Budgetforslag Aktivitetsudvidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser"

Transkript

1 Juni 2015

2 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU...23 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører...24 Aktivitetsområde 27 Drifts og Service - ØKU...25 Aktivitetsområde 28: By og Miljø...26 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning...27 Aktivitetsområde 31: Jobcenter...28 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice...29 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser...36 Aktivitetsområde 34: Ældre...37 Aktivitetsområde 35: Sundhed...44 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn...57 Aktivitetsområde 42: Skoler...58 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter...63 Aktivitetsområde 44: Familier...64 Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid...66 Aktivitetsområde 46: Folkeoplysningen

3 Samlet oversigt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Budgetønsker udenfor rammen Akt. 11, Administration 11AU001 Udvidelse af antallet af kontorelever AU002 Konference - Lifesience -( Arbejdsmarkedsudvalget ) AU005 Pulje til inddragende processer m.v. i forbindelse med samskabelse AU006 Model I. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. årlig udskiftning AU007 Model II. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. samlet udskiftning AU008 Model III. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. årlig udskiftning AU009 Model IV. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. samlet udskiftning AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold Akt. 12, Ejendomme 12AU001 Bygningsvedligehold Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Køkken og Servicecenter) Akt. 28, By og Miljø 28AU001 Sikring af den kollektive bustrafik Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning Akt. 31, Jobcenter Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU001 Åben hjælp og rådgivning for unge med psykiske lidelser eller er udsatte AU002 Dialogmøde om serviceniveau på sundheds- og socialområdet AU003 Udgår maj 2015, afholdes inden for budgetrammen - Samtalegruppe til pårørende/forældre til unge med psykiske lidelser AU004 Erhvervet hjerneskade: Brugerundersøgelse af indsatsen AU005 Analyse af det specialiserede socialområde AU006 Virtuel Bostøtte til borgere i eget hjem

4 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Budgetønsker udenfor rammen Akt. 34, Ældre 34AU001 Temaaftener for pårørende til demensramte AU002 Lighed i sundhed på integrationsområdet ældreområdet AU003 Fleksible daghjemspladser AU004 Gennemførelse af udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - forudsætning for vedtagelse af 34FF AU005 Fremtidens boliger for ældre 50 Akt. 35, Sundhed, 35AU001 Borgerrettet forebyggelse mental sundhed AU002 Borgerrettet forebyggelse tobak AU003 Sundhedsfremme og forebyggelse af ulighed i sundhed i boligområde med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk AU004 Borgerrettet forebyggelse tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug AU005 Pulje til frivillige foreninger AU006 Forebyggende hjemmebesøg AU007 Bydelsmødre i Hillerød Vest AU008 Øgede udgifter til tolkebistand AU009 Nye retningslinjer for hygiejne i Tandplejen Akt. 41, Dagtilbud børn Akt 42, Skoler 42AU101 Team Danmark, etablering af idrætsskole AU102 Medfinansiering af nødvendig kompetenceudvikling AU103 Praktik i SFO, klub og skole AU104 Fremrykket faglig fordybelse/lektiecafe Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Akt. 44, Familier 44AU001 Investering i Sverigesmodellen Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU001 Driftstilskud til Frederiksborg Kulturcenter AU003 Ungecamp - Ungeindragelse AU004 Kulturmetropol AU005 Kultur og motionsløb Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU001 Genopretning af Folkeoplysningsområdet TVÆRGÅENDE: 4

5 Aktivitetsområde 11 Administrationen Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SL Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU001 udvidelse af antal kontorelever Mål, at flere unge skal have en uddannelse. Der er stor efterspørgsel på kontorelever, og med tanke på fremtidig rekruttering, ansvarlighed i forhold til de unge, og at vi får nye friske øjne på vores opgaveløsninger. Udvidelse med to ansættelser til fire ansættelser fra og ligeledes øges med to ansættelser til fire ansættelser fra , hvor vi derefter kommer i kontinuerlig drift med otte elever om året, mod tidligere fire elever (fire 1. års elever og fire 2. års elever). Vi tilbyder ansættelse efter endt elevtid, på 3 måneder som udlært, beløbet er medtaget i udvidelsen. Hillerød Kommune har modtaget mange ansøgninger, 200 i år 2014 og 233 i år Områdets budget: Kr. Flerårigt Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

6 Økonomiudvalget Akt. 31 Profitcenter: 32 Omk.sted/psp-element Initialer: Nira Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU002 Aktivitetsudvidelsesforslag 0,5 % af servicerammen Afholdelse af konference. For at støtte op omkring Hillerød Kommunes nye vision om Lifesience, beskæftigelse og erhvervsliv, foreslår Arbejdsmarkedsudvalget, at der afholdes en konference mellem udvalget, repræsentanter for erhvervslivet og C4. Jobcentret har med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets Pejlemærker/udviklingsmål om en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne allerede iværksat en række aktiviteter for at skabe en bedre dialog med virksomhederne. Formålet med en konference er, at få en dialog med erhvervslivet i Hillerød om hvad der skal til for at skabe grundlag for vækst og dermed øget beskæftigelse. Konkret foreslås det at der afholdes en konference i 2016 med deltagelse af toneangivende repræsentanter fra arbejdsmarkedets forskellige brancher, faglige organisationer og Arbejdsmarkedsudvalget. På baggrund af et oplæg om erhvervsudviklingen i Hillerød Kommune inden for de næste 5 år og de hermed forbundne krav til kvalificeret arbejdskraft, drøftes det hvordan aktørerne i samarbejde kan understøtte den ønskede udvikling. De ansøgte midler skal dække udgiften til oplægsholder, lokale og forplejning. Områdets budget: kr. Driftsudgifter 20 Driftsindtægter Drift netto 20 6

7 11AU003 og 11AU004 Udgået Økonomiudvalget 11. Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU005 Pulje til inddragende processer mv i forbindelse med samskabelse En meget væsentlig og gennemgående pointe i Hillerød kommunes nye vision Læring og Livskraft er, at dér, hvor kommunen gerne vil hen der kommer vi kun hen sammen. Begreber som at være med til at skabe, gøre det sammen, at invitere med, at stille sig til rådighed mv. er centrale i visionen. Det er med et enkelt ord gennem SAMSKABELSE, at vi skal finde nye og gode løsninger på de forskellige udfordringer. Visionen indeholder seks temaer: Natur og grønt liv, Fremtidens boliger og byliv, Aktive fællesskaber og kulturliv, Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv, Science og uddannelsesliv og Sundhed, bevægelse og aktivt liv. Centralt for en indfrielse af ambitionerne for hvert af disse temaer er det, at det vil kræve et tæt samarbejde mellem mange aktører nogle gange vil kommunen have en meget fremtrædende rolle, andre gange ikke. Visionen lægger således op til, at kommunen er åben for initiativer og idéer, at kommunen er lyttende og samarbejder bredt og på tværs. Meget sker allerede noget er nyt og uopdyrket land. For bedst muligt at kunne understøtte visionen er det nødvendigt, at der afsættes midler til at kunne facilitere møder, køre forskellige inddragende processer mv. Eksempelvis blev der udtrykt ønske om afholdelse af udvidet dialogmøde med lokalrådene til efteråret et dialogforum der ikke er afsat midler til. Andre eksempler på samskabelse inden for den kommende tid, der heller ikke er afsat specifikke midler til er bl.a. møderne omkring udviklingen af bykerneprojekterne, aktiviteter på frivilligområdet, ungeinddragelse m.m. En pulje afsat til sådanne samskabende processer vil understøtte kommunens arbejde med at indfri visionen for Hillerød kommune i fremtiden. Områdets budget: Der er generelt ikke afsat midler til dette formål. Med mindre det specifikt er indtænkt i et projekt og der er bevilget midler særligt til processen, så er der ingen midler til eksempelvis afholdelse af møder med lokalråd, lancering af visionen, møder med borgere/frivillige i det hele taget. Flerårigt Hillerød Kommunes Vision Læring og Livskraft. 7

8 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

9 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU006 Model I. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 3 års cyklus med årlig udskiftning. Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som bl.a. er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra Planen er at alle PCére udskiftes i en takt således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 3 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model I. Fordel: Udgiften til den løbende udskiftning indgår hvert år i budgettet med et ensartet beløb, således at udgiften fordeles jævnt. Ulemper: Indtil ordningen er fuld indført vil komme bærbare på rådhuset som er mere end 3 år gamle, denne ordning vil ikke give en ensartethed i udstyr på hele rådhuset, og der vil ikke kunne garanteres at alle har samme model bærbar, som passer i samme dockingstation. Der vil være en øget udgift i forbindelse med omflytninger på rådhuset, når ikke alle arbejdspladser er ens. Økonomi: 1,4 mio. kr. årligt når udskiftningstakten er implementeret. Da der ikke har været økonomi til at udskifte 1/3 af PCérne i 2015 vil udgiften i 2016 og 2017 blive lidt højere end den fremadrettede udgift fra Områdets budget: Der er ikke afsat budget til formålet. Flerårig 9

10 Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

11 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU007 Model II. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 3 års cyklus med samlet udskiftning Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. Afdelinger der fraveg standardløsninger har selv finansieret udstyr. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra Planen er at alle pc ere skal udskiftes hver 3. år, således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 3 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model II. Fordel: Fleksibel løsning som sikrer med ens PCére og dockingstatiner på hele rådhuset, så alle kan flytte rundt uden at få problemer med manglende overensstemmelse mellem PC og dockingstation. Ulempe: Dyrere løsning, da der hvert 3. år skal afsættes et større budget til formålet Økonomi: 4,2 mio. kr. hver 3. år Der er i 2015 udskiftet knap 1/3 af rådhus PCérne, hvorfor der i 2016 alene skal afsættes budget til udskiftning af den resterende del svarende til 3,0 mio. kr. og herefter til fuld udskiftning af alle PCére i Områdets budget: Der er pt ikke afsat budget til formålet. Flerårig 11

12 Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

13 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU008 Model III. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 4 års cyklus med årlig udskiftning. Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som bl.a. er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra Planen er at alle PCére udskiftes i en takt således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 4 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Udgiften til anskaffelse af de enkelte PCére vil stige, da de nu skal skiftes hver 4. år, og derfor skal leveres med et bedre batteri og en 4 årig serviceaftale. Udgiften til en PC som skal holde i 4 i år vil stige med 1150 kr. pr. PC. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model III. Fordel: Udgiften til den løbende udskiftning indgår hvert år i budgettet med et ensartet beløb, således at udgiften fordeles jævnt. Ulemper: Indtil ordningen er fuld indført vil komme bærbare på rådhuset som er mere end 4 år gamle, denne ordning vil ikke give en ensartethed i udstyr på hele rådhuset, og der vil ikke kunne garanteres at alle har samme model bærbar, som passer i samme dockingstation. Der vil være en øget udgift i forbindelse med omflytninger på rådhuset, når ikke alle arbejdspladser er ens. Økonomi: 1,211 mio. kr. årligt når udskiftningstakten er implementeret. Da der har været økonomi til at udskifte lidt mere end 1/4 af PCérne i 2015 vil udgiften i 2016, 2017 og 2018 blive lidt lavere end den fremadrettede udgift fra Områdets budget: Der er ikke afsat budget til formålet. 13

14 Flerårig Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

15 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU009 Model IV. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 4 års cyklus med samlet udskiftning Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. Afdelinger der fraveg standardløsninger har selv finansieret udstyr. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra Planen er at alle pc ere skal udskiftes hver 4. år, således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 4 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Udgiften til anskaffelse af de enkelte PCére vil stige, da de nu skal have en levetid på 4. år og derfor skal leveres med et bedre batteri og en 4 årig serviceaftale. Udgiften til en PC som skal holde i 4 i år vil stige med 1150 kr. pr. PC. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model IV. Fordel: Fleksibel løsning som sikrer med ens PCére og dockingstatiner på hele rådhuset, så alle kan flytte rundt uden at få problemer med manglende overensstemmelse mellem PC og dockingstation. Ulempe: Dyrere løsning, da der hvert 4. år skal afsættes et større budget til formålet Økonomi: 4,844 mio. kr. hver 4. år Der er i 2015 udskiftet lidt mere end 1/4 af rådhus PCérne, hvorfor der i 2016 alene skal afsættes budget til udskiftning af den resterende del svarende til 3,46 mio. kr. og herefter til fuld udskiftning af alle PCére i Områdets budget: Der er pt ikke afsat budget til formålet. 15

16 Flerårig Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

17 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hbri Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 11AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning. X For at kunne prioritere, at gennemføre lokalplanlægning for private ejendomme, har Økonomiudvalget siden primo 2013 nedprioriteret lokalplaner for kommunale ejendomme på den gule liste (oversigten over kommunale ejendomme, som kan afhændes). Efterspørgslen på lokalplaner til privat byggeri er fortsat stor og formodentlig fortsat stigende, hvorfor omdannelsen af kommunale ejendomme og arealer nedprioriteres. Anlægsindtægter forsinkes, ejendomme står og forfalder og medfører unødvendige driftsudgifter. Samtidigt har det en negativ indvirkning på lokalområdet, at bygninger står tomme. Ved Baunegården i Alsønderup er i kommuneplanen udlagt et rammeområde, TS.AL.B7, til tæt-lave boliger. En lokalplan vil muliggøre salg og realisering, som også kan støtte Alsønderup Skoles elevgrundlag. Salg af P-hus Torvet kan fremmes ved at muliggøre boligbyggeri ovenpå P-huset. Det kræver en lokalplan. Pt. er der 3 tomme daginstitutioner på henholdsvis Th. Petersensvej 23 i Gørløse, Smedievej 1 i Østbyen, og Thurasvej 4 i Vestbyen. Det kræver en lokalplan, for at de kan ombygges til boliger, alternativt nedrives og udstykkes i 3 villagrunde. De 3 ejendomme skønnes at kunne indbringe en anlægsindtægt på mellem 4,5 og 6 mio.kr. Th. Petersensvej og Smedievej bruges midlertidigt som flygtningeboliger på dispensation( max 5 år), men en lokalplan vil muliggøre boliganvendelse permanent og gøre ejendommene klar til efterfølgende salg. Desuden lokalplanlægges de kommunale ejendomme, som fx Kirsebærbakken og Åmosevej til almene boliger, og Markedspladsen i forbindelse med udbud til hotel og dagligvarebutik. Det foreslås at projektansætte en byplanlægger i 2 år til at gennemføre lokalplaner for kommunale ejendomme. Områdets budget: Direktionens forslag Det er nødvendigt at få lokalplanlagt og solgt de overflødige ejendomme for, at kunne høste den budgetlagte besparelse på porteføljen (akt. 12) i henhold til porteføljestartegien. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

18 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Omkostningssted/pspelement X Initialer: NR 11AU011 Erhvervsnetværk og branding - Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold Siden 2011 har Hillerød Kommune gennem Hillerød Elite Idræt haft en Sølvpartneraftale med Nordsjælland Håndbold på kr. Denne partneraftale overgik i 2013 til Økonomiudvalgets område, da der bl.a. var tale om branding af kommunen. Hillerød kommune har til dækning af sæson 2013/2014 og 2014/2015 afsat årligt kr. Hillerød, Gribskov og Helsingør har haft enslydende aftaler, der udover branding af Nordsjælland blandt andet også opfattede events, arrangementer på skoler og lignende. Nordsjælland Håndbold har i sæson 2014/2015 spillet i den næstbedste række, men rykker op igen til sæson 2015/2016. I forbindelse med budget 2015 blev der i Hillerød ikke afsat midler til at fortsætte aftalen med Nordsjælland Håndbold og aftalen udløber derfor pr. 1. juli Gribskov og Helsingør Kommuner har tilkendegivet at de ønsker at videreføre aftalerne og indgå en aftale som guldpartner til en pris på kr. pr. kommune. Hillerød Elite Idræt har tilbudt, at de igennem sponsorater i 2015 og 2016 kan indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Hillerød Kommune kan finansiere halvdelen af udgiften til guldpartneraftalen. Det betyder, at Hillerød Kommune skal yde et tilskud til Hillerød Elite Idræt på kr. i 2015 og kr. i Fra 2017 vil Hillerød Kommune skulle dække hele udgiften på kr. Med den foreslåede aftale får Hillerød Kommune bl.a. adgang til Nordsjællands Håndbolds erhvervsnetværk, som er det største netværk for virksomheder i Nordsjælland. Netværket har indtil videre være et rigtig godt forum for Jobcentret, til at komme i kontakt med alle typer virksomheder. Jobcentrets deltagelse i netværket er med til at blåstemple samarbejdet mellem virksomheder og jobcentrets virksomhedskonsulenter, og virksomhedskonsulenterne oplever en større imødekommenhed, når der rettes henvendelse til diverse virksomheder i netværket. Samtidig giver deltagelsen i netværket virksomhedskonsulenterne en unik mulighed for løbende at opdatere sin viden om de deltagende virksomheder og erhvervslivet generelt. Samtidig faciliteter Nordsjælland Håndbold Dygtige Unge, en mentorordning for unge mennesker som har udfordringer med at komme i uddannelse eller i arbejde, som bruges af Jobcentret i den målrettede indsats for at motivere de unge til at tage en uddannelse. Nordsjælland Håndbold peger herudover på følgende argumenter for at Hillerød Kommune skal indgå en aftale: Hillerød og Nordsjælland har behov for at blive synliggjort i det øvrige Danmark. At have et tophold i Danmarks nationalsport nr. 2 giver synlighed og omtale. Sport/Idrætspræstationer er et stærkt middel til at fastholde byer i folks bevidsthed. Hillerød er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Nordsjælland Håndbold er med til at sætte fokus på Frederiksborgcenteret ikke mindst som centrum for idrætsbegivenheder. Hillerød Kommune opfører ny multihal i forbindelse med Frederiksborgcenteret. Udgiften i 2015 vil skulle finansieres indenfor rammen og indgå i budgetopfølgning Investeringen i Nordsjælland Håndbold skal ses i et langsigtet perspektiv og det anbefales derfor at der afsættes midler i budget 2016 og i årene fremover til at indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland 18

19 Håndbold. Områdets budget: Flerårigt Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

20 Aktivitetsområde 12 Ejendomme Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 12AU001 Bygningsvedligehold X Der er på vedligeholdelsesområdet et eftersæb, hvilket betyder at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav fra brandmyndigheder og opgaver hvor der er risiko for personskade, f.eks. hul i indhegning i en daginstitution. Hvor det er muligt ud fra et økonomisk synspunkt, igangsættes aktiviteter, hvor der er stor sandsynlighed for følgeskade, eller hvor der allerede er sket følgeskade, f.eks. fugt der har medført skimmelsvamp, reparation af tag, hvor der er vandskade. Ud fra nuværende budget er det ikke muligt at igangsætte vedligeholdelsesaktiviteter, som er identificeret som følgeskade, hvorfor mængden af akutte opgaver stiger og fortsat vil stige ud fra nuværende budget. Efterslæbet på vedligehold kan ikke indhentes med de nuværende midler afsat til vedligehold. For at afvikle efterslæbet anbefales det, at hæve budgetniveauet fra 2016 og frem. Områdets budget: kr. Forvaltningens forslag Aktivitetsudvidelsen bør løbe ud over årene

21 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

22 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 22

23 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 23

24 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 24

25 Aktivitetsområde 27 Drifts og Service - ØKU Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 25

26 Aktivitetsområde 28: By og Miljø Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: JATI Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 28AU001 Sikring af den kollektive bustrafik I den videre proces afdækkes, hvad der skal til for at sikre den kollektive busbetjening. Områdets budget: Genereret af ny lov om trafikselskaber og omfordeling af bustrafikken og tværkommunale linjer, der kan få lokal betydning for drift af bustrafik Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere