Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde"

Transkript

1 Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse på eget liv og samarbejdet med og inddragelsen af pårørende som en værdifuld ressource. Politikken henvender sig til en bred gruppe af brugere af kommunens tilbud. De har forskellige ønsker til deres tilværelse og til kommunens tilbud. Men den fælles ambition for alle brugere er, at de skal sikres indflydelse på eget liv og de tilbud, de benytter. Hvad enten der er tale om tilbud i eget hjem eller på en institution. For langt de fleste brugere spiller pårørende en vigtig rolle i livet. Nogle brugere er afhængige af støtte og omsorg fra den pårørende, mens andre er mere selvhjulpne. De har dog stadig behov for en tæt relation til de pårørende. Politikken skal styrke kommunens samarbejde med pårørende omkring den enkelte bruger så vi har fokus på det hele menneske. Politikken skal desuden medvirke til, at vi åbner op for et samarbejde og inviterer de pårørende til at bidrage, i det omfang brugere og pårørende ønsker og magter det. Kun gennem samarbejde med brugere og pårørende kan vi skabe gode og relevante tilbud og forløb. I formuleringen af politikken har det været helt centralt at involvere de parter, som bliver berørt af politikken. Der blev derfor afholdt en konference i maj 2012, hvor brugere, pårørende, medarbejdere og politikere gav deres bud på indhold til politikken. Desuden er brugere af kommunens tilbud blevet interviewet. Disse bidrag har været afgørende for formuleringen af politikken, og vi vil gerne takke deltagerne for deres engagerede medvirken. Politikken får dog først rigtig betydning, når den omsættes til praksis. Politikken angiver principper for måden, hvorpå vi møder hinanden i hverdagen. Det er i hverdagen, vi har mulighed for at se hinandens ressourcer, behov og idéer og sammen skabe de bedste rammer for brugerne af kommunens tilbud. På Kommunalbestyrelsens vegne Jesper Würtzen Borgmester 1

2 Indholdsfortegnelse Om politikken... 3 Brugernes indflydelse på eget liv... 5 Pårørende som ressource... 8 Fra politik til praksis Hvis du vil vide mere om brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

3 Om politikken Formål Denne politik skal styrke brugernes mulighed for at blive inddraget og dermed have ansvar for eget liv. Politikken skal desuden styrke samarbejdet og samspillet mellem brugere, deres pårørende og medarbejdere. Alt sammen med det formål at udnytte ressourcerne bedst muligt, i den indsats vi yder. Politikken tydeliggør de værdier og principper, vi ønsker skal være retningsgivende for samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere i Ballerup Kommune. Politikkens principper for arbejdet skal indgå i kommunens drift og inspirere til videreudvikling af denne. Hvem henvender politikken sig til? Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde omfatter børn, unge og voksne som: Benytter kommunens tilbud til borgere med særlige behov. Med tilbud menes kommunens dagtilbud, døgntilbud og tilbud i eget hjem til borgere med fysisk eller psykisk handicap, borgere med kroniske lidelser, borgere med misbrug eller ældre borgere. Politikken henvender sig desuden til disse brugeres pårørende samt medarbejdere, som til daglig arbejder med brugerne. Brugerne er borgere, som er visiteret til de kommunale tilbud og ydelser, som politikken dækker. Brugerne har forskellige behov og funktionsniveau. Nogle brugere benytter tilbuddene i en kort periode, mens andre har behov for hjælp hele livet. Pårørende kan være en ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, søskende eller børn til brugere af tilbuddene. Det kan også være venner, naboer eller andre, som den enkelte bruger selv betragter som pårørende. Pårørende kan også være personer, der ikke aktuelt er i kontakt med brugeren. Medarbejdere er de ansatte, der arbejder med brugerne. Politikkens rammer I samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere er det vigtigt at være opmærksom på og arbejde inden for de juridiske rammer for samarbejdet. Brugere af kommunens tilbud har ret til at bestemme over eget liv. Udgangspunktet for samarbejdet er derfor altid brugerens selvbestemmelsesret. Medarbejderne er særligt forpligtet til at sørge for, at brugernes selvbestemmelsesret respekteres og styrkes. Pårørende kan spille en vigtig rolle for brugeren. De har omfattende viden og kendskab til brugeren, og derfor kan samarbejde med de pårørende være vigtig for brugerens trivsel. Den enkelte bruger afgør, hvordan, og i hvilket omfang, pårørende skal inddrages i den direkte indsats for brugeren. Inddragelse af pårørende kræver brugerens samtykke. Det daglige arbejde kan med fordel tilrettelægges sådan, at brugeren fra starten definerer, hvilke rammer han eller hun ønsker for inddragelse af pårørende og afgiver samtykke i overensstemmelse med dette. Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, agerer forældremyndighedsindehaveren på barnets vegne. 3

4 I samarbejdet mellem brugere, deres pårørende og medarbejdere kan der være mange forskellige forventninger, ønsker og behov. Det kan skabe vanskelige situationer og dilemmaer, som parterne må forholde sig til. Politikken giver ikke entydige svar på, hvordan disse situationer og dilemmaer tackles, men illustrerer, at der er behov for at arbejde sammen med udgangspunkt i brugerens rettigheder og ønsker og derudfra skabe en fælles forståelse af indsatsen. Dialog og anerkendelse er vigtige redskaber til at opnå et positivt samarbejde. Gennem dialog skaber parterne forståelse for og tydelighed omkring hinandens roller, ansvar og mulighed for indflydelse. Dette giver de bedste forudsætninger for, at alles ressourcer bringes i spil på den bedst mulige måde. Hvorfor er det så svært at samarbejde, når vores mål egentlig er det samme? nemlig at brugeren får et så godt liv som muligt! Deltager i konference om Bruger- og pårørendepolitik. Politikkens opbygning Politikken rummer to indsatsområder: brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Indsatsområderne indeholder principper for, hvordan vi arbejder med henholdsvis brugerindflydelse og pårørendesamarbejde i Ballerup Kommune. Desuden er der opstillet en række initiativer, der kan understøtte disse principper. Initiativerne tjener til inspiration og kan suppleres med andre initiativer, som giver mening det enkelte sted. Efter indsatsområderne følger et afsnit om, hvordan vi kommer fra politik til praksis. 4

5 Brugernes indflydelse på eget liv For brugerne af kommunens tilbud er indflydelse på eget liv vigtig for livskvaliteten. Brugerindflydelse sker på to niveauer: Selvbestemmelse og medbestemmelse. Selvbestemmelse er en menneskerettighed for alle. Den omfatter retten til at bestemme over eget liv, for eksempel hvordan man vil indrette sin bolig, hvordan man vil klæde sig, hvad man vil bruge sine penge på, hvornår og hvad man vil spise, og hvornår man vil modtage den bevilgede hjælp. Selvbestemmelsesretten kan indskrænkes af lovgivning, for eksempel værgemål, omsorgspligten og kravene til arbejdsmiljø. Nogle brugere er afhængige af, at personer omkring dem aktivt inddrager dem i beslutninger i hverdagen og sørger for, at de i videst muligt omfang bestemmer over eget liv. Støtte til at udøve selvbestemmelse skal gives med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker, evner og så vidt muligt med fokus på hjælp til selvhjælp. Medbestemmelse er at bestemme sammen med andre eksempelvis med andre beboere og personale i råd eller andre fora. For eksempel kan beboere på plejecentrene udøve medbestemmelse på stormøderne og beboere i botilbud kan udøve medbestemmelse i brugerbestyrelser. Medbestemmelse kan også udøves i dagligdagen eksempelvis i karakteren og tilrettelæggelsen af de ydelser, som brugeren modtager og i udviklingen af kommunens tilbud. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for brugerindflydelse: Vi sikrer, at brugerne får viden om og mulighed for at udøve deres ret til selvbestemmelse og medbestemmelse. Vi tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp for at styrke den enkelte brugers selvhjulpenhed og selvbestemmelse. Vi støtter brugerne i at udøve selvbestemmelse og medbestemmelse med udgangspunkt i brugerens rettigheder, ønsker og funktionsniveau. I forhold til de brugere, som ikke kan udtrykke egne ønsker og behov og varetage egne interesser, hjælper vi med at inddrage pårørende, der kan varetage brugerens interesser. I disse situationer er vi opmærksomme på, om der bør beskikkes en værge. Vi inddrager brugerne i udviklingen af kommunens tilbud og ydelser. Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: Udarbejde samarbejdsaftaler med brugeren, hvor brugerens ønsker for eget liv og selvog medbestemmelse er i fokus. Stille skarpt på brugernes ønsker og behov eksempelvis ved brug af brugerinterviews, piktogrammer, billeder, brugere der selv tager billeder med kamera, observationer samt teknologiske hjælpemidler. Inddrage brugerne i fordeling af kontaktpersoner/hvem der yder den primære hjælp til den enkelte bruger. Inddrage brugerne ved ansættelse af personale i tilbuddene. 5

6 Afholde kursusdage, hvor brugere og medarbejdere sammen bliver præsenteret for og arbejder med brugerindflydelse. Afprøve andre medbestemmelsesmetoder end brugerråd, for eksempel grupper som brugerne engagerer sig i efter interesse og evner. Regelmæssige møder, hvor beslutninger om tilbuddets dagligdag træffes af brugerne. Brugerundersøgelser og/eller dialogmøder, hvor brugerne har mulighed for at deltage i udviklingen af tilbud og ydelser. Jeg synes, det er vigtigt, at medindflydelse betyder, at man bliver respekteret som den fuldblodsborger, man er i samfundet. Vi er jo ikke reduceret til ingenting, fordi vi kommer ud og bor sådan et sted, som vi bor. Vi har de fulde rettigheder, som alle andre har det mener jeg, er sådan noget, som personalet skal respektere i høj grad. Bruger Nærvær er en stor kunst, men at trække sig, når borgeren godt kan selv, kan være en endnu større kunst! Medarbejder De gode historier I forbindelse med udsmykning af et plejecenter efter en ombygning blev der afholdt stormøde for beboerne. Her gav beboerne udtryk for, at de selv ville definere, hvad der skulle på væggene i fællesarealerne. Beboerne deltog efterfølgende i processen med at finde og få indkøbt den ønskede udsmykning. To botilbud har deltaget i et medborgerskabsprojekt. Fokus har været at give brugerne mulighed for at udtrykke ønsker for eget liv og give medarbejderne kompetencer til at hjælpe brugerne med at opfylde disse ønsker. På en temadag blev der arbejdet med, at brugerne i fællesskab skulle finde fælles ønsker for botilbuddet. Et af husene ønskede god mad, sejltur og fest. Det har resulteret i, at brugerne sejler til Norge i deres sommerferie. Dilemma om selvbestemmelse Niels bor i et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Han er glad for teknik og i særdeleshed fjernsyn. For et års tid siden købte han et stort og flot fladskærms-tv. Da han købte fjernsynet, henvendte Niels mor sig til pædagogen Mette, idet hun ikke var enig i, at Niels skulle bruge penge på et nyt fjernsyn. Nu, et år efter, ønsker Niels at købe et større fladskærms-tv. Niels mor henvender sig igen til Mette, idet hun mener, at Mette må have en opgave i at sørge for, at Niels ikke køber fjernsynet. Mette forklarer, at Niels har ret til at bestemme over sin egen økonomi, og at hverken hun eller bostedet kan blande sig. Niels mor bliver vred over dette, idet hun mener, at botilbuddet ikke varetager Niels tarv. 6

7 Nogle pårørende kan have forventninger om, at de kan inddrages mere end brugeren ønsker det. Her skal brugerens selvbestemmelsesret respekteres. Det er vigtigt at have en dialog med pårørende om dette og løbende afstemme forventninger til inddragelse mellem brugere og pårørende. Såfremt det vurderes, at brugeren ikke kan forvalte sin økonomi forsvarligt må det overvejes, om der skal beskikkes en værge. Dilemma om samtykke Peter er 73 år og lider af demens. Peter bor hjemme sammen med sin hustru Louise. Peter har de sidste måneder fået en aggressiv adfærd. Derfor har Louise og sagsbehandleren sammen drøftet, om Peter skal på plejehjem. Peter ønsker ikke selv at komme på plejehjem, men Louise magter ikke at have ham boende hjemme længere. I de tilfælde, hvor brugeren ikke vil give samtykke til iværksættelse af foranstaltning, og hvor det vurderes, at han/hun ikke kan varetage egne interesser, skal kommunen påse om der er pårørende eller andre, der kan varetage brugerens interesser og om der er behov for iværksættelse af værgemål. 7

8 Pårørende som ressource Pårørende er en del af brugerens livshistorie og identitet og understøtter de sociale, kulturelle og religiøse traditioner og relationer, som brugeren er en del af. Ballerup Kommune ser pårørende som en vigtig ressource i samarbejdet med brugeren. Mange pårørende drager omsorg for deres nærmeste og vil gerne være en del af brugerens hverdag og inddrages i brugerens forløb. Medarbejderne i Ballerup Kommune har en opgave i aktivt at inddrage pårørende, som ønsker at indgå i brugerens hverdag naturligvis i overensstemmelse med brugerens rettigheder. Et velfungerende samarbejde mellem parterne forudsætter en vedvarende og anerkendende dialog, og at der sker en forventningsafstemning. Medarbejderne skal sikre, at parterne får talt om gensidige forventninger til samarbejdet og mulighederne for inddragelse, og at der indgås klare aftaler om roller og ansvar. Pårørendes mulighed for at blive inddraget: Inddragelse i forhold til brugerens situation. Denne inddragelse er betinget af brugerens samtykke. Der skal løbende følges op på, hvilken form for pårørendeinddragelse brugeren ønsker i forskellige situationer. Såfremt brugeren ikke giver samtykke til pårørendeinddragelse, vil pårørende kunne modtage generelle informationer, hvor der ikke indgår personlige oplysninger. Eksempelvis om hvilke tilbud der findes og generelle procedurer og arbejdsgange. Inddragelse i forhold til bruger- og pårørenderåd og lign. Denne form for inddragelse kan eksempelvis ske gennem pårørendeorganisationer, kommunens handicapråd eller de bruger- og pårørenderåd, der nedsættes på de forskellige tilbud. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for samarbejdet med pårørende: Vi investerer i at opbygge et tillidsforhold til brugere og pårørende så tidligt som muligt og med brugerens samtykke. Vi anerkender, at pårørende har forskellige erfaringer, forventninger og ønsker til at indgå i samarbejdet. Nogle pårørende vil gerne inddrages, hvor andre kan have behov for at være sig selv. Vi har en central opgave i, at pårørende føler sig velkomne og modtager relevante informationer om kommunens generelle tilbud og faglige og pædagogiske principper. Vi afstemmer løbende forventninger med brugere og pårørende. Parterne respekterer hinandens viden og erfaringer for at finde frem til den bedst mulige løsning for brugeren. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: Udarbejde retningslinjer for pårørendesamarbejdet for de enkelte tilbud. 8

9 Afholde opstartssamtale med bruger og pårørende, hvor relevant information formidles. Løbende samtaler om brugerens ønsker til pårørendeinddragelse og afstemning af forventninger til fordeling af roller og ansvar. Inddrage pårørende i arbejdet med brugerens livshistorie i overensstemmelse med brugerens ønsker. Invitere pårørende til at deltage i eller stå for arrangementer sammen med brugerne. Oprette bruger- og pårørenderåd eller andre fora, hvor pårørende har mulighed for at blive hørt. Inddrage pårørende i udviklingen af kommunens tilbud. Understøtte pårørende i rollen som pårørende med eksempelvis vejlednings- og informationsmøder, netværksdannelse og oplysninger om andre tilbud til pårørende. men de pårørende er ikke nogen, jeg involverer. Det gør jeg ikke. Det er bare min familie i det private Bruger Nogle konflikter kan godt ligge i det kæmpe ansvar, vi føler. Jeg har nok forventninger om, at personalet involverer sig lige så dybt, som jeg gør, men det er jo et arbejde for dem. Så der kan godt ligge en konflikt. Pårørende De gode historier På et af kommunens plejecentre indbød man beboere og pårørende til dialog om, hvad der ville gøre plejecentret et endnu bedre sted at være. Nogle pårørende ville gerne hjælpe med at vedligeholde haven, andre ønskede at modtage en mail om eksempelvis musikarrangementer, som de kunne deltage i sammen med beboeren på plejecentret. Brugerne ønskede blandt andet en rullende kiosk. Plejecentret arbejder nu på at indfri de ønsker, der kan lade sig gøre og har desuden gjort dialog med brugere og pårørende til en central del af deres arbejde og arbejdskultur. Nu har vi dialog med de rigtige! Leder af plejecenteret. Dilemma om tavshedspligt Mia er mor til Jakob på 18 år, der gennem en årrække har haft et hashmisbrug. Jakob har før været i behandling for dette og er for nylig påbegyndt et nyt behandlingsforløb på det kommunale misbrugscenter. Mia har mistanke om, at Jakob har genoptaget sit misbrug. Hun forsøger flere gange at tale med Jakob, men han ønsker ikke at tale om det. 9

10 Mia er meget bekymret og kontakter behandleren på misbrugscentret, som hun kender fra et tidligere behandlingsforløb. Mia vil høre, om Jakob fortsat er i behandling og hvordan det går. Behandleren på misbrugscentret oplyser, at eftersom Jakob er fyldt 18 år, kan han ikke oplyse Mia om dette grundet sin tavshedspligt, med mindre Jakob giver samtykke hertil. Mia bliver frustreret og ked af det og er uforstående overfor, at samarbejdet ikke kan fortsætte som hidtil. Hun mener, at Jakob har brug for, at hun som mor kan følge ham tæt og støtte ham i forløbet. Når et barn fylder 18 år skifter forældrenes rolle fra forældremyndighedsindehaver til pårørende. Dette har stor betydning for, hvordan forældrene kan inddrages i brugerens sag. Kommunen har en vigtig opgave i at oplyse forældre til et barn, der nærmer sig det 18 år, om disse ændringer i forældrenes retsstilling. 10

11 Fra politik til praksis Ledere og medarbejdere i organisationen er forpligtet til at konkretisere og omsætte denne politik til praksis på alle de arbejdspladser, der er omfattet af politikken. Det er en forudsætning for, at politikken kan udmøntes lokalt. Dette skal ske i en tæt dialog med brugere og pårørende, idet idéer og forslag, som udspringer af brugernes og pårørendes ønsker og behov, har størst chance for at have værdi i praksis. Udmøntningen sker ved at: Der udarbejdes lokale planer for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde. Politikken introduceres til alle medarbejdere samt brugere, pårørende og andre samarbejdsparter. Politikkens udmøntning drøftes løbende med brugere, medarbejdere og i bruger- og pårørenderåd med fokus på, hvilke initiativer der er iværksat. Det er vigtigt, at de gode erfaringer, der allerede findes med at styrke brugerindflydelsen og pårørendesamarbejdet, videreudvikles. Desuden kan der tænkes i at inddrage frivillige organisationer, andre kommuner eller vidensinstitutioner, som har viden og andre ressourcer at byde ind med. For at udbrede politikken etableres et rejsehold. Det kan bestå af brugere, pårørende, medarbejdere og frivillige. Rejseholdet deltager i lokale møder med brugere, pårørende og medarbejdere, hvor politikken præsenteres og der tales om, hvordan man kan arbejde konkret med brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Desuden vil de positive historier og erfaringer blive videreformidlet som inspiration til det gode samarbejde. 11

12 Hvis du vil vide mere om brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Brugerindflydelse: Center for ligebehandling af handicappede: Det gode møde gode råd om kommunikation med handicappede Center for ligebehandling af handicappede 2003 Qvist, Peter m.fl.: Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum Region Syddanmark, Center for kvalitet 2011 Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 Socialpædagogerne: Voksenhandicapundersøgelsen, Socialpædagogerne 2012 Socialt Udviklingscenter: Brugerinddragelse i praksis de gode eksempler Socialt udviklingscenter SUS 2004 Socialstyrelsen: Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, Socialstyrelsen 2012 Pårørendesamarbejde: Løvschal-Nielsen, Pia: Samarbejde og dialog mellem pårørende og professionelle, Hjerneskadeforeningen 2006 Navne, Laura & Wiuff, Marie: Opgavefordeling mellem borger, pårørende og fagpersoner i rehabilitering, Dansk Sundhedsinstitut 2011 Region Hovedstaden: Psykiatri Nyt inddragelse af pårørende Region Hovedstaden, oktober 2011 Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter Servicestyrelsen 2011 Socialstyrelsen: Politik for pårørendesamarbejde i botilbud et inspirationshæfte, Socialstyrelsen 2012 Videnscenter for Socialpsykiatri: Socialpsykiatri, Tema: Pårørende, Information om lovgivning: Til udarbejdelse af Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde er følgende kilder anvendt: Danske handicaporganisationer: Politikpapir om pårørende, DH, 2010 Københavns Kommune: Brugerpolitik for borgere, der har et handicap, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2010 Københavns Kommune: Pårørendepolitik for borgere med sindslidelser, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2008 Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter Servicestyrelsen 2011 Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 Servicestyrelsens demensguide: Socialstyrelsen: Politik for pårørende samarbejdet i botilbud, Socialstyrelsen 2012 Sørensen & Torfing: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, Jurist og økonomiforbundets forlag 2011 Derudover har Dacapoteatret bidraget med at gøre dilemmaer og udfordringer levende for målgruppen på konferencen i maj

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere