Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE"

Transkript

1 Databeskyttelse i Den Europæiske Union Dialog med borgerne og erhvervslivet DA EUROPA DIREKTE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE DE REGISTREREDES RETTIGHEDER HVORLEDES GØRES INDSIGELSE, HVIS ENS RETTIGHEDER KRÆNKES EU OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for, hvorledes oplysningerne i det følgende anvendes. 2

3 INDLEDNING Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder Oplysninger vedrørende fysiske personer, også kaldet»personoplysninger«, indsamles og anvendes dagligt til mange forskellige formål. Man afgiver personoplysninger, når man f.eks. får udstedt et lånerkort til biblioteket, bliver medlem af en idrætsforening, opretter en bankkonto osv. Personoplysninger kan indsamles direkte fra de fysiske personer eller fra eksisterende databaser. Disse oplysninger kan efterfølgende blive anvendt til andre formål og/eller deles med andre. En personoplysning er enhver oplysning, der identificerer en fysisk person, f.eks. et navn, et telefonnummer eller et billede. Den teknologiske udvikling på IT-området kombineret med nye telekommunikationsnetværk har gjort det nemmere at sende personoplysninger på tværs af grænserne. Det resulterer i, at oplysninger vedrørende borgere i en medlemsstat ofte behandles i andre EU-medlemsstater, og eftersom personoplysninger således indsamles og udveksles mere og mere hyppigt, er det nødvendigt med regler for overførslen af data. Det har hidtil været sådan, at de enheder, der behandler personoplysninger, også kaldet»registeransvarlige«, i henhold til de nationale lovgivninger blev pålagt at udvise god databehandlingspraksis. Dette omfattede således forpligtelsen til at behandle data rimeligt og sikkert samt til kun at anvende personoplysninger til udtrykkelige og lovlige formål. De nationale lovgivninger sikrede ligeledes en række rettigheder for fysiske personer, herunder retten til at blive underrettet, når personoplysninger behandles, retten til at få oplyst formålet med behandlingen, retten til at få indsigt i oplysningerne og retten til i givet fald at få ændret eller slettet oplysninger. Selvom de nationale lovgivninger om databeskyttelse alle havde til formål at sikre de samme rettigheder, fandtes der dog visse indbyrdes forskelle. Disse forskelle kunne medføre potentielle hindringer for oplysningernes frie bevægelighed og ekstra byrder for de økonomiske aktører og borgerne, der f.eks. kunne blive pålagt at blive registreret hos eller indhente tilladelse til behandling af oplysninger fra tilsynsmyndighederne i flere medlemsstater, at overholde forskellige slags standarder eller at undlade at overføre oplysninger til andre EU-medlemsstater. Hertil kom, at flere medlemsstater ikke havde nogen lovgivning på området. Det var derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger på EU-niveau, hvilket udmøntede sig i en række EU-direktiver. 3

4 DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE Direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet) blev udarbejdet for at harmonisere de nationale bestemmelser på området og for således at fjerne hindringerne for oplysningernes frie bevægelighed uden at forringe beskyttelsen af disse personoplysninger. Det er således hensigten med dette direktiv, at alle borgere skal nyde godt af samme beskyttelsesniveau i hele EU. De 15 EU-medlemsstater blev pålagt at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivets bestemmelser senest den 24. oktober Et direktiv er en europæisk retsakt, som medlemsstaterne er forpligtede til at overholde. Når en retsakt af denne type først er vedtaget på EU-niveau, skal hver medlemsstat sørge for, at den gennemføres i deres nationale lovgivning. I direktivet fastsættes den endelige målsætning, men hver medlemsstat må selv afgøre, hvorledes de vil opfylde denne målsætning. Et direktiv får i princippet først virkning gennem de nationale gennemførelsesforanstaltninger (national lovgivning). Selvom en medlemsstat endnu ikke har gennemført et direktiv, kan visse bestemmelser herfra dog have direkte virkning. Hvis et direktiv således giver fysiske personer direkte rettigheder, kan de fysiske personer påberåbe sig direktivets bestemmelser over for en domstol uden at skulle vente på de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet. Hvis de fysiske personer desuden er af den opfattelse, at de har lidt et tab, fordi de nationale myndigheder ikke har gennemført et direktiv korrekt, kan de søge om erstatning. De kan dog kun få tilkendt en sådan erstatning ved de nationale domstole. Databeskyttelsesdirektivet finder anvendelse på»enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger gøres til genstand for«eller nærmere sagt på»behandlingen af personoplysninger«. Disse operationer omfatter indsamling, opbevaring, videregivelse osv. af personoplysninger. Direktivet finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der foretages ved hjælp af edb (f.eks. et computerstøttet kundekartotek), samt på ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, hvorfra de er tilgængelige på visse betingelser (f.eks. de traditionelle papirbaserede registre, herunder kartotekskort med kundeoplysninger, der er sorteret alfabetisk efter kundernes navn). Databeskyttelsesdirektivet finder ikke anvendelse på oplysninger, der udelukkende behandles til personlige formål eller i forbindelse med almindelig husførelse (f.eks. en personlig elektronisk kalender eller en fil med oplysninger om familie og venner). Direktivet finder heller ikke anvendelse på behandling, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvaret eller det strafferetlige område, hvilket er uden for Fællesskabets kompetenceområde og er nationale anliggender. Fysiske personer er som regel beskyttet på disse områder i henhold til de nationale lovgivninger. Der findes herudover et særskilt direktiv, nemlig direktiv 97/66/EF, der omhandler beskyttelse af privatlivets fred inden for telekommunikation. Det fastsættes i dette direktiv, at medlemsstaterne skal sikre telekommunikationshemmeligheden via nationale forskrifter. Det betyder, at enhver uautoriseret aflytning, registrering, lagring eller enhver anden måde, hvorpå samtaler kan opfanges eller overvåges, er forbudt. Hvor der er mulighed for visning af A-nummer, skal brugerne have mulighed for at fravælge denne tjeneste og for at forhindre, at deres identitet oplyses, når de foretager et opkald. Modsat skal abonnenter til denne tjeneste have mulighed for at afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger har 4

5 blokeret visningen af A-nummeret. Det fastsættes ligeledes i direktivet, at en abonnent har ret til gebyrfrit at blive udeladt af eventuelle trykte eller elektroniske abonnentfortegnelser. 5

6 HVEM REGISTRERES? VI REGISTRERES ALLE! DET MEDFØRER ALTID EN ELLER ANDEN FORM FOR VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER, NÅR MAN BESTILLER EN FLYBILLET, SØGER ARBEJDE, ANVENDER ET KREDITKORT ELLER SURFER PÅ INTERNET 6

7 Hvem er registeransvarlig? REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE Registeransvarlige er fysiske eller juridiske personer, der»afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger«både inden for den offentlige og den private sektor. En læge er således registeransvarlig for behandlingen af patientoplysninger, en virksomhed er registeransvarlig for behandlingen af kunde- og personaleoplysninger, en idrætsforening er registeransvarlig for behandlingen af medlemsoplysninger og et offentligt bibliotek er registeransvarlig for brugeroplysninger. De registeransvarlige skal overholde forskellige principper, som ikke kun har til formål at beskytte de registrerede, men også fungerer som retningslinjer for god forretningspraksis, hvilket bidrager til en pålidelig og effektiv behandling af personoplysninger. Hver registeransvarlig skal overholde bestemmelserne om databehandling i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, også selvom de oplysninger, der behandles, tilhører en fysisk person, der har bopæl i et andet land. Når den registeransvarlige ikke er etableret i EU (f.eks. et udenlandsk selskab), skal vedkommende overholde de pågældende lovbestemmelser i den eller de EU-medlemsstat(er), hvor det udstyr, der anvendes til behandlingen (f.eks. en edb-central), befinder sig. Reglerne er følgende: Oplysninger skal behandles rimeligt og lovligt. Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og anvendes i overensstemmelse hermed. Oplysninger skal være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de behandles. Oplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Registeransvarlige skal stille passende midler til rådighed for de registrerede med henblik på at ændre, slette eller blokere ukorrekte oplysninger. Oplysninger, hvormed fysiske personer identificeres, må ikke opbevares længere end højst nødvendigt. Hver medlemsstat skal i henhold til direktivet drage omsorg for, at der udpeges en eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave at påse, at direktivet gennemføres korrekt. Hver tilsynsmyndighed har bl.a. til opgave at føre et opdateret offentligt register, således at de registrerede kan få oplyst navnene på alle registeransvarlige og den type behandling, de foretager. I princippet skal alle registeransvarlige underrette tilsynsmyndighederne, når de behandler oplysninger. Medlemsstaterne kan fastsætte enklere regler eller undtage fra anmeldelsespligten for specifikke behandlingsformer, der ikke medfører særlige risici. Der kan ligeledes gøres undtagelser eller anvendes enklere regler, når en uafhængig embedsmand, der er ansvarlig for databeskyttelse, i overensstemmelse med den nationale 7

8 lovgivning er blevet udpeget af den registeransvarlige. Medlemsstaterne kan forud for en behandling af oplysninger, der medfører særlige risici, kræve en forudgående kontrol, som skal gennemføres af tilsynsmyndighederne. Det er op til de enkelte medlemsstater at afgøre, hvilke former for behandling der medfører særlige risici. Hvornår kan personoplysninger behandles? Personoplysninger kan udelukkende behandles (dvs. indsamles og efterfølgende anvendes), såfremt * der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke, dvs. at vedkommende frivilligt og specifikt har givet sit samtykke efter at være blevet passende informeret * behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, der vedrører den registrerede eller med henblik på indgåelsen af en kontrakt på den registreredes anmodning, f.eks. behandling af oplysninger med henblik på fakturering eller behandling af oplysninger vedrørende en ansøger til en stilling eller et lån * behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse * behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, f.eks. i tilfælde af et færdselsuheld, hvor den registrerede er bevidstløs, og hvor redningsfolkene i så fald må videregive oplysninger om blodtype, hvis det kan holde den registrerede i live * behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse (regering, skattemyndigheder, politi osv.) * behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred, går forud herfor; i henhold til denne bestemmelse skal der således i praksis findes en passende balance mellem den registeransvarliges interesser og beskyttelsen af de registreredes privatliv; det er først og fremmest op til de registeransvarlige at finde denne balance under tilsynsmyndighedernes tilsyn, men det er i den sidste ende domstolene, der træffer den endelige afgørelse i denne henseende. Følsomme oplysninger Behandlingen af følsomme oplysninger er underlagt meget strenge regler. Følsomme oplysninger er personoplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold. I princippet må sådanne oplysninger ikke behandles, medmindre den registrerede udtrykkeligt har givet sit samtykke. Der kan kun under meget særlige omstændigheder undtages fra reglerne. Som særlige omstændigheder kan nævnes behandlingen af oplysninger i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivningen, behandlingen i tilfælde, hvor det ikke er muligt for den registrerede at give sit samtykke (f.eks. blodtype for trafikofre), behandlingen af oplysninger, der allerede er gjort offentligt tilgængelige af den registrerede, eller behandlingen af oplysninger om medlemmer af fagforeninger, politiske partier eller trossamfund. Medlemsstaterne kan i visse tilfælde give mulighed for flere undtagelser, f.eks. af hensyn til beskyttelsen af vitale offentlige interesser. 8

9 Finder direktivet anvendelse på overførsel af oplysninger via Internet? Det ville hverken være logisk eller juridisk begrundet ikke at lade et så vigtigt kommunikationsværktøj som Internet være omfattet af databeskyttelsesdirektivet. Alene på grund af den store mængde og de meget forskelligartede personoplysninger, der overføres via Internet over hele verden, herunder til lande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal dette område tværtimod gives særlig opmærksomhed. Databeskyttelsesdirektivet er således teknologisk neutralt og finder anvendelse uanset de teknologiske midler, der anvendes til behandlingen af personoplysninger. Direktivet finder således anvendelse på den usynlige indsamling af personoplysninger på Internet (f.eks.»cookies«, der anvendes til at registrere individuelle søgemønstre). Hvis personoplysningerne indsamles på en synlig måde, gælder det på den anden side, at en person, der overfører oplysninger om sig selv, automatisk formodes at give sit samtykke til en sådan overførsel, såfremt vedkommende er blevet ordentligt informeret om eventuelle risici. Spørgsmål: Kan det forhindres, at jeg hele tiden modtager uønsket e-post, når denne e-post kommer fra forskellige afsendere? Svar: De har ret til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. De kan desuden anmode internetudbyderen om at installere e-postfiltre eller kontakte en af de sammenslutninger, der bekæmper uønsket e-post (CAUCE, Privacy International osv.). Der findes også andre tjenester, der kan hjælpe Dem med at undgå uønsket e-post, f.eks. Hvis problemet ikke løser sig, kan De henvende Dem til de nationale tilsynsmyndigheder. 9

10 DE REGISTREREDES RETTIGHEDER De registrerede har ret til at blive informeret om enhver behandling af personoplysninger De registeransvarlige er forpligtede til at informere de registrerede, når de indsamler personoplysninger om disse, medmindre de registrerede allerede er blevet informeret på et tidligere tidspunkt. De registrerede har ret til at blive informeret om den registeransvarliges identitet, behandlingens formål (i givet fald med en forklaring om de forskellige kategorier af oplysninger) og øvrig information så som oplysningernes modtagere og om registreredes specifikke rettigheder. De registrerede har ret til disse informationer, uanset om oplysningerne er indsamlet direkte eller indirekte gennem tredjemand. Der kan dog gøres en undtagelse i sidstnævnte tilfælde, hvis det er umuligt eller meget svært at informere om dette, eller hvis lovgivningen stiller krav herom. De registrerede har ret til indsigt i deres personoplysninger De registrerede har ret til at henvende sig til enhver registeransvarlig for at få at vide, om vedkommende behandler deres personoplysninger, til at modtage en kopi af oplysningerne i læsbar form og til at modtage enhver tilgængelig information om de registeranvarliges kilder. Hvis personoplysningerne er ukorrekte eller har været genstand for ulovlig behandling, har de registrerede krav på at få rettet, slettet eller blokeret de pågældende oplysninger. De registrerede kan i sådanne situationer også pålægge den registeransvarlige at underrette enhver tredjemand, der forinden har set de ukorrekte oplysninger, medmindre dette ikke kan lade sig gøre i praksis. Der kan i visse tilfælde opkræves et rimeligt gebyr for at give indsigt. De registrerede har også ret til at få oplyst de principper, der danner grundlag for automatiske beslutninger Det kan ske, at beslutninger, der påvirker de registrerede på betydelig vis, f.eks. i låne- eller forsikringssager, udelukkende træffes på grundlag af en automatisk behandling af personoplysninger. Den registeransvarlige skal derfor træffe passende beskyttelsesforanstaltninger for f.eks. at give den registrerede mulighed for at bestride selve grundlaget for de indsamlede oplysninger eller de beslutninger, der bygger på ukorrekte oplysninger. Undtagelser og begrænsninger Retten til privatlivets fred strider til tider mod ytringsfriheden og især pressens og mediernes frihed. Medlemsstaterne skal derfor sørge for at indføre en række undtagelser i deres lovgivning om databeskyttelse med henblik på at sikre, at der tages lige hensyn til disse meget forskellige, men lige grundlæggende rettigheder. Der kan i de nationale lovgivninger gøres andre undtagelser fra bestemmelser i direktivet (herunder med hensyn til forpligtelsen til at underrette de registrerede, offentliggørelsen af databehandlingsoperationer, forpligtelsen til at respektere de grundlæggende principper for god databehandlingspraksis). Undtagelserne tillades kun af hensyn til den nationale sikkerhed, forsvaret, opklaringen af forbrydelser, håndhævelsen af straffeloven eller for at beskytte de registreredes eller andres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Der kan desuden fraviges fra retten til indsigt i oplysninger, der behandles til videnskabelige eller statistiske formål. 10

11 HVORLEDES GØRES INDSIGELSE, HVIS ENS RETTIGHEDER KRÆNKES? Det første man skal gøre, hvis man mener, at ens rettigheder er blevet krænket, er at kontakte den person, der formodes at være ophavsmand til denne krænkelse, og finde ud af, hvem den registeransvarlige er. Hvis dette ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan man kontakte den lokale databeskyttelsesmyndighed. Hver medlemsstat skal i henhold til databeskyttelsesdirektivet drage omsorg for, at der udpeges en eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet. Denne myndighed, der ofte henvises til som tilsynsmyndigheden, har kompetence til at behandle klager fra fysiske eller juridiske personer. Tilsynsmyndigheden skal undersøge klagen, og den kan eventuelt udstede et midlertidigt forbud mod den pågældende behandling. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at lovgivningen om databeskyttelse er blevet overtrådt, kan den blandt andet beordre sletning eller tilintetgørelse af de pågældende oplysninger og/eller forbyde yderligere behandling. Spørgsmål: Min telekommunikationsudbyder har udleveret oplysninger om min telefon- og e-postkonto til et andet selskab, hvilket resulterer i, at jeg nu modtager uønskede opkald og uønsket e-post. Hvad kan jeg gøre? Svar: Hvis De udelukkende har afgivet Deres personoplysninger med henblik på fakturering og ikke har givet Deres samtykke til videre overførsel af Deres personoplysninger, kan De modsætte Dem overførslen af disse oplysninger til tredjemand. Det første, De skal gøre, er at skrive til Deres udbyder og fremlægge Deres klage. Hvis dette ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan De kontakte den nationale tilsynsmyndighed. Spørgsmål: Jeg har fået afslag på en låneansøgning på grund af ukorrekte bankoplysninger og har efterfølgende anmodet banken om indsigt i de kreditoplysninger, den har i sin computer. Banken har imidlertid ikke besvaret denne anmodning om indsigt, og den reagerer heller ikke på mine telefoniske henvendelser i denne henseende. Hvad kan jeg nu gøre? Svar: De har i henhold til direktivet ret til»uden større ventetid«af få indsigt i Deres personoplysninger. Hvis oplysningerne er ukorrekte, har De ret til at ændre disse. Hvis banken således ikke besvarer Deres anmodning inden for en passende tidsfrist, kan De klage direkte til den nationale tilsynsmyndighed, der i henhold til direktivet skal behandle klagen og underrette Dem om, hvorledes sagen følges op. Man skal ved henvendelser til tilsynsmyndigheden (helst skriftligt) beskrive problemet og vedlægge tilstrækkelig information, således at sagen beskrives så fyldestgørende som muligt. Tilsynsmyndighederne i visse medlemsstater har særlige blanketter, som man kan udfylde for at indgive en klage. Det anbefales i givet fald at anvende disse blanketter, fordi det fremskynder sagsgangen, og fordi man således hurtigere modtager et svar. I visse medlemsstater kan klager også indgives pr. e-post. Hvis man fortsat ikke har opnået noget tilfredsstillende resultat, kan sagen indbringes for en retsinstans. Det anbefales i så fald at søge retshjælp. Det kan også være nødvendigt at indbringe sagen for en retsinstans, hvis man har lidt skade på grund af krænkelsen af ens rettigheder, og man kan i givet fald få tilkendt erstatning. 11

12 Spørgsmål: Min arbejdsgiver har videregivet helbredsoplysninger til min bank uden min forudgående tilladelse. Disse helbredsoplysninger var af en sådan karakter, at det er nærliggende at tro, at de ligger til grund for bankens beslutning om ikke at yde mig et realkreditlån. Kan jeg søge om erstatning? Svar: De har krav på erstatning, hvis De har lidt skade som følge af en ulovlig videregivelse af Deres personoplysninger, hvilket kan være tilfældet, når Deres helbredsoplysninger er blevet videregivet uden Deres samtykke. Europa-Kommissionen har til opgave at sikre, at fællesskabsretten anvendes korrekt i medlemsstaterne. Hvis det er nødvendigt, påpeger Kommissionen over for medlemsstaterne, at de skal gennemføre fællesskabsretten til tiden og håndhæve den korrekt. Hvis en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i denne henseende, kan Kommissionen i visse tilfælde indlede overtrædelsesprocedurer ved EF-Domstolen, der så vurderer, om fællesskabsretten er blevet overtrådt. Enhver borger eller virksomhed kan indgive en klage til Kommissionen over en medlemsstats påståede overtrædelse af fællesskabsretten, og dette uden at skulle bevise, at de er direkte berørt af den overtrædelse, der klages over. Kommissionen behandler dog ikke tvister mellem privatpersoner. Det er gratis at klage, og man behøver ikke bistand fra en advokat. Alle relevante oplysninger og dokumentation (f.eks. de nationale bestemmelser på området) skal vedlægges klagen. Man kan klage til Kommissionen ved at skrive til: Europa-Kommissionen (att.: Generalsekretæren), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles eller ved hjælp af den standardformular til indgivelse af klager, der kan rekvireres hos Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne eller på Internet: 12

13 OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU Det kan ved overførsel af oplysninger til lande uden for EU være nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, hvis databeskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland ikke svarer til det, der kræves i henhold til fællesskabsretten. De høje standarder for databeskyttelse, der er fastsat i direktivet, ville uden sådanne foranstaltninger hurtigt blive undermineret, fordi det efterhånden er blevet så nemt at flytte oplysninger rundt i internationale netværk. Princippet i direktivet er, at personoplysninger kun kan overføres til de lande uden for EU, der sikrer et»tilstrækkeligt«beskyttelsesniveau. Der foretages i øjeblikket en analyse af de forskellige landes databeskyttelseslovgivning, og der er indledt en dialog med EU s største handelspartnere med henblik på at afgøre, hvilke lande der må anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvor et land uden for EU ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal en række overførsler blokeres i henhold til direktivet. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om enhver blokeringsforanstaltning, hvilket udløser en fællesskabsprocedure, der skal sikre, at enhver medlemsstats beslutning om at blokere bestemte overførsler enten udvides til at omfatte hele EU eller omstødes. Hvad kan virksomheder i lande uden for EU gøre? Blokering af overførslen af personoplysninger bør være den sidste udvej, idet der findes andre måder til at sikre, at oplysninger fortsat er omfattet af en tilstrækkelig beskyttelse, uden at man behøver afbryde den internationale datastrøm og de internationale forretningstransaktioner, som oplysningerne vedrører. Hvis virksomheder i EU er i tvivl om, hvorvidt lovgivningen eller eventuelle selvreguleringsordninger i et land uden for EU sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, bør de selv sørge for denne beskyttelse. Dette kan ske på grundlag af en aftale mellem den virksomhed, der afsender oplysningerne, og den virksomhed uden for EU, der modtager oplysningerne. Formålet med sådan en aftale er at sikre tilstrækkelig beskyttelse af privatlivets fred og lignende grundlæggende rettigheder med hensyn til individuelle frihedsrettigheder. Hvis der iværksættes passende beskyttelsesforanstaltninger, burde de enkelte EU-medlemsstater ikke finde det nødvendigt at blokere for overførslen af personoplysninger, der vedrører deres borgere. 13

14 NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE Østrig: Österreichische Datenschutzkommission Ballhausplatz 1 A-1014 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) Intet websted Danmark: Datatilsynet Christians Brygge, 28, 4. DK-1559 København V Tlf. (45) Frankrig: Commission Nationale de l Informatique et des Libertés 21, rue Saint Guillaume F Paris Cedex 7 Tlf. (33) Grækenland: Hellenic Data Protection Authority Omirou Street 8 GR Athens Tlf. (30-1) Fax (30-1) Italien: Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle 6 I Roma Tlf. (39) Intet websted Nederlandene: College Bescherming Persoonsgegevens Prins Clauslaan 20 Postbus NL-2509 AJ s-gravenhage Tlf. (31-70) Spanien: Agencia de Protección de Datos Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta E Madrid Tlf. (34) Belgien: Commission de la protection de la vie privée Adresse postale: Ministère de la Justice Bd. de Waterloo 115 B 1000 Bruxelles Bureaux: Avenue de la Porte de Hall 5-8 B 1060 Bruxelles Tlf. 32 (0) Fax 32 (0) Finland: Office of the Data Protection Ombudsman P.O. Box 315 FIN Helsinki Tlf. (358-9) Tyskland: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Postfach D Bonn (Bad Godesberg) Tlf. (49-228) Irland: Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street Dublin 1 Ireland Tlf. (353-1) Intet websted Luxembourg: Commission à la Protection des Données Nominatives Ministère de la Justice 15, boulevard Royal L-2934 Luxembourg Tlf. (352) Intet websted Portugal: Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados R. de S. Bento, 148-3º P Lisboa Tlf. (351) Sverige: Datainspektionen Fleminggatan 14 Vån 9 Box 8114 S Stockholm Tlf. (46-8) / 14

15 Det Forenede Kongerige: Data Protection Commissioner Water Lane Wycliffe House Wilmslow Cheshire SK9 5AF United Kingdom Tlf. ( ) gov.uk EFTAlande Island: Ministry of Justice Data Protection Commission Arnarhvoll IS-150 Reykjavik Tlf. (354) Intet websted Norge: Datatilsynet The Data Inspectorate P.B Dep N-0034 Oslo Tlf. (47-22) EUROPA-KOMMISSIONENS REPRÆSENTATION I DANMARK Østergade 61 Postboks København K Tlf: Fax ADRESSER PÅ NATIONALE KONTAKTSTEDER For borgere: EuroCenter Erhvervsfremme Styrelsen Rådhuspladsen København V Tlf Fax E-post: Internet: Erhvervsfremme Styrelsen Handelspolitisk Kontor Langelinie Allé København Ø Tlf Fax E-post: Internet: For virksomheder: EuroCenter Erhvervsfremme Styrelsen Rådhuspladsen København V Tlf Fax E-post: Internet: Erhvervsfremme Styrelsen 15

16 Handelspolitisk Kontor Langelinie Allé København Ø Tlf Fax E-post: Internet: DIALOG MED BORGERNE OG ERHVERVSLIVET EUROPA DIREKTE gratis tlf.nr Internet: Dette nummer eller webstedet giver også adgang til en»vejviserservice«, der besvarer spørgsmål og hjælper med praktiske problemer i forbindelse med udøvelsen af ens rettigheder. Ethvert spørgsmål vil blive besvaret inden for tre arbejdsdage med rådgivning om det næste skridt, der skal tages, dvs. hvor man med fordel kan henvende sig for at få yderligere hjælp på lokalt eller nationalt niveau eller på EU-niveau. Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2000 De Europæiske Fællesskaber, 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Europa-Kommissionen Databeskyttelse i Den Europæiske Union Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 14,8 x 21 cm 16

17 Dialog med borgerne og erhvervslivet Europa Direkte De kan via denne tjeneste rekvirere brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat PF DA-C Andre brochurer og foldere kan rekvireres på følgende internetadresse: Disse kan også rekvireres ved hjælp af bestillingskuponen i denne brochure. Spørgsmål om udøvelse af rettighederne i praksis kan rettes til den lokale»vejviserservice«, der yder uformel rådgivning: enten ved at ringe (gratis) til følgende Europa Direkte frikaldsnummer: cfr. eller på følgende internetadressen EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT Det Indre Marked GENERALDIREKTORAT Uddannelse og Kultur KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg 17

18 DIALOG MED BORGERNE OG ERHVERVSLIVET Bestillingsseddel De kan gennem»europa Direkte«rekvirere en række brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat. Sæt venligst kryds i kassen ud for de ønskede brochurer og foldere. Anfør landekoden for det land, De er interesseret i. Østrig (A), Belgien (B), Danmark (DK), Finland (FIN), Frankrig (F), Tyskland (D), Grækenland (EL), Irland (IRL), Italien (I), Luxembourg (L), Nederland (NL) Portugal (P), Spanien (ES), Sverige (S) og Det Forenede Kongerige (UK). Hvert emne repræsenterer en brochure (fed skrift) og de dertil knyttede foldere (normal skrift). DATABESKYTTELSE I DEN EUROPÆISKE UNION LIGE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER FOR MÆND OG KVINDER I EU Ingen foldere HVORDAN GØR JEG MINE RETTIGHEDER I DET INDRE MARKED GÆLDENDE Klagemuligheder i forhold til forvaltningsmyndigheder Øvrige udenretslige klagemuligheder Domstolsadgang Retshjælp...(landekode) KØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER I DET INDRE MARKED Ingen foldere HVIS JEG VIL ARBEJDE I ET ANDET EU-LAND Ret til at optage og udøve beskæftigelse Hvordan finder jeg arbejde? Opholdstilladelse (*) Social sikring Andre ydelser Skat (*) Grænsearbejdere Det nationale uddannelsessystem (*)... (landekode) Produktsikkerhed Vildledende reklame Dørsalg Urimelige aftalevilkår Åbning af en bankkonto i et andet medlemsland Bilforsikringer Overbooking af flyrejser (*) Pakkerejser (*) Brugsret til fast ejendom på timeshare-basis... (landekode) HVIS JEG VIL STUDERE, UDDANNE MIG OG FORSKE I ET ANDET EU-LAND Det nationale uddannelsessystem (*) Uddannelse af og fri bevægelighed for forskere Opholdstilladelse (*) Anerkendelse af eksamensbeviser, angiv venligst (hvis nødvendigt) hvilket erhverv, der er tale om (sæt kun ét kryds): Paramedicinske erhverv Lærere Ingeniører Advokater Alment praktiserende læger og speciallæger Farmaceuter Tandlæger Jordemødre Dyrlæger Sygeplejersker Arkitekter Andre lovregulerede erhverv (Almindelige bestemmelser)... (landekode) EU-VEJLEDNING FOR JOBSØGENDE... (landekode) HVIS JEG VIL BO I ET ANDET EU-LAND Opholdstilladelse (*) Skat (*) Stemmeret og valgbarhed Kørekort Afgifter på køretøjer Typegodkendelse og indregistrering af køretøjer... (landekode) HVIS JEG VIL REJSE I ET ANDET EU- LAND Registrering af din tilstedeværelse i et andet EU-land Visa til familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i et EU-land Overbooking af flyrejser Pakkerejser (*) Konsulær beskyttelse af EU-borgere (*)... (landekode) 18

19 Hvis De har adgang til Internet, kan ovenstående information findes på følgende internetside: De vil få tilsendt de ønskede oplysninger på dansk. Hvis De ønsker at få tilsendt foldere og brochurer på et andet officielt EU-sprog, angiv det venligst her:... Udfyldes venligst med blokbogstaver, maskinskrift eller påklæbet mærkat. Navn: Gade og nummer: Postnummer og by: Land: Eventuelt kundenummer: Bestillingssedlen sendes til: Europa-Kommissionen Europa Direkte PO Box 1712 L 1017 Luxembourg (*) Foldere med samme titel har identisk indhold, så sæt venligst kun ét kryds. 19

20 20

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN 1. Klagerens navn (efternavn og fornavn): Foreningen af Radiografer i Danmark 2. Eventuelt repræsenteret

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere