SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 Tlf.nr Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl

2 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets bestyrelse den 25. oktober 2013 kl på kollegiet Til stede: Fraværende: Silas Fontain Jakobsen Søren Spangsberg Ahlers Karen Jensen Christian Rabjerg Madsen (vi har ikke en gyldig adresse til ham) Desuden deltog fra Kollegiekontoret varmemester Ernst J. Sørensen, direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff som referent. Dagsorden 1. Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen 2. Valg til bestyrelsen 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse 4. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2012/2013 Herunder orientering om regnskabet for Skjoldhøj Bar & Café 5. Studiekontrol 6. Kollegiets drift 7. Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Referatet af møde 168 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden. Der var ikke tilføjelser til revisionsprotokollen udover det udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet. Ad 2. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen ser således ud: Formand Silas F. Jakobsen (valgt af kollegiets beboere) Menige medlemmer Søren S. Ahlers (valgt af kollegiets beboere) Karen Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Christian R. Madsen (udpeget af Aarhus Kommune) Det har ikke været muligt at indkalde Christian R. Madsen, da Kollegiekontoret ikke har gyldig adresse eller adresse. Karen Jensen spurgte, om der kunne gøres noget for at tilskynde udpegning af medlemmer fra Aarhus Kommune. Der var ingen forslag udover det vi allerede gør, nemlig at rette henvendelse til byrådssekretariatet. Der blev også sat spørgsmålstegn ved, om uddannelsesinstitutionerne fortsat skal bruge ressourcer på at deltage i bestyrelsesmøder. Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse Bestyrelsen indstiller Silas F. Jakobsen.

3 Ad 4. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2012/13 Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen samt revisionsprotokol direkte fra revisoren. Torben Kragh gennemgik hovedtallene i regnskabet. Årets resultat er et overskud på kr. Nettoprioritetsydelser Ydelser på lån. Renteudgifter i øvrigt Disse udgifter er realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk ( kr.) samt kurtage ved obligationshandel ( kr.). Vandforbruget Der har været en besparelse på ca kr. pga. et mindre forbrug end budgetteret, det hænger sammen med at der er tomme boliger. Forsikringer Besparelsen på ca kr., afvigelsen skyldes, at vi ikke kendte prisen ved budgetlægning og havde forudsat prisstigninger. Varme Der er brugt ca. 100 MWh mere end budgetteret. Elforbruget En besparelse på ca kr. i forhold til budgettet. Rengøring indvendig og alm. vedligehold Der er bl.a. brugt ca kr. på ekstra rengøring (rengøring i fællesarealer for værelser som ikke var udlejede). Beboerrådet overvejer om denne rengøring er nødvendig i de fællesarealer, som er på listen i øjeblikket og giver Torben Kragh besked om evt. ændringer der ønskes implementeret. Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse - Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 33, som er udsendt pr. til bestyrelsen. Tab på fraflyttede Der har været tab på ca som dækkes af henlæggelserne og der hensættes i dette regnskabsår det svarer til 50 % af det beløb som er sendt til advokat. På forespørgsel om hvordan inddrivelse sker, svarede Per Juulsen, at der er indgået kontrakt med Intrum Justitia, som honoreres med en procentdel af det inddrevne beløb. Lejetab Der har været et lejetab på kr. Karen Jensen udtrykte bekymring for den store stigning i kollegiets lejetab. Per Juulsen svarer, at det var forventet, da der er bygget mange ungdomsboliger som idriftsattes i dette regnskabsår. Det er ikke realistisk at forvente nul i lejetab på Skjoldhøjkollegiet. D-værelserne er svære at udleje, men udlejningssituationen forventes bedre i indeværende år. Der forventes også i nærmeste fremtid at blive 264 færre kollegieværelser, når Hejredalskollegiet nedlægges. Karen Jensen oplyser, at universitetet i 2015 forventer at indgå aftale om opførelse af ca. 700 boliger hos en privat udlejer, som især skal anvendes til udvekslingsstuderende. Bestyrelsen ønsker at der budgetteres med det reelt forventede lejetab, så det bliver synligt hvad der forventes og at udgiften til vand, varme og el justeres herefter. Diverse udgifter Hovedsageligt udgift til vagtordning. Beboerfaciliteter - Et af beboerne fastsat beløb, som beboerrådet råder over til afholdelse af beboerarrangementer, samt udgift til drift af vaskeri. Der er brugt ca kr. mindre end budgetteret til arrangementer. Beboerrådet meddeler Torben Kragh, om de ønsker, at nedsætte beløbet til arrangementer i kommende budget. Indtægter Renteindtægterne Der har været en større renteindtægt end budgetteret og der har været en realise-

4 ret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer på kr. Samlet set har der været en forrentning på ca. 1,7 % af kollegiets midler. Diverse indtægter Denne post indeholder hovedsageligt indtægtsføring af ydelser på udamortiserede lån. Der indgår også en indtægt på kr. for inddrevne fordringer, som var afskrevet. Driftssikring Løbende driftstilskud fra stat og kommune. Årets resultat er et overskud på kr., hvoraf kr. overføres til tabs- og vindingskontoen. Saldoen på tabs- og vindingskontoen er herefter på de maksimale (2 % af driftsudgifterne) kr. De resterende kr. overføres til henlæggelserne. Der henvistes til spørgeskemaets afkrydsninger, som Torben Kragh gennemgik, nærmere forklaring derpå findes på side 19 i regnskabet. I 2014 udløber to lån med en årlig ydelse på kr. Dette beløb kan bruges til delvis tilbagebetaling af tre rente- og afdragsfrie statslån på i alt 13 millioner kroner, som udløber i Fremtidig nødvendig renovering kan ikke forudsiges, men Torben Kragh forklarer, at det meste pt. kan klares med reparationer, dog har der været flere fejl på varmeanlægget, og det er en potentiel stor udgift, hvis mange eller alle varme-rør skal udskiftes. Revisionsprotokollen Revisors gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for kollegiet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet og regnskabserklæring til revisor blev underskrevet. Regnskab for Skjoldhøj Bar og Cafeteria A.m.b.a. Der var til orientering udsendt årsrapport og revisionsprotokol for Skjoldhøj Bar og Cafeteria, som udviser et overskud efter skat på kr. Søren Ahlers fortalte, at der har været problemer med procedurehåndtering og bevilling pga. skiftende bestyrere. Der er nu ansat en ny bestyrer, som har mange idéer til driften. Der er fortsat faste udgifter, men ingen indtægter, da baren pt. er uden bevilling og derfor lukket. Beboerrådet er bekymret for barens fremtid og der vil blive stor udskiftning barens bestyrelse på næste generalforsamling, da flere at de nuværende udtræder. Per Juulsen informerede på forespørgsel om, at barens bestyrelsesmedlemmer, ved evt. likvidation, vil være ansvarlige og kan, hvis det vurderes, at de har haft kendskab til at der er stiftet gæld, som ikke kan forventes tilbagebetalt, hæfte personligt overfor f.eks. Skat. Egenkapitalen er herefter kr. Skjoldhøjkollegiet har indskudt andelskapital på kr Regnskabet tages til efterretning. Ad 5. Studiekontrol Søren Ahlers har ønsket dette emne på dagsordenen, da beboerrådgiveren har fortalt, at der kan udlejes ungdomsboliger på midlertidige kontrakter på kollegier og det ønsker beboerrådet at benytte. Beboerrådet ønsker hurtigere opsigelse og udflytning af dem, der ikke er under uddannelse. Per Juulsen forklarer at det ikke er lovligt at leje ud på betingede, midlertidige kontrakter. Der skal udlejes på standardkontrakt og i oktober udføres studiekontrol med svarfrist på 6 uger. Derefter kan lejeren opsiges med 3 måneders varsel, hvis han ikke er studieaktiv. Alle frister er i henhold til gældende lov og kan ikke fraviges. Konklusionen er, at det ikke kan gøres hurtigere.

5 Ad 6. Kollegiets drift Der kan findes flere oplysninger i driftsmødereferat nr. 33. Renovering af gavle, sterne og beton ved D-indgange Der var udsendt tilstandsrapport til orientering. På gavlen er det en primært en kombination af dårlig vandskuring og gavle uden synlige skader men kun store forekomster af alger og snavs. I forbindelse af ønske om at murbindernes tilstand undersøges har det ikke været muligt at registrere, at der er brugt murbindere der skal holde murstensvæggen fast til den oprindelige gavl. Dette forhold skal undersøges nærmere. Det besluttes, at der på gavle med skader hvor reparation vil blive synlig sker total afrensning af vandskuring og efterfølgende genbehandling. Gavle uden skader afrenses for alger. Sterne består af eternit med asbest, derfor besluttes det at der kun behandles mod alger, hvilket kun dræber algerne. Både gavle og sterne bør igen behandles mod algevækst efter ca. 5 år. Beton ved indgange til D-opgangene skal renoveres på grund af store afskalninger ved terræn. Det besluttes at renovere betonen i forbindelse med renovering af gavle og sterne. Det besluttes at foretage renovering af gavle, sterne og beton til ca. 4,2 millioner kr, som dækkes af henlæggelserne. Beløbet er dog forudsat at murbindere er tilstede og intakte, da etablering af murbindere udgør kr. 1,25 millioner kr. Renoveringen forventes at kunne påbegyndes til foråret med afslutning efterår Bolignet-Tv De leverer signal pr. 15. januar Stofa hævder, at de ejer kablingen der forbinder de enkelte blokke på kollegiets område, det er de blevet bedt om at dokumentere. Trappetrin som skal repareres Torben Kragh har indhentet tilbud, det besluttes at arbejdet igangsættes. Køleskabe De mærkes med boligens nummer. Rengøringsordning Beboerrådet har ønsket en ændring af rengøringsordningen, så beboerne skulle være kollektivt ansvarlige for rengøringen af fællesarealer og ikke enkeltvis efter turnusordning som nu. Advokatens svar blev omdelt til bestyrelsen, hvori han konkluderer at den ønskede ordning vil være i strid med lejelovgivningen og derfor ikke bør indføres. Vagtordning Der er mulighed for at beboerne kan tilkalde vagten ved behov, det besluttedes der ikke skal ske ændringer. Ledige lejemål Torben Kragh omdelte statistik over ledige lejemål fordelt på typer. Ad 7. Evt. Søren Ahlers oplyser, at vedtægter og forretningsorden for beboerrådet gennemses og revideres af beboerrådet. Husordenen ønskes også revideret. Beboerrådet ønsker at definere præcist hvor mange dyr en beboer må have i lejemålet og at kæledyr ikke må opholde sig i fællesrum. Beboerrådet sender de reviderede dokumenter til Mødet slut kl Referent: Jette Bergendorff Formanden

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere