Faglig k a l e n d e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig k a l e n d e r"

Transkript

1 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade 45 B Kbh. K. Telf. (01) Postgiro Sekretariatet er åbent mandag-fredag kl. 8,00-16,00 ANNONCEEKSPEDITION ved Teknisk Forlag, Skelbækgade 4,1717 København V, telefon (01) Faglig k a l e n d e r 2 5. ja n. b e g y n d e r f o r e n in g e n k u r s u s i m a t r i k u l æ r e f o r h o ld på Å r h u s T e k n ik u m. K u r s e t a fh o ld e s 11 p å h in a n d e n f ø l g e n d e f r e d a g e f e b r. a fh o ld e r f o r e n in g e n f a g l i g t m ø d e p å N y b o r g S tr a n d f e b r. a fh o ld e r f o r e n in g e n k u r s u s i v i r k s o m h e d s l e d e l s e på B y g g e c e n t r u m, M i d d e l fa r t m a r t s a f h o ld e r D a n s k K a r t o g r a f i s k S e ls k a b ''K o r t d a g e " på H o te l H v id e H u s, K ø g e a u g. a fh o ld e r f o r e n in g e n g e n e r a l f o r s a m l i n g p å V in g s t e d - c e n t e r e t f e b r. a fh o ld e r F I G d en X I V. In te r n a tio n a le l a n d m å l e r k o n g r e s i W a s h in g to n. M E D L E M S U D S E N D E L S E R o ja n. M e d d e l e l s e til d et e n k e lte m e d l e m o m k o n tin g e n tp å lig n in g e n 197 4, 4. ja n. H å n d b o g s u d s e n d e ls e n r. 2 1, g r u p p e 0 : L o v e M i l j ø m i n i s t e r i e t s p j e c e o m L a n d s - o g r e g io n s p la n læ g n in g til o r i e n t e r in g f ø r d r ø f t e l s e r n e p å N y b o r g m ø d e t S k e m a e r f o r f o r r e t n in g s s t a t i s t ik f o r S k e m a e r f o r in d k o m s t u n d e r s ø g e ls e n f o r H å n d b o g s u d s e n d e ls e n r. 2 2, g r u p p e 5: E k s p r o p r i a t io n o g ta k s a t io n. P e r s o n a l i a D e n f y ld e r N. T h o r k i l - J e n s e n, L y n g b y 80 å r. D en f y ld e r S ø r e n J u n g e r s e n, Å l s g å r d e 85 å r. D en 1. s e p t e m b e r 1973 h a r l a n d in s p e k t ø r f i r m a e t H tibbe o g T h o r l a c i u s, O d e n s e o v e r t a g e t d en a f la n d in s p e k t ø r E. A u d e h id til d r e v n e la n d in s p e k - t ø r f o r r e t n i n g i R in g e, d e r v i d e r e f ø r e s m e d la n d in s p e k t ø r K. H o lm s k o v, R in g e s o m d a g lig l e d e r o g m e d in d e h a v e r. D en 2. ja n u a r 1974 h a r l a n d in s p e k t ø r G. J e p p e s e n, K o ld in g o p ta g e t la n d in s p e k t ø r H an s B j e r r e S ø r e n s e n i l a n d in s p e k t ø r v ir k s o m h e d e n, s o m v i d e r e f ø r e s u n d e r n a v n e t: L a n d i n s p e k t ø r e r n e J e p p e s e n & B j e r r e S ø r e n s e n, A k s e l t o r v e t 2, K o ld in g. T l f. (05)

2 1974 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D T E K N IS K E M A N G L E R I f ø lg e d e t o f f i c i e l l e r e f e r a t f r a d e t n o r d is k e o m b u d s m a n d s r å d s m ø d e i ju n i y t r e d e s d e r ø n s k e o m, at n o r d is k h æ fte 1973 s k u lle b e h a n d le : 1) u d d a n n e l s e s p r o b l e m e r 2) n y e te k n is k e h jæ l p e m i d l e r i la n d m å lin g e n, s å d a n n e s in d v ir k e n p å m å l e - o g b e r e g n i n g s m e t o d e r o g ik k e m in d s t d e r e s i n d v i r k en p å lø n s o m h e d e n. N u f o r e l i g g e r h æ fte t, o g v i m å ig e n k o n s t a t e r e, at d e t e r k e m is k f r i f o r a r t i k l e r o m l a n d m å lin g e n s te k n ik o., i g n. D e t d a n s k e b id r a g h a r d o g en v i s k o m i s k v æ r d i. D et h a n d le r b l. a. o m p r o g n o s e r f o r e n e r g i f o r b r u g, m e n e r d e s v æ r r e k o n c i p e r e t, in d e n n o g le m e l l e m ø s t l i g e p la n læ g g e r e d r e j e d e lid t på h a n e n. N y b o r g - m ø d e t v il h e l l e r ik k e b y d e på e t e n e s t e f o r e d r a g o m e x a k te e m n e r. A r n e S ø r e n s e n v il n o k k u nn e l e v e r e m e g e n b r a g e s n a k o m l a n d s b y s a m fu n d e t - h is t, h v o r v e je n s lå r en bugt - m e n m a n m å ik k e g l e m m e, at f o lk f o r n o g le å r s id e n s to d på n a k k e n a f h in a n d e n, d a c i v. i n g. D r e s l i n g (i et m i n d r e l o k a l e. ) h o ld t f o r e d r a g o m e le k t r o n is k a fs t a n d s m å lin g. D e n g o d e tils lu tn in g til m a n g e E D B - k u r s e r (c a d e lt a g e r e til d a to ) m å v æ r e v e lk e n d t, s e lv o m d e t m a b e k l a g e s, at L E S A ik k e a n g r i b e r n e to p på d e t te felt' m e d a lle til r å d ig h e d s tå e n d e m i d l e r - p lu s lid t e x t r a. O v e r i n g e n i ø r M o l l e r b e m æ r k e d e på s id s t e n o r d is k e m ø d e, at t e k n is k e p r o b l e m e r a l d r i g v a r b le v e t p l a c e r e t c e n t r a lt - s o m h o v e d e m n e - v e d d i s s e m ø d e r. J e g v il d e r f o r g e r n e s p ø r g e r e t t e v e d k o m m e n d e : 1) H v o r f o r h a r m a n ik k e o p fy ld t n o g le a f d e ø n s k e r, d e r b l e v f r e m s a t o m in d h o ld e t a f n o r d is k h æ f t e? 2) H v o r f o r h o ld e s d e r så få f o r e d r a g p å N y b o r g o m t e k n is k e, e x a k te e m n e r? J. O. J e n s e n N o r d is k h æ fte 1973 S om en a f d e m, d e r m å s k e - i m in e g e n s k a b a f r e d a k t ø r - k an b e t e g n e s s o m " r e t t e v e d k o m m e n d e ", s k a l je g g e r n e p r ø v e at s v a r e p å J e n s O. J e n s e n s e n e s p ø r g s m å l. D e t v i s t e s ig u g ø r li g t f o r m in e t r e n o r d is k e k o l l e g e r at f r e m s k a f f e en a r t ik e l o m d e t te k n is k e e m n e - s o m l æ s e r n e h a r s e t, fa ld t F in la n d h e lt u d, o g D a n m a r k f r e m s k a f f e d e d e n s v e n s k e a r t ik e l I F r a d a n s k s id e h a v d e v i n e t o p haft et in d læ g p å d e t n o r d is k e m ø d e i Å b o i 1972 o m e m n e t (s e " L a n d i n s p e k t ø r e n " s 2 6. b in d s id e 788 til ), så j e g v a r s o m r e d a k t ø r o g v i c e - o m b u d s m a n d n o g e t t ilb a g e h o ld e n d e m e d at k a s te m i g ud i ja g t p å s k r ib e n t n e to p til d e tte e m n e. S om tid e n g i k, o g d et så s m å n in g o m r y g t e d e s, at J. O. J e n s e n v a r b le v e t s e n io r s t i p e n d i a t m. m., o v e r n o g e t n æ r d e t s a m m e e m n e, fa n d t je g d e t r i m e l i g s t at v e n t e m e d at s ø g e n o g e t f r e m s k a f f e t til d e r f o r e lå n o g e t v i r k e l ig t g e n n e m a r b e jd e t o g g o d t m a t e r i a l e f r a h an s h å n d. N å r d et f o r e l i g g e r - o g J. O. J. sk a l jo b l. a. m e d d e l e n o g e t o m e m n e t p å F IG ^ s k o n g r e s i W a s h in g to n i s e p t e m b e r sk a l d e t v æ r e m i g en g læ d e at b r in g e d e t i " L a n d in s p e k t ø r e n " e l l e r f o r e s l å d e t o p t a g e t i et k o m m e n d e n o r d is k h æ f te. M e d v e n l ig h ils e n K a y L a u r it z e n

3 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e O V E R E N S K O M S T M E D A M T S R Å D S F O R E N I N G E N F o r e n in g e n h a r d. 3. ja n u a r 1974 in d g å e t o v e r e n s k o m s t m e d a m t s r å d s f o r e - n in g e n o m l a n d i n s p e k t ø r e r s a n s æ t t e ls e s f o r h o ld i a m t s k o m m u n e r o g a fta lt en r æ k k e æ n d r in g e r i 1, s t k. 2 - t i l l æ g f o r v i s s e m e d l e m m e r, d e r h a r få e t d i r e k t e u n d e r r e t n in g h e r o m. E n d v id e r e e r in d g å e t en h o v e d a ft a le. O v e r e n s k o m s t e n m e d t i lh ø r e n d e p r o t o k o l la t e r id e n t is k m e d d en t i l s v a r e n d e m e l l e m fo r e n in g e n o g s ta t e n, id e t b e m æ r k e s, at b e s t e m m e l s e n o m r å d i g h e d s t i ll æ g til v i s s e l a n d in s p e k t ø r e r ik k e fin d e s i a fta le n m e d a m t s r å d s f o r e - n in g e n. O p m æ r k s o m h e d e n h e n le d e s p å, at a m t s r å d s f o r e n i n g e n i sin f ø l g e s k r i v e l s e til d e e n k e lte a m t s k o m m u n e r h e n s t il le r f ø lg e n d e v e d r. t j e n e s t e r e j s e r : S om d et f r e m g å r a f o v e r e n s k o m s t e n s 1 3, y d e s d e r på t j e n e s t e r e j s e r o g u n d e r u d s t a t io n e r in g l a n d in s p e k t ø r e r s o m h id til b e f o r d r i n g s g o d t g ø r e l s e s a m t t i m e - o g d a g p e n g e e f t e r d e f o r t j e n e s t e m æ n d g æ ld e n d e r e g l e r, s å l e d e s at l a n d in s p e k t ø r e r m e d in d til 9 å r s a n c ie n n it e t h e n f ø r e s u n d e r s a ts B o g ø v r i g e u n d e r s a ts A. M e d h e n s y n til a d g a n g e n til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e b e m æ r k e s i ø v r i g t f ø lg e n d e : a) S å fr e m t d e r e r t ild e lt en la n d in s p e k t ø r et b e s t e m t d is t r i k t s o m d a g lig t a r b e j d s f e l t, kan d e tte r e g n e s s o m t je n e s t e s t e d m e d d en v ir k n in g, at d e r ik k e y d e s t i m e - o g d a g p e n g e f o r r e j s e r i e - g e t d is t r ik t. b) B e s t e m m e l s e r n e i a m t s r å d s f o r e n i n g e n s o v e r e n s k o m s t o m d et o v e r e n s k o m s t a n s a t t e p e r s o n a l e s a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e h a r g iv e t a n le d n in g til en d e l v a n s k e l ig h e d e r i p r a k s i s, id e t s ta t e n s r e g l e r, d e r e r g r u n d la g e t f o r d en o v e r e n s k o m s t m æ s s i g e o r d n in g, u n d e r tid e n kun v a n s k e lig t l a d e r s ig t i ll e m p e p å a m t s k o m m u n e r n e s f o r h o l d. D e t b e m æ r k e s i d e n f o r b i n d e l s e, at d e a m t s k o m m u n a le t je n e s t e m æ n d ik k e h a r n o g e n a lm i n d e l ig a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e, m e n at d e a m t s k o m m u n a le t je n e s t e m æ n d s a d g a n g til at o p p e b æ r e t i m e - o g d a g p e n g e e r a fh æ n g ig a f d e t e n k e lte a m t s r å d s v e d t a g e l s e. U n d e r h e n s y n h e r t i l e r d e r m e l l e m p a r t e r n e e n ig h e d o m, at b e s t e m m e l s e n i 13 i a m t s r å d s f o r e n i n g e n s o v e r e n s k o m s t m å f o r t o l k e s u n d e r h e n s y n til d e a f d e e n k e lte a m t s r å d v e d t a g n e ( p r a k t is e r e d e ) o r d n in g e r f o r s å v id t a n g å r 'le n p å g æ ld e n d e a m t s k o m m u n e s t je n e s t e m æ n d, l i g e s o m f a s t s æ t t e l s e a f, h v a d d e r s k a l f o r s t å s v e d d a g lig t a r b e jd s f e l t, m å a fh æ n g e a f d et p å s t e d e t s æ d v a n lig e. A m t s r å d s f o r e n i n g e n h e n s t il le r i ø v r i g t til a m t s r å d e n e, at d e t v e d n y a n s æ t t e ls e p r æ c i s e r e s i a n s æ t t e l s e s b r e v e t, at d en a n s a t t e s t j e n e s t e s t e d f a s t s æ t t e s a f a m t s r å d e t, o g at d en a n s a tte e f t e r a m t s r å d e t s n æ r m e r e b e s t e m m e l s e m å v æ r e f o r p l i g t e t til at t å l e, at han kan h a v e s k ift e n d e t je n e s t e s t e d, e v e n tu e lt f l e r e t j e n e s t e s t e d e r s a m t id ig e l l e r - f o r v i s s e s t il li n g e r - h e le a m t s k o m m u n e n s o m d a g lig t a r b e jd s f e l t m e d d en v ir k n in g, at t i m e - o g d a g p e n g e ik k e y d e s. D e n n e b e s t e m m e l s e o m t i m e - o g d a g p e n g e o g - ik k e m i n d s t a n s æ t t e ls e s s t e d b y g g e r ik k e s o m a n fø r t p å en a fta le m e d fo r e n in g e n. S å fr e m t d i s s e r e g l e r s k a l v æ r e g æ ld e n d e, m å d e i n d f ø r e s i a n s æ t t e ls e s k o n t r a k t e r n e, h v o r f o r f o r e n in g e n k r a ft ig t h e n s t il le r til m e d l e m m e r n e at v æ r e o p m æ r k s o m m e på d e tte f o r h o l d, d e r v il k u n n e h a v e u h e ld ig e k o n s e k v e n s e r

4 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R S T U D I E T F o r e n in g e n h a r 16. ja n s k r e v e t s å l e d e s til u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r e n : V e d r. fly t n in g a f la n d in s p e k t ø r s t u d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r. D a d e t i f o r å r e t 1971 b le v b e k e n d t, at m a n o v e r v e j e d e en u d fly tn in g a f la n d i n s p e k t ø r s t u d i e t fr a D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o l e, h e n v e n d te la n d in s p e k t ø r f o r e n i n g e n s i g til d a v æ r e n d e u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r H e lg e L a r s e n i et b r e v a f , h v o r i m a n t ilk e n d e g a v, at s tu d ie t b e fa n d t s ig i en v a n s k e l i g s itu a tio n på h ø js k o l e n, o g at m a n d e r f o r v i l l e v æ r e i n d f o r s t å e t m e d en u d fly tn in g a f s tu d ie t u n d e r v i s s e n æ r m e r e a n g iv n e f o r u d s æ t n in g e r. I o k t o b e r 1972 f æ r d i g g jo r d e et a f f o r e n in g e n n e d s a t f o r s k n i n g s - o g u d d a n n e l s e s u d v a lg en b e tæ n k n in g o m la n d in s p e k t ø r u d d a n n e ls e n, o g d e n n e b e tæ n k n in g b le v f r e m s e n d t til d a v æ r e n d e u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r K nud H e in e s e n v e d s k r i v e l s e a f D et f r e m g å r a f b e tæ n k n in g e n at m a n f in d e r, at u d d a n n e ls e n h e n s i g t s m æ s s i g t kan h e n læ g g e s til et u d d a n n e ls i :jc e n t e r, id e t d e r d o g - jæ v n fø r b e tæ n k n in g e n s s id e o p s t i l l e s h e lt fu n d a m e n t a le k r a v til d e tte u d d a n n e l s e s c e n t e r s f a g l i g e o m r å d e o g s t r u k t u r. F o r e n i n g e n e r b e k e n d t m e d, at d e r e r f ø r t fo r h a n d lin g m e l l e m F a g r å d e t f o r la n d in s p e k t ø r v id e n s k a b på D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le o g I n t e r im - s t y r e t v e d Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r o m en e v e n t u e l fly t n in g a f s tu d ie t til d e t te c e n t e r, o g f o r e n in g e n h a r h a ft l e jli g h e d til at g ø r e s i g b e k e n d t m e d g r u n d la g e t f o r o g r e s u l t a t e r n e af d i s s e f o r h a n d li n g e r. D a en a f g ø r e l s e a f s p ø r g s m å le t o m o v e r f l y t n i n g a f s tu d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r m å a n t a g e s at v æ r e n æ r t f o r e s t å e n d e, fin d e r la n d in s p e k t ø r f o r e n in g e n a n le d n in g til at b e m æ r k e, at b e t i n g e l s e r n e f o r s tu d ie t v e d d e t n y e c e n t e r e f t e r v o r o p fa t t e l s e ik k e s y n e s at o p f y ld e d e f o r u d s æ t n in g e r m a n fr a f o r e n in g e n s s id e h a r g jo r t s i g i b r e v a f o g e j h e l l e r d e k r a v f o r s k n i n g s - o g u d d a n n e ls e s u d v a lg e t h a r s t ille t f o r tilk n y tn in g a f s tu d ie t til et u d d a n n e l s e s c e n t e r. F o r e n in g e n kan d e r f o r ik k e på d et f o r e l i g g e n d e g r u n d la g a n b e fa le en u d fly t n in g a f la n d in s p e k t ø r s t u d ie t til Å l b o r g u n i v e r s i t e t s c e n t e r. F R A F O L K E T I N G E T I 2. s a m lin g /7 4 e r fø lg e n d e l o v f o r s l a g, d e r k a n h a v e s æ r l i g i n t e r e s s e f o r la n d in s p e k t ø r e r f r e m s a t : L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f G lis t r u p m. f l. : O m æ n d r in g a f l o v o m l a n d b r u g s e j e n d o m m e. A f b e m æ r k n i n g e r n e til l o v f o r s la g e t f r e m g å r, at f o r s l a g s s t i l l e r n e m e n e r, h e le lo v e n f o r m e n t l i g b ø r o p h æ v e s, m e n at m a n in d s k r æ n k e r s ig til nu at f o r e s l å b o p æ ls p lig t e n m. v. o p h æ v e t. L O V F O R S L A G N R, 16 - f r e m s a t d e n a f f in a n s m i n is t e r e n : O m o p h æ v e l s e a f l o v om en s æ r l i g a fg ift v e d o v e r d r a g e l s e a f fa s t e je n d o m (lo v n r a f ). O p h æ v e ls e n f o r e s l å s at t r æ d e i k r a ft d en 1. o k t o b e r A f b e m æ r k n in g e r n e f r e m g å r, at a fg ifte n m å a n t a g e s at v ir k e f o r d y r e n d e på p r i s e r n e f o r fa s t e je n d o m o g b e la s t e n d e p å p a n t e b r e v s m a r k e d e t. L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f la n d b r u g s m in is t e r e n : O m g r u n d f o r b e d r in g s l å n. E ft e r f o r s l a g e t o p h æ v e s e n h v e r f o r m f o r s t a t s t i l sku d o g s ta t s lå n til g r u n d f o r b e d r in g (d r æ n in g, a fv a n d in g v e d v a n d l ø b s r e g u l e r in g e l l e r p u m p e s t a t io n e r ), o g s ta t e n s m e d v i r k e n b e g r æ n s e s til a le n e at s k a b e h j e m m e l fo r f o r t r i n s p a n t e r e t f o r g r u n d f o r b e d r in g s l å n y d e t a f b a n k e r, s p a r e k a s s e r o g k r e d i t f o r e n i n g e r. S a m tid ig f o r e s l å s l o v n r. 126 a f o m f in a n s i e r i n g a f g r u n d f o r b e d r in g o g v a n d l ø b s r e g u l e r i n g o p h æ v e t

5 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 1974 s i d e L O V F O R S L A G N R f r e m s a t d en a f G lis t r u p m. f l. : O m o p h æ v e ls e a f l o v o m b y - o g la n d z o n e r ( jf r. l o v b k g. n r. 340 a f ). I b e m æ r k n in g e r n e til l o v f o r s l a g e t h e d d e r d e t : MF o r m å l e t m e d l o v f o r s l a g e t e r at g iv e d e m i n d r e la n d s b y s a m f u n d m u lig h e d f o r at g e n n e m g å en n ø d v e n d ig u d v ik lin g, s o m g i v e r d e m en r i m e l i g c h a n c e f o r at b e s t å, s a m t at æ n d r e d e s k æ v h e d e r o g d et k u n s tig e m a r k e d f o r jo r d til b o l i g - o g e r h v e r v s b e b y g g e l s e, d e r e r o p s t å e t e ft e r l o v e n s ik r a ft t r æ d e n. " K a y L a u r it z e n P R I S S T O P - L o v n r. 14 a f 16. ja n u a r Ved erhvervsmæssigt salg lier i landet af varer må der ikke tages højere priser end de det) 2. januar 1974 gældende. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må producenter forhøje priserne med beløb til dækning af stigninger i priser for råvarer og hjælpestoffer. Importører, grossister og detaillister må ved videresalg af varer forhøje priserne med beløb til dagning af stigninger i indkøbsprisen. Ved prisforhøjelser efter 1. og 2. pkt. anvendes kostprisprineippet. 2. For transport- og tjenesteydelser her i landet må der ikke tages højere priser, takster eller honorarer end de den 2. januar 1974 gældende. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tnå takster for transportydelser forhøjes med beløb til dækning af stigning i udgifterne til driv- og smøremidler. For tjenesteydelser må priser, takster og honorarer forhøjes med beløb til dækning af stigning i priser på materialer, som medgår til tjenesteydelsen. Bestemmelsen i 1, stk. 2, sidste pkt., gælder tilsvarende. 3. Bestemmelserne i 1 og 2 finder også anvendelse ved offentlige virksomheders salg af varer og levering af transportog tjenesteydelser. 4. Monopoltilsynnt kontrol le rer overholdelsen af bestemmelserne i 1*3. Stk, 2. Virksomheder, som er omfat tet af loven, skal kunne dokumentere grundlaget for deres prisfastsættelse samt de den 2. januar 1974 gældende priser. I modsat fiild kan monopoltilsynet kræve priserne nedsat til beløb, sotn monopoltilsynet finder bedst stemmende med bestemmelserne i 1 g 2. Stk. 3. Monopoltilsynet kan undtage vare- eller erhvervsområder fra bestemmelserne i 1 og 2, hvor markedsforholdene eller varens eller ydelsens karakter tnlor derfor. Stk. 4. Monopoltilsynei krjri, hvor hensynet til forsyningsforholdene gør det psikrævet, for bestemte virksomheder eller brancher undtage fra bestemmelserne i 1 og Virksomheder inden for industri, håndværk og handel, som for salg af varer her i landet fastsætter eller tilkendegiver priser eller avancer for videresalg i efterfølgende omsætningsled, skal anmelde disse og amdringer heri til monopoltilsynet. Anm e ld e ls e skal ske snarest muligt og senest samlidig med, at priserne meddeles de efterfølgende omsætningsled. S/k. 2. De priser, der den 2. januar 1974 er tilkendegivet- for videresalg i efterfølgende omsætningsled, må ikke forhøjes, medmindre forhøjelsen skvides forhold som. nævnt i ].x tk. 2. Stk. 3. Monopoltilsynet kan undtage fra bestemmelserne i stk Loven omfatter ikke lou- og arbejdsforhold eller priser, takster og honorarer, der fastsættes ved lov eller i henhold til lovgivningen skal godkendes af folketinget«finansudvalg. 7. Med hensyn til monopoltilsynets beføjelser til at kræve oplysninger m. v. og med hensyn til klage over tilsynets afgørelser finder reglerne i 15, jfr. 20, og 18 i lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger tilsvarende anvendelse. Dog kan monopoltilsynets afgørelser efter 4, stk. 2, 2. pkt., ikke påklages t il monopolankenævnet. Stk. 2. De af monopoltilsy net i henhold til 4, stk. 3 og 4,'og 5, stk. 3, fastsatte generelle bestemmelser bekendtgøres i Statstidende. 8. Overtrædelse af bestemmelserne i 1, stk. 1, 2, stk. 1, og 5, stk. I og 2. straffes med bøde eller hadte. Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at meddele oplysninger, som afkræves ham i henhold til 7, jfr. monopollovens 15. Stk. 3. Den, som i forhold, der er omfattet af loven, meddeler monopoltilsynet eller monopolankenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier forhold af betydning for den pågældende sags afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov

6 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Stk. 4. Den, der undlader at efterkomme et af monopoltilsynet meddelt pålæg efter 4, stk. 2, 2. pkt.. straffes med bød o eller hæfte. Stk. 5, Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådun. Stk. 6. Ved behandlingen af sager i henhold til denne bestemmelse finder de i lov om rettens pleje, kapitel 69, indeholdte regler anvendelse i samme omfang som i sager, der påtales af statsadvokaten. 9. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. 10. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og bortfalder den 24. februar Stk. 2. Indtil 1. marts 1974 er 4, 5, 8 og 11 i lov nr. 115 af 2. april 1971 om \»riser ug avancer ude af kraft. Sager, der vei^rer for monopolankenævnet ved lovens ikrafttræden, afgores dog efter pris- og avanceloven af L oven gælder ikke for Færøerne og C rønland. Givet på Christiansborg slot,den 10. januar U n d e r V o r K o n g e lig e H å n d og Segl. M A R G R E T H E R. P. N y b o e A n d e rsen. L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t s c i r k u l æ r e a f 1 7» d e c e m b e r ] fy? C i r k u l æ r e om o p h æ v e l s e a f c i r k u l æ r e om l o v om l a n d b r u g s e j e n d o m m e. L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t s c i r k u l æ r e n r a f 8. n o v e m b e r ] om l o v om l a n d b r u g s e j e n d o m m e o p h æ v e s. * L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t, d e n 1 7. d e c e m b e r P.M.V. V a l d. H o r n s l e t T o v e L e n s e - M ø l l e r o L I G N I N G S D I R E K T O R A T E T o p l y s e r, at L L O a k t ie r s k a l o p g i v e s til k u r s 170 o g L E S A a k t ie r til k u r s 100 p å s e lv a n g i v e l s e n

7 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e L Ø N M O D T A G E R F R A D R A G E T S E L V A N G I V E L S E N S P K T. 22 N e d e n f o r o m t a l e s m e d g r u n d la g i a r t ik e l i IN G E N IØ R E N n r. 10, d e c , d e v æ s e n t lig s t e b e s t e m m e l s e r v e d r ø r e n d e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t m e d h e n b lik på at m u l i g g ø r e d e t f o r m e d l e m m e r n e at u d n y tte d e n n e f r a d r a g s m u l ig h e d fu ld t u d. D e r s k e r s t a d ig b e g r æ n s n i n g e r i a d g a n g e n til at f o r e t a g e f r a d r a g i d e n s k a t t e p lig t ig e in d k o m s t, m e n e r f a r i n g e n v i s e r t i ll ig e, at d e m u l ig h e d e r f o r f r a d r a g, d e r b l i v e r t ilb a g e, ik k e u d n y tte s fu ld t u d. Et e k s e m p e l h e r p å e r d e m u l i g h e d e r, d e r i n d r ø m m e s in d e n f o r s e l v a n g i v e l s e n s p k t D e t n o r m a l e e r h e r, at d e r u d en k r a v om d o k u m e n ta tio n i n d r ø m m e s et fa s t l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. E r f o r h o ld e t i m i d l e r t i d d e t, at d en s k a t t e p lig t ig e k a n g o d t g ø r e, at d e a fh o ld te u d g if t e r, s o m l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t s k u lle t r æ d e i s te d e t f o r, u d g ø r et s t ø r r e b e lø b end l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t, k an d e tte s t ø r r e b e lø b f r a d r a g e s i s te d e t f o r. D en e n k e lte s k a t t e p lig t ig e m å d e r f o r f o r e t a g e to b e r e g n in ^ g e r : F o r d e t f ø r s t e en b e r e g n i n g a f, h v o r s t o r t d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g v il kunne b li v e, o g d e r n æ s t, o m d e u d g if t e r, v e d k o m m e n d e r e n t fa k tis k h a r h a ft s o m l ø n m o d t a g e r, t i l s a m m e n u d g ø r et s t ø r r e b e lø b end d e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. F o r m a n g e a n s a tte la n d in s p e k t ø r e r v il d e r v æ r e m u lig h e d f o r at få f r a d r a g f o r en r æ k k e p o s t e r, s å l e d e s at d e fa k t is k e u d g ift e r o v e r s t ig e r l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t. D e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g kan f o r e t a g e s i d en s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t f o r p e r s o n e r, d e r h a r lø n in d tæ g t, h e r u n d e r f r i t o p h o ld o g a n d r e g o d e r, s o m lø n m o d t a g e r e n h a r i k r a ft a f a r b e j d s f o r h o l d e t. D e t fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g t r æ d e r i s te d e t f o r 1) u d g if t e r, s o m d e n s k a t t e p lig t ig e m å t t e h a v e i f o r b i n d e l s e m e d d et in d t æ g t s g iv e n d e a r b e j d e s u d f ø r e l s e 2) u d g if t e r, s o m v e d k o m m e n d e m å t t e h a v e i f o r b i n d e l s e m e d u d g i ft e r til b e f o r d r i n g 3) u d g if t e r til k o n t in g e n t e r til f a g lig e s a m m e n s l u t n i n g e r s a m t 4) u d g if t e r til a r b e j d s l ø s h e d s f o r s i k r i n g. L ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t u d g ø r f o r 1973 k r , - d o g h ø js t 20 p c t. a f lø n in d t æ g te n. O m f a t t e r in d k o m s t a n s æ t t e l s e n en k o r t e r e p e r i o d e end 1 å r, e r f r a d r a g e t k r , - f o r h v e r k a l e n d e r m å n e d, h v is b e g y n d e ls e l i g g e r in d e n f o r n æ v n te p e r i o d e, m e n d o g h ø js t 20 p c t. a f lø n in d t æ g te n. D e t a n f ø r e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t f o r u d s æ t t e r et e g e n t lig t a n s æ t t e l s e s f o r h o l d, o g d e r y d e s e k s e m p e l v i s ik k e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g i f o r b i n d e l s e m e d o p n å e d e b e s t y r e l s e s h o n o r a r e r. A d g a n g til l ø n m o d t a g e r f r a d r a g u d e lu k k e s d o g ik k e v e d, at d en p å g æ ld e n d e h e lt e l l e r d e lv i s a flø n n e s m e d ta n t ie m e e l l e r på p r o v i s i o n s b a s i s, l i g e s o m en d i r e k t ø r, d e r e r a n s a t i en v i r k s o m h e d, kan få l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. H v is l ø n m o d t a g e r e n e r en g ift k v in d e, o p g ø r e s l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t s æ r s k il t f o r h e n d e, o g f r a d r a g e t o p g ø r e s u a fh æ n g ig a f d en f r a d r a g s o p g ø r e l s e, æ g te m a n d e n h a r f o r e t a g e t v e d o p g ø r e l s e n a f sin s k a t t e p lig t ig e in d k o m s t. D e t a n f ø r e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t kan o p n å s, u a n s e t o m l ø n m o d t a g e r e n e r fu ld t e l l e r b e g r æ n s e t s k a t t e p lig t ig h e r i la n d e t. D e t a n f ø r e s e n d v id e r e, at d e r kun y d e s ét l ø n m o d t a g e r f r a d r a g, u a n s e t at d e n s k a t t e p lig t ig e h a r h a ft f l e r e a r b e j d s g i v e r e s a m t id ig. E n d e lig b e m æ r k e s, at l ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t kan b e r e g n e s, så læ n g e d en s k a t t e p lig t ig e h a r h a ft lø n in d tæ g t f r a et a n s æ t t e l s e s f o r h o l d, u a n s e t at v e d k o m m e n d e s a m t id ig h a r d r e v e t s e lv s t æ n d ig e r h v e r v s v i r k s o m h e d. L ø n m o d t a g e r f r a d r a g e t

8 1974 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D kan ik k e b e r e g n e s a f in d t æ g t e r, d e r b e s t å r i p e n s i o n, f o lk e p e n s io n, i n v a lid e r e n t e e l l e r lig n e n d e, l i g e s o m l ø n m o d t a g e r f r a d r a g et ik k e kan b e r e g n e s a f m o d t a g e t o f fe n t l ig u n d e r s t ø t t e ls e e l l e r a r b e jd s l ø s h e d s u n d e r s t ø t t e l s e. Som e k s e m p l e r p å u d g if t e r, d e r v il ku nn e m e d r e g n e s in d en f o r s e lv a n g i v e l s e n s r u b r i k 2 2, a n f ø r e s til i n s p ir a t io n f o r m e d l e m m e r n e : F a g l ig e k o n t in g e n t e r F o r l a n d in s p e k t ø r e r s p e c i e l t k o n tin g e n t til fo r e n in g e n o g s e n e r e d e t m u lig e b id r a g til a r b e j d s f o r s i k r i n g e n. B e f o r d r i n g s f r a d r a g B e f o r d r i n g s f r a d r a g i n d r ø m m e s i tilfæ ld e a f a fh o ld te u d g if t e r til b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s s t e d, r e s p e k t i v e v e d r ø r e n d e u d g ift e r til b e f o r d r i n g m e l l e m s k ifte n d e a r b e jd s s t e d e l l e r m e l le m f l e r e s a m t id ig e a r b e j d s s t e d e r. F o r b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s s t e d i n d r ø m m e s kun f r a d r a g, d e r s o m u d g ifte n o v e r s t i g e r k r ,- o g d et e r e n d v id e r e f a s t s a t, at d et o v e r s k y d e n d e b e lø b ska l a n d r a g e m in d s t k r , - f o r at f r a d r a g kan i n d r ø m m e s. E n d e lig m å f r a d r a g e t ik k e o v e r s t i g e k r , - s v a r e n d e t i l, at d e r kun i b e r e g n in g e n t a g e s h e n s y n til b e f o r d r i n g s u d g i f t e r p å ia lt k r , -. D e t a n f ø r e s, at f r a d r a g s r e t t e n g æ ld e r b e f o r d r i n g m e l l e m s æ d v a n lig b o p æ l o g a r b e jd s p l a d s, o g at d e r ik k e f o r m e r u d g i f t e r e k s e m p e l v i s s o m f ø lg e a f b e f o r d r i n g f r a s o m m e r h u s t i l a r b e jd s p l a d s y d e s y d e r l i g e r e f r a d r a g. U d g ifte n til b e f o r d r i n g m e l l e m h je m o g a r b e jd s p l a d s b e r e g n e s, h v is o f fe n t l ig e t r a n s p o r t m i d l e r b e n y t t e s, s å l e d e s at u d g ifte n v e d a n v e n d e ls e a f b i l l i g s t e o f f e n t l i g e t r a n s p o r t m i d d e l l æ g g e s til g r u n d. O p g ø r e ls e n kan s å l e d e s o m fa t t e f. e k s. b u s k o r t fr a b o p æ l til s ta t io n o g k ø r s e l fr a s ta tio n til a r b e jd s p l a d s. I d e t t i l f æ ld e, h v o r p r iv a t b e f o r d r i n g s m i d d e l e r b e n y tte t, m e n h v o r o f fe n t lig e t r a n s p o r t m i d l e r ku nn e v æ r e b e n y tte t, k an i f r a d r a g e t kun m e d r e g n e s d e n u d g ift, s o m v i l l e h a v e v æ r e t a fh o ld t v e d b e n y t t e ls e n a f o ffe n t lig t b e f o r d r i n g s m i d d e l. H v is d e r ik k e f o r e l i g g e r m u lig h e d f o r b e n y t t e ls e a f o ffe n t lig t t r a n s p o r t m i d d e l, o p g ø r e s u d g ifte n v e d at a n v e n d e p r iv a t b e f o r d r i n g s m i d d e l s å l e d e s : B il o g m o t o r c y k e l m e d s id e v o g n 30 ø r e / k i l o m e t e r M o t o r c y k e l o g s c o o t e r 26 ø r e / k i l o m e t e r K n a ll e r t 20 ø r e / k i l o m e t e r f o r d e f ø r s t e k i l o m e t e r, h e r e f t e r 15 ø r e / k i l o m e t e r, o g f o r fu ld s tæ n d ig h e d e n s s k y ld i d i s s e e n e r g i k r i s e - o g m o t i o n s t i d e r : C y k e l 20 ø r e / k i l o m e t e r, m a k s. k r , - p r. å r. U d g ifte n til b e f o r d r in g m e l l e m s k ifte n d e a r b e j d s s t e d e r e l l e r m e l l e m f l e r e s a m t id ig e a r b e j d s s t e d e r k a n, i d et o m fa n g d i s s e u d g ift e r g o d t g ø r e s a f d en p å g æ ld e n d e a r b e j d s g i v e r o g i d et o m f a n g, f r a d r a g e t ik k e o v e r s t i g e r d en m o d ta g n e g o d t g ø r e l s e, d e r i n d t æ g t s f ø r e s, f r a d r a g e s v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. F r a d r a g e t f o r e t a g e s i in d k o m s t e n u n d e r s e l v a n g i v e l s e n s p k t. 1 m e d et b e lø b, d e r d o g ik k e m å o v e r s t i g e d e n m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e. H a r d e fa k t is k e u d g if t e r r e n t fa k tis k o v e r s t e g e t de m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e r, kan d et o v e r s k y d e n d e b e lø b f r a d r a g e s u n d e r p k t H v o r g o d t g ø r e l s e n f o r b e n y t t e ls e a f e g e n b il i et f i r m a s t je n e s t e m o d t a g e s e f t e r t a k s t e r, d e r ik k e o v e r s t i g e r d e a f f in a n s m i n is t e r i e t fa s t s a t t e f o r t je n e

9 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e s t e m æ n d s b e f o r d r i n g s g o d t g ø r e l s e, kan d e r s o m u d g ift f r a t r æ k k e s et b e lø b s v a r e n d e til d en m o d t a g n e k ø r s e l s g o d t g ø r e l s e u d e n n æ r m e r e d o k u m e n ta tio n f o r u d g ift e r n e s s t ø r r e l s e, s å l e d e s at b il e n s e je r ik k e s k a l b e s k a t t e s a f n o g e n d e l a f k ø r s e l s g o d t g ø r e l s e n v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. U d e p e n g e I h e n h o ld til o v e r e n s k o m s t e n t i l k o m m e r d e r a s s is t e n t h o s p r a k t i s e r e n d e la n d in s p e k t ø r, d e r b e s k æ f t i g e s v e d u d e a r b e jd e på s k ifte n d e a r b e j d s s t e d e r et u d e t illæ g til d æ k n in g a f e k s t r a u d g if t e r til f o r t æ r i n g p å d a g e, h v o r a s s i s te n te n ik k e h a r k u n n et b e n y tte f i r m a e t s f r o k o s t s t u e. B e m æ r k at d e tte u d e t illæ g j f r. L a n d s s k a t t e r e t t e n s k e n d e ls e a f i m e d f ø r a f L i g n i n g s l o v e n s 9 stk. 4, e r f r a d r a g s b e r e t t i g e t, o g s å jæ v n s i d e s m e d d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g (s e M e d d e le l s e s b la d e t 1971 s id e ). T e l e f o n u d g i ft e r, a r b e j d s v æ r e l s e, k o n t o r u d s t y r m. v. A fh o l d e s i f o r b i n d e l s e m e d o p n å e l s e a f lø n in d tæ g te n u d g ift e r a f o v e n n æ v n te a r t, v il d i s s e k u n n e f r a d r a g e s. T e l e f o n u d g i f t e r n e s s t ø r r e l s e m å n o r m a l t o p g ø r e s s k ø n s m æ s s ig t s o m en a n d e l a f d e s a m l e d e t e l e fo n u d g if t e r e v t. e k s l. a b o n n e m e n t s a fg ift e n. F r a d r a g f o r a r b e j d s v æ r e l s e e r b e tin g e t a f, at d et p å g æ ld e n d e v æ r e l s e e r in d r e t t e t o g a le n e a n v e n d e s til d et e r h v e r v s m æ s s i g e f o r m å l o g o p g ø r e s s o m en a n d e l a f h u s le je n r e s p. l e je v æ r d i e n. K o n t o r u d s t y r v il ku nn e o m fa t t e t e g n e r e k v i s i t t e r, f r i m æ r k e r, b r e v p a p i r, s k r i v e m a s k i n e, r e o l e r o g lig n. A r b e j d s t ø j F r a d r a g f o r a r b e j d s t ø j i n d r ø m m e s, n å r a r b e jd e t p å f ø r e r s k a t t e y d e r e n u d g ift e r ud o v e r a lm i n d e l ig b e k læ d n in g, o g h v o r d en p å g æ ld e n d e s e l v m å a fh o ld e e k s t r a o m k o s t n in g e n til d en s æ r l i g e a r b e jd s d r a g t. D e r e r s æ r r e g l e r f o r f r a d r a g e n e s s t ø r r e l s e a fh æ n g ig a f e r h v e r v s g r u p p e. F o r e k s. v il i n g e n i ø r e r, d e r a n v e n d e r k itte l e l l e r lig n e n d e b e k læ d n in g ku nn e in d r ø m m e s et f r a d r a g p å k r , -. E ft e r u d d a n n e l s e s k u r s e r S å fr e m t u d g ift e r til e f t e r u d d a n n e ls e a f h o l d e s a f s k a t t e y d e r e n s e l v, v il d e r k unne o p n å s f r a d r a g, s å f r e m t u n d e r v is n in g e n h a r h a ft til f o r m å l at v e d l i g e h o ld e e r h v e r v e t v id e n, s o m l i g g e r til g r u n d f o r in d t æ g t s g iv e n d e a r b e jd e. F a g lit t e r a t u r N ø d v e n d ig e b ø g e r, t i d s s k r i f t e r, h e r u n d e r in d b in d in g a f d i s s e, s a m t a v i s e r o g f o t o k o p i e r a f a r t i k l e r. U d la n d s f r a d r a g D e t h e d d e r i L i g n i n g s d i r e k t o r a t e t s c i r k u l æ r e : A r b e jd e i u d la n d e t M e d v ir k n in g f o r i n d k o m s t å r e n e 1972 o g h a r l ig n i n g s r å d e t v e d t a g e t at i n d r ø m m e et s t a n d a r d f r a d r a g i i n d k o m s t o p g ø r e l s e n f o r m e r u d g i f t e r v e d l ø n a r b e jd e u d e n f o r D a n m a r k o g G r ø n la n d. F r a d r a g e t kan ik k e a n v e n d e s f o r in d tæ g t, d e r u n d e r k a s t e s s ø m a n d s s k a t e l l e r o p p e b æ r e s i f o r b i n d e l s e m ed d e i s t a t s s k a t t e lo v e n s 5 d e l l e r l ig n i n g s lo v e n s 7 r o m h a n d le d e g o d t g ø r e l s e r, l i g e s o m f r a d r a g e t ik k e k a n a n v e n d e s på i n d tæ g t, h v is e r h v e r v e l s e ik k e e r fo r b u n d e t m e d n a to p h o ld i u d la n d e t

10 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D F r a d r a g e t a n d r a g e r : V e s t e u r o p a 10 p c t. a f d e n f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n tid, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, s a m t d o k u m e n t e r e d e u d g if t e r til n a t o p h o ld o g a lm i n d e l ig e h o v e d m a l t i - d e r i f o r b i n d e l s e m e d o v e r n a t n in g p å h o t e l e l l e r lig n e n d e s a m t e r h v e r v s m æ s s ig b e f o r d r i n g. V æ r d ie n a f " e g e t f o r b r u g " a n s e s m o d s v a r e t a f m e r u d g i f t v e d a n d en f o r t æ r i n g. O m r å d e t u d en fo r V e s t e u r o p a 25 p c t. a f d en f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n tid, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, m e d e n s d e r v e d i n d k o m s t o p g ø r e l s e n b o r t s e t f r a v æ r d ie n a f e v e n tu e lt " e g e t f o r b r u g " e l l e r k o s t o g l o g i, y d e t til l ø n m o d t a g e r e n. T il V e s t e u r o p a m e d r e g n e s i d e n n e f o r b i n d e l s e F in la n d, V e s t t y s k la n d, Ø s t r i g Ita lie n o g d e v e s t h e r f o r l ig g e n d e la n d e i E u r o p a. S t a n d a r d fr a d r a g e t i n d r ø m m e s u d en d o k u m e n ta tio n f o r u d g if t e r n e s s t ø r r e l s e o g t r æ d e r i s te d e t f o r s a m t li g e f r a d r a g f o r u d g if t e r fo r b u n d e t m e d a r b e jd e t s u d f ø r e l s e, b o r t s e t f r a f r a d r a g s b e r e t t i g e d e b e f o r d r i n g s u d g i f t e r. D e r kan ik k e ved s id e n a f s t a n d a r d f r a d r a g e t i n d r ø m m e s n e d s l a g f o r in tæ g t i f r e m m e d v a lu ta, in d tje n t o g f o r b r u g t i u d la n d e t. H v o r d e n s k a t t e p lig t ig e p å v i s e r at h a v e h aft s t ø r r e u d g ift e r en d d e n æ v n te s t a n d a r d f r a d r a g, i n d r ø m m e s d e r f r a d r a g fo r d e f a k t is k e u d g ift e r i s t e d e t. T il u d d y b n in g a f c i r k u l æ r e t a n f ø r e s : V e d b e r e g n i n g a f d e n f o r a r b e jd e t o p p e b å r n e p e n g e lø n f o r d e n t id, u d la n d s o p h o ld e t v a r e r, b e r e g n e s d a g lø n n e n v e d, at å r s lø n n e n d i v i d e r e s m e d 365 e l l e r m å n e d s lø n n e n m e d 3 0, m e d m in d r e lø n n e n d ir e k t e k an h e n f ø r e s til u d la n d s o p h o ld e t. D et o m h a n d le d e f r a d r a g k an ik k e f o r e t a g e s v e d s id e n a f d et fa s t e l ø n m o d t a g e r f r a d r a g. C ir k u l æ r e t h a r g y ld ig h e d o g s å f o r l ø n m o d t a g e r e, d i r e k t ø r e r, i n d k ø b e r e, s a l g s fo lk m. v., d e r r e j s e r i u d la n d e t f o r k o r t e r e p e r i o d e r o g b o r p å h o te l o g d e r e f t e r r e t u r n e r e r til D a n m a r k u d en at e t a b l e r e et e g e n t lig t o p h o ld i d e p å g æ l d e n d e la n d e. B e r e t t ig e t til f r a d r a g e t e r - m e d d e i c i r k u l æ r e t a n fø r t e u n d t a g e ls e r - a lle h e r til la n d e t fu ld t s k a t t e p lig t ig e l ø n m o d t a g e r e m e d l ø n a r b e jd e u d e n f o r D a n m a r k o g G r ø n la n d, u a n s e t o m a r b e jd e t u d f ø r e s f o r en d a n s k e l l e r en u d e n la n d s k a r b e j d s g i v e r. H v o r en l ø n m o d t a g e r r e j s e r " e f t e r r e g n i n g ", s k a l d et a f a r b e j d s g i v e r e n b e ta lte b e l ø b til r e j s e - e l l e r b e f o r d r i n g s u d g i f t e r e f t e r a lm i n d e l ig e r e g l e r ik k e o p l y s e s a f a r b e j d s g i v e r e n o g ik k e m e d r e g n e s v e d o p g ø r e l s e n a f l ø n m o d t a g e r e n s s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t. D e t e r i m i d l e r t i d f o r m e n t l i g en fo r u d s æ t n in g f o r r e t t e n til f r a d r a g i h e n h o ld til c i r k u l æ r e t s b e s t e m m e l s e r, at l ø n m o d t a g e r e n g i v e r o p ly s n in g o m s a m t li g e f r a a r b e j d s g i v e r e n m o d t a g n e g o d t g ø r e l s e r i a n le d n in g a f u d la n d s o p h o ld e t, o g at d i s s e g o d t g ø r e l s e r - m e d u n d t a g e ls e a f b i l l e t p r i s e n til o g f r a u d la n d e t - m e d r e g n e s v e d o p g ø r e l s e n a f s å v e l lø n n e n s o m d e n s k a t t e p lig t ig e i n d k o m s t. H v o r a r b e j d s g i v e r e n e l l e r en u d e n la n d s k k u n d e y d e r d e n s k a t t e p lig t ig e fr i k o s t o g / e l l e r s t i l l e r en b o li g til h a n s d i s p o s i t i o n, s e s d e r v e d i n d k o m s t o p g ø r e l s e n b o r t f r a v æ r d ie n a f d i s s e g o d e r

11 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e A n d r e n a t u r a l y d e l s e r, f. e k s. f r i v o g n o g f r i u n if o r m til m e d a r b e j d e r e n, o g f r i k o s t o g / e l l e r l o g i til d e n a f l ø n m o d t a g e r e n m e d b r a g t e h u s s t a n d, e r d e r i m o d ik k e o m fa t t e t a f c i r k u l æ r e t s b e s t e m m e l s e r, o g b e r e t t i g e r ik k e til f r a d r a g. D i s s e g o d e r m å d e r f o r v æ r d ia n s æ t t e s o g b e s k a t t e s fu ld t u d. I in te t t ilfæ ld e s k a l d e r i in d k o m s t e n m e d r e g n e s en v æ r d i a f l ø n m o d t a g e r e n s " e g e t f o r b r u g " u n d e r u d la n d s o p h o ld e t. O v e n n æ v n te r e d e g ø r e l s e e r ik k e u d t ø m m e n d e, h v a d a n g å r m u l ig h e d e r n e f o r f r a d r a g. F o r en r æ k k e p e r s o n g r u p p e r o g s it u a t io n e r kan g æ ld e s æ r l i g e f r a - ' d r a g s r e g l e r. S å le d e s e r d e r s æ r r e g l e r f o r i n v a l i d e r s b e f o r d r i n g s f r a d r a g, l i g e s o m d e r f. e k s. kan y d e s et s æ r l i g t g r ø n l a n d s f r a d r a g e t c. D e n æ r m e r e r e g l e r o f f e n t l i g g ø r e s i " M e d d e l e l s e r fr a S ta te n s L i g n i n g s d i r e k t o r a t ". D E N K G L. V E T E R I N Æ R - O G L A N D B O H Ø J S K O L E S J U B I L Æ U M S F O N D. A f D en k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le s ju b ilæ u m s fo n d e r d e r et b e lø b s t o r t k r , - til r å d ig h e d til u d d e lin g i a p r il B e lø b e t k a n a n v e n d e s til l ø s n i n g a f o p g a v e r, h v o r t il d e r ik k e ad d e a l m i n d e l i g e k a n a le r kan y d e s f o r n ø d e n s tø tte, h e r u n d e r ig a n g s æ t t e ls e a f f o r s k n i n g s a r b e j d e r s a m t s tø tte til d e s t u d e r e n d e o g d e r e s a r b e jd e. T i l s id s tn æ v n te f o r m å l s k a l m in d s t a n v e n d e s en t r e d i e d e l a f d e t r e n t e b e l ø b, d e r e r til r å d i g h e d til u d d e lin g. F o n d e t s m i d l e r m å ik k e a n v e n d e s til f o r m å l, s o m d e t e f t e r lo v g iv n in g e n e l l e r p r a k s i s n o r m a l t e r s ta te n s s a g at v a r e t a g e. R e n te n a f d e t a f D e s a m v i r k e n d e k v æ g a v l s f o r e n i n g e r s k æ n k e d e b e lø b k r , - s k a l a n v e n d e s til s t ø t te f o r k a n d id a t e r, s o m v e d s t u d ie r i u d la n d e t u d d a n n e r s i g i k v æ g a v l m e d h e n b lik p å v i r k s o m h e d i d a n s k la n d b r u g. V e d a n s ø g n in g o m s t ø t t e til i g a n g s æ t t e ls e a f f o r s k n i n g s o p g a v e r o g lig n e n d e m å d et g o d t g ø r e s o v e r f o r ju b ilæ u m s fo n d e n, at s tø tte til d e t p å g æ ld e n d e f o r m å l ik k e kan o p n å s f r a fo n d s u n d e r s ta t e n. S tøtte til s t u d e r e n d e til d æ k n in g a f s t u d ie u d g ift e r k a n ik k e b e v i l g e s a f ju b il æ u m s fo n d e n, l i g e s o m d e r ik k e y d e s b e v il li n g til s t u d e r e n d e s o m s tip e n d iu m e l l e r s tø tte til h o v e d o p g a v e m. v. A n s ø g n i n g e r o m at k o m m e i b e t r a g t n in g v e d u d d e lin g e n a ffa t t e s p å a n s ø g n i n g s b la n k e t t e r, d e r u d l e v e r e s på D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o l e s a d m i n i s t r a t io n, o g in d s e n d e s in d e n d e n 15. f e b r u a r 1974 til ju b ilæ u m s fo n d e n s s e k r e t æ r, D e n k g l. V e t e r i n æ r - o g L a n d b o h ø js k o le, B u lo w s v e j 1 3, 1870 K ø b e n h a v n V B I B L I O T E K S A F G I F T A n m e l d e l s e r v e d r ø r e n d e b ib lio t e k s a fg if t e n til f o r f a t t e r e a f e n k e lt v æ r k e r f o r f in a n s å r e t /7 4 b e d e s in d s e n d t til s e k r e t a r i a t e t senest F o r f a t t e r e, d e r t i d l i g e r e h a r a n m e ld t s i g b e h ø v e r d o g ik k e at in d s e n d e a n m e l d e l s e, s e l v o m n y e v æ r k e r m å tte v æ r e t i lk o m m e t, id e t d e r a u t o m a t is k v il b liv e ta g e t h e n s y n h e r t i l

12 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D F r a e f t e r u d d a n n e l s e s u d v a l g e t K U R S U S I M A T R I K U L Æ R E F O R H O L D K u r s u s i m a t r ik u læ r e f o r h o ld f o r m e d h jæ l p e r e p å la n d in s p e k t ø r k o n t o r e r e r v e d o v e r m a t r i k e l k o n t r o l l ø r A. V a s e h u s M a d s e n g e n n e m fø r t i Å l b o r g på Å l b o r g K o m m u n e s k u r s u s c e n t e r, N ø r r e S u n d b y, s o m " f r e d a g s k u r s e r " s id e n 5. o k t. D e n 14. d e c. v a r d e r a fs lu t n in g, h v o r la n d in s p e k t ø r e r n e A x e l P e d e r s e n, Å l b o r g, o g A n d e r s B j e r r e g a a r d, T e r n d r u p, r e p r æ s e n t e r e d e f o r e n in g e n o g p r i n c i p a l e r n e. E ft e r o p g a v e g e n n e m g a n g e n f o r e t o g e s u d d e lin g a f k u r s u s b e v i s e r til: G e r d a F r a n d s e n. Å l b o r g U lla J u s t e s e n, Å l b o r g J e tte N i e l s e n, Å l b o r g T o v e P e d e r s e n, Å l b o r g L i s s y B e e r N ie l s e n Å l b o r g M a r g it h K n u d s e n, Å l b o r g K a r in B o s e r u p J ø r g e n s e n, Å l b o r g U lla H o lm g å r d, Å l b o r g K i r s t e n S c h o u, Å l b o r g D o r t e J a c o b s e n, Å l b o r g J e t t e F æ r c h K r i s t e n s e n, Å l b o r g A n e t t e T h o m s e n, Å l b o r g A n n i B ø g e s k o v J ø r g e n s e n, Å l b o r g A n n i F o l d a g e r P e d e r s e n, Å l b o r g I n g e r M a r i e R a n d e r s, Å l b o r g J y tte A n d e r s e n, F a r s ø R o n a ld R u s t o n, F a r s ø. C l a r a L o r e n t z e n, V e jl e T o v e C. M o r t e n s e n, V e jl e J e tte P e d e r s e n, F r e d e r i k s h a v n M a r g it J e n s e n, H jø r r i n g A n n e C h r i s t e n s e n, H jø r r i n g U lla O l e s e n, B r ø n d e r s l e v L i s N i e l s e n, B r ø n d e r s l e v S u s a n n e B r o d e r s e n, H o b r o L i s b e t h K r is t i a n s e n, H u ru p Ø jv in d C r ø n k jæ r S ø r e n s e n, H u ru p B r it t a L ilia n L a r s e n, T e r n d r u p K i r s t e n B ilid t, T e r n d r u p U lla B u n d g a a r d P o u l s e n, T e r n d r u p J y tte B ø g e lu n d N ie l s e n, T e r n d r u p C o n n y N ie l s e n, S k iv e N æ s te k u r s u s i m a t r i k u l æ r e f o r h o ld b e g y n d e r f r e d a g d en 2 5. ja n. T e k n i k u m. p å Å r h u s o M E D L E M S A F G A N G i 1973 E ig il F ø n s u d m e ld t p r. 31. d e c S te e n J a c o b s e n " " 1. ju li H. O. N o r d lu n d " " 1. ju li ,

13 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e M E D L E M S T I L G A N G i 1973 in d m e ld t m e d le m n r. n a v n g r u p p e E r la n d M o lb a k N ie l s e n IV K n u d E r ik S t e e n b e r g L in tr u p IV T o r b e n W o r s ø e A n d e r s e n IV P o u l E r ik J e n s e n IV K nud R a v n - C h r i s t e n s e n IV J e n s J æ g u m IV T o r b e n G r e e n f o r t IV H e n r ik W e i e r s ø e J e n s e n IV M i c h a e l A a r e s t r u p - M i c h a e l s e n IV N ie l s P e t e r J e n s e n IV H an s Å g e P a g h B e r t h e l s e n IV L a r s H olt IV P o u l S te ffe n N o r d g a a r d P e d e r s e n IV K r is t i a n S v e n d s e n H jo r th IV F in n Skøt IV H e n r ik H a lb o r g S ø r e n s e n IV P e d e r A lla n O ls e n IV O le K a n s tr u p IV H en n in g V ilh e lm s e n IV M o g e n s B jø r n lu n d IV O le M ic h a e l J e n s e n IV B i r g e r E n g IV P o u l - G e r t C a r s t e n s e n IV N ie ls C h r. S. P e t e r s e n IV K i r s t e n N ie ls e n IV A r n e B e n n y H a n s e n IV H e n r ik K r e b s IV J e s s i e A n th o n s e n IV A r n e H jo r t s h ø j IV E r ik J u h l C h r i s t e n s e n IV U lr ik M a th ia s e n IV M a r ia n n e B o IV J ø r g e n K n u d se n IV M ic h a e l E. D ic k e n s o n IV M o g e n s E llin g IV H an s J ø r g e n O ls e n IV

14 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D N ie l s K r. S ø r e n s e n IV E b b e R e e h S c h e ib e le in IV J an O v e N ie ls e n IV M a r i e K la u s tr u p IV P. J e s s e n N ie l s e n IV K la u s K r o g - J e n s e n IV A x e l N ø r r IV L a r s B a k h o lm P e d e r s e n IV J e n s P e t e r H o lm IV N ie ls M a l m s k o v IV.B E S T Y R E L S E, G R U P P E L E D E L S E, U D V A L G m. v. B E S T Y R E L S E S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d N i e l s G r o v e, n æ s t f o r m a n d E. K. K o ld J e n s B o J ø r g e n S ta u n s k jæ r F r e d e r i k R i e g e l s, k a s s e r e r A n to n T h o m s e n L a r s V i i n h o lt - N i e ls e n E s k e B r u n K a i H o lm H. V. S ø r e n s e n G R U P P E I - L E D E L S E E. K. K o ld, f o r m a n d J e n s B o, n æ s t fo r m a n d F r e d e r i k R i e g e l s J ø r g e n S ta u n s k jæ r A n to n T h o m s e n G R U P P E II - L E D E L S E L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n, f o r m a n d E s k e B r u n, n æ s t fo r m a n d H e r l u f V o ld b y L ø h d e G R U P P E III - L E D E L S E N ie l s G r o v e, f o r m a n d K a i H o lm H. V. S ø r e n s e n B. A lb in u s J ø r g e n R i i s a g e r F O R R E T N I N G S U D V A L G S v en d B o n e fe l d, fo r m a n d E. K. K o ld J e n s B o L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n K a i H o lm T A K S T U D V A L G K n u d N i e l s e n, E. K. K o ld J e n s B o A x e l P e d e r s e n L Ø N U D V A L G F r a g r u p p e I J e n s B o, fo r m a n d J ø r g e n S ta u n s k jæ r F r a g r u p p e II f o r m a n d L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n E s k e B r u n P E N S IO N S - O G F O R S IK R IN G S U D V. L a r s V ii n h o lt - N i e ls e n, J ø r g e n S ta u n s k jæ r N ie l s G r o v e f o r m a n d G R U P P E III F O R H A N D L. U D V A L G S t a t s t je n e s t e m a n d s f o r h o l d : N ie l s G r o v e B. A lb in u s J e n s N ie l s e n S t a t s o v e r e n s k o m s t f o r h o l d : N ie l s G r o v e K a i H o lm E r l i n g R ø r d a m P r i m æ r k o m m u n a l e f o r h o l d : N ie l s G r o v e K a i H o lm B i r t e R ø n h a v e

15 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e F A G L I G T U D V A L G A n to n T h o m s e n, f o r m a n d J ø r g e n S ta u n s k jæ r O tto K r u ll J e p s e n H. V. S ø r e n s e n G R U N D U D D A N N E L S E S U D V A L G J e n s B o, f o r m a n d E s k e B r u n F in n K j æ r s d a m F O R S K N IN G S O G U D D. F r a F o r e n in g e n J e n s B o, fo r m a n d E s k e B ru n E r i k M u n k U D V A L G F r a F a g r å d e t f o r L a n d in s p e k t ø r v id e n s k. O. B r a n d e L a v r i d s e n H. H e e r in g J ø r g e n R a s m u s s e n J e n s C h r i s t e n s e n F r a M a t r ik e ld i r e k t o r a t e t S tig D i llin g E F T E R U D D A N N E L S E S U D V A L G F r e d e r i k ^R iegels, fo r m a n d J e n s B r u u n A n d e r s e n N ie ls Ø s t e r g a a r d F O R L A G S U D V A L G J ø r g e n S ta u n s k jæ r, N ie ls G r o v e F O N D S U D V A L G fo r m a n d S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N ie l s G r o v e S T R U K T U R U D V A L G S ven d B o n e fe l d, fo r m a n d E.K. K o ld L a r s V ii n h o l t - N i e l s e n N ie ls G r o v e K O M P A G N I S K A B S U D V A L G P o u l E r i k s e n, f o r m a n d E r i k B riih l T h o m a s F. N ie l s e n S ø lin e r P e d e r s e n E J E N D O M S U D V A L G S v en d B o n e f e l d, fo r m a n d N ie l s G r o v e J e n s i D a li K a y L a u r i t z «n E r i k V. H a r b o e J ø r g e n E d s b e r g, S c h m id t P R O B L E M U D V A L G F r a f o r e n in g e n : S v en d B o n e f e l d, A n to n T h o m s e n E. K. K o ld E r i k B riih l K a i H o lm fo r m a n d F r a M a t r ik e ld i r e k t o r a t e t : S tig D i ll in g P. J. W it z k e G. F. R i b e r s J. C h r. K r iig e r B ir g i t K r i s t i a n s e n G R U P P E I ' s F O R R E T N I N G S - S T A T I S T I K H. J u u l N ie l s e n A N S V A R S U D V A L G H. J u u l N ie l s e n, f o r m a n d H. H e e r i n g N ie l s J e n s e n J o h a n n e s K l o c h T o v e L e n s e - M ø l l e r O P H A V S R E T S U D V A L G H. J u u l N i e l s e n, fo r m a n d J e n s B o K a i H o lm J. C h r. K r iig e r U D V A L G V E D R. A D M. A F P L A N L. L O V E N E S v en d B o n e f e l d, J o h a n n e s K lo c h E r l i n g R ø r d a m J. S le t g a a r d f o r m a n d A C - R E P R Æ S E N T A N T S K A B S v en d B o n e fe ld K n u d N ie l s e n N ie l s G r o v e

16 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D A C - U D V. V E D R. A D M. O G R E T S V Æ S E N N ie ls G r o v e A C - U D V. V E D R. D E L I B E R A L E E R H V. E. K. K o ld K nud N i e l s e n A C - U D V. V E D R. F O R S K N. O G H Ø J E R E U D D A N N. F I G -K O M M I S S I O N 6 O le A n d e r s e n F I G -K O M M IS S IO N 7 K. H a r m s L a r s e n F I G -K O M M I S S I O N 8 N ie ls Ø s t e r g a a r d F I G -K O M M IS S IO N 9 E. K. K o ld ^ F in n K jæ r s d a m A C - U D V. V E D R. D E T E K N IS K E O M R Å D E R G. L. C. G E O M E T E R S L IA IS O N C O M M I T T E E J e n s B o L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N ie ls G r o v e A C - J e n s N ie l s e n T J E N E S T E M A N D S U D V A L G A C - O V E R E N S K O M S T U D V A L G N ie ls G r o v e A C - P E N S IO N S K A S S E U D V A L G N ie ls G r o v e N O R D IS K E O M B U D S M Æ N D S v en d B o n e fe ld K a y L a u r i t z e n K O M M I T E E N V E D R. N O R D IS K M Ø D E I 1976 Sven d B o n e fe ld K a y L a u r i t z e n O tto S c h m ø lk e r R E P R. V E D D A N S K B Y P L A N L A B O R A T O R I U M E. K. K o ld ^ ^ U B V A K a i H o lm F IG. P E R M A N E N T E K O M M I T E " K a y L a u r i t z e n J ø r g e n S ta u n s k jæ r L E S A 's B E S T Y R E L S E Stig D i llin g, f o r m a n d O tto S ch m ø l k e r Sven d B o n e fe ld E r ik D a m s g a a r d L L O s B E S T Y R E L S E F I G -K O M M IS S IO N 1. J e n s B o F I G -K O M M IS S IO N 2. J ø r g e n S ta u n s k jæ r, G u n n a r J e s s e n H. J u u l N ie ls e n T h o m a s N ie ls e n F r e d e r i k R i e g e l s fo r m a n d K i r s t e n B r a s s ø e E R H V E R V S A N S V A R S F O R S I K R I N G E N 1 B E S T Y R E L S E F I G -K O M M IS S IO N 3. H. H e e r i n g S ø lin e r P e d e r s e n, V e r n e r N ie l s e n H. J u u l N ie ls e n fo r m a n d F I G -K O M M IS S IO N 4. K. K æ r g a a r d F I G -K O M M IS S IO N 5 K a i H o lm T I D S S K R I F T E T S R E D A K T I O N K a y L a u r i t z e n, a n s v. r e d. B ir t e R ø n h a v e, r e d. s e k r e t æ r N. R o h d e N ie ls e n P e r S k je lb o A n d e r s F o g h s g a a r d O tto K r u ll J e p s e n E r lin g K l æ s ø e

17 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D s i d e A N N O N C E R Landinspektørens Meddelelsesblads annonceekspedition sker ved Teknisk Forlag, tlf Annoncetekster og svar på bill. mrk. sendes til: Landinspektørens Meddelelsesblad. Teknisk Forlag a/s, Skelbækgade 4, 1717 København V. Medlem mernes opm æ rksom hed henledes på nedenstående bestemmelser i 8 og 9 i foreningens k o l legiale vedtæ gter: 8 Et medlem må ikke som landinspektør m odtage nogen s tillin g (hel eller deltidsansæ ttelse) eller embede, offe ntligt eller privat, forinden ansættelsesvilkårene er godkendt af bestyrelsen efter indindstilling af gruppe Ml 's repræsentanter, jfr. 2 7 i foreningens love. 9 Nye stillinger for landinspektører af den i 8 om handlede art må ikke søges af foreningens m edlemmer, forinden løn- og arbejdsvilkår er godkendt af foreningens bestyrelse. A R K I T E K T, IN G E N IØ R E L L E R L A N D I N S P E K T Ø R Å R H U S A M T S K O M M U N E S om m e d a r b e j d e r v e d a m t s a r k it e k t k o n t o r e t s ø g e s a r k it e k t, i n g e n iø r e l l e r l a n d in s p e k t ø r m e d b y p l a n m æ s s i g u d d a n n e ls e e l l e r e r f a r i n g. K o n t o r e t s a r b e jd e o m f a t t e r r e g io n a l p la n læ g n in g i s a m a r b e jd e m e d a n d r e f a g g r u p p e r, a d m i n is t r a t io n a f z o n e lo v e n, r å s t o f l o v e n m. v. E n m e d a r b e j d e r m e d s æ r l i g e fo r u d s æ t n in g e r f o r l ø s n i n g a f p la n læ g n in g s o p g a v e r v il b liv e f o r e t r u k k e t. S t illin g e n, s o m kan t i lt r æ d e s f r a 1 / , a flø n n e s e ft e r g æ ld e n d e o v e r e n s k o m s t m e l l e m v e d k o m m e n d e o r g a n i s a t i o n o g a m t s r å d s f o r e n i n g e n. A n s ø g n in g m e d o p ly s n i n g o m u d d a n n e ls e, n u v æ r e n d e o g t i d l i g e r e b e s k æ f t ig e l s e, a ld e r m. v. o g e v e n t u e lle a n b e f a l in g e r, b e d e s in d en 1 5. f e b r s e n d t til Å r h u s a m t s k o m m u n e s te k n is k e fo r v a lt n i n g, A m t s a r k it e k t k o n t o r e t, L y s e n g A lle 3, H ø jb j e r g. T E K N IS K T E G N E R 1613 T e k n is k t e g n e r u d d a n n e t p å l a n d in s p e k t ø r k o n t o r s ø g e r a r b e jd e, i J y lla n d. h e ls t G u d ru n H a s lu n d S ø r e n s e n S k a g e n s v e j H jø r r i n g 1611 T E G N E D A M E T e g n e d a m e, u d d a n n e t p å la n d in s p e k t ø r k o n t o r, s ø g e s. A n s æ t t e l s e s v i l k å r e ft e r n æ r m e r e a ft a le. L a n d i n s p e k t ø r e r n e Sv. & P o u l B a llin g E n g e ls e n J y lla n d s g a d e F r e d e r i c i a T l f. (05) o g

18 s i d e L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R L a n d in s p e k t ø r s ø g e s. L a n d i n s p e k t ø r e r n e K a i L a r s e n o g J e n s P. S o g n e v e j G lo s t r u p T l f. (01) C h r i s t i a n s e n 1614 S t i l l i n g e r i u d v i k l i n g s l a n d e L a n d i n s p e k t ø r e r, d e r v i l s ø g e n e d e n n æ v n te s t illin g, a n m o d e s o m at h e n v e n d e s ig til f o r e n in g e n s s e k r e t a r i a t e l l e r til U d e n r i g s m i n i s t e r i e t s a f d e lin g f o r in t e r n a t io n a lt u d v i k l i n g s a r b e jd e, A m a l i e g a d e 7, K ø b e n h a v n K., t lf. (01) lo k a l F. N. a s s i s t e r e n d e e k s p e r t e r (m a x. 33 å r ) L a n d : St. L u c ia - M a in B a s e. S tillin g : P h y s i c a l P la n n e r, 1 y e a r. K v a l if ik a t io n e r : A p p r o p r ia t e a c a d e m i c b a c k g r o u n d o r e q u iv a le n t p r e - p a r a t io n in tow n p la n n in g. P r o f e s s i o n a l e x p e r i e n c e in to w n p la n n in g p r e f e - r a b ly in c lu d in g lo n g r a n g e d e v e lo p m e n t p la n s and r e p o r t s, and d e ta ile d M a s t e r P la n S tu d ie s and R e p o r t s ; P r e v i o u s e c p e r i e n c e in a m u l t i - d i s c i p l i - n a r y t e a m a p p r o a c h to the s o lu t io n o f p la n n in g p r o b l e m s, and s o m e t e a c h - in g e x p e r i e n c e. S p r o g : E n g lis h. A n s ø g n i n g s f r i s t : A s s o o n a s p o s s i b l e, E a s t e r n C a r ib b e a n. F Æ L L E S R E J S E T I L F I G -K O N G R E S S E N I W A S H IN G T O N. D e r e r p la n la g t f æ l l e s r e j s e f r a K ø b e n h a v n d. 7. s e p t. m e d fly til W a s h in g ton v ia L o n d o n. M e d r e t u r r e j s e d s e p t. k o s t e r r e j s e n m e d h o t e lo p h o ld i W a s h in g to n p å h o t e l H ilto n i n c l. m o r g e n m a d k n a p t k r. D e r e r f o r s k e l l ig e m u l ig h e d e r f o r p o s t c o n g r e s s t o u r s. M e d l e m m e r, d e r s k a l e l l e r o - v e r v e j e r at ta g e til k o n g r e s s e n, b e d e s h e n v e n d e s ig til s e k r e t a r i a t e t s n a r e s t m u lig t f o r at m e d d e l e s in e p e r s o n l i g e ø n s k e r v e d r. r e j s e n, s å l e d e s at f æ l l e s r e j s e n kan a r r a n g e r e s p a s s e n d e f o r f le s t m u l i g e. D e r e r o g s å m u l ig h e d e r f o r at tils lu tt e s ig en n o r s k o g en s v e n s k f æ l l e s r e j s e

19 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING BREDGADE 45 B ~ 1260 KØ BEN HAVN K TLF. (01) G r u p p e II o g I I I l e d e l s e r n e T i l m e d l e m m e r n e a f 1 7. j a n u a r g r u p p e I I o g I I I J r. n r A t t e r i å r a n m o d e r v i o m a t f å u d f y l d t v e d l a g t e s p ø r g e s k e m a t i l l ø n s t a t i s t i k. D a s k e m a e t i e t o g a l t e r u d f o r m e t s o m s i d s t e å r, s k u l l e d e t i k k e v o l d e u o v e r v i n d e l i g e v a n s k e l i g h e d e r a t b e s v a r e d e t, i d e t d e f l e s t e t a l k a n t a g e s d i r e k t e f r a s e l v a n g i v e l s e n, s o m v i j o a l l e t r o l i g t u d f y l d e r h v e r t å r v e d d e n n e t i d. D e s v æ r r e h a r v i s i d s t e å r m å t t e t k o n s t a t e r e e n f a l d e n d e o g u t i l s t r æ k k e l i g l e v e r i n g s p r o c e n t s a m t e n u t r o l i g g l e m s o m h e d m e d a t f å u d f y l d t o g t i l b a g e s e n d t s k e m a e r n e. D e t t e m å u n d r e, n å r m a n s e r s k e m a e t i s a m m e n l i g n i n g m e d s e l v a n g i v e l s e n. I m o d s æ t n i n g t i l d e n n e e r v o r t b e s k e d n e s k e m a e n h j æ l p t i l s e l v h j æ l p, h e l t u u n d v æ r l i g t v e d f o r h a n d l i n g e r n e m e d a r b e j d s g i v e r n e. D e t k a n i k k e f r e m h æ v e s n o k, a t e n m a s s i v t i l b a g e s e n d e l s e a f s k e m a e t i u d f y l d t s t a n d e r a f g r u n d l æ g g e n d e b e t y d n i n g f o r a t d e n d e r a f u d k o m n e s t a t i s t i k o v e r h o v e d e t k a n b r u g e s t i l n o g e t. A l l e s k a l s v a r e. S o m t i d l i g e r e a n m o d e s m a n o m a t v e d l æ g g e k o p i a f l ø n s e d l e n. J o f l e r e, d e r f r i v i l l i g t g ø r d e t, j o f æ r r e s k a l r e v i s o r k r æ v e, o g j o b i l l i g e r e b l i v e r d e t f o r f o r e n i n g e n. B e m æ r k e n d v i d e r e, a t d e r e r f u l d d i s k r e t i o n. K u n r e v i s o r s e r D e r e s b e s v a r e l s e o g e f t e r e n d t b r u g m a k u l e r e s s k e m a e r n e. S k e m a e t s k a l i n d s e n d e s t i l f o r e n i n g e n s r e v i s o r : ; R e v i s i o n s - o g F o r v a l t n i n g s - I n s t i t u t t e t. F r i g j o r t s v a r k u v e r t e r v e d l a g t. S v a r h u r t i g s t m u l i g t o g s e n e s t d e n 1 5. f e b r u a r J o f æ r r e, d e t v i l v æ r e n ø d v e n d i g t a t r y k k e, j o b i l l i g e r e b l i v e r d e t f o r f o r e n i n g e n. E r D e i t v i v l, e r D e v e l k o m m e n t i l a t k o n t a k t e L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n p å t e l e f o n e l l e r e l l e r N i e l s G r o v e p å t e l e f o n ( ) Æ g e l l e r P å f o r h å n d t a k L a r s V i i n h o l t - N i e l s e n N i e l s G r o v e V e d l a g t : 2 s t k. s k e m a t i l l ø n s t a t i s t i k f r i g j o r t s v a r k u v e r t

20 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING BREDGADE 45B 1260 KØBENHAVN K TLF,_(01) T i l m e d l e m m e r n e 7. fe b r * 1974 j r. n r V edr. o p r e tte ls e af a r b e jd s l ø s h e d s k a s s e. P å et b e s t y r e l s e s m ø d e d en b le v d et v e d t a g e t at g o d k e n d e o p r e t t e l s e n a f en a f A C f o r e s l å e t f æ ll e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e. T il o r i e n t e r i n g o m d en n e v e d læ g g e s : 1. R e d e g ø r e l s e f r a A C ' s a r b e jd s g r u p p e o m a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e n s s t if t e l s e o g s t a t s a n e r k e n d e l s e o g o m m e d l e m m e r n e s p l i g t e r o g r e t t i g h e d e r, m. v. 2. O p t a g e ls e s b e g æ r i n g. S om o m t a lt p å d et f a g l i g e m ø d e p å N y b o r g S tra n d - j f r. s id e 2 a fs n it 3 i r e d e g ø r e l s e n - e r d et n ø d v e n d ig t f o r k a s s e n s s t if t e l s e o g s t a t s a n e r k e n d e l s e, at d e r t i l m e l d e s ia lt n y d e n d e m e d l e m m e r, h v o r a f l a n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n s k a l i n d m e l d e c a. 90. F o r så v id t a n g å r s t u d e n t e r m e d le m m e r, d e r f o r v e n t e r at b liv e k a n d id a t e r til s o m m e r, b e m æ r k e s at d i s s e m e d l e m m e r v il k u n n e o p t a g e s p r. l. j u l i i å r, o g at d e, s å f r e m t s t a t s a n e r k e n d e l s e o p n å s p r. l. j u l i i å r o g d im it t e n d r e g l e n s k a l h a v e v ir k n in g, sk a l h a v e b e g æ r e t o p t a g e ls e s e n e s t d. 14. ju li i å r, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 7. D i s s e m e d l e m m e r s k a l d e r f o r kun b e s v a r e s p ø r g s m å le t h e r o m, h v o r e f t e r d e r h u r t ig s t m u lig t o g s e n e s t u lt im o ju n i v il b liv e t i l s e n d t f o r n y e t o p t a g e l s e s b e g æ r i n g o g m e d d e l e l s e o m s t a t s a n e r k e n d e l s e s s it u a t i o n en. P r a k t is e r e n d e la n d in s p e k tø r e r k a n o p t a g e s s o m b id r a g y d e n d e m e d l e m m e r m e d d e r a f fø lg e n d e m u lig h e d f o r s æ r l i g e f a v o r a b l e r e g l e r f o r d a g p e n g e r e t v ed e v t. o v e r g a n g til n y d e n d e m e d l e m s s k a b, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 7. A s s is t e n t e r og o v e r e n s k o m s t a n s a t t e kan kun o p t a g e s s o m n y d e n d e m e d l e m m e r o g o p n å r d e r e f t e r d a g p e n g e r e t e f t e r 12 m å n e d e r s m e d l e m s s k a b i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d lo v g iv n in g e n s r e g l e r h e r o m, j f r. r e d e g ø r e i s e n s s id e 6 o g 7. T je n e s te m a n d s a n s a tte v il k u n n e o p t a g e s s o m n y d e n d e m e d l e m m e r, m e n u n d e r h e n s y n til t je n e s t e m a n d e n s s æ r l i g e s ik k e r h e d i a f s k e d i g e l s e s s i t u a t i o n e r, s y n e s d e r n o r m a l t ik k e at v æ r e d e n s t o r e a n le d n in g f o r d e n n e m e d l e m s g r u p p e til at b liv e a r b e j d s l ø s h e d s f o r s i k r e d e, s e lv o m t je n e s t e m æ n d e n e v e d a f s k e d i g e l s e r m e d v e n t e p e n g e o g s e n e r e p e n s i o n, v il ku nn e få d i s s e h æ v e t m e d d a g p e n g e n e op til 90 % a f h id tid ig lø n in d tæ g t. In d m e ld e lse s k a l s k e v e d i n d s e n d e l s e a f v e d la g t e o p t a g e l s e s b e g æ r i n g i u d fy ld t stan d til f o r e n in g e n. U d m e ld e ls e s k a l s k e s k r if t lig t o g g æ ld e r m e d v ir k n in g f r a u d lø b e t a f d et r e g n s k a b s h a l v å r, h v o r i u d m e l d e l s e s k e r. E t e k s e m p l a r a f k a s s e n s v e d t æ g t e r m. v. v i l b li v e t ils e n d t, n å r v e d t æ g t e r n e e r g o d k e n d t p å d e t s tifte n d e r e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e i s lu tn in g e n a f m a r t s i å r, h v o r f o r e n in g e n v il v æ r e r e p r æ s e n t e r e t v e d L a r s V iin h o lt o g N ie ls G r o v e.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 December 2012 Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Erhvervs- og vækstministeren har den 26. oktober

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift 1.400 kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade 23 5591 Gelsted tlf. 64 49 25 20 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4.

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere