BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs."

Transkript

1 - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE

2 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Sidetal INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL PUBLIKATION Hvem er folderen tiltænkt? Arkitektoniske anbefalinger Hvordan fungerer folderen i forhold til lovgivningen? BYGGERI I LANDZONE Kvalitet, tak! - Nybyggeri eller bevaring af eksisterende byggeri Det gode byggeri Nybyggeri, om- og tilbygning Grundlæggende bygningsformer Taghældning Tagudhæng Farver og materialer Vinduer og døre Detaljer og dekorationer Solcelle- og solfangeranlæg BYGGERIETS PLACERING Husets indpasning i landskabets terræn og beplantning Placering i forhold til bygninger på samme ejendom Placering i forhold til nabobygninger EKSEMPEL PÅ PROCEDURE VED LANDZONETILLADELSE INFORMATION OG HENVENDELSER 2

3 INTRODUKTION TIL PUBLIKATION HVEM ER FOLDEREN TILTÆNKT? Norddjurs Kommune har udarbejdet denne vejledning, som hjælp til borgere, der ønsker at bygge i landzone. Hensigten med vejledningen er dels at oplyse borgerne om processen for byggeri i landzone, og dels at sikre at nybyggeri tilpasses landskabet og nærområdet bedst muligt. Arkitektoniske anbefalinger Planloven fastslår, at spredt bebyggelse i landzone ønskes begrænset, så det åbne land generelt friholdes for byggeri. Byggeri i landsbyer og på landet har traditionelt været anderledes udformet end byggeri i byerne, og har haft sin egen bygningsstil og måde at placere sig på i landskabet. Folderen viser ikke alle muligheder, men udvalgte eksempler på godt byggeri, som forhåbentlig kan give inspiration til den, der skal bygge i landzonen. Med disse ord ønsker Norddjurs Kommune alle borgere gode byggeovervejelser. 3

4 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE HVORDAN FUNGERER FOLDEREN I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN? I landzonen er det Planloven, der er gældende. Planlovens formål er, at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Loven skal sikre, at udviklingen sker ud fra en helhedsvurdering, hvor værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares. Planlovens landzonebestemmelser skal som udgangspunkt beskytte det åbne land mod uønsket og spredt bebyggelse. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Link Norddjurs Kommunes landzone administrationes praksis: Link til blanketter I landzone må der i henhold til planlovens 35, stk. 1, ikke uden tilladelse fra landzonemyndigheden foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Ved ansøgning om landzonetilladelse til byggeri skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af følgende: - planlægningsmæssige hensyn - hensyn til jordbrugserhvervet - landskabelige hensyn - naturbeskyttelsesmæssige hensyn - rekreative hensyn - miljøbeskyttelsesmæssige hensyn - hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne - trafikale hensyn - hensynet til udbuddet af servicefunktioner - kulturhistoriske hensyn - sociale eller menneskelige hensyn Folderen er således tiltænkt som en vejledning til inspiration, da hver byggesag er forskellig og kræver forskellig behandling og udformning, hvorfor man ikke kan kopiere et projekt fra folderen. Dog kan man sige, at følger man vejledningens henvisninger, er man ofte en landzonetilladelse nærmere. Planloven 35, stk 1: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Planloven 1, stk 1: Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 4

5 BYGGERI I LANDZONEN KVALITET, TAK! - NYBYGGERI ELLER BEVARING AF EKSISTERENDE BYGGERI Norddjurs Kommune ønsker at højne kvaliteten af byggeri i landzone. Kvalitetsbyggeri tager hensyn til de omkringliggende bygninger, landskabet og tidsånden. Ældre huse har ofte en patina, der giver karakter og et levende udtryk til bygningen, som det kan tage år for nybyggeri at opnå. Ofte er det sådan, at de ældre bygninger har disse kvaliteter. Hvis man ejer et ældre hus, bør man derfor overveje at istandsætte det fremfor at bygge nyt. DET GODE BYGGERI En bygning i landzone påvirker landskabet og det er derfor af stor betydning for helhedsvirkningen, at der ved nybyggeri og tilbygninger tages afsæt i den eksisterende bygningstradition og byggestil. Det godt indpassede byggeri karakteriseres ved sine proportioner, materialevalg og farvevalg. Ligeledes spiller beplantning en stor rolle. Et smalt længehus med høj taghældning opført i traditionelle materialer, tegl og træ, og med afdæmpede farver vil altid være et sikkert valg. Man kan også forsvare, at bygge et hus med en mere moderne og tidssvarende arkitektur, bare man holder sig indenfor det traditionelle formsprog i form af f.eks. længehus med saddeltag. Det er afgørende for helhedsvirkningen, at proportioner, materialer og farver falder naturligt ind i miljøet omkring den eksisterende bebyggelse. Det vil derfor virke fremmedartet i landzonen at se f.eks. et nyere parcelhuslignende stuehus med stor husdybde, helvalmet tag med lav taghældning og integreret carport. På landet i Danmark er der ikke nogen stor tradition for byggeri i træ, som f.eks. i Norge og Sverige. Men den findes, og er som hovedregel knyttet til skovbrugsejendomme eller landbrugsejendomme, hvor der har været tradition for, at opføre især staklader i træ. Træbygninger kan derfor opføres med udgangspunkt i dansk byggestil med vandret bræddebeklædning på klink eller som en-på-to lodret bræddebeklædning. Diagram nr. 1 Diagrammet viser princip for den karakteriske bygningsbredde i landzone. Ved nybyggeri kan der som hovedregel gives tilladelse til: - Maksimalt 250 m2 boligareal. - Maksimalt 100 m2 udhus. Max 8 m Bygningsbredde: Maksimalt 8 m 5

6 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Overordnet holdning til nybyggeri, om- og tilbygning. NYBYGGERI, OM- OG TILBYGNING I LANDZONE Om der nedrives og bygges nyt, tilbygges eller ombygges, skaber det størst harmoni, hvis byggeriets proportioner svarer til de eksisterende huse. Især er det vigtigt at arbejde med smalle bygningskroppe. Når et hus skal bygges om eller til, er det fint, hvis man kan se, at der er sket en ombygning af huset. Det fortæller om husets historie. Hvis der er tale om udskiftning af ældre bebyggelse, bør man normalt placere det nye hus på samme sted som det gamle og sørge for, at helheden i bebyggelse og beplantning fastholdes. Diagram nr. 2 Diagrammet viser, hvordan der typisk har været anvendt smalle bygningsformer til beboelse fremfor brede. Vil man udvide sin bolig, kan man i stedet for at bygge til, bygge et nyt hus ved siden af det gamle, evt. med et anonymt koblingsled imellem. Flere, mindre huse harmonerer bedre med karakteristisk landzone byggeskik, end et enkelt stort og markant hus - med undtagelse af stuehuse til landbrugsejendomme. Man kan også bruge det gamle hus som udhus og placere det nye hus i klar sammenhæng med det eksisterende, hvilket vil sige maksimalt 20 m fra en eksisterende bygning. Huset kan også udvides med en forlængelse i den ene ende med samme udseende som det eksisterende byggeri. Det er vigtigt, at en tilbygning ikke får større tyngde end det oprindelige hus. Dette kan gøres ved at opføre en tilbygning i lette materialer, eksempelvis med ydervægge med træbeklædning og med tag af tagpap med listedækning. På den måde er man ikke så bundet af husets fagdeling og vinduesplacering. Det ser ofte harmonisk ud, hvis en tilbygning er lidt forskudt i facaden, så man undgår den lange lige facadeflugt. Det gælder både ved en forlængelse og ved en ny tværfløj. Eksempel på en god tilbygning. Tilbygningens materialevalg og farvevalg passer godt til det eksisterende hus, da det er de samme farver og materialer, der er brugt på huset. Tilbygningen har ikke større tyngde end det eksisterende hus, hvorved man kan se, at det er en tilbygning og ikke hovedbygningen. 6 Eksempel på et godt nybyggeri. Byggeriet er et længehus med høj taghældning, minimalt tagudhæng og dæmpede farver, der passer godt til omgivelserne. De to bygninger på grunden har ens proportioner og stil og danner herved en god harmoni. Et meget flot hus i både tidssvarende og traditionel stil.

7 STUEHUS PÅ LANDEJENDOM Stuehuset til en landbrugsejendom ligger traditionelt i klar tilknytning til driftbygningerne og et nyt bør opføres i samme form og proportioner som landbrugets traditionelle stuehuse. LANDSBYHUS Landsbyens huse har ofte en beskeden størrelse. Ved nybyggeri kan der være ønske om en bolig på flere kvadratmeter. Hvis denne større bolig brydes op i flere mindre bygninger, kan det give en bedre indpasning i landsbymiljøet. Nye landsbyhuse bør udformes med samme bygningsprofil som de oprindelige huse, det vil sige at taghældning og husbredde, samt placering i forhold til vej, indordnes efter den øvrige bebyggelse. TIDLIGERE HUSMANDSSTED Husmandsstederne består af en beskeden bolig og en driftsbygning, ofte sammenbygget i en vinkel. Især hvor husmandsstedet er en del af en større udstykning, er det vigtigt at bevare det oprindelige udtryk, - både ved renovering og nyopførelse. ARKITEKTBISTAND Ved nybyggeri, om- og tilbygninger kan det give et godt resultat, hvis man fra starten søger sagkyndig bistand f.eks. hos en arkitekt. Eksempel på godt eksisterende byggeri. Bygningen er to sammensatte huse med høj taghældning og et mindre tagudhæng. Huset er opdelt i flere dele og virker derfor ikke stort og markant i landskabet. Dette skyldes især, at tilbygningen ligger forskudt på hovedhuset. Byggeriet virker harmonisk, da tilbygningen har samme proportioner som hovedhuset. Bygningen er et stuehus til en landbrugsejendom. Det har høj taghældning, halvalmet tag, et mindre tagudhæng og vinduer placeret med samme afstand og størrelse. Huset er bygget i tråd med den oprindelige stil, hvor f.eks. vinduessprosserne er bevaret og tegltaget har en neutral farve. 7

8 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE GRUNDLÆGGENDE BYGNINGSFORMER Karakteristisk byggeri i landzone har været smalle længehuse, enten som enlængede eller flerlængede bygninger eller som længehuse, der har stået placeret som f.eks. en firlænget gård. Karakteristisk for byggestilen i landzone er også 1-1½ etages bygninger. Længehuse kan have en frontgavl, som vist i eksempel B i principdiagram nr. 3 herunder. Diagram nr. 3 Diagrammet viser hvilke bygningsformer, der er karakteristiske for byggeri i landzone. A. B. C. D. E. Byggeriet har høj taghældning, minimalt tagudhæng, moderat vinduesareal og traditionelt, dæmpet farvevalg. Huset er et traditionelt og enkelt længehus og er dertil opført med en tilbygning i samme stil. Byggeriet har høj taghældning, minimalt tagudhæng, moderat vinduesareal og dæmpet farvevalg. Huset har et moderne og meget enkelt udtryk, er godt proportioneret og har gode materiale sammensætninger. 8

9 TAGHÆLDNINGER Ved nybyggeri i et eksisterende bygningsmiljø f.eks i en landsby, på et husmandssted eller på en gård er det vigtigt at indordne taghældning og materialevalg efter den øvrige bebyggelse. Taghældningen på en bygning styres af bl.a. husets bredde og brugen af loftarealet. Valg af tagmateriale er et andet vigtigt kriterium. Tegltag kræver f.eks. en større hældningsgrad end tagpap. Det mest karakteristiske tag i landzonen har minimun 40 graders hældning. Karakteristisk i landmiljøet er også tage med halvvalm, mens helvalm er fremmed for byggeri på landet. Det er dog vigtigt at pointere, at det er bebyggelsens samlede karakter, der afgør om byggeriet passer ind i landskabet. Et byggeri kan således godt have et tag med andre tagformer som f.eks. ensidig hældning eller et fladt tagudtryk, hvis den landlige byggestil i øvrigt er bevaret. Diagram nr. 4 Diagrammet illustrerer, hvordan der i landzone karakterisktisk bygges huse med høj taghældning på min. 40 gr. hældning. Taghældning: Minimun 40 gr. Taghældning: Under 40 gr. Bygningen har materialer i træ med fine, dæmpede farver. Huset er en længebygning med høj taghældning, hvorved bygningen bevarer relationen til landlig stil uden brug af saddeltag. Valget af træ som facadebeklædning passer godt til husets placering i beplantning. Taghældning: Under 40 gr. med helvalm Bygningen er et længehus med høj taghældning og minimalt tagudhæng. Samlet gør disse tiltag, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken i landzone og giver plads til et moderne udtryk med spændende vinduesdetaljeringer. 9

10 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE TAGUDHÆNG Byggeri i landzonen har traditionelt haft minimalt tagudhæng. Et moderat tagudhæng er fint, men bliver tagudhænget for stort, ville byggeriet passe bedre ind i andre landes byggestil eller i et parcelhuskvarter. Diagram nr. 5 Diagrammet viser hvilke tagudhæng på bygninger, der er karakteristiske for byggeri i landzone. Huset en længebygning med fint afdæmpet træfacade og høj taghældning. Dertil ligger huset fint placeret i landskabet, hvor det putter sig i den omkringliggende beplantning. De mindre bygninger er fint indpassede med samme proportioner som boligen. 10 Eksempel på god tilbygning. Bygningen har karakteristisk for landzone saddeltag med høj taghældning, traditionelle materialer og detaljeringer. Dertil passer husets glastilbygning godt til den eksisterende byggestil idet tilbygningen har samme udformning og proportioner som det eksisterende hus.

11 FARVER OG MATERIALER Farve og materialevalg kan betyde rigtig meget for byggeriets indpasning i landskabet og den øvrige bebyggelse. Karakteristisk for landlig bebyggelses materialer er stenhuse/teglbygninger, pudsede bygningsfacader og træfacader. Ved valg af farve handler det om, at bygningen passer ind i landskabets farveholdning, så bygningen ikke springer i øjnene, når man kigger rundt i landskabet. Derfor er dæmpede farver og materialets egen farveholdning at foretrække, som vist i eksemplerne herunder. Reflekterende materialer som glaserede teglsten på taget er fremmed for byggeri i landzonen. Blændende materialer kan være til gene for eventuelle naboer og give genskin på lang afstand, når solen skinner. Et træhus bygget i samme tradition som det oprindelige længehus kan også fint passe ind i landzonen. Træbygninger bør opføres med udgangspunkt i dansk byggestil med vandret bræddebeklædning på klink eller som en-på-to lodret bræddebeklædning. Forbilleder fra andre lande og kulturer passer sjældent godt ind i helheden. Eksempler på materialers indpasning i landzonen. Træ er et fint facademateriale i landzone. Træfacaderne skal dog ikke være som i udlandet. Tegl er et fint og et typisk facademateriale i landzone. Gode farver at vælge til bygningsfacader i landzonen. Eksempel på et godt nybyggeri. Byggeriet er et længehus med høj sidetaghældning og mindre tagudhæng. Bygningen har facadematerialer i træ, dæmpede farver og bygningsdelene er ens proportioneret. Derved føjer huset sig harmonisk ind i landskabet, samtidig med at det har et moderne udtryk. Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng. Disse tiltag gør, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken i landzone og giver plads til et meget moderne og anderledes udtryk med fine detaljeringer i kobber og spændende materialevalg. 11

12 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE VINDUER OG DØRE Traditionelt har bygninger på landet haft små vinduer, der har siddet parallelt og fulgt bygningens symmetri og rytme. Dette gælder både stueetagens vinduer og ovenlysvinduer, som vist i principdiagrammerne på denne side. Som bygherre kan man både vælge dette traditionelle stiludtryk eller et moderne udtryk. Hvis de store vinduespartier er valgt, er det faktorer som vinduernes placering i forhold til hinanden og bygningen, der afgør, om bygningen er tilpasset til stedet og landskabet. Det er bygningens overordnede form, proportioner, materiale-, farvevalg og placering i landskabet, der skal have en tydelig relation til byggeskikken i landzonen. Diagram nr. 6 Diagrammet viser principper for vinduesplaceringer på bygninger i landzone. Til eksemplet er brugt vinkelbygninger i L-form. Det er fint, hvis vinduerne sidder symmetrisk og med samme afstand - som i det ældre, traditionelle byggeri. Her er vinduerne stadig placeret med relation til det symmetriske Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng, hvilket er karakteristisk for byggeri i landzone. Huset har dertil fine, traditionelle materialer. Disse tiltag gør, at bygningen bevarer relationen til byggeskikken på landet og giver plads for et meget moderne og anderledes udtryk. 12 Vinduerne er placeret asymmetrisk, rodet og i for forskelligartet udformning Eksempel på godt nybyggeri med en rolig facade. Vinduer og døre er samlet i få, store glaspartier, der giver godt dagslys indendøre og samtidig en rolig facade. Tag og facade er kun brudt af få enkle glaspartier. Glaspartierne er harmoniske og placeret i en spændende rytme. Bygningens kviste flugter med vinduerne nedenunder.

13 DETALJER OG DEKORATIONER Mange eksisterende bygninger har fine udsmykninger og detaljer som kviste og karnapper, gesimsbånd, facadestuk, skrabefuger og murstensdekoration. Det kan være rigtig fint at bevare og evt. renovere sådanne detaljer, da de kan være unikke for bygningen, kan tilføre huset et særligt præg og er dyre at få håndværkere til at (gen-)lave i dag. Hvis man renoverer en bygning eller bygger en bygning i historisk stil, kan det være godt at fastslå, hvilken periode bygningen er fra, så bygningsstilen kan fortsættes og udtrykket er sammenhængende og bliver bevaret. De forskellige historiske perioder har haft forskellige bygningsstile, som man kan hente inspiration fra. Se link til højre. Link til Mariagerfjord Kommunes stilblade Bolig%20og%20byggeri/Arkitektur%20og%20 planlaegning/arkitektur.aspx?p=1 Link til Bygningskultur i Danmark Bygningen har høj taghældning og minimalt tagudhæng. Dertil er materialerne mursten med fine, dæmpede farver og flot kobberdetaljering. Husets detaljer bygger på traditionel bygningsdetaljering med gesimsbånd. Bygningen er bygget som et traditionelt stuehus til en landejendom. Det er et længehus med frontgavl i 1 1/2 etages højde. Vinduerne sidder symmetrisk og flugter mellem etagerne. 13

14 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Norddjurs Kommunes hjemmeside om solcelleog solfangeranlæg: SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Solceller kan fint placeres på en bygnings tag. Her er det først og fremmest vigtigt, at de grundlæggende regler for opsætning af solceller er i orden, som solcellernes retning mod solen, solcellernes vinkling, tagets konstruktion mm. Når der er taget højde for de grundlæggende regler, kan man kigge på solcellernes æstetiske placering. Her er det vigtigt, at solcellerne er tænkt i sammenhæng med selve taget, så solcellepladerne følger selve tagets hældning. Dvs. at pladerne enten vil ligge ovenpå og parallelt med tagmaterialet eller være indarbejdet, så solcellerne vil indgå som en del af tagmaterialet. Det vil også tage sig godt ud, hvis taget og solcellerne har samme farveholdning. Dernæst kan man se på solcellepladernes placering på taget. Her er det bedst, hvis solcellerne ligger samlet, se eksemplerne herfor i principdiagrammerne. Diagram nr. 7 Diagrammet viser principper for solcellepladers placering på bygninger i landzone. Det er fint, hvis solcellerne kan sidde samlet Nogle steder kan det være svært at forene nye solceller med et eksisterende tag af forskellige årsager. Solceller kan da i stedet placeres på jorden eller en anden af grundens bygninger som et udhus eller lignende. Situationer, hvor det er svært, kan f.eks. være, hvor tagets hældning ikke passer med solcellernes ønskede hældning. Eller hvor flere huse er bygget i samme stil og måske med rødt tegltag, hvor så det ene hus får solceller og derved skiller sig for meget ud fra de andre huse og ødelægger relationen mellem husene. Her danner solcellerne en fin grafisk linie Eksempel på god integration af solceller i tagfladen Længehuset har høj taghældning, som er optimalt til solpaneler. Solcellepladerne ligger samlet på taget og flugter flot med tagets linier. 14 Her virker solcellernes opsætning rodet og tilfældig Eksempel på god integration af solceller i tagfladen Solpladerne er opsat i en lige linie i hele bygningens længde, hvilket danner en flot grafisk linie i harmoni med husets form.

15 BYGGERIETS PLACERING HUSETS INDPASNING I LANDSKABETS TERRÆN OG BEPLANTNING Huse i det åbne land ligger ifølge traditionen lavt og afskærmet. Ikke på toppen af bakken. Den landskabelige dominerende beliggenhed er kun valgt, hvor den havde en funktion. Kirken var placeret højt og frit, for at understrege dens særlige betydning i samfundet, og møllen placeret på bakketoppen, hvor det er vindteknisk mest fordelagtigt. De fritliggende gårde og huse er derimod ofte placeret så de putter sig i lavninger eller ligger i læ af bakker, skove eller beplantning. Man ser sjældent ældre gårde og huse placeret på en markant bakketop. Selve bygningskroppen skal tilpasses terrænnet, ikke omvendt. Træer bør i størst mulig grad bevares, da de skaber læ og markerer grænsen mellem bebyggelse og det åbne land. Det vil tage mange år for en ny beplantning at give samme virkning. Man kan arbejde med beplantninger, så man udnytter de eksisterende forhold og de naturlige begrænsninger. Bygningen putter sig i landskabets terræn Bygningen ligger for markant i landskabet På en åben flade kan en bygning også putte sig ved beplantninger Bygningen ligger for markant og ubeskyttet på den åbne flade Boligen er et længehus med fine dæmpede træmaterialer. Huset er placeret godt i landskabet, puttet ind i den omkringliggende beplantning. Disse tiltag gør, at bygningen passer ind i landzonen selv med et moderne udtryk. Diagram nr. 8 Diagrammet viser principper for bygningers placering i landzone. Huset er opført som et traditionelt smalt længehus med saddeltag. Farvevalg og viduesplacering giver huset et moderne udtryk. Dertil er huset placeret godt i landskabet i tilknytning til beplantning. 15

16 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE Diagram nr. 9 Se diagram på næste side. Diagrammet viser principper for bygningers placering (i plan) i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. Diagram nr. 10 Diagrammet viser principper for bygningers placering i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. PLACERING I FORHOLD TIL BYGNINGER PÅ SAMME EJENDOM Når man bygger nyt eller bygger til eller om på sin grund, skal man overveje bygningernes placering i forhold til hinanden og tage stilling til samspillet mellem beboelse og andre bygninger, som f.eks. udhus, garager og lign., også selvom de måske ikke bliver opført samtidigt med beboelsen. Det er vigtigt at skabe gode udeopholdsarealer, hvilket man gøre kan med en hensigtsmæssig placering af bebyggelsen. Hvis flere bygninger står sammen bør forholdet mellem bygningsbredden og facadehøjden være ens og bygningerne have samme taghældning, da udtrykket bliver uharmonisk, hvor der opføres flere bygninger i sammenhæng og der ikke er samme proportioner i bygningerne. Hvis man har flere bygninger på sin ejendom, skal man også overveje, hvilken bygning, der er den vigtigste. Tidligere fik stuehuse og hovedbygninger på gårde finere udsmykning og størrelses- og facademæssig fremhævning i forhold til driftsbygninger pga. deres hierarkiske betydning som vigtig for stedet. På samme måde kan man i dag fremhæve sin hovedbygning gennem f.eks. størrelse, form, placering eller bygningsdetaljer. Eksempel på godt placerede bygninger. De nye bygninger har et moderne udtryk. Bygningerne er placeret traditionelt og symmetrisk i forhold til stuehuset. Bygningerne har alle samme taghældning og gentagende mørkt tag, hvilket sikrer en sammenhæng i byggeriet. 16 Stuehuset på landejendommen er et længehus med frontgavl, gode materialevalg og dæmpede farver. Huset er placeret fint i tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger med samme taghældning og med finere detaljeringsgrad, så man kan se, at stuehuset er hovedhuset.

17 PLACERING I FORHOLD TIL NABOBYGNINGER Bygninger i det åbne land bør følge en eksisterende orden i placering, hvis en sådan eksisterer på stedet. Huse i det åbne land er ofte placeret langs vejene. Tit er de omgivet af beplantning, så bygning og have udgør en helhed. Landsbyer er karakteriseret af længehuse placeret med facaden langs vejen og tæt på denne. Ved nybyggeri bør det eksisterende placeringsmønster respekteres. Diagram nr. 9 Diagrammet hænger sammen med teksten på forrige side. Diagrammet viser principper for bygningers placering (i plan) i forhold til andre bygninger på samme ejendom i landzone. Eksempel på eksisterende bygningers placering Eksemplet viser en såkaldt husmandsudstykning. Bygningerne er placeret fint i forhold til hinanden og i nær tilknytning til vejen. Eksempel på en godt tilpasset tilbygning Tilbygningen er opført med samme højde og bredde som hovedhuset. Begge bygninger har høj taghældning, halvvalm, små vinduer og pudsede facader. Tilbygningen er forskudt en smule, så gavlen på hovedhuset træder tydeligt frem og markerer hovedhuset i forhold til tilbygningen. 17

18 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE EKSEMPEL PÅ PROCEDURE VED LANDZONETILLADELSE Herunder er beskrevet de typiske trin, der er i forbindelse med byggeri i landzone. 1. Bygherre beslutter sig for at nyopføre et hus eller bygge til eller ombygge på et eksisterende hus. 2. Bygherre finder ud af hvilket byggeri, der ønskes opført. Samtidig undersøges, hvilke regler der gælder for den pågældende grund, samt om byggeriet udover byggetilladelse også kræver landzonetilladelse. Det kan ofte være en fordel for såvel bygherre som kommunen, at der gennemføres en forhåndsdialog, hvor tingene drøftes igennem. For bygherre vil det lette ansøgningen til de fornødne tilladelser, og for kommunen kan sagsbehandlingstiden reduceres. 3. Bygherre ansøger kommunen om landzonetilladelse til byggeriet. Ansøgning om landzonetilladelse til byggeri skal som hovedregel indeholde: - Situationsplan med afstande til skel og bygningens areal indtegnet. -Oplysninger om bygningernes størrelse (længde, bredde, totalhøjde, kvadratmeter). - Facadetegninger med angivelse af bygningens mål - Snittegning med angivelse af facade og taghøjde - Oplysninger om de udvendige materiale- og farvevalg - Formål med byggeriet 4. Kommunens byggesagsbehandlere behandler den pågældende sag. 4a. Hvis ansøgningsmaterialet fra bygherre ikke er fyldestgørende kan kommunen bede bygherre om uddybende materiale. Denne proces kan forlænge behandlingstiden. 4b. Hvis byggesagsbehandlerne undervejs i processen kan se, at der ikke kan gives tilladelse til det pågældende byggeri medmindre byggeriet ændrer form og indpasning i landskabet, kan dette drøftes med bygherren. 4c. Hvis det pågældende byggeri samtidig kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, skal dispensationen gives inden landzonetilladelsen meddeles. 5. Hvis kommunen skønner, at det nye byggeri har indflydelse på eventuelle naboer, vil kommunen foretages en naboorientering og eventuel partshøring om, at kommunen agter at give landzonetilladelse til et ansøgt projekt - naboer har minimum 2 uger til at komme med kommentarer. 5a. Såfremt der ikke er kommet relavante indsigelser, gives landzonetilladelse. 18

19 Hvis landzonetilladelse gives.. 6. Når tilladelsen gives, annonceres den samtidig, så andre borgere har 4 uger til at indgive klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal indsendes til Norddjurs Kommune. Tilladelsen må ikke udnyttes før den annoncerede frist på 4 uger er udløbet. 6a. Der gives besked til ansøger, hvorvidt der er indkommet klager. Ansøger har herefter en frist på 14 dage til at komme med sine bemærkninger. 6b. Såfremt der er indkommet klager, vil disse blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter behandler sagen. Klager har opsættende virkning, der betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 6c. Hvis der gives landzonetilladelse til byggeri, skal ansøger herefter ansøge om byggetilladelse til opførelse af byggeri. Bygherre ansøger herefter Byg og Miljø, Byggegruppen, om byggetilladelse. 6d. Ofte modtager kommunen en færdig byggeansøgning, hvor det vurderes, om der skal gives en landzonetilladelse forinden en byggetilladelse kan gives. Byggesagsbehandleren vil samtidig med annonceringen om landzonetilladelse bestræbe sig på at behandle byggetilladelsen, samt koordinere med andre myndigheder, så der kan meddeles byggetilladelse hurtigst muligt efter landzonetilldelsens klagefrist er udløbet. 6e. Når der gives byggetilladelse, kan byggeriet herefter påbegyndes. Hvis landzonetilladelse afslås.. 7. Hvis der gives afslag til landzonetilladelse har bygherre mulighed for at indgive klage til Natur- og Miljøklagenævnet, der har den endelige afgørelse. Proceduren vil foregå som beskrevet i punkt 6b. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Det er ikke en betingelse, at klagen har været indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. 19

20 Vejledningshæfte om BYGGERI I LANDZONE INFORMATION OG HENVENDELSER Spørgsmål til materialet bedes rettet til: Udviklingsforvaltningen Kirkestien Allingåbro Telefon: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Telefon: Mail: Hjemmeside: 20

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Mette Marie Nielsen Dan Nielsen Møllebakken 28 Ø. Svenstrup 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 15. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 15.02.05 Afbud

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere