Faglig k a l e n d e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig k a l e n d e r"

Transkript

1 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade 45 B Kbh. K. Telf. (01) Postgiro Sekretariatet er åbent mandag-fredag kl. 8,00-16,00 ANNONCEEKSPEDITION ved Teknisk Forlag, Skelbækgade 4,1717 København V, telefon (01) Faglig k a l e n d e r 2 5. ja n. b e g y n d e r f o r e n in g e n k u r s u s i m a t r i k u l æ r e f o r h o ld på Å r h u s T e k n ik u m. K u r s e t a fh o ld e s 11 p å h in a n d e n f ø l g e n d e f r e d a g e f e b r. a fh o ld e r f o r e n in g e n f a g l i g t m ø d e p å N y b o r g S tr a n d f e b r. a fh o ld e r f o r e n in g e n k u r s u s i v i r k s o m h e d s l e d e l s e på B y g g e c e n t r u m, M i d d e l fa r t m a r t s a f h o ld e r D a n s k K a r t o g r a f i s k S e ls k a b ''K o r t d a g e " på H o te l H v id e H u s, K ø g e a u g. a fh o ld e r f o r e n in g e n g e n e r a l f o r s a m l i n g p å V in g s t e d - c e n t e r e t f e b r. a fh o ld e r F I G d en X I V. In te r n a tio n a le l a n d m å l e r k o n g r e s i W a s h in g to n. M E D L E M S U D S E N D E L S E R o ja n. M e d d e l e l s e til d et e n k e lte m e d l e m o m k o n tin g e n tp å lig n in g e n 197 4, 4. ja n. H å n d b o g s u d s e n d e ls e n r. 2 1, g r u p p e 0 : L o v e M i l j ø m i n i s t e r i e t s p j e c e o m L a n d s - o g r e g io n s p la n læ g n in g til o r i e n t e r in g f ø r d r ø f t e l s e r n e p å N y b o r g m ø d e t S k e m a e r f o r f o r r e t n in g s s t a t i s t ik f o r S k e m a e r f o r in d k o m s t u n d e r s ø g e ls e n f o r H å n d b o g s u d s e n d e ls e n r. 2 2, g r u p p e 5: E k s p r o p r i a t io n o g ta k s a t io n. P e r s o n a l i a D e n f y ld e r N. T h o r k i l - J e n s e n, L y n g b y 80 å r. D en f y ld e r S ø r e n J u n g e r s e n, Å l s g å r d e 85 å r. D en 1. s e p t e m b e r 1973 h a r l a n d in s p e k t ø r f i r m a e t H tibbe o g T h o r l a c i u s, O d e n s e o v e r t a g e t d en a f la n d in s p e k t ø r E. A u d e h id til d r e v n e la n d in s p e k - t ø r f o r r e t n i n g i R in g e, d e r v i d e r e f ø r e s m e d la n d in s p e k t ø r K. H o lm s k o v, R in g e s o m d a g lig l e d e r o g m e d in d e h a v e r. D en 2. ja n u a r 1974 h a r l a n d in s p e k t ø r G. J e p p e s e n, K o ld in g o p ta g e t la n d in s p e k t ø r H an s B j e r r e S ø r e n s e n i l a n d in s p e k t ø r v ir k s o m h e d e n, s o m v i d e r e f ø r e s u n d e r n a v n e t: L a n d i n s p e k t ø r e r n e J e p p e s e n & B j e r r e S ø r e n s e n, A k s e l t o r v e t 2, K o ld in g. T l f. (05)

2 1974 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D T E K N IS K E M A N G L E R I f ø lg e d e t o f f i c i e l l e r e f e r a t f r a d e t n o r d is k e o m b u d s m a n d s r å d s m ø d e i ju n i y t r e d e s d e r ø n s k e o m, at n o r d is k h æ fte 1973 s k u lle b e h a n d le : 1) u d d a n n e l s e s p r o b l e m e r 2) n y e te k n is k e h jæ l p e m i d l e r i la n d m å lin g e n, s å d a n n e s in d v ir k e n p å m å l e - o g b e r e g n i n g s m e t o d e r o g ik k e m in d s t d e r e s i n d v i r k en p å lø n s o m h e d e n. N u f o r e l i g g e r h æ fte t, o g v i m å ig e n k o n s t a t e r e, at d e t e r k e m is k f r i f o r a r t i k l e r o m l a n d m å lin g e n s te k n ik o., i g n. D e t d a n s k e b id r a g h a r d o g en v i s k o m i s k v æ r d i. D et h a n d le r b l. a. o m p r o g n o s e r f o r e n e r g i f o r b r u g, m e n e r d e s v æ r r e k o n c i p e r e t, in d e n n o g le m e l l e m ø s t l i g e p la n læ g g e r e d r e j e d e lid t på h a n e n. N y b o r g - m ø d e t v il h e l l e r ik k e b y d e på e t e n e s t e f o r e d r a g o m e x a k te e m n e r. A r n e S ø r e n s e n v il n o k k u nn e l e v e r e m e g e n b r a g e s n a k o m l a n d s b y s a m fu n d e t - h is t, h v o r v e je n s lå r en bugt - m e n m a n m å ik k e g l e m m e, at f o lk f o r n o g le å r s id e n s to d på n a k k e n a f h in a n d e n, d a c i v. i n g. D r e s l i n g (i et m i n d r e l o k a l e. ) h o ld t f o r e d r a g o m e le k t r o n is k a fs t a n d s m å lin g. D e n g o d e tils lu tn in g til m a n g e E D B - k u r s e r (c a d e lt a g e r e til d a to ) m å v æ r e v e lk e n d t, s e lv o m d e t m a b e k l a g e s, at L E S A ik k e a n g r i b e r n e to p på d e t te felt' m e d a lle til r å d ig h e d s tå e n d e m i d l e r - p lu s lid t e x t r a. O v e r i n g e n i ø r M o l l e r b e m æ r k e d e på s id s t e n o r d is k e m ø d e, at t e k n is k e p r o b l e m e r a l d r i g v a r b le v e t p l a c e r e t c e n t r a lt - s o m h o v e d e m n e - v e d d i s s e m ø d e r. J e g v il d e r f o r g e r n e s p ø r g e r e t t e v e d k o m m e n d e : 1) H v o r f o r h a r m a n ik k e o p fy ld t n o g le a f d e ø n s k e r, d e r b l e v f r e m s a t o m in d h o ld e t a f n o r d is k h æ f t e? 2) H v o r f o r h o ld e s d e r så få f o r e d r a g p å N y b o r g o m t e k n is k e, e x a k te e m n e r? J. O. J e n s e n N o r d is k h æ fte 1973 S om en a f d e m, d e r m å s k e - i m in e g e n s k a b a f r e d a k t ø r - k an b e t e g n e s s o m " r e t t e v e d k o m m e n d e ", s k a l je g g e r n e p r ø v e at s v a r e p å J e n s O. J e n s e n s e n e s p ø r g s m å l. D e t v i s t e s ig u g ø r li g t f o r m in e t r e n o r d is k e k o l l e g e r at f r e m s k a f f e en a r t ik e l o m d e t te k n is k e e m n e - s o m l æ s e r n e h a r s e t, fa ld t F in la n d h e lt u d, o g D a n m a r k f r e m s k a f f e d e d e n s v e n s k e a r t ik e l I F r a d a n s k s id e h a v d e v i n e t o p haft et in d læ g p å d e t n o r d is k e m ø d e i Å b o i 1972 o m e m n e t (s e " L a n d i n s p e k t ø r e n " s 2 6. b in d s id e 788 til ), så j e g v a r s o m r e d a k t ø r o g v i c e - o m b u d s m a n d n o g e t t ilb a g e h o ld e n d e m e d at k a s te m i g ud i ja g t p å s k r ib e n t n e to p til d e tte e m n e. S om tid e n g i k, o g d et så s m å n in g o m r y g t e d e s, at J. O. J e n s e n v a r b le v e t s e n io r s t i p e n d i a t m. m., o v e r n o g e t n æ r d e t s a m m e e m n e, fa n d t je g d e t r i m e l i g s t at v e n t e m e d at s ø g e n o g e t f r e m s k a f f e t til d e r f o r e lå n o g e t v i r k e l ig t g e n n e m a r b e jd e t o g g o d t m a t e r i a l e f r a h an s h å n d. N å r d et f o r e l i g g e r - o g J. O. J. sk a l jo b l. a. m e d d e l e n o g e t o m e m n e t p å F IG ^ s k o n g r e s i W a s h in g to n i s e p t e m b e r sk a l d e t v æ r e m i g en g læ d e at b r in g e d e t i " L a n d in s p e k t ø r e n " e l l e r f o r e s l å d e t o p t a g e t i et k o m m e n d e n o r d is k h æ f te. M e d v e n l ig h ils e n K a y L a u r it z e n

3 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e O V E R E N S K O M S T M E D A M T S R Å D S F O R E N I N G E N F o r e n in g e n h a r d. 3. ja n u a r 1974 in d g å e t o v e r e n s k o m s t m e d a m t s r å d s f o r e - n in g e n o m l a n d i n s p e k t ø r e r s a n s æ t t e ls e s f o r h o ld i a m t s k o m m u n e r o g a fta lt en r æ k k e æ n d r in g e r i 1, s t k. 2 - t i l l æ g f o r v i s s e m e d l e m m e r, d e r h a r få e t d i r e k t e u n d e r r e t n in g h e r o m. E n d v id e r e e r in d g å e t en h o v e d a ft a le. O v e r e n s k o m s t e n m e d t i lh ø r e n d e p r o t o k o l la t e r id e n t is k m e d d en t i l s v a r e n d e m e l l e m fo r e n in g e n o g s ta t e n, id e t b e m æ r k e s, at b e s t e m m e l s e n o m r å d i g h e d s t i ll æ g til v i s s e l a n d in s p e k t ø r e r ik k e fin d e s i a fta le n m e d a m t s r å d s f o r e - n in g e n. O p m æ r k s o m h e d e n h e n le d e s p å, at a m t s r å d s f o r e n i n g e n i sin f ø l g e s k r i v e l s e til d e e n k e lte a m t s k o m m u n e r h e n s t il le r f ø lg e n d e v e d r. t j e n e s t e r e j s e r : S om d et f r e m g å r a f o v e r e n s k o m s t e n s 1 3, y d e s d e r på t j e n e s t e r e j s e r o g u n d e r u d s t a t io n e r in g l a n d in s p e k t ø r e r s o m h id til b e f o r d r i n g s g o d t g ø r e l s e s a m t t i m e - o g d a g p e n g e e f t e r d e f o r t j e n e s t e m æ n d g æ ld e n d e r e g l e r, s å l e d e s at l a n d in s p e k t ø r e r m e d in d til 9 å r s a n c ie n n it e t h e n f ø r e s u n d e r s a ts B o g ø v r i g e u n d e r s a ts A. M e d h e n s y n til a d g a n g e n til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e b e m æ r k e s i ø v r i g t f ø lg e n d e : a) S å fr e m t d e r e r t ild e lt en la n d in s p e k t ø r et b e s t e m t d is t r i k t s o m d a g lig t a r b e j d s f e l t, kan d e tte r e g n e s s o m t je n e s t e s t e d m e d d en v ir k n in g, at d e r ik k e y d e s t i m e - o g d a g p e n g e f o r r e j s e r i e - g e t d is t r ik t. b) B e s t e m m e l s e r n e i a m t s r å d s f o r e n i n g e n s o v e r e n s k o m s t o m d et o v e r e n s k o m s t a n s a t t e p e r s o n a l e s a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e h a r g iv e t a n le d n in g til en d e l v a n s k e l ig h e d e r i p r a k s i s, id e t s ta t e n s r e g l e r, d e r e r g r u n d la g e t f o r d en o v e r e n s k o m s t m æ s s i g e o r d n in g, u n d e r tid e n kun v a n s k e lig t l a d e r s ig t i ll e m p e p å a m t s k o m m u n e r n e s f o r h o l d. D e t b e m æ r k e s i d e n f o r b i n d e l s e, at d e a m t s k o m m u n a le t je n e s t e m æ n d ik k e h a r n o g e n a lm i n d e l ig a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e, m e n at d e a m t s k o m m u n a le t je n e s t e m æ n d s a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e e r a fh æ n g ig a f d e t e n k e lte a m t s r å d s v e d t a g e l s e. U n d e r h e n s y n h e r t i l e r d e r m e l l e m p a r t e r n e e n ig h e d o m, at b e s t e m m e l s e n i 13 i a m t s r å d s f o r e n i n g e n s o v e r e n s k o m s t m å f o r t o l k e s u n d e r h e n s y n til d e a f d e e n k e lte a m t s r å d v e d t a g n e ( p r a k t is e r e d e ) o r d n in g e r f o r s å v id t a n g å r 'le n p å g æ ld e n d e a m t s k o m m u n e s t je n e s t e m æ n d, l i g e s o m f a s t s æ t t e l s e a f, h v a d d e r s k a l f o r s t å s v e d d a g lig t a r b e jd s f e l t, m å a fh æ n g e a f d et p å s t e d e t s æ d v a n lig e. A m t s r å d s f o r e n i n g e n h e n s t il le r i ø v r i g t til a m t s r å d e n e, at d e t v e d n y a n s æ t t e ls e p r æ c i s e r e s i a n s æ t t e l s e s b r e v e t, at d en a n s a t t e s t j e n e s t e s t e d f a s t s æ t t e s a f a m t s r å d e t, o g at d en a n s a tte e f t e r a m t s r å d e t s n æ r m e r e b e s t e m m e l s e m å v æ r e f o r p l i g t e t til at t å l e, at han kan h a v e s k ift e n d e t je n e s t e s t e d, e v e n tu e lt f l e r e t j e n e s t e s t e d e r s a m t id ig e l l e r - f o r v i s s e s t il li n g e r - h e le a m t s k o m m u n e n s o m d a g lig t a r b e jd s f e l t m e d d en v ir k n in g, at t i m e - o g d a g p e n g e ik k e y d e s. D e n n e b e s t e m m e l s e o m t i m e - o g d a g p e n g e o g - ik k e m i n d s t a n s æ t t e ls e s s t e d b y g g e r ik k e s o m a n fø r t p å en a fta le m e d fo r e n in g e n. S å fr e m t d i s s e r e g l e r s k a l v æ r e g æ ld e n d e, m å d e i n d f ø r e s i a n s æ t t e ls e s k o n t r a k t e r n e, h v o r f o r f o r e n in g e n k r a ft ig t h e n s t il le r til m e d l e m m e r n e at v æ r e o p m æ r k s o m m e på d e tte f o r h o l d, d e r v il k u n n e h a v e u h e ld ig e k o n s e k v e n s e r

4 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R S T U D I E T F o r e n in g e n h a r 16. ja n s k r e v e t s å l e d e s til u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r e n : V e d r. fly t n in g a f la n d in s p e k t ø r s t u d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r. D a d e t i f o r å r e t 1971 b le v b e k e n d t, at m a n o v e r v e j e d e en u d fly tn in g a f la n d i n s p e k t ø r s t u d i e t fr a D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o l e, h e n v e n d te la n d in s p e k t ø r f o r e n i n g e n s i g til d a v æ r e n d e u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r H e lg e L a r s e n i et b r e v a f , h v o r i m a n t ilk e n d e g a v, at s tu d ie t b e fa n d t s ig i en v a n s k e l i g s itu a tio n på h ø js k o l e n, o g at m a n d e r f o r v i l l e v æ r e i n d f o r s t å e t m e d en u d fly tn in g a f s tu d ie t u n d e r v i s s e n æ r m e r e a n g iv n e f o r u d s æ t n in g e r. I o k t o b e r 1972 f æ r d i g g jo r d e et a f f o r e n in g e n n e d s a t f o r s k n i n g s - o g u d d a n n e l s e s u d v a lg en b e tæ n k n in g o m la n d in s p e k t ø r u d d a n n e ls e n, o g d e n n e b e tæ n k n in g b le v f r e m s e n d t til d a v æ r e n d e u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r K nud H e in e s e n v e d s k r i v e l s e a f D et f r e m g å r a f b e tæ n k n in g e n at m a n f in d e r, at u d d a n n e ls e n h e n s i g t s m æ s s i g t kan h e n læ g g e s til et u d d a n n e ls i :jc e n t e r, id e t d e r d o g - jæ v n fø r b e tæ n k n in g e n s s id e o p s t i l l e s h e lt fu n d a m e n t a le k r a v til d e tte u d d a n n e l s e s c e n t e r s f a g l i g e o m r å d e o g s t r u k t u r. F o r e n i n g e n e r b e k e n d t m e d, at d e r e r f ø r t fo r h a n d lin g m e l l e m F a g r å d e t f o r la n d in s p e k t ø r v id e n s k a b på D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le o g I n t e r im - s t y r e t v e d Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r o m en e v e n t u e l fly t n in g a f s tu d ie t til d e t te c e n t e r, o g f o r e n in g e n h a r h a ft l e jli g h e d til at g ø r e s i g b e k e n d t m e d g r u n d la g e t f o r o g r e s u l t a t e r n e af d i s s e f o r h a n d li n g e r. D a en a f g ø r e l s e a f s p ø r g s m å le t o m o v e r f l y t n i n g a f s tu d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r m å a n t a g e s at v æ r e n æ r t f o r e s t å e n d e, fin d e r la n d in s p e k t ø r f o r e n in g e n a n le d n in g til at b e m æ r k e, at b e t i n g e l s e r n e f o r s tu d ie t v e d d e t n y e c e n t e r e f t e r v o r o p fa t t e l s e ik k e s y n e s at o p f y ld e d e f o r u d s æ t n in g e r m a n fr a f o r e n in g e n s s id e h a r g jo r t s i g i b r e v a f o g e j h e l l e r d e k r a v f o r s k n i n g s - o g u d d a n n e ls e s u d v a lg e t h a r s t ille t f o r tilk n y tn in g a f s tu d ie t til et u d d a n n e l s e s c e n t e r. F o r e n in g e n kan d e r f o r ik k e på d et f o r e l i g g e n d e g r u n d la g a n b e fa le en u d fly t n in g a f la n d in s p e k t ø r s t u d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r. F R A F O L K E T I N G E T I 2. s a m lin g /7 4 e r fø lg e n d e l o v f o r s l a g, d e r k a n h a v e s æ r l i g i n t e r e s s e f o r la n d in s p e k t ø r e r f r e m s a t : L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f G lis t r u p m. f l. : O m æ n d r in g a f l o v o m l a n d b r u g s e j e n d o m m e. A f b e m æ r k n i n g e r n e til l o v f o r s la g e t f r e m g å r, at f o r s l a g s s t i l l e r n e m e n e r, h e le lo v e n f o r m e n t l i g b ø r o p h æ v e s, m e n at m a n in d s k r æ n k e r s ig til nu at f o r e s l å b o p æ ls p lig t e n m. v. o p h æ v e t. L O V F O R S L A G N R, 16 - f r e m s a t d e n a f f in a n s m i n is t e r e n : O m o p h æ v e l s e a f l o v om en s æ r l i g a fg ift v e d o v e r d r a g e l s e a f fa s t e je n d o m (lo v n r a f ). O p h æ v e ls e n f o r e s l å s at t r æ d e i k r a ft d en 1. o k t o b e r A f b e m æ r k n in g e r n e f r e m g å r, at a fg ifte n m å a n t a g e s at v ir k e f o r d y r e n d e på p r i s e r n e f o r fa s t e je n d o m o g b e la s t e n d e p å p a n t e b r e v s m a r k e d e t. L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f la n d b r u g s m in is t e r e n : O m g r u n d f o r b e d r in g s l å n. E ft e r f o r s l a g e t o p h æ v e s e n h v e r f o r m f o r s t a t s t i l sku d o g s ta t s lå n til g r u n d f o r b e d r in g (d r æ n in g, a fv a n d in g v e d v a n d l ø b s r e g u l e r in g e l l e r p u m p e s t a t io n e r ), o g s ta t e n s m e d v i r k e n b e g r æ n s e s til a le n e at s k a b e h j e m m e l fo r f o r t r i n s p a n t e r e t f o r g r u n d f o r b e d r in g s l å n y d e t a f b a n k e r, s p a r e k a s s e r o g k r e d i t f o r e n i n g e r. S a m tid ig f o r e s l å s l o v n r. 126 a f o m f in a n s i e r i n g a f g r u n d f o r b e d r in g o g v a n d l ø b s r e g u l e r i n g o p h æ v e t

5 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 1974 s i d e L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f G lis t r u p m. f l. : O m o p h æ v e ls e a f l o v o m b y - o g la n d z o n e r ( jf r. l o v b k g. n r. 340 a f ). I b e m æ r k n in g e r n e til l o v f o r s l a g e t h e d d e r d e t : MF o r m å l e t m e d l o v f o r s l a g e t e r at g iv e d e m i n d r e la n d s b y s a m f u n d m u lig h e d f o r at g e n n e m g å en n ø d v e n d ig u d v ik lin g, s o m g i v e r d e m en r i m e l i g c h a n c e f o r at b e s t å, s a m t at æ n d r e d e s k æ v h e d e r o g d et k u n s tig e m a r k e d f o r jo r d til b o l i g - o g e r h v e r v s b e b y g g e l s e, d e r e r o p s t å e t e ft e r l o v e n s ik r a ft t r æ d e n. " K a y L a u r it z e n P R I S S T O P - L o v n r. 14 a f 16. ja n u a r Ved erhvervsmæssigt salg lier i landet af varer må der ikke tages højere priser end de det) 2. januar 1974 gældende. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må producenter forhøje priserne med beløb til dækning af stigninger i priser for råvarer og hjælpestoffer. Importører, grossister og detaillister må ved videresalg af varer forhøje priserne med beløb til dagning af stigninger i indkøbsprisen. Ved prisforhøjelser efter 1. og 2. pkt. anvendes kostprisprineippet. 2. For transport- og tjenesteydelser her i landet må der ikke tages højere priser, takster eller honorarer end de den 2. januar 1974 gældende. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tnå takster for transportydelser forhøjes med beløb til dækning af stigning i udgifterne til driv- og smøremidler. For tjenesteydelser må priser, takster og honorarer forhøjes med beløb til dækning af stigning i priser på materialer, som medgår til tjenesteydelsen. Bestemmelsen i 1, stk. 2, sidste pkt., gælder tilsvarende. 3. Bestemmelserne i 1 og 2 finder også anvendelse ved offentlige virksomheders salg af varer og levering af transportog tjenesteydelser. 4. Monopoltilsynnt kontrol le rer overholdelsen af bestemmelserne i 1*3. Stk, 2. Virksomheder, som er omfat tet af loven, skal kunne dokumentere grundlaget for deres prisfastsættelse samt de den 2. januar 1974 gældende priser. I modsat fiild kan monopoltilsynet kræve priserne nedsat til beløb, sotn monopoltilsynet finder bedst stemmende med bestemmelserne i 1 g 2. Stk. 3. Monopoltilsynet kan undtage vare- eller erhvervsområder fra bestemmelserne i 1 og 2, hvor markedsforholdene eller varens eller ydelsens karakter tnlor derfor. Stk. 4. Monopoltilsynei krjri, hvor hensynet til forsyningsforholdene gør det psikrævet, for bestemte virksomheder eller brancher undtage fra bestemmelserne i 1 og Virksomheder inden for industri, håndværk og handel, som for salg af varer her i landet fastsætter eller tilkendegiver priser eller avancer for videresalg i efterfølgende omsætningsled, skal anmelde disse og amdringer heri til monopoltilsynet. Anm e ld e ls e skal ske snarest muligt og senest samlidig med, at priserne meddeles de efterfølgende omsætningsled. S/k. 2. De priser, der den 2. januar 1974 er tilkendegivet- for videresalg i efterfølgende omsætningsled, må ikke forhøjes, medmindre forhøjelsen skvides forhold som. nævnt i ].x tk. 2. Stk. 3. Monopoltilsynet kan undtage fra bestemmelserne i stk Loven omfatter ikke lou- og arbejdsforhold eller priser, takster og honorarer, der fastsættes ved lov eller i henhold til lovgivningen skal godkendes af folketinget«finansudvalg. 7. Med hensyn til monopoltilsynets beføjelser til at kræve oplysninger m. v. og med hensyn til klage over tilsynets afgørelser finder reglerne i 15, jfr. 20, og 18 i lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger tilsvarende anvendelse. Dog kan monopoltilsynets afgørelser efter 4, stk. 2, 2. pkt., ikke påklages t il monopolankenævnet. Stk. 2. De af monopoltilsy net i henhold til 4, stk. 3 og 4,'og 5, stk. 3, fastsatte generelle bestemmelser bekendtgøres i Statstidende. 8. Overtrædelse af bestemmelserne i 1, stk. 1, 2, stk. 1, og 5, stk. I og 2. straffes med bøde eller hadte. Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at meddele oplysninger, som afkræves ham i henhold til 7, jfr. monopollovens 15. Stk. 3. Den, som i forhold, der er omfattet af loven, meddeler monopoltilsynet eller monopolankenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier forhold af betydning for den pågældende sags afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov

6 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Stk. 4. Den, der undlader at efterkomme et af monopoltilsynet meddelt pålæg efter 4, stk. 2, 2. pkt.. straffes med bød o eller hæfte. Stk. 5, Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådun. Stk. 6. Ved behandlingen af sager i henhold til denne bestemmelse finder de i lov om rettens pleje, kapitel 69, indeholdte regler anvendelse i samme omfang som i sager, der påtales af statsadvokaten. 9. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. 10. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og bortfalder den 24. februar Stk. 2. Indtil 1. marts 1974 er 4, 5, 8 og 11 i lov nr. 115 af 2. april 1971 om \»riser ug avancer ude af kraft. Sager, der vei^rer for monopolankenævnet ved lovens ikrafttræden, afgores dog efter pris- og avanceloven af L oven gælder ikke for Færøerne og C rønland. Givet på Christiansborg slot,den 10. januar U n d e r V o r K o n g e lig e H å n d og Segl. M A R G R E T H E R. P. N y b o e A n d e rsen. L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t s c i r k u l æ r e a f 1 7» d e c e m b e r ] fy? C i r k u l æ r e om o p h æ v e l s e a f c i r k u l æ r e om l o v om l a n d b r u g s e j e n d o m m e. L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t s c i r k u l æ r e n r a f 8. n o v e m b e r ] om l o v om l a n d b r u g s e j e n d o m m e o p h æ v e s. * L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t, d e n 1 7. d e c e m b e r P.M.V. V a l d. H o r n s l e t T o v e L e n s e - M ø l l e r o L I G N I N G S D I R E K T O R A T E T o p l y s e r, at L L O a k t ie r s k a l o p g i v e s til k u r s 170 o g L E S A a k t ie r til k u r s 100 p å s e lv a n g i v e l s e n

7 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e L Ø N M O D T A G E R F R A D R A G E T S E L V A N G I V E L S E N S P K T. 22 N e d e n f o r o m t a l e s m e d g r u n d la g i a r t ik e l i IN G E N IØ R E N n r. 10, d e c , d e v æ s e n t lig s t e b e s t e m m e l s e r v e d r ø r e n d e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t m e d h e n b lik på at m u l i g g ø r e d e t f o r m e d l e m m e r n e at u d n y tte d e n n e f r a d r a g s m u l ig h e d fu ld t u d. D e r s k e r s t a d ig b e g r æ n s n i n g e r i a d g a n g e n til at f o r e t a g e f r a d r a g i d e n s k a t t e p lig t ig e in d k o m s t, m e n e r f a r i n g e n v i s e r t i ll ig e, at d e m u l ig h e d e r f o r f r a d r a g, d e r b l i v e r t ilb a g e, ik k e u d n y tte s fu ld t u d. Et e k s e m p e l h e r p å e r d e m u l i g h e d e r, d e r i n d r ø m m e s in d e n f o r s e l v a n g i v e l s e n s p k t D e t n o r m a l e e r h e r, at d e r u d en k r a v om d o k u m e n ta tio n i n d r ø m m e s et fa s t l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. E r f o r h o ld e t i m i d l e r t i d d e t, at d en s k a t t e p lig t ig e k a n g o d t g ø r e, at d e a fh o ld te u d g if t e r, s o m l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t s k u lle t r æ d e i s te d e t f o r, u d g ø r et s t ø r r e b e lø b end l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t, k an d e tte s t ø r r e b e lø b f r a d r a g e s i s te d e t f o r. D en e n k e lte s k a t t e p lig t ig e m å d e r f o r f o r e t a g e to b e r e g n in ^ g e r : F o r d e t f ø r s t e en b e r e g n i n g a f, h v o r s t o r t d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g v il kunne b li v e, o g d e r n æ s t, o m d e u d g if t e r, v e d k o m m e n d e r e n t fa k tis k h a r h a ft s o m l ø n m o d t a g e r, t i l s a m m e n u d g ø r et s t ø r r e b e lø b end d e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. F o r m a n g e a n s a tte la n d in s p e k t ø r e r v il d e r v æ r e m u lig h e d f o r at få f r a d r a g f o r en r æ k k e p o s t e r, s å l e d e s at d e fa k t is k e u d g ift e r o v e r s t ig e r l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t. D e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g kan f o r e t a g e s i d en s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t f o r p e r s o n e r, d e r h a r lø n in d tæ g t, h e r u n d e r f r i t o p h o ld o g a n d r e g o d e r, s o m lø n m o d t a g e r e n h a r i k r a ft a f a r b e j d s f o r h o l d e t. D e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g t r æ d e r i s te d e t f o r 1) u d g if t e r, s o m d e n s k a t t e p lig t ig e m å t t e h a v e i f o r b i n d e l s e m e d d et in d t æ g t s g iv e n d e a r b e j d e s u d f ø r e l s e 2) u d g if t e r, s o m v e d k o m m e n d e m å t t e h a v e i f o r b i n d e l s e m e d u d g i ft e r til b e f o r d r i n g 3) u d g if t e r til k o n t in g e n t e r til f a g lig e s a m m e n s l u t n i n g e r s a m t 4) u d g if t e r til a r b e j d s l ø s h e d s f o r s i k r i n g. L ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t u d g ø r f o r 1973 k r , - d o g h ø js t 20 p c t. a f lø n in d t æ g te n. O m f a t t e r in d k o m s t a n s æ t t e l s e n en k o r t e r e p e r i o d e end 1 å r, e r f r a d r a g e t k r , - f o r h v e r k a l e n d e r m å n e d, h v is b e g y n d e ls e l i g g e r in d e n f o r n æ v n te p e r i o d e, m e n d o g h ø js t 20 p c t. a f lø n in d t æ g te n. D e t a n f ø r e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t f o r u d s æ t t e r et e g e n t lig t a n s æ t t e l s e s f o r h o l d, o g d e r y d e s e k s e m p e l v i s ik k e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g i f o r b i n d e l s e m e d o p n å e d e b e s t y r e l s e s h o n o r a r e r. A d g a n g til l ø n m o d t a g e r f r a d r a g u d e lu k k e s d o g ik k e v e d, at d en p å g æ ld e n d e h e lt e l l e r d e lv i s a flø n n e s m e d ta n t ie m e e l l e r på p r o v i s i o n s b a s i s, l i g e s o m en d i r e k t ø r, d e r e r a n s a t i en v i r k s o m h e d, kan få l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. H v is l ø n m o d t a g e r e n e r en g ift k v in d e, o p g ø r e s l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t s æ r s k il t f o r h e n d e, o g f r a d r a g e t o p g ø r e s u a fh æ n g ig a f d en f r a d r a g s o p g ø r e l s e, æ g te m a n d e n h a r f o r e t a g e t v e d o p g ø r e l s e n a f sin s k a t t e p lig t ig e in d k o m s t. D e t a n f ø r e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t kan o p n å s, u a n s e t o m l ø n m o d t a g e r e n e r fu ld t e l l e r b e g r æ n s e t s k a t t e p lig t ig h e r i la n d e t. D e t a n f ø r e s e n d v id e r e, at d e r kun y d e s ét l ø n m o d t a g e r f r a d r a g, u a n s e t at d e n s k a t t e p lig t ig e h a r h a ft f l e r e a r b e j d s g i v e r e s a m t id ig. E n d e lig b e m æ r k e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t kan b e r e g n e s, så læ n g e d en s k a t t e p lig t ig e h a r h a ft lø n in d tæ g t f r a et a n s æ t t e l s e s f o r h o l d, u a n s e t at v e d k o m m e n d e s a m t id ig h a r d r e v e t s e lv s t æ n d ig e r h v e r v s v i r k s o m h e d. L ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t

8 1974 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D kan ik k e b e r e g n e s a f in d t æ g t e r, d e r b e s t å r i p e n s i o n, f o lk e p e n s io n, i n v a lid e r e n t e e l l e r lig n e n d e, l i g e s o m l ø n m o d t a g e r f r a d r a g et ik k e kan b e r e g n e s a f m o d t a g e t o f fe n t l ig u n d e r s t ø t t e ls e e l l e r a r b e jd s l ø s h e d s u n d e r s t ø t t e l s e. Som e k s e m p l e r p å u d g if t e r, d e r v il ku nn e m e d r e g n e s in d en f o r s e lv a n g i v e l s e n s r u b r i k 2 2, a n f ø r e s til i n s p ir a t io n f o r m e d l e m m e r n e : F a g l ig e k o n t in g e n t e r F o r l a n d in s p e k t ø r e r s p e c i e l t k o n tin g e n t til fo r e n in g e n o g s e n e r e d e t m u lig e b id r a g til a r b e j d s f o r s i k r i n g e n. B e f o r d r i n g s f r a d r a g B e f o r d r i n g s f r a d r a g i n d r ø m m e s i tilfæ ld e a f a fh o ld te u d g if t e r til b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s s t e d, r e s p e k t i v e v e d r ø r e n d e u d g ift e r til b e f o r d r i n g m e l l e m s k ifte n d e a r b e jd s s t e d e l l e r m e l le m f l e r e s a m t id ig e a r b e j d s s t e d e r. F o r b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s s t e d i n d r ø m m e s kun f r a d r a g, d e r s o m u d g ifte n o v e r s t i g e r k r ,- o g d et e r e n d v id e r e f a s t s a t, at d et o v e r s k y d e n d e b e lø b ska l a n d r a g e m in d s t k r , - f o r at f r a d r a g kan i n d r ø m m e s. E n d e lig m å f r a d r a g e t ik k e o v e r s t i g e k r , - s v a r e n d e t i l, at d e r kun i b e r e g n in g e n t a g e s h e n s y n til b e f o r d r i n g s u d g i f t e r p å ia lt k r , -. D e t a n f ø r e s, at f r a d r a g s r e t t e n g æ ld e r b e f o r d r i n g m e l l e m s æ d v a n lig b o p æ l o g a r b e jd s p l a d s, o g at d e r ik k e f o r m e r u d g i f t e r e k s e m p e l v i s s o m f ø lg e a f b e f o r d r i n g f r a s o m m e r h u s t i l a r b e jd s p l a d s y d e s y d e r l i g e r e f r a d r a g. U d g ifte n til b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s p l a d s b e r e g n e s, h v is o f fe n t l ig e t r a n s p o r t m i d l e r b e n y t t e s, s å l e d e s at u d g ifte n v e d a n v e n d e ls e a f b i l l i g s t e o f f e n t l i g e t r a n s p o r t m i d d e l l æ g g e s til g r u n d. O p g ø r e ls e n kan s å l e d e s o m fa t t e f. e k s. b u s k o r t fr a b o p æ l til s ta t io n o g k ø r s e l fr a s ta tio n til a r b e jd s p l a d s. I d e t t i l f æ ld e, h v o r p r iv a t b e f o r d r i n g s m i d d e l e r b e n y tte t, m e n h v o r o f fe n t lig e t r a n s p o r t m i d l e r ku nn e v æ r e b e n y tte t, k an i f r a d r a g e t kun m e d r e g n e s d e n u d g ift, s o m v i l l e h a v e v æ r e t a fh o ld t v e d b e n y t t e ls e n a f o ffe n t lig t b e f o r d r i n g s m i d d e l. H v is d e r ik k e f o r e l i g g e r m u lig h e d f o r b e n y t t e ls e a f o ffe n t lig t t r a n s p o r t m i d d e l, o p g ø r e s u d g ifte n v e d at a n v e n d e p r iv a t b e f o r d r i n g s m i d d e l s å l e d e s : B il o g m o t o r c y k e l m e d s id e v o g n 30 ø r e / k i l o m e t e r M o t o r c y k e l o g s c o o t e r 26 ø r e / k i l o m e t e r K n a ll e r t 20 ø r e / k i l o m e t e r f o r d e f ø r s t e k i l o m e t e r, h e r e f t e r 15 ø r e / k i l o m e t e r, o g f o r fu ld s tæ n d ig h e d e n s s k y ld i d i s s e e n e r g i k r i s e - o g m o t i o n s t i d e r : C y k e l 20 ø r e / k i l o m e t e r, m a k s. k r , - p r. å r. U d g ifte n til b e f o r d r in g m e l l e m s k ifte n d e a r b e j d s s t e d e r e l l e r m e l l e m f l e r e s a m t id ig e a r b e j d s s t e d e r k a n, i d et o m fa n g d i s s e u d g ift e r g o d t g ø r e s a f d en p å g æ ld e n d e a r b e j d s g i v e r o g i d et o m f a n g, f r a d r a g e t ik k e o v e r s t i g e r d en m o d ta g n e g o d t g ø r e l s e, d e r i n d t æ g t s f ø r e s, f r a d r a g e s v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. F r a d r a g e t f o r e t a g e s i in d k o m s t e n u n d e r s e l v a n g i v e l s e n s p k t. 1 m e d et b e lø b, d e r d o g ik k e m å o v e r s t i g e d e n m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e. H a r d e fa k t is k e u d g if t e r r e n t fa k tis k o v e r s t e g e t de m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e r, kan d et o v e r s k y d e n d e b e lø b f r a d r a g e s u n d e r p k t H v o r g o d t g ø r e l s e n f o r b e n y t t e ls e a f e g e n b il i et f i r m a s t je n e s t e m o d t a g e s e f t e r t a k s t e r, d e r ik k e o v e r s t i g e r d e a f f in a n s m i n is t e r i e t fa s t s a t t e f o r t je n e

9 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e s t e m æ n d s b e f o r d r i n g s g o d t g ø r e l s e, kan d e r s o m u d g ift f r a t r æ k k e s et b e lø b s v a r e n d e til d en m o d t a g n e k ø r s e l s g o d t g ø r e l s e u d e n n æ r m e r e d o k u m e n ta tio n f o r u d g ift e r n e s s t ø r r e l s e, s å l e d e s at b il e n s e je r ik k e s k a l b e s k a t t e s a f n o g e n d e l a f k ø r s e l s g o d t g ø r e l s e n v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. U d e p e n g e I h e n h o ld til o v e r e n s k o m s t e n t i l k o m m e r d e r a s s is t e n t h o s p r a k t i s e r e n d e la n d in s p e k t ø r, d e r b e s k æ f t i g e s v e d u d e a r b e jd e på s k ifte n d e a r b e j d s s t e d e r et u d e t illæ g til d æ k n in g a f e k s t r a u d g if t e r til f o r t æ r i n g p å d a g e, h v o r a s s i s te n te n ik k e h a r k u n n et b e n y tte f i r m a e t s f r o k o s t s t u e. B e m æ r k at d e tte u d e t illæ g j f r. L a n d s s k a t t e r e t t e n s k e n d e ls e a f i m e d f ø r a f L i g n i n g s l o v e n s 9 stk. 4, e r f r a d r a g s b e r e t t i g e t, o g s å jæ v n s i d e s m e d d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g (s e M e d d e le l s e s b la d e t 1971 s id e ). T e l e f o n u d g i ft e r, a r b e j d s v æ r e l s e, k o n t o r u d s t y r m. v. A fh o l d e s i f o r b i n d e l s e m e d o p n å e l s e a f lø n in d tæ g te n u d g ift e r a f o v e n n æ v n te a r t, v il d i s s e k u n n e f r a d r a g e s. T e l e f o n u d g i f t e r n e s s t ø r r e l s e m å n o r m a l t o p g ø r e s s k ø n s m æ s s ig t s o m en a n d e l a f d e s a m l e d e t e l e fo n u d g if t e r e v t. e k s l. a b o n n e m e n t s a fg ift e n. F r a d r a g f o r a r b e j d s v æ r e l s e e r b e tin g e t a f, at d et p å g æ ld e n d e v æ r e l s e e r in d r e t t e t o g a le n e a n v e n d e s til d et e r h v e r v s m æ s s i g e f o r m å l o g o p g ø r e s s o m en a n d e l a f h u s le je n r e s p. l e je v æ r d i e n. K o n t o r u d s t y r v il ku nn e o m fa t t e t e g n e r e k v i s i t t e r, f r i m æ r k e r, b r e v p a p i r, s k r i v e m a s k i n e, r e o l e r o g lig n. A r b e j d s t ø j F r a d r a g f o r a r b e j d s t ø j i n d r ø m m e s, n å r a r b e jd e t p å f ø r e r s k a t t e y d e r e n u d g ift e r ud o v e r a lm i n d e l ig b e k læ d n in g, o g h v o r d en p å g æ ld e n d e s e l v m å a fh o ld e e k s t r a o m k o s t n in g e n til d en s æ r l i g e a r b e jd s d r a g t. D e r e r s æ r r e g l e r f o r f r a d r a g e n e s s t ø r r e l s e a fh æ n g ig a f e r h v e r v s g r u p p e. F o r e k s. v il i n g e n i ø r e r, d e r a n v e n d e r k itte l e l l e r lig n e n d e b e k læ d n in g ku nn e in d r ø m m e s et f r a d r a g p å k r , -. E ft e r u d d a n n e l s e s k u r s e r S å fr e m t u d g ift e r til e f t e r u d d a n n e ls e a f h o l d e s a f s k a t t e y d e r e n s e l v, v il d e r k unne o p n å s f r a d r a g, s å f r e m t u n d e r v is n in g e n h a r h a ft til f o r m å l at v e d l i g e h o ld e e r h v e r v e t v id e n, s o m l i g g e r til g r u n d f o r in d t æ g t s g iv e n d e a r b e jd e. F a g lit t e r a t u r N ø d v e n d ig e b ø g e r, t i d s s k r i f t e r, h e r u n d e r in d b in d in g a f d i s s e, s a m t a v i s e r o g f o t o k o p i e r a f a r t i k l e r. U d la n d s f r a d r a g D e t h e d d e r i L i g n i n g s d i r e k t o r a t e t s c i r k u l æ r e : A r b e jd e i u d la n d e t M e d v ir k n in g f o r i n d k o m s t å r e n e 1972 o g h a r l ig n i n g s r å d e t v e d t a g e t at i n d r ø m m e et s t a n d a r d f r a d r a g i i n d k o m s t o p g ø r e l s e n f o r m e r u d g i f t e r v e d l ø n a r b e jd e u d e n f o r D a n m a r k o g G r ø n la n d. F r a d r a g e t kan ik k e a n v e n d e s f o r in d tæ g t, d e r u n d e r k a s t e s s ø m a n d s s k a t e l l e r o p p e b æ r e s i f o r b i n d e l s e m ed d e i s t a t s s k a t t e lo v e n s 5 d e l l e r l ig n i n g s lo v e n s 7 r o m h a n d le d e g o d t g ø r e l s e r, l i g e s o m f r a d r a g e t ik k e k a n a n v e n d e s på i n d tæ g t, h v is e r h v e r v e l s e ik k e e r fo r b u n d e t m e d n a to p h o ld i u d la n d e t

10 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D F r a d r a g e t a n d r a g e r : V e s t e u r o p a 10 p c t. a f d e n f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n tid, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, s a m t d o k u m e n t e r e d e u d g if t e r til n a t o p h o ld o g a lm i n d e l ig e h o v e d m a l t i - d e r i f o r b i n d e l s e m e d o v e r n a t n in g p å h o t e l e l l e r lig n e n d e s a m t e r h v e r v s m æ s s ig b e f o r d r i n g. V æ r d ie n a f " e g e t f o r b r u g " a n s e s m o d s v a r e t a f m e r u d g i f t v e d a n d en f o r t æ r i n g. O m r å d e t u d en fo r V e s t e u r o p a 25 p c t. a f d en f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n tid, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, m e d e n s d e r v e d i n d k o m s t o p g ø r e l s e n b o r t s e t f r a v æ r d ie n a f e v e n tu e lt " e g e t f o r b r u g " e l l e r k o s t o g l o g i, y d e t til l ø n m o d t a g e r e n. T il V e s t e u r o p a m e d r e g n e s i d e n n e f o r b i n d e l s e F in la n d, V e s t t y s k la n d, Ø s t r i g Ita lie n o g d e v e s t h e r f o r l ig g e n d e la n d e i E u r o p a. S t a n d a r d fr a d r a g e t i n d r ø m m e s u d en d o k u m e n ta tio n f o r u d g if t e r n e s s t ø r r e l s e o g t r æ d e r i s te d e t f o r s a m t li g e f r a d r a g f o r u d g if t e r fo r b u n d e t m e d a r b e jd e t s u d f ø r e l s e, b o r t s e t f r a f r a d r a g s b e r e t t i g e d e b e f o r d r i n g s u d g i f t e r. D e r kan ik k e ved s id e n a f s t a n d a r d f r a d r a g e t i n d r ø m m e s n e d s l a g f o r in tæ g t i f r e m m e d v a lu ta, in d tje n t o g f o r b r u g t i u d la n d e t. H v o r d e n s k a t t e p lig t ig e p å v i s e r at h a v e h aft s t ø r r e u d g ift e r en d d e n æ v n te s t a n d a r d f r a d r a g, i n d r ø m m e s d e r f r a d r a g fo r d e f a k t is k e u d g ift e r i s t e d e t. T il u d d y b n in g a f c i r k u l æ r e t a n f ø r e s : V e d b e r e g n i n g a f d e n f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n t id, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, b e r e g n e s d a g lø n n e n v e d, at å r s lø n n e n d i v i d e r e s m e d 365 e l l e r m å n e d s lø n n e n m e d 3 0, m e d m in d r e lø n n e n d ir e k t e k an h e n f ø r e s til u d la n d s o p h o ld e t. D et o m h a n d le d e f r a d r a g k an ik k e f o r e t a g e s v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. C ir k u l æ r e t h a r g y ld ig h e d o g s å f o r l ø n m o d t a g e r e, d i r e k t ø r e r, i n d k ø b e r e, s a l g s fo lk m. v., d e r r e j s e r i u d la n d e t f o r k o r t e r e p e r i o d e r o g b o r p å h o te l o g d e r e f t e r r e t u r n e r e r til D a n m a r k u d en at e t a b l e r e et e g e n t lig t o p h o ld i d e p å g æ l d e n d e la n d e. B e r e t t ig e t til f r a d r a g e t e r - m e d d e i c i r k u l æ r e t a n fø r t e u n d t a g e ls e r - a lle h e r til la n d e t fu ld t s k a t t e p lig t ig e l ø n m o d t a g e r e m e d l ø n a r b e jd e u d e n f o r D a n m a r k o g G r ø n la n d, u a n s e t o m a r b e jd e t u d f ø r e s f o r en d a n s k e l l e r en u d e n la n d s k a r b e j d s g i v e r. H v o r en l ø n m o d t a g e r r e j s e r " e f t e r r e g n i n g ", s k a l d et a f a r b e j d s g i v e r e n b e ta lte b e l ø b til r e j s e - e l l e r b e f o r d r i n g s u d g i f t e r e f t e r a lm i n d e l ig e r e g l e r ik k e o p l y s e s a f a r b e j d s g i v e r e n o g ik k e m e d r e g n e s v e d o p g ø r e l s e n a f l ø n m o d t a g e r e n s s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t. D e t e r i m i d l e r t i d f o r m e n t l i g en fo r u d s æ t n in g f o r r e t t e n til f r a d r a g i h e n h o ld til c i r k u l æ r e t s b e s t e m m e l s e r, at l ø n m o d t a g e r e n g i v e r o p ly s n in g o m s a m t li g e f r a a r b e j d s g i v e r e n m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e r i a n le d n in g a f u d la n d s o p h o ld e t, o g at d i s s e g o d t g ø r e l s e r - m e d u n d t a g e ls e a f b i l l e t p r i s e n til o g f r a u d la n d e t - m e d r e g n e s v e d o p g ø r e l s e n a f s å v e l lø n n e n s o m d e n s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t. H v o r a r b e j d s g i v e r e n e l l e r en u d e n la n d s k k u n d e y d e r d e n s k a t t e p lig t ig e fr i k o s t o g / e l l e r s t i l l e r en b o li g til h a n s d i s p o s i t i o n, s e s d e r v e d i n d k o m s t o p g ø r e l s e n b o r t f r a v æ r d ie n a f d i s s e g o d e r

11 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e A n d r e n a t u r a l y d e l s e r, f. e k s. f r i v o g n o g f r i u n if o r m til m e d a r b e j d e r e n, o g f r i k o s t o g / e l l e r l o g i til d e n a f l ø n m o d t a g e r e n m e d b r a g t e h u s s t a n d, e r d e r i m o d ik k e o m fa t t e t a f c i r k u l æ r e t s b e s t e m m e l s e r, o g b e r e t t i g e r ik k e til f r a d r a g. D i s s e g o d e r m å d e r f o r v æ r d ia n s æ t t e s o g b e s k a t t e s fu ld t u d. I in te t t ilfæ ld e s k a l d e r i in d k o m s t e n m e d r e g n e s en v æ r d i a f l ø n m o d t a g e r e n s " e g e t f o r b r u g " u n d e r u d la n d s o p h o ld e t. O v e n n æ v n te r e d e g ø r e l s e e r ik k e u d t ø m m e n d e, h v a d a n g å r m u l ig h e d e r n e f o r f r a d r a g. F o r en r æ k k e p e r s o n g r u p p e r o g s it u a t io n e r kan g æ ld e s æ r l i g e f r a - ' d r a g s r e g l e r. S å le d e s e r d e r s æ r r e g l e r f o r i n v a l i d e r s b e f o r d r i n g s f r a d r a g, l i g e s o m d e r f. e k s. kan y d e s et s æ r l i g t g r ø n l a n d s f r a d r a g e t c. D e n æ r m e r e r e g l e r o f f e n t l i g g ø r e s i " M e d d e l e l s e r fr a S ta te n s L i g n i n g s d i r e k t o r a t ". D E N K G L. V E T E R I N Æ R - O G L A N D B O H Ø J S K O L E S J U B I L Æ U M S F O N D. A f D en k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le s ju b ilæ u m s fo n d e r d e r et b e lø b s t o r t k r , - til r å d ig h e d til u d d e lin g i a p r il B e lø b e t k a n a n v e n d e s til l ø s n i n g a f o p g a v e r, h v o r t il d e r ik k e ad d e a l m i n d e l i g e k a n a le r kan y d e s f o r n ø d e n s tø tte, h e r u n d e r ig a n g s æ t t e ls e a f f o r s k n i n g s a r b e j d e r s a m t s tø tte til d e s t u d e r e n d e o g d e r e s a r b e jd e. T i l s id s tn æ v n te f o r m å l s k a l m in d s t a n v e n d e s en t r e d i e d e l a f d e t r e n t e b e l ø b, d e r e r til r å d i g h e d til u d d e lin g. F o n d e t s m i d l e r m å ik k e a n v e n d e s til f o r m å l, s o m d e t e f t e r lo v g iv n in g e n e l l e r p r a k s i s n o r m a l t e r s ta te n s s a g at v a r e t a g e. R e n te n a f d e t a f D e s a m v i r k e n d e k v æ g a v l s f o r e n i n g e r s k æ n k e d e b e lø b k r , - s k a l a n v e n d e s til s t ø t te f o r k a n d id a t e r, s o m v e d s t u d ie r i u d la n d e t u d d a n n e r s i g i k v æ g a v l m e d h e n b lik p å v i r k s o m h e d i d a n s k la n d b r u g. V e d a n s ø g n in g o m s t ø t t e til i g a n g s æ t t e ls e a f f o r s k n i n g s o p g a v e r o g lig n e n d e m å d et g o d t g ø r e s o v e r f o r ju b ilæ u m s fo n d e n, at s tø tte til d e t p å g æ ld e n d e f o r m å l ik k e kan o p n å s f r a fo n d s u n d e r s ta t e n. S tøtte til s t u d e r e n d e til d æ k n in g a f s t u d ie u d g ift e r k a n ik k e b e v i l g e s a f ju b il æ u m s fo n d e n, l i g e s o m d e r ik k e y d e s b e v il li n g til s t u d e r e n d e s o m s tip e n d iu m e l l e r s tø tte til h o v e d o p g a v e m. v. A n s ø g n i n g e r o m at k o m m e i b e t r a g t n in g v e d u d d e lin g e n a ffa t t e s p å a n s ø g n i n g s b la n k e t t e r, d e r u d l e v e r e s på D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o l e s a d m i n i s t r a t io n, o g in d s e n d e s in d e n d e n 15. f e b r u a r 1974 til ju b ilæ u m s fo n d e n s s e k r e t æ r, D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le, B u lo w s v e j 1 3, 1870 K ø b e n h a v n V B I B L I O T E K S A F G I F T A n m e l d e l s e r v e d r ø r e n d e b ib lio t e k s a fg if t e n til f o r f a t t e r e a f e n k e lt v æ r k e r f o r f in a n s å r e t /7 4 b e d e s in d s e n d t til s e k r e t a r i a t e t senest F o r f a t t e r e, d e r t i d l i g e r e h a r a n m e ld t s i g b e h ø v e r d o g ik k e at in d s e n d e a n m e l d e l s e, s e l v o m n y e v æ r k e r m å tte v æ r e t i lk o m m e t, id e t d e r a u t o m a t is k v il b liv e ta g e t h e n s y n h e r t i l

12 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D F r a e f t e r u d d a n n e l s e s u d v a l g e t K U R S U S I M A T R I K U L Æ R E F O R H O L D K u r s u s i m a t r ik u læ r e f o r h o ld f o r m e d h jæ l p e r e p å la n d in s p e k t ø r k o n t o r e r e r v e d o v e r m a t r i k e l k o n t r o l l ø r A. V a s e h u s M a d s e n g e n n e m fø r t i Å l b o r g på Å l b o r g K o m m u n e s k u r s u s c e n t e r, N ø r r e S u n d b y, s o m " f r e d a g s k u r s e r " s id e n 5. o k t. D e n 14. d e c. v a r d e r a fs lu t n in g, h v o r la n d in s p e k t ø r e r n e A x e l P e d e r s e n, Å l b o r g, o g A n d e r s B j e r r e g a a r d, T e r n d r u p, r e p r æ s e n t e r e d e f o r e n in g e n o g p r i n c i p a l e r n e. E ft e r o p g a v e g e n n e m g a n g e n f o r e t o g e s u d d e lin g a f k u r s u s b e v i s e r til: G e r d a F r a n d s e n. Å l b o r g U lla J u s t e s e n, Å l b o r g J e tte N i e l s e n, Å l b o r g T o v e P e d e r s e n, Å l b o r g L i s s y B e e r N ie l s e n Å l b o r g M a r g it h K n u d s e n, Å l b o r g K a r in B o s e r u p J ø r g e n s e n, Å l b o r g U lla H o lm g å r d, Å l b o r g K i r s t e n S c h o u, Å l b o r g D o r t e J a c o b s e n, Å l b o r g J e t t e F æ r c h K r i s t e n s e n, Å l b o r g A n e t t e T h o m s e n, Å l b o r g A n n i B ø g e s k o v J ø r g e n s e n, Å l b o r g A n n i F o l d a g e r P e d e r s e n, Å l b o r g I n g e r M a r i e R a n d e r s, Å l b o r g J y tte A n d e r s e n, F a r s ø R o n a ld R u s t o n, F a r s ø. C l a r a L o r e n t z e n, V e jl e T o v e C. M o r t e n s e n, V e jl e J e tte P e d e r s e n, F r e d e r i k s h a v n M a r g it J e n s e n, H jø r r i n g A n n e C h r i s t e n s e n, H jø r r i n g U lla O l e s e n, B r ø n d e r s l e v L i s N i e l s e n, B r ø n d e r s l e v S u s a n n e B r o d e r s e n, H o b r o L i s b e t h K r is t i a n s e n, H u ru p Ø jv in d C r ø n k jæ r S ø r e n s e n, H u ru p B r it t a L ilia n L a r s e n, T e r n d r u p K i r s t e n B ilid t, T e r n d r u p U lla B u n d g a a r d P o u l s e n, T e r n d r u p J y tte B ø g e lu n d N ie l s e n, T e r n d r u p C o n n y N ie l s e n, S k iv e N æ s te k u r s u s i m a t r i k u l æ r e f o r h o ld b e g y n d e r f r e d a g d en 2 5. ja n. T e k n i k u m. p å Å r h u s o M E D L E M S A F G A N G i 1973 E ig il F ø n s u d m e ld t p r. 31. d e c S te e n J a c o b s e n " " 1. ju li H. O. N o r d lu n d " " 1. ju li ,

13 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e M E D L E M S T I L G A N G i 1973 in d m e ld t m e d le m n r. n a v n g r u p p e E r la n d M o lb a k N ie l s e n IV K n u d E r ik S t e e n b e r g L in tr u p IV T o r b e n W o r s ø e A n d e r s e n IV P o u l E r ik J e n s e n IV K nud R a v n - C h r i s t e n s e n IV J e n s J æ g u m IV T o r b e n G r e e n f o r t IV H e n r ik W e i e r s ø e J e n s e n IV M i c h a e l A a r e s t r u p - M i c h a e l s e n IV N ie l s P e t e r J e n s e n IV H an s Å g e P a g h B e r t h e l s e n IV L a r s H olt IV P o u l S te ffe n N o r d g a a r d P e d e r s e n IV K r is t i a n S v e n d s e n H jo r th IV F in n Skøt IV H e n r ik H a lb o r g S ø r e n s e n IV P e d e r A lla n O ls e n IV O le K a n s tr u p IV H en n in g V ilh e lm s e n IV M o g e n s B jø r n lu n d IV O le M ic h a e l J e n s e n IV B i r g e r E n g IV P o u l - G e r t C a r s t e n s e n IV N ie ls C h r. S. P e t e r s e n IV K i r s t e n N ie ls e n IV A r n e B e n n y H a n s e n IV H e n r ik K r e b s IV J e s s i e A n th o n s e n IV A r n e H jo r t s h ø j IV E r ik J u h l C h r i s t e n s e n IV U lr ik M a th ia s e n IV M a r ia n n e B o IV J ø r g e n K n u d se n IV M ic h a e l E. D ic k e n s o n IV M o g e n s E llin g IV H an s J ø r g e n O ls e n IV

14 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D N ie l s K r. S ø r e n s e n IV E b b e R e e h S c h e ib e le in IV J an O v e N ie ls e n IV M a r i e K la u s tr u p IV P. J e s s e n N ie l s e n IV K la u s K r o g - J e n s e n IV A x e l N ø r r IV L a r s B a k h o lm P e d e r s e n IV J e n s P e t e r H o lm IV N ie ls M a l m s k o v IV.B E S T Y R E L S E, G R U P P E L E D E L S E, U D V A L G m. v. B E S T Y R E L S E S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d N i e l s G r o v e, n æ s t f o r m a n d E. K. K o ld J e n s B o J ø r g e n S ta u n s k jæ r F r e d e r i k R i e g e l s, k a s s e r e r A n to n T h o m s e n L a r s V i i n h o lt - N i e ls e n E s k e B r u n K a i H o lm H. V. S ø r e n s e n G R U P P E I - L E D E L S E E. K. K o ld, f o r m a n d J e n s B o, n æ s t fo r m a n d F r e d e r i k R i e g e l s J ø r g e n S ta u n s k jæ r A n to n T h o m s e n G R U P P E II - L E D E L S E L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n, f o r m a n d E s k e B r u n, n æ s t fo r m a n d H e r l u f V o ld b y L ø h d e G R U P P E III - L E D E L S E N ie l s G r o v e, f o r m a n d K a i H o lm H. V. S ø r e n s e n B. A lb in u s J ø r g e n R i i s a g e r F O R R E T N I N G S U D V A L G S v en d B o n e fe l d, fo r m a n d E. K. K o ld J e n s B o L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n K a i H o lm T A K S T U D V A L G K n u d N i e l s e n, E. K. K o ld J e n s B o A x e l P e d e r s e n L Ø N U D V A L G F r a g r u p p e I J e n s B o, fo r m a n d J ø r g e n S ta u n s k jæ r F r a g r u p p e II f o r m a n d L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n E s k e B r u n P E N S IO N S - O G F O R S IK R IN G S U D V. L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n, J ø r g e n S ta u n s k jæ r N ie l s G r o v e f o r m a n d G R U P P E III F O R H A N D L. U D V A L G S t a t s t je n e s t e m a n d s f o r h o l d : N ie l s G r o v e B. A lb in u s J e n s N ie l s e n S t a t s o v e r e n s k o m s t f o r h o l d : N ie l s G r o v e K a i H o lm E r l i n g R ø r d a m P r i m æ r k o m m u n a l e f o r h o l d : N ie l s G r o v e K a i H o lm B i r t e R ø n h a v e

15 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e F A G L I G T U D V A L G A n to n T h o m s e n, f o r m a n d J ø r g e n S ta u n s k jæ r O tto K r u ll J e p s e n H. V. S ø r e n s e n G R U N D U D D A N N E L S E S U D V A L G J e n s B o, f o r m a n d E s k e B r u n F in n K j æ r s d a m F O R S K N IN G S O G U D D. F r a F o r e n in g e n J e n s B o, fo r m a n d E s k e B ru n E r i k M u n k U D V A L G F r a F a g r å d e t f o r L a n d in s p e k t ø r v id e n s k. O. B r a n d e L a v r i d s e n H. H e e r in g J ø r g e n R a s m u s s e n J e n s C h r i s t e n s e n F r a M a t r ik e ld i r e k t o r a t e t S tig D i llin g E F T E R U D D A N N E L S E S U D V A L G F r e d e r i k ^R iegels, fo r m a n d J e n s B r u u n A n d e r s e n N ie ls Ø s t e r g a a r d F O R L A G S U D V A L G J ø r g e n S ta u n s k jæ r, N ie ls G r o v e F O N D S U D V A L G fo r m a n d S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N ie l s G r o v e S T R U K T U R U D V A L G S ven d B o n e fe l d, fo r m a n d E.K. K o ld L a r s V ii n h o l t - N i e l s e n N ie ls G r o v e K O M P A G N I S K A B S U D V A L G P o u l E r i k s e n, f o r m a n d E r i k B riih l T h o m a s F. N ie l s e n S ø lin e r P e d e r s e n E J E N D O M S U D V A L G S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d N ie l s G r o v e J e n s i D a li K a y L a u r i t z «n E r i k V. H a r b o e J ø r g e n E d s b e r g, S c h m id t P R O B L E M U D V A L G F r a f o r e n in g e n : S v en d B o n e f e l d, A n to n T h o m s e n E. K. K o ld E r i k B riih l K a i H o lm fo r m a n d F r a M a t r ik e ld i r e k t o r a t e t : S tig D i ll in g P. J. W it z k e G. F. R i b e r s J. C h r. K r iig e r B ir g i t K r i s t i a n s e n G R U P P E I ' s F O R R E T N I N G S - S T A T I S T I K H. J u u l N ie l s e n A N S V A R S U D V A L G H. J u u l N ie l s e n, f o r m a n d H. H e e r i n g N ie l s J e n s e n J o h a n n e s K l o c h T o v e L e n s e - M ø l l e r O P H A V S R E T S U D V A L G H. J u u l N i e l s e n, fo r m a n d J e n s B o K a i H o lm J. C h r. K r iig e r U D V A L G V E D R. A D M. A F P L A N L. L O V E N E S v en d B o n e f e l d, J o h a n n e s K lo c h E r l i n g R ø r d a m J. S le t g a a r d f o r m a n d A C - R E P R Æ S E N T A N T S K A B S v en d B o n e fe ld K n u d N ie l s e n N ie l s G r o v e

16 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D A C - U D V. V E D R. A D M. O G R E T S V Æ S E N N ie ls G r o v e A C - U D V. V E D R. D E L I B E R A L E E R H V. E. K. K o ld K nud N i e l s e n A C - U D V. V E D R. F O R S K N. O G H Ø J E R E U D D A N N. F I G -K O M M I S S I O N 6 O le A n d e r s e n F I G -K O M M IS S IO N 7 K. H a r m s L a r s e n F I G -K O M M I S S I O N 8 N ie ls Ø s t e r g a a r d F I G -K O M M IS S IO N 9 E. K. K o ld ^ F in n K jæ r s d a m A C - U D V. V E D R. D E T E K N IS K E O M R Å D E R G. L. C. G E O M E T E R S L IA IS O N C O M M I T T E E J e n s B o L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N ie ls G r o v e A C - J e n s N ie l s e n T J E N E S T E M A N D S U D V A L G A C - O V E R E N S K O M S T U D V A L G N ie ls G r o v e A C - P E N S IO N S K A S S E U D V A L G N ie ls G r o v e N O R D IS K E O M B U D S M Æ N D S v en d B o n e fe ld K a y L a u r i t z e n K O M M I T E E N V E D R. N O R D IS K M Ø D E I 1976 Sven d B o n e fe ld K a y L a u r i t z e n O tto S c h m ø lk e r R E P R. V E D D A N S K B Y P L A N L A B O R A T O R I U M E. K. K o ld ^ ^ U B V A K a i H o lm F IG. P E R M A N E N T E K O M M I T E " K a y L a u r i t z e n J ø r g e n S ta u n s k jæ r L E S A 's B E S T Y R E L S E Stig D i llin g, f o r m a n d O tto S ch m ø l k e r Sven d B o n e fe ld E r ik D a m s g a a r d L L O s B E S T Y R E L S E F I G -K O M M IS S IO N 1. J e n s B o F I G -K O M M IS S IO N 2. J ø r g e n S ta u n s k jæ r, G u n n a r J e s s e n H. J u u l N ie ls e n T h o m a s N ie ls e n F r e d e r i k R i e g e l s fo r m a n d K i r s t e n B r a s s ø e E R H V E R V S A N S V A R S F O R S I K R I N G E N 1 B E S T Y R E L S E F I G -K O M M IS S IO N 3. H. H e e r i n g S ø lin e r P e d e r s e n, V e r n e r N ie l s e n H. J u u l N ie ls e n fo r m a n d F I G -K O M M IS S IO N 4. K. K æ r g a a r d F I G -K O M M IS S IO N 5 K a i H o lm T I D S S K R I F T E T S R E D A K T I O N K a y L a u r i t z e n, a n s v. r e d. B ir t e R ø n h a v e, r e d. s e k r e t æ r N. R o h d e N ie ls e n P e r S k je lb o A n d e r s F o g h s g a a r d O tto K r u ll J e p s e n E r lin g K l æ s ø e

17 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e A N N O N C E R Landinspektørens Meddelelsesblads annonceekspedition sker ved Teknisk Forlag, tlf Annoncetekster og svar på bill. mrk. sendes til: Landinspektørens Meddelelsesblad. Teknisk Forlag a/s, Skelbækgade 4, 1717 København V. Medlem mernes opm æ rksom hed henledes på nedenstående bestemmelser i 8 og 9 i foreningens k o l legiale vedtæ gter: 8 Et medlem må ikke som landinspektør m odtage nogen s tillin g (hel eller deltidsansæ ttelse) eller embede, offe ntligt eller privat, forinden ansættelsesvilkårene er godkendt af bestyrelsen efter indindstilling af gruppe Ml 's repræsentanter, jfr. 2 7 i foreningens love. 9 Nye stillinger for landinspektører af den i 8 om handlede art må ikke søges af foreningens m edlemmer, forinden løn- og arbejdsvilkår er godkendt af foreningens bestyrelse. A R K I T E K T, IN G E N IØ R E L L E R L A N D I N S P E K T Ø R Å R H U S A M T S K O M M U N E S om m e d a r b e j d e r v e d a m t s a r k it e k t k o n t o r e t s ø g e s a r k it e k t, i n g e n iø r e l l e r l a n d in s p e k t ø r m e d b y p l a n m æ s s i g u d d a n n e ls e e l l e r e r f a r i n g. K o n t o r e t s a r b e jd e o m f a t t e r r e g io n a l p la n læ g n in g i s a m a r b e jd e m e d a n d r e f a g g r u p p e r, a d m i n is t r a t io n a f z o n e lo v e n, r å s t o f l o v e n m. v. E n m e d a r b e j d e r m e d s æ r l i g e fo r u d s æ t n in g e r f o r l ø s n i n g a f p la n læ g n in g s o p g a v e r v il b liv e f o r e t r u k k e t. S t illin g e n, s o m kan t i lt r æ d e s f r a 1 / , a flø n n e s e ft e r g æ ld e n d e o v e r e n s k o m s t m e l l e m v e d k o m m e n d e o r g a n i s a t i o n o g a m t s r å d s f o r e n i n g e n. A n s ø g n in g m e d o p ly s n i n g o m u d d a n n e ls e, n u v æ r e n d e o g t i d l i g e r e b e s k æ f t ig e l s e, a ld e r m. v. o g e v e n t u e lle a n b e f a l in g e r, b e d e s in d en 1 5. f e b r s e n d t til Å r h u s a m t s k o m m u n e s te k n is k e fo r v a lt n i n g, A m t s a r k it e k t k o n t o r e t, L y s e n g A lle 3, H ø jb j e r g. T E K N IS K T E G N E R 1613 T e k n is k t e g n e r u d d a n n e t p å l a n d in s p e k t ø r k o n t o r s ø g e r a r b e jd e, i J y lla n d. h e ls t G u d ru n H a s lu n d S ø r e n s e n S k a g e n s v e j H jø r r i n g 1611 T E G N E D A M E T e g n e d a m e, u d d a n n e t p å la n d in s p e k t ø r k o n t o r, s ø g e s. A n s æ t t e l s e s v i l k å r e ft e r n æ r m e r e a ft a le. L a n d i n s p e k t ø r e r n e Sv. & P o u l B a llin g E n g e ls e n J y lla n d s g a d e F r e d e r i c i a T l f. (05) o g

18 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R L a n d in s p e k t ø r s ø g e s. L a n d i n s p e k t ø r e r n e K a i L a r s e n o g J e n s P. S o g n e v e j G lo s t r u p T l f. (01) C h r i s t i a n s e n 1614 S t i l l i n g e r i u d v i k l i n g s l a n d e L a n d i n s p e k t ø r e r, d e r v i l s ø g e n e d e n n æ v n te s t illin g, a n m o d e s o m at h e n v e n d e s ig til f o r e n in g e n s s e k r e t a r i a t e l l e r til U d e n r i g s m i n i s t e r i e t s a f d e lin g f o r in t e r n a t io n a lt u d v i k l i n g s a r b e jd e, A m a l i e g a d e 7, K ø b e n h a v n K., t lf. (01) lo k a l F. N. a s s i s t e r e n d e e k s p e r t e r (m a x. 33 å r ) L a n d : St. L u c ia - M a in B a s e. S tillin g : P h y s i c a l P la n n e r, 1 y e a r. K v a l if ik a t io n e r : A p p r o p r ia t e a c a d e m i c b a c k g r o u n d o r e q u iv a le n t p r e - p a r a t io n in tow n p la n n in g. P r o f e s s i o n a l e x p e r i e n c e in to w n p la n n in g p r e f e - r a b ly in c lu d in g lo n g r a n g e d e v e lo p m e n t p la n s and r e p o r t s, and d e ta ile d M a s t e r P la n S tu d ie s and R e p o r t s ; P r e v i o u s e c p e r i e n c e in a m u l t i - d i s c i p l i - n a r y t e a m a p p r o a c h to the s o lu t io n o f p la n n in g p r o b l e m s, and s o m e t e a c h - in g e x p e r i e n c e. S p r o g : E n g lis h. A n s ø g n i n g s f r i s t : A s s o o n a s p o s s i b l e, E a s t e r n C a r ib b e a n. F Æ L L E S R E J S E T I L F I G -K O N G R E S S E N I W A S H IN G T O N. D e r e r p la n la g t f æ l l e s r e j s e f r a K ø b e n h a v n d. 7. s e p t. m e d fly til W a s h in g ton v ia L o n d o n. M e d r e t u r r e j s e d s e p t. k o s t e r r e j s e n m e d h o t e lo p h o ld i W a s h in g to n p å h o t e l H ilto n i n c l. m o r g e n m a d k n a p t k r. D e r e r f o r s k e l l ig e m u l ig h e d e r f o r p o s t c o n g r e s s t o u r s. M e d l e m m e r, d e r s k a l e l l e r o - v e r v e j e r at ta g e til k o n g r e s s e n, b e d e s h e n v e n d e s ig til s e k r e t a r i a t e t s n a r e s t m u lig t f o r at m e d d e l e s in e p e r s o n l i g e ø n s k e r v e d r. r e j s e n, s å l e d e s at f æ l l e s r e j s e n kan a r r a n g e r e s p a s s e n d e f o r f le s t m u l i g e. D e r e r o g s å m u l ig h e d e r f o r at tils lu tt e s ig en n o r s k o g en s v e n s k f æ l l e s r e j s e

19 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING BREDGADE 45 B ~ 1260 KØ BEN HAVN K TLF. (01) G r u p p e II o g I I I l e d e l s e r n e T i l m e d l e m m e r n e a f 1 7. j a n u a r g r u p p e I I o g I I I J r. n r A t t e r i å r a n m o d e r v i o m a t f å u d f y l d t v e d l a g t e s p ø r g e s k e m a t i l l ø n s t a t i s t i k. D a s k e m a e t i e t o g a l t e r u d f o r m e t s o m s i d s t e å r, s k u l l e d e t i k k e v o l d e u o v e r v i n d e l i g e v a n s k e l i g h e d e r a t b e s v a r e d e t, i d e t d e f l e s t e t a l k a n t a g e s d i r e k t e f r a s e l v a n g i v e l s e n, s o m v i j o a l l e t r o l i g t u d f y l d e r h v e r t å r v e d d e n n e t i d. D e s v æ r r e h a r v i s i d s t e å r m å t t e t k o n s t a t e r e e n f a l d e n d e o g u t i l s t r æ k k e l i g l e v e r i n g s p r o c e n t s a m t e n u t r o l i g g l e m s o m h e d m e d a t f å u d f y l d t o g t i l b a g e s e n d t s k e m a e r n e. D e t t e m å u n d r e, n å r m a n s e r s k e m a e t i s a m m e n l i g n i n g m e d s e l v a n g i v e l s e n. I m o d s æ t n i n g t i l d e n n e e r v o r t b e s k e d n e s k e m a e n h j æ l p t i l s e l v h j æ l p, h e l t u u n d v æ r l i g t v e d f o r h a n d l i n g e r n e m e d a r b e j d s g i v e r n e. D e t k a n i k k e f r e m h æ v e s n o k, a t e n m a s s i v t i l b a g e s e n d e l s e a f s k e m a e t i u d f y l d t s t a n d e r a f g r u n d l æ g g e n d e b e t y d n i n g f o r a t d e n d e r a f u d k o m n e s t a t i s t i k o v e r h o v e d e t k a n b r u g e s t i l n o g e t. A l l e s k a l s v a r e. S o m t i d l i g e r e a n m o d e s m a n o m a t v e d l æ g g e k o p i a f l ø n s e d l e n. J o f l e r e, d e r f r i v i l l i g t g ø r d e t, j o f æ r r e s k a l r e v i s o r k r æ v e, o g j o b i l l i g e r e b l i v e r d e t f o r f o r e n i n g e n. B e m æ r k e n d v i d e r e, a t d e r e r f u l d d i s k r e t i o n. K u n r e v i s o r s e r D e r e s b e s v a r e l s e o g e f t e r e n d t b r u g m a k u l e r e s s k e m a e r n e. S k e m a e t s k a l i n d s e n d e s t i l f o r e n i n g e n s r e v i s o r : ; R e v i s i o n s - o g F o r v a l t n i n g s - I n s t i t u t t e t. F r i g j o r t s v a r k u v e r t e r v e d l a g t. S v a r h u r t i g s t m u l i g t o g s e n e s t d e n 1 5. f e b r u a r J o f æ r r e, d e t v i l v æ r e n ø d v e n d i g t a t r y k k e, j o b i l l i g e r e b l i v e r d e t f o r f o r e n i n g e n. E r D e i t v i v l, e r D e v e l k o m m e n t i l a t k o n t a k t e L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n p å t e l e f o n e l l e r e l l e r N i e l s G r o v e p å t e l e f o n ( ) Æ g e l l e r P å f o r h å n d t a k L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N i e l s G r o v e V e d l a g t : 2 s t k. s k e m a t i l l ø n s t a t i s t i k f r i g j o r t s v a r k u v e r t

20 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING BREDGADE 45B 1260 KØBENHAVN K TLF,_(01) T i l m e d l e m m e r n e 7. fe b r * 1974 j r. n r V edr. o p r e tte ls e af a r b e jd s l ø s h e d s k a s s e. P å et b e s t y r e l s e s m ø d e d en b le v d et v e d t a g e t at g o d k e n d e o p r e t t e l s e n a f en a f A C f o r e s l å e t f æ ll e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e. T il o r i e n t e r i n g o m d en n e v e d læ g g e s : 1. R e d e g ø r e l s e f r a A C ' s a r b e jd s g r u p p e o m a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e n s s t if t e l s e o g s t a t s a n e r k e n d e l s e o g o m m e d l e m m e r n e s p l i g t e r o g r e t t i g h e d e r, m. v. 2. O p t a g e ls e s b e g æ r i n g. S om o m t a lt p å d et f a g l i g e m ø d e p å N y b o r g S tra n d - j f r. s id e 2 a fs n it 3 i r e d e g ø r e l s e n - e r d et n ø d v e n d ig t f o r k a s s e n s s t if t e l s e o g s t a t s a n e r k e n d e l s e, at d e r t i l m e l d e s ia lt n y d e n d e m e d l e m m e r, h v o r a f l a n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n s k a l i n d m e l d e c a. 90. F o r så v id t a n g å r s t u d e n t e r m e d le m m e r, d e r f o r v e n t e r at b liv e k a n d id a t e r til s o m m e r, b e m æ r k e s at d i s s e m e d l e m m e r v il k u n n e o p t a g e s p r. l. j u l i i å r, o g at d e, s å f r e m t s t a t s a n e r k e n d e l s e o p n å s p r. l. j u l i i å r o g d im it t e n d r e g l e n s k a l h a v e v ir k n in g, sk a l h a v e b e g æ r e t o p t a g e ls e s e n e s t d. 14. ju li i å r, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 7. D i s s e m e d l e m m e r s k a l d e r f o r kun b e s v a r e s p ø r g s m å le t h e r o m, h v o r e f t e r d e r h u r t ig s t m u lig t o g s e n e s t u lt im o ju n i v il b liv e t i l s e n d t f o r n y e t o p t a g e l s e s b e g æ r i n g o g m e d d e l e l s e o m s t a t s a n e r k e n d e l s e s s it u a t i o n en. P r a k t is e r e n d e la n d in s p e k tø r e r k a n o p t a g e s s o m b id r a g y d e n d e m e d l e m m e r m e d d e r a f fø lg e n d e m u lig h e d f o r s æ r l i g e f a v o r a b l e r e g l e r f o r d a g p e n g e r e t v ed e v t. o v e r g a n g til n y d e n d e m e d l e m s s k a b, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 7. A s s is t e n t e r og o v e r e n s k o m s t a n s a t t e kan kun o p t a g e s s o m n y d e n d e m e d l e m m e r o g o p n å r d e r e f t e r d a g p e n g e r e t e f t e r 12 m å n e d e r s m e d l e m s s k a b i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d lo v g iv n in g e n s r e g l e r h e r o m, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 6 o g 7. T je n e s te m a n d s a n s a tte v il k u n n e o p t a g e s s o m n y d e n d e m e d l e m m e r, m e n u n d e r h e n s y n til t je n e s t e m a n d e n s s æ r l i g e s ik k e r h e d i a f s k e d i g e l s e s s i t u a t i o n e r, s y n e s d e r n o r m a l t ik k e at v æ r e d e n s t o r e a n le d n in g f o r d e n n e m e d l e m s g r u p p e til at b liv e a r b e j d s l ø s h e d s f o r s i k r e d e, s e lv o m t je n e s t e m æ n d e n e v e d a f s k e d i g e l s e r m e d v e n t e p e n g e o g s e n e r e p e n s i o n, v il ku nn e få d i s s e h æ v e t m e d d a g p e n g e n e op til 90 % a f h id tid ig lø n in d tæ g t. In d m e ld e lse s k a l s k e v e d i n d s e n d e l s e a f v e d la g t e o p t a g e l s e s b e g æ r i n g i u d fy ld t stan d til f o r e n in g e n. U d m e ld e ls e s k a l s k e s k r if t lig t o g g æ ld e r m e d v ir k n in g f r a u d lø b e t a f d et r e g n s k a b s h a l v å r, h v o r i u d m e l d e l s e s k e r. E t e k s e m p l a r a f k a s s e n s v e d t æ g t e r m. v. v i l b li v e t ils e n d t, n å r v e d t æ g t e r n e e r g o d k e n d t p å d e t s tifte n d e r e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e i s lu tn in g e n a f m a r t s i å r, h v o r f o r e n in g e n v il v æ r e r e p r æ s e n t e r e t v e d L a r s V iin h o lt o g N ie ls G r o v e.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere