KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIEKONTORET I AARHUS"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 46 den 26. november 2014 kl november 2014

2 209 Referat af møde nr. 46 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 26. november 2014 kl Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Per Madsen, Formand Anders Rønnebro Søren S. Ahlers Pauli Lydersen Jan Ove Hansen Trine Graugaard Torben L. Stoklund Knud Hansen Pernille Madsen (indtrådt som suppleant for Martin Moos) (med afbud) Martin L. Hansen (med afbud) Kristina Hampenberg (med afbud) Emil S. Nikolajsen (med afbud) Sebastian N. Albrektsen Johanne Ustrup (indtrådt som suppleant for Andreas P. Kristensen) Mikkel Kristensen Tais S. Nissen Kasper V. Pedersen (fratrådt pga. flytning) Revisor Klaus Kristiansen, direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen samt Jette Bergendorff som referent. Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokollen (Godkendelse af referat af seneste møde) Revisionsprotokollen (udsendes direkte fra revisor) 2. Meddelelser 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2013/14, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2013/14 4. Evt. Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de trufne beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 5 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de trufne beslutninger som godkendte. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Formanden bød velkommen og referat af møde 45 blev godkendt. Revisionsprotokollen. Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet, var der udsendt revisionsprotokollat vedr. ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v. Formanden foreslog at begge behandles under pkt. 3. Ad 2. Meddelelser Per Madsen gennemgik meddelelserne, der var udsendt med indkaldelsen. 1. Nybyggerier Svane Kollegiets voldgiftssag mod maler er under behandling med syn og skøn ultimo november og efterfølgende en afgørelse. Grundtvigs Hus Kollegiet er afleveret, og mindre mangler er under udbedring. Byggeregnskab udarbejdes primo Status for de 4 byggeprojekter under forberedelse: Søren Frichs Vej havde lokalplanforslag til 1. behandling i Aarhus byråd 5. november. Forslaget skal udvalgsbehandles og påny byrådsbehandles inden offentlighedsfasen. Vi vil i offentlighedsfasen

3 foreslå nogle ændringer for at kunne bygge mere hensigtsmæssigt, men det bliver formentlig svært at påvirke beslutningsprocessen. Grunden overtages først, når lokalplanen er endeligt vedtaget. 210 Skejbyparken 49 er grundsalget til nybyggeriet fortsat under forberedelse i kommunen. Sagen har nu ligget stille mere end et år. Vi har anmodet om udsættelse af ministeriets tilsagn om etablering af startboliger til ultimo 2015, da vi ikke kan imødekomme arbejdsmiljøreglerne for en social vicevært i de nuværende rammer. Tranekærvej 60/Bytoften 1 har vores rådgivere påbegyndt lokalplanlægningen. Processen forventes at vare hele 2015, men måske forlanger kommunen et større område lokalplanlagt, hvilket kan forsinke processen. På Godsbanearealerne er kommunens samlede dispositionsplan for arealerne forsinket og forventes først godkendt primo Derefter kan byggeprogrammet færdiggøres og konkurrence om byggeriet udskrives. 2. Renoveringer Kløvergårdens ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til renovering og ombygninger tilrettes efter aftale på Landsbyggefondens besigtigelse i juni. Herefter skal renoveringens omfang drøftes nærmere med kommunen og fonden før detailprojektering. Skjoldhøjkollegiets ansøgning om støtte til renovering og modernisering er reelt stillet i bero. Kollegiet har i 2014 for egne midler gennemført en mindre renovering af gavle og facader. 3. Udlejning Boliggarantien blev afviklet med sidste indflytning 15. oktober 2 uger tidligere end sidste år. Ud af godt berettigede ansøgere fik 589 en bolig gennem ordningen. 4. Styringsdialog Som følge af vores skæve regnskabsår er den årlige styringsdialog flyttet til foråret. Referat af seneste møde, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside, er vedlagt. Per Madsen henviste til mødereferatet og forklarede at kommunen har pligt til at føre tilsyn med boligorganisationen. Ad 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2013/14, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2013/14 Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet var sendt direkte fra revisor til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var desværre en fejl i det udsendte regnskab og der omdeltes et nyt på mødet, hvori der er rettet i konto 533 side 9, konto 604 side 10, fordelingen i note til 533/604 side 14, noten til 601 side 15 og noten til 714/803 side 19. Revisor Klaus Kristiansen forklarede at ændringerne ikke har indflydelse på resultatet, men får regnskab og noter til at passe sammen. Formanden gennemgik årsberetningen og fra årsregnskabet fremhævedes bl.a.

4 211 Brutto administrations udgifter Der har været en besparelse på kr. Den primære årsag til at personaleudgifterne er mindre end budgetteret er, at der har været underbemanding i en afdeling. Indtægter Administrationshonorar Den øgede indtægt skyldes, at der har været tilgang af boliger og der er solgt flere tillægsydelser. Fald i restancegebyret Det er formodentlig en følge at lovændring vedr. betalingsdag for huslejen. Nettorente indtægter Indtægten har været ca kr. Byggesagshonorar Indtægten er fra to byggerier, ca. 2 millioner kr. fra Svane Kollegiet og ca kr. fra Kirsebærhaven. Per Madsen henviste til det udsendte notat vedr. kapitalforvaltning med information om de seneste 5 års afkast for de 4 kapitalforvaltere for Kollegiekontoret og de 4 selvejende institutioner. Der er fokus på resultaterne, og der kan flyttes til anden forvalter, hvis én underpræsterer i forhold til andre. Lejetab Der har i regnskabsåret været tab som følge af ledige boliger på ca kr., som primært kan henføres til afd. 10 Kløvergården. Egenkapital Det vurderes at egenkapitalen er på et passende niveau, så yderligere konsolidering kun tilstræbes i takt med boligtilvæksten og reglerne om minimumsbeholdning i dispositionsfonden. Kollegiekontorets solvens og egenkapital er de seneste år forøget, så vi bl.a. bedre kan imødekomme mulige driftstab og mulige tab ved de store byggesager. Årets resultat er et overskud på kr. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Selskabets egenkapital er herefter pr. 1. august kr. Fællesforvaltningen Midlerne i fællesforvaltningen (egenkapitalen og afdelingernes henlæggelser) er forrentet med 3,07 %. Formanden henledte opmærksomheden på spørgeskemaet i regnskabet og konkluderede at der ikke er noget problematisk i dette. Revisionsprotokollater Revisor forklarede at det er fast praksis at udsende revisionsprotokollater direkte fra revisor til bestyrelsesmedlemmer. Det giver sikkerhed for at alle bestyrelsesmedlemmer er bekendt med revisors meddelelser. Han forklarede bl.a. at der med jævne mellemrum skal udsendes ajourførings protokollat til bestyrelsesmedlemmer for at sikre at evt. nye bestyrelsesmedlemmer er deres ansvar bevidst. Revisor gennemgik protokollatet overordnet og nævnte bl.a. at det er ledelsens ansvar, at der udarbejdes regnskab og revisors ansvar at der generelt tjekkes om ledelsen har levet op til sit ansvar. Desuden påser revisor at forvaltningsrevisionen gennemføres, at der evalueres på målsætningerne og at der udøves økonomisk ansvarlighed. Protokollatet for årsregnskabet blev også gennemgået af revisor. Revisor forklarede at der er indsat supplerende oplysninger for afd. 10 Kløvergården, som har brug for en renovering og kapitaltilførsel for at ppvplanen skal kunne hænge sammen over en 10 års periode og mindede om at Landsbyggefonden har givet Kløvergården fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen vedr. halvdelen af ydelserne fra udamortiserede lån. Forretningsudvalget indstiller regnskabet til bestyrelsens godkendelse

5 212 Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet blev underskrevet og revisionsprotokollen vedr. ajourføring blev tiltrådt og underskrevet at bestyrelsen og direktøren. På forespørgsel svarede Per Madsen at afdelinger skal fortsætte med at betale ydelsen på udamortiserede lån og deraf sendes 2/3 til landsbyggefonden (lovpligtigt) og 1/3 tilgår Kollegiekontorets dispositionsfond. På forespørgsel vedr. sideaktiviteter svarede Per Madsen, at der er tre dele i dette. Kollegiekontoret administrerer 3 ejerforeninger, vi hjælper kommunen med at udleje boliger i et nedlagt ældrecenter i Risskov og vi administrerer et sportscollege med 20 værelser. Disse aktiviteter har ikke med støttet ungdomsboligbyggeri at gøre og er derfor en sideaktivitet. Der blev spurgt om hvorfor der planlægges at bygge nye ungdomsboliger når der er ledige boliger i løbet af året. Hertil svarede Per Juulsen, at det er kommunen som bestemmer hvor mange nye ungdomsboliger, der skal bygges. Hvis vi ikke gør det, så er der andre der søger om at få kvoten, men vi er enige med kommunen i at der vil blive et større ungdomsboligbehov, da der forventes tilgang af studerende til Aarhus. Der er pt. kun større lejetab på Kløvergården i Skødstrup. Afdelingernes regnskaber. Der var udsendt årsberetning for alle afdelinger og status-regnskab for tilbygningen på afd. 2 Grundtvigs Hus Kollegiet. Vedr. Skjoldhøj Børneinstitutioner, som ikke har egen afdelingsbestyrelse, godkendte bestyrelsen regnskabet. Bestyrelsen godkendte statusregnskabet for afd. 2. Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne, som underskrives af formanden. Ad 4. Evt. På forespørgsel svarede Per Madsen at valg til bestyrelsen sker på repræsentantskabsmødet og bestyrelsen konstituerer sig på et møde umiddelbart efter. Mødet sluttede kl Formand

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012 KOLLEGIEKONTORET 29. november 2012 cvm@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012 179 Referat af møde 42 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere