Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013"

Transkript

1 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

2 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 18. MARTS 2013, KL , I TIVOLI CONGRESS CENTER, ARNI MAGNUSSONS GADE 2-4, KØBENHAVN. Dørene til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner kl , hvor der vil være mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil kl Der er ingen servering efter generalforsamlingen. Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man have et adgangskort, som kan bestilles på danskebank eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Adgangskort kan også bestilles til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 15. marts Adgangskort bliver sendt med almindelig post. Danske Bank er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 14. marts, kl , bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 b) Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse c) Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen 1. Bestyrelsens forslag om, at der vælges en bestyrelse bestående af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer e) Valg af ekstern revision f) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Forslag om justering af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital g) Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Bestyrelsens forslag om fastsættelse af uændrede bestyrelseshonorarer for 2013 i) Forslag fra en gruppe aktionærer 1. Det foreslås, at generalforsamlingen udtaler sin støtte til indførelse af en skat på spekulation (FTT-skat). 2. Det foreslås, at banken ikke indfører nye gebyrer for kunder, hvis samlede forretninger med banken er under kr. 3. Det foreslås, at direktionen skal have samme lønudvikling, som de øvrige medarbejdere. Bestyrelsen kan ikke støtte forslagene. j) Forslag fra en aktionær Det foreslås, at ordførende direktør, Eivind Kolding, bliver udskiftet. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

3 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 3 k) Eventuelt Ad punkt b Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for Ad punkt c Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2012, og at årets resultat på millioner kr. anvendes som følger: overførsel af 431 millioner kr. til Reserve efter indre værdis metode og overførsel af millioner kr. til Overført overskud. Der henvises i øvrigt til årsrapporten for 2012, side 162. Ad punkt d Valg af medlemmer til bestyrelsen 1. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. I henhold til vedtægternes 15, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst seks og højst ti medlemmer. På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er der opstillet ni kandidater til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen og Trond Ø. Westlie stiller op til genvalg til bestyrelsen. Lars Förberg, Carol Sergeant og Jim Hagemann Snabe stiller op til nyvalg til bestyrelsen. Michael Fairey, Mats Jansson og Majken Schultz stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen. En aktionær Egon Geertsen har meddelt, at han stiller op til nyvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke støtte Egon Geertsens kandidatur. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen og Trond Ø. Westlie samt nyvalg af Lars Förberg, Carol Sergeant og Jim Hagemann Snabe. Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaterne, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer på Danske Banks hjemmeside og i årsrapporten for 2012, side Ad punkt e Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Ad punkt f Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Erhvervsstyrelsen ændrede i 2012 sin praksis omkring bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen med og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Denne praksisændring betyder, at det som minimum er nødvendigt at foretage en teknisk ændring af vedtægternes 6, således at den bliver opdelt i én bemyndigelse med fortegningsret og én bemyndigelse uden fortegningsret. Som følge af dette foreslås den eksisterende bemyndigelse erstattet af: 1. En bemyndigelse af uændret løbetid, der specifikt er knyttet til en potentiel konvertering af den

4 4 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING hybride kernekapital. Det vil sige en bemyndigelse på nominelt kr., jf. 6, stk. 9, litra (g), der er gældende indtil 1. marts En sædvanlig bemyndigelse til udstedelse af aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil nominelt kr., der er gældende indtil 1. marts En sædvanlig bemyndigelse til udstedelse af aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil nominelt kr., der er gældende indtil 1. marts Udover dette foreslås visse redaktionelle ændringer, ligesom kravet om enstemmighed i bestyrelsen fjernes. Ændringerne betyder, at 6 herefter kommer til at bestå af 6, stk. 1-9 (I-III) mod tidligere 6, stk. 1-9 (I-IV). Indholdet af den eksisterende bestemmelse om hybrid kernekapital i 6, stk. 9 forbliver indholdsmæssigt uændret, idet den ovennævnte tilhørende bemyndigelse (se punkt 1) indsættes som et nyt litra (i). Den fulde ordlyd af den reviderede 6 i vedtægterne fremgår af bilag 2 til denne indkaldelse. Ad punkt g Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil den 1. marts 2018 at lade banken og koncernen erhverve egne aktier til eje eller pant svarende til i alt 10% af bankens aktiekapital, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10% af bankens aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10% fra den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Ad punkt h Bestyrelsens honorar for 2013 Bestyrelsen foreslår en uændret honorarstruktur. Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med Danske Banks aflønningspolitik, marts 2012, baseret på følgende: Basishonorar Formandens honorar Næstformandens honorar Udvalgshonorar Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 2 x basishonorar kr kr. Ad punkt i Forslag fra en gruppe aktionærer En gruppe aktionærer Gelsomina Aae Bernardini, Frederik Gjørup, Simon Ørbæk, Frederikke Mølleman, Juliane Stege og Amalie Lund Jensen har fremsat tre forslag til generalforsamlingens behandling. Den fulde ordlyd af forslagene og motivationen herfor fremgår af bilag 3 til denne indkaldelse. Bestyrelsen kan ikke støtte de indkomne forslag. Ad punkt j - Forslag fra en aktionær En aktionær - Egon Geertsen - har fremsat følgende forslag til generalforsamingens behandling: P.g.a. Danske Bank s meget store tab af image, kundeflugt, dårlige resultat, elendige fremtidsudsigter foreslås direktør Eivind Kolding udskiftet, idet han har haft en helt afgørende indvirkning og ansvar siden Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

5 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 5 ØVRIGE OPLYSNINGER Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie a 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på På hjemmesiden kan tillige findes dagsorden for generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2012 samt de formularer, som kan anvendes til at afgive brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemme kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme skal denne være modtaget af VP Investor Services A/S senest søndag den 17. marts 2013, kl Elektronisk afstemning Der vil blive anvendt elektronisk afstemning e- voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. E-voter udleveres ved indgangen. Deltagerne på generalforsamlingen modtager fortsat stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S, idet der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for e-voter. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagtsblanketten kan downloades eller printes fra Hvis man ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til denne senest fredag den 15. marts 2013, eller fuldmagten skal sendes i så god tid, at fuldmagten er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 15. marts Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at afgive en brevstemme frem for at give en fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslaget under dagsordenens punkt f vedrørende vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Registreringsdatoen er mandag den 11. marts 2013 Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således mandag den 11. marts 2013 på hvilken dato hver aktionærs ejerforhold og stemmeret opgøres på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Det er kun aktionærer, der er registreret i ejerbogen på denne dato, eller som har meddelt og dokumen-

6 6 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING teret deres adkomst, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, herunder til at brevstemme eller meddele fuldmagt. For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen skal aktionæren endvidere sørge for at anmode om adgangskort senest fredag den 15. marts Spørgeret Aktionærerne er velkomne til forud for generalforsamlingen at sende spørgsmål til Danske Banks bestyrelse om årsrapporten for 2012, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenens punkter. Spørgsmål skal sendes til Danske Bank via til eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Webcast Formandens beretning vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, hvor den også efterfølgende vil kunne ses. Årsrapport 2012 En trykt udgave af bankens årsrapport for 2012 sammen med dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S 18. februar 2013 Bestyrelsen Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Indkørslen til P-huset ligger i Kristian Erslevs Gade. Der skal betales en parkeringsafgift. Parkeringsbilletten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Der er ingen refusion af parkeringsafgift på andre parkeringspladser end i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center.

7 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 7 KANDIDATER TIL BESTYRELSEN Ole Andersen Formand for bestyrelsen Direktør i OGA Holding ApS og to datterselskaber Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2012 Uafhængig Formand for Aflønningsudvalget, Kredit- og risikoudvalget og Nomineringsudvalget. Øvrige ledelseshverv: Bang & Olufsen A/S (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) EQT Partners (Senior Adviser) ISS A/S og et datterselskab (formand) NASDAQ OMX Nordic (medlem af Nomineringskomiteen) Zebra A/S (formand) Kompetencer: Professionel erfaring med ledelse og udvikling af større finansielle og ikke-finansielle internationale virksomheder Udarbejdelse af forretningsstrategier, budgetter og målsætninger Finansiel og økonomisk ekspertise Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985

8 8 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Niels B. Christiansen Næstformand for bestyrelsen Koncernchef i Danfoss A/S Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Senest genvalgt i 2012 Uafhængig Medlem af Aflønningsudvalget, Kredit- og risikoudvalget og Nomineringsudvalget. Øvrige ledelseshverv: Axcel II A/S og to datterselskaber (formand) Danfoss A/S (formand eller medlem af bestyrelsen for 4 datterselskaber) Danmark-Amerika Fondet DI (Viceformand i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget) Provinsindustriens Arbejdsgiverforening Sauer-Danfoss Inc. (næstformand) William Demant Holding A/S Kompetencer: Professionel erfaring med ledelse af stor, dansk-baseret international industrikoncern Indsigt i og erfaring med virksomhedsøkonomi og kapitalmarkeder Forståelse for betydningen af bank/kunde-relationsstrategier Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: MBA, INSEAD, 1993 Civilingeniør DTU, 1991

9 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 9 Urban Bäckström Verkställande direktör i Svenskt Näringsliv Født den Nationalitet: Svensk Indtrådt i bestyrelsen den Uafhængig Øvrige ledelseshverv: Exportrådet - Swedish Trade Council Institutet för Näringslivsforskning Medlem af Kredit- og risikoudvalget. Kompetencer: Bred og dybtgående erfaring med økonomiske og finansielle forhold Ledelse af større finansielle virksomheder og almennyttige institutioner Indsigt i svensk erhvervsliv og den internationale indflydelse herpå Erfaring med og viden om avancerede risikomodeller Uddannelse: Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979

10 10 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Jørn P. Jensen Deputy CEO og Chief Financial Officer i Carlsberg Breweries A/S og Carlsberg A/S Født den Nationalitet: Dansk Indtrådt i bestyrelsen den Uafhængig Øvrige ledelseshverv: Carlsberg Group (formand eller medlem af bestyrelsen for 20 dattervirksomheder) DONG Energy A/S Ekeløf Invest ApS (direktør) Komitéen for god Selskabsledelse Formand for Revisionsudvalget Kompetencer: Bred erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Viden om kulturelle og økonomisk-politiske forhold på Danske Banks markeder Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Cand. merc., Copenhagen Business School,1988

11 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 11 Trond Ø. Westlie Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board i A.P. Møller-Mærsk A/S Født den Nationalitet: Norsk Indtrådt i bestyrelsen den Uafhængig Trond Ø. Westlie er Group Chief Financial Officer og medlem af direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S ejer 20,0 pct. af aktierne i Danske Bank A/S. Øvrige ledelseshverv: A.P. Møller - Mærsk Gruppen (næstformand eller medlem af bestyrelsen for 9 dattervirksomheder) Danmarks Skibskredit A/S Pepita AS, Norge Shama A/S, Norge (direktør) Subsea 7 S.A. Tønsberg Delikatesse AS, Norge Medlem af Revisionsudvalget. Kompetencer: Lang ledelseserfaring med styring af generelle virksomhedsøkonomiske forhold Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Strategi- og forretningsudviklingsekspertise Erfaring med ledelse af betydelige internationale aktiviteter Generel erfaring med risikostyring Uddannelse: Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987

12 12 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Lars Förberg Managing Partner, Cevian Capital Født 1965 Nationalitet: Svensk Uafhængig Kompetencer: Bred erfaring med bestyrelsesarbejde og investeringer fra en lang række brancher (herunder den finansielle sektor) og geografiske områder, specielt fra virksomheder, der arbejder med styring af strategiske, operationelle og organisatoriske forandringer Øvrige ledelseshverv: Panalpina Welttransport (Holding) AG Alent Plc Metso Oy (medlem af nomineringskomiteen) Tieto Oy (medlem af nomineringskomiteen) AB Volvo (medlem af nomineringskomiteen) Tidligere ansættelser: Stifter og Managing Partner, Cevian Capital, Chief Investment Officer, AB Custos, Investment Manager, Nordic Capital, Uddannelse: Master of Science, Economic and Business Administration, Stockholm School of Economics, år af MBA program, University of Michigan, USA, 1990

13 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 13 Carol Sergeant Født 1952 Nationalitet: Britisk Uafhængig Kompetencer: Ledelseserfaring på højt niveau fra den offentlige og private finansielle sektor i Storbritannien, bredt og dybtgående kendskab til kredit- og risikostyring og tilsynsforhold på området i Storbritannien og det øvrige Europa, omfattende erfaring med forandringsledelse Uddannelse: MBA, Cass Business School, England, 1979 Modern Languages, Newnham College, Cambridge University, England, 1974 Tidligere ansættelser: Financial services non-executive director og særlig rådgiver for administrerende direktører og bestyrelsesformænd for banker, Chief Risk Officer, Lloyds Banking Group, Managing Director, Risk and Regulatory Processes, and Board Member UK Financial Services Authority, Bank of England, , (finansielle markeder, pengepolitik og regulering seneste stilling var som chef for afdelingen Major UK Banks Supervision) Øvrige ledelseshverv: Bestyrelseshverv i den private sektor: Secure Trust Bank plc., Martin Currie Holdings Limited Offentlige hverv: Medlem af High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (Liikanen Group) Formand for Simple Financial Products Steering Group, HM Treasury, UK Medlem af UK Steering Committee on Internal Audit guidance for financial services Almennyttige og akademiske hverv: Formand for Public Concern at Work (UK Whistleblowing charity) Cass Business School, (medlem af rådgivende udvalg) Newnham College, Cambridge, (medlem af bestyrelsen) Sct. Paul s Cathedral Foundation (Trustee)

14 14 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Jim Hagemann Snabe Co-CEO, SAP AG Født 1965 Nationalitet: Dansk Uafhængig Kompetencer: Dybtgående kendskab til it-systemer og -løsninger, ledelseserfaring på højt niveau fra stor international organisation, erfaring med strategiudvikling og -gennemførelse, forståelse af bankvirksomhed og den finansielle sektor Uddannelse: PhD Introduction Study, Operational Research, Mathematical Optimisation, Aarhus School of Business, 1990 MA i Operational Research and Finance, Aarhus School of Business, 1989 Øvrige ledelseshverv: Bang & Olufsen A/S (næstformand for bestyrelsen) Tidligere ansættelser: Co-CEO, SAP AG, Head of R&D, SAP AG, Corporate Officer, Head of Application Development, SAP AG, Senior Vice President/COO, Industry Solutions Development, SAP AG, Regional Managing Director, Nordic, SAP Danmark A/S, Managing Director, Sweden, SAP Svenska AB, Practice Leader of Management Consulting Practice, Europe, IBM Danmark A/S, Consulting Manager, SAP Danmark A/S, Trainee, SAP AG,

15 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 15 BILAG 2 Bestyrelsens forslag til justering af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital, vedtægternes 6 6 I. Bemyndigelse med fortegningsret Stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil kr. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser mod kontant betaling. Bankens kapitalejere (aktionærer) har efter reglen i 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf. Stk. 2. Bestyrelsen er tillige bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en adgang til konvertering til kapitalandele (aktier) (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital), jf. første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Udnyttelse af nærværende bemyndigelse reducerer bemyndigelsen i stykke 1 til at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) tilsvarende. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen (aktiekapitalen), jf. første stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens kapitalejere (aktionærer) har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Stk. 3. De nye kapitalandele (aktier) er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i bankens ejerbog (aktiebog). Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye kapitalandele (aktier) giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. De nye kapitalandele (aktier) giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Kapitalandelene (aktierne) skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige kapitalandele (aktier) og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige kapitalandele (aktier). Stk. 4. De nærmere vilkår for tegning af kapitalandele (aktietegning) og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. II. Bemyndigelse uden fortegningsret Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil kr. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens kapitalejere (aktionærer) har ikke ret til forholdsmæssig tegning heraf. De nye kapitalandele (aktier) skal i dette tilfælde udbydes til markedskurs. Kapitaludvidelsen (aktieudvidelsen) kan ske mod kontant betaling, gældskonvertering eller som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed.

16 16 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Stk. 6. Bestyrelsen er tillige bemyndiget til indtil den 1. marts 2018 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en adgang til konvertering til kapitalandele (aktier) (konvertible lån), og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital), jf. femte stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs i lånebetingelserne. Udnyttelse af nærværende bemyndigelse reducerer bemyndigelsen i stykke 5 til at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) tilsvarende. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen (aktiekapitalen), jf. femte stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens kapitalejere (aktionærer) har ikke ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil. Stk. 7. De nye kapitalandele (aktier) er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i bankens ejerbog (aktiebog). Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye kapitalandele (aktier) giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. De nye kapitalandele (aktier) giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Kapitalandelene (aktierne) skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige kapitalandele (aktier) og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige kapitalandele (aktier). Stk. 8. De nærmere vilkår for tegning af kapitalandele (aktietegning) og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. III. Hybrid kernekapital optaget maj 2009 Stk. 9. a) I henhold til bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 2009 har banken den 5. maj 2009 uden fortegningsret for bankens kapitalejere (aktionærer) optaget et lån stort kr. som hybrid kernekapital, jfr. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, mod udstedelse af obligationer a 0,01 kr. Lånet er optaget til kurs 100. Lånevilkårene er fastsat i en særskilt aftale. b) På bankens ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009 er truffet beslutning om, at obligationerne kan konverteres til kapitalandele (aktier) i banken til markedskurs på konverteringstidspunktet opgjort i overensstemmelse med lånevilkårene. c) Obligationslånet er et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter nærmere regler fastsat i lov om finansiel virksomhed (hybrid kernekapital), der forrentes med en rente p.a., fastsat som summen af i) en referencesats i form af statens 5-årige nulkuponrente på sidste handelsdag før indgåelsen af låneaftalen, ii) med tillæg af 6,475 procentpoints og iii) yderligere med tillæg af 0,400 procentpoints, sidstnævnte dog alene

17 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 17 i perioden til og med 14. maj Rentesatsen vil desuden kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger efter de i lånevilkårene anførte betingelser. De konvertible obligationer kan 5 år efter lånets optagelse indfries af banken under nærmere i lånevilkårene fastsatte betingelser. De konvertible obligationer forfalder til indfrielse i tilfælde af bankens konkurs. d) De konvertible obligationer er udstedt som ihændehaverpapirer og som dematerialiserede værdipapirer i VP Securities A/S. Der gælder ingen indskrænkninger i de konvertible obligationers omsættelighed. e) Hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, jfr. lov om finansiel virksomhed, kan lånet eller dele heraf indtil 14. maj 2014 konverteres til kapitalandele (aktier) efter de i lånevilkårene anførte betingelser. Udgør den hybride kernekapital mere end 50 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, konverteres, indtil samme dato, lånet til selskabskapital (aktiekapital), indtil den hybride kernekapital udgør mindre end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital. f) I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve eller opløsning, herunder fusion og spaltning, før konvertering er sket, forholdes som i lånevilkårene nærmere anført. bemyndiget til at foretage de i forbindelse med konvertering nødvendige vedtægtsændringer. h) I det omfang, der kan udbetales udbytte på bankens kapitalandele (aktier), jfr. lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet og lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, er de nye kapitalandele (aktier) ligestillet med bankens øvrige kapitalandele (aktier) fra kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Alle andre rettigheder, herunder stemmeret, regnes fra samme tidspunkt. Kapitalandelene (aktierne) skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige kapitalandele (aktier) og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med bankens øvrige kapitalandele (aktier). i) Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2015 at forhøje bankens selskabskapital (aktiekapital) med indtil nominelt kr. uden fortegningsret for bankens kapitalejere (aktionærer) med henblik på at konvertere det i nærværende stykke 9 omtalte lån. Stykke 7 finder tilsvarende anvendelse på de kapitalandele (aktier), der måtte blive udstedt ved en sådan konvertering. g) Størstebeløbet, hvormed selskabskapitalen (aktiekapitalen) kan forhøjes i forbindelse med en konvertering, er kr.; mindstebeløbet er kr. Bestyrelsen er

18 18 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING BILAG 3 En gruppe aktionærer Gelsomina Aae Bernardini, Frederik Gjørup, Simon Ørbæk, Frederikke Mølleman, Juliane Stege og Amalie Lund Jensen har fremsat følgende forslag, som ikke støttes af bestyrelsen: "1. Skat på spekulation: Der ønskes en afstemning og diskussion af Danske Banks stillingtagen til en skat på spekulation også kaldt en FTT-skat. Det forslås at banken ændrer sin holdning fra at være modstandere af skatten til at være støtter. Motivation for forslaget: En skat på spekulation vil være til fordel både for Danmark, men også for banken og i sidste ende komme aktionærerne til gode. Det kan udledes af Europarådets rapport fra 2012, at skatten både vil sikre flere arbejdspladser i Danmark, mindre spekulation og mere fokus på langvarige investering, som har større tilknytning til realøkonomien. Derudover ville skatten også være med til at forhindre fremtidige finans- og økonomiske kriser, som Danske Bank særlig har været ramt af. 2. Bankens nye gebyrer: Det ønskes, at generalforsamlingen tager stilling til, om de nye bebudede gebyrer for kunder, hvis samlede forretninger med banken er under kr. skal implementeres. mange kunder har valgt at forlade banken, fordi det på den ene side ikke længere kan betale sig at være kunde og på den anden side, fordi gebyrerne i forvejen vil ramme en gruppe, der ikke har store ressourcer. Gebyrerne har dermed en stor social slagside. 3. Lønudvikling: Det ønskes til behandling på generalforsamlingen, hvordan direktionens lønudvikling skal fortsætte fremover. Det forslås, at direktionen oplever samme lønudvikling som de øvrige medarbejdere således, at medarbejderne på gulvet ikke oplever tilbagegang i reallønnen, mens direktionen oplever store lønstigninger. Motivation for forslaget: Det er afgørende, at også ledelsen af banken tager ansvar for bankens svære økonomiske tider. For at banken kan komme på rette spor igen kræver det, at alle grupper holder for, også dem på direktionsgangen. Det vil både sikre flere likvider i banken samt biddrage til en markant forbedring af bankens image, idet danskerne oplever at bankens top spiller efter nogle andre regler end resten af samfundet. Det foreslås, at gebyrerne ikke implementeres og at det fremover stadig er muligt at have konto i banken under sammen vilkår som i Motivation for forslaget: Danske Banks bebudede gebyrer har forringet bankens image betydeligt, som i forvejen havde lidt meget skade af bankens reklame New Normal. Rigtig

19 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 19

20 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF Cvr-nr København

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Meddelelse nr. 4 9. marts 2016 Side 1 af 3 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 7. april 2016, kl. 15.00, i salen "Norway" på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S 2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S tirsdag den 23. marts 2010, kl. 14.00, i Bella Center, Hal A, Center Boulevard 5, København. Dørene åbnes kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S Selskabsmeddelelse nr. 3-2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen 23. marts 2011 i Netop Solutions A/S I henhold til vedtægternes 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S fredag den 15. april

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

A.P. Møller - Mærsk A/S. Indkaldelse til ordinær generalforsamling A.P. Møller - Mærsk A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. april 2010, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere