Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE"

Transkript

1 Databeskyttelse i Den Europæiske Union Dialog med borgerne og erhvervslivet DA EUROPA DIREKTE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE DE REGISTREREDES RETTIGHEDER HVORLEDES GØRES INDSIGELSE, HVIS ENS RETTIGHEDER KRÆNKES EU OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes. 2

3 INDLEDNING Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder Oplysninger vedrørende fysiske personer, også kaldet»personoplysninger«, indsamles og anvendes dagligt til mange forskellige formål. Man afgiver personoplysninger, når man f.eks. får udstedt et lånerkort til biblioteket, bliver medlem af en idrætsforening, opretter en bankkonto osv. Personoplysninger kan indsamles direkte fra de fysiske personer eller fra eksisterende databaser. Disse oplysninger kan efterfølgende blive anvendt til andre formål og/eller deles med andre. En personoplysning er enhver oplysning, der identificerer en fysisk person, f.eks. et navn, et telefonnummer eller et billede. Den teknologiske udvikling på IT-området kombineret med nye telekommunikationsnetværk har gjort det nemmere at sende personoplysninger på tværs af grænserne. Det resulterer i, at oplysninger vedrørende borgere i en medlemsstat ofte behandles i andre EU-medlemsstater, og eftersom personoplysninger således indsamles og udveksles mere og mere hyppigt, er det nødvendigt med regler for overførslen af data. Det har hidtil været sådan, at de enheder, der behandler personoplysninger, også kaldet»registeransvarlige«, i henhold til de nationale lovgivninger blev pålagt at udvise god databehandlingspraksis. Dette omfattede således forpligtelsen til at behandle data rimeligt og sikkert samt til kun at anvende personoplysninger til udtrykkelige og lovlige formål. De nationale lovgivninger sikrede ligeledes en række rettigheder for fysiske personer, herunder retten til at blive underrettet, når personoplysninger behandles, retten til at få oplyst formålet med behandlingen, retten til at få indsigt i oplysningerne og retten til i givet fald at få ændret eller slettet oplysninger. Selvom de nationale lovgivninger om databeskyttelse alle havde til formål at sikre de samme rettigheder, fandtes der dog visse indbyrdes forskelle. Disse forskelle kunne medføre potentielle hindringer for oplysningernes frie bevægelighed og ekstra byrder for de økonomiske aktører og borgerne, der f.eks. kunne blive pålagt at blive registreret hos eller indhente tilladelse til behandling af oplysninger fra tilsynsmyndighederne i flere medlemsstater, at overholde forskellige slags standarder eller at undlade at overføre oplysninger til andre EU-medlemsstater. Hertil kom, at flere medlemsstater ikke havde nogen lovgivning på området. Det var derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger på EU-niveau, hvilket udmøntede sig i en række EU-direktiver. 3

4 DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE Direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet) blev udarbejdet for at harmonisere de nationale bestemmelser på området og for således at fjerne hindringerne for oplysningernes frie bevægelighed uden at forringe beskyttelsen af disse personoplysninger. Det er således hensigten med dette direktiv, at alle borgere skal nyde godt af samme beskyttelsesniveau i hele EU. De 15 EU-medlemsstater blev pålagt at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivets bestemmelser senest den 24. oktober Et direktiv er en europæisk retsakt, som medlemsstaterne er forpligtede til at overholde. Når en retsakt af denne type først er vedtaget på EU-niveau, skal hver medlemsstat sørge for, at den gennemføres i deres nationale lovgivning. I direktivet fastsættes den endelige målsætning, men hver medlemsstat må selv afgøre, hvorledes de vil opfylde denne målsætning. Et direktiv får i princippet først virkning gennem de nationale gennemførelsesforanstaltninger (national lovgivning). Selvom en medlemsstat endnu ikke har gennemført et direktiv, kan visse bestemmelser herfra dog have direkte virkning. Hvis et direktiv således giver fysiske personer direkte rettigheder, kan de fysiske personer påberåbe sig direktivets bestemmelser over for en domstol uden at skulle vente på de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet. Hvis de fysiske personer desuden er af den opfattelse, at de har lidt et tab, fordi de nationale myndigheder ikke har gennemført et direktiv korrekt, kan de søge om erstatning. De kan dog kun få tilkendt en sådan erstatning ved de nationale domstole. Databeskyttelsesdirektivet finder anvendelse på»enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger gøres til genstand for«eller nærmere sagt på»behandlingen af personoplysninger«. Disse operationer omfatter indsamling, opbevaring, videregivelse osv. af personoplysninger. Direktivet finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der foretages ved hjælp af edb (f.eks. et computerstøttet kundekartotek), samt på ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, hvorfra de er tilgængelige på visse betingelser (f.eks. de traditionelle papirbaserede registre, herunder kartotekskort med kundeoplysninger, der er sorteret alfabetisk efter kundernes navn). Databeskyttelsesdirektivet finder ikke anvendelse på oplysninger, der udelukkende behandles til personlige formål eller i forbindelse med almindelig husførelse (f.eks. en personlig elektronisk kalender eller en fil med oplysninger om familie og venner). Direktivet finder heller ikke anvendelse på behandling, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvaret eller det strafferetlige område, hvilket er uden for Fællesskabets kompetenceområde og er nationale anliggender. Fysiske personer er som regel beskyttet på disse områder i henhold til de nationale lovgivninger. Der findes herudover et særskilt direktiv, nemlig direktiv 97/66/EF, der omhandler beskyttelse af privatlivets fred inden for telekommunikation. Det fastsættes i dette direktiv, at medlemsstaterne skal sikre telekommunikationshemmeligheden via nationale forskrifter. Det betyder, at enhver uautoriseret aflytning, registrering, lagring eller enhver anden måde, hvorpå samtaler kan opfanges eller overvåges, er forbudt. Hvor der er mulighed for visning af A-nummer, skal brugerne have mulighed for at fravælge denne tjeneste og for at forhindre, at deres identitet oplyses, når de foretager et opkald. Modsat skal abonnenter til denne tjeneste have mulighed for at afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger har 4

5 blokeret visningen af A-nummeret. Det fastsættes ligeledes i direktivet, at en abonnent har ret til gebyrfrit at blive udeladt af eventuelle trykte eller elektroniske abonnentfortegnelser. 5

6 HVEM REGISTRERES? VI REGISTRERES ALLE! DET MEDFØRER ALTID EN ELLER ANDEN FORM FOR VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER, NÅR MAN BESTILLER EN FLYBILLET, SØGER ARBEJDE, ANVENDER ET KREDITKORT ELLER SURFER PÅ INTERNET 6

7 Hvem er registeransvarlig? REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE Registeransvarlige er fysiske eller juridiske personer, der»afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger«både inden for den offentlige og den private sektor. En læge er således registeransvarlig for behandlingen af patientoplysninger, en virksomhed er registeransvarlig for behandlingen af kunde- og personaleoplysninger, en idrætsforening er registeransvarlig for behandlingen af medlemsoplysninger og et offentligt bibliotek er registeransvarlig for brugeroplysninger. De registeransvarlige skal overholde forskellige principper, som ikke kun har til formål at beskytte de registrerede, men også fungerer som retningslinjer for god forretningspraksis, hvilket bidrager til en pålidelig og effektiv behandling af personoplysninger. Hver registeransvarlig skal overholde bestemmelserne om databehandling i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, også selvom de oplysninger, der behandles, tilhører en fysisk person, der har bopæl i et andet land. Når den registeransvarlige ikke er etableret i EU (f.eks. et udenlandsk selskab), skal vedkommende overholde de pågældende lovbestemmelser i den eller de EU-medlemsstat(er), hvor det udstyr, der anvendes til behandlingen (f.eks. en edb-central), befinder sig. Reglerne er følgende: Oplysninger skal behandles rimeligt og lovligt. Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og anvendes i overensstemmelse hermed. Oplysninger skal være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de behandles. Oplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Registeransvarlige skal stille passende midler til rådighed for de registrerede med henblik på at ændre, slette eller blokere ukorrekte oplysninger. Oplysninger, hvormed fysiske personer identificeres, må ikke opbevares længere end højst nødvendigt. Hver medlemsstat skal i henhold til direktivet drage omsorg for, at der udpeges en eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave at påse, at direktivet gennemføres korrekt. Hver tilsynsmyndighed har bl.a. til opgave at føre et opdateret offentligt register, således at de registrerede kan få oplyst navnene på alle registeransvarlige og den type behandling, de foretager. I princippet skal alle registeransvarlige underrette tilsynsmyndighederne, når de behandler oplysninger. Medlemsstaterne kan fastsætte enklere regler eller undtage fra anmeldelsespligten for specifikke behandlingsformer, der ikke medfører særlige risici. Der kan ligeledes gøres undtagelser eller anvendes enklere regler, når en uafhængig embedsmand, der er ansvarlig for databeskyttelse, i overensstemmelse med den nationale 7

8 lovgivning er blevet udpeget af den registeransvarlige. Medlemsstaterne kan forud for en behandling af oplysninger, der medfører særlige risici, kræve en forudgående kontrol, som skal gennemføres af tilsynsmyndighederne. Det er op til de enkelte medlemsstater at afgøre, hvilke former for behandling der medfører særlige risici. Hvornår kan personoplysninger behandles? Personoplysninger kan udelukkende behandles (dvs. indsamles og efterfølgende anvendes), såfremt * der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke, dvs. at vedkommende frivilligt og specifikt har givet sit samtykke efter at være blevet passende informeret * behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, der vedrører den registrerede eller med henblik på indgåelsen af en kontrakt på den registreredes anmodning, f.eks. behandling af oplysninger med henblik på fakturering eller behandling af oplysninger vedrørende en ansøger til en stilling eller et lån * behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse * behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, f.eks. i tilfælde af et færdselsuheld, hvor den registrerede er bevidstløs, og hvor redningsfolkene i så fald må videregive oplysninger om blodtype, hvis det kan holde den registrerede i live * behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse (regering, skattemyndigheder, politi osv.) * behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred, går forud herfor; i henhold til denne bestemmelse skal der således i praksis findes en passende balance mellem den registeransvarliges interesser og beskyttelsen af de registreredes privatliv; det er først og fremmest op til de registeransvarlige at finde denne balance under tilsynsmyndighedernes tilsyn, men det er i den sidste ende domstolene, der træffer den endelige afgørelse i denne henseende. Følsomme oplysninger Behandlingen af følsomme oplysninger er underlagt meget strenge regler. Følsomme oplysninger er personoplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold. I princippet må sådanne oplysninger ikke behandles, medmindre den registrerede udtrykkeligt har givet sit samtykke. Der kan kun under meget særlige omstændigheder undtages fra reglerne. Som særlige omstændigheder kan nævnes behandlingen af oplysninger i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivningen, behandlingen i tilfælde, hvor det ikke er muligt for den registrerede at give sit samtykke (f.eks. blodtype for trafikofre), behandlingen af oplysninger, der allerede er gjort offentligt tilgængelige af den registrerede, eller behandlingen af oplysninger om medlemmer af fagforeninger, politiske partier eller trossamfund. Medlemsstaterne kan i visse tilfælde give mulighed for flere undtagelser, f.eks. af hensyn til beskyttelsen af vitale offentlige interesser. 8

9 Finder direktivet anvendelse på overførsel af oplysninger via Internet? Det ville hverken være logisk eller juridisk begrundet ikke at lade et så vigtigt kommunikationsværktøj som Internet være omfattet af databeskyttelsesdirektivet. Alene på grund af den store mængde og de meget forskelligartede personoplysninger, der overføres via Internet over hele verden, herunder til lande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal dette område tværtimod gives særlig opmærksomhed. Databeskyttelsesdirektivet er således teknologisk neutralt og finder anvendelse uanset de teknologiske midler, der anvendes til behandlingen af personoplysninger. Direktivet finder således anvendelse på den usynlige indsamling af personoplysninger på Internet (f.eks.»cookies«, der anvendes til at registrere individuelle søgemønstre). Hvis personoplysningerne indsamles på en synlig måde, gælder det på den anden side, at en person, der overfører oplysninger om sig selv, automatisk formodes at give sit samtykke til en sådan overførsel, såfremt vedkommende er blevet ordentligt informeret om eventuelle risici. Spørgsmål: Kan det forhindres, at jeg hele tiden modtager uønsket e-post, når denne e-post kommer fra forskellige afsendere? Svar: De har ret til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. De kan desuden anmode internetudbyderen om at installere e-postfiltre eller kontakte en af de sammenslutninger, der bekæmper uønsket e-post (CAUCE, Privacy International osv.). Der findes også andre tjenester, der kan hjælpe Dem med at undgå uønsket e-post, f.eks. Hvis problemet ikke løser sig, kan De henvende Dem til de nationale tilsynsmyndigheder. 9

10 DE REGISTREREDES RETTIGHEDER De registrerede har ret til at blive informeret om enhver behandling af personoplysninger De registeransvarlige er forpligtede til at informere de registrerede, når de indsamler personoplysninger om disse, medmindre de registrerede allerede er blevet informeret på et tidligere tidspunkt. De registrerede har ret til at blive informeret om den registeransvarliges identitet, behandlingens formål (i givet fald med en forklaring om de forskellige kategorier af oplysninger) og øvrig information så som oplysningernes modtagere og om registreredes specifikke rettigheder. De registrerede har ret til disse informationer, uanset om oplysningerne er indsamlet direkte eller indirekte gennem tredjemand. Der kan dog gøres en undtagelse i sidstnævnte tilfælde, hvis det er umuligt eller meget svært at informere om dette, eller hvis lovgivningen stiller krav herom. De registrerede har ret til indsigt i deres personoplysninger De registrerede har ret til at henvende sig til enhver registeransvarlig for at få at vide, om vedkommende behandler deres personoplysninger, til at modtage en kopi af oplysningerne i læsbar form og til at modtage enhver tilgængelig information om de registeranvarliges kilder. Hvis personoplysningerne er ukorrekte eller har været genstand for ulovlig behandling, har de registrerede krav på at få rettet, slettet eller blokeret de pågældende oplysninger. De registrerede kan i sådanne situationer også pålægge den registeransvarlige at underrette enhver tredjemand, der forinden har set de ukorrekte oplysninger, medmindre dette ikke kan lade sig gøre i praksis. Der kan i visse tilfælde opkræves et rimeligt gebyr for at give indsigt. De registrerede har også ret til at få oplyst de principper, der danner grundlag for automatiske beslutninger Det kan ske, at beslutninger, der påvirker de registrerede på betydelig vis, f.eks. i låne- eller forsikringssager, udelukkende træffes på grundlag af en automatisk behandling af personoplysninger. Den registeransvarlige skal derfor træffe passende beskyttelsesforanstaltninger for f.eks. at give den registrerede mulighed for at bestride selve grundlaget for de indsamlede oplysninger eller de beslutninger, der bygger på ukorrekte oplysninger. Undtagelser og begrænsninger Retten til privatlivets fred strider til tider mod ytringsfriheden og især pressens og mediernes frihed. Medlemsstaterne skal derfor sørge for at indføre en række undtagelser i deres lovgivning om databeskyttelse med henblik på at sikre, at der tages lige hensyn til disse meget forskellige, men lige grundlæggende rettigheder. Der kan i de nationale lovgivninger gøres andre undtagelser fra bestemmelser i direktivet (herunder med hensyn til forpligtelsen til at underrette de registrerede, offentliggørelsen af databehandlingsoperationer, forpligtelsen til at respektere de grundlæggende principper for god databehandlingspraksis). Undtagelserne tillades kun af hensyn til den nationale sikkerhed, forsvaret, opklaringen af forbrydelser, håndhævelsen af straffeloven eller for at beskytte de registreredes eller andres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Der kan desuden fraviges fra retten til indsigt i oplysninger, der behandles til videnskabelige eller statistiske formål. 10

11 HVORLEDES GØRES INDSIGELSE, HVIS ENS RETTIGHEDER KRÆNKES? Det første man skal gøre, hvis man mener, at ens rettigheder er blevet krænket, er at kontakte den person, der formodes at være ophavsmand til denne krænkelse, og finde ud af, hvem den registeransvarlige er. Hvis dette ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan man kontakte den lokale databeskyttelsesmyndighed. Hver medlemsstat skal i henhold til databeskyttelsesdirektivet drage omsorg for, at der udpeges en eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet. Denne myndighed, der ofte henvises til som tilsynsmyndigheden, har kompetence til at behandle klager fra fysiske eller juridiske personer. Tilsynsmyndigheden skal undersøge klagen, og den kan eventuelt udstede et midlertidigt forbud mod den pågældende behandling. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at lovgivningen om databeskyttelse er blevet overtrådt, kan den blandt andet beordre sletning eller tilintetgørelse af de pågældende oplysninger og/eller forbyde yderligere behandling. Spørgsmål: Min telekommunikationsudbyder har udleveret oplysninger om min telefon- og e-postkonto til et andet selskab, hvilket resulterer i, at jeg nu modtager uønskede opkald og uønsket e-post. Hvad kan jeg gøre? Svar: Hvis De udelukkende har afgivet Deres personoplysninger med henblik på fakturering og ikke har givet Deres samtykke til videre overførsel af Deres personoplysninger, kan De modsætte Dem overførslen af disse oplysninger til tredjemand. Det første, De skal gøre, er at skrive til Deres udbyder og fremlægge Deres klage. Hvis dette ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan De kontakte den nationale tilsynsmyndighed. Spørgsmål: Jeg har fået afslag på en låneansøgning på grund af ukorrekte bankoplysninger og har efterfølgende anmodet banken om indsigt i de kreditoplysninger, den har i sin computer. Banken har imidlertid ikke besvaret denne anmodning om indsigt, og den reagerer heller ikke på mine telefoniske henvendelser i denne henseende. Hvad kan jeg nu gøre? Svar: De har i henhold til direktivet ret til»uden større ventetid«af få indsigt i Deres personoplysninger. Hvis oplysningerne er ukorrekte, har De ret til at ændre disse. Hvis banken således ikke besvarer Deres anmodning inden for en passende tidsfrist, kan De klage direkte til den nationale tilsynsmyndighed, der i henhold til direktivet skal behandle klagen og underrette Dem om, hvorledes sagen følges op. Man skal ved henvendelser til tilsynsmyndigheden (helst skriftligt) beskrive problemet og vedlægge tilstrækkelig information, således at sagen beskrives så fyldestgørende som muligt. Tilsynsmyndighederne i visse medlemsstater har særlige blanketter, som man kan udfylde for at indgive en klage. Det anbefales i givet fald at anvende disse blanketter, fordi det fremskynder sagsgangen, og fordi man således hurtigere modtager et svar. I visse medlemsstater kan klager også indgives pr. e-post. Hvis man fortsat ikke har opnået noget tilfredsstillende resultat, kan sagen indbringes for en retsinstans. Det anbefales i så fald at søge retshjælp. Det kan også være nødvendigt at indbringe sagen for en retsinstans, hvis man har lidt skade på grund af krænkelsen af ens rettigheder, og man kan i givet fald få tilkendt erstatning. 11

12 Spørgsmål: Min arbejdsgiver har videregivet helbredsoplysninger til min bank uden min forudgående tilladelse. Disse helbredsoplysninger var af en sådan karakter, at det er nærliggende at tro, at de ligger til grund for bankens beslutning om ikke at yde mig et realkreditlån. Kan jeg søge om erstatning? Svar: De har krav på erstatning, hvis De har lidt skade som følge af en ulovlig videregivelse af Deres personoplysninger, hvilket kan være tilfældet, når Deres helbredsoplysninger er blevet videregivet uden Deres samtykke. Europa-Kommissionen har til opgave at sikre, at fællesskabsretten anvendes korrekt i medlemsstaterne. Hvis det er nødvendigt, påpeger Kommissionen over for medlemsstaterne, at de skal gennemføre fællesskabsretten til tiden og håndhæve den korrekt. Hvis en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i denne henseende, kan Kommissionen i visse tilfælde indlede overtrædelsesprocedurer ved EF-Domstolen, der så vurderer, om fællesskabsretten er blevet overtrådt. Enhver borger eller virksomhed kan indgive en klage til Kommissionen over en medlemsstats påståede overtrædelse af fællesskabsretten, og dette uden at skulle bevise, at de er direkte berørt af den overtrædelse, der klages over. Kommissionen behandler dog ikke tvister mellem privatpersoner. Det er gratis at klage, og man behøver ikke bistand fra en advokat. Alle relevante oplysninger og dokumentation (f.eks. de nationale bestemmelser på området) skal vedlægges klagen. Man kan klage til Kommissionen ved at skrive til: Europa-Kommissionen (att.: Generalsekretæren), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles eller ved hjælp af den standardformular til indgivelse af klager, der kan rekvireres hos Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne eller på Internet: 12

13 OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU Det kan ved overførsel af oplysninger til lande uden for EU være nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, hvis databeskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland ikke svarer til det, der kræves i henhold til fællesskabsretten. De høje standarder for databeskyttelse, der er fastsat i direktivet, ville uden sådanne foranstaltninger hurtigt blive undermineret, fordi det efterhånden er blevet så nemt at flytte oplysninger rundt i internationale netværk. Princippet i direktivet er, at personoplysninger kun kan overføres til de lande uden for EU, der sikrer et»tilstrækkeligt«beskyttelsesniveau. Der foretages i øjeblikket en analyse af de forskellige landes databeskyttelseslovgivning, og der er indledt en dialog med EU s største handelspartnere med henblik på at afgøre, hvilke lande der må anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvor et land uden for EU ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal en række overførsler blokeres i henhold til direktivet. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om enhver blokeringsforanstaltning, hvilket udløser en fællesskabsprocedure, der skal sikre, at enhver medlemsstats beslutning om at blokere bestemte overførsler enten udvides til at omfatte hele EU eller omstødes. Hvad kan virksomheder i lande uden for EU gøre? Blokering af overførslen af personoplysninger bør være den sidste udvej, idet der findes andre måder til at sikre, at oplysninger fortsat er omfattet af en tilstrækkelig beskyttelse, uden at man behøver afbryde den internationale datastrøm og de internationale forretningstransaktioner, som oplysningerne vedrører. Hvis virksomheder i EU er i tvivl om, hvorvidt lovgivningen eller eventuelle selvreguleringsordninger i et land uden for EU sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, bør de selv sørge for denne beskyttelse. Dette kan ske på grundlag af en aftale mellem den virksomhed, der afsender oplysningerne, og den virksomhed uden for EU, der modtager oplysningerne. Formålet med sådan en aftale er at sikre tilstrækkelig beskyttelse af privatlivets fred og lignende grundlæggende rettigheder med hensyn til individuelle frihedsrettigheder. Hvis der iværksættes passende beskyttelsesforanstaltninger, burde de enkelte EU-medlemsstater ikke finde det nødvendigt at blokere for overførslen af personoplysninger, der vedrører deres borgere. 13

14 NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE Østrig: Österreichische Datenschutzkommission Ballhausplatz 1 A-1014 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) Intet websted Danmark: Datatilsynet Christians Brygge, 28, 4. DK-1559 København V Tlf. (45) Frankrig: Commission Nationale de l Informatique et des Libertés 21, rue Saint Guillaume F Paris Cedex 7 Tlf. (33) Grækenland: Hellenic Data Protection Authority Omirou Street 8 GR Athens Tlf. (30-1) Fax (30-1) Italien: Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle 6 I Roma Tlf. (39) Intet websted Nederlandene: College Bescherming Persoonsgegevens Prins Clauslaan 20 Postbus NL-2509 AJ s-gravenhage Tlf. (31-70) Spanien: Agencia de Protección de Datos Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta E Madrid Tlf. (34) Belgien: Commission de la protection de la vie privée Adresse postale: Ministère de la Justice Bd. de Waterloo 115 B 1000 Bruxelles Bureaux: Avenue de la Porte de Hall 5-8 B 1060 Bruxelles Tlf. 32 (0) Fax 32 (0) Finland: Office of the Data Protection Ombudsman P.O. Box 315 FIN Helsinki Tlf. (358-9) Tyskland: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Postfach D Bonn (Bad Godesberg) Tlf. (49-228) Irland: Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street Dublin 1 Ireland Tlf. (353-1) Intet websted Luxembourg: Commission à la Protection des Données Nominatives Ministère de la Justice 15, boulevard Royal L-2934 Luxembourg Tlf. (352) Intet websted Portugal: Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados R. de S. Bento, 148-3º P Lisboa Tlf. (351) Sverige: Datainspektionen Fleminggatan 14 Vån 9 Box 8114 S Stockholm Tlf. (46-8) / 14

15 Det Forenede Kongerige: Data Protection Commissioner Water Lane Wycliffe House Wilmslow Cheshire SK9 5AF United Kingdom Tlf. ( ) gov.uk EFTAlande Island: Ministry of Justice Data Protection Commission Arnarhvoll IS-150 Reykjavik Tlf. (354) Intet websted Norge: Datatilsynet The Data Inspectorate P.B Dep N-0034 Oslo Tlf. (47-22) EUROPA-KOMMISSIONENS REPRÆSENTATION I DANMARK Østergade 61 Postboks København K Tlf: Fax ADRESSER PÅ NATIONALE KONTAKTSTEDER For borgere: EuroCenter Erhvervsfremme Styrelsen Rådhuspladsen København V Tlf Fax E-post: Internet: Erhvervsfremme Styrelsen Handelspolitisk Kontor Langelinie Allé København Ø Tlf Fax E-post: Internet: For virksomheder: EuroCenter Erhvervsfremme Styrelsen Rådhuspladsen København V Tlf Fax E-post: Internet: Erhvervsfremme Styrelsen 15

16 Handelspolitisk Kontor Langelinie Allé København Ø Tlf Fax E-post: Internet: DIALOG MED BORGERNE OG ERHVERVSLIVET EUROPA DIREKTE gratis tlf.nr Internet: Dette nummer eller webstedet giver også adgang til en»vejviserservice«, der besvarer spørgsmål og hjælper med praktiske problemer i forbindelse med udøvelsen af ens rettigheder. Ethvert spørgsmål vil blive besvaret inden for tre arbejdsdage med rådgivning om det næste skridt, der skal tages, dvs. hvor man med fordel kan henvende sig for at få yderligere hjælp på lokalt eller nationalt niveau eller på EU-niveau. Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren ( Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2000 De Europæiske Fællesskaber, 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Europa-Kommissionen Databeskyttelse i Den Europæiske Union Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 14,8 x 21 cm 16

17 Dialog med borgerne og erhvervslivet Europa Direkte De kan via denne tjeneste rekvirere brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat PF DA-C Andre brochurer og foldere kan rekvireres på følgende internetadresse: Disse kan også rekvireres ved hjælp af bestillingskuponen i denne brochure. Spørgsmål om udøvelse af rettighederne i praksis kan rettes til den lokale»vejviserservice«, der yder uformel rådgivning: enten ved at ringe (gratis) til følgende Europa Direkte frikaldsnummer: cfr. eller på følgende internetadressen EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT Det Indre Marked GENERALDIREKTORAT Uddannelse og Kultur KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg 17

18 DIALOG MED BORGERNE OG ERHVERVSLIVET Bestillingsseddel De kan gennem»europa Direkte«rekvirere en række brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat. Sæt venligst kryds i kassen ud for de ønskede brochurer og foldere. Anfør landekoden for det land, De er interesseret i. Østrig (A), Belgien (B), Danmark (DK), Finland (FIN), Frankrig (F), Tyskland (D), Grækenland (EL), Irland (IRL), Italien (I), Luxembourg (L), Nederland (NL) Portugal (P), Spanien (ES), Sverige (S) og Det Forenede Kongerige (UK). Hvert emne repræsenterer en brochure (fed skrift) og de dertil knyttede foldere (normal skrift). DATABESKYTTELSE I DEN EUROPÆISKE UNION LIGE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER FOR MÆND OG KVINDER I EU Ingen foldere HVORDAN GØR JEG MINE RETTIGHEDER I DET INDRE MARKED GÆLDENDE Klagemuligheder i forhold til forvaltningsmyndigheder Øvrige udenretslige klagemuligheder Domstolsadgang Retshjælp...(landekode) KØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER I DET INDRE MARKED Ingen foldere HVIS JEG VIL ARBEJDE I ET ANDET EU-LAND Ret til at optage og udøve beskæftigelse Hvordan finder jeg arbejde? Opholdstilladelse (*) Social sikring Andre ydelser Skat (*) Grænsearbejdere Det nationale uddannelsessystem (*)... (landekode) Produktsikkerhed Vildledende reklame Dørsalg Urimelige aftalevilkår Åbning af en bankkonto i et andet medlemsland Bilforsikringer Overbooking af flyrejser (*) Pakkerejser (*) Brugsret til fast ejendom på timeshare-basis... (landekode) HVIS JEG VIL STUDERE, UDDANNE MIG OG FORSKE I ET ANDET EU-LAND Det nationale uddannelsessystem (*) Uddannelse af og fri bevægelighed for forskere Opholdstilladelse (*) Anerkendelse af eksamensbeviser, angiv venligst (hvis nødvendigt) hvilket erhverv, der er tale om (sæt kun ét kryds): Paramedicinske erhverv Lærere Ingeniører Advokater Alment praktiserende læger og speciallæger Farmaceuter Tandlæger Jordemødre Dyrlæger Sygeplejersker Arkitekter Andre lovregulerede erhverv (Almindelige bestemmelser)... (landekode) EU-VEJLEDNING FOR JOBSØGENDE... (landekode) HVIS JEG VIL BO I ET ANDET EU-LAND Opholdstilladelse (*) Skat (*) Stemmeret og valgbarhed Kørekort Afgifter på køretøjer Typegodkendelse og indregistrering af køretøjer... (landekode) HVIS JEG VIL REJSE I ET ANDET EU- LAND Registrering af din tilstedeværelse i et andet EU-land Visa til familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i et EU-land Overbooking af flyrejser Pakkerejser (*) Konsulær beskyttelse af EU-borgere (*)... (landekode) 18

19 Hvis De har adgang til Internet, kan ovenstående information findes på følgende internetside: De vil få tilsendt de ønskede oplysninger på dansk. Hvis De ønsker at få tilsendt foldere og brochurer på et andet officielt EU-sprog, angiv det venligst her:... Udfyldes venligst med blokbogstaver, maskinskrift eller påklæbet mærkat. Navn: Gade og nummer: Postnummer og by: Land: Eventuelt kundenummer: Bestillingssedlen sendes til: Europa-Kommissionen Europa Direkte PO Box 1712 L 1017 Luxembourg (*) Foldere med samme titel har identisk indhold, så sæt venligst kun ét kryds. 19

20 20

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11733/04/DA WP 97 Udtalelse nr. 8/2004 om information til passagerer om overførsel af PNRoplysninger vedrørende flyvninger mellem EU og USA Vedtaget den 30.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling?

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling? DA/DK EUR Du har mulighed for at søge arbejde i alle femten medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) takket være EU-princippet om borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed. Mange mennesker har

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Forskellige private og offentlige organisationer

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 15.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 316/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: P RIVATLIVSPOLITIK Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Dansk Fuels A/S (samlet betegnet Dansk Fuels, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 12.1.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 8/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere