Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde"

Transkript

1 Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse på eget liv og samarbejdet med og inddragelsen af pårørende som en værdifuld ressource. Politikken henvender sig til en bred gruppe af brugere af kommunens tilbud. De har forskellige ønsker til deres tilværelse og til kommunens tilbud. Men den fælles ambition for alle brugere er, at de skal sikres indflydelse på eget liv og de tilbud, de benytter. Hvad enten der er tale om tilbud i eget hjem eller på en institution. For langt de fleste brugere spiller pårørende en vigtig rolle i livet. Nogle brugere er afhængige af støtte og omsorg fra den pårørende, mens andre er mere selvhjulpne. De har dog stadig behov for en tæt relation til de pårørende. Politikken skal styrke kommunens samarbejde med pårørende omkring den enkelte bruger så vi har fokus på det hele menneske. Politikken skal desuden medvirke til, at vi åbner op for et samarbejde og inviterer de pårørende til at bidrage, i det omfang brugere og pårørende ønsker og magter det. Kun gennem samarbejde med brugere og pårørende kan vi skabe gode og relevante tilbud og forløb. I formuleringen af politikken har det været helt centralt at involvere de parter, som bliver berørt af politikken. Der blev derfor afholdt en konference i maj 2012, hvor brugere, pårørende, medarbejdere og politikere gav deres bud på indhold til politikken. Desuden er brugere af kommunens tilbud blevet interviewet. Disse bidrag har været afgørende for formuleringen af politikken, og vi vil gerne takke deltagerne for deres engagerede medvirken. Politikken får dog først rigtig betydning, når den omsættes til praksis. Politikken angiver principper for måden, hvorpå vi møder hinanden i hverdagen. Det er i hverdagen, vi har mulighed for at se hinandens ressourcer, behov og idéer og sammen skabe de bedste rammer for brugerne af kommunens tilbud. På Kommunalbestyrelsens vegne Jesper Würtzen Borgmester 1

2 Indholdsfortegnelse Om politikken... 3 Brugernes indflydelse på eget liv... 5 Pårørende som ressource... 8 Fra politik til praksis Hvis du vil vide mere om brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

3 Om politikken Formål Denne politik skal styrke brugernes mulighed for at blive inddraget og dermed have ansvar for eget liv. Politikken skal desuden styrke samarbejdet og samspillet mellem brugere, deres pårørende og medarbejdere. Alt sammen med det formål at udnytte ressourcerne bedst muligt, i den indsats vi yder. Politikken tydeliggør de værdier og principper, vi ønsker skal være retningsgivende for samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere i Ballerup Kommune. Politikkens principper for arbejdet skal indgå i kommunens drift og inspirere til videreudvikling af denne. Hvem henvender politikken sig til? Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde omfatter børn, unge og voksne som: Benytter kommunens tilbud til borgere med særlige behov. Med tilbud menes kommunens dagtilbud, døgntilbud og tilbud i eget hjem til borgere med fysisk eller psykisk handicap, borgere med kroniske lidelser, borgere med misbrug eller ældre borgere. Politikken henvender sig desuden til disse brugeres pårørende samt medarbejdere, som til daglig arbejder med brugerne. Brugerne er borgere, som er visiteret til de kommunale tilbud og ydelser, som politikken dækker. Brugerne har forskellige behov og funktionsniveau. Nogle brugere benytter tilbuddene i en kort periode, mens andre har behov for hjælp hele livet. Pårørende kan være en ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, søskende eller børn til brugere af tilbuddene. Det kan også være venner, naboer eller andre, som den enkelte bruger selv betragter som pårørende. Pårørende kan også være personer, der ikke aktuelt er i kontakt med brugeren. Medarbejdere er de ansatte, der arbejder med brugerne. Politikkens rammer I samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere er det vigtigt at være opmærksom på og arbejde inden for de juridiske rammer for samarbejdet. Brugere af kommunens tilbud har ret til at bestemme over eget liv. Udgangspunktet for samarbejdet er derfor altid brugerens selvbestemmelsesret. Medarbejderne er særligt forpligtet til at sørge for, at brugernes selvbestemmelsesret respekteres og styrkes. Pårørende kan spille en vigtig rolle for brugeren. De har omfattende viden og kendskab til brugeren, og derfor kan samarbejde med de pårørende være vigtig for brugerens trivsel. Den enkelte bruger afgør, hvordan, og i hvilket omfang, pårørende skal inddrages i den direkte indsats for brugeren. Inddragelse af pårørende kræver brugerens samtykke. Det daglige arbejde kan med fordel tilrettelægges sådan, at brugeren fra starten definerer, hvilke rammer han eller hun ønsker for inddragelse af pårørende og afgiver samtykke i overensstemmelse med dette. Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, agerer forældremyndighedsindehaveren på barnets vegne. 3

4 I samarbejdet mellem brugere, deres pårørende og medarbejdere kan der være mange forskellige forventninger, ønsker og behov. Det kan skabe vanskelige situationer og dilemmaer, som parterne må forholde sig til. Politikken giver ikke entydige svar på, hvordan disse situationer og dilemmaer tackles, men illustrerer, at der er behov for at arbejde sammen med udgangspunkt i brugerens rettigheder og ønsker og derudfra skabe en fælles forståelse af indsatsen. Dialog og anerkendelse er vigtige redskaber til at opnå et positivt samarbejde. Gennem dialog skaber parterne forståelse for og tydelighed omkring hinandens roller, ansvar og mulighed for indflydelse. Dette giver de bedste forudsætninger for, at alles ressourcer bringes i spil på den bedst mulige måde. Hvorfor er det så svært at samarbejde, når vores mål egentlig er det samme? nemlig at brugeren får et så godt liv som muligt! Deltager i konference om Bruger- og pårørendepolitik. Politikkens opbygning Politikken rummer to indsatsområder: brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Indsatsområderne indeholder principper for, hvordan vi arbejder med henholdsvis brugerindflydelse og pårørendesamarbejde i Ballerup Kommune. Desuden er der opstillet en række initiativer, der kan understøtte disse principper. Initiativerne tjener til inspiration og kan suppleres med andre initiativer, som giver mening det enkelte sted. Efter indsatsområderne følger et afsnit om, hvordan vi kommer fra politik til praksis. 4

5 Brugernes indflydelse på eget liv For brugerne af kommunens tilbud er indflydelse på eget liv vigtig for livskvaliteten. Brugerindflydelse sker på to niveauer: Selvbestemmelse og medbestemmelse. Selvbestemmelse er en menneskerettighed for alle. Den omfatter retten til at bestemme over eget liv, for eksempel hvordan man vil indrette sin bolig, hvordan man vil klæde sig, hvad man vil bruge sine penge på, hvornår og hvad man vil spise, og hvornår man vil modtage den bevilgede hjælp. Selvbestemmelsesretten kan indskrænkes af lovgivning, for eksempel værgemål, omsorgspligten og kravene til arbejdsmiljø. Nogle brugere er afhængige af, at personer omkring dem aktivt inddrager dem i beslutninger i hverdagen og sørger for, at de i videst muligt omfang bestemmer over eget liv. Støtte til at udøve selvbestemmelse skal gives med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker, evner og så vidt muligt med fokus på hjælp til selvhjælp. Medbestemmelse er at bestemme sammen med andre eksempelvis med andre beboere og personale i råd eller andre fora. For eksempel kan beboere på plejecentrene udøve medbestemmelse på stormøderne og beboere i botilbud kan udøve medbestemmelse i brugerbestyrelser. Medbestemmelse kan også udøves i dagligdagen eksempelvis i karakteren og tilrettelæggelsen af de ydelser, som brugeren modtager og i udviklingen af kommunens tilbud. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for brugerindflydelse: Vi sikrer, at brugerne får viden om og mulighed for at udøve deres ret til selvbestemmelse og medbestemmelse. Vi tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp for at styrke den enkelte brugers selvhjulpenhed og selvbestemmelse. Vi støtter brugerne i at udøve selvbestemmelse og medbestemmelse med udgangspunkt i brugerens rettigheder, ønsker og funktionsniveau. I forhold til de brugere, som ikke kan udtrykke egne ønsker og behov og varetage egne interesser, hjælper vi med at inddrage pårørende, der kan varetage brugerens interesser. I disse situationer er vi opmærksomme på, om der bør beskikkes en værge. Vi inddrager brugerne i udviklingen af kommunens tilbud og ydelser. Initiativer der understøtter brugernes selv- og medbestemmelse: Udarbejde samarbejdsaftaler med brugeren, hvor brugerens ønsker for eget liv og selvog medbestemmelse er i fokus. Stille skarpt på brugernes ønsker og behov eksempelvis ved brug af brugerinterviews, piktogrammer, billeder, brugere der selv tager billeder med kamera, observationer samt teknologiske hjælpemidler. Inddrage brugerne i fordeling af kontaktpersoner/hvem der yder den primære hjælp til den enkelte bruger. Inddrage brugerne ved ansættelse af personale i tilbuddene. 5

6 Afholde kursusdage, hvor brugere og medarbejdere sammen bliver præsenteret for og arbejder med brugerindflydelse. Afprøve andre medbestemmelsesmetoder end brugerråd, for eksempel grupper som brugerne engagerer sig i efter interesse og evner. Regelmæssige møder, hvor beslutninger om tilbuddets dagligdag træffes af brugerne. Brugerundersøgelser og/eller dialogmøder, hvor brugerne har mulighed for at deltage i udviklingen af tilbud og ydelser. Jeg synes, det er vigtigt, at medindflydelse betyder, at man bliver respekteret som den fuldblodsborger, man er i samfundet. Vi er jo ikke reduceret til ingenting, fordi vi kommer ud og bor sådan et sted, som vi bor. Vi har de fulde rettigheder, som alle andre har det mener jeg, er sådan noget, som personalet skal respektere i høj grad. Bruger Nærvær er en stor kunst, men at trække sig, når borgeren godt kan selv, kan være en endnu større kunst! Medarbejder De gode historier I forbindelse med udsmykning af et plejecenter efter en ombygning blev der afholdt stormøde for beboerne. Her gav beboerne udtryk for, at de selv ville definere, hvad der skulle på væggene i fællesarealerne. Beboerne deltog efterfølgende i processen med at finde og få indkøbt den ønskede udsmykning. To botilbud har deltaget i et medborgerskabsprojekt. Fokus har været at give brugerne mulighed for at udtrykke ønsker for eget liv og give medarbejderne kompetencer til at hjælpe brugerne med at opfylde disse ønsker. På en temadag blev der arbejdet med, at brugerne i fællesskab skulle finde fælles ønsker for botilbuddet. Et af husene ønskede god mad, sejltur og fest. Det har resulteret i, at brugerne sejler til Norge i deres sommerferie. Dilemma om selvbestemmelse Niels bor i et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Han er glad for teknik og i særdeleshed fjernsyn. For et års tid siden købte han et stort og flot fladskærms-tv. Da han købte fjernsynet, henvendte Niels mor sig til pædagogen Mette, idet hun ikke var enig i, at Niels skulle bruge penge på et nyt fjernsyn. Nu, et år efter, ønsker Niels at købe et større fladskærms-tv. Niels mor henvender sig igen til Mette, idet hun mener, at Mette må have en opgave i at sørge for, at Niels ikke køber fjernsynet. Mette forklarer, at Niels har ret til at bestemme over sin egen økonomi, og at hverken hun eller bostedet kan blande sig. Niels mor bliver vred over dette, idet hun mener, at botilbuddet ikke varetager Niels tarv. 6

7 Nogle pårørende kan have forventninger om, at de kan inddrages mere end brugeren ønsker det. Her skal brugerens selvbestemmelsesret respekteres. Det er vigtigt at have en dialog med pårørende om dette og løbende afstemme forventninger til inddragelse mellem brugere og pårørende. Såfremt det vurderes, at brugeren ikke kan forvalte sin økonomi forsvarligt må det overvejes, om der skal beskikkes en værge. Dilemma om samtykke Peter er 73 år og lider af demens. Peter bor hjemme sammen med sin hustru Louise. Peter har de sidste måneder fået en aggressiv adfærd. Derfor har Louise og sagsbehandleren sammen drøftet, om Peter skal på plejehjem. Peter ønsker ikke selv at komme på plejehjem, men Louise magter ikke at have ham boende hjemme længere. I de tilfælde, hvor brugeren ikke vil give samtykke til iværksættelse af foranstaltning, og hvor det vurderes, at han/hun ikke kan varetage egne interesser, skal kommunen påse om der er pårørende eller andre, der kan varetage brugerens interesser og om der er behov for iværksættelse af værgemål. 7

8 Pårørende som ressource Pårørende er en del af brugerens livshistorie og identitet og understøtter de sociale, kulturelle og religiøse traditioner og relationer, som brugeren er en del af. Ballerup Kommune ser pårørende som en vigtig ressource i samarbejdet med brugeren. Mange pårørende drager omsorg for deres nærmeste og vil gerne være en del af brugerens hverdag og inddrages i brugerens forløb. Medarbejderne i Ballerup Kommune har en opgave i aktivt at inddrage pårørende, som ønsker at indgå i brugerens hverdag naturligvis i overensstemmelse med brugerens rettigheder. Et velfungerende samarbejde mellem parterne forudsætter en vedvarende og anerkendende dialog, og at der sker en forventningsafstemning. Medarbejderne skal sikre, at parterne får talt om gensidige forventninger til samarbejdet og mulighederne for inddragelse, og at der indgås klare aftaler om roller og ansvar. Pårørendes mulighed for at blive inddraget: Inddragelse i forhold til brugerens situation. Denne inddragelse er betinget af brugerens samtykke. Der skal løbende følges op på, hvilken form for pårørendeinddragelse brugeren ønsker i forskellige situationer. Såfremt brugeren ikke giver samtykke til pårørendeinddragelse, vil pårørende kunne modtage generelle informationer, hvor der ikke indgår personlige oplysninger. Eksempelvis om hvilke tilbud der findes og generelle procedurer og arbejdsgange. Inddragelse i forhold til bruger- og pårørenderåd og lign. Denne form for inddragelse kan eksempelvis ske gennem pårørendeorganisationer, kommunens handicapråd eller de bruger- og pårørenderåd, der nedsættes på de forskellige tilbud. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra følgende principper for samarbejdet med pårørende: Vi investerer i at opbygge et tillidsforhold til brugere og pårørende så tidligt som muligt og med brugerens samtykke. Vi anerkender, at pårørende har forskellige erfaringer, forventninger og ønsker til at indgå i samarbejdet. Nogle pårørende vil gerne inddrages, hvor andre kan have behov for at være sig selv. Vi har en central opgave i, at pårørende føler sig velkomne og modtager relevante informationer om kommunens generelle tilbud og faglige og pædagogiske principper. Vi afstemmer løbende forventninger med brugere og pårørende. Parterne respekterer hinandens viden og erfaringer for at finde frem til den bedst mulige løsning for brugeren. Initiativer der understøtter samarbejdet med pårørende: Udarbejde retningslinjer for pårørendesamarbejdet for de enkelte tilbud. 8

9 Afholde opstartssamtale med bruger og pårørende, hvor relevant information formidles. Løbende samtaler om brugerens ønsker til pårørendeinddragelse og afstemning af forventninger til fordeling af roller og ansvar. Inddrage pårørende i arbejdet med brugerens livshistorie i overensstemmelse med brugerens ønsker. Invitere pårørende til at deltage i eller stå for arrangementer sammen med brugerne. Oprette bruger- og pårørenderåd eller andre fora, hvor pårørende har mulighed for at blive hørt. Inddrage pårørende i udviklingen af kommunens tilbud. Understøtte pårørende i rollen som pårørende med eksempelvis vejlednings- og informationsmøder, netværksdannelse og oplysninger om andre tilbud til pårørende. men de pårørende er ikke nogen, jeg involverer. Det gør jeg ikke. Det er bare min familie i det private Bruger Nogle konflikter kan godt ligge i det kæmpe ansvar, vi føler. Jeg har nok forventninger om, at personalet involverer sig lige så dybt, som jeg gør, men det er jo et arbejde for dem. Så der kan godt ligge en konflikt. Pårørende De gode historier På et af kommunens plejecentre indbød man beboere og pårørende til dialog om, hvad der ville gøre plejecentret et endnu bedre sted at være. Nogle pårørende ville gerne hjælpe med at vedligeholde haven, andre ønskede at modtage en mail om eksempelvis musikarrangementer, som de kunne deltage i sammen med beboeren på plejecentret. Brugerne ønskede blandt andet en rullende kiosk. Plejecentret arbejder nu på at indfri de ønsker, der kan lade sig gøre og har desuden gjort dialog med brugere og pårørende til en central del af deres arbejde og arbejdskultur. Nu har vi dialog med de rigtige! Leder af plejecenteret. Dilemma om tavshedspligt Mia er mor til Jakob på 18 år, der gennem en årrække har haft et hashmisbrug. Jakob har før været i behandling for dette og er for nylig påbegyndt et nyt behandlingsforløb på det kommunale misbrugscenter. Mia har mistanke om, at Jakob har genoptaget sit misbrug. Hun forsøger flere gange at tale med Jakob, men han ønsker ikke at tale om det. 9

10 Mia er meget bekymret og kontakter behandleren på misbrugscentret, som hun kender fra et tidligere behandlingsforløb. Mia vil høre, om Jakob fortsat er i behandling og hvordan det går. Behandleren på misbrugscentret oplyser, at eftersom Jakob er fyldt 18 år, kan han ikke oplyse Mia om dette grundet sin tavshedspligt, med mindre Jakob giver samtykke hertil. Mia bliver frustreret og ked af det og er uforstående overfor, at samarbejdet ikke kan fortsætte som hidtil. Hun mener, at Jakob har brug for, at hun som mor kan følge ham tæt og støtte ham i forløbet. Når et barn fylder 18 år skifter forældrenes rolle fra forældremyndighedsindehaver til pårørende. Dette har stor betydning for, hvordan forældrene kan inddrages i brugerens sag. Kommunen har en vigtig opgave i at oplyse forældre til et barn, der nærmer sig det 18 år, om disse ændringer i forældrenes retsstilling. 10

11 Fra politik til praksis Ledere og medarbejdere i organisationen er forpligtet til at konkretisere og omsætte denne politik til praksis på alle de arbejdspladser, der er omfattet af politikken. Det er en forudsætning for, at politikken kan udmøntes lokalt. Dette skal ske i en tæt dialog med brugere og pårørende, idet idéer og forslag, som udspringer af brugernes og pårørendes ønsker og behov, har størst chance for at have værdi i praksis. Udmøntningen sker ved at: Der udarbejdes lokale planer for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde. Politikken introduceres til alle medarbejdere samt brugere, pårørende og andre samarbejdsparter. Politikkens udmøntning drøftes løbende med brugere, medarbejdere og i bruger- og pårørenderåd med fokus på, hvilke initiativer der er iværksat. Det er vigtigt, at de gode erfaringer, der allerede findes med at styrke brugerindflydelsen og pårørendesamarbejdet, videreudvikles. Desuden kan der tænkes i at inddrage frivillige organisationer, andre kommuner eller vidensinstitutioner, som har viden og andre ressourcer at byde ind med. For at udbrede politikken etableres et rejsehold. Det kan bestå af brugere, pårørende, medarbejdere og frivillige. Rejseholdet deltager i lokale møder med brugere, pårørende og medarbejdere, hvor politikken præsenteres og der tales om, hvordan man kan arbejde konkret med brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Desuden vil de positive historier og erfaringer blive videreformidlet som inspiration til det gode samarbejde. 11

12 Hvis du vil vide mere om brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Brugerindflydelse: Center for ligebehandling af handicappede: Det gode møde gode råd om kommunikation med handicappede Center for ligebehandling af handicappede 2003 Qvist, Peter m.fl.: Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum Region Syddanmark, Center for kvalitet 2011 Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 Socialpædagogerne: Voksenhandicapundersøgelsen, Socialpædagogerne 2012 Socialt Udviklingscenter: Brugerinddragelse i praksis de gode eksempler Socialt udviklingscenter SUS 2004 Socialstyrelsen: Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, Socialstyrelsen 2012 Pårørendesamarbejde: Løvschal-Nielsen, Pia: Samarbejde og dialog mellem pårørende og professionelle, Hjerneskadeforeningen 2006 Navne, Laura & Wiuff, Marie: Opgavefordeling mellem borger, pårørende og fagpersoner i rehabilitering, Dansk Sundhedsinstitut 2011 Region Hovedstaden: Psykiatri Nyt inddragelse af pårørende Region Hovedstaden, oktober 2011 Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter Servicestyrelsen 2011 Socialstyrelsen: Politik for pårørendesamarbejde i botilbud et inspirationshæfte, Socialstyrelsen 2012 Videnscenter for Socialpsykiatri: Socialpsykiatri, Tema: Pårørende, Information om lovgivning: Til udarbejdelse af Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde er følgende kilder anvendt: Danske handicaporganisationer: Politikpapir om pårørende, DH, 2010 Københavns Kommune: Brugerpolitik for borgere, der har et handicap, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2010 Københavns Kommune: Pårørendepolitik for borgere med sindslidelser, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2008 Servicestyrelsen: Samarbejde med pårørende forebyggelse og håndtering af konflikter Servicestyrelsen 2011 Servicestyrelsen: Veje til reelt medborgerskab, Servicestyrelsen, Handicapenheden 2007 Servicestyrelsens demensguide: Socialstyrelsen: Politik for pårørende samarbejdet i botilbud, Socialstyrelsen 2012 Sørensen & Torfing: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, Jurist og økonomiforbundets forlag 2011 Derudover har Dacapoteatret bidraget med at gøre dilemmaer og udfordringer levende for målgruppen på konferencen i maj

indhold Bruger- og pårørendepolitik

indhold Bruger- og pårørendepolitik Forord 3 Indledning 4 Brugernes indflydelse på eget liv 8 Samarbejde med pårørende 12 Fra politik til praksis 16 Inspirationskatalog 17 Hvis du vil vide mere 22 indhold Bruger- og pårørendepolitik Udgivet

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg 2 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Denne politik er en lokal politik for samarbejde

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p 1. INDLEDNING 3 indfl ydelse 4 politikkens rammer 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 6 indfl ydelse, inddragelse og information

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet

Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet Dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet Region Sjælland ønsker med en overordnet politik for Socialområdet, at sikre ensartethed i tilbuddene med ydelser af høj kvalitet, der bygger

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde Pårørendepolitik En invitation til det gode samarbejde Indledning Indholdsfortegnelse Pårørende familie og andre nære personer spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Forslag til pårørendepolitik

Forslag til pårørendepolitik Voksen Handicap, Hedensted kommune Forslag til pårørendepolitik Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Pårørendesamarbejde. Uden og med værgemål. Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016

Pårørendesamarbejde. Uden og med værgemål. Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016 Pårørendesamarbejde Uden og med værgemål Kontaktforum for Handicap, Middelfart, den 9. juni 2016 1 v/ vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Indhold Principper for pårørendesamarbejdet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Pårørendepolitik. Voksenhandicap, Hedensted Kommune

Pårørendepolitik. Voksenhandicap, Hedensted Kommune Pårørendepolitik Voksenhandicap, Hedensted Kommune Vedtaget af Udvalget for Social Omsorg den 15. august 2016 PÅRØRENDEPOLITIK Indledning Samarbejdet mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR Brugerpolitik for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR 1. indledning 3 BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE 4 NIVEAUER FOR INDFLYDELSE OG INDDRAGELSE 5 2. de StyreNde perspektiver og værdier 6

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd Bruger- og pårørenderåd høringsudgave Retningslinjer og vedtægter Forord Dette er retningslinjer og vedtægter for brugerog/eller pårørenderåd i Aalborg Kommunes Handicapafdeling. Formålet er at beskrive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Etisk håndtering af. beboermidler

Etisk håndtering af. beboermidler Etisk håndtering af beboermidler Anne Skov Indhold Beboernes selvbestemmelse i praksis fra teori til praksis - holdning og handlinger Ledelsens og personalet opgaver og dilemmaer Støttet beslutningstagen

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

TEMA 1-4. Opsamling på pointer og budskaber fra grupperne. TEMA 1 Formål og mål med en pårørendepolitik

TEMA 1-4. Opsamling på pointer og budskaber fra grupperne. TEMA 1 Formål og mål med en pårørendepolitik TEMA 1-4 Opsamling på pointer og budskaber fra grupperne TEMA 1 Formål og mål med en pårørendepolitik Pårørendepolitikken skal skabe en fælles ramme for samarbejdet mellem brugere/beboere, pårørende og

Læs mere

Rammer for Pårørendesamarbejde i Voksenhandicap

Rammer for Pårørendesamarbejde i Voksenhandicap Rammer for Pårørendesamarbejde i Indhold: Indledning...... 3 1. Baggrund...... 4 2. Definition af pårørende...... 4 3. Hvorfor rammer for samarbejde...... 4 4. Rammer for indsatsen...... 5 5. Medborgerskab......

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV.

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV.

Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Borgerens økonomi Pjece om etisk håndtering af borgerens økonomi TIL LEDELSE OG PERSONALE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE... 3 1.2. NIVEAUER FOR BRUGERINDFLYDELSE

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere