BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs."

Transkript

1 - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE

2 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Sidetal INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL PUBLIKATION Hvem er folderen tiltænkt? Arkitektoniske anbefalinger Hvordan fungerer folderen i forhold til lovgivningen? BYGGERI I LANDZONE Kvalitet, tak! - Nybyggeri eller bevaring af eksisterende byggeri Det gode byggeri Nybyggeri, om- og tilbygning Grundlæggende bygningsformer Taghældning Tagudhæng Farver og materialer Vinduer og døre Detaljer og dekorationer Solcelle- og solfangeranlæg BYGGERIETS PLACERING Husets indpasning i landskabets terræn og beplantning Placering i forhold til bygninger på samme ejendom Placering i forhold til nabobygninger EKSEMPEL PÅ PROCEDURE VED LANDZONETILLADELSE INFORMATION OG HENVENDELSER 2

3 INTRODUKTION TIL PUBLIKATION HVEM ER FOLDEREN TILTÆNKT? Norddjurs Kommune har udarbejdet denne vejledning, som hjælp til borgere, der ønsker at bygge i landzone. Hensigten med vejledningen er dels at oplyse borgerne om processen for byggeri i landzone, og dels at sikre at nybyggeri tilpasses landskabet og nærområdet bedst muligt. Arkitektoniske anbefalinger Planloven fastslår, at spredt bebyggelse i landzone ønskes begrænset, så det åbne land generelt friholdes for byggeri. Byggeri i landsbyer og på landet har traditionelt været anderledes udformet end byggeri i byerne, og har haft sin egen bygningsstil og måde at placere sig på i landskabet. Folderen viser ikke alle muligheder, men udvalgte eksempler på godt byggeri, som forhåbentlig kan give inspiration til den, der skal bygge i landzonen. Med disse ord ønsker Norddjurs Kommune alle borgere gode byggeovervejelser. 3

4 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE HVORDAN FUNGERER FOLDEREN I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN? I landzonen er det Planloven, der er gældende. Planlovens formål er, at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Loven skal sikre, at udviklingen sker ud fra en helhedsvurdering, hvor værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares. Planlovens landzonebestemmelser skal som udgangspunkt beskytte det åbne land mod uønsket og spredt bebyggelse. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Link Norddjurs Kommunes landzone administrationes praksis: Link til blanketter I landzone må der i henhold til planlovens 35, stk. 1, ikke uden tilladelse fra landzonemyndigheden foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Ved ansøgning om landzonetilladelse til byggeri skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af følgende: - planlægningsmæssige hensyn - hensyn til jordbrugserhvervet - landskabelige hensyn - naturbeskyttelsesmæssige hensyn - rekreative hensyn - miljøbeskyttelsesmæssige hensyn - hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne - trafikale hensyn - hensynet til udbuddet af servicefunktioner - kulturhistoriske hensyn - sociale eller menneskelige hensyn Folderen er således tiltænkt som en vejledning til inspiration, da hver byggesag er forskellig og kræver forskellig behandling og udformning, hvorfor man ikke kan kopiere et projekt fra folderen. Dog kan man sige, at følger man vejledningens henvisninger, er man ofte en landzonetilladelse nærmere. Planloven 35, stk 1: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Planloven 1, stk 1: Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 4

5 BYGGERI I LANDZONEN KVALITET, TAK! - NYBYGGERI ELLER BEVARING AF EKSISTERENDE BYGGERI Norddjurs Kommune ønsker at højne kvaliteten af byggeri i landzone. Kvalitetsbyggeri tager hensyn til de omkringliggende bygninger, landskabet og tidsånden. Ældre huse har ofte en patina, der giver karakter og et levende udtryk til bygningen, som det kan tage år for nybyggeri at opnå. Ofte er det sådan, at de ældre bygninger har disse kvaliteter. Hvis man ejer et ældre hus, bør man derfor overveje at istandsætte det fremfor at bygge nyt. DET GODE BYGGERI En bygning i landzone påvirker landskabet og det er derfor af stor betydning for helhedsvirkningen, at der ved nybyggeri og tilbygninger tages afsæt i den eksisterende bygningstradition og byggestil. Det godt indpassede byggeri karakteriseres ved sine proportioner, materialevalg og farvevalg. Ligeledes spiller beplantning en stor rolle. Et smalt længehus med høj taghældning opført i traditionelle materialer, tegl og træ, og med afdæmpede farver vil altid være et sikkert valg. Man kan også forsvare, at bygge et hus med en mere moderne og tidssvarende arkitektur, bare man holder sig indenfor det traditionelle formsprog i form af f.eks. længehus med saddeltag. Det er afgørende for helhedsvirkningen, at proportioner, materialer og farver falder naturligt ind i miljøet omkring den eksisterende bebyggelse. Det vil derfor virke fremmedartet i landzonen at se f.eks. et nyere parcelhuslignende stuehus med stor husdybde, helvalmet tag med lav taghældning og integreret carport. På landet i Danmark er der ikke nogen stor tradition for byggeri i træ, som f.eks. i Norge og Sverige. Men den findes, og er som hovedregel knyttet til skovbrugsejendomme eller landbrugsejendomme, hvor der har været tradition for, at opføre især staklader i træ. Træbygninger kan derfor opføres med udgangspunkt i dansk byggestil med vandret bræddebeklædning på klink eller som en-på-to lodret bræddebeklædning. Diagram nr. 1 Diagrammet viser princip for den karakteriske bygningsbredde i landzone. Ved nybyggeri kan der som hovedregel gives tilladelse til: - Maksimalt 250 m2 boligareal. - Maksimalt 100 m2 udhus. Max 8 m Bygningsbredde: Maksimalt 8 m 5

6 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Overordnet holdning til nybyggeri, om- og tilbygning. NYBYGGERI, OM- OG TILBYGNING I LANDZONE Om der nedrives og bygges nyt, tilbygges eller ombygges, skaber det størst harmoni, hvis byggeriets proportioner svarer til de eksisterende huse. Især er det vigtigt at arbejde med smalle bygningskroppe. Når et hus skal bygges om eller til, er det fint, hvis man kan se, at der er sket en ombygning af huset. Det fortæller om husets historie. Hvis der er tale om udskiftning af ældre bebyggelse, bør man normalt placere det nye hus på samme sted som det gamle og sørge for, at helheden i bebyggelse og beplantning fastholdes. Diagram nr. 2 Diagrammet viser, hvordan der typisk har været anvendt smalle bygningsformer til beboelse fremfor brede. Vil man udvide sin bolig, kan man i stedet for at bygge til, bygge et nyt hus ved siden af det gamle, evt. med et anonymt koblingsled imellem. Flere, mindre huse harmonerer bedre med karakteristisk landzone byggeskik, end et enkelt stort og markant hus - med undtagelse af stuehuse til landbrugsejendomme. Man kan også bruge det gamle hus som udhus og placere det nye hus i klar sammenhæng med det eksisterende, hvilket vil sige maksimalt 20 m fra en eksisterende bygning. Huset kan også udvides med en forlængelse i den ene ende med samme udseende som det eksisterende byggeri. Det er vigtigt, at en tilbygning ikke får større tyngde end det oprindelige hus. Dette kan gøres ved at opføre en tilbygning i lette materialer, eksempelvis med ydervægge med træbeklædning og med tag af tagpap med listedækning. På den måde er man ikke så bundet af husets fagdeling og vinduesplacering. Det ser ofte harmonisk ud, hvis en tilbygning er lidt forskudt i facaden, så man undgår den lange lige facadeflugt. Det gælder både ved en forlængelse og ved en ny tværfløj. Eksempel på en god tilbygning. Tilbygningens materialevalg og farvevalg passer godt til det eksisterende hus, da det er de samme farver og materialer, der er brugt på huset. Tilbygningen har ikke større tyngde end det eksisterende hus, hvorved man kan se, at det er en tilbygning og ikke hovedbygningen. 6 Eksempel på et godt nybyggeri. Byggeriet er et længehus med høj taghældning, minimalt tagudhæng og dæmpede farver, der passer godt til omgivelserne. De to bygninger på grunden har ens proportioner og stil og danner herved en god harmoni. Et meget flot hus i både tidssvarende og traditionel stil.

7 STUEHUS PÅ LANDEJENDOM Stuehuset til en landbrugsejendom ligger traditionelt i klar tilknytning til driftbygningerne og et nyt bør opføres i samme form og proportioner som landbrugets traditionelle stuehuse. LANDSBYHUS Landsbyens huse har ofte en beskeden størrelse. Ved nybyggeri kan der være ønske om en bolig på flere kvadratmeter. Hvis denne større bolig brydes op i flere mindre bygninger, kan det give en bedre indpasning i landsbymiljøet. Nye landsbyhuse bør udformes med samme bygningsprofil som de oprindelige huse, det vil sige at taghældning og husbredde, samt placering i forhold til vej, indordnes efter den øvrige bebyggelse. TIDLIGERE HUSMANDSSTED Husmandsstederne består af en beskeden bolig og en driftsbygning, ofte sammenbygget i en vinkel. Især hvor husmandsstedet er en del af en større udstykning, er det vigtigt at bevare det oprindelige udtryk, - både ved renovering og nyopførelse. ARKITEKTBISTAND Ved nybyggeri, om- og tilbygninger kan det give et godt resultat, hvis man fra starten søger sagkyndig bistand f.eks. hos en arkitekt. Eksempel på godt eksisterende byggeri. Bygningen er to sammensatte huse med høj taghældning og et mindre tagudhæng. Huset er opdelt i flere dele og virker derfor ikke stort og markant i landskabet. Dette skyldes især, at tilbygningen ligger forskudt på hovedhuset. Byggeriet virker harmonisk, da tilbygningen har samme proportioner som hovedhuset. Bygningen er et stuehus til en landbrugsejendom. Det har høj taghældning, halvalmet tag, et mindre tagudhæng og vinduer placeret med samme afstand og størrelse. Huset er bygget i tråd med den oprindelige stil, hvor f.eks. vinduessprosserne er bevaret og tegltaget har en neutral farve. 7

8 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE GRUNDLÆGGENDE BYGNINGSFORMER Karakteristisk byggeri i landzone har været smalle længehuse, enten som enlængede eller flerlængede bygninger eller som længehuse, der har stået placeret som f.eks. en firlænget gård. Karakteristisk for byggestilen i landzone er også 1-1½ etages bygninger. Længehuse kan have en frontgavl, som vist i eksempel B i principdiagram nr. 3 herunder. Diagram nr. 3 Diagrammet viser hvilke bygningsformer, der er karakteristiske for byggeri i landzone. A. B. C. D. E. Byggeriet har høj taghældning, minimalt tagudhæng, moderat vinduesareal og traditionelt, dæmpet farvevalg. Huset er et traditionelt og enkelt længehus og er dertil opført med en tilbygning i samme stil. Byggeriet har høj taghældning, minimalt tagudhæng, moderat vinduesareal og dæmpet farvevalg. Huset har et moderne og meget enkelt udtryk, er godt proportioneret og har gode materiale sammensætninger. 8

9 TAGHÆLDNINGER Ved nybyggeri i et eksisterende bygningsmiljø f.eks i en landsby, på et husmandssted eller på en gård er det vigtigt at indordne taghældning og materialevalg efter den øvrige bebyggelse. Taghældningen på en bygning styres af bl.a. husets bredde og brugen af loftarealet. Valg af tagmateriale er et andet vigtigt kriterium. Tegltag kræver f.eks. en større hældningsgrad end tagpap. Det mest karakteristiske tag i landzonen har minimun 40 graders hældning. Karakteristisk i landmiljøet er også tage med halvvalm, mens helvalm er fremmed for byggeri på landet. Det er dog vigtigt at pointere, at det er bebyggelsens samlede karakter, der afgør om byggeriet passer ind i landskabet. Et byggeri kan således godt have et tag med andre tagformer som f.eks. ensidig hældning eller et fladt tagudtryk, hvis den landlige byggestil i øvrigt er bevaret. Diagram nr. 4 Diagrammet illustrerer, hvordan der i landzone karakterisktisk bygges huse med høj taghældning på min. 40 gr. hældning. Taghældning: Minimun 40 gr. Taghældning: Under 40 gr. Bygningen har materialer i træ med fine, dæmpede farver. Huset er en længebygning med høj taghældning, hvorved bygningen bevarer relationen til landlig stil uden brug af saddeltag. Valget af træ som facadebeklædning passer godt til husets placering i beplantning. Taghældning: Under 40 gr. med helvalm Bygningen er et længehus med høj taghældning og minimalt tagudhæng. Samlet gør disse tiltag, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken i landzone og giver plads til et moderne udtryk med spændende vinduesdetaljeringer. 9

10 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE TAGUDHÆNG Byggeri i landzonen har traditionelt haft minimalt tagudhæng. Et moderat tagudhæng er fint, men bliver tagudhænget for stort, ville byggeriet passe bedre ind i andre landes byggestil eller i et parcelhuskvarter. Diagram nr. 5 Diagrammet viser hvilke tagudhæng på bygninger, der er karakteristiske for byggeri i landzone. Huset en længebygning med fint afdæmpet træfacade og høj taghældning. Dertil ligger huset fint placeret i landskabet, hvor det putter sig i den omkringliggende beplantning. De mindre bygninger er fint indpassede med samme proportioner som boligen. 10 Eksempel på god tilbygning. Bygningen har karakteristisk for landzone saddeltag med høj taghældning, traditionelle materialer og detaljeringer. Dertil passer husets glastilbygning godt til den eksisterende byggestil idet tilbygningen har samme udformning og proportioner som det eksisterende hus.

11 FARVER OG MATERIALER Farve og materialevalg kan betyde rigtig meget for byggeriets indpasning i landskabet og den øvrige bebyggelse. Karakteristisk for landlig bebyggelses materialer er stenhuse/teglbygninger, pudsede bygningsfacader og træfacader. Ved valg af farve handler det om, at bygningen passer ind i landskabets farveholdning, så bygningen ikke springer i øjnene, når man kigger rundt i landskabet. Derfor er dæmpede farver og materialets egen farveholdning at foretrække, som vist i eksemplerne herunder. Reflekterende materialer som glaserede teglsten på taget er fremmed for byggeri i landzonen. Blændende materialer kan være til gene for eventuelle naboer og give genskin på lang afstand, når solen skinner. Et træhus bygget i samme tradition som det oprindelige længehus kan også fint passe ind i landzonen. Træbygninger bør opføres med udgangspunkt i dansk byggestil med vandret bræddebeklædning på klink eller som en-på-to lodret bræddebeklædning. Forbilleder fra andre lande og kulturer passer sjældent godt ind i helheden. Eksempler på materialers indpasning i landzonen. Træ er et fint facademateriale i landzone. Træfacaderne skal dog ikke være som i udlandet. Tegl er et fint og et typisk facademateriale i landzone. Gode farver at vælge til bygningsfacader i landzonen. Eksempel på et godt nybyggeri. Byggeriet er et længehus med høj sidetaghældning og mindre tagudhæng. Bygningen har facadematerialer i træ, dæmpede farver og bygningsdelene er ens proportioneret. Derved føjer huset sig harmonisk ind i landskabet, samtidig med at det har et moderne udtryk. Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng. Disse tiltag gør, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken i landzone og giver plads til et meget moderne og anderledes udtryk med fine detaljeringer i kobber og spændende materialevalg. 11

12 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE VINDUER OG DØRE Traditionelt har bygninger på landet haft små vinduer, der har siddet parallelt og fulgt bygningens symmetri og rytme. Dette gælder både stueetagens vinduer og ovenlysvinduer, som vist i principdiagrammerne på denne side. Som bygherre kan man både vælge dette traditionelle stiludtryk eller et moderne udtryk. Hvis de store vinduespartier er valgt, er det faktorer som vinduernes placering i forhold til hinanden og bygningen, der afgør, om bygningen er tilpasset til stedet og landskabet. Det er bygningens overordnede form, proportioner, materiale-, farvevalg og placering i landskabet, der skal have en tydelig relation til byggeskikken i landzonen. Diagram nr. 6 Diagrammet viser principper for vinduesplaceringer på bygninger i landzone. Til eksemplet er brugt vinkelbygninger i L-form. Det er fint, hvis vinduerne sidder symmetrisk og med samme afstand - som i det ældre, traditionelle byggeri. Her er vinduerne stadig placeret med relation til det symmetriske Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng, hvilket er karakteristisk for byggeri i landzone. Huset har dertil fine, traditionelle materialer. Disse tiltag gør, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken på landet og giver plads for et meget moderne og anderledes udtryk. 12 Vinduerne er placeret asymmetrisk, rodet og i for forskelligartet udformning Eksempel på godt nybyggeri med en rolig facade. Vinduer og døre er samlet i få, store glaspartier, der giver godt dagslys indendøre og samtidig en rolig facade. Tag og facade er kun brudt af få enkle glaspartier. Glaspartierne er harmoniske og placeret i en spændende rytme. Bygningens kviste flugter med vinduerne nedenunder.

13 DETALJER OG DEKORATIONER Mange eksisterende bygninger har fine udsmykninger og detaljer som kviste og karnapper, gesimsbånd, facadestuk, skrabefuger og murstensdekoration. Det kan være rigtig fint at bevare og evt. renovere sådanne detaljer, da de kan være unikke for bygningen, kan tilføre huset et særligt præg og er dyre at få håndværkere til at (gen-)lave i dag. Hvis man renoverer en bygning eller bygger en bygning i historisk stil, kan det være godt at fastslå, hvilken periode bygningen er fra, så bygningsstilen kan fortsættes og udtrykket er sammenhængende og bliver bevaret. De forskellige historiske perioder har haft forskellige bygningsstile, som man kan hente inspiration fra. Se link til højre. Link til Mariagerfjord Kommunes stilblade Bolig%20og%20byggeri/Arkitektur%20og%20 planlaegning/arkitektur.aspx?p=1 Link til Bygningskultur i Danmark Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng. Dertil er materialerne mursten med fine, dæmpede farver og flot kobberdetaljering. Husets detaljer bygger på traditionel bygningsdetaljering med gesimsbånd. Bygningen er bygget som et traditionelt stuehus til en landejendom. Det er et længehus med frontgavl i 1 1/2 etages højde. Vinduerne sidder symmetrisk og flugter mellem etagerne. 13

14 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Norddjurs Kommunes hjemmeside om solcelleog solfangeranlæg: SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Solceller kan fint placeres på en bygnings tag. Her er det først og fremmest vigtigt, at de grundlæggende regler for opsætning af solceller er i orden, som solcellernes retning mod solen, solcellernes vinkling, tagets konstruktion mm. Når der er taget højde for de grundlæggende regler, kan man kigge på solcellernes æstetiske placering. Her er det vigtigt, at solcellerne er tænkt i sammenhæng med selve taget, så solcellepladerne følger selve tagets hældning. Dvs. at pladerne enten vil ligge ovenpå og parallelt med tagmaterialet eller være indarbejdet, så solcellerne vil indgå som en del af tagmaterialet. Det vil også tage sig godt ud, hvis taget og solcellerne har samme farveholdning. Dernæst kan man se på solcellepladernes placering på taget. Her er det bedst, hvis solcellerne ligger samlet, se eksemplerne herfor i principdiagrammerne. Diagram nr. 7 Diagrammet viser principper for solcellepladers placering på bygninger i landzone. Det er fint, hvis solcellerne kan sidde samlet Nogle steder kan det være svært at forene nye solceller med et eksisterende tag af forskellige årsager. Solceller kan da i stedet placeres på jorden eller en anden af grundens bygninger som et udhus eller lignende. Situationer, hvor det er svært, kan f.eks. være, hvor tagets hældning ikke passer med solcellernes ønskede hældning. Eller hvor flere huse er bygget i samme stil og måske med rødt tegltag, hvor så det ene hus får solceller og derved skiller sig for meget ud fra de andre huse og ødelægger relationen mellem husene. Her danner solcellerne en fin grafisk linie Eksempel på god integration af solceller i tagfladen Længehuset har høj taghældning, som er optimalt til solpaneler. Solcellepladerne ligger samlet på taget og flugter flot med tagets linier. 14 Her virker solcellernes opsætning rodet og tilfældig Eksempel på god integration af solceller i tagfladen Solpladerne er opsat i en lige linie i hele bygningens længde, hvilket danner en flot grafisk linie i harmoni med husets form.

15 BYGGERIETS PLACERING HUSETS INDPASNING I LANDSKABETS TERRÆN OG BEPLANTNING Huse i det åbne land ligger ifølge traditionen lavt og afskærmet. Ikke på toppen af bakken. Den landskabelige dominerende beliggenhed er kun valgt, hvor den havde en funktion. Kirken var placeret højt og frit, for at understrege dens særlige betydning i samfundet, og møllen placeret på bakketoppen, hvor det er vindteknisk mest fordelagtigt. De fritliggende gårde og huse er derimod ofte placeret så de putter sig i lavninger eller ligger i læ af bakker, skove eller beplantning. Man ser sjældent ældre gårde og huse placeret på en markant bakketop. Selve bygningskroppen skal tilpasses terrænnet, ikke omvendt. Træer bør i størst mulig grad bevares, da de skaber læ og markerer grænsen mellem bebyggelse og det åbne land. Det vil tage mange år for en ny beplantning at give samme virkning. Man kan arbejde med beplantninger, så man udnytter de eksisterende forhold og de naturlige begrænsninger. Bygningen putter sig i landskabets terræn Bygningen ligger for markant i landskabet På en åben flade kan en bygning også putte sig ved beplantninger Bygningen ligger for markant og ubeskyttet på den åbne flade Boligen er et længehus med fine dæmpede træmaterialer. Huset er placeret godt i landskabet, puttet ind i den omkringliggende beplantning. Disse tiltag gør, at bygningen passer ind i landzonen selv med et moderne udtryk. Diagram nr. 8 Diagrammet viser principper for bygningers placering i landzone. Huset er opført som et traditionelt smalt længehus med saddeltag. Farvevalg og viduesplacering giver huset et moderne udtryk. Dertil er huset placeret godt i landskabet i tilknytning til beplantning. 15

16 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Diagram nr. 9 Se diagram på næste side. Diagrammet viser principper for bygningers placering (i plan) i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. Diagram nr. 10 Diagrammet viser principper for bygningers placering i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. PLACERING I FORHOLD TIL BYGNINGER PÅ SAMME EJENDOM Når man bygger nyt eller bygger til eller om på sin grund, skal man overveje bygningernes placering i forhold til hinanden og tage stilling til samspillet mellem beboelse og andre bygninger, som f.eks. udhus, garager og lign., også selvom de måske ikke bliver opført samtidigt med beboelsen. Det er vigtigt at skabe gode udeopholdsarealer, hvilket man gøre kan med en hensigtsmæssig placering af bebyggelsen. Hvis flere bygninger står sammen bør forholdet mellem bygningsbredden og facadehøjden være ens og bygningerne have samme taghældning, da udtrykket bliver uharmonisk, hvor der opføres flere bygninger i sammenhæng og der ikke er samme proportioner i bygningerne. Hvis man har flere bygninger på sin ejendom, skal man også overveje, hvilken bygning, der er den vigtigste. Tidligere fik stuehuse og hovedbygninger på gårde finere udsmykning og størrelses- og facademæssig fremhævning i forhold til driftsbygninger pga. deres hierarkiske betydning som vigtig for stedet. På samme måde kan man i dag fremhæve sin hovedbygning gennem f.eks. størrelse, form, placering eller bygningsdetaljer. Eksempel på godt placerede bygninger. De nye bygninger har et moderne udtryk. Bygningerne er placeret traditionelt og symmetrisk i forhold til stuehuset. Bygningerne har alle samme taghældning og gentagende mørkt tag, hvilket sikrer en sammenhæng i byggeriet. 16 Stuehuset på landejendommen er et længehus med frontgavl, gode materialevalg og dæmpede farver. Huset er placeret fint i tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger med samme taghældning og med finere detaljeringsgrad, så man kan se, at stuehuset er hovedhuset.

17 PLACERING I FORHOLD TIL NABOBYGNINGER Bygninger i det åbne land bør følge en eksisterende orden i placering, hvis en sådan eksisterer på stedet. Huse i det åbne land er ofte placeret langs vejene. Tit er de omgivet af beplantning, så bygning og have udgør en helhed. Landsbyer er karakteriseret af længehuse placeret med facaden langs vejen og tæt på denne. Ved nybyggeri bør det eksisterende placeringsmønster respekteres. Diagram nr. 9 Diagrammet hænger sammen med teksten på forrige side. Diagrammet viser principper for bygningers placering (i plan) i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. Eksempel på eksisterende bygningers placering Eksemplet viser en såkaldt husmandsudstykning. Bygningerne er placeret fint i forhold til hinanden og i nær tilknytning til vejen. Eksempel på en godt tilpasset tilbygning Tilbygningen er opført med samme højde og bredde som hovedhuset. Begge bygninger har høj taghældning, halvvalm, små vinduer og pudsede facader. Tilbygningen er forskudt en smule, så gavlen på hovedhuset træder tydeligt frem og markerer hovedhuset i forhold til tilbygningen. 17

18 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE EKSEMPEL PÅ PROCEDURE VED LANDZONETILLADELSE Herunder er beskrevet de typiske trin, der er i forbindelse med byggeri i landzone. 1. Bygherre beslutter sig for at nyopføre et hus eller bygge til eller ombygge på et eksisterende hus. 2. Bygherre finder ud af hvilket byggeri, der ønskes opført. Samtidig undersøges, hvilke regler der gælder for den pågældende grund, samt om byggeriet udover byggetilladelse også kræver landzonetilladelse. Det kan ofte være en fordel for såvel bygherre som kommunen, at der gennemføres en forhåndsdialog, hvor tingene drøftes igennem. For bygherre vil det lette ansøgningen til de fornødne tilladelser, og for kommunen kan sagsbehandlingstiden reduceres. 3. Bygherre ansøger kommunen om landzonetilladelse til byggeriet. Ansøgning om landzonetilladelse til byggeri skal som hovedregel indeholde: - Situationsplan med afstande til skel og bygningens areal indtegnet. -Oplysninger om bygningernes størrelse (længde, bredde, totalhøjde, kvadratmeter). - Facadetegninger med angivelse af bygningens mål - Snittegning med angivelse af facade og taghøjde - Oplysninger om de udvendige materiale- og farvevalg - Formål med byggeriet 4. Kommunens byggesagsbehandlere behandler den pågældende sag. 4a. Hvis ansøgningsmaterialet fra bygherre ikke er fyldestgørende kan kommunen bede bygherre om uddybende materiale. Denne proces kan forlænge behandlingstiden. 4b. Hvis byggesagsbehandlerne undervejs i processen kan se, at der ikke kan gives tilladelse til det pågældende byggeri medmindre byggeriet ændrer form og indpasning i landskabet, kan dette drøftes med bygherren. 4c. Hvis det pågældende byggeri samtidig kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, skal dispensationen gives inden landzonetilladelsen meddeles. 5. Hvis kommunen skønner, at det nye byggeri har indflydelse på eventuelle naboer, vil kommunen foretages en naboorientering og eventuel partshøring om, at kommunen agter at give landzonetilladelse til et ansøgt projekt - naboer har minimum 2 uger til at komme med kommentarer. 5a. Såfremt der ikke er kommet relavante indsigelser, gives landzonetilladelse. 18

19 Hvis landzonetilladelse gives.. 6. Når tilladelsen gives, annonceres den samtidig, så andre borgere har 4 uger til at indgive klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal indsendes til Norddjurs Kommune. Tilladelsen må ikke udnyttes før den annoncerede frist på 4 uger er udløbet. 6a. Der gives besked til ansøger, hvorvidt der er indkommet klager. Ansøger har herefter en frist på 14 dage til at komme med sine bemærkninger. 6b. Såfremt der er indkommet klager, vil disse blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter behandler sagen. Klager har opsættende virkning, der betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 6c. Hvis der gives landzonetilladelse til byggeri, skal ansøger herefter ansøge om byggetilladelse til opførelse af byggeri. Bygherre ansøger herefter Byg og Miljø, Byggegruppen, om byggetilladelse. 6d. Ofte modtager kommunen en færdig byggeansøgning, hvor det vurderes, om der skal gives en landzonetilladelse forinden en byggetilladelse kan gives. Byggesagsbehandleren vil samtidig med annonceringen om landzonetilladelse bestræbe sig på at behandle byggetilladelsen, samt koordinere med andre myndigheder, så der kan meddeles byggetilladelse hurtigst muligt efter landzonetilldelsens klagefrist er udløbet. 6e. Når der gives byggetilladelse, kan byggeriet herefter påbegyndes. Hvis landzonetilladelse afslås.. 7. Hvis der gives afslag til landzonetilladelse har bygherre mulighed for at indgive klage til Natur- og Miljøklagenævnet, der har den endelige afgørelse. Proceduren vil foregå som beskrevet i punkt 6b. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Det er ikke en betingelse, at klagen har været indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. 19

20 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE INFORMATION OG HENVENDELSER Spørgsmål til materialet bedes rettet til: Udviklingsforvaltningen Kirkestien Allingåbro Telefon: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Telefon: Mail: Hjemmeside: 20

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Danmarks Naturfredningsforening Lene Stegemejer Masnedøgade 20 Dir: +4579755683 2100 København Ø Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.02-P19-92- 15

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Katrine Nymark Lergravsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved

Katrine Nymark Lergravsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved Katrine Nymark Lergravsvej 23 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på Lergravsvej 23, Vitved Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en

Læs mere

at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsbeskrivelse, situationsplan og facadetegninger fremsendt den 9. januar 2017.

at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsbeskrivelse, situationsplan og facadetegninger fremsendt den 9. januar 2017. Christopher Edelgaard Caspersen Assensgade 30,2 th 8000 Aarhus C Tilladelse til opførelse af énfamiliehus på adressen Ny Stillingvej 2c i landsbyen Mesing (8660 Skanderborg) Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten 07-10-2013 13/31246 Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en ladebygning på 198 m² på ejendommen matr.nr. 92 Gråsten Gods, Gråsten- Adsbøl, der ligger

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

/ Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade Egernsund

/ Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade Egernsund 29-11-2013 13/37910 Berit og Benno Elkjær Höck Skovgade 25 6320 Egernsund Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til garage på ejendommen matr.nr. 18 Egernsund Ejerlav, Egernsund, der ligger på

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning 09-10-2013 12/26278 Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret 57 7400 Herning Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus samt driftsbygninger på ejendommen matr.nr. 73 Elstrup, Egen, der ligger

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jannie Schultz Tlf: +4579755605 Mob: e-mail: Byg@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-34-16 12.5.2016 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til Udnyttelse af resterende

Læs mere

Du har 28. august 2015 søgt om landzonetilladelse til at opføre et fritstående halmfyr på ejendommen

Du har 28. august 2015 søgt om landzonetilladelse til at opføre et fritstående halmfyr på ejendommen Henrik Larsen Dato: 21.10.2015 Mørkøv Kirkeby 8 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4440 Mørkøv Sagsnr.: 15/51973 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har 28. august 2015 søgt

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup. Poul Erik Tidselsbak Rødhusvej 59 Kaas 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

Landzonetilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af bolig samt dispensation fra lokalplan nr. 331 vedrørende taghældning

Landzonetilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af bolig samt dispensation fra lokalplan nr. 331 vedrørende taghældning Casper Søndborg Juhl Gl Hammelvej 32 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af bolig

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: Den eksisterende bolig nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af den nye bolig.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: Den eksisterende bolig nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af den nye bolig. Anette & Michael Thomsen Vargårdevej 30 6094 Hejls By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Vargårdevej 30, 6094 Hejls Kolding Kommune har den 5. november 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Lovliggørende landzonetilladelse

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Lovliggørende landzonetilladelse Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J LMO BYG Att. Lene Mygind Trigevej 20 8382 Hinnerup Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 6 b, Brandstrup By, Hjortshøj Adresse: Bendstrupvej

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej Hinnerup

LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej Hinnerup LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej 20 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus med anneks

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Gunner Laursen Agtrup Midtskovvej 26 6091 Bjert By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af bolig Kolding Kommune har den 10. juli 2014 modtaget din ansøgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

I har søgt om landzonetilladelse til at opføre et nyt fritliggende enfamiliehus efter at eksisterende er nedbrændt på jeres ejendom

I har søgt om landzonetilladelse til at opføre et nyt fritliggende enfamiliehus efter at eksisterende er nedbrændt på jeres ejendom Karina Heidi Pedersen Mikael Johan de Fries Holbækvej 94 4340 Tølløse HOLBÆK KOMMUNE Dato: 24-01-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/393 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE I har

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Vilkår Der er indsat vilkår om, at garagens facader og gavle skal beklædes, så naboer ikke generes af et skæmmende oplag i garagen.

Vilkår Der er indsat vilkår om, at garagens facader og gavle skal beklædes, så naboer ikke generes af et skæmmende oplag i garagen. Brian Rasmussen Tandsellevej 7 6470 Sydals Lovliggørende landzonetilladelse til en garage på ejendommen matr.nr. 371 Tandslet, Tandslet, der ligger på Tandsellevej 7, 6470 Sydals. Sønderborg Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Finn Albers Petersen Nyrupvej 58 Nyrup 5620 Glamsbjerg 29. september 2016 Sags id: 2016-0739 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af bolig i eksisterende

Læs mere

Jacob Houggard Hjorth Anbækvej Hammel. Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Jacob Houggard Hjorth Anbækvej Hammel. Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Jacob Houggard Hjorth Anbækvej 4 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen Gl. Hastrupvej Køge

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen Gl. Hastrupvej Køge + Returadresse: Køge Kommune, Plan Torvet 1, 4600 Køge Bruno Jakobik Hansen Gammel Hastrupvej 11 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal.

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal. Plan og Kultur VERNINGE SAVVÆRK ApS Vesterlaugsvej 11 Brylle 5690 Tommerup 26-10-2017 Sags id: 2017-0631 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail:

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail: Olestein Heino Lando Jensen Køgevej 222 4100 Ringsted Sendt på mail: olestein@outlook.dk Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport, samt ændre anvendelse af eksisterende bebyggelse på

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Karsten Bjørn Jensen Helsingevej 31 Kr Helsinge 4281 Gørlev DATO 25. maj 2016 SAGSNR. 326-2016-23893 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives.

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal og opførelse af et læskur på Jonstrupvangvej 56, 3500 Værløse Du har søgt om lovliggørende tilladelse til at udvide boligarealet og om

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Bendix Arkitektfirma Møllemærsk Aabenraa

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Bendix Arkitektfirma Møllemærsk Aabenraa Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Bendix Arkitektfirma Møllemærsk 29 1 6200 Aabenraa Side 1 af 3 Landzonetilladelse til opførelse af garage på Ravnholtvej 76, 8310 Tranbjerg.

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere