SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG"

Transkript

1 - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

2 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion til folder Tekniske krav til solcelle- og solfangeranlæg Før du går i gang Hvis der er en lokalplan for dit område Hvornår kræver anlægget tilladelse Hvornår kræver anlægget ikke tilladelse Ansøgningsprocedure Vejledning om materiale til ansøgning om anlæg Arkitektoniske anbefalinger - Anlæg på tag - Anlæg på fladt tag - Blændeffekter af anlæg - Anlæg på jorden. Information og henvendelser 3

4 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER INTRODUKTION TIL FOLDER Norddjurs Kommune har udarbejdet denne vejledning som hjælp til borgere, der ønsker at sætte solcelle- eller solfangeranlæg op. Hensigten er at oplyse borgerne om processen for opsættelsen af et sådant teknisk anlæg. Kommunen ønsker, at anlæggene tilpasses bebyggelsen og ikke skæmmer huse og omgivelser. Vejledningen gælder både i byzone og landzone. Solne er et tekniks anlæg og passer derfor bedre på en driftbygning som her end på et stuehus. Længehuset har høj taghældning, som er optimalt til sol. 4

5 TEKNISKE KRAV TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG De tekniske krav til solcelle- og solfangeranlæg er fastsat i bygningsreglementes kapitel 8. Det tilrådes at kontakte en professionel rådgiver til at gennemgå, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt fra anlægget. Opsætning af anlæg skal altid anmeldes til registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR), uanset om anlægget kan etableres med eller uden byggetilladelse. Ved anmeldelse til BBR skal oplyses: - Ejendommens adresse, - Areal af anlægget - Hvor mange kw anlægget kan yde - Årstal for opsætningstidspunkt Anmeldelse kan gøres til følgende adresse: Solpladerne er opsat i en lige linie i hele bygningens længde, hvilket danner en flot grafisk linie i harmoni med husets form. 5

6 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER FØR DU GÅR I GANG Før du indsender dit projektmateriale til kommunen og sætter dit anlæg op er det vigtigt, at du undersøger, om der gælder regler for dit hus eller dit område, som du skal rette dig efter. Reglerne kan være beskrevet i: - En lokalplan - En deklaration - Byplanvedtægter - Bygningsregelementet Link til ansøgningsblanketter: dk/borger/bolig-ogbyggeri Hvis der er en lokalplan for dit område Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, hvor bevaring indgår i formålsbestemmelserne, vil du som udgangspunkt ikke få tilladelse til at sætte et anlæg op på dit hus. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan med bestemmelser, der regulerer materialer og farver, skal denne vejledning lægges til grund for opsætning, så et anlæg tilpasses husets arkitektur. Solcellepladerne er tilpasset bygningens arkitektur og glider naturligt ind i facaden pga. de tilpassede farver og formen. 6

7 HVORNÅR KRÆVER DET TILLADELSE Naturbeskyttelsesloven Hvis ejendommen er beliggende i et fredet område eller er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der søges om dispensation. Planloven Der skal søges dispensation til anlæg, der er i strid med lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, som er tinglyst på grunden. Eksempel herpå kan være, at der i en lokalplan er stillet krav til tagbeklædningen. Solcelleanlægget betragtes som en tagbeklædning, hvis det udgør mere end halvdelen af længden af den tagflade, de er opsat på, eller anlægget har et areal over 50 m². Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives dispensation efter forudgående nabohøring. Solcellepladerne er fint opsat i en aflang form, der harmonerer med tagets form. Solne er opsat på driftbygningen, som egner sig bedst til tekniske anlæg. 7

8 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER Byggeloven Følgende solfangere og solceller skal i henhold til byggelovens 2 have byggetilladelse: Anlæg på terræn med et areal på mere end 10 m2 eller en højde på mere end 2,5 m over terræn. Anlæg i landzone skal desuden have landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse, hvis anlægget placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, - som hovedregel max 20 m fra eksisterende bebyggelse. Visse anlæg skal helhedsvurderes inden byggetilladelse. Det gælder for anlæg, som er nærmere skel end 2,5 m eller overstiger det vandrette højdegrænseplan på 8,5 m eller overstiger det skrå højdegrænseplan. Solcellepladerne føjer sig neutralt til taget pga. deres farve og den lille flade, de optager på taget. 8

9 HVORNÅR KRÆVER DET IKKE TILLADELSE Solfangere og solceller som kan opføres uden tilladelse: Anlæg på terræn med et areal på max 10 m2 og med en højde på max 2,5 m over terræn. Anlæg på bygninger, hvor der ikke skal helhedsvurderes eller gives dispensation fra planloven (beskrevet på forrige side) og som overholder Bygningsreglement 2010 s bestemmelser om højdegrænseplan. Solcellepladerne er fint opsat i en firkantet form, der harmonerer med tagets form. Solne er opsat på driftbygningen, som egner sig bedst til tekniske anlæg. 9

10 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER ANSØGNINGSPROCEDURE Alt efter om det ønskede anlæg kræver en byggetilladelse, landzonetilladelse eller dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller planloven, kan der forekomme forskellige ansøgningsprocedurer. Man skal regne med en sagsbehandlingstid på minimum 3 uger ved fuldt oplyste sager. Al sagsbehandling i kommunen vedrørende solcelle- og solfangeranlæg er samlet i byggegruppen og henvendelse bedes rettet til: Byg og Miljø Byggegruppen Tlf: Mail: På dette hus kan man se, at solcelleplader også kan opsættes flot på et vinkelhus. Her er det stadig vigtigt, at pladerne sidder i en samlet firkantet form. 10

11 MATERIALE TIL ANSØGNING OM ANLÆG Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget. Nedenunder er forklaret, hvad det kan være en god ide at sende med i en ansøgning. Dog er listen vejledende, da det nødvendige materiale kan variere afhængig af det konkrete projekt. Anlæggets størrelse Oplysninger om anlæggets størrelse (længde, totalhøjde inkl. bygning og m2) og ydelse (kw). Situationsplan En målsat situationsplan der viser: - anlæggets placering på taget eller på grunden. - anlæggets afstande til henholdsvis vejskel, stiskel og naboskel og eksisterende bebyggelse. - eventuelle byggelinjer eller -felter. Datablad om solcellernes overflade og udseende. Fuldmagt Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person eller virksomhed. Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen. Du er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten på tinglysning.dk 11

12 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER ARKITEKTONISKE ANBEFALINGER Anlæg på saddeltage eller tage med ensidig taghældning Det anbefales, at sol placeres med samme taghældning som taget eller erstatter tagbelægningen fuldstændig, så integrationen med taget øges. Udbyttet bliver et pænere tag for dig, dine naboer og for købere, når du skal sælge dit hus. Rammen på solne bør som hovedregel holdes i samme farve som selve panelfladen. Anlæg bør opsættes i en samlet geometrisk form som en rektangel eller et kvadrat. Hvis solne løftes med en stejlere hældning end taget, bør siderne og bagsiden lukkes, så solnes bærende konstruktion ikke er synlig. Aluprofilerne, som ne monteres på, bør ikke stikke ud under solcellerne. Solceller og solfangere bør etableres på tagets bagside (dvs. væk fra vej), hvis effekten ikke derved forringes væsentligt. Det er fint, hvis solcellerne kan sidde samlet Her danner solcellerne en fin grafisk linie 12

13 Opsætning af anlæg på stråtage anbefales ikke, fordi etableringen af et anlæg på stråtag både er arkitektonisk, økonomisk og brandsikkerhedsmæssigt kompliceret. Anlæg på flade tage Solcelle og solfangeranlægs forkant bør placeres parallelt med husets facade. Anlæg anbefales som udgangspunkt rykket minimum 1,50 m tilbage i forhold til eksisterende tagkant/husfacade. Gældende højdegrænseplan skal overholdes jævnfør bygningsreglementet. Det anbefales, at anlæg på 1-etages ejendomme med fladt tag ikke placeres med en vinkel, der overstiger 15 grader i forhold til vandret plan, for at sikre huset et harmonisk udseende ved at gøre anlægget mindre iøjnefaldende. Her virker solcellernes opsætning rodet og tilfældig Diagram nr. 1 Diagrammet viser principper for solcellepladers placering på bygninger. 13

14 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER Blændeffekter af anlæg Pas på blændingsgener for dine naboer. Vurdér om du med dine solenergianlæg kommer til at genere dine nuværende eller kommende naboer med reflektioner. Kommunen anbefaler, at solceller og -fangere udføres med antirefleksbelægning for at minimere potentielt generende genskin i forhold til omkringboende og kørende trafik. Solceller på jorden. Opstilling af anlæg skal ske så anlægget ikke fremstår skæmmende og reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan derfor stilles vilkår om skærmende beplantning. På huset er solcellepladerne fint opsat på den ene side af skorstenen, så pladerne stadig opnår en samlet firkantet form. 14

15 Særligt for anlæg i landzone I landzoneområdet gælder et særligt administrationsgrundlag: - Norddjurs Kommunes administrative praksis. - Norddjurs Kommunes vejledning om byggeri i landzone. Link Links borger/bolig-og-byggeri/byggeri/landzonetilladelse Eksemplet viser, hvordan man kan benytte hele tagfladen og samtidig bevare et harmonisk udtryk pga. den samlede form. Solne er opsat på driftbygningen, som egner sig bedst til tekniske anlæg. 15

16 Folder om SOLFANGERE OG SOLCELLER INFORMATION OG HENVENDELSER Spørgsmål til folderen eller vedrørende ansøgning bedes rettes til: Udviklingsforvaltningen Kirkestien Allingåbro Telefon: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Telefon: Mail: Hjemmeside: Mail: 16

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere