indhold Bruger- og pårørendepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold Bruger- og pårørendepolitik"

Transkript

1

2 Forord 3 Indledning 4 Brugernes indflydelse på eget liv 8 Samarbejde med pårørende 12 Fra politik til praksis 16 Inspirationskatalog 17 Hvis du vil vide mere 22 indhold Bruger- og pårørendepolitik Udgivet af Ballerup Kommune, 2013 Redaktion: Tværfaglig projektgruppe Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Tryk: TrykTeam AS Oplag: eksemplarer Eksemplarer af pjecen kan fås ved henvendelse til: Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, Tlf: eller downloades i pdf-format på

3 Forord Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes Bruger- og pårørendepolitik. Politikken skal sikre, at brugerne får størst mulig indflydelse, når de er afhængige af hjælp, og den skal styrke samarbejdet med pårørende, der oftest er de mest centrale i omsorgen for brugeren. Politikken henvender sig til en bred gruppe af brugere af kommunens tilbud. De har forskellige ønsker til deres tilværelse og til kommunens tilbud. Men den fælles ambition for alle brugere er, at de skal sikres indflydelse på eget liv og de tilbud, de benytter, hvad enten der er tale om tilbud i eget hjem eller kommunens dag- eller døgntilbud. brugere og pårørende kan vi skabe gode og relevante tilbud og forløb. I formuleringen af politikken har det været helt centralt at involvere de parter, som bliver berørt af politikken. Der blev afholdt en konference i maj 2012, hvor brugere, pårørende, medarbejdere og politikere gav deres bud på indhold til politikken. Desuden er brugere af kommunens tilbud blevet interviewet og pårørenderepræsentanter har deltaget i en følgegruppe. Disse bidrag har været afgørende i formuleringen af politikken, og vi vil gerne takke deltagerne for deres engagerede medvirken. For langt de fleste brugere spiller pårørende en vigtig rolle i livet. Mens nogle brugere kan administrere deres tilværelse selv, er andre helt eller delvist afhængige af nære pårørendes og kommunens omsorg og samarbejde. Politikken skal styrke kommunens samarbejde med pårørende omkring den enkelte bruger, i det omfang brugere og pårørende ønsker og magter det så vi har fokus på det hele menneske. Politikken skal desuden styrke det respektfulde samarbejde med pårørende, så de hjælpes og støttes i deres ofte meget omfattende omsorg for deres nærmeste. Kun gennem samarbejde med Politikken får dog først rigtig betydning, når den omsættes til praksis. Politikken angiver værdier og principper for måden, hvorpå vi møder hinanden i hverdagen. Det er i hverdagen, vi har mulighed for at se hinandens ressourcer, behov og ideer og sammen skabe de bedste rammer for brugerne af kommunens tilbud og deres pårørende. På Kommunalbestyrelsens vegne Jesper Würtzen Borgmester BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 3

4 Formål Bruger- og pårørendepolitikken skal understøtte den gode inddragelse af brugere og deres pårørende. Sammen skal vi sikre, at de kommunale tilbud har høj kvalitet med brugeren i centrum. indledning Hvem henvender politikken sig til? Politikkens målgruppe er brugere, pårørende og medarbejdere. Politikken tydeliggør værdier, principper og målsætninger for samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere i Ballerup Kommune. Værdierne er grundlaget for samarbejdet. Politikkens principper og målsætninger skal indgå i kommunens drift og inspirere til videreudvikling af denne. I implementeringen af politikken iværksættes konkrete handlinger og initiativer. Brugerne Brugerne er børn, unge og voksne, som benytter kommunens tilbud i eget hjem, dagtilbud og døgntilbud til borgere med særlige behov: > Brugere med psykisk eller fysisk handicap, som benytter dagtilbud, botilbud, aflastningstilbud eller får støtte i eget hjem. > Børn og unge med handicap, som benytter dagtilbud, skoletilbud og fritidstilbud. > Brugere med psykiske lidelser, som benytter botilbud og værested eller får støtte i eget hjem. > Brugere, som benytter dagcentre for ældre, får hjemmehjælp, bor i plejebolig eller er på aflastningsophold. > Brugere, som har et misbrug og benytter misbrugscentret eller får støtte i eget hjem. > Brugere med kroniske lidelser, som får støtte i eget hjem eller benytter kommunens forløbsprogrammer for f.eks. diabetes, demens, KOL, hjertekarsygdomme og kræft. 4 BALLERUP KOMMUNE

5 pårørende Pårørende er ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, søskende eller børn til brugere af tilbuddene. Det kan også være venner, naboer eller andre, som den enkelte bruger selv betragter som pårørende. Pårørende kan også være personer, der ikke aktuelt er i kontakt med brugeren. Medarbejdere Medarbejdere er de ansatte, som arbejder for brugerne. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 5

6 de juridiske rammer I samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere er det vigtigt at være opmærksom på og arbejde inden for de juridiske rammer for samarbejdet. Brugere af kommunens tilbud har grundlæggende ret til at bestemme over eget liv. Udgangspunktet for samarbejdet er derfor altid brugerens selvbestemmelsesret. Medarbejderne er særligt forpligtet til at sørge for, at brugernes selvbestemmelsesret respekteres og understøttes. Pårørende kan spille en vigtig rolle for brugeren. Mange brugere oplever deres pårørende som den væsentligste støtte og omsorgsperson i hverdagen. Pårørende har derfor ofte omfattende viden og kendskab til brugeren og kan udgøre en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med brugerens udvikling og trivsel. Den enkelte bruger afgør selv, hvordan og i hvilket omfang pårørende skal inddrages i den direkte indsats for brugeren. Inddragelse af pårørende kræver brugerens samtykke, med mindre brugeren er under værgemål. Når brugeren ikke ønsker inddragelse af pårørende, skal denne holdning respekteres. Samtidig skal medarbejderen være opmærksom på, at et nej til inddragelse ikke nødvendigvis betyder et nej til kontakt til pårørende. Muligheden for samarbejde og inddragelse af pårørende bør løbende drøftes med brugeren. Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, agerer forældremyndighedsindehaveren på barnets vegne. Forældremyndighedsindehaveren skal således inddrages og sikres indflydelse på de beslutninger, der træffes. Barnet eller den unges synspunkter skal dog altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med barnets/den unges alder, modenhed og gældende lovgivning. For en uddybning af de juridiske rammer, som politikken bygger på, henvises til FN s Handicapkonvention, FN s Børnekonvention, Grundloven, Retssikkerhedsloven, Serviceloven, Sundhedsloven og Værgemålsloven. 6 BALLERUP KOMMUNE

7 værdier Værdier for samarbejdet I samarbejdet mellem brugere, deres pårørende og medarbejdere kan der være mange forskellige forventninger, ønsker og behov. Et vellykket samarbejde forudsætter, at parterne lytter til hinanden, er åbne overfor hinanden og kan se værdien i hinandens viden og bidrag. Samarbejdet mellem bruger, pårørende og medarbejder bygger derfor på følgende tre værdier: Værdighed Åbenhed Anerkendelse Politikkens opbygning Politikken rummer to indsatsområder: Brugernes indflydelse på eget liv og samarbejde med pårørende. Indsatsområderne indeholder principper og mål for arbejdet med henholdsvis brugerindflydelse og pårørendesamarbejde i Ballerup Kommune. Dette efterfølges af et afsnit om, hvordan vi kommer fra politik til praksis. Afslutningsvis findes et inspirationskatalog, der indeholder ideer til, hvad der konkret kan sættes i gang. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 7

8 For brugerne af kommunens tilbud er indflydelse på eget liv vigtig for livskvaliteten. Brugerindflydelse sker på to niveauer: Selvbestemmelse og medbestemmelse. SELVBESTEMMELSE Brugernes indflydelse på eget liv Selvbestemmelse er en menneskeret. Den omfatter retten til at bestemme over eget liv, og hvordan man ønsker at leve dette. For mennesker, der modtager hjælp fra kommunen, handler det om, at hjælpen gives med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. I forhold til borgere der bor i kommunens tilbud omfatter selvbestemmelse eksempelvis, hvordan man vil indrette sin bolig, hvordan man vil klæde sig, og hvad man vil bruge sine penge på. Selvbestemmelsesretten kan indskrænkes af lovgivning, for eksempel værgemål, omsorgspligten og kravene til arbejdsmiljø. Nogle brugere er afhængige af, at personer omkring dem aktivt inddrager dem i beslutninger i hverdagen og sørger for, at de i videst muligt omfang bestemmer over eget liv. Støtte til at udøve selvbestemmelse skal gives med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker, evner og så vidt muligt med fokus på hjælp til selvhjælp. 8 BALLERUP KOMMUNE

9 medbestemmelse Medbestemmelse: Brugere har eksempelvis medbestemmelse i tilrettelæggelsen af den hjælp, som brugeren modtager, så hjælpen så vidt muligt tilpasses brugerens individuelle formåen og behov. Medbestemmelse omfatter også det at bestemme sammen med andre eksempelvis med andre brugere og personale i råd eller andre fora. Børn, som modtager ydelser fra kommunen, skal også have medbestemmelse i forløbet. Graden af barnets/den unges medbestemmelse sker i en vurdering sammen med forældrene, med udgangspunkt i barnets/den unges egne ønsker, alder, modenhed og gældende lovgivning. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 9

10 I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for brugerindflydelse: PRINCIPPER FOR ARBEJDET > Vi sikrer, at brugerne får viden om og mulighed for at udøve deres ret til selvbestemmelse og medbestemmelse. > Vi tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp for at styrke den enkelte brugers selvhjulpenhed og selvbestemmelse. > Vi sikrer, at barnet/den unge har medbestemmelse i egen sag, og vi tager udgangspunkt i barnets/den unges egne ønsker, alder og modenhed i et samarbejde med forældre. > I forhold til de brugere, som ikke kan udtrykke egne ønsker og behov og varetage egne interesser, hjælper vi med at inddrage pårørende, der kan varetage brugerens interesser herunder at sikre værgebeskikkelse. > Vi inddrager brugerne i udviklingen af kommunens tilbud og ydelser. 10 BALLERUP KOMMUNE

11 Mål for brugernes indflydelse på eget liv: > Der gennemføres en undersøgelse blandt brugere på udvalgte tilbud om deres oplevelse af brugerindflydelse. Spørgsmålene i undersøgelsen samt undersøgelsens succeskriterier opstilles med inddragelse af brugere og pårørende. MÅL BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 11

12 Samarbejde med pårørende Pårørende er en del af brugerens livshistorie og identitet og understøtter de sociale, kulturelle og religiøse traditioner og relationer, som brugeren er en del af. Ballerup Kommune ser pårørende som en vigtig omsorgsperson i arbejdet med brugeren. Mange pårørende drager omsorg for deres nærmeste og er en vigtig del af brugerens hverdag. Når brugeren modtager hjælp fra kommunen, er det for mange pårørende vigtigt at være en del af forløbet. Medarbejderne i Ballerup Kommune har en opgave i aktivt at inddrage pårørende, som ønsker at indgå i brugerens forløb naturligvis i overensstemmelse med brugerens ønsker og rettigheder. Parallelt hermed er kommunen opmærksom på at drage omsorg for og understøtte de pårørende, som udgør væsentlige omsorgspersoner i brugernes liv, herunder situationer hvor pårørende får brug for kommunal støtte eksempelvis aflastning. Her er det vigtigt at have særlig opmærksomhed på pårørende til hjemmeboende, hvor de pårørende derfor fungerer som den daglige og primære omsorgsperson. Et velfungerende samarbejde mellem parterne forudsætter en vedvarende og anerkendende dialog, og at der sker en forventningsafstemning. Medarbejderne skal sikre, at parterne får talt om gensidige forventninger til samarbejdet og mulighederne for inddragelse, og at der indgås klare aftaler om roller og ansvar. På børneområder er kommunen forpligtet til at arbejde med, hvordan familie og netværk kan inddrages systematisk i indsatsen. Det er centralt, at forældrenes viden om egne og barnets ressourcer indgår i forløbet. Det kan ske ved initiativer som netværksmøder og familiekontrakter. Inddragelsen sker i tæt samarbejde med forældre og barnet/den unge. 12 BALLERUP KOMMUNE

13 Pårørende har mulighed for at blive inddraget på tre niveauer: > Inddragelse i forhold til den hjælp brugeren modtager. Pårørende kan altid modtage generelle informationer, hvor der ikke indgår personlige oplysninger. Eksempelvis om hvilke tilbud der findes og generelle procedurer og arbejdsgange. I forhold til den hjælp, som brugeren modtager fra kommunen, er inddragelse betinget af brugerens samtykke. Der skal løbende følges op på, hvilken form for pårørendeinddragelse brugeren ønsker i forskellige situationer. > inddragelse i forhold til kommunens tilbud. Pårørende har mulighed for at blive inddraget i kommunens tilbud gennem bruger- og pårørenderåd, forældrebestyrelser og lignende. INDDRAGELSE > Inddragelse i forhold til den overordnede planlægning og udvikling. Pårørende har mulighed for at blive inddraget i den overordnede planlægning og udvikling gennem kommunens Handicapråd, Seniorråd og Frivillighedsråd, bruger- og pårørendeorganisationer og ad-hoc arbejds- eller følgegrupper. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 13

14 I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for samarbejdet med pårørende: PRINCIPPER FOR ARBEJDET > Vi investerer i at opbygge et tillidsforhold til pårørende så tidligt som muligt og med brugerens samtykke. > Vi anerkender, at pårørende har forskellige erfaringer, forventninger og ønsker til at indgå i samarbejdet. Nogle pårørende vil gerne inddrages, hvor andre kan have behov for at være mindre involverede. > Vi arbejder aktivt på at udvikle den gode relation mellem bruger og pårørende. > Vi har en central opgave i, at pårørende føler sig velkomne og modtager relevante informationer om kommunens generelle tilbud og faglige og pædagogiske principper. > Vi afstemmer løbende forventninger med brugere og pårørende. 14 BALLERUP KOMMUNE

15 Mål for pårørendesamarbejdet: > Der oprettes uddannelsesforløb for pårørende på udvalgte områder omfattet af politikken eventuelt i samarbejde med relevante bruger- og interesseorganisationer. > Der gennemføres en undersøgelse blandt pårørende til brugere af udvalgte tilbud, om deres oplevelse af at være pårørende i Ballerup Kommune. Spørgsmålene i undersøgelsen samt undersøgelsens succeskriterier opstilles med inddragelse af brugere og pårørende. MÅL BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 15

16 fra politik til praksis Nu er Ballerup Kommunes Bruger- og pårørendepolitik udarbejdet. Den indeholder fælles værdier, principper og mål for brugerindflydelse og samarbejde med pårørende. Fremadrettet venter udmøntningen af politikken. Det er en fælles opgave, som involverer både brugere, pårørende og kommunens medarbejdere. Det er vigtigt, at politikken formidles til brugere, pårørende og medarbejdere. I hver enkelt tilbud skal politikken udmøntes på en måde, som er meningsfuld. Udmøntning i det enkelte tilbud forudsætter derfor en nær dialog mellem brugere, pårørende og medarbejdere om, hvad der skal udvikles for at styrke brugerindflydelsen og samarbejdet med pårørende. Inspirationskataloget på de næste sider indeholder ideer til, hvad der konkret kan sættes i gang. Udmøntningen af politikken indgår i de gensidig forpligtende samarbejdsaftaler, der indgås på de områder, som politikken gælder for. Der følges op på udmøntningen hvert andet år, første gang i Opfølgningen vil blive behandlet i de politiske udvalg og i Seniorråd og Handicapråd. 16 BALLERUP KOMMUNE

17 inspirationskatalog

18 Børn Voksne handicap 18 Initiativer der understøtter barnets/den unges selv- og medbestemmelse: > Inddrage barnet/den unge i valg af kontaktperson såfremt den unge har forslag til en voksen, eksempelvis i barnets netværk, der kan støtte barnet i hverdagen. > Afprøve forskellige metoder til at stille skarpt på barnets ønsker og behov eksempelvis interviews, billeder, barnet der selv tager billeder med kamera, observationer samt teknologiske hjælpemidler. > Afprøve andre medbestemmelsesmetoder end elevråd/brugerråd, for eksempel grupper som børnene/de unge engagerer sig i efter interesse og modenhed. Initiativer der understøtter samarbejdet med forældremyndighedsindehaver/familie: > Afprøve forskellige metoder til inddragelse af familie og netværk, hvor familien aktivt inddrages og opfordres til at medvirke til at opstille relevante og realistiske løsningsforslag for barnet/den unge. > Udvikle samarbejdsrelationer mellem forældre og medarbejdere, således at forældrenes oplevelser og konkrete situation sættes i centrum, og der skabes et fælles fokus blandt alle involverede. > Understøtte forældre til handicappede børn ved eksempelvis vejlednings- og informationsmøder, netværksdannelse og oplysninger om andre tilbud til forældre til handicappede. Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: > Afprøve forskellige metoder til at stille skarpt på brugernes ønsker og behov eksempelvis interviews, billeder, brugere der selv tager billeder med kamera, observationer samt teknologiske hjælpemidler. > Inddrage brugerne ved ansættelse af personale i dag- og botilbud. > Regelmæssige møder, hvor beslutninger om tilbuddets dagligdag træffes af brugerne. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: > Afholde opstartssamtale med bruger og pårørende, hvor relevant information formidles. Der udarbejdes en samarbejdsaftale med brugere og pårørende, hvor brugerens ønsker for eget liv og selv- og medbestemmelse er i fokus. > Løbende samtaler om brugerens ønsker til pårørendeinddragelse og afstemning af forventninger til fordeling af roller og ansvar. > Oprette bruger- og pårørenderåd eller andre fora, hvor pårørende har mulighed for at blive hørt. BALLERUP KOMMUNE

19 Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: > Involvere brugerne i udviklingen af organisationen, bl.a. ved at inddrage brugerne i arbejdsprocesser og støtte op om brugerinitiativer. > Styrke bruger-medarbejderrådet, bl.a. ved at sikre en bredere repræsentation af brugerne og skabe opmærksomhed om bruger-medarbejderrådets arbejde blandt alle, der er tilknyttet socialpsykiatrien. > Inddrage brugerne ved ansættelse af personale i tilbuddene. > Så vidt muligt inddrage brugerne i tildeling af kontaktpersoner. socialpsykiatri Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: > I samarbejde med brugerne finde frem til forskellige former for samarbejde med pårørende og sikre løbende afstemning af forventninger til fordeling af roller og ansvar. > Orientere pårørende om socialpsykiatriens tilbud samt løbende drøftelser af, hvordan det gensidige samarbejde kan organiseres og forbedres. > Afholde forskellige pårørende og/eller bruger-pårørende arrangementer. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 19

20 Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: > Udarbejde samarbejdsaftaler/handleplaner med brugeren, hvor brugerens ønsker for eget liv og selv- og medbestemmelse er i fokus. > Inddrage brugerne i fordeling af kontaktpersoner/hvem der yder den primære hjælp til den enkelte bruger. > Inddrage brugerne i planlægning af aktivitets- og kulturtilbud for såvel den enkelte bruger som grupper af brugere. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: > Afholde opstarts-/indflytningssamtale med bruger og pårørende, hvor relevant information formidles. > Inddrage pårørende i arbejdet med brugerens livshistorie i overensstemmelse med brugerens ønsker. > Invitere pårørende til at deltage i eller stå for arrangementer sammen med brugerne. ældre 20 BALLERUP KOMMUNE

21 kroniske lidelser Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: > Udarbejde handleplan sammen med brugeren, hvor brugerens ønsker og behov for forløbet er i fokus. > Understøtte netværksdannelse og oplyse om de tilbud, der findes til brugere med kroniske sygdomme. > Udvikle samarbejdet med patientforeninger eller andre frivillige foreninger, der har relevante tilbud til brugere med kroniske sygdomme. > Uddannelsesforløb for brugere, hvor der f.eks. undervises i en konkret kronisk sygdom og gives råd og vejledning til håndtering af dagligdagens eventuelle udfordringer med en kronisk sygdom. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: > Understøtte netværksdannelse og oplyse om de tilbud der findes til pårørende til kronisk syge. > Uddannelsesforløb for pårørende, hvor de f.eks. undervises i en konkret kronisk sygdom og gives råd og vejledning til håndtering af dagligdagens eventuelle udfordringer som pårørende til en bruger med kronisk sygdom. misbrug Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: > Udarbejde behandlingsplan sammen med brugeren, hvor brugerens ønsker og behov for forløbet er i fokus. > Evaluere effekt og metode for forløbet i løbende dialog med brugerne. > Inddrage brugerne i forhold til ønsker til forskellige aktiviteter eller mad på menuen. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: > Samtaler og rådgivning til pårørende, som har eller har haft en relation til et menneske i misbrug. > Informere om netværksgrupper for pårørende. BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 21

22 hvis du vil vide mere Om brugerindflydelse: > Center for ligebehandling af handicappede: Det gode møde gode råd om kommunikation med handicappede, Center for ligebehandling af handicappede, 2003 > Qvist, Peter m.fl.: Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum Region Syddanmark, Center for kvalitet, 2011 > Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 > Socialpædagogerne: Voksenhandicapundersøgelsen, Socialpædagogerne, 2012 > Socialt Udviklingscenter: Brugerinddragelse i praksis de gode eksempler Socialt udviklingscenter SUS, 2004 > Socialstyrelsen: Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, Socialstyrelsen 2012 Om pårørendesamarbejde: > Løvschal-Nielsen, Pia: Samarbejde og dialog mellem pårørende og professionelle, Hjerneskadeforeningen, 2006 > Navne, Laura & Wiuff, Marie: Opgavefordeling mellem borger, pårørende og fagpersoner i rehabilitering, Dansk Sundhedsinstitut, 2011 > Region Hovedstaden: Psykiatri Nyt inddragelse af pårørende, Region Hovedstaden, oktober BALLERUP KOMMUNE

23 Til udarbejdelse af Bruger- og pårørendepolitikken er følgende kilder og baggrundsmateriale anvendt: > Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter, Servicestyrelsen, 2011 > Socialstyrelsen: Politik for pårørendesamarbejde i botilbud et inspirationshæfte, Socialstyrelsen, 2012 > Videnscenter for Socialpsykiatri: Socialpsykiatri, Tema: Pårørende, > Sundhedsstyrelsen: Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende, Sundhedsstyrelsen 2002 Information om lovgivning: > Grundloven > Retssikkerhedsloven > Serviceloven > Sundhedsloven > Værgemålsloven > FN s Handicapkonvention > FN s Børnekonvention > Danske handicaporganisationer: Politikpapir om pårørende, DH, 2010 > Københavns Kommune: Brugerpolitik for borgere, der har et handicap, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2010 > Københavns Kommune: Pårørendepolitik for borgere med sindslidelser, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2008 > Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter Servicestyrelsen 2011 > Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 > Servicestyrelsens demensguide: > Socialstyrelsen: Politik for pårørendesamarbejdet i botilbud, Socialstyrelsen 2012 > Derudover har Dacapoteatret bidraget med at gøre dilemmaer og udfordringer levende for målgruppen på konferencen i maj BRUGER- OG PÅRØRENDEPOLITIK 23

24

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE Ønsker og rammer for SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE og Skanderborg Kommunes tilbud på ÆLDRE-, HANDICAP- OG SOCIALPSYKIATRIOMRÅDET 1 Forord Disse ønsker og rammer for samarbejdet retter sig mod borgere,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

August Natur og Udvikling

August Natur og Udvikling Brugerinddragelse og indflydelse på voksenområdet August 2017 Natur og Udvikling Indledning Ifølge servicelovens 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE Ønsker og rammer for SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE og Skanderborg Kommunes tilbud på ÆLDRE-, HANDICAP- OG SOCIALPSYKIATRIOMRÅDET 1 Forord Disse ønsker og rammer for samarbejdet retter sig mod borgere,

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg 2 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Denne politik er en lokal politik for samarbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune SUNDHEDSPOLITIKKEN 2015-2020 [ 1 ] Pårørendepolitik Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune [ 2 ] Forord Et fælles ansvar I Sundhed

Læs mere

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p 1. INDLEDNING 3 indfl ydelse 4 politikkens rammer 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 6 indfl ydelse, inddragelse og information

Læs mere

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune SUNDHEDSPOLITIKKEN 2015-2020 [ 1 ] Pårørendepolitik Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune [ 2 ] Forord Et fælles ansvar I Sundhed

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Forslag til pårørendepolitik

Forslag til pårørendepolitik Voksen Handicap, Hedensted kommune Forslag til pårørendepolitik Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Bilag til Fokusområde 3 i Velfærdspolitikken Forfatter: Birgitte Lindegaard Nielsen Revideret den 11. September 2017 Dokument nr. 480-2016-303699

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Pårørendepolitik. Voksenhandicap, Hedensted Kommune

Pårørendepolitik. Voksenhandicap, Hedensted Kommune Pårørendepolitik Voksenhandicap, Hedensted Kommune Vedtaget af Udvalget for Social Omsorg den 15. august 2016 PÅRØRENDEPOLITIK Indledning Samarbejdet mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde Pårørendepolitik En invitation til det gode samarbejde Indledning Indholdsfortegnelse Pårørende familie og andre nære personer spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med

Læs mere

HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE

HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE HANDICAPPOLITIK BALLERUP KOMMUNE INDHOLD 03 HANDICAPPOLITIKKEN 04 VISIONER OG VÆRDIER 05 OVERORDNEDE RAMMER FOR HANDICAPPOLITIKKEN 06 HANDICAPPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER 07 OVERGANG FRA BARN TIL VOKSEN

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet

Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet Region Sjælland ønsker med en overordnet politik for Socialområdet, at sikre ensartethed i tilbuddene med ydelser af høj kvalitet, der bygger

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Pårørendesamarbejde. Uden og med værgemål. Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016

Pårørendesamarbejde. Uden og med værgemål. Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016 Pårørendesamarbejde Uden og med værgemål Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016 1 v/ vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Indhold Principper for pårørendesamarbejdet

Læs mere

Seniorpolitik 2017 og frem

Seniorpolitik 2017 og frem Forord Der er rigtig mange stærke seniorer, der holder sig raske hele livet. I fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være ældre borgere, som har brug for

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE... 3 1.2. NIVEAUER FOR BRUGERINDFLYDELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Guldborgsund Handicap JAN 2019

Guldborgsund Handicap JAN 2019 Guldborgsund Handicap JAN 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.DK FIND OGSÅ GULDBORGSUND HANDICAP PÅ FACEBOOK. ÅBNINGSTIDER

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Guldborgsund Handicap November 2018

Guldborgsund Handicap November 2018 Guldborgsund Handicap November 2018 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.DK FIND OGSÅ GULDBORGSUND HANDICAP PÅ FACEBOOK. ÅBNINGSTIDER

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Molevitten. Vestergade Herning Leder: Kirsten Andersen

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Molevitten. Vestergade Herning Leder: Kirsten Andersen Tilsyn Anmeldt tilsyn 10.4. 2013 Molevitten Vestergade 82 7400 Herning Leder: Kirsten Andersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

Forslag til Seniorpolitik 2017 og frem

Forslag til Seniorpolitik 2017 og frem Forord Der er rigtig mange stærke seniorer, der holder sig raske hele livet. I fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være ældre borgere, som har brug for

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Hurlumhejhuset. Skolebakken 2, Gjellerup 7400 Herning. Leder: Christian Nørgaard

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Hurlumhejhuset. Skolebakken 2, Gjellerup 7400 Herning. Leder: Christian Nørgaard Tilsyn Anmeldt tilsyn 15.5. 2013 Hurlumhejhuset Skolebakken 2, Gjellerup 7400 Herning Leder: Christian Nørgaard Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Fritidscenter Brændgård Brændgårdvej Herning. Leder: Lone Landkildehus

Tilsynsenheden. Tilsyn Anmeldt tilsyn Fritidscenter Brændgård Brændgårdvej Herning. Leder: Lone Landkildehus Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.04.2013 Fritidscenter Brændgård Brændgårdvej 12-16 7400 Herning Leder: Lone Landkildehus Tilsynsførende: Pia Strandbygaard Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften Opsummering Plejehjemmet Kirketoften Vurdering: Godkendt Sted: Kirketoften 60, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 26.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere