//: ~ ~~~~ ~,6,~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~:i~ )' ~~ ~ fr /?.;~. ~-7:"" ~ ro~~ o/ ~# zt.lf.d.f. r s~~ ~ ~~~./ ~~~d - 1 is..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "//: ~ ~~~~ ~,6,~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~:i~ )' ~~ ~ fr /?.;~. ~-7:"" ~ ro~~ o/ ~# zt.lf.d.f. r s~~ ~ ~~~./ ~~~d - 1 is.."

Transkript

1 //:,6, :i )' fr /?.;. -7:"" 1 ro o/ # zt.lf.d.f d - r s./ 1 is..

2 IV - f -: --'t. -..::..._...<:4:<:;- - /W : 1-- 3lt14 - : - -

3 3. /;/ -

4 -,-.-;----Y2 fp d. ft /. -=---"'...;;:.-.i*-"*- --.:.-- : :; : 41'<1-. J

5 -- l 1.. "Set. Geor gsgi;i.det" Middelfart Middelfart, den l o/$-56. Kære patruljefører! r He rmed har Set. Georgsgildet i Middelfart fornøjelsen at inbyde dig og din ptrulje til at deltage i melfarløbet, de r finde r std sndag den 3å/9. Din patrulje har i l øbet nr. - Uden p. forh nd at røbe noget om deoverraskelse r, l kan komme ud for, kan vi dog fortælle, a t der bl. a. kan r i sikere at f al de op gae rj inden for f ølgende :,-.2. B ltændin g. 4. Kast me d r edningsreb. 6. Tovværksarbejder. l Teltre j sning. 3. Sansetræning. 5 Morsesignalering. 7. Nødhjælp. ' Det e r selvf lgelig tilladt a jt træne med disse ti ng ( Med dette brev følger de førs e opgaver, der skal afleveres hos : Lærer J Okkels, Grønlandsvejhl2, den 15/9 mellem kl , alt s kal mærkes tydeligt med patruljens l. opgave : Te gn et kort eft er nede n s t en d e beskrivelse. Papirets s tø råi ee: 2oom bredt o 18, 5 cm højt. M41 l cm = loo m. Hvilken m&lestok er dett e.? 2. opgave: Lav en bromodel me d de r igtige besnøringe r, som troppens kærre kan køre over. Længde i m. 3. opgave : t Nedskri v svaren p følge nde spørgsm l: 1. Hvor mange m er l Brt. reg. Ton? 2. Hvor mange lygter.:.. f indes de r p!t Algade? 3 Hvad e r U. N.- O? 4. Lav en a nnonce f or et fregnefjernåmgsmiddel a. 5. Hvad er en udr y c nin gs k olo nne? 6. Hvor mange m.? rumme r den s t ørste gasb E:: holder her 7. Hvad e r f orskellen p q f agot, klov, og knippe? i byen? De sidste opgave r skal klares den rlot:zrm 3o/ 9. Startordre vil blive udsendt i ugen f ra den 16 s ept ember til den 22 s eptember. Al lered pu kan du f A at vide, a t I de n 3o/9 ka l medbri nge : 1. Økse. 2. Gryde. b. Spade. 4. Redningsreb. Afbud s ende s o g s aen 15/9 kl til Gr ønl ands ve j 12. God fo r nøjelse og på ge ns yn. Med venlig hi lsep. p & Gildets vegne.

6 GILD l :.]: L d el art 1 sept., 195? flt tropstørerne os lcred tørerea ' J... i næn te uge vil do 29 tiln!.el dt e pa l j" r n o t G " toj'frea" til tte år m 1,t '"l b r ".J. llen e t &.t:>e t o _ 1 eøtt me\'1 2 1 e p ruljc%"' lovu. dt _ t.o-ø udf d - i l le ll.t dø har Yi J. løbsu, 'lget etbler t". å Viza.. dtr holdet vi... k lis -= 1 sli e i.. d-e t r at h nto aøltpl acon ø. J! nu t i... n'x. t v1 ute t.. 1ga, men vi håb t se _ le tø- er. "n.e et ul!n: o o t øru ;bu t es eo n ormn.øe ud øwr a-t n A tænker f o do Ol"...mr - er t te ø:ø.s t.s pl mldd i. ti4ea Jtl. 1:i:t 45 lj,l_ - An : ' tø1 e et Jd- 11,4 tiller er en - lflf ør< r t i l atløsnine tor en erm ø r Q{l der r..æat. er don lwøte,. s& a t dgn s ajor ør p e pqst under.bel., m_, s a. l rjc ill381l Un4ø n.atl bet - patrulj.grne ;Jk l vem a'tte hj ømmo - Vil t. fcl.jt, ar K n.v e a t å 'b. k e. d! rekt &tt tørt*k n $ o. s,_ g _. Af ved l :>te._lant* ommerli t t ts!-am de. C)rskt11l e klokk slet - dog oo es t l ø.n e b.ærkett aflneroh h' a oldb n l>r.r eke \U'lder lclillgende. il og med tro s- og 9. tru.l:-j - t undet'e - kre føx'erøn hu l OYet ;; t skaff'e ua1kkojt.." kredstørøren bed$ø l e e m chen dei'ule 'l'um I e -. Id.re >vej.. llli». l bs vej... a e! ;;1 e-- lme a - - s., ro j - ø te e.. Al '"" - Torvet - (om l.l.g't).. 1 Tl yn til..!! P to-rwi ma:r. øre t. enno ordona?dl?a oster DP 1\C"W,_ """ DDS del t urt.-- l)d lijby - S eø - DP. J:Jl:B' t D.DJ>t lido 1 med.

7 "Sot. Georgsgi;Ldet" Middelfart Middelf art, den lo/ $- 56. Kære patruljeførart Hermed har Set. Georgsgildet i Middelfart fornø,jelsen at inbyde dig og din ptrulje til at deltage i melfarløbet, der finde r sted søndag den 3o/9. Din patrulje har i løbet nr. - Uden pa forh nd at røbe noget om deoverraskelser, i kan komme ud for, kan vi dog fortælle, at der bl. a. kan risike r e at f al de op e;avcr! inden for f ølgende: l Teltrejsning. 2. B<\ltænding. 3. Sansetræning. 4. Kast. me d redningsreb. 6. Tovværksarbejder. 5 Morsesignalering. 7. Nødhjæl p. Det er selvfølgelig tilladt at træne med disse ting. Med dette brev f ølger de f ørste opgaver, der skal afleve res hos: Lærer J. Okkels, Grønlandsvej 12, den )-5/9 mellem kl p 14-16, alt skal mærkes t ydeligt med patr ul jens nummer o ll. opgave: 2. opgave : 3. opgave: Te gn et ko r t efter nedenst en d e beskrivelse. Papirets st ø r i ee: 2ocm bredt og 18, 5 cm højt. MAl l cm = loo m. Hvilken m lestok er dette.? U J" Lav en b romode ed de rigt g e b e sir i nger, om troppens kærre kan køre over. Længde i m, 10 Nedskriv s v a ren p følgende spørgsm l: 1. Hvor mange m e r l Brt.reg. Ton? 2 ;, Hvor mange lygte r.> f inde s der p Algade? lv 3. Hvad er u. N. o.? Lav en annonce for et f r egne f jernmngsmiddel Hvad er en udrykningskolonne? j,. 6. Hvor mange m.? rumme r den s t ørste gasb0holder he r i 7. Hvad er f orskellen p q f agot, klov, og knippe? # De sidste opgave r skal klares den x±ocxtr 3o/9. Startordre vil blive udsendt i ugen fra den 16 sept emb e r til de n 22 sept ember. Al;lered p.u kan du fa t vide, at I den 3o/9 k al medbr i nge : 1. Økse. 2. Gr yde.. Spade. 4. Rednings r eb. Afbud sendes ogs<\ den 15/9 kl til Grørlandsvej 12. God fo r nøjelse og p <\ ge ns yn. Med venl i g hilsep. p & Gildets vegne. t ;<1 J n.

8 16/ csct. Georgs Gildet MID DELFART Kære Jfn Berthelsen. Fra de blå mejser (Gerda Stentoft) forelå i midten af marts md. en ansgning om tilskud til frerkursus for FA Edel Hansen, der skulle til Eredericia. Hun fik 25,- kr. d.v.s. hele kursets udgifter dækket, og nu erfarer jeg, at hun forlader flokken pr. 1. maj, fordi hun skal forberede sig til gymnasiet i Fredericia. Jeg finder det forkert at benytte gildets tilskud til freruddannelse der forlader spejderarbejdet umiddelbart efter et kursusophold. på folk, Og Edel Hansen har ormentlig allerede 1 da hun sgte kurset, været klar over, at hun ville holde op : Vil du prve at se på den sag. Vi kan af gode grunde vel ikke forlange vore penge igen, men det br indskærpes TFerne, at det ikke må gentage sig. l I det her foreliggende tilfælde kunne en anden sikkert være sendt afsted og med strre udbytte for det fortsatte spejderarbejde. Med venlig hilsen 7 %cuadd-

9 l DET DANSKE SPEJDERKORPS NORDVESTFYNS DIVISION Bogense, den Stegøvej 3 -x; cpt På divisionens v egne indbyder jeg dig herved til jubilæumstævnet på Hindsgaul. Jeg håber, at du også vil deltage i førerfes t en lørdag aften som divisionens specielle gæst, thi det er mit håb at se mange af divisionens gamle førere lørdag aften, som bliver dn af de sædvanlige festlige kammeratskabsaftener ".., 'i- pragramme t kan du-s-e ' :n:vad de!' skal med br1nges hvis du ønsker at overnatte på Hindsgaul. I prisen kr. 6,75 er også medregnet overnatning. Af praktiske grunde bede s du på tilmeldelsesblanketten påføre : deltager også lørdag aften, såfremt du ønsker at være mod også i førerfesten lørdag aften. På gensyn lørdag den 6. okt. Me d. spjptjy._ø,7 org DC..

10 DET DANSKE SPEJDERKORPS NORDVESTFYNS DIVISIGN flok og trop \'v \ \ JUBILÆUMSTÆVNE HINDS G.A. UL 6/7 okt

11 Divisionens sang Mel.: Dold nellan furorna.. Så sanles vi atter, nordv e tfynsk e dre nge hid er vi stævnet fra land og kyst. Alle -har trænet og øvet s i g l ænge nu e r vi r ede til årlig dyst.. j. Når flage går til top vi s møger ærmet o p så er det knnp -for patrul j c og trop.j. Lad s lapheden trives hos storbyens sheiker, blødsødne sønner af en sygnende slægt. Vi søger- -sundh2d på tur.e. og h e iker, _': styrke r vor krop og f år sindet lægt.. j. Hvis blot Ban h ænger i selv svæklinge kan bli nandfolk ned muskle r og krunme r i.j. Nordvestfynske drenge, lad_ stande r e n vaj e altid ned ære hvor end I går. Lad løftt og loven b estemme d e v e j e I vælger at følge i koenende år. j. vær aldrig svag og f e jg. Lad lilj e n vise vej. Den e r kompasset for dig og mig.j. s v i t h

12 DET DNSKE SP JDERKORPS NORDVESTFYNS DIVISION Jubilæumstævnetå Hindsgaul slot På divisionens v etno indbyder j eg til jubil æumstævne på Hindsgaul slot ved Middelfart i anl edning af, at der er forlø b e t l O år siden NORDVESTFYNS DIVISION blev opr ettet ved den g a mle Fyns divisions deling i året Det sr mit håb, at all e - der har e l l er har haft tilknytning til divisionen - vil møde op og v ære med til at marke r e denne lille milepi l. Vel mødt på Hindsgaul! Med spejderhilsen DC. De ltager e med ankoms t lørdag- inden kl. l8, 3o b e d es medbringe toile t gre jer og sovepose samt til aftensmad lørdag smørrebrød, der straks ved nkomst en b e d es afleveret for at blive sat på fade til f ælles b edste. På tilmeldelsesblanketten bedes anført det antal børn, som ønskes anbrag t i "Børnehav en"

13 . *******************!* P R O G R A M!* ******************* kl. 18,oo-18,3o kl. 18, 3o-19, 3o kl. 19, 3o-21, 3o kl. 21,3o Ankomst og indkvartering Fæll es aftennåltid - øl og sodavand kan købe s - KAM11IERATSKABSAFTEN Svi-r;h l eder "slagets gang" i h a vestue n A f t e n k a f f e dans i spisesalen indtil "s e ngetid" l-:_1{g - for civile og aktive - kl. 8,3o kl. 9,15 kl. lo, oo kl. ll,oo kl. 12' 00 kl. 13, 3o kl. 15,oo Mo r gennad F l a g h c j s n i n g Foredrag : Spe jderche f e n O v e H o l "Fra vor a rbe jdsna rk" Foredrag : S t i g... G u l - d b e r g, Guldber g skolen, ''arbe jdet bland t inva lider e d e børn" M I D D A G : sildeanretning v a rm "t. k affe med brød Fore drag m/filnsledsage ls e : kontorchef O t t o J e n s e n, Grønlandsdepartement e t, " G r ø n l a n d " Afslutning

14 DIVISIONENS EGERNHALER OG ULVETÆNDER: v/mi ddelfart l. Bogens e flok Ulve, Bogense i Bogense l. Assens flok Ti ger, Assens B Hy lkodan l. Gelsted flok Pa nt er, Gelsted Hylkedarn l. Boge nse flok Hjorte, Bogense o Hylkedan l. Bo gense flok Tiger, Gelsted Hylk0dan l. Bogense flok Tiger, Gelsted Bogense l. Gelsted flok Gø ge, Gelsted Hylked an l. Gelsted flok Løve r, Gelsted Hylked an l. Bogense flok Hjorte, Bogense Hylkedan l. Gelste d flok Løver, Bogense Ejby og omegn l. Bogense flok Tiger, Bogense * * * * * PRIS : for deltagelse h e l e week ende n : kr. 6, 75 pro persona for deltagelse søndag : kr. 4, 75 pro p ersona TILMELDELSE: omstående tilne lde lsc sbla nke t b edes i udfydt sta nd s endt til : DC. kontorchef H. Grønborg Stegøve j 3 Boge nse inde n den 28. s eptemb e r 1956

15 K L I 4 6 Klakkebjerg v/gelsted l. Bogense trop Ugler, Assens 4 7 Hylkedarn l. Bogense trop Ørne, Bogense 4 8 Glamsbjerg l. Bo gens e trop Glenter, Bogens e 4 9 Hyl;kedam l. Bogense trop Gl ent er, Bogense 5 o Hylkedam/Langesø l. Bogens e; trop Gl enter, Bogense 5 Gal s Klint v/midde l - l. Assens trop fart Mohikaner, Bogense 5 2 Hol se l. Bogense trop Bæver, Bogense 5 3 Ho l se l. Bogense trop Ørne, Assens 5 4 Holse l. Bogense t r op Ræve, Bogense 5 5 Mølleknappe l. Bogense t ro p Ræve, Bogense 5 6 Hylkedarn l. Bogense trop Mohikaner, Bogense p p K L I Undertegnede tilmelder herved personer til divisiotiens ubilæumstævne på Hindsgaul. Sovepose me dbringes , d. Underskrift: Adre sse : (benyt ve!ill.gs t blokbogstaver)... Udove r ovennævnt e -aii't"at Ønskes : børn anbragt i "Børnehaven"

16 DIVISIONENS HISTORIE v/old Jill 1946:Fyen s division delt og 25/1 opstod NORDVESTFYNS DIVISION med tidligere kolonnechef Ivarno Jen sen (Pebernød ) son DC. Skibshandler K. H;Nielsen blev divisionsrådets første fornand og bogholder A. Anelung dets kasserer - l. Middelfart vandt Fynsløbet - ulveflok og søspejderpatrulje oprettet i Middelfart - korpslejren 1946 på Ernelunden. 1947:Niels Børresen deltog i Janboreen i Frankrigtegnet 4 faderskaber a kr 24,oo til sydslesvigske børn - l.bogense lejede grund og købte tyskerbarak - "Hylkeda!:J" indviet. 1948:l. Årup flok oprettet - l.landsskovnandsturnering på Hylkedan, Melfarholdet blev nr. 1 i orientering - søtroppen "Sundet" stiftet - første nr. af divisionsbladet udsendt. 1949:Divisionens l.pfstævne afholdt i Å v/assens ned "i'!iik " og " o ld Jill" son instruktører. 195o:Spejderturneringen afviklet over 2 week- ends l.assens fejrede sin 4oårs fødsel dag. 1951:Kærrestafetløbe t son optak til Grenå l ejren, hvor divisionen lå i "ørkenen". l. Langesø franstillede en tro kopi af den berøn te Kontikiflåde til den etnografiske l e jr : Grønborg afløste "Pebernød " so11 DC - agitationsstævne i Årup - l.ejby oprettet. 1953:Sor.1 divisionens bedste hold i "Kipandaen" deltog Rævene, l.bogense i landspatrulj ekonkurrencens sidste del "Wacambaen"- "Tårnet " taget i brug af l.glansbjerg - l. Bogense klan oprettet. 1954:Langesø flok oprettet - "divisionens tjen en daler uge" for Unescokuponplanen - Janboretten på Hindsgaul ned deltagelse af 35o spej dere fra 7 nationer - søspejderstation indviet i Middelfart. 1955:l.Gclsted fejrede sin loårs da'g Lled bl.a. stor fotoudstilling - flere troppe gæstede troppene fra Hindsgauljamboretten - l.middelfart klan oprettet : Jubilæumsturnering på Hylkedan - søklan oprettet i Middelfart - l.årup indviede nyt tropshus den 16/9. - Jubilæunstævne på Hindsgaul

17 , DIVISIONEN pr. l. l o. l96 rådsformand : fragtmand Åge Sals<.:ov; Gl a ns b j erg kass erer: ba nkprokurist GLorenz e n, Bogense DC : kontorchef H. Grønborg, Stegøve j 3, Bogense DAulve : fru He len Grønborg, Bogense DAulv e : fru Signe Pihlkj ær, Bogense DAspcjder : typograf Kaj Andersen, Bagense DAspejder : overlærer K. pihlkjær, Bogense DAr over : cand.pharm. Pall e Vallin, Bogense DAredaktør etc.: bankass. Stentoft, Middelfart U D SEN DT A F fri LUF T S RA D E f

18 CT. GEORGSGILDET I ASSENS M I N I L Ø B E T l TRYLLEKUNSTNERLØB - frit efter en ide af KAU Gunni Rasmussen, Hedensted START: Vi har i dag inviteret mange kendte og ukendte tryllekunstnere her til Assens for at underholde jer på gildets første MINI-LØB. Vi håber derfor, at alle får en afvekslende og sjov tur ud af det og måske lærer at trylle som ægte troldmænd. Tryllekunstnerne har gemt sig her i Assens, så I må selv ved hjælp af den grå tryllemappe prøve at finde frem til dem - men I skal huske, at løbe fra tryllekunstner 6 vidre til tryllekunstner syv, s.å vi begynder med tryllekunstner 8 f.eks. -går videre til tryllekunstner 9 - lo - l indtil vi har været ved lo troldmænd. Tryllekunstnerne kan I kende på, at de alle bærer en rigtig tryllestav. For at tryllekunstnerne også kan kende jer, er hvert hold blevet forsynet med en lille sort hat med et nummer på. Det er naturligvis meget svært at samle så mange tryllekunstnere på en gang og derfor må vi selvfølgelig også gøre noget til gengæld. Jeg har lovet, at I vil hjælpe dem med forskellige ting, som de beder jer om og det stoler jeg på, at I alle vil gøre, så godt I kan. Når kirkeklokkerne ringer tolv, skal tryllekunstnerne til middag, men de har lovet at komme ned på Banegårdspladsen kl for at se hvilket hold, der er bedst til at være assistenter for en troldmand. Og hermed vil jeg ønske jer en god tur og god fornøjelse. POST I - SANDSIGERSKEN MADAME SULEIMA - ræsset foran Stadion - HOLD 1-9 stirrer i sin kugle, men kan ikke se skarpt det skyldes metal, der er lige omkring posten, hvor der er anbragt samfundshjælp, femøre, theske, tapirklips, sikkerhedsnål, årsstjerne, papirkugle, ' blyant, elastik,. egoklods, snor p01n1's: o-17degynd med l for hver fundet metal ting +l for hver fundet ikke-metalting r POST II - TRYLLEKUNSTNER TROKSA - legepladsen ved bryggeriet - HOLD 2-15 holdet f år en tavle med 12 færdselsskiltetekster og desuden 15-2o tilsvarende færdselsskilte. Jeg søger en lærling og nu vil jeg stille jer på en prøve for at se, om nogle af jer måske har evner som tryllekunstner. Nu skal I se. Jeg har her en tavle med 12 forskellige færdselsskiltetekster. Her har j eg nogle brikker med færdselsskilte på. Prøv nu at lægge de rigtige brikker på de rigtige billeder. De skal alle ligge med navnet opad. Derefter lægger vi en plade over det hele og sætter den fast med klemmer. Så låner I min tryllestav. Den skal I svinge 3 gange over tavlen, og 3 gange skal I sige: Trylle, Trolle, Truks a, Tju. Så skal jeg prøve at vende brikkerne. Hvis der dannes et billede på bagsiden af brikkerne, har I absolut evner for at trylle, og jeg vil overveje at lade een af jer komme i tryllekunstnerlære. MATERIALER: 2 tavler med færdselsskiltetekster, 15-2o f ærdselsskilte - 2 tryllemapper med klemmer etc. POINTS: o-12 l point for hver rigtig tavle+tekst

19 POST III - PROFESSOR KYLLING - Musiktribunen i skoven - HOLD 3-lo er lige så gammel som Labri - har en stor plakat med klokkeslet for seks forestillinger, men ryster så meget på hænderne, at han slet ikke kan stille uret ved indgangen med besked om næste forestilling - på skift stiller 2 fra holdet første klokkeslet fra tavlen, dernæst 2 næste klokkeslet nr. 2, næste 2 klokkeslet nr. 3 o.s.v. MATERIALER: stor plakat med 6 klokkeslet - 4 ure POINTS: o-12 l point for hver gang, et klokkeslet er rigtig på uret POST IV - EN INDISKE FAKIR - Indgangen til skoven ved Skovly - HOLD 4-16 Holdet hen til kurven med slangen, der kommer frem, når holdet begynder at fløjte sagte - på slangens krop er fastgjort l ting - efter 3 minutter udleveres farvekridt og en liste med 2o ting på - hvis der f.eks. på slangen var en rød blyant, skal de r s ættes en rød streg ud for blyant. MATERIALER: kasse med giftslange POINTS: o-12 l point for hver rigtig anbragt farvestreg POST V - TROLDMANDEN HOKUS-POKUS - KFUMspejderhytten - HOLD 5-11 Hokus-pokus viser holdene en kortkunst, som han beder dem tænke over på vejen. Dette skal helst ske med en masse udenomssnak om sturt, sturt nummer o.s.v. - der er ingen egentlig opgave på denne post og altså heller ikke nogen pointberegning r ')ST VI - PROFESSOR FIDIHANKAT - Vestfyens Kulimport - HOLD ingen veg har lige fået at vide, at der befinder sig en falsk tryllekunstner her i Assens. Han er slet ikke ægte organiseret tryllekunstner, således som vi andre. Mon I ikke har truffet ham? Jeg har ladet mig fortælle, at han går rundt og viser folkeeneller anden dum kortkunst, som han selv synes er mægtig skæg. Har I mødt ham? MATERIALER: Liste med spørgsmål POINTS: o-12 l point for hver rigtig svar POST VII- MAGIKEREN OLE OLESEN- Roklubben -HOLD 6-17 har specialiseret sig i fugle - han viser et stort fuglebur med 13 fugle -dækker derefter fugleburet til med stort klæde, bruger sin tryllestav og siger hokus-pokus (vender buret) - fjerner klædet og 6 fugle er borte - hvilke fugle er forsvundet? MATERIALER: 2 fuglebure POINTS: o-12 2 point for hver rigtig forsvunde t fugl. POST VIII -BALANCEKUNSTNEREN ABDULA DEN STORE - Polititorvet -HOLD 7 angler også assistenter - en blyant samles op ved hjælp af en kniv - - yanten transporteres liggende på kniven rundt om et eller andet og tilbage, hvorefter nr. 2 overtager kniv ro/blyant og løber samme rute o.s.v. - der skal løbes 12 gange og alle på holdet skal løbe mindst een gang. MATERIALER: knive - blyanter POINTS: o-12 +l point pr, deltager, s om taber blyanten på turen POST IX - TRYLLEKUNSTNEREN DR. X - Reberbanen - HOLD 8-14 med den mystiske spand - uden a t kunne ses trækkes en spand med snor langsomt op og ned langs en træstamme - holdet skal kaste bolde i spanden - spanden bevæger sig på mystisk vis i takt med tryllestaven. MATERIALER: spande med snor - bolde POINTS: o-12 for hver af de 12 kast, der havner i spanden, gives l point POST X PROFESSOR DR. ZOBRA - trekanten bag kirkegården - HOLD 8-14 skal have lavet en ny plaket til den kommende sæson - der udleveres farvekridt samt 11 lærred" på stafeli - fantasien har frit løb. MATERIALER: "lærred" - 2 stafeli farver POINTS: o-12 alt efter plakatens ide m.v. trykoldjill

20 Ktocls #an s løbet Pc,f-n --- na'r9 _d. ø/?_ /$J ":t_ "P9ave: :.!Ji.tt d : l ' t ' $tarl.ørdr: l - -- /-lo!' d /2r. / ;z g t/ :9 9 -".A o/n r /or. 4' /;Z.. Of' /Y?<., -7"6?'9 -/8 -?"'9 ø ZL-5-26 :L? 2..5;> 1..9 o y q f' e :v-h: _, z.:r 6 9- t? 9 --ro ) - - l :; 7 'i-j f-- () / t l "'-<!.3',.. _ / 9" "...:>- t5 /? -?".P -/:J 1-,o l -- zi- ;t/.z:z :Z3 %6 Z? ;ep 2_9 :>o i l. '. '...,, _j /7'4-"Sk o-z!,t/-o/z Cr/ /e;- e om mart-er/a L'eL' e",- t"tl..szfery'e.., '....,.,,

21 Pt>-SC u- : l_. -- Cfrgtwe:.. L., -c -ul:. - ga.«s /eds Q J : S: lifu.o ;j f uj "-' a.", J0o,u.1 ' &c cl,, 12 1$ (J.,(L U.,,\J t\ t ' Ø M_'- - t l - ; lv'tj.\, -6.;Ll.<: '- r;t_ul \._,1 R\.vJ "'- (; IJV kl(1 ',(NN\ w.&vvo -'vvj:- '. olb:t. 1 C-0\U. t r:v

22 'g ;!.f;. 39 'g 1 'P Q. (o li /2. '1o 'IS' '1-11g l 'Jo [.2«) o- Jo to /b b 9. rcri;::ld i o l!l.'f 126 ;nr 8 '30 g,. l 3 >t s., f> 1' IO - : /l 12 JZ :'l /S ;/6 i 'l i g i9 Q : l li$ &+' :JS :J.6 :d. :JJi'!2.9 :50

23 _ /{/o.lf_(.ø6et d. :?'O/ la /96b Pt>St lu-:_-: :- - 1-' lleJibnOf"!)rMJI-S /.ed,s _ {o Jjh_æo/!fA!7E fl!hf!t'!.c/e 7Jommg-: _.. _. _..... : rk l(}tl,dfh dl fl'tad i ajøtm i JJ, M, s- 6.,. f? 3 o 7 fil q IO ""i n. 0 - IZ/rn t i - T.() fo -n IO n IO lijj 11 li k::ul(am%.d 11/-!IS' Ib 11 /li M 12 12; ø. 11- TD h lb.t ;u/bj /a 23!li' as 26 :..J)r 29 1o-- l.. 3 il!) b 7 i g "? io : - ' /l 12, IZ :/lj. /S / i 'l i i i9 :i(,() : :' æ :JS,26 {1.1 :2.9 '3().. a.lu-: jatj!t & it!t1lu'm

24 _J(/4-: ::. J!CMiJ_ /.ø/,d d. lo (/lgcwe: - fl l2rft.jl(f._!{2... fl 5/øl.s,.-idj_ft/..-i -- : = lrwf"rd r iij,...!et,, O - j 6 j (;/l Id: N; t j t;vwul : tf l - '17 GO b;-! li _ Id :Z1[) cif 1 '1 ijp.r 3.&? rts o o,)t; 'l- o Z' l ::.l IIf 65 'J-o to k li?_ [O o lt (y o?-o $. s- 123!flt' ;. - 3 il 12 IZ :'l lt' ' 7 q l" 5- O J YD fio pc:> 1%0 Jf)C [Zff b ij l io 5 (!e i? i8 i :J () : l A'S r a :i5 :1.6 :1.1 l.ol.8 a., (j :5() 7 l 'd.fl(j/( 'huai 16- N,B, cd,."/!,up/d' f:n f.en-c 7:. \

25 _-:f&i!!j _t.økt d. '3o /Jo /966 : -Ar! rkfjt!lc!f!..!.. :. 1J! #MJ.r.n!Y71t.iOlUJ dfcvl& 'Vt)t, F- -- -C\. - /o x y - 6- Id? J, li l! o ' q _ 176'- IO ;,f 1o 1 Jo!.6 'Jo 0- ) 5 lis 16 li - l l :lo 5/0'1 df li,-'r b- 7s- is!:j /!J- 6 /Ø l!:>- j!.73 l!lf j.'ls 126!Jill'!28!49, ;.. 3 il IS ij is> '? io - :,, 12 J.Z.li ;s 1/6 i 'T i8 i9 :z o " : :t. l /ES la+' :i5,26 ;d l 9 :5()

26 !Ih/: _-_J/6-et d. 'Jo / 4 (} 1'16 6 D --.ea--o : _ Jf!.p _!/P:.r.,_ 7flet/en,_op.g /wi.t_ -- - "?.{' : S : d <14 Jld/1Vt. ti--11- /2 o- 2e ojj::; i/ ;t' 35 11!5 7// ax 9X,...; _. ) :5 IO 'f s o li"- /2."- ';_ ':b l 'V 1'1 3 'Y' 2 i il!1/y 22. '-3.!,!f :l-5 :Z. <i '.:4}( :18 : t l/..! 3 lf s - 'i g ;, io /l 12 l Z -- Æ /b i 'l i 8 i9 Q :;. J.2.2!}5 Il. 'f ;15 :1.6 :J!! ;l.ji'!2.9 :5() a.iu-: JtJ. r;h7

27 r \' _/i!0;. :/1Cf:!Z:_/ø6et d. /ry u /96G : flfel4æ/7l.< O j J!.Itn ---- lhmmu-: Sfw.: /mi ø) Ø l.f;"4./ u /.:Æ!fl.#- /$_ -/ }t? a 9; :g l '] K' ' J/,., o 11?6 9 j!)_ f/) 10 8 li 'l J2. ',., J/f /b 1'1 t ::.l /li 19 l :lo rr /t o l - r t' \ - tl6!.2il 198 IW.... y if IS >i g io - ; l J.$. /5 /G> i'7 ifi i ;J () t!1.1 l IJ,'l, Iil+' :JS ;i.6 ;1.1 1.:1..6' :2.9 :50

28 11 l - Clo :-- f.t/ I'n'?ÆL/1 Slecis py"._ M. ' s 2fl x 3 -( g f-. b >< 7 x a x 9 x. JjL. % s 'h//3 li -K 12. v. ;;; y. JJf \( f Ib "#;. 11 1e ')(, 19 / x l( fv'l»t ' l ) Al :; s "3 l 0r20 X!23 ff<!f fl6 2V r;lf!.?ie). 5 [.. 3 if IS b 7 >J id - l. ". 12, J$. /5 /f> i'7 i8 i ;J :1.1 : l j), l) l P ;JS,26 :1!1 ;zy!2.9 :5{} l 1 4-': <Ja tuf lat!j

29 {økt cl. )o/ to /96b e:-- _!!r;t/. : ( 5/e.ct- -- _o/4# k/m ""' S: j W."'cdtzo... _..,._ o-=- a. 0 toti 1M /f - V1 ' 11± e-s"', : 2 Cl ;,.,.. ")o '?o o 'J O lo 5 5 k li l!l. ;i{ IIf Ib (f o li / 19, :zo /O jo '55 to /'J 17 '!li 22.,...,45 fl'f 2-6!:&Il!28 29 /0 17-3':/ 1-1 ' 7 >! q l.. 3 i.)!s tj. )j,... "' io /f 12 J$.'11,- /G> i? i8 19 t) " l l l [f.'> l :O?t :JS.:;!6 1.:<.8'!2.9 :SI) i. ;

30 .. :!&!! ;,/ :<....,,.,.. r S{e(ts -.Æ- -p[t( 5/t& : r _.,.., _.. ; ' _ S: /a c., '..,Æt ø /M'? r l/ol/ 9;1. l JY o-v (Yt b-m ;u'... h 3 /f 12 r,.. \,.