LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter"

Transkript

1 7. LOKALE REGLER Fastsættelse af lokale regler Lokale reglers indhold Markeringer på banen Ordensforskrifter

2 Fastsættelse af lokale regler Formål Indhold af lokalt regelsæt Fastsættelseskompetence DGU godkendelse Bekendtgørelse Golfreglernes 34 paragraffer har til formål at klare alle de konflikter, der kan opstå under spillet, på samme måde som f.eks. fodboldreglerne eller færdselsloven. Men for at reglerne på en bestemt golfbane kan være udtømmende kræves, at man på forhånd kan fastlægge alle de elementer, som kan komme i konflikt. Man kan i hvert fald inddele elementerne i typer: spillerne, bolden, køllerne, udstyret i øvrigt, banen, spilleformen, vejret og outside agency (fremmedelement). Disse elementer kan alle, med undtagelse af banen og vejret, defineres entydigt, og derfor kan de behandles udtømmende i golfreglerne. Men banerne varierer både fra sted til sted og fra tid til anden, og kan derfor kun behandles som en gennemsnitstype i reglerne. Variationerne kan være så store, at en fortolkning af reglerne ikke er nok, men at en konkret lokal beskrivelse er nødvendig, altså en lokal regel. En lokal regel er således ikke en ekstra golfregel eller en ændring af en golfregel, men en regel, der definerer eller modificerer det faktiske anvendelsesområde for en bestemt golfregel. Golfreglerne siger derfor, at komiteen kan, når den finder det nødvendig, fastsætte lokale regler for særlige, unormale spilleforhold og spillebetingelser (Regel 33-8). Under de lokale regler skal altid anføres straffen for overtrædelse: Straf for overtrædelse af en lokal regel: Hulspil - tabt hul Slagspil - 2 straffeslag De lokale regler må ikke, som det ofte sker, sammenblandes med ordensforskrifter, d.v.s. anvisninger til spillerne om hensigtsmæssig opførsel og om afvikling af trafikken på banen. Ordensforskrifter er lokale etiketteregler. Overtrædelse af etiketteregler og ordensforskrifter kan af klubben i grove gentagelsestilfælde belægges med disciplinær straf, f.eks. spilleforbud eller turneringskarantæne, eller i ganske særlige tilfælde kan turneringslederen under en turnering ty til diskvalifikation (Regel 33-7 og Dec. 33-7/8). Under lokale regler, under beskrivelsen af særlige baneforhold, hører selvfølgelig også fastsættelse af banens grænser og af anden markering af særlige områder. For overskuelighedens skyld bør angivelse af markeringer på banen, sættes i et særligt afsnit af de lokale regler. Lokale regler, ordensforskrifter og markeringer fastsættes af klubben. Det vil sige af turneringskomitéen, som dog bør samarbejde med banekomiteen. Lokale regler kan være permanente som følge af permanente unormale baneforhold, eller de kan være midlertidige, som følge af banens øjeblikkelige tilstand forårsaget af vejret, anlæg eller reparationer. De permanente lokale regler skal indsendes til DGU til godkendelse, hvilket blandt andet skal sikre, at ensartede problemer løses ens i forskellige klubber, at der ikke laves overflødige lokale regler, at reglerne ikke strider mod golfreglerne, at formuleringen er entydig og forståelig for andre end lokalkendte. Ved godkendelse vil der blive lagt vægt på, at de nedenfor angivne standardløsninger og standardformuleringer er anvendt. Kun i særlige tilfælde vil andre løsninger og formuleringer blive godkendt. De permanente lokale regler bør fremgå af scorekortet og skal fremgå af et tydeligt opslag i klubhuset. De midlertidige bekendtgøres ved opslag, evt. også i klubbladet.

3 Standardformuleringer Lokale regler skal formuleres meget omhyggeligt for at være entydige, dækkende og forståelige. Den lokale regel må ikke gentage eller omskrive en golfregel, fordi spilleren så kan tro, at der er tale om en særregel. Der skal blot henvises til det relevante regelnummer. På de følgende sider er angivet nogle standardformuleringer. Der henvises i øvrigt til Golfreglerne, Tillæg 1, afsnit A og B, som omhandler lokale regler og deres formuleringer.

4 Lokale reglers indhold På følgende områder er der erfaringsmæssigt behov for lokale regler, og de angivne anbefalinger og løsningsmodeller bør følges. Indhold af lokale regler I Golfreglernes tillæg I, afsnit A, Lokale Regler, er anført, hvilke elementer der bør tages op til overvejelse, når de lokale regler opstilles: Bestemmelse af banen og grænser, herunder banens farvemarkeringer Vandhazarder Områder på banen, der har behov for beskyttelse: Miljøfølsomme områder Midlertidige forhold mudder, meget stor fugtighed, dårlig tilstand og beskyttelse af banen Forhindringer, herunder hvilke er flytbare / ikke-flytbare, og hvilke er integrerende dele af banen Droppezoner Afslutningsvis under de lokale regler skal anføres straffen for overtrædelse: Straf for overtrædelse af en lokal regel: Hulspil tabt hul Slagspil 2 straffeslag I ovennævnte afsnit i Golfreglerne kan læses mere om lokale reglers indhold. Banemarkeringer Lokale regler skal indeholde oplysninger om anvendte farvemarkeringer på banen, idet disse, bortset fra farverne på vandhazarder (gul) og parallelle vandhazarder (rød), ikke fremgår af golfreglerne. Første lokale regel bør derfor f.eks. formuleres som: Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds Gule pæle: Vandhazard Røde pæle: Parallel vandhazard Blå pæle: Areal under reparation Blå pæle m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud Man behøver i princippet ikke anføre farverne på vandhazarder og parallelle vandhazarder, idet disse som nævnt er defineret i Golfreglerne, men det kan gøres for fuldstændighedens skyld. Markeringspæle Markeringspæle bortset fra pæle der markerer out of bounds er forhindringer, og som regel flytbare; men komitéen kan finde det hensigtsmæssigt at erklære markeringspæle, som er vanskelige at genanbringe, for ikke-flytbare forhindringer. Banens markeringspæle betragtes som ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 gælder. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at out of bounds markeringer ikke er og ikke kan gøres til forhindringer (fordi de er udenfor banen), men at sådanne markeringer i ét bestemt tilfælde i en vis henseende ikke fungerer som out of bounds markering, nemlig når man for at styre golfslagene i en bestemt retning erklærer et hul out of bounds i relation til spil på et andet hul. Den lokale regel herom bør samtidigt udtale, at for spil på det hul, hvor out of bounds markeringerne ikke gælder, er markeringspælene at betragte som ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 gælder. Forhindringer gøres til en integrerende del af banen Konstruktioner på banen - med undtagelse af genstande, der angiver out of bounds - er i henhold til golfreglernes definition enten en "forhindring" eller efter komiteens bestemmelse "en integrerende del af banen". Det betyder, at veje og stier med kunstig overfladebelægning er forhindringer med adgang til lempelse efter Regel 24-2 med mindre komitéen skønner, at de bør indgå i spillet, og derfor fastsætter en lokal regel herom: "Vejen, der krydser 16. og 18. hul betragtes som en integrerende del af banen, hvorfra bolden skal spilles som den ligger eller erklæres for uspillelig". På den måde kan mure, støttestolper, opbygninger af sider af greens og teesteder etc. ved en

5 lokal regel erklæres for en integrerende del af banen. Standardformuleringer for lokale regler I Golfreglernes Tillæg I, Afsnit B, Eksempler på Lokale Regler, er anført eksempler på anbefalede standardformuleringer af lokale regler for følgende tilfælde: Vanmdhazarder Areal under reparation med spilleforbud Miljøfølsomme områder Beskyttelse af nyplantede træer Lempelse for bold fæstnet i eget nedslagsmærke; at rense bolden Lejeforbedring og Vinterregler Luftningshuller Samlinger i udskåret tørv Sten i bunkers Ikke-flytbare forhindringer tæt på greenen Midlertidige ikke-flytbare forhindringer Midlertidige el-ledninger og kabler Droppezoner Afstandsmålere I det efterfølgende er behandlet særlige lokale regler for visse specifikke særlige unormale forhold. Man bør så vidt muligt undgå eller tidsmæssigt begrænse de anførte lokale regler, idet de mere eller mindre sætter grundtanken med selve golfspillet ud af kraft: Spil bolden som den ligger. Bunker i AUR Skader på banen Jordfaste sten Områder, hvor der foregår reparations- eller anlægsarbejder, eller hvor spil i øvrigt må anses for urimeligt vanskeliggjort, kan af komiteen erklæres for areal under reparation" og området skal klart defineres, f.eks. afgrænses med blå pæle eller markeres med en blå streg i græsset. Hvis en bunker i sin helhed er gjort til areal under reparation, bør komiteen erklære den for "through the green", således at Regel 25-1.b (i) og ikke 25-1.b (ii) gælder. En lokal regel kunne f.eks. lyde: Fairway bunkeren i areal under reparation i højre side på 6. hul er through the green. Regel 25-1b (i) gælder. Usædvanlige skader på banen kan være forårsaget af dyr, maskiner eller vejret, f.eks. hovspor, traktorspor, regnvejrsrender og væltede træer. Regel 25 giver kun lempelse for skader fra gravende dyr. Hvis komiteen skønner, at skader som de nævnte eksempler, er til urimelig gene for spillet, kan man opstille en midlertidig lokal regel med lempelse på samme vilkår som i Regel 25. Reglen bør f.eks. udformes således: "På 10 hul s fairway er hovmærker og traktorspor at betragte som areal under reparation. Regel 25 gælder." Da skaden normalt kun findes på en del af banen, og da lempelse kun bør opnås på visse steder, skal reglen selvfølgelig angive dette anvendelsesområde. I sandbunkers med stejle skråninger kan kraftigt regnskyl eller vandingsanlæg lave render, hvor sandet er skyllet væk. Sådanne render kan en lokal regel betegne som areal under reparation, hvor Regel 25-1.b (ii) gælder. En sådan lokal regel bør ikke være permanent, men bør kun fastsættes for de beskadigede bunkers, når skaderne er opstået og straks ophæves, når udbedring er sket. Hvis der på banen forekommer større jordfaste sten, som man ikke kan eller vil fjerne, kan komiteen, hvis den finder stenene til unødig gene for spillet, betegne sådanne sten som ikke-flytbare forhindringer ved en lokal regel, idet stenene eventuelt betegnes nærmere:

6 "Jordfaste sten (hvidmalede sten på 12. hul) betragtes som ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 gælder." Nyplantninger Provisorisk bold for bold i vandhazard Lejeforbedring Nedfaldent løv Hvis man ønsker at beskytte et område af banen mod spil, kan komiteen erklære området for areal under reparation og ved en lokal regel forbyde spil inden for området: "Områder på 1. hul, markeret med blå pæle med sort top, er areal under reparation med spilleforbud, hvor lempelse i henhold til Regel 25-1 skal tages." En hyppig forekommende situation af denne type er beskyttelse af nyplantninger. Da nyplantning imidlertid er et vidt begreb, kan man ikke nøjes med at tale om "nyplantning"; man må betegne dem nærmere. Hvis det drejer sig om et afgrænset område med nyplantninger, kan komiteen beskrive områdets grænser, f.eks. "det beplantede område mellem 3. og 4. hul" eller markere grænserne med blå pæle. Man kan herefter enten betegne området som areal under reparation med spilleforbud, og i så fald skal pælene være blå med sort top. Hvis det drejer sig om enkeltstående nyplantninger, kan man angive dem på forskellige måder, f.eks.: "Træer markeret med en (farve) pæl..., træer markeret med en (farve) tape om stammen..., træer med støttepæle...". Man kan herefter i den lokale regel angive området med de således markerede træer som areal under reparation og/eller man kan definere træerne som ikke-flytbare forhindringer, hvor lempelse i henhold til Regel 25-1 henholdsvis Regel 24-2 skal tages. Hvis areal under reparation løsningen vælges, skal markeringen være blå/sort. Hvis ikke-flytbar forhindring løsningen vælges, anbefales det, at hvert enkelt træ markeres med en mærkat. For fuldstændighedens skyld bør man i den lokale regel også angive, at eventuelle støttepæle, trådnet eller lignende omkring nyplantning er ikke-flytbare forhindringer. I meget sjældne tilfælde kan en vandhazard have en beliggenhed, form eller størrelse, som gør det hensigtsmæssigt at tillade, at der slås en provisorisk bold, hvis den første bold kan være tabt i den pågældende vandhazard. Hvis dette tillades ved en lokal regel, skal denne også fastslå, at kun hvis bolden findes i vandhazarden, kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger i vandhazarden eller spille den provisoriske bold med et straffeslag efter regel Spilleren kan ikke vælge nogen af de i regel 26-1 angivne lempelsesmuligheder, ligesom spilleren skal spille den oprindelige bold, hvis den findes uden for vandhazarden. Banernes spillemæssige tilstand kan i vinterhalvåret, 1/11-1/5, være så dårlige, at rimeligt spil er umuliggjort, og komiteen kan da, for at lette spillet, opsætte en lokal regel om lejeforbedring. Reglen bør udformes som anført i Golfreglernes, Tillæg I, Afsnit B, 4c, Lejefordring og Vinterregler. Helt undtagelsesvis kan det være nødvendigt at udstrække reglen til også at gælde rough, således at lejeforbedring er tilladt "through the green". Reglen kan gælde for hele banen eller for enkelte huller. Reglen bør ikke gælde for en længere periode end højst nødvendigt, og man skal i øvrigt være opmærksom på bestemmelser om slagspilbetingelser (se Handicapsystemet) Man skal endvidere være opmærksom på, at Regel 25-2 om bold fæstnet i sit eget nedslagsmærke, Regel 25-1, om tilfældigt vand og afmærkning af visse områder som areal under reparation, i de fleste tilfælde unødvendiggør en generel regel om lejeforbedring. Især Regel 25-2, som eventuelt ved en lokal regel kan udstrækkes til at gælde "through the green", er væsentlig i denne forbindelse. Undertiden ses betegnelsen "vinterregler" anvendt, når lejeforbedring er tilladt. I helt ekstreme tilfælde, hvor banen skal skånes, og det kan være nødvendigt ved nyanlæg, kan man kræve, at bolden slås fra tee, også fra fairway og through the green, men så har det efterhånden ikke så meget med golf at gøre længere. Visne blade i store mængder kan om efteråret frembyde en risiko for mistet bold på steder, hvor en sådan risiko normalt ikke findes. En midlertidig lokal regel kan være rimelig: "På 9. hul er områder dækket med nedfaldent løv at betragte som areal under reparation. Regel 25 gælder".

7 Markeringer på banen I det følgende skal redegøres for reglerne for placering af pælemarkeringer på golfbaner. Målgruppen er greenkeepere, klubbernes baneudvalg og klubbernes turneringskomité. Erfarne golfspillere vil til tider finde ordlyden elementær for så vidt angår årsagssammenhæng til golfreglerne, men formen er valgt for at lette læsningen for den måske ikke så golfspilkyndige greenkeeper eller greenkeeperlærling. Spillerens adfærd er derfor beskrevet, som den tager sig ud set fra greenkeeperens synspunkt, - ikke fra medspillerens. Det kan derfor anbefales, at yderligere information søges i golfreglerne. Typer af markering Farve markeringer En banemarkering udgøres af en række ens farvede pæle, plader, nedlagte bemalede sten, afstribninger, spraymalinger etc., der angiver grænsen for et bestemt område af en golfbane. Greenkeepere ynder ofte at benytte plader eller nedlagte sten, idet de kan køre hen over dem med maskinerne, og dermed let holde markeringerne frit af rough og bevoksning. Når der i det efterfølgende henføres til pæle, menes der enhver type af markering, som anført ovenfor. Med undtagelse af out of bounds markeringer skal markeringer omkranse et bestemt område, hvor der gælder særlige betingelser. Out of bounds markeringer skal angive, hvor grænsen for golfbanen går i forhold til resten af verden. Den mest almindelige type markering er pæle. Pælene er typisk af "taglægte"-dimension, og slået i jorden, så ca. 1/2 meter stikker op. Med undtagelse af out of bounds markeringerne, er alle markeringstyper i golfreglernes forstand forhindringer. Der findes følgende markerede områder på golfbaner: Hvide pæle Out of Bounds (Banens grænse) Gule pæle Vandhazard, eksempelvis en sø, et vandløb eller vandhul. Røde pæle Parallel vandhazard (Lateral Water Hazard) er en vandhazard, der er således beskaffen, at spilleren ikke med rimelighed kan droppe en bold bag hazarden (i forhold til flaget/greenen). Denne situation opstår ofte, når hazarden er omtrent parallel med spilleretningen. Omvendt gælder det dog ikke, at blot hazarden ligger parallelt med hullet, er der tale om en "parallel" vandhazard. Blå pæle Areal under reparation (Ground Under Repair eller GUR) Blå pæle med sort top: Areal under reparation, hvorfra der ikke må spilles. Det er kun den gule farve for vandhazarder og den røde for parallelle vandhazarder, der er defineret og fastlagt i golfreglerne. Disse skal derfor benyttes som standard over hele verden. Ellers er ovenstående pælefarver gennemgående standard på de fleste golfbaner i Danmark. Efterfølgende er forslag til farvemarkering for andre typer af områder på en golfbane: Grønne pæle anvendes i forbindelse med vandhazard eller parallel vandhazard, hvor spilleren anvender droppezone, idet to grønne pæle markerer afgrænsningen af den del af hazarden, hvorfra droppezone må benyttes. Droppezone er et forud defineret sted at droppe bolden. Jævnfør i øvrigt forklaring nedenfor. Gule, røde, blå eller hvide pæle med grøn top: Et areal, som en myndighed har erklæret miljøsensitivt, og hvor færdsel og/eller spil derfor er forbudt. Arealet kan være vandhazard, parallel vandhazard, areal under reparation med spilleforbud eller out of bounds. Med hensyn til komiteens udformning af lokale regler vedr. miljøsensitive områder henvises til Golfreglerne Tillæg 1 afsnit B, stk. 2, og der gøres samtidig opmærksom på Decisions 33-8/ 1 45, som redegør for afmærkning og regelforhold.

8 Pælene skal markere et område De pæle, som opstilles, skal altid markere et område - et areal, hvor de pågældende betingelser gælder. En enkelt pæl er ikke tilstrækkelig i sig selv, da området da kun er selve pælens udstrækning. To pæle angiver kun en stribe land med bredde lig pælenes tykkelse Et områdes grænser er altid til pælenes ydersider. Figur 1: Ydersiderne af pælene, som afmærker et område, markerer områdets grænse og udstrækning. Det er ikke altid muligt at kommer rundt om hele det område, man ønsker at markere, hvorfor det kan blive nødvendigt at markere en retning, som angiver grænsen for området ud i det uendelige. Det kan f.eks. gøres med en pil på den sidste pæl i rækken, f.eks. vinkelret på rækken en skråtstillet pæl (af samme farve),som læner sig op ad den sidste pæl i rækken, og som f.eks. peger vinkelret på rækken To lodrette pæle, som står tæt sammen for enden af rækken af pæle, angiver ikke nødvendigvis en retning. Man hører ofte, at sådanne to lodrette pæle angiver, at her ophører f.eks. out of bounds - de vil i virkeligheden blot angive situationen til venstre på figur 1. At droppe Out of Bounds (hvide pæle) Areal under reparation (blå pæle) For at kunne sætte pælene korrekt er det nødvendigt at kende visse af golfspillets regler, som spilleren må rette sig efter, når hans bold havner i det aktuelle område, d.v.s. indenfor pælemarkeringen. Vigtigst er det at kende forskel på de ovennævnte områder. De skal derfor gennemgås, men først skal begrebet "at droppe" defineres: At "droppe" vil sige at sætte bolden eller en ny bold i spil ved at lade den falde ned på jorden fra strakt arm i skulderhøjde. Bolden må aldrig droppes nærmere hullet end det pågældende sted eller skæringspunkt, hvor bolden f.eks. gik i vandhazarden eller i areal under reparation. Spilleren dropper en bold f.eks., hvis han har mistet bolden i en sø, eller hvis bolden er havnet i areal under reparation eller Out of Bounds. En bold er i spil, når den rammer en del af banen regel 20-2b. "Out of Bounds"-pæle angiver banens grænser. Kommer spillerens bold til hvile på den anden side af de hvide pæle, skal han slå en ny bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold blev slået. Den præcise grænse for Out of Bounds defineres af det nederste punkt på den side af pælen, der vender ud mod banen. Selve pælen står derfor Out of Bounds, hvilket betyder, at spilleren (når hans bold ikke er Out of Bounds) hverken må droppe fri af pælen eller flytte den, hvis den generer hans sving. Et areal, der på grund af dårlig stand eller banearbejde er uegnet til spil, mærkes med blå pæle. I henhold til regel 25-1 kan spilleren ikke opnå lempelse for en bold, der ligger i areal under reparation, som befinder sig i en vandhazard. Der har derfor ingen mening at markere areal under reparation inde i en vandhazard.

9 Slår en spiller sin bold ind i et sådant område, og finder han bolden, må han spille den som den ligger eller droppe den ud i henhold til golfregel 25-1b. Finder han derimod ikke bolden, skal han droppe ud fra det sted, hvor bolden gik ind i området. Der bliver derfor ofte stillet det krav til greenkeeperen, at vedligeholdelsesstandarden rundt om areal under reparation skal være omtrent som normalt det pågældende sted på banen. Det er mest almindeligt, at klubbens komité eller baneudvalg sætter og måske også vedligeholder banens markeringer, og sådan vil det også ofte være, når der er tale om områder med dårlig stand. Men er der tale om, at greenkeeperen påbegynder et arbejde, der gør et område af banen uegnet til spil eller unfair for spillerne, må greenkeeperen naturligvis selv sørge for at etablere en tilstrækkelig markering, og derefter underrette klubbens komité, da denne jo er ansvarlig for markeringen. Findes der en bunker helt eller delvis inde i arealet under reparation, skal man være opmærksom på, at en bunker aldrig mister sin status som bunker, med mindre bunkeren erklæres under reparation og den skal dermed betragtes som Through the green. I modsat tilfælde koster det et straffeslag (i henhold til regel 25-1b (ii) (b)) at droppe ud af bunkeren, også selvom bunkeren er helt inde i areal under reparation og også selvom der er spilleforbud. Markeringer må dog ikke ændres af banepersonalet under en turnering, ligesom større reparationsarbejder ikke bør finde sted. Grænsen for areal under reparation defineres af det nederste punkt på den side af pælen, der vender bort fra arealet under reparation. D.v.s. pælen står i området. Ønsker man, at der ikke må spilles fra et område under reparation, gives alle de blå pæle en sort top. Anvendelsen af sorte toppe bør dog indskrænkes mest muligt og kun finde sted, når det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med nyplantning eller nysåning. Vandhazard (gule pæle) Parallel vandhazard (røde pæle) Vandhazarder er søer, moser, vandhuller, åer, vandløb o.lign. De markeres med gule pæle. Droppereglerne er imidlertid forskellige fra de øvrige markeringer. Hvis ikke spilleren vælger at spille bolden, som den ligger i vandhazarden, skal han nemlig droppe således, at han har det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til hazarden mellem sig og hullet (selve hulkoppen). Sagt på jævnt dansk: Han skal droppe, så han skal slå hen over det sted, hvor bolden røg ind i hazarden. Dette betyder, at han tvinges til at krydse hazarden med sit næste slag. I praksis betyder dette for greenkeeperen, at der skal være en anstændig pasningsmæssig standard på de sider af hazarden, der vender bort fra green'en. Tænk på, at hvis en bold lige triller ned i en sø langs en fairway eller green, men på den side af søen, hvor hullet/greenen er, så skal spilleren droppe på den modsatte side. Spilleren må selv vælge, hvor langt tilbage han vil droppe, blot han holder det omtalte krydsningspunkt mellem sig og hulkoppen. Hazardens grænse defineres af det nederste punkt på den side af pælen, der vender bort fra hazarden. D.v.s. pælen står i hazarden. Spillerens droppeposition ved en almindelig vandhazard (gul) kan blive helt umulig i visse tilfælde. Man kan f.eks. ikke droppe på den anden side af Vesterhavet eller Out of Bounds eller flere hundrede meter væk. I sådanne situationer definerer man vandhazarden som "parallel vandhazard". Parallelle vandhazarder er derfor en undtagelse, og ikke en fast standard, man kan vælge, eller noget, der kan benyttes for at lette eller fremme golfspillet på banen. Det er væsentligt at gøre sig klart, at kun hvis spillerens ovennævnte fremgangsmåde ved de gule pæle ikke er mulig eller "af komiteen" vurderes uhensigtmæssig, anvendes i stedet røde pæle. Dette kan f.eks. være tilfældet ved kyststrækninger, hvor man jo ikke kan gå over på den anden side og droppe. Parallelle vandhazarder markeres med røde pæle. Ved røde pæle må spilleren droppe 2 køllelængder ud til siden i forhold til det sted, hvor bolden sidst krydsede grænsen. Hvis det er muligt, må spilleren droppe til valgfri side af hazarden, og han vil derfor ikke tvinges til at spille over hazarden. Det er en udbredt misforståelse, at hvis hazardens grænse løber parallelt med hullet, så er der tale om en parallel vandhazard. Det skulle følge af det foregående, at dette ikke behøver at være tilfældet. Det afgørende er, at man ikke kan droppe på modsat side i forhold til hullets mulige placeringer på green. Når man vurderer, om en hazard skal være parallel, skal man overveje konsekvenserne for spillet på alle de huller, hvor hazarden kommer i spil. Hazardens grænse defineres af det nederste punkt på den side af pælen, der vender bort fra

10 hazarden. Dvs. pælen står i hazarden. Hazard med grønne pæle Placering af banemarkeringer Markeringsgrænsen skal være entydig Områdetyper Hvis det ved en hazardgrænse er vanskeligt for spilleren at droppe bolden på korrekt sted i.h.t. golfreglerne, kan komiteen beslutte at etablere en droppezone. Der er her ofte tale om en parallel vandhazard, der delvis omkranser en green, således at spilleren ikke kan komme til at droppe uden at komme nærmere flaget/hullet. Hazarden skal i så fald udover den normale pælemarkering markeres med grønne pæle på den aktuelle strækning. Droppezonens udstrækning kan også markeres med grønne pæle eller et med hvid maling markeret område i græsset med et DZ malet i midten. Når man sætter pælene, skal man ikke så meget se på den enkelte pæls placering som sigtelinien mellem pælene. Sigtelinien udgør jo grænsen for spilleren. Derfor må søen eller arealet under reparation eller banens grænse ikke bugte sig ind i sigtelinien mellem pælene. Pælene skal følgelig stå et stykke fra det aktuelle område, hvis grænsen ikke er absolut retlinet. Se f.eks. i den højre situation på figur 5. Når en spiller dropper ud til siden, bør han kunne finde et sted, der ikke er totalt vildnis, men højst semirough. Spilleren skal ikke straffes to gange - først for at være kommet i hazarden, og derpå for et evt. drop i den høje rough. Dette er ikke en golfregel, men kutyme. Er der tale om gule pæle, bør spilleren også kunne finde et egnet klippet areal, men dette behøver ikke ligge klods op ad pælerækken. Det kan i princippet ligge flere meter væk (Det er dog ikke særligt hensigtsmæssigt, hvis græsset omkring en hazard er så tykt, at der let kan opstå tvivl, om bolden er væk i græsset eller i hazarden; i så fald er det ofte bedst at flytte pælene ud til kanten af vildnisset, og lade vildnisset indgå i hazarden). Man skal kunne sigte mellem pælene, dvs man skal kunne se fra den ene til den anden pæl. Derfor skal man alligevel frem med klippemaskiner, og man kan så lige så godt gøre droppeområderne fremkommelige med det samme. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte pælene helt nede ved vandkanten i en hazard. Det er bedre at sætte dem, så spilleren ved at droppe ud får et rimeligt klippet areal at spille fra. Er der f.eks. træer eller buske i vandkanten, vil man normalt stille pælene lige udenfor skov- eller buskadsgrænsen. Pæleplaceringen bør foretages på en sådan måde, at den ikke kan blive genstand for fortolkning. Ved områder, der ikke kan omkranses helt af pæle, støder man på det problem, at man på et tidspunkt bliver nødt til at slutte pælerækken. Da denne afslutning ikke må kunne blive genstand for fortolkning, bør pælerækken forlænges længere ud, end golfspilleren kan tænkes at slå sin bold. Dette gælder i særdeleshed ved Out of Bounds, hvor der ikke findes nogen naturlig grænse. Hvis f.eks. en Out of Bounds-markering slutter indenfor spillerens "slaglængde", vil der kunne opstå tvivl, om spillerens bold er Out of Bounds, når den ligger i nærheden af sidste markeringspæl. ("Slaglængden" bør også omfatte slag, der richoterer bagud). Der, hvor pælerækken endelig slutter, bør man for en sikkerheds skyld sætte en særlig "pegepæl", som angiver grænsen videre frem (i det uendelig). Dette gælder i særdeleshed ved Out of Bounds. Som det fremgår af ovenstående er der i princippet tre typer af områder, som markeres på en golfbane, og som er basalt forskellige: Out of bounds: Regel 27 gælder. Bolden skal ligge i området, der er out of bounds, for at være out of bounds. Bolden er tabt. Det er underordnet, hvordan den er kommet derind. Areal under reparation: Regel 25 gælder. Bolden skal ligge i areal under reparation, for at spilleren kan opnå lempelse efter regel 25. Som udgangspunkt er det er underordnet, hvordan den er kommet derind, dog undtagen hvis den er tabt i AUR, jf. Regel 25-1c. Vandhazarder: Regel 26 gælder. Bolden skal ligge i vandhazard, for at spilleren kan opnå lempelse efter regel 26. For at kunne bestemme hvilken lempelse der kan tages, skal spilleren entydigt kunne se, hvilken type vandhazardgrænse (gul, rød eller grøn) bolden sidste har krydset. Det er dermed alt afgørende, hvor bolden er kommet ind i vandhazarden.

11 Som det fremgår ovenfor skal spilleren entydigt kunne se, om bolden er på banen uden for et af områderne, eller om den er havnet (og ligger) i en af de tre områdetyper. De skal dermed være klart adskilte og ikke på nogen måde overlappe hinanden. Er bolden havnet (og ligger) i en vandhazard, skal spilleren yderligere klart kunne se, hvor den er kommet ind i hazarden og hvilken type hazardgrænse, den sidst har krydset. Områder må ikke overlappe hinanden Visse steder grænser to områder af hver sin type (out of bounds, AUR eller vandhazard) op mod hinanden. I så fald må man placere to pæle med hver sin farve klods op ad hinanden som vist på figur 2 til højre. Forkert Rigtig Figur 2: To områder (vandhazard og AUR), grænsende op til hinanden. Husk, at gule og røde pæle står i hazarden og blå pæle i området under reparation, mens hvide pæle står Out of Bounds. Derfor er placeringerne til højre på figur 2 rigtige (pælene står i sit eget område), og placeringerne til venstre forkerte, idet der her fremkommer et eller flere områder, hvor spilleren ikke ved, om han er i vandhazard eller i areal under reparation. Det fremgår heraf, at man normalt ikke kan anvende tofarvede pæle, idet der så bliver et dobbeltdefineret område af samme bredde som pælene. Områder skal afgrænses Man kan ikke tolerere, at en markeringslinie skifter mellem hazard, areal under reparation og/eller out of bounds uden at disse områder også er adskilt og afgrænset inde i baglandet. Spilleren kan ikke se, hvilke type areal hans bold ligger i, hvis der ikke er foretaget en adskillelse af områderne med dobbeltpæle. Er der tale om områder grænsende op til hinanden, hvor grænsen ikke har betydning, men derimod boldens placering i arealet, må arealet naturligvis kunne farvebestemmes. Som følge heraf kan man f.eks. ikke lade en hvid grænse (Out of Bounds) overgå til rød (Vesterhavet) eller blå (areal under reparation). Man må nødvendigvis trække en grænse på tværs med dobbeltpæle for at adskille områderne - se figur 3.

12 Forkert Rigtigt Figur 3: Trækning af grænse på tværs ved overgang mellem forskelligt farvede pæle (andre end rød og gul) Farveskift i vandhazardlinie Da det for de forskellige typer af vandhazarder kun har betydning, hvor bolden sidst krydsede grænsen (og ikke hvor i vandhazarden bolden ligger), kan der skiftes mellem rød og gul (og grøn) i en markeringslinie, hvor vandhazarden skifter type. Her har det kun betydning for spilleren, i hvilken type hazard bold er kommet ind i, og det bestemmes ud fra, hvor hazarden blev krydset. Der, hvor vandhazarden skifter type, vil man placere de to pæle klods op ad hinanden som vist på figur 4. Forkert Rigtigt Figur 4: Overgang mellem rød og gul (og grøn) pæle. Pæle, som markerer overgang fra en type vandhazard til en anden, skal placeres helt tæt sammen i linien da spilleren ellers mellem f.eks. en gul og en rød pæl ikke ved, hvilken type vandhazardgrænse, han har krydset, og dermed ikke ved, hvilke dropperegler, han skal/kan følge.

13 Skift fra gul til rød vandhazard Lidt mere kompliceret er det, hvis et rødt/gult farveskift sker således, at spilleren, hvis bold har krydset den gule grænse, ved at gå bagud (i forhold til hulkoppen) fra den gule grænse ikke kan komme til at droppe uden for vandhazarden, men kun kan droppe indenfor det røde område - se figur 5's venstre situation. I så fald har de gule pæle forkert farve tæt ved det "indvendige hjørne". De skal være røde, så spilleren ikke behøver at gå bagud i linien i forhold til hulkoppen, men kan droppe ud til siden, jævnfør figur 5's højre situation. Fænomenet opstår især ved "halvøer", hvor man bliver tvunget til at skifte pælefarve fra gul til rød, så der kan droppes ud til siden. Forkert Rigtigt Figur 5: Ved "indvendige hjørner" skal spilleren kunne droppe. Der skal derfor være røde pæle i selve hjørnet. Vandhazardtyperne (farvemarkeringerne) har naturligvis det til fælles, at der skal droppes ud der, hvor bolden "går ind" (krydser grænsen), og ikke det sted, hvor bolden kommer til hvile. Grænsen - ikke området - er derfor afgørende i begge disse tilfælde. Dette simplificerer sagen meget for spilleren, idet det sted i hazarden, bolden lander, ikke har betydning ved dropning, blot spilleren er sikker på, at bolden landede i hazarden, og han ved, hvilken hazardfarve boldens bane sidst krydsede. Til sidst skal det anføres, at det altid er den vandhazardgrænse, bolden sidst krydsede, der har betydning for, hvorledes der skal/kan droppes. Hvis bolden er kommet over på green-siden af vandet - se figur 5 - men af en eller anden årsag triller tilbage og ned i vandhazarden, så er det det krydsningspunkt, som er afgørende for, hvor der må/kan droppes. Som det fremgår af figur 5 så skal den gul/røde overgang på greensiden af vandhazarden rykkes længere til venstre, da spilleren ved krydsning af den gule grænse ellers ikke kan komme til at droppe på den modsatte side af vandhazarden.

14 Ordensforskrifter Ordensforskrifter må som nævnt ikke sammenblandes med lokale regler. Ordensforskrifter er lokale færdsels- og etiketteregler, som angiver de særlige lokale hensyn, som spillerne skal tage til hinanden, til banen og til omgivelserne i øvrigt. Det er praktisk at bekendtgøre de vigtigste ordensforskrifter sammen med de lokale regler og angivelser af banens markering, men det skal ske i et særskilt afsnit under overskriften: Ordensforskrifter. Som ordensforskrifter skal man ikke gentage eller omskrive de almindelige etiketteregler, som findes forrest i golfreglerne. De må forudsættes bekendt. Typiske ordensforskrifter kan dreje sig om: Startreservering - f.eks. boldrende 3- og 4-bolde påbudt i weekends Forbud mod prøvesving på teestedet. Forbud mod betrædelse og eftersøgning af bolde på tilstødende marker og lignende. Fortrinsret for spillere på eet hul i forhold til et andet hul. Tilladelse til at starte en runde på 10. hul. Skiftevis start og fortsættelse på 1. & 10. hul på 9 huls baner. Forbud mod indspil på puttinggreen. Fastsættelse af trafiklinier på banen. Forbud mod at medtage hunde eller mod løsgående hunde. Hensyntagen til joggere, ryttere, skovgæster og lignende. Forbud mod brug af golfvogne. Forbud mod brug af stål-spikes Begrænsning i brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr under spillet. Råd og vejledning Råd og vejledning vedrørende opstilling og formulering af lokale regler, banemarkering og ordensforskrifter kan fås i DGU ved henvendelse til sekretariatet.

7. LOKALE REGLER. 2 Fastsættelse af Lokale Regler 3 Permanente Lokale Regler 5 Midlertidige Lokale Regler 7 Markeringer på banen 14 Ordensforskrifter

7. LOKALE REGLER. 2 Fastsættelse af Lokale Regler 3 Permanente Lokale Regler 5 Midlertidige Lokale Regler 7 Markeringer på banen 14 Ordensforskrifter 7. LOKALE REGLER 2 Fastsættelse af Lokale Regler 3 Permanente Lokale Regler 5 Midlertidige Lokale Regler 7 Markeringer på banen 14 Ordensforskrifter FASTSÆTTELSE AF LOKALE REGLER Formål Indhold af lokalt

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB Forest / sand F o r es t / S a n d e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r Konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc

Læs mere

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB Pris 30 kr Velkommen til JELLING GOLFKLUB Baneguide 2016 SYN LIG HED er en tillidssag TRYK, WEB OG DEKO Vi guider din virksomhed til sejer BSM Reklame Boeskærvej 11A, 2. sal, 7100 Vejle www.bsm-reklame.dk

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILLEFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 SECTION REGLER INDLEDNING: Væskebalance,

Læs mere

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts Regelopdatering Seniorklubben Torsdag d. 26 marts Dropperegler Hvem må droppe bolden? Hvordan droppes bolden? Hvornår skal bold droppes - og hvornår skal den placeres.. Hvor droppes korrekt - og hvornår

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Golfregler et uddrag teksthæfte til kursist 1 H O V E D S P O N S O R Bemærkninger til materialet Det er ikke uden en vis betænkelighed,

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor: GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER Hovedsponsor: BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi har i arbejdsgruppen

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane Hul 1. Så er I klar til runden. Din medspiller slår et dejligt, langt slag lidt i venstre med retning mod området med høj rough. Han slår sidenhen en provisorisk bold, da han ikke kan være sikker på at

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILleFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 Section REGLER Indledning: Væskebalance,

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Hovedsponsor: INDLEDNING 4 INDLEDNING ETIKETTE 5 DROPPEREGLER 2 REGLER 28 TEESTEDET 34 HAZARDER 39 THROUGH THE 49 ETIKETTE DROP REGLER TEESTEDET

Læs mere

fo r es t / fo r e s t Lokal regler

fo r es t / fo r e s t Lokal regler Forest / Forest fo r es t / fo r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dka i gl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerte r t e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB Forest x 2-tabel.indd 1 17/12/14 11.06

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer DANSK GOLF UNION Rundt på banen - golf for juniorer vejledning til UNDERVISNINGSBOG Indholdsfortegnelse IntroduktIOn 4 Et golfhul 5 teestedet 8 Through the green 12 Hazarder 19 Green 23 test dig selv 27

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE En hurtig guide til Golfreglerne 15 EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som

Læs mere

Teksthæfte til kursist

Teksthæfte til kursist GOLFREGLER - ET UDDRAG Regelkomiteen Teksthæfte til kursist Golfregler - et uddrag 4. udgave / DGU / 2004 1 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET. Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med

Læs mere

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB Forest / Forest f o r est / f o r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dk iagl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerrtte e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl

Læs mere

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul.

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul. Hul 1 TEE B gul. Fra TEE stedet kan du se flaget på green, men pas på bunker i højre side umiddelbart før green, samt på out of bound ved asfaltvejen i venstre side af fairway. Hul 2 TEE C hvid. Fra TEE

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Dansk Golf Union Gældende fra januar 2016. Tekst og idé: Hans Henrik Bergenser ISBN: 978-87-91886-05-8 INDLEDNING 4 INDLEDNING

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Golf 16. september 2016

Golf 16. september 2016 Arrangør: Nordsjælland PI Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open i Golf 16. september 2016 Nordsjælland Open 2016 Idræt, motion og bevægelse er blevet et must i politiregi, samt et kærkomment frirum

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011 - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2008 31. udgave

Læs mere

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GÆLDENDE FRA JANUAR 2016 OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 IN PLATINUM GOLFREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse

Læs mere

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky Lokale regler Midlertidige lokale regler Konverteringstabeller GOLF CLUB Lokale regler for Lübker Golf Club Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds Gule pæle/markeringer: Vandhazard Røde

Læs mere

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget Akkumuleret referat Opdateret juli 2013. Årshjul Oversigt over tilbagevendende opgaver, som udvalget skal tage sig af eller bidrage til. Budget Årsberetning Årsregulering af handicap Efterse Lokale Regler

Læs mere

Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide

Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide Søllerød Golfklubs Cross-Country Baneguide Score kort: Matchen er en Two-ball Bestball, stableford over 12 huller, dvs. at hver spiller på holdet spiller sin egen bold. Holdets bedste score (inkl. opnåede

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015

Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Sjælland Open i golf Fredag d. 24. april 2015 Trelleborg Golfklubs bane Oksebrovej 13 4200 Slagelse Arrangør: PI Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Lad os sammen slå et slag for Slagelse Endnu engang har

Læs mere

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club Velkommen til Bakbjergvej 7 8653 Them tlf. 87 98 31 00 mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk Side 2 Velkommen til Vi vil med dette lille hæfte gerne byde dig velkommen i, og håber du må få

Læs mere

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1.

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. GOLFREGLERNE som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2004 30. udgave pr. 1. januar 2004 Copyright 2003 Royal and

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner

sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner sikkerhedvejledning ved anlæg af golfbaner Hovedsponsor: indhold Hensynet til sikkerheden Ingen 100 procents garanti Golfbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor langt slår en spiller? Banens topografi

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

BaneGuide. Silkeborg Golf Club

BaneGuide. Silkeborg Golf Club BaneGuide Silkeborg Golf Club NYT SHOPPING CENTER I ESBJERG VI LAVER BÅDE SMÅT OG STORT TEL +45 4020 3232 MAIL@SKOVHUSARCHITECTS.DK Generelle informationer Generelle informationer LOKALE LOKALE REGLER

Læs mere

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015 Golfreglerne Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015 og Amatørreglerne 2012 2015 A RULES OF GOLF SCOTLAND, 1744. WITH A SIMPLE BELIEF IN FAIRNESS, A GROUP OF MEN ESTABLISHED THE RULES OF GOLF.

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Silkeborg Forord af politidirektør Jens Kaasgaard Jeg vil gerne ønske Silkeborg Politis Idrætsforening

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014

Ree Golfklub, Baneudvalget Opgaveoversigt 2014 Greens Flagplaceringer Bolden skal kunne ligge stille 3 fod omkring flaget, f.eks. 6. hul Opgradering af forklæder Gøde og efterså med rødsvingel, som har en bedre bæreevne Bunkers Ensartede bunkers Efterfylde

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 3. maj 2013 Arrangør: PI-Odense Velkommen til Fyn Open 2013 Som formand for Odense politi s Idrætsforening er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til det

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Anlæggelse og pleje af greens Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright september 2006 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014.

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. Indhold: Generelt Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasse Ordens- & Etiketteregler for

Læs mere

Dansk Baneguide. Asserbo GOLF CLUB

Dansk Baneguide. Asserbo GOLF CLUB Dansk Baneguide Asserbo GOLF CLUB Velkommen til Asserbo Golf Club Asserbo Golf Club er én af Danmarks ældste klubber. Anlæg af banen blev påbegyndt i 1944, og den 7. juli 1946 blev en 7 hullers bane indviet

Læs mere

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub VEJLENING TIL TEORIPRØVE Prøven består af 30 spørgsmål. Spørgsmålene er opdelt i 3 grupper. Spørgsmål 1 2 er Etikette spørgsmål Spørgsmål 3 er spørgsmål om efinitioner

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske politimesterskaber i. Golf 2012. Tirsdag den 21. august. Arrangør: PI-Thisted

Dansk Politiidrætsforbund. Danske politimesterskaber i. Golf 2012. Tirsdag den 21. august. Arrangør: PI-Thisted Danske politimesterskaber i Dansk Politiidrætsforbund Golf 2012 Arrangør: PI-Thisted Tirsdag den 21. august Forord af politidirektør Jens Kaasgaard Jeg vil gerne ønske Thisted Politis Idrætsforening tillykke

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Program for. Fyn Open i Golf. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Program for. Fyn Open i Golf. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Program for Fyn Open i Golf Arrangør: PI-Odense den 23. april 2010 Velkommen På vegne af Odense Politis Idrætsforening vil jeg gerne byde alle deltagere vel kommen til Fyn Open

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. Arrangør: PI-Esbjerg

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. Arrangør: PI-Esbjerg Dansk Politiidrætsforbund Jysk Open Arrangør: PI-Esbjerg i Golf 1. juni 2012 Velkommen 2012 Da jeg personligt kender meget lidt til golf, har det været nødvendigt at lave lidt research om emnet. Egentlig

Læs mere

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen.

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Der har samtidig været mange opfordringer til at indsende svar, men desværre er der kun meget få (4), som har

Læs mere

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor:

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor: Hovedsponsor: KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP ISBN 978-87-91886-14-0 Udgiver: Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tel: 4326 2700 Mail:

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

De seneste års forbedringer.

De seneste års forbedringer. INDLEDNING Albertslund Golfbane placeret i et gammelt kulturområde, tæt ved Store Vejleå og afgrænset mod sydøst af motorring 4, og mod vest en cykel/gangsti der støder op til kommunegrænsen til Høje-Taastrup.

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere