Standard front page. Course exam with. with project agreement. Thesis/project exam. Name(s): Birthdate and year: ITU-mail: Course e-portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard front page. Course exam with. with project agreement. Thesis/project exam. Name(s): Birthdate and year: ITU-mail: Course e-portfolio"

Transkript

1 Standard front page Course exam with Thesis/project exam with project agreement C od : BIOI Supervisor: ourse: Innovation og iværksætteri Course manager: Elisabeth Broe Christensen Thesis or project title: Course eportfolio Name(s): Birthdate and year: ITUmail: Cecilia HartvigBollin chab Mads Wejnold Jørgensen mjoe Morten Lomholt Schubert mlom Ray Thom Will rtho Simon Schultz Nommesen snom Esben Fregerslev Thomsen efre

2 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI FORÅR 2014 Cecilia HartvigBollin Mads Wejnold Jørgensen Morten Lomholt Schubert Ray Thom Will Simon Schultz Nommesen Esben Fregerslev Thomsen Antal anslag: / 10 normalsider (inkl. tre tabeller á 700 tegn)

3 1" Indholdsfortegnelse Executive"Summary"..."2 Introduktion"..."2 Projektbeskrivelse"..."2 Industrianalyse"..."2 TheFiveCompetitiveForcesModel...3 Threatofsubstitutes...3 Threatofnewentrants...3 Rivalryamongexistingfirms...3 Bargainingpowerofbuyers...3 Bargainingpowerofsuppliers...3 NatureofParticipants...3 KeySuccessFactors...4 IndustryTrends...4 Environmentaltrends...4 Businesstrends:...4 LongBtermProspects...4 Markedsanalyse"..."5 Kundesegmentering...5 Destuderendeital...5 B2C...5 Behov...5 B2B...6 Konkurrentanalyse...6 Benchmarkanalyse...7 Benchmarktabel...7 Stakeholders...7 Marketingstrategi"..."8 MarketingMix...8 Produkt...8 Pris...8 Promovering...8 Placering...8 KeyPartnerships...8 Universiteterne...8 Tandklinikker...9 ProprietaryIssues...9 Økonomi"..."9 PriserogService...9 Potentiellekunder...9 Kommission...9 Opstartsomkosninger...10 Fonde...10 UdgifterogDrift...10 FinansielFremskrivning...10 Budget...11 Plan"for"key"activities"..."12 Konklusion"..."12 Appendix"..."13 Appendix1:Citater...13 Appendix2:BilledefraFacebook...15 Appendix3:ResultaterfraUniinterviews...16 Appendix4:Interviewmedtandlæge...20 Appendix5:Resulaterforsurver...22 Appendix6:Lydfil...30

4 Tandhjulettilbyderetnyttagpåenellerskonservativbranche indenfortandsundhed,tandklinikkerogtandpleje.deter Tandhjuletsvisionogmålatsænkedethøjeantalafstuderende somikkegårtiltandlægeellertandplejer,vedattilbydeenbillig, fleksibelogsimpelløsningpåetsamfundsmæssigtproblem. Konceptetvilgavnealleinvolveredeparteriformaføkonomisk fremgangogpositivomtale.samarbejde)og)gennemsigtigheder nøgleordforatopnåetsuccesfuldtresultat,derforharalle interessenteretansvarforatværeetaktivitandhjuletsnetværk. Talrigeundersøgelserogkilderharudmeldtenpositivholdningtil konceptetogifølgedenfinansiellefremskrivningerderudsigttil profitpåsjetteår.deforretningsmæssigebegreberidenne businessplanertagetfrabogen BruceRBarringerandR.Duane Ireland:Entrepreneurship Successfullylaunchingnewventures. Tandhjuleterenmobiltandkliniksomtilbyderforebyggende procedurer,såsomtandtjekogtandrensning,tilstuderendepå videregåendeuddannelserikøbenhavnsområdettilenfavorabel pris.patientenfårenservicesomersimpel,hurtig,billigog gennemskueligligeforanuddannelsesinstitutionenshoveddør dermedsparerpatiententidogtransport. Vedstørreogmereavanceredeprocedurer,somkræverandre klinikfaciliteter,tilbydertandhjuletenhenvisningtilentandklinik tætpåpatientensegenadresse.viaenskriftligekontrakti samarbejdetmellemtandhjuletogtandklinikkerne,findesen kommisionsbaseretbetalingsform,hvoriklinikkerneskalbetaleet bestemtprocentmæssigbeløbforhenvistekunder. Executive)Summary Introduktion Projektbeskrivelse Industrianalyse Tandlægeklinikkeromsatteigennemsnitfor mio.kr 1.i 2012.Medca praksisseridanmark,heraf822iregion Hovedstaden,ertandsundhediDanmarkenmilliardindustriog enlukrativbrancheatstarteopi.undersøgelserviseratmange ungedroppertandlægenellertandplejennårdefylder18årogselv skaltilatbetale.tandlægeforeningenopfordrertilatmanbliver tilknyttetenfasttandlægeogderforfårtilbudomregelmæssige tandeftersyn 3. Der)er)i)hvert)fald)mange)som)springer)det)over,)vi)kalder)dem)drop9 out'ere,)fordi)i)kommer)ud)som)189årige)fra)den)kommunale) tandpleje,)og)fordi)i)så)hører)historier)om)at)det)er)så)dyrt)og)jeres) forældre)har)fået)lavet)kroner)og)broer)og)de)har)dårlige)tænder)osv,) så)tænker)i)'puha)det)bliver)dyrt'. 1http://www.pto.prohosting.dk/pdf/PTO[3[2013.pdf 2SundhedsdokumentationenvedStatensSerumInstitut 2SundhedsdokumentationenvedStatensSerumInstitut arbejdsmarked/ydere%20indenfor%20praksissektoren.aspx 3Tandlægeforeningen: dropper_tandlaegen.aspx 2"

5 3" [ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) TheFiveCompetitiveForcesModel Foratforstådenkonkreteindustrimanbevægersigindi,bruges "TheFiveCompetitiveForcesModel foratskabeoverblik. Threatofsubstitutes Itandlægebranchenerdermangeetableredeklinikker,sommed meremålrettedereklamekampagnerharmulighedforatgåefter detsammekundesegmentsomtandhjuletgør. Threatofnewentrants Nyekonkurrentervilhaveenhøjbarriereiformafinvesteringi entenenklinikellerenmobilklinik,dadettekræverenstorkapital. Devildesudenhavebrugfordesammelicenserogtilladelsertilat driveentandklinik.fondevilhellerikkeværetilgængeligtforet lignendeprojektdadeoftestkunstøtternyeinitiativer.desudenvil Tandhjuletindgåeksklusiveaftalermeduniversiteterneogde privatetandklinikker. Rivalryamongexistingfirms Dererpånuværendetidspunktikkestorkonkurrencepåmarkedet dadererbalancemellemantalletafkunderogudbydereaf tandpleje.dettekandogændresigifremtidenhvorstadigbedre tandsundhedvilbetydefærrebehandlinger. Tandlægerne)skal)til)at)vænne)sig)til)en)ny)verden,)fordi)tænderne)er) så)sunde)som)de)er)i)dag. [ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) Bargainingpowerofbuyers Kunderneharenhøjforhandlingskraft,fordideharmulighedenfor atvælgehvilkentandklinikdeønskeratbenyttesigaf.tilgengæld erentandbehandlingennødvendighed,ogdervilderforaltidvære etbehovfortandpleje.tandhjulettilbyderpatientenennem,billig oglettilgængeligtandbehandling,ogtandhjuletvilderforhaveen højforhandlingskraft. Bargainingpowerofsuppliers Deetableredeklinikkerharpånuværendetidspunktstor forhandlingskraft,daindustrienersundogdekanfungere uafhængigtaftandhjulet.efterhåndensommarkedetændrersigog derkommerfærrebehandlinger,vilderopståenovervægtaf behandlere,ogsåvilderesforhandlingskraftbliveformindsket. EfterhåndensomTandhjuletskaberentilstedeværelseogen kundebasevilvoresforhandlingskraftoverforeksisterende klinikkerstige. NatureofParticipants Vedatsamarbejdemedklinikkerneogtilbydedemnyepatienter, mindskesrisikoenforatdebliverkonkurrentertiltandhjulet.hvis dekanfåprofitiformafflerepatienterfravoreshenvisninger,vil dekunneseatetsamarbejdevilværefordelagtigtogderforikke konkurreremedospåuddannelsesinstitutionerne.

6 4" KeySuccessFactors Defølgendepunkterervigtigenøglekriterierforatvirksomheden kandifferentieresigogopnåsuccespåmarkedet. [ Billigepriser. [ Mobilitetogfleksibilitetidendagligedrift. [ Simpelopsøgendemarkedsføringpåuddannelsesstederne vedbrugafplakater,nyhedsbreve,flyersogdigitale medier. [ Samarbejdemeduddannelsesinstitutionernesåde henvisertilos/gøropmærksommepåatvikommerog generelterder. [ Nemtoggennemskueligtprodukt [ Skabeetsamarbejdemedklinikkersompatienterkan henvisestil. IndustryTrends Environmentaltrends Dyrepriserogmanglendemotivationforatsøgetandbehandling, gøratflereogflereungedroppertandplejer[ogtandlægebesøg helt.klinikkernepåpegeratdepengemansparervedikkeatfå tjekketogrensetsinetænder,skalbetalestilenhøjereprisnårder endeligerbrugforenstorprocedure.samtidigharetøgetfokuspå personligtandplejegjort,atklinikkerneudførerfærreomfattende behandlinger,ogatpatienternesjældneregårtiltandlægen.dette betyder,attandlægerneskalhaveflerepatienterforatopretholde deresindkomst. Det)er)rigtig)ærgerligt)at)der)er)sådan)en)årrække)hvor)de)unge)ikke) får)undersøgt)deres)tænder,)fordi)så)kan)det)nemlig)godt)gå)galt.)det) er)ikke)fordi)at)man)behøver)at)komme)hvert)halve)år,)der)er)også) nogle)der)endda)kan)gå)halvandet)år)mellem)besøgene,)men)hvis)man) venter)alt)for)længe)så)er)der)jo)noget)som)man)kan)have)overset.) Derfor)er)det)vigtigt)at)komme)til)undersøgelse. )) ) ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6)) Businesstrends: Dererengeneralkonservativtendensblandttandklinikkernedade ikkeopsøgernyepatienterviamarkedsføring.detkanskyldesat derfindesjuridiskereglerforhvordanentandklinikmåpromovere sigselvioffentligheden.dejuridiskereglerommarkedsføringenaf sundhedsydelservilbliveuddybetiproprietaryissues.) LongHtermProspects Somtidligerenævnt,skerderændringerimarkedetsom nuværendetandklinikkerikketilpassersigtil.dettebetyder,atder medåreneblivemindreogmindreatlavefortandlægerne,ogdevil derforværeinteresseredeiatfåflerepatienterindisystemet gennemnyekanaler. Men)med)de)tænder)som)I)er)udstyret)med,)fordi)I)har)fået)passet) dem)og)i)er)blevet)undervist)i)tandpleje,)så)har)i)jo)ikke)så)dårlige) tænder.)så)jeres)tænder)kan)rent)faktisk)nøjes)med)en)undersøgelse) en)gang)om)året,)og)så)er)det)ikke)sikkert)at)i)behøver)mere.)det)er) ikke)engang)alle)der)behøver)en)tandrensning)overhovedet.) ElisabethGregersen,FormandforDanskTandplejerforening.(jf. Appendix1og6))

7 Igennemegneundersøgelser(jf.Appendix1[6)somindbefatter spørgeskemaer,interviewsmedpatienter,tandlæger/plejereog formandenfordansktandplejerforeningen,sesdetatvores resultaterstemmeroverensmeddanmarksstatistikog landsdækkendeundersøgelseromungestandlægevaner. Detprimærekundesegmenterstuderendepåvideregående uddannelserihovedstadsområdet. Københavnsvideregåendeuddannelserhuserca studerende 4.Dissestuderendeerspredtudpåforskellige uddannelsesstederheriblandtku,cbs,itu,dtuogmetropol. UndersøgelsenfraVoxmeter 5 foretagetfortandlægeforeningen viserat17%afungemellem18[25årikkeharværettiltandlægen indenfordesidste2år. VoresspørgeundersøgelseforKøbenhavnsstuderendepå videregåendeuddannelserviserat25udaf95ikkeharværettil 4 videregaaende[uddannelser.aspx 5Tandlægeforeningenshjemmeside: dropper_tandlaegen.aspx tandlægenindenfordesidste2år,dvs.27%,hvilketerhøjereend denlandsdækkendeundersøgelse. Vedatbrugede17%fradenlandsdækkendeundersøgelsekandet ses,attandhjulethar16.095potentiellekunder. Igennemvoresspørgeskemaundersøgelsekanmanobservere forskelligegrundetilatpotentiellekunderikkegårtiltandlægen ellertandplejer.deterinteressantatinddragebehovetfrabåde demdergårtiltandlægeellertandplejer,ogdemderikkegør. Markedsanalyse Kundesegmentering Destuderendeital B2C Behov Disseobservationererudarbejdetfraegneundersøgelser(jf. Appendix1[6)beståendeaf244spørgeskemabesvarelser,et ekspertinterviewmedformandenfordansktandplejerforeningen, ElisabethGregersenogca.30åbneinterviewsmedstuderende, samtvoxmeterslandsdækkendeundersøgelse. [ Over50%afallerespondentersynesatprocedurerneer fordyre. [ Over70%harsværtvedattagesigsammentilatbestille entid. [ 88%afde17%derikkegårtiltandlæge,menerselvatde børgåtiltandlæge. [ Tidogdistanceharikkedenstorebetydningforvalgetom attagetiltandlæge. 5"

8 [ Antalletafpersonermed SygesikringDanmark erca.det sammeforbeggegrupper,henholdsvis35%og51%. [ 92%afderespondentersomharenfasttandlæge,møder regelmæssigttilårligekonsultationer. Resultaterneviseratrespondenterne: [ vilhaveenbilligløsning [ vilhaveensimpelløsning [ vilhaveatservicenkommertildem [ gerneviltilknyttesenfasttandlæge [ gårregelmæssigttilfastetandlægeaftaler Fordistuderendeofteharmegetbegrænsedeøkonomiskemidler, erderstorsandsynlighedforatdegårefterdebilligstetilbud. Udoverprisenbringesservicentildem,holderprocedurenså simpelsommuligtogkanendviderehenvisetilenfasttandlægetæt påderesadresse.flertalletafpatienternesomharenfasttandlæge, møderoptildereskonsultationerogderforsikresetkontinuerligt samarbejdemellemtandhjulet,patientenogklinikken. Foratundersøgevoresmuligerelationermedandrevirksomheder, harviinterviewetformandenfordansktandplejerforening, ElisabethGregersen(jf.Appendix1og6).Iinterviewetudtalte Elisabeth,attandklinikkernevilleværeinteresseredeiet samarbejde.samtidigdeltedansktandplejerforeningogsåidéen påderesfacebook[side(jf.appendix2),hvordenblevmodtaget overvejendepositivtmedkommentarersom: [ Rigtig)god)idé ) [ Great) ) [ ) Kunne)da)være)spændende)i)Århus ) IforbindelsemedvoresB2B[relationer,erTandhjuletnødttilat udformeeksklusiveaftalermedtandlægeklinikkerforatsikresin positionpåmarkedet. SomtidligerenævntiFiveForces[modellenforventesderetskifti markedet,hvilketvilgørevoresforhandlingskraftstærkere,ogpå sigtbetydemulighedforbedreaftalermedpartnere. B2B Konkurrentanalyse FalckDentalcare[bestårafenmobiltandlægekliniksomtager udtilfirmaerogtilbyderforebyggende,mindregenopbyggendeog kosmetisketandbehandlinger.kundernebetalerselv,ogdeter hovedsageligtmøntetpåatvirksomhedensmedarbejdereikkeskal brugetidpåtransportnårdeskalhavetjekkettænder Hjemmetandlaegen.dkHerenprivatvirksomhedmedenmobil tandlægekliniksomtagerudtilpersonerderfxpågrundafsygdom, alderdom,gangbesvær,handicaposv.ikkekankommetil tandlægen. KommunerHrundtomkringilandettageroftenon[profit initiativertilatforbedreborgernestilgangtiltandlægebesøg.disse initiativeromfatteroftestældre,handicappedeogbørn. 6"

9 7" EksempelvishardeiFrederiksbergKommuneenmobiltandklinik derfokusererpådeældrepåplejehjem Dentalbus.dkHerenprivatvirksomhedderharspecialiseretsigi atombyggerenaultvarevognesådefremstårsomenfuldt funktionelmobiltandlægeklinikmedalthvaddertilhører. DiversetandklinikkerHAlmindeligetandplejer[og tandlægeklinikkerrundtomkringilandet Benchmarkanalyse IanalysenafTandhjuletskonkurrentererderopstilletforskellige kategoriersomerbaseretpåhvaddeinterviewedeinformanter lagdevægtpåunderdeindledendeinterviews: [ Pris [ Beliggenhed [ Ekstraservice [ Kundeforhold Vedatopstilledisse4kategorierogdereftergivedemenkarakter mellem0og10,bliverdetmuligtatsammenligneogopvejefordele ogulempervedhverkonkurrent. Benchmarktabel Tiltrodsforatdealmindeligetandlægeklinikkerfikflestpointi voresanalyseopfattesdissesomenindirektekonkurrent.den storeforskelliggeriprisenogmådenhvorpåkundenharadgangtil voresservicekontraderes.foratundgårivaliseringvælgerviat samarbejdemedforskelligeklinikker,somvikanhenvisetil,hvis voreskunderskalhaveforetagetetmereavanceretindgrebend tandtjekog[rens.tilgangenomkringsamarbejdefremfor rivaliseringvilogsåbliveforsøgtpraktiseretiforholdtilkommuner DentalbussentilbyderikkesammeservicesomTandhjuletgør,men medtidenkandebliveleverandørerafmobiletandlægeklinikkertil eventuelledirektekonkurrenter. FalckDentalcareogHjemmetandlaegen.dkeriskrivendestunden direktekonkurrentgrundetlighedenmellemderesogvores service.forskellenliggerikundesegmentet. Stakeholders Følgendeerenlisteafstakeholders,deternødvendigtat samarbejdemed.

10 Tandlægeklinikker Tandlægeforeningen Tandplejeforeningen Uddannelsessteder Privateogstatsligefonde Staten Studerende Voresoverordnedemarketingplanerbaseretpåopsøgendesalg, vedattageudtiluddannelsesinstitutionerne.vipositionereros dermedsomenmegetsynligspillerpåmarkedet. Marketingstrategi MarketingMix Produkt Tandhjuleterenservicepåsammeniveausomandreudbydere, menskabermerværdiforforbrugerenvedatværegennemsigtigog udenmuligeprisoverraskelser. Pris Tandhjuletsproduktudvalgogprisstrukturersimpel,hvilketgør detnemtoggennemskueligtforpatienterneatvidehvadde kommertilatbetale.destuderendekanikkeblivekrediteretforen højereprisendhvadderbliverreklameretmed.prisenpåservicen erværdi[baseretiforholdtilbranchenspriser.tandhjulet differentierersigfrarestenafbranchen,daservicenblivertilbudt tilenlavereprissommatcherstuderendesøkonomiskeråderum. Prisstrukturenerdeltopitoversioner,entildestuderendeogen andentilwalk[ins. Promovering Tandhjuletvilfokuserepåatmarkedsføresigselvpåselve uddannelsesstederne.servicenerudelukkendetilgængeligpåselve institutionen,såtandhjuletharikkebehovforatblivemarkedsført gennemtvogandreformerforreklamer.detervigtigtat promoveringenskaberopmærksomhed,hvilketgøresviaplakater, nyhedsbreveoguddannelsesinstitutionernesfacebook[side. Institutionerneskaludnyttesemesterstartperiodentilat eksponereservicentilsåmangenyestuderendesommuligt. Placering Institutionerneskaldeltageiattilbydedestuderendevoresservice ogmindedestuderendeomatbrugetilbuddetsomendelaf institutionenssamledepakkeafdiversefaciliteter.idenkliniske procedurevildeikkeværesamarbejdspartnere. KeyPartnerships Universiteterne Samarbejdetmeduddannelsesinstitutionervilværefordelagtigfor beggeparterdakonceptetkanpromoveressomendelaf institutionenstilbudtilderesstuderendepålinjemedfaciliteter somfitnessogcafé.tandhjuletkandermedgavneinstitutionens egenpromoveringiforbindelsemedoptagelseafnyeeleverved semesterstart. 8"

11 9" Tandklinikker Københavnstandklinikkervilindgåietnetværkssamarbejde,som vildækkeregionhovedstaden,såpatientenkanblivehenvisttil dennærmestekliniktætvedpatientensadresse.denne samarbejdsstrategivilgivetandplejeindustrienadgangtiletnyt kundesegment,ogsamtidigtagedeliløsningenafet sundhedsmæssigtproblemisamfundet. ProprietaryIssues IforbindelsemedpromoveringafTandhjuleterdetvigtigtatvære opmærksompådenlovgivning,derfindesomkringmarkedsføring afsundhedsydelser.sundhedsstyrelsenførertilsynmedatreglerne overholdesbådeindenfordenoffentligeogprivatesektor. Lovgivningenomfatterblandtandet,atdererforbudmodat markedsføresundhedsydelseritv,ogatderkunmåbenyttesfilm ellerandreformerforlevendebillederpåvirksomhedensegen hjemmeside 6.Derudoverforeliggerderkravom,at markedsføringenskalværesaglig,ogatderikkemåanvendes urigtige,vildledendeellermangelfuldeangivelser. HvisovenståenderegleroverskridesharSundhedsstyrelsen mulighedforatudstedebøderellerlukkedenpågældendeklinik. Lovgivningenommarkedsføringafsundhedsydelserkommerikke tilatpåvirketandhjuletsmarketingsstrategi,dadetikkeer nødvendigtatpromoveretandhjuletandrestederendlokaltpå uddannelsesstederne. 6 omraader/markedsfoeringbafbsundhedsydelser Økonomi PriserogService Ifølgetandlægerogtandplejereharpatienternemulighedforkunat fåettandtjekogdereftervalgfritandrens,menoftesthængerdisse toprocedurersammen.tandhjulettilbyderkundisseydelserog yderligereavanceredeprocedurertilbydesvedhenvisningtilandre tandklinikkermedtilhørende10%kommissiontiltandhjulet. Tandtjek200kr.(Studierabat100kr.) Tandrensning200kr.(Studierabat100kr.) Potentiellekunder Studerendepåvideregåendeuddannelserharpåårsbasisflere fridageiformaf ferier,herundereksamensperioder,derforerdet nødvendigtatmedregne60dageekstraomårethvordemuligvis ikkeertilgængeligpåinstitutionen,hvilketbringerdettotaleantal arbejdsdagetil150dageomåret.dererderforreeltkun5måneder omåretsomtandhjuletkanudnytteogdermedanskaffenye potentiellekunder.selvomattalletforarbejdsdageerlavt,viserdet sigatværeprofitableifølgedenfinansiellefremskrivning. Kommission SamarbejdetmedtandklinikkerneiKøbenhavnerbundetgennem enskriftligkontraktmellemtandhjuletogklinikkerne.alle

12 10" nuværendeogfremtidigekundersomerblevethenvisttilenklinik igennemtandhjuletsadministrativesystem,skalindgåisamme prisniveausomklinikkensprivatekunderdvs.hvispriserne varierermellemklinikkensegnepatienterogdehenvistepatienter, bliverkontraktenbetragtetsombrudt.kontraktenindebærer,aten klinikskalbetale10%afdenprofitdererindtjentperprocedure udførtpådenindividuellepatient.denneordningergældendeien bestemtperiodeafhængigafaftalenmellemklinikkenog Tandhjulet. Kommissionstrategienerbaseretefterdenantagelseat3udafde 15dagligekundervælgeratblivehenvisttilentandlægeklinik.På årsbasisudgørantallettil480kunderhenvisttilandreklinikker igennemtandhjuletssystem. Opstartsomkosninger Juridiskereglerogloveomkringoprettelseaftandplejerklinik omfatteranskaffelsenafetyder[nr 7.Dettenr.skaltilknyttestilen fastadressehvoritandklinikkenskalregistreresiet kommunalregister.årsbudgettetinkludererderforetlille erhvervsregistreretkontorikøbenhavnmedtilhørendemånedlige udgiftersomvand,varmeogel.underopstartsfasenertandhjulet afhængigafenstartkapitalpå kr.somdækkerengangs 7 =&start=&slut=&uid= &side=100&color= købetafdenmobiletandklinik,startlønforentandplejer,etårs forbrugafmaterialertilklinikkenogdepositumtilkontor. Fonde DervilblivesøgtometengangsbeløbfraHelsefondenog Tandlægeforeningensfondiopstartsperioden,ogdersøges muligvisomandrefondeafhængigaføkonomiskeresultaterefter deførsteparmånederiopstartsfasen. UdgifterogDrift DevigtigsteudgifterforTandhjuletliggerivedligeholdelsen.Dette gælderkøretøjet,klinikudstyrogdetadministrativesystem.derfor erdeflesteafudgifternetilvedligeholdelseblevetbudgetteretsom fasteudgifter.medkontinuerligvedligeholdelse,erdetvores formålatminimeredevariableudgifter,såsomreparationer. Despecifikkedetaljerogudgifterkansesidenfinansielle fremskrivning. FinansielFremskrivning Budgetteterudregnetefterrealistisketalogberegninger,hvilket gøratprofitmargeneni5[årsregnskabetikkeviserenstorstigning. Detskalfremhæves,atdenstørsteudgiftliggerIkøbetafden mobiletandklinikogatsandsynlighedenforatantalsolgteydelseri løbetafde5årvilværehøjereendumiddelbarantaget.budgettet kansespånæsteside.

13 Budget 11"

14 Foratnåvirksomhedensmålerdetnødvendigtmedenplanforde milepælederskalopnås.virksomhedensstrategiskemålsætning indebærerblandtandetenhøjgradafformidlingmellemalle stakeholders. Plan%for%key%activities Konklusion Gennemdeindledendeundersøgelserblevdetfastslåetatmange ungemenneskerikkegårtiltandlægenellertandplejer,ogatdette hovedsageligtskyldesøkonomi,motivationogbeliggenhed.med dissefaktorerimenteblevideentiltandhjuletudvikletog industrien,markedet,konkurrenter,partnere,markedsføringog økonomienblevanalyseret.tandplejeindustrienpraktiserer hovedsageligtdensammetilgangtildereskundersomaltid,og dennekonservativetilgangkankommetandhjulettilgode.i forbindelsemedanalysenafmarkedetogkonkurrenter,blevdet konstateretatkunfåiskrivendestundtilbyderdensammeservice, menkundesegmenteringen,mobilitetognetværketmed eksisterendetandklinikkergørattandhjuletdifferentierersigfra restenafmarkedet. Devigtigstekeyactivitiesvedopstartafprojektetbliverat oparbejdeetsamarbejdedemedtandklinikkeroguniversiteteri Storkøbenhavnogmarkedsføringenpåuddannelsesstederne.Den finansiellefremskrivningviserprofitpåsjetteår. 12"

15 13" Appendix Appendix1:Citater RelevanteoggodkendtecitaterfrainterviewmedFormandenfor DanskTandplejerforeningElisabethGregersen #00:06:23H8#Interviewer:Trordutandklinikkernevilleværeinteresseretietsamarbejdehvorvihenvistepatientertildem? #00:06:32[7#Elisabeth:Jadettrorjegheltsikkert,detvilleikkevære problemet. [[[[[ #00:08:40H8#Interviewer:Vifandtudafatderermangeungederikkeertilknyttetenfasttandlæge,erdetogsågenereltdenopfattelseihar? #00:08:48[7#Elisabeth:Altsådererihvertfaldmangesomspringerdet over,vikalderdemdrop[out'ere,fordiikommerudsom18[årigefraden kommunaletandpleje,ogfordiisåhørerhistorieromatdetersådyrtog jeresforældreharfåetlavetkronerogbroerogdehardårligetænderosv, såtænkeri'puhadetbliverdyrt'.menmeddetændersomierudstyret med,fordiiharfåetpasserdemogierblevetundervistitandpleje,såhari joikkesådårligetænder.såjerestænderkanrentfaktisknøjesmeden undersøgelseengangomåret,ogsåerdetikkesikkertatibehøvermere. Deterikkeengangallederbehøverentandrensningoverhovedet. [[[[[ #00:10:40H4#Interviewer:Hvadbliverderligenugjortforatfådeungetilatgåtiltandlæge? #00:10:43[3#Elisabeth:Manprøveratlavenoglekampagnerog tandlægeforeningenharlavetkonkurrencerpådtutrorjegdetvar,hvor deskullelavenogetsmartkommunikationsomdekunnebrugei mediernetildeunge.menmanprøverihvertfaldmegetatfåfolkindi foldenigen. [[[[[ #00:11:11[0#Elisabeth:Deterrigtigærgerligtatderersådanenårrække hvordeungeikkefårundersøgtderestænder,fordisåkandetnemlig godtgågalt.deterikkefordiatmanbehøveratkommehverthalveår,der erogsånoglederenddakangåhalvandetårmellembesøgene,menhvis manventeraltforlængesåerderjonogetsommankanhaveoverset. Derforerdetvigtigtatkommetilundersøgelse. [[[[[ #00:12:00H5#Interviewer:Eralleprivatklinikkeregentligstatsstøttet? #00:12:00[9#Elisabeth:Ja,ogpådensamledeøkonomierdetkun omkring17%ellerderomkring,menpåtandplejernesklinikkerhvorvi laveralledeforebyggendeydelsersåerdet50%afvoresellermere.det erfordideterundersøgelser,tandrens,parantosebehandling,deterde klassiskeforebyggendebehandlingerderfårstøtte. [[[[[ #00:14:04H3#Interviewer:Hvadvildusigeerdenstørsteudfordringvedatfåfolktilatgåtiltandlægen? #00:14:07[8#Elisabeth:Jegtrordeterprisen.Deterogsådetjegkan fornemmepåjeresundersøgelser. [[[[[ #00:23:49H2#Interviewer:Trordudetvilleværemuligtatlaveensamarbejdsaftalemedklinikkerneomatmanfikenprocentdelafdetsomkundenbetalerforbehandlingenpåklinikkenefterfølgende.Viskafferjoegentligkundersomdeikkehar. #00:23:57[0#Elisabeth:Jadetviljegtro,detvillejoværerimeligtnok.De vilgerneværeinteresseretiatfånogleflerepatienter.dererselvfølgelig nogledererlukkedefornyepatienter,mengenereltvildegerne.deter

16 ogsåfordivorestænderbliversundereogsundere,såderblivermindre ogmindreatlavefordem. [[[[[ #00:26:12[9#Elisabeth:Derernogleheltklarereglerpåområdetfor hvordanmanmåmarkedsføre.dumåikketalegodtomdigselv.dumå godtsigeatdueksisterer,mendumåikkesådanipositivevendinger fortælleatduerfantastisk.dumågodtgørenoget,mendererreglerfor hvaddumå.manmåikkesådanhypesigselv. [[[[[ #00:34:40[2#Elisabeth:Tandlægerneskaltilatvænnesigtilenny verden,forditænderneersåsundesomdeeridag. [[[[[ #00:42:55[2#Elisabeth:Debehandlingersomtandplejerneogsåkanlave, altsåalledeforebyggendebehandlinger,dererprisenheltfastfor tandlægerne,denmådeikkeselvregulere.mensdeandrebehandlinger mådegerneselvsætteprisenfor.derermangederikkeveddet,ogdet betyderatdererrigtigmangederovertræderreglerneligeiøjeblikket. Allededersweetdeals,demåsletikkesælgedetpådenmåde.Manmå ikkesælgeenydelseførmanharindikationforatdeternødvendigt.imå ikkekøbeentandplejningpånettetfx,hvisibetaler1000kr.foratfå blegettændervianettet,såvediikkeengangomiharbehovfordeteller omjerestænderoverhovedetkanbleges.hvismanfx.harenkronepåen tand,såkanmanikkefåblegettandenfordidenharenfastfarve.manmå ikkesælgetingpåforhåndindenforsundhedsydelser.manskalførsthave etbehov. 14"

17 Appendix2:BilledefraFacebook UdklipafpositivekommentarertilkonceptetpåDanskTandplejerforeningsFacebookside 15"

18 Appendix3:ResultaterfraUniinterviews TandlægeHKUA NR #1 24år,Musikvidenskab Gårikkefasttiltandlægendahanikkebrydersigomdet.Prisenspillerogsåenrollemendeter hovedsageligtmildtandlægeskræk.harikkeværettiltandlægenifireår #2 25år,Musikvidenskab Gårnormaltfasttiltandlæge,menharikkeværetafstedietårstid.Detteskyldesathanflyttedeog ikkeharfåettagetsigsammentilatmeldesigtilennytandlæge Tandlægeskræk Pris Praktisk/lokation #3 34år,tidligere studerendepåkua Måtteundværetandlægedahanvarstuderendepågrundaføkonomi.Gikkuntiltandlægenåret problemmeldtesig[ikkerutinetjek Pris #4 21år,Japanstudie Gårikkefasttiltandlæge[hovedsageligtpågrundaftandlægeskræk.Synesdeterfordyrt,mengårtil tandlægenhvisderopstårproblemer.1½årsidensidstetandlægebesøg Tandlægeskræk Pris #5 28år,Historie Gårikkefasttiltandlæge[skyldeshovedsageligtprisen.Mereend5årsidensidstetandlægebesøg Pris #6 27år,Spansk Gårikkefasttiltandlæge[skyldeshovedsageligtprisen.3årsidensidstetandlægebesøg.Kunved akuttetilfælde[visdomstand Pris #7 23år,Musikvidenskab Gårtiltandlægefastengangomåret[rutinetjekogtandrens Fasttjek #8 23år,Musikvidenskab Gårtiltandlægefastengangomåret[rutinetjekogtandrens Fasttjek #9 24år,Litteratur videnskab Svigermorertandlægesåhunblivertjekketnårhunerpåbesøg Fasttjek #10 23år,Litteratur videnskab Tagerafstednårhunbliverindkaldt Fasttjek 16"

19 TandlægeHITU #1 28årEbusiness, Mand #2 27år,GBI, Kvinde #3 22år,GBI, Kvinde Gladfortænderne,børsterx2,mundskyl+tandtråd.Ingenproblemmedtandlægensomerfast,besøges hvert½årvedindkaldelse,begyndteatgåfastpga.fandtentandlægemedspecialeitandlægeskræk. Hadersinetænder,pga.mangeproblemer(knækkettand,rodbehandlingoperationertil13.000og kr),børsterx2+tandtråd.Brydersigikkeomatgåtiltandlæge,somikkeerfast.Rygerudaf systemetpga.manglendeopfølgelse(glemsel).gårtiltandlægenårdererproblemer. Kangodtlidesinetænder,børsterx2,følerattandlægeerennødvendighedogkommertilindkaldelse, somer2gangeomåret.harhunaltidgjort. fasttjek pris,tandlægeskræk, dårligeoplevelser. fasttjek #4 19år,SWU,Mand Gladefortænderne.Børsterkundomaftenenemeni5[10min.Synesdeterubehageligtatgåtil tandlæge,mengåralligevelfastca.hver3måned.erbegyndtfastefterbøjlebehandlingsluttede. #5 25år,SWU,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Tandlægeerfordyr.Gårikke,ogharikkefundetentandlægesidenhan flyttedetilbyen. fasttjek Pris,tilflytning #6 33år,Master software,mand #7 27år,Kandidati æstetik,kvinde. Gladfortænder,børsterx1(omaftenen).Vilhelstslippefortandlægepga.ubehag,harfastsomgårtil hvertandetår.merenuendtidligereaflysertider. Gladfortænder.Børsterx2.Synesdeterengodideatgåtiltandlæge,gørdet2xomåret.Harprøvet mangeforskelligeforhunfandtsinfaste. fasttjek fasttjek #8 22år,SWU,Mand kanlidesinetænderpga.deikkehargivetproblemer.børsterx2.brydersigikkeomgåtiltandlæge, menharfast.gørdetfastogharaltidgjortdet. fasttjek #9 26år,DDK, Kvinde #10 26år,DDK, Kvinde Kanlidehvordanhendestænderserud,mendeirritererhendepga.problemer.Brydersigikkeom tandlægepga.deterfordyrtogdetgørondt.harikkefastefterflytning.gårca.engangomåret. Gladfortænder.Børsterx2+tandtråd+mundskyleftersodavand.Historiemedproblemer(havdefire tænderformegetsombarn),menaltidgodtforholdtiltandlæge.haaltidhaftsammetandlægeogtager stadigtilmønforatfåtjek1[2gangeomåret. Tandlægeskræk,pris, tilflytning. fasttjek,indkaldelse #11 22år,DDK,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Haringenproblemmedtandlægen,somerfastmedtjekhver6[8 månedvedindkaldelse.altidhaftfasttandlæge. #12 22årSWU,Mand Gladfortænderne.Børsterx2.Ingenproblemmedtandlægen,menerlidtdyrt.Gårtogangeomårettil enfasttandlæge,nårhanbliverkaldtind.haftdensammesidenfolkeskolen. fasttjek,indkaldelse fasttjek,indkaldelse 17"

20 #13 23år,SWU,Mand Gladfortænder,børsterx2,Ikkefast,giderikkebrugepengepådet. Pris. TandlægeHCBS NR #1 20,mand,International Business #2 33,mand,MasterofSocial Science AltidboetiKøbenhavn.Hanharfasttandlæge,mendetharvarieretlidtpga.dårlig service.hansynesdeterfordyrtogtagernogengangetilsverigefordideterbilligere ogbedre.vartiltandrensningforetårsiden. Børsterx2,halvårligttandtjekhosfasttandlægeihjembyeniNordsjælland.Bruger ca.700kromåret Pris,Sverige,dårligeoplevelser Fasttjekihjemby #3 25,kvinde,SOL???? Børsterx2ogbrugertandtråd,ingenfasttandlægemengårtiltandlægencaengang omåret.benyttersigaftilbudpådealsiderogstudentertilbud.brugerca.200krper gang. Pris,tilbud #4 30,kvinde(Græker),arbjder påcbs #5 23,kvinde,Business, LanguageandCulture #6 25,mand(ikke[dansk), *Uforståeligt*andScience Harhaftstoreproblemermedhendestænderfordihunharenlillekæbe,hendes tænderbliverskubbetsammen.ikkegladforsinetænderogutilfredsmeddedyre tandlægeridanmark.harskiftettandlægefleregange,menhunergladforhamhun harnu. FlyttettilKbhfor4årsiden.FasttandlægeiKbhnu,menbeholdtesintandlægei Jyllanddeførstetreår.Tandeftersynfor4månedersiden.Billigtandlægepga sygeforsikringdanmark. LigeflyttettilKøbenhavnfor8månedersiden.Harikkenogentilknyttettandlæge. Hanharkunværettiltandlægenéngangfordienvisdomstandvarpåvejud.Menfik ikketagetdenudpga.prisen.300kronerkostededettjek.havdeenfasttandlægei UK,menhansynesdeterfordyrtiDK. Større (operationer)/problemer Fasttjek,sygeforsikring Pris,tilflyttet #7 24,mand,cand.merc.auc? BoriRødovreogharfasttandlæge.Deterlidtdyrtogharværettiltandlægenforetår sidenfordihanfiken indkaldelse.hanhavdeetlillehulibeggevisdomstænder.det kostede3000kr. Pris,indkaldelse,fasttandlæge #8 22,kvinde,*uforståeligt*[ business FlyttettilfraSvendborgfor2årsiden.HarfasttandlægeiOdense[hendesstedfar. Hunfårdetderforgratis.Hunskullehavelavetrodbehandlingforenmånedsiden. Fasttjekihjemby,gratispga. tandlægeifamilien 18"

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region.

Guidelines to tenderer. Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. Guidelines to tenderer Appendix 2.m contains copies of letters to 15 year olds, one for each region. The tender is not supposed to fill in or complete this appendix. The aapendix, in its entirely, is a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: 2012-3657 / 001-001 WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Danish) ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 1 Overordnetresumé

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

CV jesper idorn. Jesper Idorn Jernbanevej 8a 2800 Lyngby 2084 9669 jesper@idorn.dk

CV jesper idorn. Jesper Idorn Jernbanevej 8a 2800 Lyngby 2084 9669 jesper@idorn.dk CV jesper idorn Jesper Idorn Jernbanevej 8a 2800 Lyngby 2084 9669 jesper@idorn.dk curriculum vitae Milcom A/S, Farum PERIODE: Sept: 2009-2010 Håndtering og udvikling af visuel brand identitet for Milcom

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg August 2012 Side 1 af 9 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

1.8.2 Overblik over releasens

1.8.2 Overblik over releasens 1.8.2 Overblik over releasens Marts 2013 Releasedato 21. marts 2013, mellem kl. 7:00 og 10:00 GMT Indholdsfortegnelse Forbedringer... 3 Find Us - bekræft beliggenhed på kort... 3 LinkedIn føjet til muligheder

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Aalborg Cup 2013 1.-3. November 2013

Aalborg Cup 2013 1.-3. November 2013 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og Tillykke! Du har kvalificeret dig i følgende løb: 2 200m Frisvømning 4 50m Rygsvømning 12 400m Frisvømning 16 50m Frisvømning

Læs mere

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør Agenda Klinisk Logis/k hvad er klinisk logis/k hvordan passer det ind i et hospitals

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Click to edit Master title style FARM-TIME. Tidsregistrering i Landbruget. Dan H. Lund

Click to edit Master title style FARM-TIME. Tidsregistrering i Landbruget. Dan H. Lund Click to edit Master title style FARM-TIME Tidsregistrering i Landbruget Dan H. Lund Click to edit Master title style Introduction Introduktion Motivationen Udstyr & Systemet Udviklingsfaserne Profil:

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card.

Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card. Guidelines for tenderer Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card. The tenderer is not supposed to fill in or complete this appendix. The appendix, in its entirety,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Februar 2012 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Har bestået min Teknonom uddannelse i Canada via NETAU ved Niels Brock inden for fagene: - Projektledelse - Logistik/SCM - kommunikation i praktisk

Har bestået min Teknonom uddannelse i Canada via NETAU ved Niels Brock inden for fagene: - Projektledelse - Logistik/SCM - kommunikation i praktisk Lars Viborg mail@larsviborg.dk Summary Er uddannet teknisk assistent med speciale inden for fremstilling og produktion med kursuser i AutoCAD, ISO-system udarbejdelse og miljøregnskab. Har beskæftiget

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 1. Forslag: Stakeholder Management Styrkelse af relationerne mellem Udvikling Fyn og vores mange interessenter / samarbejdspartnere, så vi sammen med dem kan udvikle og skærpe en professionel tilgang til

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Geek Girl Danmark kit

Geek Girl Danmark kit Hej! Vi er Geek Girl Danmark Vi laver 3 ting! Vi skaber netværk - mellem kvinder, der arbejder med, eller har interesse i, teknologi, IT og online tilstedeværelse. Det gør vi via vores Geek Girl Danmark

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Juli 2012 Side 1 af 7 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI HAR

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Frederik Bøjholm. tillykke med dit resultat i 12RUN 2014

Frederik Bøjholm. tillykke med dit resultat i 12RUN 2014 Frederik Bøjholm 130.00 KM 1 8t34min16sek Henrik Granlund 117.99 KM 2 10t06min42sek Sirus Aghajari 116.44 KM 3 10t11min41sek Martin Nicklas Sørensen 112.00 KM 4 10t24min45sek Morten Poulsen 112.34 KM 5

Læs mere

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2.

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2. Fælles kandidatuddannelse KU og CBS (1.) & 2. Kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser fx som en ny form for cand.ling.merc. eller en anden form for sprogspecialistoverbygning

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juni 2012 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere