Projekthåndbog E- og IKT projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekthåndbog E- og IKT projekter"

Transkript

1 Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe

2 Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter MA Revideret efter feedback fra FOH MA Beskrivelse af perspektiver for UML MA Indsat beskrivelse af Banana SCRUM fra SFK! MA Link til Visual Paradigm, og generel beskrivelse af UML værktøjer. Formidling af SVN repository. Nyt afsnit om Projektstying Forord Denne note er skrevet for at komme med nogle generelle betragtninger omkring udarbejdelse af semesterprojekter og afgangsprojekter på Ingeniørhøjskolen i Århus. De enkelte kommentarer og råd bør altid vurderes i forhold til det givne projekt. Ved tvivl bør den respektive vejleder kontaktes. Mange af punkterne er fremkommet som kommentarer til generelle spørgsmål og misforståelser jeg har fået som vejleder af både semesterprojekter og afgangsprojekter. Jeg modtager meget gerne kommentarer omkring forslag til forbedringer og udvidelser. Michael Alrøe, Grady Booch: People are more important than any process. Good people with a good process will outperform good people with no process any time. Martin Fowler: You should use iterative development only on projects that you want to succeed Version 1.4 side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Projektdokumentation Kravspecifikation Tidsplan Analyse Design Arkitekturdesign (strukturering): Detaljeret design: Implementering Enhedstest/unittest Integrationstest Accepttest Bilag CD Udviklingsmetoder Adræt projektledelse Konkrete udviklingsmetoder Vandfladsmodellen Struktureret Program Udvikling (SPU) Rational Unified Process Extreme Programming SCRUM IHA Udviklingsmodel S-Model for styring V-model for test W-model for leverancer U-model for udviklingsaktiviteter Review Projektstyring UML Ordliste/forkortelser Referencer Version 1.4 side 3

4 1 Generelt Både semesterprojekter og afgangsprojekter bør følge Vejledning for EITprojekter. Vejledningen kan findes på Campusnet. https://www.campusnet.iha.dk/cnnet/filesharing/sadownload.aspx?elementid=459&folderid=6666 &FileId=30005 Bemærk at projektrapporten skal skrives som en rapport specielt til censor eller en anden ekstern person, som kan forventes at have samme generelle tekniske forståelse som dem der skriver rapporten. Det betyder at vigtige resultater som censor skal se skal fremgå af projektrapporten. Indledningsvis kan rapporten f.eks. også indeholde en beskrivelse af problemdomænet. Resultater behøver ikke bare at være det færdige skærmlayout, eller det færdige printlayout, men i højere grad det interne design af produktet. Det kunne f. eks. være overordnede diagrammer der definerer arkitekturen (klasse- sekvens-, elektriske diagrammer) for produktet. Det er også i denne rapport hvor det er muligt at diskutere fordele/ulemper ved valgte løsningsmodeller. Husk at denne rapport kan være det første som censor læser omkring den specifikke problemstilling. Det kan være en fordel at indgå en gruppekontrakt ved projektopstart. Hvis en gruppekontrakt først indgås når det er ved at gå skævt er det ofte for sent. Udnævn en individuel person til at være ansvarlig for specifikke dokumenter dermed ikke at vedkommende er ansvarlig for udførelsen af arbejdet, men blot har ansvaret for vedligeholdelsen af dokumentet. Det kan ofte være en fordel ved større grupper (3+) at lave en oversigt over de enkelte gruppedeltageres specifikke arbejdsområder. Oversigten kan indsættes i projektrapporten, og giver dermed censor og vejleder en oversigt over den enkelte projektdeltagers specifikke arbejdsområde. Definer layout for dokumenter/kode ved projektopstart. Husk løbende at dokumentere de valg/overvejelser/alternativer der blive foretaget i løbet af projektet. Disse kan indsættes i Projekt Rapporten. Projekt Rapporten er en censorrapport, ud fra hvilken censor skal være i stand til at vurdere projektet. Det betyder at alle væsentlige resultater skal præsenteres i rapporten. Det kan være centrale diagrammer der viser den interne opbygning af projektet hvilket ofte er mere interessant end f. eks. hvordan den endelige brugergrænseflade ser ud. Der skal være figurnumre og figurtekst til alle figurer. Århus Tekniske Bibliotek har en side omkring projektskrivning. Biblioteket har anskaffet et referencestyringsværktøj, RefWorks, som stilles til rådighed for studerende kontakt biblioteket for at høre nærmere. Version 1.4 side 4

5 2 Projektdokumentation 2.1 Kravspecifikation I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation foregår der typisk et antal aktiviteter: Figur 1, Eksempel på specifikationsaktiviteter Ved specifikation af de funktionelle krav kan use case teknikken anvendes. En use case kan oversættes til en brugssituation. En use case baseret kravspecifikation kan opbygges efter nedenstående model: Aktør-kontekst diagram 1. Indledning 2. Generel beskrivelse 3. Funktionelle krav 4. Ekstern grænseflade 5. Krav til ydelse 6. Kvalitetsfaktorer 7. Design krav 8. Andre krav 9. Del-levering Use Case 1 System/ Produkt Use Case diagram Use Case 2... Use Case n Figur 2, Eksempel på opdeling af kravspecifikation. Version 1.4 side 5

6 Udarbejd accepttestspecifikation sideløbende med kravspecifikation, hvilket sikrer testbarhed af kravspecifikationen. Alle krav skal være testbare! Use cases kan beskrives i flere detaljeringsgrader, man definerer typisk: Brief Typisk en sætning der beskriver hovedscenariet. Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis Casual Typisk flere sætninger der beskriver hovedscenariet samt væsentlige alternativer/undtagelser. Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis Fully Dressed Komplet og detaljeret beskrivelse af alle scenarier og undtagelser. Hvornår: Inden udarbejdelse af testspecifikation og design. Start med at udvælge de mest betydningsfulde Use Cases. En kravspecifikation kan godt bestå af use case beskrivelser med forskellige detaljeringsgrader. Vigtigt er det at den/de use cases der skal anvendes i den aktuelle iteration er Fully Dressed. Ved use case beskrivelser er det vigtigt at gøre sig helt klar hvem der gør hvad: 1. Systemet 2. Aktør1. 3. Systemet Den funktionelle beskrivelse skal være set fra aktørens/kundens side, og ikke fra udviklers! Brug gerne punktform for use case beskrivelserne. Brug gerne punktform for beskrivelse af undtagelser, og hvor går systemet hen efter udførelse af en undtagelse. Det kan være en fordel at beskrive brugergrænsefladen med nogle skitser/skabeloner for hvordan det endelige system kommer til at se ud. Brugergrænseflade skal ikke være en integreret del af UC beskrivelserne, men kan evt. refereres til i et andet afsnit. Det endelige system må ikke afvige væsentligt fra denne beskrivelse! Begrebet Who has the ball definerer en interaktion mellem aktører og system, således at man som læser ikke er i tvivl om hvem der skal udføre den givne aktion. 1. Der indtastes en parameter der valideres Er det aktør eller system der validerer den konkrete indtastning. Bedre: 1. Systemet udskriver prompt for parameter X(se fig.xx, afsnit yy). 2. Aktør1 indtaster parameter X. 3. Systemet validerer parameter X. Undtagelse: Ugyldig parameter X 4. Aktør1.. Undtagelser: Ugyldig parameter X 1. Systemet udskiver. 2. Aktør1. Version 1.4 side 6

7 3. Use case fortsætter i pkt. 1. Det er vigtigt at få beskrevet hvad der sker efter en undtagelse. Det kan være at use casen fortsætter i et punkt i normalforløbet, men det kan også være at use casen afsluttes. 3. Use case afsluttes. Det kan for nogle scenarier være en fordel at beskrive alternativer som en del af normalforløbet. Dette kan f.eks. gøres ved at bruge indeksering A. B. C.. for et givent punkt i normalforløbet. 1. Systemet udskriver menu X(se fig.xx, afsnit yy). 2.A. 1. Aktør1 vælger a. 2. Systemet. 3. Aktør1. 2.B. 1. Aktør1 vælger b. 2. Systemet. 3. Aktør1. 2.C. 1. Aktør1 vælger c. 2. Systemet. 3. Systemet... Fra pkt. 3 i ovenstående er der fælles forløb for alle alternativer. Udformningen af en use case er ikke standardiseret, men som udgangspunkt bør hver use case som minimum indeholde følgende: Mål: Her gives selve målet med use casen. Beskrivelsen skal supplerer og uddybe den information der ligger i selve navnet (typisk 1-3 linjer tekst). Normal scenarie: Normalforløbet beskriver solskinsscenariet, hvor alt går efter planen og målet med use casen opfyldes. De øvrige scenarier beskrives som undtagelser til normalforløbet Hver ny funktionalitet beskrives som et trin på en ny linje, der nummereres med et fortløbende nummer. Det angives i hvert trin om det er aktøren eller om det er systemet der har initiativet. Hver trin (sætning) beskrives i nutid og skal føre et trin frem mod slutmålet. Undtagelser: Her angives hvad der skal ske for de forskellige undtagelser, der er angivet under normalforløbet. Version 1.4 side 7

8 Yderligere information omkring use case teknikken kan findes i [UMLLIGHT], [SPUUML], og endelig har Alistair Cockburn skrevet en bog [Cockburn2000] udelukkende om at skrive use cases. 2.2 Tidsplan Der bør for hvert projekt udarbejdes en tidsplan. Det vigtige ved tidsplanen er at den indeholder nogle målebare aktiviteter (milestones). Det vil f. eks. være meget svært at måle på en aktivitet som hedder Implementering, idet dette formentlig vil foregå gennem en stor del af projektet. Det vil her være meget bedre f.eks. at opdele i nogle underpunkter. Det kunne f.eks. være Implemetering af use case XX. 2.3 Analyse Det kan for nogle projekter være nødvendigt at udføre en analyse inden der kan udføres et design. Analysen kan bruges til at undersøge teknologier mm. der kan bruges i designet af systemet. Analysen dokumenteres i et separat dokument, og kan indeholde konklusioner på analysen. 2.4 Design Formålet med design er realisering af kravene fra kravspecifikationen. Der skal derfor ikke udtænkes ny funktionalitet i denne fase. Design dokumentationen kan med fordel opdeles i 2 dokumenter. Et dokument der indeholder de arkitektur mæssige design overvejelser, og et detaljeret design dokument Arkitekturdesign (strukturering): Kan indledes med en kort beskrivelse af den overordnede arkitektur af systemet. Kan suppleres med en systemtegning. Hardware: Opdeling i blokke. Beskrivelse af overføringsfunktion for hver blok. Interface mellem blokkene, f.eks.: o Analoge/digitale niveauer o Impedanser, o Protokol (f.eks. mellem PC og mikroprocessor) Software: Overordnet klassediagram uden attributter og metoder. Gerne suppleret med associationsnavne og multipliciteter. Sekvensdiagram Detaljeret klassediagram med samme informationer som overordnet klassediagram, men suppleret med arkitektur signifikante (læs vigtige) attributter og metoder. Suppleret med andre diagrammer, f.eks. tilstands- og package diagrammer. Version 1.4 side 8

9 Alle diagrammer bør have en tilhørende kort beskrivelse Ved komplekse systemer kan 4+1 view [Krutchen85] anvendes til dokumentation af designet. Der findes mange bøger og artikler om Objekt Orienteret Design (OOD). Firmaet Object Mentor har en række gode grundlæggende artikler tilgængelige på deres hjemmeside[robertcmartin] Detaljeret design: Hardware: Realisering af den enkelte blok Enhedstest af den enkelte blok Software: Detaljeret beskrivelse af de enkelte attributter og metoder for hver enkelt klasse (kan evt. udelades hvis beskrivelser findes i kode typisk C#). Herunder også detaljer der skal bruges til implementering f.eks. opsætning af registre for mikroprocessorer. Enkelte metoder med komplekse strukturer kan beskrives med aktivitetsdiagrammer. 2.5 Implementering Brug evt. versionsstyring Campusnettet har en indbygget versionskontrol, som kan bruges som simpel versionsstyring. Ved mere avanceret styring kan et SVN repository formidles, idet IHA har en SVN server. Ved henvendelse til Helpdesk kan et SVN repository formidles. Definer en kodestandard. Ved C++ programmering har IHA en kodestandard, som kan findes på Campusnet. https://www.campusnet.iha.dk/cnnet/filesharing/sadownload.aspx?elementid=459&folderid=3974 8&FileId= Brug tabulering/indryk ved hvert scope. Brug engelske navne for metoder og attributter. GUI delen kan være på lokalt sprog (Dansk/Engelsk/ ). Fjern gammel kode fra den endelige version der skal afleveres til bedømmelse. Bibehold formatering af kildetekster ved indsættelse i tekstbehandlingsprogram. Kode kan blive næsten ulæselig uden korrekt formatering når den indsættes i f.eks Microsoft Word! 2.6 Enhedstest/unittest Kan både være for hardware og software. For software vil unittest normalt være test af en klasse. Ligesom alle andre tests skal enhedstests være reproducerbare. Det betyder at det klart skal fremgå hvilke parametre der påtrykkes, og hvilke resultater der forventes. Det kan ofte være en fordel at automatisere enhedstest. Version 1.4 side 9

10 2.7 Integrationstest Tester samspillet mellem enhederne. Kræver ofte udvikling af test stubbe og driver moduler. Kan udføres enten bottom-up eller top-down i et hierarki. 2.8 Accepttest Er altid et separat dokument! En test skal altid være reproducerbar, hvilket betyder at testspecifikationen skal definere hvilke specifikke værdier/parametre der skal bruges for at gennemføre testen. Dette betyder at også brugerinput fra f. eks tastatur skal fastlægges i testspecifikationen. Før et testscenarium kan gennemføres kan det nogle gange være nødvendigt at nogle startbetingelser (preconditions) er opfyldt. Disse betingelser noteres i testspecifikationen umiddelbart før beskrivelsen af testen. Det kan være at nogle bestemte filer med et bestemt indhold skal være til stede før end testen kan gennemføres. 2.9 Bilag Vigtige bilag kan udskrives og indsættes i rapporten. Alle bilag bør være på CD CD Indeholder selvfølgelig al dokumentation for projektet. Kildekode bør også indeholde projekt filer således at projekterne direkte kan åbnes og kompileres. Komponenter/biblioteker der anvendes, og som ikke er en del af udviklingsværktøjet skal kopieres på CD, eventuelt sammen med en vejledning for installation af komponenten/biblioteket. Version 1.4 side 10

11 3 Udviklingsmetoder En udviklingsmetode består af en proces, et ordforråd, og et tilhørende sæt af regler og guidelines. Processen definerer et sæt af aktiviteter som tilsammen fører til målene for metoden. Den del af metoden som kan standardiseres er ordforrådet, hvilket ofte er defineret ved en notation. UML standarden er et eksempel på en fælles notation. Regler og guidelines definerer kvaliteten af processen og tilhørende arbejdsopgaver. En af udfordringerne ved at beskrive en metode er at det er svært, hvis ikke umuligt, at beskrive en proces som fungerer for alle typer af projekter. Det vil derfor ofte være nødvendigt at tilpasse processen til den aktuelle opgave, og det kan endda være nødvendigt at beskrive hvordan UML anvendes, idet UML stiller så mange muligheder til rådighed. 3.1 Adræt projektledelse Den adrætte projektledelse tager udgangspunkt i principperne bag begreberne Agile og Lean. Begge tankesæt fokuserer på skabelse af værdi. Lean fokuserer på kontinuerlige forløb af arbejde og leverancer og bygger på, at man leverer værdi til næste led i kæden ved at undgå spild. Agile baseres på det Agile Manifest der blev indgået af en gruppe udviklere, og foreskriver: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan Hele manifestet og tilhørende principper kan læses på: Det danske ord adræt er synonymt med behændig, hurtig og let. Og sådan bør god projektledelse være. Derfor bliver komplekse projekter skåret ud i små bidder, så det bliver nemt at have med at gøre og nemt at fokusere på netop det, der skaber værdi her og nu - både for kunden og virksomheden. Derudover gælder det om at kunne handle hurtigt på baggrund af den nye viden, projektdeltagerne får gennem projektet, og være kvik til at omstille sig, når kunden ændrer behov, eller konkurrenten introducerer et nyt produkt. Adræt projektledelse gør op med ideen om, at et projekt skal følge en tung drejebog, hvor alt er tilrettelagt ned i detaljen, og hvor målet fra begyndelsen er urokkeligt. Adræt projektledelse gør op med den traditionelle måde at gennemføre et projekt på, hvor man aftaler, at et projekt skal levere et specificeret produkt til en fast tid og inden for et på forhånd aftalt budget. Der er generelt enighed om at man bør følge en iterativ udviklingsmodel, hvor hver ny iteration tilfører værdi til projektet. Hver iteration bør være timeboxed, hvilket betyder af Version 1.4 side 11

12 fast længde. Hvis iterationsperioden ikke kan overholdes skal funktionalitet fravælges frem for at forlænge iterationsperioden. Som introduktion til emnet henvises til [SPUUML]. 3.2 Konkrete udviklingsmetoder Der findes mange forskellige konkrete udviklingsmetoder. Nogle eksempler på nogle konkrete udviklingsmetoder er: Vandfaldsmodellen Struktureret Program Udvikling (SPU) Rational Unified Process Extreme Programming SCRUM Vandfladsmodellen Vandfaldsmodellen er en model for udvikling af software (en proces til at lave software) hvor softwareudvikling betragtes som konstant flydende nedad (som et vandfald) gennem faserne: kravspecifikation, design, implementation, afprøvning/fejlfinding, integration og vedligeholdelse. Ordet blev introduceret i 1970 af W. W. Royce. Det er dog ironisk at Royce selv var fortaler for en anden model nemlig iterativ softwareudvikling. Royce fremførte oprindeligt hvad der nu er kendt som vandfaldsmodellen som et eksempel på et system som han sagde, "var risikabel og inviterer til fiasko" Struktureret Program Udvikling (SPU) Denne metode er beskrevet i bogen "Håndbog i Struktureret Programudvikling" [SPU88] der består af 8 vejledninger, der bygger på erfaringerne fra et kursus i Struktureret Programudvikling. SPU- vejledningerne kan anvendes som softwarehåndbog, og indeholder mange evig gyldige sandheder om softwareudvikling. Bogen er et resultat af et Teknologirådsprojekt, hvor erfarne softwareudviklere og projektledere fra tidl. Jysk Teknologisk, Elektronik Centralen og Regnecentralen har udviklet SPU-konceptet over en periode på 2 år. De otte vejledninger er: Vejledning i struktureret programudvikling Vejledning i kravspecifikation Vejledning i design Vejledning i softwaretest Vejledning i review Vejledning i projektstyring Vejledning i programdokumentation Vejledning i konfigurationsstyring. En af forfatterne, Finn Overgaard Hansen, har skrevet en tilføjelse til bogen som frit kan downloades [SPUUML]. Version 1.4 side 12

13 3.2.3 Rational Unified Process Rational Unified Process (forkortet RUP) er en objektorienteret softwareudviklingsproces og et kommercielt produkt fra et firma der siden 2002 har været en del af IBM. IBM står for videreudviklingen af RUP og tilhørende software. RUP bruger UML som notationsprog. Når man kun taler om metoden og ikke det tilhørende software bruger man ofte betegnelsen Unified Process (forkortet UP). RUP blev oprindeligt udviklet af Ivar Jacobson, Grady Booch og James Rumbaugh mens de arbejdede sammen i firmaet Rational Software. De tre forenede kræfterne for at beskrive en ensartet objektorienteret softwareudviklingsmetode, efter at de hver for sig (samt flere andre) havde arbejdet med flere metoder og teknikker inden for området. Deres fælles arbejde resulterede også i beskrivelsessproget UML [UML]. UP er en iterativ metode, der overordnet er opdelt i fire faser: Forberedelse (Inception): En kort fase, der har til formål at få et overblik over kravene til systemet. Etablering (Elaboration): En lidt længere fase, hvor man dels udvikler centrale dele af systemet, dels får en dybere forståelse af systemets krav og arkitektur. Konstruktion (Construction): Den længste fase, hvor man udvikler de resterende dele af systemet. Overdragelse (Transition): En afslutningsfase, der drejer sig om færdiggørelse og overgang til drift. De enkelte faser deler man op i en række iterationer. Hvor mange iterationer man skal lave i de enkelte faser for at udvikle et konkret stykke software afhænger af hvor komplekst det er. Figur 3, Eksempel på faser i RUP. Metoden har følgende overordnede principper: Iterativ: Udviklingen foregår i relativt korte iterationer, i hvilke der i varierende grad (afhængig af, hvor langt man er i forløbet) indgår elementer af kravspecifikation, analyse, design, implementering og test mm. Version 1.4 side 13

14 Inkrementel: Hver iteration giver (i princippet) en udvidelse af det færdige system. Use case drevet: Use cases er kernen i udviklingen og bruges under såvel analyse, design, implementering som test. Hver iteration vil normalt handle om at foretage en fuldstændig udvikling af en eller flere use cases. Arkitektur-centreret: En solid arkitektur opstilles tidligt i forløbet og er central for at opnå et godt slutresultat. Risikodrevet: Risici identificeres tidligt i forløbet, og valget af, hvilke use cases man skal koncentrere sig om i starten, foretages ud fra, hvor højt de scorer i risikovurdering (eliminering af de største risici først) Extreme Programming Extreme Programming egentlig extreme Programming med deraf følgende forkortelse XP er en forholdsvis ny udviklingsmetode til udvikling af software. I midten af 1980'erne arbejdede de to systemudviklere Kent Beck og Ward Cunningham sammen i en række projekter, og herfra stammer kernen i XP. Beck arbejdede videre med tankerne og beskrev en række af de karakteristika, der senere skulle blive centrale i XP. Det var dog først i midten af 1990'erne, at han for alvor beskrev metoden, og i 2000 udkom hans bog [Beck2000], der betragtes som den vigtigste bog om XP. Extreme Programming er en såkaldt agil metode, der er karakteriseret ved at være åben for tilpasninger løbende i udviklingsprocessen. Brugernes ord er lov, og udviklerne skal altid have brugernes prioritering af, hvilke del der skal udvikles næste gang, samt godkendelse af, at det udviklede faktisk var det, de havde brug for. Metoden har fire hovedprincipper: Kommunikation: Brugere og udviklere skal konstant kommunikere om det kommende system Simpelhed: Udviklerne skal til hver en tid kun skrive kode, der netop løser det aktuelle problem ikke prøve at forudse kommende behov Feedback: Test er af afgørende betydning, idet det giver udviklerne svar på, om de har lavet det rigtige Mod: Der skal mod til at bryde med traditionelle tankemåder i systemudvikling, f.eks. at der skal laves grundige kravspecifikationer Extreme Programming opererer med tolv punkter ("core practices"), der beskriver den ideelle arbejdspraksis i et XP-projekt: 1. Planlægning ("Planning game") 2. Små udgivelser med korte mellemrum 3. Systemmetafor 4. Simpelt design 5. Test 6. Hyppig refaktorering 7. Parprogrammering Version 1.4 side 14

15 8. Fælles ejerskab til programkoden 9. Kontinuerlig integration 10. Overkommeligt arbejdstempo 11. Et samlet udviklingshold 12. Fælles kodestandard Det understreges, at det ikke er tilrådeligt at vælge blandt disse tolv punkter, idet der opstår en slags symbiose, når de anvendes samlet. Den metode der opstår ved anvendelse af denne arbejdspraksis er nødvendigvis iterativ og inkrementel. Læs mere på: SCRUM Scrum er en agil udviklingsmetode skabt i starten af 1990'erne, med meget fokus på projektledelse. Scrum tager udgangspunkt i, at udvikling af software kan være en kompliceret og uforudsigelig proces, og er derfor snarere en form for kontrolleret black box frem for en teoretisk proces. Scrum fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet. Ordet Scrum er en term fra rugby og en forkortelse for 'scrummage' som betyder skærmydsler. Artefakter: Produkt Backlog: En samlingsplads for alle krav til systemet. Håndteres af systemets ejer (Product Owner). Der er ingen begrænsning på hvor mange krav der må være. Til gengæld benyttes prioritering. Jo højere prioritet, jo bedre specificeret skal kravene være. Sprint Backlog Den del af en Produkt Backlog som Scrum-gruppen påtager sig at implementere under den kommende Sprint. Sprint Arbejdet inddeles i Sprints. Hvert sprint, som varer maksimalt 30 dage, indledes med et møde (Sprint Planning) og afsluttes med en fremvisning af en ny version af det kørende system, hvor de lovede ændringer indgår (Sprint Review). Version 1.4 side 15

16 Figur 4, SCRUM model Som introduktion til SCRUM kan det desuden anbefales at læse artiklen SCRUM in five minutes fra Softhouse, Værktøjer: Banana SCRUM, Mangler tilsyneladende support for "issue/defect tracking" - og så alligevel ikke! Man kan nemlig meget nemt indsætte fritekst-tags på alle tasks, så man kan i praksis bare gøre sådan her: 1. Lav et tag til defects/issues - f.eks "Bug" 2. Når der observeres et problem, oprettes et task som bliver tagget med Bug. 3. Det nye task indsættes i project backlog. Herfra kan det så flyttes over i en sprint backlog når der arbejdes på problemet. Demo: Online-demo: ScrumWorks Basic(free edition), Et omfattende værktøj med mange features. 3.3 IHA Udviklingsmodel S-Model for styring Iterative udviklingsmodeller anskueliggøres ofte vha. en spiral, hvilket stammer fra Barry Boehms spiralmodel [Boehm88]. Dette gælder også for udviklingsmodellen ROPES Version 1.4 side 16

17 Rapid Object-oriented Process for Embedded Systems [Douglass99], der er en OO udgave af en spiralmodel, der er specielt beregnet til udvikling af indlejrede systemer. Figur 5, S-model for styring[spuuml] V-model for test V-modellen giver en god illustration af forholdet mellem tidlig testforberedelse og de senere testudførelse. Figur 2 viser hvorledes denne model også kan anvendes i forbindelse med iterativ udvikling her gentages V et blot flere gange. Version 1.4 side 17

18 Figur 6, V model for test [SPUUML] W-model for leverancer W-modellen for leverancer er en model over de interne evalueringer samt de interne og eksterne leverancer, der kan forekomme i en iterativ udviklingsmodel. Modellen er beskrevet af Alistair Cockburn [Cockburn-W]. Den mindste iteration består i gennemførelse af en V-model, der resulterer i en intern evaluering af et kørende delsystem. Efter et antal af disse kan man have en mere formel og synlig ekstern leverance, der f.eks. kan anvendes til pilottest og pilotforsøg med de rigtige brugere af systemet. Et antal af disse kan så kombineres til en officiel release af et produkt. Figur 7, W-model for leverancer [SPUUML] Version 1.4 side 18

19 3.3.4 U-model for udviklingsaktiviteter U-modellen viser hvorledes de traditionelle udviklingsaktiviteter arbejder sammen med en use case model, der specificerer de use cases systemet er opdelt i. U-modellen viser også hvorledes man i næste iteration kan vende tilbage til en vilkårlig af de tidligere gennemførte aktiviteter inklusiv kravspecifikationen. Figur 8, U-model for udviklingsaktiviteter [SPUUML] Version 1.4 side 19

20 4 Review Reviewteknikken er den teknik der mest effektivt forbedrer kvaliteten af et givent produkt. Et review gennemføres typisk på dokumenter, men kan også gennemføres på andet materiale, f.eks. kode. Der findes en vældig god beskrivelse af reviewteknikken i [SPU88]. 5 Projektstyring En projektstyringsmappe kan hjælpe gruppen med at samle information omkring projektet et centralt sted. Derved kan alle projektdeltagere hele tiden følge projektet (f.eks. i forbindelse med sygdom mm.). Projektstyringsmappen kan enten være en fysisk mappe, eller kan oprettes elektronisk (f.eks. vha. Campusnet). Indhold af Projektstyringsmappe: - Projektdagbog - Huskeliste - Projektmødereferater - Estimater og planer - Statusrapporter - Konfigurationsstyring - Standarder - Breve - Tilbud / ordre / kontrakt - Projektgrundlag I forbindelse med projektstyring kan det anbefales at der udpeges: En projektleder (kan gå på skift). Ansvar: Tidsplan følges, alle deltager aktivt, kan afgøre evt. tvistigheder. En referent (kan gå på skift) Ansvar: Føre gruppens projektdagbog, løbende beskriver projektets forløb, og udgiver status rapport (en gang om ugen!) til vejleder. En ansvarlig for kravspecifikation En ansvarlig for accepttestspecifikation/accepttest dokumentation En ansvarlig for designdokumentation En ansvarlig for integrationstestdokumentation 6 UML Sidst i 1980 erne og første i 1990 erne blev der udviklet mange forskellige metoder inden for Objekt Orienteret Analyse og Design. Hver guru sin metode og sin notation. De mest anerkendte guruer/metoder inden for OOA&D i den periode var: Coad&Yourdon, Odell, Wirfs-Brock, Shlaer/Mellor, Booch, Rumbaugh (OMT) og Jacobson. I 1995 begynder 2 af de førende guruer, Grady Booch og James Rumbaugh, at arbejde på at lave en fælles notation for deres metoder. De får senere selskab af Ivar Jacobson, og sammen skaber de Unified Modelling Language UML. Disse 3 ophavsmænd til UML kaldes af nogle for: The Three Amigos Version 1.4 side 20

21 UML beskriver en standard for diagrammer der kan anvendes indenfor udvikling og dokumentation af systemer. UML er blevet accepteret af Object Management Group (OMG) [UML] som en standard. OMG har revideret UML løbende. For en introduktion til UML anbefales det at læse [UMLLIGHT]. Det er ofte en misforståelse at UML skal indeholde alle kodedetaljer. Faktisk kan UML anvendes med forskellig detaljeringsgrader (perspektivering) alt efter hvad der ønskes beskrevet i en given situation. Der er typisk tale om 3 perspektiver: Konceptuel Beskriver situationer i a real world domæne (typisk domænemodeller). Design/Specifikation Beskriver software abstraktioner og komponenter. Der medtages kun de detaljer der er nødvendige for at kunne implementere. Det vil ofte være tilstrækkeligt med denne perspektivering for at kunne kode. Implementering Indeholder alle detaljer, og anvendes typisk i værktøjer der kan udføre kodegenerering. Udviklere har en tendens til at bruge UML i denne perspektivering uden at det er nødvendigt med dette detaljeringsniveau for at kunne implementere systemet. Der findes en række værktøjer der alle kan bruges til a udarbejde UML diagrammer med. Eksempler på værktøjer: Visual Paradigm (IHA har licens) Er et fint værktøj der tilbyder de nødvendige UML diagram typer Kan hentes på: \\apps1.iha.dk\studapps (Kræver VPN forbindelse) Microsoft Visio (IHA har licens via Microsoft Office) Et omfattende værktøj der kan være noget kompleks at anvende. Star UML (Open Source!) Ideogramic (IHA har licens), UML værktøj der supporterer whiteboard tegning af UML diagrammer. UML modellerne tegnes på en whiteboard tavle med PC interface og en PC projektor. Værktøjet kan også bruges direkte via PC. IHA versionen kan kun bruges på IHA (testes via IP adresse!). Ideogramic kan bruges i lokale 424 og 512 på IHA (udenfor undervisningstid). Begge lokaler er udstyret med whiteboard, whiteboard interface (ToolTtribe), og computer projector. Raphsody (IHA har licens). Et avanceret case værktøj med kodegenerering og model simulerings facilliter. Rhapsody er dedikeret til modellering af realteids systemer. IHA har en University license med 30 samtidige brugere. Der er ofte den misforståelse at der ikke kan bruges klasse- og sekvensdiagrammer til systemer der skal implementeres i C. Disse systemer kan sagtens modellers med klasse- og sekvensdiagrammer, men kan selvfølgelig ikke implementeres med class, private og public begreberne. Der gives i [UMLLIGHT] et glimrende eksempel på et minutur der modelleres med klasse- og sekvensdiagrammer, og efterfølgende er vist implementeringen i henholdsvis C og C++. Version 1.4 side 21

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 13. Adrætte processer Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i OOM Projektvejledning

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling...

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling... Model og metode til programudvikling 2004 minimodul 11: Struktureret/Systematisk System Udvikling Kursusholder: Ove Andersen Om undertegnede... Ove Andersen, civ. ing., 1989, ph.d. 2003 arbejdet på diverse

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30 Velkommen til Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos 14. september 2012, 9.30 12.30 Flemming Hansen, IT innovation e-mail: flemming.hansen@it-innovation.dk Kravspecifikation i softwareudvikling,

Læs mere

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003 Tendenser inden for systemudviklingsrocesser Den Danske Advantage Gen Brugergrue Den 13. marts 2003 Agenda Rational Unified Process (RUP) Princier og Best Practices Faser, iterationer og disciliner Roller,

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Operationalisering af Agil udvikling. Implementering af Agile principper i dagligdagen vha. effektive værktøjer

Operationalisering af Agil udvikling. Implementering af Agile principper i dagligdagen vha. effektive værktøjer Operationalisering af Agil udvikling Implementering af Agile principper i dagligdagen vha. effektive værktøjer Indhold Den Agile bevægelse Praktiske udfordringer ved Agile og Lean projekter Værktøjer på

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn CURRICULUM VITAE Personlige oplysninger Navn Fødselsår 1964 LinkedIn Michael Alrøe http://www.linkedin.com/in/alroe Uddannelse 1988 Dataingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1985 Student (Matematik/Fysik),

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen Systemudviklings projekt Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen 8. Juni 2009 Forord Denne rapport er skrevet på 4. semester på datamatiker uddannelsen. Rapporten

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen! Knas med udviklingsprojekterne? terativ udvikling kan være løsningen! f Cap Gemini: Direktør Carsten Sennov, carsten.sennov@capgemini.dk Chefkonsulent Lennart Klamer, lennart.klamer@capgemini.dk Chefkonsulent

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

CarAPP. Ronni Hansen, Jesper Jensen, Jonas Kristensen og Mads Nielsen

CarAPP. Ronni Hansen, Jesper Jensen, Jonas Kristensen og Mads Nielsen CarAPP Ronni Hansen, Jesper Jensen, Jonas Kristensen og Mads Nielsen Titelblad Overskrift: Udarbejdet af: CarAPP Ronni Hansen, Jesper Jensen, Jonas Kristensen, Mads Nielsen Projektperiode: 23-11-2012 til

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

RMS PROCESMODEL CAP DETTE DOKUMENT BESKRIVER VORES SKRÆDDERSYEDE PROCESMODEL. MODELLEN. 18-09-2007 Udgivelsesdato. Oprettelsesdato. Sprog.

RMS PROCESMODEL CAP DETTE DOKUMENT BESKRIVER VORES SKRÆDDERSYEDE PROCESMODEL. MODELLEN. 18-09-2007 Udgivelsesdato. Oprettelsesdato. Sprog. PROCESMODEL RMS DETTE DOKUMENT BESKRIVER VORES SKRÆDDERSYEDE PROCESMODEL. MODELLEN BYGGER PÅ XP OG SCRUM, KRYDDERET MED LIDT GODT FRA UP. CAP Oprettelsesdato 18-09-2007 Udgivelsesdato Baseret på Workshop

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling 1 Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling v. Ib Havn Min første computer 2 Sådan startede det 3 Kort om DSE A/S Start 1981 som Dansk System Elektronik A/S Integration

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

En præsentation af Primavera Risk Analysis

En præsentation af Primavera Risk Analysis En præsentation af Primavera Risk Analysis Vælg i menuen: Om West Soft Om Oracle Primavera Alment om Risk Analysis Vores forretningsidé er at tilbyde vores kunder Forbedret projekt- og porteføljestyring

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

It-kontrakter iterative forløb

It-kontrakter iterative forløb It-kontrakter iterative forløb v/ Nicolai Dragsted Bender von Haller Dragsted Århus, den 1. april 2009 Indledning 2 Vandfaldsmodellen Adskilte og sekventielt ordnede faser Alle krav fastlægges i detaljer

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Grundlæggende OOA - OOD

Grundlæggende OOA - OOD Grundlæggende OOA - OOD Dette kursus henvender sig til personer, der har lille eller ingen erfaring med softwareudvikling. Med udgangspunkt i UML opbygges et solidt kendskab til softwareudviklingens kunst

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere