Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling"

Transkript

1 Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling

2 indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien... lejligheder i oprindelige beboelsesejendomme... lejligheder i omdannede bygninger

3 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN DAHLERUPS PAKHUS LANGELINIE ALLÉ KØBENHAVN Ø 1. UDGAVE, 1. OPLAG AUGUST STK. ISBN: TEKST & LAYOUT: SBS BYFORNYELSE FOTOS, HVOR INTET ANDET ER NÆVNT: SBS BYFORNYELSE REPRO & TRYK: SALOPRINT A/S 2

4 indledning På hjørnet af Gasværksvej og Istedgade, på Vesterbro i København, mødes man af to spektakulære og forskellige eksempler på istandsættelse og fornyelse af gamle ejendomme. På selve hjørnet ligger Skomagerstiftelsen. En af Vesterbros ældste, bevarede beboelsesejendomme fra 1858, der er gennemgribende restaureret med en smuk og uhyre pietetsfuld respekt for husets oprindelige udtryk. Naboejendommen, Vester Hus, er også gennemgribende istandsat. Men på denne ejendom, oprindeligt fra 1860, men ombygget i 1914, er det valgt at markere, at der er sket meget væsentlige indgreb i 1990 erne. Arkitekt og bygherre har, som led i nyindretningen af en lejlighed i tagrummet, valgt at bygge en ekstra etage på lejlighedens opholdsstue. På den måde afsluttes huset af et dobbelthøjt rum i et rektangulært tårn i 7 etager. Tårnet er forsynet med fladt tag og 4 høje vindueskarnapper, placeret ved siden af hinanden i gavlen. De to naboejendomme i Istedgade repræsenterer to forskellige måder at angribe bygningsfornyelsen på. Skomagerstiftelsen er nænsomt restaureret, blandt andet fordi ejendommen er fredet. Her er man gået tilbage til husets oprindelige udseende, så vidt det nu har været muligt, og har genskabt de arkitektoniske elementer i den helhed huset formodentlig var tænkt fra opførelsen. Det er - fredning eller ej - den mest almindelige måde, arkitekterne angriber en bygningsfornyelse på. I respekt for husets historie, det gadebillede, huset indgår i, eller en blanding af begge dele, 3

5 vælges denne løsning ofte. Det giver ikke altid det bedste resultat ud fra en funktionel synsvinkel, men æstetisk støder man sjældent nogen fra sig. Og mange gange er det da også den helt rigtige angrebsvinkel, som eksemplet med Skomagerstiftelsen viser. Vester Hus er behandlet ud fra en anden vinkel. Arkitekten har valgt at imødekomme nogle nye funktionelle krav og dermed bygge videre på det oprindelige hus. For at skabe en god lejlighed, med en usædvanlig rumlighed, er der givet mulighed for også at signalere, at her er foretaget en radikal ændring af huset. Uden smålig skelen til, at det oprindelige hus er opført med et gennemgående saddeltag, er tårnværelset ført op i et brud med saddeltagformen. Tag og nye karnapper er udført i tidens formsprog, om end det er gedigne og traditionelle materialer (træ og zink), der er anvendt. Denne eksempelsamling handler om sådanne brud med oprindeligheden. Det er hensigten at vise gode eksempler på nutidige tilføjelser eller omdannelser af beboelsesejendomme. Både eksempler på større omdannelser og mindre tilføjelser. Som eksempler er, med få undtagelser, valgt ejendomme, der er ombygget med støtte efter byfornyelsesloven i perioden Formålet med eksempelsamlingen er at give bygherrer, arkitekter og byggesagsbehandlere inspiration til at overveje, om bygningsfornyelsen kan gribes an på en anden måde end sædvanligt. Overveje hvordan det færdige resultat kan blive bedre funktionelt, og måske også mere spændende æstetisk. Og hvordan et nutidigt formsprog kan integreres, når en fornyelsesproces planlægges. Meningen er ikke at opfordre til at forsyne vores gamle ejendomme med nutidige elementer for enhver pris. Mange ejendomme vil stå sig bedst med en istandsættelse, der respekterer det 4 oprindelige udtryk, byggestil og arkitektur. Men som det vil fremgå i det følgende, er der også et antal muligheder for nytænkning. For at sprænge rammerne og vælge det nutidige udtryk i et omfang, der er afpasset husets æstetiske og funktionelle fremtræden. Og som i de bedste eksempler giver spændende bud på udformning af byboliger, der tilgodeser det moderne menneskes behov. Først og fremmest handler bygningsfornyelse imidlertid om respekt for huset og om at sikre kvaliteten i - og efter - en ombygning og istandsættelse. Kvalitet såvel i materialevalg og æstetisk behandling, som i funktionel indretning, der bedst muligt tilgodeser husets beboere. For at understrege det væsentlige i at betragte huset som en helhed i en byfornyelsesopgave, indledes eksempelsamlingen med bygningsbeskrivelser af to ejendomme, som er fremragende renoveret, med hvert sit arkitektoniske og funk-tionelle udgangspunkt. Herefter er eksemplerne tematiseret i en række kapitler, med elementer forskellige steder i og på huset. Det er hensig-ten at komme rundt om huset, således at der kan hentes inspiration til den opgave, der aktuelt skal løses. Der er anført adresse på alle eksempler, så det også er muligt for læseren at se og vurdere dem ved selvsyn. Byfornyelse Danmark, Håndværkets Byfornyelsesselskab og mange kommuner har været behjælpelige med at udpege potentielle emner til eksempelsamlingen. SBS Byfornyelse er dog alene ansvarlig for udvælgelsen og beskrivelsen. Arbejdet har været fulgt af en følgegruppe bestående af Pia Søberg, det tidligere By- og Boligministeriet, Christian Duch, Byfornyelse Danmark, Bente Beedholm, DAL og Eric Messerschmidt, Dansk Arkitekturcenter.

6 to ombyggede ejendomme Abel Cathrines Gade 12 Abel Cathrines Gade 12, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Tage Lyneborg Foto: Ole Akhøj, Jens V. Nielsen Ejendommen, der ligger på Vesterbro i København, er opført i slutningen af 1800-tallet og er helt traditionel i sin udformning såvel byggeteknisk som arkitektonisk. Byfornyelsesopgaven har gået ud på, i sammenhæng med resten af karreen, at opdatere de små boliger til nutidig standard. Det har desuden været hensigten at løse opgaven med anvendelse af flest mulige ugiftige og traditionelle bygningsmaterialer og overflader, der let kan vedligeholdes. Bygningen er opført i traditionelt murværk, hvor underfacaden er udformet med kvaderpuds. Taget er et Københavnertag med mansard, beklædt med skifer og det øverste tag beklædt med pap. Vinduer og yderdør er oprindelige og harmonerer med den stilfærdige og velproportionerede facade. Trapperummet er relativt snævert, således at entredørene er skråtstillet. Men trapperummet er forsynet med fine detaljer som den oprindelige trappe med drejede ballustre og entredøre fagdelt som dannebrogsdøre. Der er tale om en lille ejendom bestående af kun en enkelt opgang. Der er to ganske små lejligheder på hver etage, begge under 50 m², forsynet med to 5 værelser, et lille køkken og et toilet. Rummet mod gaden er pænt udstyret med lysningpaneler og brystningspaneler ved vinduerne. Fyldningsdøre og indfatninger er, som det øvrige træværk, af god snedkermæssig udførelse. En enkel stukbort og en kakkelovnsniche efter københavnsk tradition giver, sammen med gulvene af fyrretræsplanker, en gedigen og bevaringsværdig materiale- sammensætning. Hele denne lille ejendom rummer basale bygningsmæssige og boligmæssige kvaliteter, som fornyelsesprojektet respekterer og spiller sammen med på bedste vis. Tage Lyneborgs tegnestue, der har løst opgaven, har respekteret alle disse værdier. Det overordnede greb om opgaven aflæses af den utraditionelle planløsning, hvor lejlighederne bevares som toværelses lejligheder, men åbnes mod lyset og gårdanlægget gennem en glaspåbygning. Mod gaden er alle bevaringsværdier respekteret, såvel i facaden som i trappeopgang og stuerne mod gaden. Facaden var påført en ødelæggende behandling med plastmaling. Efter afrensning med sandblæsning var det mest hensigtsmæssigt at pudse facaden, der oprindeligt stod i blankmur. Facaden er pudset med cementbaseret mørtel og malet med en emulsionsmaling baseret på linolie.

7 Vinduerne er istandsat og malet med linoliemaling og forsynet med forsatsvinduer. Trappeopgangen havde plasticmalede vægge og bar i øvrigt præg af forfald på alle overflader. Her er alt blevet afrenset og væggene pudset op og marmoreret. Alt træværk er renset helt i bund og behandlet med linoliemaling, så trapperummet står med meget smukke, lyse og rengøringsvenlige overflader. I lejlighederne er væggene beklædt med glasfilt og filtset med indfarvet filsmørtel. Overfladerne får dermed en lidt rustik karakter, men bliver det en dag umoderne, er det enkelt at tapetsere ovenpå. Da ejendommens varmesystem er blevet opdateret til et centralt fjernvarmeanlæg, er alle lejligheder forsynet med radiatorer. Traditionelt sætter man en radiator under hvert vindue. Her har man, i erkendelse af at de små rum ikke er vanskelige at opvarme, og idet man ønsker at holde den bevaringsværdige vinduesvæg og dens panelværk fri af installationer, sat en enkelt stor radiator i den gamle kakkelovnsniche, der er udformet til at fordele varmen i rummet. Entre og stuen mod gården hænger sammen i et. Det giver en mere åben rumfornemmelse. Herfra er der adgang til et nyindrettet toilet og baderum, der får sit lysindtag gennem en matteret rude, der vender mod glaspåbygningen. Badeværelset er placeret, hvor det tidligere køkken fandtes. Her har man erfaringsmæssigt det største rådproblem i 6

8 gulvene. Ved at lægge det her, bliver gulv og dæk fjernet, og der bliver opbygget et vådrumsgulv med betondæk og vandtæt membran. Badeværelset er i øvrigt udstyret i en meget høj kvalitet, med skjulte installationer og slidstærke overflader. Rummet mod gården er forsynet med en dobbelt glasdør til glaspåbygningen. Glaspåbygningen giver lejligheden et ekstra rum på 12 m². Et lyst og åbent rum, indrettet med et rationelt kompakt køkken, og med god plads til et spisebord. Solen bidrager til energibesparelse ved at opvarme klinkegulvet og den cirkulerende luft. Varmeforsyningen udgøres i øvrigt af en lav radiator hele vejen rundt lang glasvæggen, udformet som en barre. Et stort vinduesparti kan skydes til side, så rummet får karakter af en overdækket altan. Hele påbygningen er udført i gedigne materialer som aluminium, glas og sten, mur og beton. Når denne byfornyelsesindsats skal fremhæves, er det fordi Tage Lyneborg har skabt en meget fin helhed, hvor der konsekvent er bevaret alle træk, der har en bevaringsværdi, både af arkitektoniske, funktionelle og ressourcemæssige grunde. Arkitekten har arbejdet sig frem til en afklaret og logisk planløsning, der både tilgodeser bevaring af de oprindelige kvaliteter og moderne bymenneskers måde at bo og leve på. Der er dog den svaghed ved planløsningen, at adgangen til bitrappen går gennem badeværelset. Den mest logiske adgang til karreens gårdanlæg går ad bitrappen, og det virker ikke hensigtsmæssigt at gå gennem badeværelset til og fra det rekreative anlæg. Boligerne er både nyindrettet til en høj standard, og også fremtidssikret med et materialevalg, der tåler vedligeholdelse og istandsættelse i mange generationer. Og så er de tilføjede elementer af høj kvalitet og bearbejdningsgrad. 7

9 Enghavevej 30-30A Ejendommen er en traditionel københavnsk Vesterbroejendom. Den er opført i 1882, med 5 fulde etager og udnyttet tagetage. Før ombygningen var der 24 små 2 værelses lejligheder uden bad. En ejendom opført uden arkitektoniske ambitioner overhovedet og kun med spekulationsudlejning for øje. Byfornyelsesbeslutningen bestemte, at de små lejligheder skulle sammenlægges til større, familieegnede boliger. Oprindeligt var det planen at etablere 12 nye lejligheder, men det blev reduceret til 11 lejligheder i løbet af processen. Ejendommen var voldsomt nedslidt på tidspunktet for byfornyelsesindsatsen. Opgangene var fuldstændigt prunkløse, og i lejlighederne var der heller intet specielt bevaringsværdigt. Ejendommen blev valgt som værtsejendom for et udviklingsprojekt, støttet af det tidligere By- og Boligministerium under Projekt Renovering. Det betød, at et berlinsk arkitektfirma, Buddensieg Ockert Architekten blev koblet på opgaven sammen med C. F. Møllers tegnestue. I samarbejde skulle de to arkitektfirmaer give et projektforslag for ombygning og indretning af ejendommen. C. F. Møllers tegnestue er dog ansvarlig for gennemførelse af ombygningen. Arkitekterne foreslog hurtigt, at lejlighedssammenlægningerne skulle ske ved vertikal sammenlægning. Af praktiske årsager blev det de yderste lejligheder i ejendommen, der sammenlagdes således, mens de indliggende lejligheder blev sammenlagt horisontalt. Herudover foreslog arkitekterne, at de to midterste stuelejligheder blev inddraget som fælleslokale for ejendommens beboere. Dels for at give beboerne et socialt samlingssted, dels for at give adgang til det kommende fælles gårdanlæg, idet bitrapperne blev nedlagt. Endelig blev det besluttet, at der skulle etableres en altan til hver lejlighed. I to af taglejlighederne blev det indbyggede tagterrasser, mens den tredie taglejlighed ikke fik altan, men en stor ny kvist i stedet. I de lejligheder, der er sammenlagt vertikalt, er de eksisterende bitrapperum blevet brugt til nye interne trappeløb. Det var ikke muligt at bevare de originale bitrapper, men de nye trapper er udført som de eksisterende. På denne måde spares plads i lejlighederne til nye trappeløb imellem de to plan i boligerne. Ulempen var, at der ikke kunne etableres adgang til gårdrummet via bitrappen. Dette blev løst ved at etablere et fælles 8 Enghavevej 30-30A København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: C.F.Møllers tegnestue Foto: Torben Eskerud

10 2. sal 3. sal lokale i stueetagen, hvorfra der gennem et par glasdøre og en bred trætrappe er passage til gårdsiden. Hovedtrapperne er udskiftet til nye ståltrapper, med hårdttræstrin. Alle hovedtrappedøre er udskiftede til nye pladedøre, og væggene i trapperummet er pudsede og malede. Vinduerne i ejendommen er udskiftede til nye termovinduer i træ. I stueetagens fælleslokale er der mod gaden monteret franske altandøre, som matcher de nye gadedøre i gråmalede stålprofiler og store glaspartier. Da gadedøren er hævet et trin over fortovet, har arkitekterne valgt at lægge en elegant svævende elefantrist som trin. I trappeopgange og fælleslokale er gulvene belagt med en flot mørkflammet tropetræsort, som også er anvendt på altanerne. Der er installeret nye badeværelser i alle lejligheder. Disse er fint udstyrede og har blandt andet lyse klinker på gulvene, vægfliser, pudsede og malede vægge og store spejle. Køkkenerne er standardelementkøkkener installeret i gode, store rum, der herved bliver multianvendelige køkken/ opholdsrum. I de vertikalt sammenlagte lejligheder er køkken/opholdsrum og opholdstue etableret i det ene plan, og 2 værelser og badeværelse i det andet plan. Dette gælder dog ikke de to lejligheder i tagetagen, hvor køkken og værelse er samlet på det nederste plan, og det øverste plan er én stor opholdstue. Her er hanebjælkerne fritlagt, og loftet ført til kip. Væggene til tagterrassen er af glas, så der heroppe er et pragtfuldt dagslys. Der er også sikret et godt dagslys i alle øvrige rum ved en flittig anvendelse af glasdøre rummene imellem. 9

11 Alle vægge i boligerne, bortset fra i badeværelserne, er pudsede, spartlede og malede, og gulvene består dels af de oprindelige fyrretræsgulvbrædder, der er slebet og lakerede, dels af nye lakerede gulvbrædder. Altanerne på huset er enkle. De er opbygget på et ståldæk, belagt med mørkt tropetræ, og omkranset af et enkelt stålværn med håndlister af samme træsort som gulvene. De 4 midterste altaner spænder næsten ud mellem bitrappetårnene, og har adgang fra 2 dobbeltglasdøre fra køkken / opholdsrummene. Et flytbart skoddeparti, i samme træsort som det øvrige træ på altanerne, er monteret i fronten af disse altaner. På skodderne er monteret en plantekasse, således at beboerne kan få deres skodde begrønnet, om ønsket. Efter byfornyelsen fremstår denne ejendom som et godt eksempel på fint arkitektarbejde. I og med der ikke var særlige bevaringshensyn at tage før ombygningen, har arkitekterne udnyttet den frihed til at skabe en række gode, tidssvarende boliger, der modsvarer beboernes behov, uden helt at sætte respekten for det oprindelige hus over styr. På trods af alle de nye elementer, der er indføjet i huset, er der ingen tvivl om at man befinder sig i en renoveret traditionel Vesterbroejendom. Både i helhedsgrebet og i detaljen, er der arbejdet grundigt og begavet med løsningerne, hvad enten det har handlet om at renovere inden for de eksisterende rammer, eller det har drejet sig om tilføjelser af nutidige elementer. Desværre har de givne rammer ikke tilladt, at der blev etableret større badeværelser. De forekommer lige små nok til de største af boligerne. Samme kritik kan rettes mod køkkenerne i etplans lejlighederne. Til gengæld er den nye centrale kvist mellem bitrappetårnene mod gården større end vanligt efter danske traditioner. I boligen giver dette et pragtfuldt dagslys og bedre indretningsmuligheder, men set udefra er det en voldsom konstruktion. Alt i alt er ejendommen dog blevet flot renoveret. Den toetagers bolig har store kvaliteter og er en kreativ ny boligform i en etageejendom. Omkostningerne har da også været større end normalt ved sammenlignelige renoveringsopgaver. Det har været muligt takket været et ekstra økonomisk tilskud til udviklingsprojektet fra Projekt Renovering. 10

12 på taget Eksempel 1: Louisegade 12, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Friis & Moltke A/S Den danske byggetradition foreskriver, at taget på byejendomme er udført med skrå flader, i det mindste delvist, og altid de dele af taget, der er synlige fra gade eller gård. Materialerne, der kan ses fra gade eller gård, er i langt de fleste tilfælde tegl eller skifer (natur- eller kunstskifer). Gode, smukke og velkendte materialer, hvilket der så godt som aldrig ændres på. Det sker derimod i stigende omfang med de elementer, der hører til på taget. Skorstene, udluftningsstudse eller - hætter, tagvinduer og ofte kviste, der udover deres praktiske roller også bryder tagenes store, ensartede flader, og giver en variation i byens skyline. I byerne er skorstene helt i fare for at forsvinde. Efterhånden som ejendommene får indlagt fjernvarme, bliver skorstenene overflødige og af mange husejere blot betragtet som en vedligeholdelsemæssig belastning. Også udluftningsstudse og -hætter fjernes og erstattes af større enheder, der kan modsvare kravene om bedre ventilationsanlæg. De gamle støbejernstagvinduer udskiftes til nye, i tidssvarende materialer og med bedre isoleringsevne, og kravene til god varmeisolering betyder også, at gamle kviste ofte udskiftes eller ombygges til ukendelighed. Enhver ændring af tagets elementer skal vurderes nøje, da alle elementerne 11 bør ses som vigtige dele af husenes fysiognomi. Skal det være, så lad det være Louisegade12 i Aalborg er totalrenoveret som led i det byøkologiske forsøgskoncept. Der er af den grund sket store ombygninger i lejlighederne, hvilket afspejles i bygningens ydre mest markant på bagfacaden og taget. På taget er monteret to gange to nye kviste, to rytterlys i tagryggen, et solcellepanel og en stor ventilator, en såkaldt sol/vindskorsten. De nye elementer på taget er alle meget voluminøse. Kvistene, der på begge sider af taget er placeret tæt ved siden af hinanden, er opbygget med buet tag, der fremstår som en fortsættelse af flunkernes dimensionering, beklædt med zink. Sol/vindskorstenen i stål står på et opmuret skaft. Alt i alt er konstruktionen mandshøj, og sammen med de massive kviste udgør det en ganske voldsom tilføjelse til ejendommen. Nok ikke et eksempel til efterfølgelse ret mange andre steder, men i orden her, hvor der er tale om et spektakulært demonstrationsprojekt, der fortjener al mulig god opmærksomhed. Udformningen lever op til det ambitiøse demonstrationsprojekt, hvor det er et budskab i sig selv.

13 Eksempel 2. Da ejeren skulle indrette en ny bolig i tagrummet, blev skorstenen erstattet af en lanterne med glas på de fire sider, afsluttet med en lille glaspyramide. Løsningen giver et fint dagslystilskud til tagrummet, og er en fin gimmick, når lyset strømmer ud i natten. Bemærk også de godt proportionerede kviste med glasflunker og zinktag. Eksemplet viser en fin kombination af nyt på gammelt, og lover godt for istandsættelsen af resten af ejendommen. Eksempel 2: Godthåbsgade 53, Odense Bygherre: Finn Holmstrøm Eksempel 3 (til venstre). Hvis skorstenene skal udskiftes, kan en løsning være at erstatte de udtjente skorstene med ventilationshætter i stål eller zink. På denne måde bliver tabet af skorstenene ikke så synligt. Selv på ejendomme med rig ornamentering, er det muligt at tilføje nye skorstene. Eksempel 4 (nederst til venstre). Ventilationshætte i stål, der har lånt sit udtryk fra den traditionelle murede skorsten. Eksempel 5 (nederst til højre). Ventilationshætte i en muret skakt afdækket med en stålplade, holdt cirka cm fri af den murede skakt. Eksempel 3: Skovgade 14, Nykøbing Mors Bygherre, Nykøbing Mors Andelsboligforening Arkitekt: Arkitektgruppen Limfjorden Eksempel 4: Holbergsgade 6, Århus Bygherre, Boligselskabet Præstehaven Arkitekt: Poulsen og Therkildsen Arkitektfirma Aps 12 Eksempel 5: Skydebanegade, København Bygherre: AB Skydebanen Arkitekt: Ole Abildhauge A/S Foto: Ole Abildhauge

14 Eksempel 6: Louis Pios Gade 1-13, København Bygherre: AKB s.m.b.a. Arkitekt: DOMUS arkitekter A/S Foto: DOMUS arkitekter A/S Eksempel 7: Frederiksbjerg Torv 8, Århus Bygherre: AB Sambo Arkitekt: Palle Holsting Eksempel 6. Præfabrikerede elementer optræder hyppigt i byfornyelsen. Men sjældent så konsekvent gennemtænkt som disse kviste. Opgaven var at designe og fremstille præfabrikerede kviste, med generel anvendelighed. Designet skulle ligeledes afsøge de æstetiske muligheder, som en industriel fremstillingsproces giver. Materialerne er glas og pulverlakerede aluminiumsprofiler. Flunkerne er enten traditionelt lukkede, eller isat opaliserede termoruder. Eksempel 7. Når kviste efterisoleres for at imødekomme nutidens varmeisoleringskrav, bliver resultatet ofte en plump og klodset kvist. Her er problemet løst ved at zinkbeklædningen på flunkerne er ført med rundt i kvistens front, og sammen med et spinkelt, fladt tag, er det med til at sløre det tykke isoleringslag. I nogle af kvistene er endvidere integreret en lille tagterrasse. Eksempel 8. Et elegant eksempel på en kvist, hovedsageligt af glas. Kvistfronten er højere end normalt, hvilket skyldes at taget har fald væk fra fronten. Den høje, slanke kvist understreger fint facadens opdeling. Eksempel 8: Halmtorvet 12-16, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Jens Madsens tegnest. Foto: Jørgen Jørgensen og SBS 13

15 Eksempel 9: Dagmargade 4, Odense Bygherre: Jytte Stenum Horn Arkitekt: Ark.fa. Erik Eriksen Foto: Michael Harder Eksempel 10: Fælledvej 27 Bygherre: EF Arkitekt: Ole Hagens tegnestue Foto: Plan og Arkitektur, Kbh. Eksempel 9. Før ombygning var der en lille lejlighed og pulterrum i tagrummet på denne ejendom. To små, trekantede kviste, der gav lys til lejligheden, har dannet model for de nye kviste. Kvistene er små, og der er ikke meget glasareal i kvistvinduerne, men nok til at rummene får et acceptabelt dagslys. Eksempel 10. Utraditionelle kviste, der både giver godt dagslys og god ståplads i boligen i loftsrummet. Konstruktionen ser voldsom ud, men kvistene er trukket så langt væk fra facadeflugten, at de ikke skæmmer den i øvrigt smukt dekorerede facade, set fra gaden. Eksempel 11: Park Alle 5, Århus Bygherre: I/S Park Alle 5 Arkitekt: Arkitektgruppen DB 80 Foto: Michael Harder Eksempel 12: Nansensgade 43, København Bygherre: AB Nansensgade 43 Arkitekt: Fl. Jensen, ARCASA Foto: Plan & Arkitektur, Kbh. Eksempel 11. I forbindelse med indretning af en beboelseslejlighed i det tidligere loftsrum, er der etableret en stor tagterrasse ovenpå en eksisterende facadeudbygning. Kvistene er nye, men opbygget efter de oprindelige tegninger fra 1930 erne. Eksemplet er luksuriøst, idet terrassen kun betjener én lejlighed, men den kunne i princippet være en fælles terrasse for en opgang. Eksempel 12. Stor fælles tagterrasse indrettet i et hjørne mod gårdsiden. En del af det tidligere loftsrum er bevaret og giver god læ, samtidig med at give adgang til terrassen og mulighed for opbevaring af havemøbler o.l. Rækværket er udført i en fin, let og transparent konstruktion. 14

16 facaden Eksempel 1: Christiansgade 40, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor 15 Byejendommens facade kan alle se og den, og de elementer der indgår i den, er næsten altid udtryk for den byggeskik og -stil, der var fremherskende på opførelsestidspunktet. Som sådan skal husets facader da også behandles respektfuldt. Og der kan være særlige hensyn til det oprindelige arkitektoniske udtryk, enten i sig selv, eller i den husrække og kontekst huset indgår i, der skal respekteres. Derfor er det ofte et myndighedskrav i forbindelse med renovering, at facaderne skal søges genskabt, som de må formodes at have set ud, da ejendommen blev opført. Og selvom det ikke er et direkte myndighedskrav, ses det også ofte, at bygherrer og arkitekter selv vælger denne løsning, når der skal renoveres. Men udgangspunktet må være nøje overvejelser, og ikke bare en bevidstløs tilbageføringsbestræbelse. I nogle tilfælde forspildes nemlig muligheden for at tilføre ejendom og lejligheder nye kvaliteter, som måske kan opnås ved blot beskedne tilføjelser eller ændringer på ejendommens facader. Nok skal der i renovering udvises respekt for historien, men det er ikke alle facader, der besidder de arkitektoniske kvaliteter, der gør, at der ikke kan ændres ved dem. Og selvom en facade har umiskendelige arkitektoniske kvaliteter, kan der ved et begavet indgreb godt skabes et fint, nyt indtryk. Det er imidlertid afgørende vigtigt, at ændringer udføres efter en overordnet vurdering og en grundig arkitektonisk bearbejdning. Selv nok så beskedne ændringer og tilføjelser vil spolere helhedsindtrykket af hus eller husrække, hvis udførelsen ikke er gennemtænkt og i orden. Se, her er renoveret! I den dekorative, tidstypiske gadefacade på en lille byejendom i Aalborg har arkitekten valgt at udskifte en udtjent gadedør med en ny ståldør. De to vinduer i trapperummet er også blevet udskiftet. Ikke til nye trævinduer som de oprindelige, men til en gennemgående stålkarnap, trukket lidt ud fra facadeflugten. Dør og karnap er bearbejdet i et ensartet udtryk. Indgrebet har givet et bedre dagslysindfald i trapperummet, og er samtidigt en beskeden, men markant markering af, at ejendommen har gennemgået en større ombygning.

17 Eksempel 2. Ejendommen har gennemgået en omfattende ombygning, hvor små nedslidte lejligheder er sammenlagt til større, ældreegnede boliger. Bitrapperne er erstattet med elevatorer, og tagetagen er forhøjet mod gårdsiden, hvorfra billedet stammer. Derudover er der opmuret en ny bagfacade, og der er opbygget en aluminiumsbeklædt bygning imellem de oprindeligt to ejendomme. Eksempel 3. Bagfacade i Aalborg, der med meget enkle midler er blevet tilført nye kvaliteter. Inspireret af beliggenheden i samme karré som den byøkologiske forsøgsejendom Det blå hus, har bygherre og arkitekt valgt at montere opholdsaltaner, der i et elegant sving binder bitrappetårn og hushjørne sammen. Herudover er facaden forsynet med en vandret række lægter med en afstand på ca. 50 cm. Udover at være pynt på facaden, tjener lægterne som underlag for klatreplanter, der med tiden vil give en flot grøn facade. Eksempel 2: Godthåbsvej 21-27, Frederiksberg, Bygherre: Frederiksberg kommune Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Eksempel 3: Christiansgade 33, Aalborg, Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor Eksempel 4: Christiansgade 40, Aalborg Bygherre: Aalborg kommune Arkitekt: Jacob Blegvad Arkitektkontor 16 Eksempel 4. En af de to byøkologiske forsøgsejendomme i Aalborg kaldes Det gule hus. Her er energibesparende elementer i fokus, hvilket blandt andet aflæses på den nyopførte, sydvendte gårdfacade. I et varieret formsprog opereres både med åbne og inddækkede altaner samt forøgelse af opholdsrummenes areal. Beklædningen er træ, solceller og solvægge under vinduerne til opvarmning af ventilationsluften. Alt glas i facaden er energiruder, og der er monteret integrerede persienner til reduktion af varmetab i nattetimerne.

18 Eksempel 5: Ingerslevsgade , København Bygherre: AAB Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Foto: Jacob Dall Eksempel 6: Halmtorvet 1 og 5 Bygherre: Halmtorvet 1, EF Halmtorvet 1 Halmtorvet 5, Fjeldsøes ejd.adm. Arkitekt: Vandkunsten Eksempel 7: Eriksgade 13, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: KBI A/S Foto: Jørgen Jørgensen Eksempel 5, til venstre. Nyopførte aluminiumsklædte karnapper, der er monteret som erstatning for de oprindelige, murede karnapper. Disse blev fjernet i 1960 erne af vedligeholdelsesmæssige årsager. Karnapperne tilfører lejlighederne en ekstra brugsmæssig kvalitet. Eksempel 6, (nederst til venstre). Begrønning af gavle, hvor altaner er integreret i en stålinstallation for klatreplanter. Eksempel 7, (nederst til højre). Fællesvaskeri i ejendommen er markeret i gadefacaden. Når butikkerne er fortrængt fra de almindelige beboelsesgader, er dette en god måde at markere gadens sociale liv. Eksempel 8: Skydebanegade, København Bygherre: AB Skydebanen Arkitekt: Ole Abildhauge Foto: Jørgen Jørgensen Eksempel 8. Store, lukkede bagvanter ( gavle ) dominerede kvarteret omkring den store Vesterbrobebyggelse, Skydebanen, opført i slutningen af 1800-tallet. Det skyldes, at den store, sammenhængende bebyggelse er opført med disse bagvanter i naboskellet. Med byfornyelsen blev det muligt at efterisolere, med ny skalmur, og skabe åbninger i massiverne. Beboerne fik mulighed for at vælge mellem vinduer og franske altaner, og nogle steder er der også monteret glaskarnapper. 17

19 Eksempel 9: Østergade 3, Sorø, Bygherre: Co-produktion Arkitekt: Kræsten Bischoff, m.fl. Eksempel 10: Enghavevej 28 A-B, København, Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Plan 1 tegenstuen Eksempel 11: Naffet 5, Haderslev Arkitekt: Weile arkitekter maa Eksempel 9 (til venstre). Altaner har altid været med til at give liv til facaderne, udover at de sikrer beboerne et lille, ekstra friareal til lejligheden. Eksemplet til venstre viser en forholdsvis traditionel løsning, hvor de oprindelige vinduer blevet udskiftet med glasdøre, og en buet altan og franske altaner i forbindelse med istandsættelse af ejendommen.. Eksempel 10 (til højre). På eksemplet til højre er brystningerne på de små trekantede altaner forsynet med solcellepaneler. En praktisk løsning, der signalerer energibevidsthed. Eksempel 12: Enghave Plads 17 A-B, København Bygherre: Københavns kommune Arkitekt: Triarc arkitekter A/S Eksempel 11 (til venstre). For at binde et oprindelig gammelt byhus sammen med en nyere tilbygning, og for at sikre ordentligt dagslys i et forholdsvis dybt hus, er denne smukt kombinerede indgang og kvist designet. Eksempel 12 (til højre). Til højre et eksempel på en ny dør i et gammelt hus. Når den gamle indgangsdør ikke står til at redde, er dette et forfriskende bud på en nytolkning af fyldningsdøren. 18

20 påbygninger Eksempel 1: Brohusgade 10A-B og A, København Bygherre: 10 A-B, Settlementet Askovgården Arkitekt: Arkitektgruppen København A/S Bygherre: A, AB Brohusgade A Karsten Pålssons tegnestue A/S De fleste ejendomme, der omfattes af en byfornyelse, rummer små, utidssvarende lejligheder. Nedslidte 2-3 værelses lejligheder, hvor der skal indpasses nye badeværelser og toiletter, og i mange tilfælde indrettes nye køkkener. I disse lejligheder kan det knibe med at finde plads til at etablere et nyt badeværelse, når lejligheden i øvrigt skal fungere med opholds- og soverum. Det har derfor været naturligt at arbejde med at placere de nye funktioner i en påbygning til ejendommen. De første bestræbelser handlede om at opsætte badeværelsestårne på frie gavle eller bagfacaden. Det kom der alt for sjældent noget godt ud af. Dels fordi adgangen til badeværelse og toilet skulle ske igennem et værelse (ofte lejlighedens eneste soveværelse), og dels fordi tårnkonstruktionen tog dagslyset fra rummene. Men også af æstetiske grunde, idet badeværelsestårnene kom til at fremstå meget lukkede og massive. Alternativet til badeværelsestårnene er at placere de nye badeværelser, hvor køkkenet ellers lå, og så placere det nye køkken i påbygningen. En løsning, som giver et større funktionelt og æstetisk spillerum, hvor det ofte ses, at der arbejdes meget bevidst med minimalistisk designede stål- og aluprofiler og glasflader og dagslyset. 19 Som påbygning skal også nævnes inddækninger af facader og altaner, med det formål at udnytte den passive solvarme. Men uanset hvilken begrundelse, der er for at udføre en påbygning, er det grundige overvejelser, der skal ligge til grund. En påbygning vil altid være et påsat fremmedelement på ejendommen, og det kræver gode argumenter, såvel æstetisk som funktionelt, at foretage et så voldsomt indgreb på den eksisterende bygningsmasse. Til gengæld kan resultatet blive godt. Først og fremmest ved at tilføre boligerne helt nye brugskvaliteter, hvilket må være et uomgængeligt krav at stille, før en påbygning vælges. To typer påbygninger Glasinddækkede, uopvarmede altaner, forrest i billedet, på en vestvendt facade. De giver et opvarmningsupplement med passiv solvarme. Samtidig giver det beboerne ekstra opholdsmuligheder i de små lejligheder en stor del af året. Bagest i billedet ses køkkenpåbygninger, inddækket med energispareglas. Køkkenet er rykket ud i lyset, og der er en spiseplads, således at hele familien kan få glæde af det lyse rum. I det tidligere køkken er nu indrettet et nyt badeværelse.

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Visionære håndværkere Arkitekt ADA Henning Gudnitz startede sin tegnestue i 1977. I oktober 2005 blev arkitekt m.a.a. Jens Frederiksen og arkitekt m.a.a. Arne Christensen

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12.

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. www.planethuse.dk Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. AUGUST 2012 BOLIG INDRETNING DESIGN TIPS GUIDE BREVKASSE

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere