Standard front page. Course exam with. with project agreement. Thesis/project exam. Name(s): Birthdate and year: ITU-mail: Course e-portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard front page. Course exam with. with project agreement. Thesis/project exam. Name(s): Birthdate and year: ITU-mail: Course e-portfolio"

Transkript

1 Standard front page Course exam with Thesis/project exam with project agreement C od : BIOI Supervisor: ourse: Innovation og iværksætteri Course manager: Elisabeth Broe Christensen Thesis or project title: Course eportfolio Name(s): Birthdate and year: ITUmail: Cecilia HartvigBollin chab Mads Wejnold Jørgensen mjoe Morten Lomholt Schubert mlom Ray Thom Will rtho Simon Schultz Nommesen snom Esben Fregerslev Thomsen efre

2 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI FORÅR 2014 Cecilia HartvigBollin Mads Wejnold Jørgensen Morten Lomholt Schubert Ray Thom Will Simon Schultz Nommesen Esben Fregerslev Thomsen Antal anslag: / 10 normalsider (inkl. tre tabeller á 700 tegn)

3 1" Indholdsfortegnelse Executive"Summary"..."2 Introduktion"..."2 Projektbeskrivelse"..."2 Industrianalyse"..."2 TheFiveCompetitiveForcesModel...3 Threatofsubstitutes...3 Threatofnewentrants...3 Rivalryamongexistingfirms...3 Bargainingpowerofbuyers...3 Bargainingpowerofsuppliers...3 NatureofParticipants...3 KeySuccessFactors...4 IndustryTrends...4 Environmentaltrends...4 Businesstrends:...4 LongBtermProspects...4 Markedsanalyse"..."5 Kundesegmentering...5 Destuderendeital...5 B2C...5 Behov...5 B2B...6 Konkurrentanalyse...6 Benchmarkanalyse...7 Benchmarktabel...7 Stakeholders...7 Marketingstrategi"..."8 MarketingMix...8 Produkt...8 Pris...8 Promovering...8 Placering...8 KeyPartnerships...8 Universiteterne...8 Tandklinikker...9 ProprietaryIssues...9 Økonomi"..."9 PriserogService...9 Potentiellekunder...9 Kommission...9 Opstartsomkosninger...10 Fonde...10 UdgifterogDrift...10 FinansielFremskrivning...10 Budget...11 Plan"for"key"activities"..."12 Konklusion"..."12 Appendix"..."13 Appendix1:Citater...13 Appendix2:BilledefraFacebook...15 Appendix3:ResultaterfraUniinterviews...16 Appendix4:Interviewmedtandlæge...20 Appendix5:Resulaterforsurver...22 Appendix6:Lydfil...30

4 Tandhjulettilbyderetnyttagpåenellerskonservativbranche indenfortandsundhed,tandklinikkerogtandpleje.deter Tandhjuletsvisionogmålatsænkedethøjeantalafstuderende somikkegårtiltandlægeellertandplejer,vedattilbydeenbillig, fleksibelogsimpelløsningpåetsamfundsmæssigtproblem. Konceptetvilgavnealleinvolveredeparteriformaføkonomisk fremgangogpositivomtale.samarbejde)og)gennemsigtigheder nøgleordforatopnåetsuccesfuldtresultat,derforharalle interessenteretansvarforatværeetaktivitandhjuletsnetværk. Talrigeundersøgelserogkilderharudmeldtenpositivholdningtil konceptetogifølgedenfinansiellefremskrivningerderudsigttil profitpåsjetteår.deforretningsmæssigebegreberidenne businessplanertagetfrabogen BruceRBarringerandR.Duane Ireland:Entrepreneurship Successfullylaunchingnewventures. Tandhjuleterenmobiltandkliniksomtilbyderforebyggende procedurer,såsomtandtjekogtandrensning,tilstuderendepå videregåendeuddannelserikøbenhavnsområdettilenfavorabel pris.patientenfårenservicesomersimpel,hurtig,billigog gennemskueligligeforanuddannelsesinstitutionenshoveddør dermedsparerpatiententidogtransport. Vedstørreogmereavanceredeprocedurer,somkræverandre klinikfaciliteter,tilbydertandhjuletenhenvisningtilentandklinik tætpåpatientensegenadresse.viaenskriftligekontrakti samarbejdetmellemtandhjuletogtandklinikkerne,findesen kommisionsbaseretbetalingsform,hvoriklinikkerneskalbetaleet bestemtprocentmæssigbeløbforhenvistekunder. Executive)Summary Introduktion Projektbeskrivelse Industrianalyse Tandlægeklinikkeromsatteigennemsnitfor mio.kr 1.i 2012.Medca praksisseridanmark,heraf822iregion Hovedstaden,ertandsundhediDanmarkenmilliardindustriog enlukrativbrancheatstarteopi.undersøgelserviseratmange ungedroppertandlægenellertandplejennårdefylder18årogselv skaltilatbetale.tandlægeforeningenopfordrertilatmanbliver tilknyttetenfasttandlægeogderforfårtilbudomregelmæssige tandeftersyn 3. Der)er)i)hvert)fald)mange)som)springer)det)over,)vi)kalder)dem)drop9 out'ere,)fordi)i)kommer)ud)som)189årige)fra)den)kommunale) tandpleje,)og)fordi)i)så)hører)historier)om)at)det)er)så)dyrt)og)jeres) forældre)har)fået)lavet)kroner)og)broer)og)de)har)dårlige)tænder)osv,) så)tænker)i)'puha)det)bliver)dyrt'. 1http://www.pto.prohosting.dk/pdf/PTO[3[2013.pdf 2SundhedsdokumentationenvedStatensSerumInstitut 2SundhedsdokumentationenvedStatensSerumInstitut arbejdsmarked/ydere%20indenfor%20praksissektoren.aspx 3Tandlægeforeningen: dropper_tandlaegen.aspx 2"

5 3" [ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) TheFiveCompetitiveForcesModel Foratforstådenkonkreteindustrimanbevægersigindi,bruges "TheFiveCompetitiveForcesModel foratskabeoverblik. Threatofsubstitutes Itandlægebranchenerdermangeetableredeklinikker,sommed meremålrettedereklamekampagnerharmulighedforatgåefter detsammekundesegmentsomtandhjuletgør. Threatofnewentrants Nyekonkurrentervilhaveenhøjbarriereiformafinvesteringi entenenklinikellerenmobilklinik,dadettekræverenstorkapital. Devildesudenhavebrugfordesammelicenserogtilladelsertilat driveentandklinik.fondevilhellerikkeværetilgængeligtforet lignendeprojektdadeoftestkunstøtternyeinitiativer.desudenvil Tandhjuletindgåeksklusiveaftalermeduniversiteterneogde privatetandklinikker. Rivalryamongexistingfirms Dererpånuværendetidspunktikkestorkonkurrencepåmarkedet dadererbalancemellemantalletafkunderogudbydereaf tandpleje.dettekandogændresigifremtidenhvorstadigbedre tandsundhedvilbetydefærrebehandlinger. Tandlægerne)skal)til)at)vænne)sig)til)en)ny)verden,)fordi)tænderne)er) så)sunde)som)de)er)i)dag. [ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) Bargainingpowerofbuyers Kunderneharenhøjforhandlingskraft,fordideharmulighedenfor atvælgehvilkentandklinikdeønskeratbenyttesigaf.tilgengæld erentandbehandlingennødvendighed,ogdervilderforaltidvære etbehovfortandpleje.tandhjulettilbyderpatientenennem,billig oglettilgængeligtandbehandling,ogtandhjuletvilderforhaveen højforhandlingskraft. Bargainingpowerofsuppliers Deetableredeklinikkerharpånuværendetidspunktstor forhandlingskraft,daindustrienersundogdekanfungere uafhængigtaftandhjulet.efterhåndensommarkedetændrersigog derkommerfærrebehandlinger,vilderopståenovervægtaf behandlere,ogsåvilderesforhandlingskraftbliveformindsket. EfterhåndensomTandhjuletskaberentilstedeværelseogen kundebasevilvoresforhandlingskraftoverforeksisterende klinikkerstige. NatureofParticipants Vedatsamarbejdemedklinikkerneogtilbydedemnyepatienter, mindskesrisikoenforatdebliverkonkurrentertiltandhjulet.hvis dekanfåprofitiformafflerepatienterfravoreshenvisninger,vil dekunneseatetsamarbejdevilværefordelagtigtogderforikke konkurreremedospåuddannelsesinstitutionerne.

6 4" KeySuccessFactors Defølgendepunkterervigtigenøglekriterierforatvirksomheden kandifferentieresigogopnåsuccespåmarkedet. [ Billigepriser. [ Mobilitetogfleksibilitetidendagligedrift. [ Simpelopsøgendemarkedsføringpåuddannelsesstederne vedbrugafplakater,nyhedsbreve,flyersogdigitale medier. [ Samarbejdemeduddannelsesinstitutionernesåde henvisertilos/gøropmærksommepåatvikommerog generelterder. [ Nemtoggennemskueligtprodukt [ Skabeetsamarbejdemedklinikkersompatienterkan henvisestil. IndustryTrends Environmentaltrends Dyrepriserogmanglendemotivationforatsøgetandbehandling, gøratflereogflereungedroppertandplejer[ogtandlægebesøg helt.klinikkernepåpegeratdepengemansparervedikkeatfå tjekketogrensetsinetænder,skalbetalestilenhøjereprisnårder endeligerbrugforenstorprocedure.samtidigharetøgetfokuspå personligtandplejegjort,atklinikkerneudførerfærreomfattende behandlinger,ogatpatienternesjældneregårtiltandlægen.dette betyder,attandlægerneskalhaveflerepatienterforatopretholde deresindkomst. Det)er)rigtig)ærgerligt)at)der)er)sådan)en)årrække)hvor)de)unge)ikke) får)undersøgt)deres)tænder,)fordi)så)kan)det)nemlig)godt)gå)galt.)det) er)ikke)fordi)at)man)behøver)at)komme)hvert)halve)år,)der)er)også) nogle)der)endda)kan)gå)halvandet)år)mellem)besøgene,)men)hvis)man) venter)alt)for)længe)så)er)der)jo)noget)som)man)kan)have)overset.) Derfor)er)det)vigtigt)at)komme)til)undersøgelse. )) ) ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) Businesstrends: Dererengeneralkonservativtendensblandttandklinikkernedade ikkeopsøgernyepatienterviamarkedsføring.detkanskyldesat derfindesjuridiskereglerforhvordanentandklinikmåpromovere sigselvioffentligheden.dejuridiskereglerommarkedsføringenaf sundhedsydelservilbliveuddybetiproprietaryissues.) LongHtermProspects Somtidligerenævnt,skerderændringerimarkedetsom nuværendetandklinikkerikketilpassersigtil.dettebetyder,atder medåreneblivemindreogmindreatlavefortandlægerne,ogdevil derforværeinteresseredeiatfåflerepatienterindisystemet gennemnyekanaler. Men)med)de)tænder)som)I)er)udstyret)med,)fordi)I)har)fået)passet) dem)og)i)er)blevet)undervist)i)tandpleje,)så)har)i)jo)ikke)så)dårlige) tænder.)så)jeres)tænder)kan)rent)faktisk)nøjes)med)en)undersøgelse) en)gang)om)året,)og)så)er)det)ikke)sikkert)at)i)behøver)mere.)det)er) ikke)engang)alle)der)behøver)en)tandrensning)overhovedet.) ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6))

7 Igennemegneundersøgelser(jf.Appendix1[6)somindbefatter spørgeskemaer,interviewsmedpatienter,tandlæger/plejereog formandenfordansktandplejerforeningen,sesdetatvores resultaterstemmeroverensmeddanmarksstatistikog landsdækkendeundersøgelseromungestandlægevaner. Detprimærekundesegmenterstuderendepåvideregående uddannelserihovedstadsområdet. Københavnsvideregåendeuddannelserhuserca studerende 4.Dissestuderendeerspredtudpåforskellige uddannelsesstederheriblandtku,cbs,itu,dtuogmetropol. UndersøgelsenfraVoxmeter 5 foretagetfortandlægeforeningen viserat17%afungemellem18[25årikkeharværettiltandlægen indenfordesidste2år. VoresspørgeundersøgelseforKøbenhavnsstuderendepå videregåendeuddannelserviserat25udaf95ikkeharværettil 4 videregaaende[uddannelser.aspx 5Tandlægeforeningenshjemmeside: dropper_tandlaegen.aspx tandlægenindenfordesidste2år,dvs.27%,hvilketerhøjereend denlandsdækkendeundersøgelse. Vedatbrugede17%fradenlandsdækkendeundersøgelsekandet ses,attandhjulethar16.095potentiellekunder. Igennemvoresspørgeskemaundersøgelsekanmanobservere forskelligegrundetilatpotentiellekunderikkegårtiltandlægen ellertandplejer.deterinteressantatinddragebehovetfrabåde demdergårtiltandlægeellertandplejer,ogdemderikkegør. Markedsanalyse Kundesegmentering Destuderendeital B2C Behov Disseobservationererudarbejdetfraegneundersøgelser(jf. Appendix1[6)beståendeaf244spørgeskemabesvarelser,et ekspertinterviewmedformandenfordansktandplejerforeningen, ElisabethGregersenogca.30åbneinterviewsmedstuderende, samtvoxmeterslandsdækkendeundersøgelse. [ Over50%afallerespondentersynesatprocedurerneer fordyre. [ Over70%harsværtvedattagesigsammentilatbestille entid. [ 88%afde17%derikkegårtiltandlæge,menerselvatde børgåtiltandlæge. [ Tidogdistanceharikkedenstorebetydningforvalgetom attagetiltandlæge. 5"

8 [ Antalletafpersonermed SygesikringDanmark erca.det sammeforbeggegrupper,henholdsvis35%og51%. [ 92%afderespondentersomharenfasttandlæge,møder regelmæssigttilårligekonsultationer. Resultaterneviseratrespondenterne: [ vilhaveenbilligløsning [ vilhaveensimpelløsning [ vilhaveatservicenkommertildem [ gerneviltilknyttesenfasttandlæge [ gårregelmæssigttilfastetandlægeaftaler Fordistuderendeofteharmegetbegrænsedeøkonomiskemidler, erderstorsandsynlighedforatdegårefterdebilligstetilbud. Udoverprisenbringesservicentildem,holderprocedurenså simpelsommuligtogkanendviderehenvisetilenfasttandlægetæt påderesadresse.flertalletafpatienternesomharenfasttandlæge, møderoptildereskonsultationerogderforsikresetkontinuerligt samarbejdemellemtandhjulet,patientenogklinikken. Foratundersøgevoresmuligerelationermedandrevirksomheder, harviinterviewetformandenfordansktandplejerforening, ElisabethGregersen(jf.Appendix1og6).Iinterviewetudtalte Elisabeth,attandklinikkernevilleværeinteresseredeiet samarbejde.samtidigdeltedansktandplejerforeningogsåidéen påderesfacebook[side(jf.appendix2),hvordenblevmodtaget overvejendepositivtmedkommentarersom: [ Rigtig)god)idé ) [ Great) ) [ ) Kunne)da)være)spændende)i)Århus ) IforbindelsemedvoresB2B[relationer,erTandhjuletnødttilat udformeeksklusiveaftalermedtandlægeklinikkerforatsikresin positionpåmarkedet. SomtidligerenævntiFiveForces[modellenforventesderetskifti markedet,hvilketvilgørevoresforhandlingskraftstærkere,ogpå sigtbetydemulighedforbedreaftalermedpartnere. B2B Konkurrentanalyse FalckDentalcare[bestårafenmobiltandlægekliniksomtager udtilfirmaerogtilbyderforebyggende,mindregenopbyggendeog kosmetisketandbehandlinger.kundernebetalerselv,ogdeter hovedsageligtmøntetpåatvirksomhedensmedarbejdereikkeskal brugetidpåtransportnårdeskalhavetjekkettænder Hjemmetandlaegen.dkHerenprivatvirksomhedmedenmobil tandlægekliniksomtagerudtilpersonerderfxpågrundafsygdom, alderdom,gangbesvær,handicaposv.ikkekankommetil tandlægen. KommunerHrundtomkringilandettageroftenon[profit initiativertilatforbedreborgernestilgangtiltandlægebesøg.disse initiativeromfatteroftestældre,handicappedeogbørn. 6"

9 7" EksempelvishardeiFrederiksbergKommuneenmobiltandklinik derfokusererpådeældrepåplejehjem Dentalbus.dkHerenprivatvirksomhedderharspecialiseretsigi atombyggerenaultvarevognesådefremstårsomenfuldt funktionelmobiltandlægeklinikmedalthvaddertilhører. DiversetandklinikkerHAlmindeligetandplejer[og tandlægeklinikkerrundtomkringilandet Benchmarkanalyse IanalysenafTandhjuletskonkurrentererderopstilletforskellige kategoriersomerbaseretpåhvaddeinterviewedeinformanter lagdevægtpåunderdeindledendeinterviews: [ Pris [ Beliggenhed [ Ekstraservice [ Kundeforhold Vedatopstilledisse4kategorierogdereftergivedemenkarakter mellem0og10,bliverdetmuligtatsammenligneogopvejefordele ogulempervedhverkonkurrent. Benchmarktabel Tiltrodsforatdealmindeligetandlægeklinikkerfikflestpointi voresanalyseopfattesdissesomenindirektekonkurrent.den storeforskelliggeriprisenogmådenhvorpåkundenharadgangtil voresservicekontraderes.foratundgårivaliseringvælgerviat samarbejdemedforskelligeklinikker,somvikanhenvisetil,hvis voreskunderskalhaveforetagetetmereavanceretindgrebend tandtjekog[rens.tilgangenomkringsamarbejdefremfor rivaliseringvilogsåbliveforsøgtpraktiseretiforholdtilkommuner DentalbussentilbyderikkesammeservicesomTandhjuletgør,men medtidenkandebliveleverandørerafmobiletandlægeklinikkertil eventuelledirektekonkurrenter. FalckDentalcareogHjemmetandlaegen.dkeriskrivendestunden direktekonkurrentgrundetlighedenmellemderesogvores service.forskellenliggerikundesegmentet. Stakeholders Følgendeerenlisteafstakeholders,deternødvendigtat samarbejdemed.

10 Tandlægeklinikker Tandlægeforeningen Tandplejeforeningen Uddannelsessteder Privateogstatsligefonde Staten Studerende Voresoverordnedemarketingplanerbaseretpåopsøgendesalg, vedattageudtiluddannelsesinstitutionerne.vipositionereros dermedsomenmegetsynligspillerpåmarkedet. Marketingstrategi MarketingMix Produkt Tandhjuleterenservicepåsammeniveausomandreudbydere, menskabermerværdiforforbrugerenvedatværegennemsigtigog udenmuligeprisoverraskelser. Pris Tandhjuletsproduktudvalgogprisstrukturersimpel,hvilketgør detnemtoggennemskueligtforpatienterneatvidehvadde kommertilatbetale.destuderendekanikkeblivekrediteretforen højereprisendhvadderbliverreklameretmed.prisenpåservicen erværdi[baseretiforholdtilbranchenspriser.tandhjulet differentierersigfrarestenafbranchen,daservicenblivertilbudt tilenlavereprissommatcherstuderendesøkonomiskeråderum. Prisstrukturenerdeltopitoversioner,entildestuderendeogen andentilwalk[ins. Promovering Tandhjuletvilfokuserepåatmarkedsføresigselvpåselve uddannelsesstederne.servicenerudelukkendetilgængeligpåselve institutionen,såtandhjuletharikkebehovforatblivemarkedsført gennemtvogandreformerforreklamer.detervigtigtat promoveringenskaberopmærksomhed,hvilketgøresviaplakater, nyhedsbreveoguddannelsesinstitutionernesfacebook[side. Institutionerneskaludnyttesemesterstartperiodentilat eksponereservicentilsåmangenyestuderendesommuligt. Placering Institutionerneskaldeltageiattilbydedestuderendevoresservice ogmindedestuderendeomatbrugetilbuddetsomendelaf institutionenssamledepakkeafdiversefaciliteter.idenkliniske procedurevildeikkeværesamarbejdspartnere. KeyPartnerships Universiteterne Samarbejdetmeduddannelsesinstitutionervilværefordelagtigfor beggeparterdakonceptetkanpromoveressomendelaf institutionenstilbudtilderesstuderendepålinjemedfaciliteter somfitnessogcafé.tandhjuletkandermedgavneinstitutionens egenpromoveringiforbindelsemedoptagelseafnyeeleverved semesterstart. 8"

11 9" Tandklinikker Københavnstandklinikkervilindgåietnetværkssamarbejde,som vildækkeregionhovedstaden,såpatientenkanblivehenvisttil dennærmestekliniktætvedpatientensadresse.denne samarbejdsstrategivilgivetandplejeindustrienadgangtiletnyt kundesegment,ogsamtidigtagedeliløsningenafet sundhedsmæssigtproblemisamfundet. ProprietaryIssues IforbindelsemedpromoveringafTandhjuleterdetvigtigtatvære opmærksompådenlovgivning,derfindesomkringmarkedsføring afsundhedsydelser.sundhedsstyrelsenførertilsynmedatreglerne overholdesbådeindenfordenoffentligeogprivatesektor. Lovgivningenomfatterblandtandet,atdererforbudmodat markedsføresundhedsydelseritv,ogatderkunmåbenyttesfilm ellerandreformerforlevendebillederpåvirksomhedensegen hjemmeside 6.Derudoverforeliggerderkravom,at markedsføringenskalværesaglig,ogatderikkemåanvendes urigtige,vildledendeellermangelfuldeangivelser. HvisovenståenderegleroverskridesharSundhedsstyrelsen mulighedforatudstedebøderellerlukkedenpågældendeklinik. Lovgivningenommarkedsføringafsundhedsydelserkommerikke tilatpåvirketandhjuletsmarketingsstrategi,dadetikkeer nødvendigtatpromoveretandhjuletandrestederendlokaltpå uddannelsesstederne. 6 omraader/markedsfoeringbafbsundhedsydelser Økonomi PriserogService Ifølgetandlægerogtandplejereharpatienternemulighedforkunat fåettandtjekogdereftervalgfritandrens,menoftesthængerdisse toprocedurersammen.tandhjulettilbyderkundisseydelserog yderligereavanceredeprocedurertilbydesvedhenvisningtilandre tandklinikkermedtilhørende10%kommissiontiltandhjulet. Tandtjek200kr.(Studierabat100kr.) Tandrensning200kr.(Studierabat100kr.) Potentiellekunder Studerendepåvideregåendeuddannelserharpåårsbasisflere fridageiformaf ferier,herundereksamensperioder,derforerdet nødvendigtatmedregne60dageekstraomårethvordemuligvis ikkeertilgængeligpåinstitutionen,hvilketbringerdettotaleantal arbejdsdagetil150dageomåret.dererderforreeltkun5måneder omåretsomtandhjuletkanudnytteogdermedanskaffenye potentiellekunder.selvomattalletforarbejdsdageerlavt,viserdet sigatværeprofitableifølgedenfinansiellefremskrivning. Kommission SamarbejdetmedtandklinikkerneiKøbenhavnerbundetgennem enskriftligkontraktmellemtandhjuletogklinikkerne.alle

12 10" nuværendeogfremtidigekundersomerblevethenvisttilenklinik igennemtandhjuletsadministrativesystem,skalindgåisamme prisniveausomklinikkensprivatekunderdvs.hvispriserne varierermellemklinikkensegnepatienterogdehenvistepatienter, bliverkontraktenbetragtetsombrudt.kontraktenindebærer,aten klinikskalbetale10%afdenprofitdererindtjentperprocedure udførtpådenindividuellepatient.denneordningergældendeien bestemtperiodeafhængigafaftalenmellemklinikkenog Tandhjulet. Kommissionstrategienerbaseretefterdenantagelseat3udafde 15dagligekundervælgeratblivehenvisttilentandlægeklinik.På årsbasisudgørantallettil480kunderhenvisttilandreklinikker igennemtandhjuletssystem. Opstartsomkosninger Juridiskereglerogloveomkringoprettelseaftandplejerklinik omfatteranskaffelsenafetyder[nr 7.Dettenr.skaltilknyttestilen fastadressehvoritandklinikkenskalregistreresiet kommunalregister.årsbudgettetinkludererderforetlille erhvervsregistreretkontorikøbenhavnmedtilhørendemånedlige udgiftersomvand,varmeogel.underopstartsfasenertandhjulet afhængigafenstartkapitalpå kr.somdækkerengangs 7 =&start=&slut=&uid= &side=100&color= købetafdenmobiletandklinik,startlønforentandplejer,etårs forbrugafmaterialertilklinikkenogdepositumtilkontor. Fonde DervilblivesøgtometengangsbeløbfraHelsefondenog Tandlægeforeningensfondiopstartsperioden,ogdersøges muligvisomandrefondeafhængigaføkonomiskeresultaterefter deførsteparmånederiopstartsfasen. UdgifterogDrift DevigtigsteudgifterforTandhjuletliggerivedligeholdelsen.Dette gælderkøretøjet,klinikudstyrogdetadministrativesystem.derfor erdeflesteafudgifternetilvedligeholdelseblevetbudgetteretsom fasteudgifter.medkontinuerligvedligeholdelse,erdetvores formålatminimeredevariableudgifter,såsomreparationer. Despecifikkedetaljerogudgifterkansesidenfinansielle fremskrivning. FinansielFremskrivning Budgetteterudregnetefterrealistisketalogberegninger,hvilket gøratprofitmargeneni5[årsregnskabetikkeviserenstorstigning. Detskalfremhæves,atdenstørsteudgiftliggerIkøbetafden mobiletandklinikogatsandsynlighedenforatantalsolgteydelseri løbetafde5årvilværehøjereendumiddelbarantaget.budgettet kansespånæsteside.

13 Budget 11"

14 Foratnåvirksomhedensmålerdetnødvendigtmedenplanforde milepælederskalopnås.virksomhedensstrategiskemålsætning indebærerblandtandetenhøjgradafformidlingmellemalle stakeholders. Plan%for%key%activities Konklusion Gennemdeindledendeundersøgelserblevdetfastslåetatmange ungemenneskerikkegårtiltandlægenellertandplejer,ogatdette hovedsageligtskyldesøkonomi,motivationogbeliggenhed.med dissefaktorerimenteblevideentiltandhjuletudvikletog industrien,markedet,konkurrenter,partnere,markedsføringog økonomienblevanalyseret.tandplejeindustrienpraktiserer hovedsageligtdensammetilgangtildereskundersomaltid,og dennekonservativetilgangkankommetandhjulettilgode.i forbindelsemedanalysenafmarkedetogkonkurrenter,blevdet konstateretatkunfåiskrivendestundtilbyderdensammeservice, menkundesegmenteringen,mobilitetognetværketmed eksisterendetandklinikkergørattandhjuletdifferentierersigfra restenafmarkedet. Devigtigstekeyactivitiesvedopstartafprojektetbliverat oparbejdeetsamarbejdedemedtandklinikkeroguniversiteteri Storkøbenhavnogmarkedsføringenpåuddannelsesstederne.Den finansiellefremskrivningviserprofitpåsjetteår. 12"

15 13" Appendix Appendix1:Citater RelevanteoggodkendtecitaterfrainterviewmedFormandenfor DanskTandplejerforeningElisabethGregersen #00:06:23H8#Interviewer:Trordutandklinikkernevilleværeinteresseretietsamarbejdehvorvihenvistepatientertildem? #00:06:32[7#Elisabeth:Jadettrorjegheltsikkert,detvilleikkevære problemet. [[[[[ #00:08:40H8#Interviewer:Vifandtudafatderermangeungederikkeertilknyttetenfasttandlæge,erdetogsågenereltdenopfattelseihar? #00:08:48[7#Elisabeth:Altsådererihvertfaldmangesomspringerdet over,vikalderdemdrop[out'ere,fordiikommerudsom18[årigefraden kommunaletandpleje,ogfordiisåhørerhistorieromatdetersådyrtog jeresforældreharfåetlavetkronerogbroerogdehardårligetænderosv, såtænkeri'puhadetbliverdyrt'.menmeddetændersomierudstyret med,fordiiharfåetpasserdemogierblevetundervistitandpleje,såhari joikkesådårligetænder.såjerestænderkanrentfaktisknøjesmeden undersøgelseengangomåret,ogsåerdetikkesikkertatibehøvermere. Deterikkeengangallederbehøverentandrensningoverhovedet. [[[[[ #00:10:40H4#Interviewer:Hvadbliverderligenugjortforatfådeungetilatgåtiltandlæge? #00:10:43[3#Elisabeth:Manprøveratlavenoglekampagnerog tandlægeforeningenharlavetkonkurrencerpådtutrorjegdetvar,hvor deskullelavenogetsmartkommunikationsomdekunnebrugei mediernetildeunge.menmanprøverihvertfaldmegetatfåfolkindi foldenigen. [[[[[ #00:11:11[0#Elisabeth:Deterrigtigærgerligtatderersådanenårrække hvordeungeikkefårundersøgtderestænder,fordisåkandetnemlig godtgågalt.deterikkefordiatmanbehøveratkommehverthalveår,der erogsånoglederenddakangåhalvandetårmellembesøgene,menhvis manventeraltforlængesåerderjonogetsommankanhaveoverset. Derforerdetvigtigtatkommetilundersøgelse. [[[[[ #00:12:00H5#Interviewer:Eralleprivatklinikkeregentligstatsstøttet? #00:12:00[9#Elisabeth:Ja,ogpådensamledeøkonomierdetkun omkring17%ellerderomkring,menpåtandplejernesklinikkerhvorvi laveralledeforebyggendeydelsersåerdet50%afvoresellermere.det erfordideterundersøgelser,tandrens,parantosebehandling,deterde klassiskeforebyggendebehandlingerderfårstøtte. [[[[[ #00:14:04H3#Interviewer:Hvadvildusigeerdenstørsteudfordringvedatfåfolktilatgåtiltandlægen? #00:14:07[8#Elisabeth:Jegtrordeterprisen.Deterogsådetjegkan fornemmepåjeresundersøgelser. [[[[[ #00:23:49H2#Interviewer:Trordudetvilleværemuligtatlaveensamarbejdsaftalemedklinikkerneomatmanfikenprocentdelafdetsomkundenbetalerforbehandlingenpåklinikkenefterfølgende.Viskafferjoegentligkundersomdeikkehar. #00:23:57[0#Elisabeth:Jadetviljegtro,detvillejoværerimeligtnok.De vilgerneværeinteresseretiatfånogleflerepatienter.dererselvfølgelig nogledererlukkedefornyepatienter,mengenereltvildegerne.deter

16 ogsåfordivorestænderbliversundereogsundere,såderblivermindre ogmindreatlavefordem. [[[[[ #00:26:12[9#Elisabeth:Derernogleheltklarereglerpåområdetfor hvordanmanmåmarkedsføre.dumåikketalegodtomdigselv.dumå godtsigeatdueksisterer,mendumåikkesådanipositivevendinger fortælleatduerfantastisk.dumågodtgørenoget,mendererreglerfor hvaddumå.manmåikkesådanhypesigselv. [[[[[ #00:34:40[2#Elisabeth:Tandlægerneskaltilatvænnesigtilenny verden,forditænderneersåsundesomdeeridag. [[[[[ #00:42:55[2#Elisabeth:Debehandlingersomtandplejerneogsåkanlave, altsåalledeforebyggendebehandlinger,dererprisenheltfastfor tandlægerne,denmådeikkeselvregulere.mensdeandrebehandlinger mådegerneselvsætteprisenfor.derermangederikkeveddet,ogdet betyderatdererrigtigmangederovertræderreglerneligeiøjeblikket. Allededersweetdeals,demåsletikkesælgedetpådenmåde.Manmå ikkesælgeenydelseførmanharindikationforatdeternødvendigt.imå ikkekøbeentandplejningpånettetfx,hvisibetaler1000kr.foratfå blegettændervianettet,såvediikkeengangomiharbehovfordeteller omjerestænderoverhovedetkanbleges.hvismanfx.harenkronepåen tand,såkanmanikkefåblegettandenfordidenharenfastfarve.manmå ikkesælgetingpåforhåndindenforsundhedsydelser.manskalførsthave etbehov. 14"

17 Appendix2:BilledefraFacebook UdklipafpositivekommentarertilkonceptetpåDanskTandplejerforeningsFacebookside 15"

18 Appendix3:ResultaterfraUniinterviews TandlægeHKUA NR #1 24år,Musikvidenskab Gårikkefasttiltandlægendahanikkebrydersigomdet.Prisenspillerogsåenrollemendeter hovedsageligtmildtandlægeskræk.harikkeværettiltandlægenifireår #2 25år,Musikvidenskab Gårnormaltfasttiltandlæge,menharikkeværetafstedietårstid.Detteskyldesathanflyttedeog ikkeharfåettagetsigsammentilatmeldesigtilennytandlæge Tandlægeskræk Pris Praktisk/lokation #3 34år,tidligere studerendepåkua Måtteundværetandlægedahanvarstuderendepågrundaføkonomi.Gikkuntiltandlægenåret problemmeldtesig[ikkerutinetjek Pris #4 21år,Japanstudie Gårikkefasttiltandlæge[hovedsageligtpågrundaftandlægeskræk.Synesdeterfordyrt,mengårtil tandlægenhvisderopstårproblemer.1½årsidensidstetandlægebesøg Tandlægeskræk Pris #5 28år,Historie Gårikkefasttiltandlæge[skyldeshovedsageligtprisen.Mereend5årsidensidstetandlægebesøg Pris #6 27år,Spansk Gårikkefasttiltandlæge[skyldeshovedsageligtprisen.3årsidensidstetandlægebesøg.Kunved akuttetilfælde[visdomstand Pris #7 23år,Musikvidenskab Gårtiltandlægefastengangomåret[rutinetjekogtandrens Fasttjek #8 23år,Musikvidenskab Gårtiltandlægefastengangomåret[rutinetjekogtandrens Fasttjek #9 24år,Litteratur videnskab Svigermorertandlægesåhunblivertjekketnårhunerpåbesøg Fasttjek #10 23år,Litteratur videnskab Tagerafstednårhunbliverindkaldt Fasttjek 16"

19 TandlægeHITU #1 28årEbusiness, Mand #2 27år,GBI, Kvinde #3 22år,GBI, Kvinde Gladfortænderne,børsterx2,mundskyl+tandtråd.Ingenproblemmedtandlægensomerfast,besøges hvert½årvedindkaldelse,begyndteatgåfastpga.fandtentandlægemedspecialeitandlægeskræk. Hadersinetænder,pga.mangeproblemer(knækkettand,rodbehandlingoperationertil13.000og kr),børsterx2+tandtråd.Brydersigikkeomatgåtiltandlæge,somikkeerfast.Rygerudaf systemetpga.manglendeopfølgelse(glemsel).gårtiltandlægenårdererproblemer. Kangodtlidesinetænder,børsterx2,følerattandlægeerennødvendighedogkommertilindkaldelse, somer2gangeomåret.harhunaltidgjort. fasttjek pris,tandlægeskræk, dårligeoplevelser. fasttjek #4 19år,SWU,Mand Gladefortænderne.Børsterkundomaftenenemeni5[10min.Synesdeterubehageligtatgåtil tandlæge,mengåralligevelfastca.hver3måned.erbegyndtfastefterbøjlebehandlingsluttede. #5 25år,SWU,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Tandlægeerfordyr.Gårikke,ogharikkefundetentandlægesidenhan flyttedetilbyen. fasttjek Pris,tilflytning #6 33år,Master software,mand #7 27år,Kandidati æstetik,kvinde. Gladfortænder,børsterx1(omaftenen).Vilhelstslippefortandlægepga.ubehag,harfastsomgårtil hvertandetår.merenuendtidligereaflysertider. Gladfortænder.Børsterx2.Synesdeterengodideatgåtiltandlæge,gørdet2xomåret.Harprøvet mangeforskelligeforhunfandtsinfaste. fasttjek fasttjek #8 22år,SWU,Mand kanlidesinetænderpga.deikkehargivetproblemer.børsterx2.brydersigikkeomgåtiltandlæge, menharfast.gørdetfastogharaltidgjortdet. fasttjek #9 26år,DDK, Kvinde #10 26år,DDK, Kvinde Kanlidehvordanhendestænderserud,mendeirritererhendepga.problemer.Brydersigikkeom tandlægepga.deterfordyrtogdetgørondt.harikkefastefterflytning.gårca.engangomåret. Gladfortænder.Børsterx2+tandtråd+mundskyleftersodavand.Historiemedproblemer(havdefire tænderformegetsombarn),menaltidgodtforholdtiltandlæge.haaltidhaftsammetandlægeogtager stadigtilmønforatfåtjek1[2gangeomåret. Tandlægeskræk,pris, tilflytning. fasttjek,indkaldelse #11 22år,DDK,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Haringenproblemmedtandlægen,somerfastmedtjekhver6[8 månedvedindkaldelse.altidhaftfasttandlæge. #12 22årSWU,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Ingenproblemmedtandlægen,menerlidtdyrt.Gårtogangeomårettil enfasttandlæge,nårhanbliverkaldtind.haftdensammesidenfolkeskolen. fasttjek,indkaldelse fasttjek,indkaldelse 17"

20 #13 23år,SWU,Mand Gladfortænder,børsterx2,Ikkefast,giderikkebrugepengepådet. Pris. TandlægeHCBS NR #1 20,mand,International Business #2 33,mand,MasterofSocial Science AltidboetiKøbenhavn.Hanharfasttandlæge,mendetharvarieretlidtpga.dårlig service.hansynesdeterfordyrtogtagernogengangetilsverigefordideterbilligere ogbedre.vartiltandrensningforetårsiden. Børsterx2,halvårligttandtjekhosfasttandlægeihjembyeniNordsjælland.Bruger ca.700kromåret Pris,Sverige,dårligeoplevelser Fasttjekihjemby #3 25,kvinde,SOL???? Børsterx2ogbrugertandtråd,ingenfasttandlægemengårtiltandlægencaengang omåret.benyttersigaftilbudpådealsiderogstudentertilbud.brugerca.200krper gang. Pris,tilbud #4 30,kvinde(Græker),arbjder påcbs #5 23,kvinde,Business, LanguageandCulture #6 25,mand(ikke[dansk), *Uforståeligt*andScience Harhaftstoreproblemermedhendestænderfordihunharenlillekæbe,hendes tænderbliverskubbetsammen.ikkegladforsinetænderogutilfredsmeddedyre tandlægeridanmark.harskiftettandlægefleregange,menhunergladforhamhun harnu. FlyttettilKbhfor4årsiden.FasttandlægeiKbhnu,menbeholdtesintandlægei Jyllanddeførstetreår.Tandeftersynfor4månedersiden.Billigtandlægepga sygeforsikringdanmark. LigeflyttettilKøbenhavnfor8månedersiden.Harikkenogentilknyttettandlæge. Hanharkunværettiltandlægenéngangfordienvisdomstandvarpåvejud.Menfik ikketagetdenudpga.prisen.300kronerkostededettjek.havdeenfasttandlægei UK,menhansynesdeterfordyrtiDK. Større (operationer)/problemer Fasttjek,sygeforsikring Pris,tilflyttet #7 24,mand,cand.merc.auc? BoriRødovreogharfasttandlæge.Deterlidtdyrtogharværettiltandlægenforetår sidenfordihanfiken indkaldelse.hanhavdeetlillehulibeggevisdomstænder.det kostede3000kr. Pris,indkaldelse,fasttandlæge #8 22,kvinde,*uforståeligt*[ business FlyttettilfraSvendborgfor2årsiden.HarfasttandlægeiOdense[hendesstedfar. Hunfårdetderforgratis.Hunskullehavelavetrodbehandlingforenmånedsiden. Fasttjekihjemby,gratispga. tandlægeifamilien 18"

SUBMISSION OF WRITTEN WORK

SUBMISSION OF WRITTEN WORK IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): E-mail: 1.

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE AALBORG UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i innovativ

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 5/2009 EU...2 Konstitueringen af det nye parlament...2 Det svenske formandskabs prioriteter...5 UDDANNELSE...7 OECD: Education at a Glance 2009...7

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester 07.06.2013-1/1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Eksportplan for. til USA. Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen. Vejleder: Claus Kristensen

Eksportplan for. til USA. Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen. Vejleder: Claus Kristensen HA-int. 6. semester Bachelorafhandling Forfattere: Alice Rosendahl Schmidt Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen Vejleder: Claus Kristensen Sproglig bi-vejleder: Bente Mosgaard

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Udgivet af: Forsknings- og

Læs mere

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye Innovations- Aktører Design og teknologi i samfundets interesse Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye innovationsaktører Design og

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER:

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER: Guo Yu Pan Product Manager & Business Developer 02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark Email gyp@igda.dk Mobile +45-61707882 LinkedIn Her http://dk.linkedin.com/pub/guoyu-pan/36/990/60b

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere