette personale og disse plejepersoner skal kunne foretage den nødvendige korrigerende handling i tilfælde af en respiratoralarm eller funktionsfejl. Astral-apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af personer (heriblandt børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner uden hensigtsmæssig supervision af en person, der er ansvarlig for patientens sikkerhed. Astral-apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af patienter, medmindre de har fået tilstrækkelig vejledning vedrørende betjening af apparatet af en person, der er ansvarlig for patientens sikkerhed. Astral-apparatet må ikke anvendes i nærheden af et MR-apparat. Ventilationens og alarmernes effektivitet bør verificeres, herunder efter en evt. ændring af en ventilations- eller alarmindstilling, en evt. ændring i slangesættets konfiguration eller efter en ændring af samtidig behandling (f.eks. forstøvning, ilttilførsel). Astral-apparatet og strømforsyningen kan blive for varme under brugen. For at forhindre mulige hudskader må Astral-apparatet eller strømforsyningen ikke komme i direkte kontakt med patienten i længere perioder. 2

7 Indledning Når der står Forsigtig, forklares særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. FORSIGTIG Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret ResMed-servicetekniker. Den luftstrøm, der produceres af apparatet til vejrtrækningen, kan være op til 6 ºC varmere end rumtemperaturen. Der bør udvises forsigtighed, hvis rumtemperaturen er over 35 ºC. Apparatet må ikke udsættes for kraftige stød, fald eller rysten. Når der står Bemærk, gøres der opmærksom på særlige produktfunktioner. Bemærk: Kontakt din læge eller den autoriserede ResMed-repræsentant vedrørende hjælp og indberetning af problemer i forbindelse med Astral-apparatet. Dansk 3

8 Astral-apparatet Astral-apparatet De følgende billeder beskriver Astral-apparatets dele. Beskrivelse 1 Adapterport Kan forsynes med enkeltløbet adapter, enkeltløbet lækageadapter eller dobbeltløbet adapter (kun Astral 150). 2 Håndtag 3 Inspirationsport (rettet mod patienten) Danner et udtag for trykluft, der skal tilføres patienten via patientslangesættet. Inkluderer FiO 2 -sensor på Astral 150. FiO 2 -sensoren er et valgfrit tilbehør på Astral Ethernet-tilslutning (kun til servicebrug) 4

9 Astral-apparatet 5 USB-tilslutning (til download til ResScan) 6 Mini-USB-tilslutning (kun til servicebrug) 7 Indgang til jævnstrøm 8 Tænd/slukknap 9 SpO 2 -sensorstik 10 Fem-benet tilslutning til fjernalarm 11 Iltindtag til lavt flow (op til 30 l/min.) 12 Luftindtag (komplet med hypoallergent filter) Interface til Astral-apparatet Astral-apparatets interface omfatter flere forskellige funktioner, der beskrives i følgende billede. Beskrivelse 1 Berøringsskærm 2 Strømkildeindikatorer Vekselstrøm (netforsyning) Jævnstrøm (eksternt batteri eller tilbehørsadapter til bil) Internt batteri Dansk 5

10 Astral-apparatet 3 Indikator for behandling til/fra Apparat klart Konstant grøn skærm, når apparatet er tændt, men ikke ventilerer. Apparat ventilerer Blinker blåt, når apparatet ventilerer, og indstillingen Ventilation LED er TÆNDT. Ellers er den SLÅET FRA. 4 Knappen Frakobling af alarmlyd /nulstilling Lyser, når en alarm trigges, og blinker, når lyden dæmpes. 5 Alarmlinje Blinker rødt Blinker gult Konstant gul Højprioritetsalarm Alarm af medium prioritet Lavprioritetsalarm Berøringsskærm Interaktionen med Astral-apparatet sker hovedsageligt via berøringsskærmen. Displayet på berøringsskærmen ændres i overensstemmelse med den funktion, der udføres. Beskrivelse 1 Knap for adgang til klinisk modus Låst Låst op 2 Knap for manuel vejrtrækning vises kun, hvis den er aktiveret 6

11 Astral-apparatet 3 Informationslinje 4 Indikator for internt batteri 5 Knappen for låsning af berøringsskærm 6 Menulinje 7 Bundlinje 8 Knappen start/stop ventilation 9 Hovedskærmbilledet 10 Undermenuer 11 Tryklinje Bemærk: Gå ikke til klinisk modus, medmindre du har fået anvisning herom af en læge. Informationslinje Informationslinjen vises foroven på berøringsskærmen. Informationslinjen viser apparatets driftsstatus, inklusive patienttype, aktuel slangesætkonfiguration, programmer, informationsmeddelelser, ventilationsstatus, alarmer og strømstatus. Beskrivelse Patienttype Voksen Patienttype Pædiatrisk Slangesættype Enkeltløbet med tilsigtet lækage Slangesættype Enkeltløbet med eksspirationsventil Slangesættype Dobbeltløbet P1 (A)CV Programnummer og ventilationsmodus, der er i brug Flere alarmer er aktive samtidig. Alarmen med den højeste prioritet vises først. Meddelelsesvindue Viser alarmer eller information. Billedet ovenover viser apparatet i Standby. (Vises når apparatet er tændt, men ikke ventilerer). Dato og klokkeslæt vises, når apparatet ventilerer, og der ikke er nogen aktive alarmer. Informationsmeddelelser vises med blå tekst. Hvis apparatets indstilling for varselstone er 'Slået til', vil du blive gjort opmærksom på nye informationsmeddelelser med et enkelt bip. Dansk 7

12 Astral-apparatet Menulinje Menulinjen giver adgang til de fire hovedmenuer i Astral-apparatet. Overvågningsmenu Visning af patientdata i realtid enten i bølgeform eller overvågningsformater, herunder tryk, flow, lækage, tidalvolumen, synkronisering og oximetri. Indstillingsmenu Konfiguration og visning af indstillingerne for ventilationsbehandling og apparat. Alarmmenu Konfiguration og visning af alarmer, herunder alarmvolumen. Informationsoversigtsmenu Visning af oplysninger om behandlingsstatistikker, brugte timer, hændelser, påmindelser og apparat. Bundlinje Bundlinjen skifter i forhold til apparatets funktion. Den kan vise knapperne Stop eller Start ventilation, funktionerne Anvend eller Annullér. Hovedskærmbilledet Hovedskærmbilledet viser overvågningsdata, ventilation og apparatkontroller. Man får adgang til hver funktion gennem de forskellige menuer og faner. 8

13 Astral-apparatet Tryklinje Tryklinjen viser behandlingsdata i realtid, mens Astral-apparatet ventilerer. Patienttryk vises som et søjlediagram. Peak inspirationstryk vises som en numerisk værdi og et vandmærke. Spontan trigning og cyklusveksling angives ved og. Eksemplet herunder viser tryklinjen, når en patient trækker vejret spontant. Beskrivelse 1 Værdien for peak inspirationstryk (PIP) 2 Markør for spontan cyklusvekslet vejrtrækning angiver vejrtrækning med patientudløst cyklusveksling 3 Markør for peak inspirationstryk 4 Aktuelt tryk 5 Indstilling for positivt sluteksspiratorisk (PEEP) tryk 6 Markør for spontan trigget vejrtrækning angiver patientudløst vejrtrækning Dansk 9

14 Brug af Astral-apparatet Brug af Astral-apparatet ADVARSEL Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent og ryddeligt for sengetøj, beklædningsgenstande eller andre genstande, som evt. kunne blokere luftindtaget. Blokering af afkølingsventilationshullerne kan føre til overophedning af apparatet. Blokering af luftindtaget kan medføre patientskade. FORSIGTIG For at undgå eventuel beskadigelse af respiratoren, skal den altid fastgøres til stativet eller placeres på en jævn, stabil flade. Til mobile situationer skal der sørges for, at Astral-apparatet befinder sig i transporttasken. Sørg for, at apparatet er beskyttet mod vand, hvis det bruges udendørs. Brug af Astral-apparatet første gang Hvis det er første gang, Astral-apparatet anvendes, anbefaler ResMed, at der udføres en funktionstest. En funktionstest vil sikre, at apparatet fungerer korrekt inden behandling. Oplysninger vedrørende hjælp med løsningen af evt. problemer er tilgængelige i Fejlfinding. FORSIGTIG Kontakt lægen eller ResMed for at få hjælp, hvis en eller flere af de følgende kontroller svigter. Udførsel af funktionstest: 1. Sluk for apparatet ved at trykke på kontakten bag på apparatet. 2. Kontrollér apparatets og tilbehørets stand. Inspicér apparatet og alt tilbehøret. Beskadigede dele må ikke anvendes. 3. Kontrollér patientslangesættets indstilling. Kontrollér, at patientslangesættet er i orden (apparat og medfølgende tilbehør), og at alle tilslutninger sidder godt fast. 4. Tænd apparatet, og afprøv alarmerne. ADVARSEL Hvis der ikke lyder nogen alarm, må respiratoren ikke anvendes. Apparatet tændes ved at trykke på kontakten bag på apparatet. Kontrollér, at alarmen afgiver to testbip, og at indikatorerne for alarmsignal og knappen alarmlyd fra/nulstil blinker. Apparatet er klart til brug, når skærmbilledet Patient Hjem vises. 5. Afbryd strømmen til apparatet fra el-nettet og det eksterne batteri (hvis et sådant anvendes), så apparatet drives af det interne batteri. Kontrollér, at alarm - batteri vises, og at batteriindikatoren lyser. Bemærk: Hvis det interne batteris opladningstilstand er for lav, eller hvis batteriet er fladt,, fremkommer der en alarm. Se Fejlfinding (findes på side 55). 6. Tilslut det eksterne batteri igen (hvis et sådant anvendes), og kontrollér, at indikatoren for jævnstrømsforsyning lyser. Alarmen Anvendelse af ekstern jævnstrøm vises på skærmen, og alarmindikatoren lyser. 7. Tilslut apparatet til el-nettet igen. 10

15 Brug af Astral-apparatet 8. Kontrollér pulsoximetersensoren (hvis en sådan anvendes). Sæt tilbehøret sammen i henhold til beskrivelsen af indstillinger. Fra overvågningsmenuen fortsættes til skærmbilledet Overvågning. Kontrollér, at værdierne for SpO 2 og puls vises. 9. Kontrollér ilttilslutningen (hvis en sådan anvendes). Tjek for lækage eller skade på slanger. Kontrollér iltflaskernes resterende indhold. 10. Udfør en slangesætoplæring. Tænding af apparatet Astral-apparatet tændes ved ganske enkelt at trykke på den grønne tænd/sluk-knap bag på apparatet. Apparatet udfører en systemkontrol som vist på hovedskærmbilledet. Når systemkontrollen er færdig, vises skærmbilledet Patient Hjem og det aktive program. Bemærk: De indstillinger, der er konfigureret i det aktive program, vil blive anvendt, når ventilationen startes. Nyttigt tip! Hvis der vises mere end et program på skærmbilledet Patient Hjem, vil det aktive program være fremhævet med orange. Yderligere oplysninger findes i Programmer (findes på side 17). Oplysninger om tænding af Astral-apparatet findes i Strøm (findes på side 36). Slukning af apparatet Astral-apparatet kan kun slukkes, når ventilationen er standset. Apparatet slukkes ikke, selv om netstrømmen afbrydes. Apparatet forbliver tændt vha. det interne batteri. Slukning af apparatet skal ske manuelt og skal udføres, inden apparatet skal være afbrudt fra netstrøm i en længere tidsperiode. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i et tomt batteri og aktivering af alarmerne. Apparatet slukkes ved at trykke på den grønne tænd/sluk-knap bag på apparatet og følge anvisningerne på skærmen. Kontrollér, at apparatet er helt slukket ned ved at berøre skærmen. Bemærk: Mens apparatet forbliver tilsluttet til den eksterne netforsyning, fortsætter det interne batteri med at oplade. Dansk 11

16 Brug af Astral-apparatet Start og standsning af ventilationen Din læge har indstillet et eller flere ventilationsprogrammer til din behandling. Hvis der er indstillet flere end et program, skal du følge anvisningerne fra din læge om hvornår og hvordan, hvert program skal bruges. Bemærk: Hvis det er første gang, apparatet anvendes, anbefaler ResMed at udføre en funktionstest, før ventilationen indledes. Se Brug af Astral-apparatet første gang (findes på side 10). Sådan startes ventilationen: 1. Tryk på apparatets tænd/sluk-knap bag på apparatet (hvis apparatet ikke allerede er tændt). 2. Tryk på. Ventilationen begynder. 3. Tilfør eventuelt ilt. Sådan standses ventilationen: Ventilationen kan standses når som helst og fra alle skærmbilleder. 1. Hvis der er tilsluttet ilt, slukkes der for ilten. 2. Tryk og hold på. 3. Slip, når du bliver bedt om det. 4. Tryk på Bekræft. Ventilationen standser. Låsning og oplåsning af berøringsskærmen Berøringsskærmen kan låses op når som helst. Tryk på på informationslinjen for at låse berøringsskærmen manuelt. Når berøringsskærmen er låst, markeres knappen med orange. Oplåsning af berøringsskærmen Berør skærmen hvor som helst, og følgpåmindelserne på skærmen. 12

17 Brug af Astral-apparatet Navigering gennem menuerne Astral-apparatet har fire menuer, der er tilgængelige via hovedmenulinjen. Hver menu er yderligere opdelt i flere forskellige undermenuer. Overvågningsmenu Menuen Overvågning gør det muligt at se ventilationsdata i realtid og består af tre undermenuer: Bølgef. Overvågn. Tendenser Bølgeformer Skærmbilledet Bølgeformer viser de sidste 15 sekunder af patientens luftvejstryk og -flow på en graf. Grafen opdateres i realtid. Beskrivelse 1 Markør for spontant trigget vejrtrækning angiver patientudløst vejrtrækning. 2 Hvid lodret markør angiver den aktuelle position og flytter sig fra venstre mod højre. Dansk 13

18 Brug af Astral-apparatet Overvågningsskærmbilledet Overvågningsskærmbilledet viser alle målte parametre i numerisk form. Nyttigt tip! Dit plejepersonale vil muligvis bede dig om at gå til denne skærm og rapportere værdier fra tid til anden. Skærmbilledet Trends Skærmbilledet Trends viser 5- og 95-percentilen samt medianen for de sidste 30 dage for hver af følgende parametre: Lækage Minutventilation Peak inspirationstryk Tidalvolumen Respirationsfrekvens Inspirationstid SpO 2 Pulsfrekvens FiO 2 Oplysningerne vises som søjlediagrammer med to diagrammer pr. skærmbillede. Brug rullepilene op og ned for at gennemgå diagrammerne. 14

19 Brug af Astral-apparatet Indstillingsmenu Menuen Indstilling viser fire forskellige undermenuer: Slangesæt til at vise slangesættet Indstillinger til at vise ventilationsmodus og gå til skærmbillederne Manuel vejrtrækning og Sukkende vejrtrækning Dataoverførsel til at overføre data mellem apparatet og en personlig computer via en USB-nøgle Konfig. af apparatet til at ændre apparatets konfiguration. Nyttigt tip! Indstillinger for behandling og alarm kan vises som skrivebeskyttet uden risiko for modifikation, forudsat at Klinisk modus forbliver låst. Alarmmenu Menuen Alarmer viser de enkelte udløsningstærskler for hver alarm. Realtidsværdier vises mellem de højeste og laveste tærskler. Dansk 15

20 Brug af Astral-apparatet Informationsmenu Menuen Oplysninger består af to undermenuer: Hændelser al registreret hændelsesaktivitet, der har fundet sted, vises. En specificering af bestemte alarmer, indstillinger eller systemhændelser kan også ses. Apparat oplysninger om selve apparatet vises, f.eks. model- og serienummer, softwareversioner, det interne batteris tilstand samt timerne siden sidste service og brugte patienttimer. Apparatindstillinger De indstillinger, der kan konfigureres, beskrives i følgende skema. Apparatindstilling Beskrivelse Varselstone Alarmvolumen Automatisk strøm slået fra Skærmens lysstyrke Timeout for baggrundslys Rotér skærm Indstiller varselstonerne til slået til eller slået fra. Standard: Slået til Indstiller alarmsystemets volumenniveau. Indstillinger fra 1, 2, 3, 4 eller 5. Standard: 3 Slukker automatisk apparatet efter 15 minutter uden aktivitet. Betingelser: Apparatet er i standby for ventilation (ventilerer ikke), strømføres af det interne batteri eller et eksternt batteri, og der er ingen aktive alarmer. Standard: Slået til Indstiller skærmens lysstyrke fra Auto med valg af fem forskellige lysstyrkeniveauer. Standard: Auto Slukker baggrundslyset (baggrunden bliver sort), hvis der ikke er trykket på skærmbilledet i mindst to minutter, og der ikke er nogen aktive alarmer. Hvis dette indstilles til Fra, vil baggrundslyset være tændt hele tiden. Standard: Slået til Vender skærmens aktuelle retning. 16

21 Brug af Astral-apparatet Apparatindstilling Beskrivelse Apparatets Vent-LED Dato Tid Sprog Indstiller status af LED en for aktiv ventilation til slået til eller slået fra under ventilation. Standard: Slået til Gør det muligt at indstille dag, måned og år for den aktuelle dato. Gør det muligt at indstille timer og minutter for det aktuelle klokkeslæt. Indstiller apparatets aktuelle sprog ud fra listen over tilgængelige sprog. Justering af apparatets indstillinger Gå til apparatets justerbare indstillinger fra menuen Indstilling og vælg Apparat-konfig. De aktuelt aktive valg markeres med orange. Indstillingerne ændres ved blot at vælge en anden af de tilgængelige valgmuligheder. Den reviderede indstilling markeres med orange. Programmer Programmer på Astral-apparatet kan konfigureres af din læge, så du får forskellige behandlingsmuligheder. En læge kan f.eks. indstille programmer til brug, mens du sover, i modsætning til brug om dagen, eller til brug under motion eller fysioterapi. Programmer tillader forskellige indstillinger af slangesæt, ventilation og alarm. Astral-apparatet leveres med ét aktivt program. Din læge kan konfigurere op til tre yderligere programmer (hvis de er tilgængelige). Hvis der er indstillet yderligere programmer, kan de vælges fra skærmbilledet Patient Hjem. Du kan skifte mellem programmer, mens Astral-apparatet leverer ventilation. Skift mellem programmer vil medføre, at de indstillinger for ventilation og alarm, som blev konfigureret af din læge, bliver ændret. Dansk 17

22 Brug af Astral-apparatet Skift mellem programmer: 1. Vælg det program, du vil bruge fra skærmbilledet Patient Hjem. Der vises en oversigt over programindstillingerne. 2. Tryk på Bekræft for at fortsætte med ændringen. Det valgte program bliver aktivt og er fremhævet med orange. Bemærk: Hvis du vil skifte til et program med en anden slangesættype, skal du stoppe ventilationen. Når du har skiftet slangesættet og programmet, kan du starte ventilationen igen. Nyttigt tip! Hvis der er indstillet flere end et program, skal du følge anvisningerne fra din læge om hvornår og hvordan, hvert program skal bruges. 18

23 Brug af Astral-apparatet Manuel vejrtrækningsfunktion Din læge kan have aktiveret den manuelle vejrtrækningsfunktion. Denne funktion gør det muligt at tilføre en større vejrtrækning end normalt. Tryk på for at levere en manuel vejrtrækning. Sukkende vejrtrækningsfunktion Din læge kan have aktiveret den sukkende vejrtrækningsfunktion. Denne funktion tilfører en større sukkende vejrtrækning med regelmæssige intervaller. Hvis denne funktion er konfigureret, bipper Astral-apparatet med en alarm pga. sukkende vejrtrækning inden den sukkende vejrtrækning. Sådan slår du alarmen pga. sukkende vejrtrækning til eller fra: 1. Fra menuen Indstilling vælges Indstillinger. 2. Vælg Alarm pga. sukkende vejrtrækning fra eller til. 3. Tryk på Anvend for at fortsætte med ændringen. Rejse med Astral-apparatet ADVARSEL Astral-apparatet må ikke betjenes, mens det befinder sig i tasken. Ved ventilation under rejse anvendes den ekstra transporttaske. Under rejse med Astral-apparatet: Når det ikke er i brug, skal Astral-apparatet altid pakkes ned i tasken for at undgå beskadigelse af apparatet. Tasken er kun til håndbagage. Tasken vil ikke beskytte Astral-apparatet, hvis det placeres med indchecket bagage. For nemheds skyld kan det ved sikkerhedskontrollerne være nyttigt at have en udskrevet kopi af brugervejledningen i Astral-tasken for at hjælpe sikkerhedspersonalet med at forstå apparatet, samt at henvise dem til følgende erklæring. ResMed bekræfter, at Astral-apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser. Dansk 19

24 Samling af patientslangesæt Samling af patientslangesæt ADVARSEL Anvend et dobbeltløbet slangesæt til direkte måling af udåndede volumener. I denne konfiguration returneres det udåndede volumen til respiratoren for uafhængig måling. (kun Astral 150) Astral -apparatet understøtter ikke overvågning af udåndede volumener, når det bruges med et enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil. Patientens slangesæt skal placeres, så det ikke begrænser bevægelse eller udgør en risiko for kvælning. Anvend kun slangesætdele, der er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder, inklusive ISO og ISO FORSIGTIG Til pædiatrisk anvendelse skal man sørge for, at patientslangesættypen passer og er egnet til brug hos børn. Anvend en pædiatrisk patienttype til patienter, der vejer mindre end 23 kg og normalt kræver mindre end 300 ml tidalvolumen. Valgmuligheder for slangesæt Astral -apparatet understøtter en række slangesæt ved brug af udskiftelige slangesætadaptere. Respirationsslangesættene kan have en diameter på 10, 15 eller 22 mm. Den følgende tabel kan være en hjælp ved valg af egnede slangesæt og indstillinger til forskellige patienttyper Tidalvolumenområde Anbefalet patienttypeindstilling Egnede slangesætdiametre 50 til 300 ml Pædiatrisk 10 mm, 15 mm eller 22 mm > 100 ml Voksen 15 mm eller 22 mm 20

25 Samling af patientslangesæt Slangesætadaptere Der findes tre slangesætadaptere: Adapter 1 Enkeltløbet lækage Til brug med Enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage 2 Enkeltløbet Enkeltløbet slangesæt med eksspirationsventil (eksspirationsventil indbygget i slangesæt) 3 Dobbeltløbet (kun Astral 150) Dobbeltløbet slangesæt (eksspirationsventil indbygget i adapteren ) ELLER enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage Der skal udføres slangesætoplæring efter hver udskiftning af slangesæt. Astral vil tilføre nøjagtig behandling, forudsat at udførelsen af slangesætoplæringen er vellykket. Se Slangesætoplæring (findes på side 26). ADVARSEL Når der anvendes en noninvasiv grænseflade, kan målingen af patientudåndet gasvolumen påvirkes af lækage. Nyttigt tip! Brug kun adaptere og slangesæt som anvist af din læge. Dansk 21

26 Samling af patientslangesæt Montering af slangesætadapteren Den adapter, der hører til den påkrævede slangesættype, skal monteres, før patientslangesættet tilsluttes. Montering af adapteren: 1. Vend apparatet om og sæt det på en blød flade (for at beskytte LCD-skærmen). 2. Tryk og hold på udskubningsknappen. Træk dækslet ud mod dig. 3. Løft adapteren ud af fatningen. 4. Udskift den med den nye adapter, og sørg for, at den sidder godt fast i fatningen. 5. Anbring dækslet over rummet, og sørg for, at løberillerne på apparatet og dækslet er rettet ind efter hinanden. Skub dækslet tilbage på plads, til smæklåsen klikker. Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage. Der kan frembringes en tilsigtet lækage i slangen vha. ResMeds lækageventil eller via en indbygget åbning i masken. Ved anvendelse af et slangesæt med tilsigtet lækage forbedres estimeringen af patientens respirationsflow ved hjælp af ResMeds automatiske lækagestyringsfunktion Vsync. Vsync-teknologien gør det muligt for apparatet at estimere patientens respirationsflow og tidalvolumen ved tilstedeværelse af utilsigtet lækage. ADVARSEL Flowet gennem maskens lufthuller kan være utilstrækkeligt til at drive alle udåndede gasser ud af masken ved lavt tryk, og genindånding kan forekomme i et vist omfang, når der anvendes et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage. Sørg for, at ventilationshullerne på masken eller på ResMeds lækageventil ikke er blokerede. Sørg for, at området omkring ventilationshullerne er fri for sengetøj, tøj eller andre genstande, og at ventilationshullerne ikke vender mod patienten. 22

27 Samling af patientslangesæt Tilslutning af et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage: 1. Kontrollér, at apparatet er udstyret med den enkeltløbede lækageadapter. Ellers skal adapteren udskiftes. Bemærk: Astral 150 kan også understøtte et enkeltløbet slangesæt med tilsigtet lækage ved hjælp af en dobbeltløbet adapter. 2. Sæt inspirationsgrenen på inspirationsporten. 3. Sæt evt. påkrævet tilbehør på slangesættet (f.eks. fugter eller filter). 4. Vælg slangesættypen og udfør slangesætoplæring. 5. Hvis der benyttes en ikke-ventileret maske eller trakeostomitilslutning, skal en ResMed lækageventil sættes på luftslangens frie ende, idet der sørges for, at lækageventilen er så tæt som muligt på patienten. 6. Sæt patientinterfacet (f.eks. en maske) på lækageventilen eller luftslangens frie ende på passende måde, og justér masketypeindstillingen på Astral-apparatet. Dansk 23

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning Indhold Indledning................................................

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere