SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00"

Transkript

1 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 Tlf.nr Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl

2 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets bestyrelse den 18. marts 2014 kl.16 på kollegiet Til stede: Fraværende: Silas Fontain Jakobsen Søren Spangsberg Ahlers Hans Jørgen Hansen (gik ca ) Claus Gumprecht Bo Bjerre Jakobsen (meddelt afbud) Torben Dreier (meddelt afbud) Desuden deltog fra Kollegiekontoret varmemester Ernst J. Sørensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff som referent. Dagsorden 1) Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen 2) Valg til bestyrelsen 3) Godkendelse af budget 2014/15, herunder fastsættelse af husleje 4) Skjoldhøjkollegiets Bar og Cafeteria a. Anmodning fra baren om udpegning af bestyrelsesmedlem b. Godkendelse af vedtægtsændringer Formanden udleverer vedtægterne på mødet 5) Orientering om kollegiets drift 6) Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Referatet af møde nr. 50 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden. Revisionsprotokollen Der var ingen tilføjelser. Ad 2. Valg til bestyrelsen Aarhus Byråd har efter kommunalvalget udpeget bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen ser dermed således ud: Formand Silas F. Jakobsen (valgt af kollegiets beboere) Menige medlemmer Søren S. Ahlers (valgt af kollegiets beboere) Bo Bjerre Jakobsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Hans Jørgen Hansen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Claus Gumprecht (udpeget af Aarhus Byråd) Torben Dreier (udpeget af Aarhus Byråd) Der er ønske om at næste mødetidspunkt fastsættes så tidligt som muligt. Kollegiekontoret vil efter aftale med formanden sende mødedato så tidligt i september som muligt. Ad 3. Godkendelse af budget 2014/15, herunder fastsættelse af husleje Der var med indkaldelsen udsendt budgetforslag, som Torben Kragh gennemgik. Nettoprioritetsydelser De fleste oprindelige lån er udløbet. Ydelser vedr. afviklede prioriteter Den fortsatte betaling vedr. udamortiserede lån overføres til denne konto. Disse midler opspares til fremtidig vedligeholdelse og fornyelse. Vand- og kloakudgifter Der budgetteres med et mindre forbrug pga. den forventede udlejningssituation.

3 Renovation Der budgetteres med en mindre udgift på ca kr., som følge af prisfald. Varme og el Der budgetteres med et mindre forbrug pga. den forventede udlejningssituation. Administration m.v. Der er ingen ændring i administrationsbidraget og indstillingsgebyret til Kollegiekontoret, Indstillingsgebyret udgør 326 kr. pr. lejemål pr. år, stigningen i administrationsbidraget skyldes øgede udgifter til kontorhold. Rengøring Udgiften omfatter bl.a. rengøringsartikler, rengøring af fællesarealer og vinduer, og der budgetteres med en øget udgift på denne post til rengøring af fællesarealer. Særligt for ekstra rengøring i opgange er der budgetteret med kr. mere. Beløbet har tidligere været budgetteret under posten Alm. Vedligeholdelse. Alm. vedligeholdelse Dette beløb fastsættes efter et skøn ud fra tidligere års forbrug og foreslås nedsat til kr. Forbrug på PPV og fornyelser samt henlæggelser - Det fremgår mere specifikt af det udsendte driftsmødereferatet nr. 34, hvad de enkelte poster i planerne indeholder. PPV-planen viser, at der indenfor 10 års perioden vil komme så store udgifter til vedligehold at der ikke er henlagt tilstrækkeligt. Tab på debitorer Der budgetteres med et tab på kr. Lejetab - Der budgetteres med et forventet lejetab på kr. Diverse udgifter Indeholder bl.a. udgift til vagtordning og advokat. Telefon/betalingsvaskeri Udgifter er steget, da der i dette budget er indlagt telefonudgifter til beboerrådgiveren. Særlige serviceydelser Posten indeholder udgiften til beboerrådgiveren, der budgetteres med den fulde løn, da støtteordningen ophører i maj Beboerfaciliteter Der budgetteres fortsat med kr., hvor af kr. er til arrangementer. Indtægter Leje af ungdomsboliger Der budgetteres med en lejestigning på 2 %. Andre lejeindtægter Lejeindtægt fra varmemesterbolig, Brugsen og leje af køkken i centerbygningen. Årsagen til det mindre fald i indtægten skyldes at Brugsen har frigivet et lille rum til kollegiet, som skal bruges til udvidelse af varmemesterkontoret. Renteindtægter Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning af opsparede midler på 1 %. Driftssikring Et årligt driftstilskud fra stat og kommune, som aftrappes årligt med inflationen. Antenne budget Den primære årsag til stigningen er en mindre stigning i prisen for boligernes programpakker, en større stigning i fællesrummenes store pakker samt afvikling af underskud fra tidligere år. Stigningen er størst for værelserne, da de også betaler for stor pakke i fællesrummene. Spørgeskemaets spørgsmål nr. 2 Aktuel renovering/ombygning forventes lånefinansieret. Claus Gumprecht vil kontakte partikollegaer og opfordre til, at der sendes en forespørgsel til rådmanden vedr. oplysninger om status og fremtidig proces vedr. renoverings- og ombygningsansøgningen som kollegiet indsendte til byrådet for snart 8 år siden.

4 Dermed bliver huslejen pr pr. måned inkl. antennebidrag og telefon/it: A-værelser kr. en stigning på 63 kr. D-værelser kr. 57 kr. Lille B 1 vær. lejligheder kr. 48 kr. Stor B 1 vær. lejligheder kr. 53 kr. D - 1 vær. lejligheder kr. 60 kr. B-dubletter kr. 95 kr. D-dubletter kr. 100 kr. C 2 vær. lejligheder kr. 110 kr. Bestyrelsen godkendte og underskrev budgettet og godkendte dermed huslejerne. Ad 4. Skjoldhøjkollegiets Bar og Cafeteria a. Anmodning fra baren om udpegning af bestyrelsesmedlem Både Silas F. Jakobsen og Søren Ahlers stiller op til posten. Begge kandidater fremlagde begrundelse for ønske om valg. Valget var hemmeligt og resulterede i 2 stemmer på Søren, 1 stemme på Silas og 1 blank stemme. Søren er valgt til barens bestyrelse. b. Godkendelse af vedtægtsændringer Formanden omdelte barens nye vedtægter. Ændringen er 1 stk. 3 sidste punktum. Ændringen godkendtes. Ad 5. Orientering om kollegiets drift Der kan findes flere oplysninger i driftsmødereferat nr. 34, men Torben Kragh informerede bl.a. om følgende: Ombygning af varmemesterkontoret Det igangsættes 10. april og der oprettes et midlertidigt kontor i varmecentralen. Gavle Udbudsmaterialet er snart færdigt og der stiles mod udbedring af skaderne inden vinter. Stofa De fastholder et krav om kompensation, da de hævder at de ejer stikledningsnettet på kollegiets grund. Kravet er afvist og skal evt. afklares ved domstolene. Kontortid på varmemester kontoret Der er aftalt at der i en prøveperiode på et halvt år åbnes på varmemesterkontoret kl om fredagen, når det nye kontor ibrugtages. Wi-Fi i Centerbygningen Beboerrådet har ønsket en åben Wi-Fi løsning, hvor der ikke skal bruges adgangskode. Dette fraråder Bolignet-Aarhus med begrundelsen at udefrakommende kan bruge netværket til kriminelle handlinger, som den, der har den åbne netværksforbindelse er ansvarlig for. Det besluttedes, at der skal benyttes en kode for at få netadgang i baren. Torben Kragh kontakter Bolignet-Aarhus for at etablere dette. Kunst på kollegiet Der har været en arkitekt på inspektion på kollegiet, for at vurdere kollegiets kunst. Han har udarbejdet en rapport til Kunstfonden, som blev omdelt til bestyrelsen på mødet. Statens Kunstfund er meget begejstret for kunsten på kollegiet. Det vurderes at koste ca. 1,2 mio. kr. at renovere de kunstværker der stadig er på kollegiet. Udspil fra Kunstfonden afventes. Hjertestarter Torben Kragh spørger om kollegiet er interesseret i opsættelsen af en hjertestarter. Det er svært at finde en hensigtsmæssig placering på kollegiet. Det har også tidligere været drøftet i beboerrådet og de har besluttet at det ikke ønskes. Formanden meddelte at vedtægterne for beboerrådet er ændret i november. Valgproceduren er forenk-

5 let og Skjoldhøgen er nedlagt. Vedtægterne er lagt på hjemmesiden. Beboerrådet har nedsat en aktivitetsgruppe til at behandle ansøgninger om tilskud fra beboerfacilitetskontoen. Der afholdes beboermøde den 26. marts. Søren Ahlers ønsker, at beboerrådet fremover bliver orienteret når der udlejes til andre end unge under uddannelse f.eks. håndværkere på tidsbestemte kontrakter. Ad 6. Evt. Intet Mødet slut kl Referent: Jette Bergendorff Formanden

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere