Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report The Investment Fund BPT Nordic Annual Report Baltic Property Trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust"

Transkript

1 Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1

2 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen BPT Nordic c/o BI Management A/S DK-2100 København Ø Denmark Tel Fax BI Management A/S is a part of the BankInvest Group CVR-nr. CVR no Bestyrelse Board of Directors Teddy Jacobsen, formand chairman Jørgen Giversen Troels Gunnergaard Direktion Executive Board BI Management A/S, Christina Larsen Investeringsrådgiver Financial Advisor BPT Asset Management A/S Revisor Auditor KPMG, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 DK-2000 Frederiksberg Denmark Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Depotbank Custodian Bank Skandinaviska Enskilda Banken A/S Landemærket 10 DK-1119 København K Denmark Layout Layout Kandrups Bogtrykkeri 2

3 Indhold Contents Indholdsfortegnelse Contents Side Ledelsesberetning Management s report Ledelsespåtegning Management s statements Revisionspåtegning The Independent auditor s report Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Resultatopgørelse Income Statement Balance Balance Sheet Noter Notes Hoved- og nøgletal Key figures and ratios Specifikation af værdipapirbeholdning Securities, Specification Børsmeddelelser og finanskalender Stock exchange announcements and financial calender The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

4 Ledelseberetning Management s report 2007 blev et dårligt år for investeringer i børsnoterede ejendomsselskaber og BPT Nordic gav et afkast på 17,7% efter udbetaling af udbytte og -23,1% målt på NAV. Til sammenligning faldt det europæiske ejendomsindeks med 26,1% inkl. udbytter was a bad year for investment in listed property companies and BPT Nordic lost 23.1 per cent measured according to NAV. By way of comparison, the European property index dropped by 26.1 per cent incl. dividend. Indekssammensætningen af BPT Nordic Index, som BPT Nordic afspejler, tilsiger at hovedparten af indtjeningen skal komme fra investeringer i kommercielle ejendomme. Dette har betydet, at faldet har været lidt mindre end for de generelle ejendomsrelaterede indeks. Baggrunden for faldet skal ses i lyset af en forventning om en afdæmpning af væksten pga. renteforhøjelser fra den Europæriske Central Bank og fra 2. halvår også en ganske kraftig kreditkrise, hvor det må forventes, at nogle af selskaberne kan få vanskeligt ved at refinansiere kortfristede lån til attraktive betingelser og få finansieret nyt byggeri uden forudgående salg. The index composition of BPT Nordic Index, which is reflected by BPT Nordic, dictates that the majority of earnings must come from investments in commercial properties. This means that the drop has been slightly less significant than for the general property-related indexes. The drop should be seen in the light of an expectation that growth will slow down due to interest rate increases from the European Central Bank and, from the last six months, also a rather intense credit crisis in connection with which it must be expected that some of the companies may find it difficult to refinance short-term loans on attractive terms and finance new construction projects without prior sale. Kreditkrisen blev udløst af Subprime långivningen i USA, men har siden bredt sig globalt, hovedsageligt pga. den kraftige udlånsstigning, der har været de seneste år, som følge af et fordelagtigt finansieringsmiljø. The credit crisis was triggered by the subprime lending in the United States but it has since spread globally, mainly due to the steep increase in lending in recent years as a result of a favourable financing environment. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 De nordiske økonomier udviste i 2007 en pæn økonomisk vækst. Norge og Finland havde en vækst på henholdsvis 5,6% og 4,0%, Sverige var lidt lavere med 2,7% og Danmark svagest med 1,7%. Stigningerne på energi og fødevarer, sammenholdt med lønudviklingen pga. den lave arbejdsløshed har dog medført en stigende inflationsfrygt. I 2007 var inflationsudviklingen dog forholdsvist behersket med 2,5% for Finland, 2,2% for Sverige, 1,7% for Danmark og 0,7% for Norge. For forretningsejendomme er afkastet og tomgangen fortsat ned i 2007, dvs. prisen på ejendomme er steget, men på boligejendomme har priserne i løbet af 2007 været stagnerende og i Danmark svagt faldende. Distribution og administration I 2007 blev BPT Nordic omdannet til en investeringsforening, hvilket vurderes at være et godt grundlag for i 2008 at få etableret distributionsaftaler med udvalgte detailbanker, således at foreningen kan udvide sit investeringsgrundlag. Der vil i begyndelsen af 2008 blive arbejdet på dette. Afkast Foreningens indre værdi (NAV) udgjorde 146,56 den 31. december 2007 pr. bevis mod 190,52 den 31. december Dette svarer The Nordic economies displayed a decent economic growth in Norway and Finland had a growth of 5.6 per cent and 4.0 per cent respectively. Growth in Sweden was a bit lower with 2.7 per cent and Denmark saw the lowest growth with 1.7 per cent. However, the increases in energy and foodstuff prices compared to the development in wages and salaries due to the low unemployment rate have lead to a growing fear of inflation. However, in 2007 the inflation development was relatively modest with 2.5 per cent for Finland, 2.2 per cent for Sweden, 1.7 per cent for Denmark and 0.7 per cent for Norway. For commercial properties, yield and idling have continued downwards in 2007, which means that property prices have increased, but prices for housing properties have been stagnant during 2007 and have been decreasing slightly in Denmark. Distribution and administration In 2007, BPT Nordic was converted into an investment association, which is assessed to be a good basis for establishing distribution agreement with selected retail banks in 2008 so that the association can expand its investment basis. An effort will be made to obtain this at the beginning of Return The association s equity value (NAV) was on 31 December

5 The associations key figures and ratios are stated on page 20. Development in the portfolio in 2007 The only positive contribution came from the investment in the Norwegian company Steen & Strøm, which made up 8.5 per cent of the portfolio. The share rose by 19.8 per cent when the Norwegian investment company Canica acquired the company. The loss in the Danish Nordicom, which has a weight of 6.1 per cent, was limited to 1.2 per cent since the Icelandic Baugur acquired a major position (approx. 33 per cent), which created rumours of a takeover. At the end of the year Baugur sold the position to FL Group, which is another Icelandic company. Norway and Denmark had the best performance on a country basis as a result of the takeover of Steen & Strøm as well as the rumours regarding Nordicom. The most negative contribution came from Finland where the 3 companies, Citycon, Sponda and Technopolis, all lost more than 20 per cent. In Sweden, some of the shares fell by more than 20 per cent as well. This was in line with many other European companies and it was due to the higher interest rate level and thus the discounted cash flow rate. Risk Investing in equities involves risk. The fluctuations in the net value of the funds certificates can be relatively significant due to, among other, company specific issues, market related issues and general political conditions. In additions to these scenarios an event related risk such as terror, war and nature catastrophes can come into play.for further descriptions please see the prospectus for BPT Nordic. Expectations for 2008 In the future, the idling percentage is expected to be at a relative low, stable level with stable earnings for quality properties with a good location. However, the yield and idling percentage will probably incretil et fald på 23,1% eksklusiv ordinært udbytte for 2006 på samlet DKK 10,5. Inklusiv dette udbytte udgjorde afkastet -17,7 % for Afkastet for 2006 var til sammenligning på 34,3% excl.udbytte og 43,8 % inkl. udbytte. Årets resultat blev t.kr , mod et overskud på t.kr for Foreningens totale formueværdi den 31. december 2007 var t.kr , hvilket svarer til et fald på 25,3%. Foreningens emitterede/indløste andele for t.kr Foreningens hoved- og nøgletal er anført på side 20. per certificate compared to on 31 December This corresponds to a decrease of 22.8 per cent excluding ordinary dividend for 2006 of a total of DKK.t Including this dividend, the return amounted to per cent for By way of comparison, the return for 2006 were 34.3 per cent without dividend and 43.8 per cent with dividend. The loss for the year was DKK.t 10,667, compared to a gain of DKK.t for The associations equity value 31 December 2007 was DKK.t , which corresponds to a decrease of 25.3 per cent. The association issued/redeemed new shares of DKK.t Udviklingen i porteføljen i 2007 Det eneste positive bidrag kom fra investeringen i det norske selskab Steen & Strøm, der udgjorde 8,5% af porteføljen. Aktien steg 19,8%, da det norske investeringsselskab Canica opkøbte selskabet. Tabet i danske Nordicom, der havde en vægt på 6,1% blev begrænset til 1,2%, eftersom islandske Baugur opkøbte en større position (ca. 33%), hvilket skabte rygter om en overtagelse. Sidst på året solgte Baugur positionen til FL Group, et andet islandsk selskab. Norge og Danmark klarede sig bedst på landebasis på baggrund af overtagelsen af Steen & Strøm samt rygterne mht. Nordicom. Det mest negative bidrag kom fra Finland, hvor de 3 selskaber, Citycon, Sponda og Technopolis, alle tabte mere end 20%. Også i Sverige faldt nogle af aktierne med mere end 20%. Dette var på linje med mange andre europæiske selskaber og skyldtes det højere renteniveau og dermed tilbagediskonteringsrenten. Risiko Der er risiko ved at investere i aktier. Der kan ske relativt store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). For yderligere beskrivelse henvises til BPT Nordic prospekt. Udlodning Der udloddes 24,00 DKK for regnskabsåret 2007 Forventninger til 2008 Tomgangsprocenten forventes fremover at være på et relativt lavt, stabilt niveau med stabil indtjening for kvalitetsejendomme med en god beliggenhed. Derimod vil yield og tomgangsprocenten sandsynligvis stige svagt i øvrige områder. Dette betyder et mindre attraktivt afkast på nybyggeri og renoveringer og dermed faldende aktivitetsniveau. Da de generelle udsigter for de nordiske økonomier The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

6 fortsat er robuste, specielt sammenlignet med de central europæriske lande, forventes det dog ikke at blive voldsomt. Til gengæld vil boligbyggeriet udvise et pænt fald i byggeaktiviteten og det vil blive svært at opretholde en tilfredsstillende indtjening herfra. Dette har dog i en vis grad allerede afspejlet sig i aktiekurserne. Efter faldet i 2007 vurderes investeringer i ejendomsrelaterede selskaber til at være svagt positivt, men med meget store forskelle på enkeltselskaberne afhængig af selskabernes risiko og finansieringsprofil. Kreditkrisen, som er afledt af den amerikanske subprime krise, betyder et øget spænd i udlånsrenten afhængig af kundernes kvalitet. På den anden side vil den lavere vækst medføre et fald i de officielle renter. Det forventes således, at finansieringsomkostningerne for sektoren vil være svagt stigende. I løbet af 2008 eller 2009 vil der igen være behov for en øget aktivitet i ejendomssektoren grundet en robust økonomisk vækst, nye energi krav og den fortsatte tilflytning til større byer. Dette vil øge interessen for investeringer i børsnoterede ejendomsselskaber og aktiekurserne på børsnoterede ejendomsaktier forventes at stige pga. den øgede aktivitet i løbet af Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til idag ikke indtrådt forhold, som påvirker ændringen af årsrapporten. Generalforsamling afholdes den 8. april 2008 kl i Bredgade 23 A, 3. sal, København. ase slightly in other areas. This means less attractive proceeds on new construction and renovation and thus a declining activity level. Since the general prospects for the Nordic economies are still robust, especially compared to the Central European countries this is not expected to be significant. However, there will be a decline in construction activity on the housing construction market and it will be difficult to maintain satisfactory earnings from this sector. This is already reflected in the share prices to a certain degree. After the drop in 2007, investments in property-related companies are assessed to be slightly positive but with very large differences between the individual companies depending on the companies risk and financing profile. The credit crisis, which arose as a result of the American subprime crisis, means an increased spread in the lending rate depending on the quality of the customers. However, the lower growth will lead to a fall in the official interest rates. Thus, it is expected that the financing costs for the sector will be increasing slightly. In 2008 and 2009 there will once more be a need for increased activity in the property section due to continued strong economic growth, new energy requirements and the continued move to the major cities. This will increase the interest in investments in listed property companies and share prices of listed property shares are expected to increase due to the growing activity in 2008 Events after the end of fiscal year There has been no events from the status date and until today, that will effect the assessment of the annual report. Bestyrelses og direktions ledelseshverv fremgår af årsrapporten på side 19. The general meeting is held on 8 April 2008 at in Bredgade 23 A, 3rd fl., Copenhagen. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Fem største poster / Five largest holdings Papir Pct. af formuen / Percent of association equity Jeudan A/S (Finans) 17,1% Nordicom A/S (Finans) 10,5% Hufvudstaden AB (Finans) 9,4% Norwegian Property ASA (Finans) 9,2% Sponda OYJ (Finans) 9,1% Antal aktier / Number of securities: 13 Other managerial positions of the Board of directors and executive Board is started in page 19. Lande fordeling / country distribution Country Pct. af kapitalandele / Percent of securities Sverige / Sweden 41,5% Finland / Finland 19,7% Norge / Norway 9,3% Danmark / Denmark 29,5% 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Investeringsforeningen BPT Nordic for regnskabsperioden 1. januar 31. december Management statement The Board of Directors and management have today reviewed and approved the annual report for BPT Nordic for the period 1 January 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The board of directors and the management hereby declare that the annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act and the Copenhagen Stock Exchange financial reporting requirements for investment funds. In our opinion, the annual report has been prepared in accordance with appropriate accounting policies so as to give a true and fair view of assets, liabilities, financial position and result as well as cash flow of the fund. København, den 11. marts 2008 The annual report is recommended for approval at the Annual General Meeting. Bestyrelse Copenhagen, 11. March 2008 Teddy Jacobsen Formand Jørgen Giversen Næstformand Troels Gunnergaard Bestyrelsesmedlem Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

8 Den uafhængige revisors påtegning The Independent auditor s report Til medlemmerne i Investeringsforeningen BPT Nordic Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen BPT Nordic for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. To the members of Investeringsforeningen BPT Nordic We have audited the annual report of Investeringsforeningen BPT Nordic for the financial year 2007, which comprises the statement by Management on the annual report, Management s review, accounting policies, income statement, balance sheet and notes. The annual report has been prepared in accordance with the Danish Act on Investment Associations and Special-Purpose Associations and Other Collective Investment Undertakings etc. Management s responsibility for the annual report Management is responsible for the preparation and fair presentation of this annual report in accordance with the Danish Act on Investment Associations and Special-Purpose Associations and Other Collective Investment Undertakings etc. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of an annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Auditors responsibility and basis of opinion Our responsibility is to express an opinion on this annual report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual report is free from material misstatement. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual report. The procedures selected depend on the auditors judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the investment association s preparation and fair presentation of the annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the investment association s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the annual report. 8

9 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit did not result in any qualification. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Opinion In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the investment association s financial position at 31 December 2007 and of the results of its operations for the financial year 2007 in accordance with the Danish Act on Investment Associations and Special-Purpose Associations and Other Collective Investment Undertakings etc. København, den 11. marts 2008 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Bender Statsautoriseret revisor Helle Gundesen Statsautoriseret revisor The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

10 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten for Investeringsforeningen BPT Nordic er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er i forhold til årsrapporten for 2006 tilpasset det forhold at foreningen pr. 1. januar 2007 er blevet godkendt som investeringsforening af Finanstilsynet og som følge heraf skal aflægge regnskab efter Finanstilsynets regelsæt. The annual report for the fund BPT Nordic has been prepared in accordance the legislation for investment funds, special funds and collective investment funds etc. and the provision for financial annual reports for investment funds and special funds etc. The accounting policies has been adjusted com-pared to the 2006 annual report as the fund as per January 2007 has been converted into a listed investment fund under supervision of the Danish FSA, as a consequence the funds annual report has been prepared in accordance with FSA guidelines. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Tidligere aflagde foreningen regnskab efter Årsregn-skabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder og de regler, der er gældende for foreninger noteret på Københavns Fondsbørs, herunder de danske regnskabsvejledninger. Ændringerne har alene betydning for opstilling af resultatopgørelse, balance og noter samt regnskabsposters benævnelse og anførte hoved- og nøgletal. Årsrapporten aflægges i DKK mod tidligere EURO, som følge af at foreningen har ændret denominering fra EURO til DKK. Sammenligningstallene er omregnet fra EURO til DKK, ved anvendelse af valutakursen ultimo Ændringerne har ikke påvirket årets resultat eller formue. Rapporteringsvaluta Rapporteringsvaluta er danske kroner. Previously the annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements act s provision for companies in reporting class D and the Copenhagen Stock Exchange reporting requirements for listed investment funds, including the Danish accounting standards. The implications of the above mentioned changes are limited only to the presentation of the income statement, the balance and notes, plus item names (posts), main and key figures. The fund has changed denomination, hence the annual report is presented in DKK and not EUR as previously presented. The figures for 2006 are changed from EUR to DKK by using the currency spot rate. There are no ramifications of the changes on the funds yearly result or members equity Reporting currency The reporting currency is Danish kroner. 10

11 Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Recognition and valuation Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to the fund and the asset can be valued with reliability. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognized in the balance sheet when, as a result of a previous event, the fund has a legal or factual liability and it is probable that future economic benefits will flow from the fund and the liability can be valued with reliability. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition assets and liabilities are valued at cost. Assets and liabilities are subsequently valued as described for each individual item below. Ved børskurs samt valutakurs på balancedagen forstås GMT 1600 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster og -tab. Resultatopgørelse Stock market price and exchange rate at the balance sheet date shall mean GMT In recognizing and valuing assets and liabilities, foreseeable risks and losses occurring prior to the presentation of the annual report that confirm or deconfirm conditions existing at the balance sheet date are taken into account. Income is recognized in the profit and loss account as it is earned and costs are recognised by the amounts that relate to the financial year. Value adjustments of financial assets and liabilities are included in the profit and loss account as capital gains and losses. Renter og udbytter Renteindtægter består af årets indtjente renter af indestående i depotbank samt nettoindtægter fra aktieudlån med videre. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på valutakonti, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter m.v. Realiserede kursgevinster og -tab på kapitalandele opgøres som forskellen mellem salgsværdien fratrukket kursværdien primo eller anskaffelsesværdien såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Profit and loss account Interest and dividend Interest income consists of interest earned during the year from deposits with depositary as well as net income from share lending. Share dividend (gross) is recognized as income in the profit and loss account at the time of adoption of the dividend at the general meeting of the company distributing the dividend. Capital gains and losses Realised as well as unrealised exchange rate and capital gains and losses on currency accounts, participating interests and derivatives etc. Realised capital gains and losses on participating interests are stated as the difference between the sales value less the market price at the beginning of the year or the acquisition value if the securities have The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

12 Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger m.v., ved handel med værdipapirer i forbindelse med porteføljepleje. Handelsomkostninger afledt af køb og salg af værdipapirer i forbindelse emission og indløsning af beviser afholdes særskilt af de indeller udtrædende medlemmer, som tillæg eller fradrag til bevisernes indre værdi, hvorfor disse indregnes som emissions-tillæg eller indløsningsfradrag under formuen. been acquired during the financial year. Unrealised capital gains and losses are stated as the difference between the market price at the end of the year and the market price at the beginning of the year or the acquisition value if the securities have been acquired during the financial year. Trading costs Trading costs are stated as all direct costs ect. in connection with trading with securities linked to the portfolio management. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til en enkelt forening, er fordelt i overensstemmelse med managementaftale med BI Management A/S beregnet som en procentdel af den enkelte afdelings månedligt opgjorte formue. Trading costs from purchase and sale of securities in connection with issue and redemption of certificates are paid separately by the joining or withdrawing members as an addition to or deduction fromthe equity value of the certificates. Therefore, these are stated as an issue charge or redemption deduction under members equity. Udlodningsregulering Udlodningsregulering fra årets emissioner og indløsninger indgår i foreningens resultat til udlodning og beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission og indløsning. Administration costs Administration costs that cannot be immediately attributed to an individual fund have been distributed in accordance with management agreement with BI Management A/S, calculated as a percentage of the assets of the individual fund stated monthly. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Reguleringen vedrørende årets emissioner tillægges rådighedsbeløbet, mens reguleringen vedrørende årets indløsninger fratrækkes rådighedsbeløbet. Udlodning Foreningen foretager hvert år en udlodning i overensstemmelse med foreningens vedtægter, der blandt andet opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Foreningen skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udbyttet. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: Indtjente renter og udbytter Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti Realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end 3 år Afholdte administrationsomkostninger Udlodningsprocenten beregnes som den opgjorte udlodning (rådighedsbeløb) i procent af foreningens cirkulerende andele på balancedagen. Den beregnede udlodningsprocent nedrundes efter gældende regler til nærmeste kvarte procent eller til 0, hvis den beregnede udlodningsprocent er mindre end 1. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning overføres til udlodning næste år. Distribution adjustment Distribution adjustment from issues and redemptions during the year is included in the profit for distribution of funds and it is calculated in such a way that the distribution percentage is the same before and after issue and redemption. The adjustment regarding issues for the year is added to the amount for distribution while the adjustment regarding redemptions for the year is deducted from the amount for distribution. Distribution of dividend The Fund distribute dividend each year in accordance with the rules of the association as well as the requirements regarding minimum distribution stipulated in section 16C of the Danish Tax Assessments Act. Therefore, the recipient of the dividend, and not the fund, is liable to tax. The minimum distribution is calculated on the basis of the following during the financial year: Interest and dividend earned Net exchange rate and capital gains on bonds and currency ac counts Net capital gains on shares owned for less than 3 years Administration expenses incurred 12

13 Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under medlemmernes formue. Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssigt opgjorte udlodningsbeløb tillægges/fradrages foreningens formue. Balancen Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta optages til balancedagens officielt noterede valutakurs. Kapitalandele Aktier optages til officielt noterede børs- og valutakurser på balancedagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til skønnet dagsværdi under aktier. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til rapporteringsvaluta efter transaktionsdagens officielt noterede valutakurser. Balancen omregnes til statusdagens valutakurs. Hoved- og nøgletal Årsrapporten indeholder en række nøgletal. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse, retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. The distribution percentage is calculated as the stated distribution of dividend (amount for distribution) as a percentage of the circulating shares of the fund at the balance sheet date. The calculated distribution percentage is rounded down according to the applicable rules to the nearest quarter of a percent or to 0 if the calculated distribution percentage is less than 1. An excess positive amount for distribution is carried forward for distribution in the following year. Proposal for distribution of dividend for the financial year is included as a special item under the members assets. The difference between the net profit/loss and the amount for distribution stated for tax purposes is added to/deducted from the assets of the fund. Balance sheet Liquid assets Liquid assets in foreign currencies are recognized at the official exchange rate at the balance sheet date. Participating interests Shares are recognized at the officially quoted stock market prices and exchange rates at the balance sheet date the estimated market price. Other assets Outstanding account regarding settlement of trade consists of the value upon sale of securities as well as issues made before the balance sheet date and in respect of which settlement is made after the balance sheet date. Other debt Outstanding account regarding settlement of trade consists of the value upon purchase of securities as well as redemptions made before the balance sheet date and in respect of which settlement is made after the balance sheet date. Indre værdi Medlemmernes formue delt med cirkulerende andele på balancedagen. Udlodning i procent Udlodning til medlemmerne i procent af cirkulerende andele på balancedagen. Translation of foreign currency Transactions in foreign currency are converted into the reporting currency at the official exchange rate at the date of the transaction The balance sheet is converted at the exchange rate at the balance sheet date. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

14 Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af foreningens gennemsnitlige månedlige opgjorte formuer. Årets afkast i procent Beregnes som: Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning ( Indreværdi primo året -1) x100 Key figures and financial ratios The annual report includes a number of key figures. These are calculated in accordance with statutory order issued by the Danish Financial Supervisory Authority, guidelines from the Federation of Danish Investment Associations. Equity value The members equity divided by outstanding shares at the balance sheet date. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning X indre værdi ultimo året/indre værdi efter udlodning. Sharpe Ratio Sharpe Ratio måler afkastet af en investering i forhold til risikoen. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen). Sharpe Ratio måler således et risikojusteret merafkast. Jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt. Sharpe Ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente (merafkast) divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Sharpe Ratio beregnes så vidt muligt på basis af fem års observationer, dog som minimum på basis af 36 måneders observationer. Distribution as a percentage Distribution to the members as a percentage of circulating shares at the balance sheet date. Cost percentage Administration costs as a percentage of the fund s average assets stated monthly. Annual percentage return Calculated as: NAV at year end + reinvested dividend ( NAV at the beginning of the year -1) x100 Værdipapiromsætning, brutto og netto Værdipapiromsætning, brutto, er opgjort som det samlede provenu ved køb og salg af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Reinvested distribution of dividend is calculated as follows: Distribution of dividend x equity value at the end of the year/equity value after distribution. Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Værdipapirsomsætning, netto, er opgjort som værdipapirsomsætningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner og indløsninger. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden afspejler, hvor mange gange om året beholdningen omsættes. Den beregnes som værdipapirsomsætningen opgjort til nettoværdi i forhold til den gennemsnitlige formue, opgjort efter samme principper som ved beregning af omkostningsprocenten. Anvendelsen af nettotal medfører, at det alene er handlen i forbindelse med den løbende porteføljepleje, der måles. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissions-tillæg og maksimale indløsningsfradrag opgjort i procent. Sharpe Ratio Sharpe ratio measures the return on an investment in relation to risk. Risk is measured on the basis of historical volatility (standard deviation). The Sharpe ratio thus measures a risk-adjusted excess return. The higher the Sharpe ratio the better the investment if the excess return of the portfolio is positive. Sharpe ratio is calculated as the historical return minus the risk-free interest (excess return) divided by the standard deviation for the excess return. If possible, the Sharpe ratio is calculated on the basis of observations from five years, but as a minimum on the basis of observations from 36 months. Securities turnover, gross and net The gross securities turnover is stated as the total proceeds from purchase and sale of securities with deduction of trading costs. The net securities turnover is stated as the gross securities turnover with deduction of trading in connection with issues and redemptions. 14

15 Turnover rate The turnover rate reflects how many times in a year the portfolio is traded. It is calculated as the securities turnover stated at net value in relation to the average assets stated according to the same principles as apply to the calculation of cost percentage. Because of the use of net figures only trading in connection with the continuous portfolio management is measured. ÅOP (Yearly costs in percent) The yearly costs are calculated as the sum of the costs of administration and trading costs in percentage of the average equity with 1/7 of the sum of the maximum emissions fee and the maximum redemption fee in percent added. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

16 Resultatopgørelse Income statement (t.kr.) (t.kr.) 1 2 Renter og udbytter Interest and dividend Renteindtægter Interest income Udbytter Dividend Renter og udbytter i alt Total interest and dividend Kursgevinster og -tab Kapitalandele Capital and exchange rate gains and losses Participating interests Valutakonti Currency accounts -2 0 Øvrige aktiver/passiver Other assets/liabilities -5-1 Handelsomkostninger Trading costs Kursgevinster og -tab i alt Total capital and exchange rate gains and losses Indtægter i alt Total income Administrationsomkostninger Administration costs Resultat før skat Profit/loss before tax Skat Tax Årets nettoresultat Net profit/loss for the year Formuebevægelser Udlodningsreguleringer Capital movements Dividend adjustments Overført udlodning fra sidste år Dividend brought forward from previous year Til disposition Amount available Til rådighed for udlodning Available for distribution Udbetalt a conto udlodning On account dividend paid Foreslået udlodning Proposed dividend Overført til udlodning næste år Carried forward for distribution next year Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport 2007 Overført til formuen Transferred to assets

17 Balance Balance (t.kr.) (t.kr.) 7 Aktiver Assets Likvide midler Liquid assets Indestående i depotselskab Deposits with depositary Likvide midler i alt Total liquid assets Kapitalandele Participating interests Noterede aktier fra danske selskaber Listed shares from Danish companies Noterede aktier fra udenlandske selskaber Listed shares from foreign companies Kapitalandele i alt Total participating interests Andre aktiver Andre tilgodehavender Other assets Other amounts receivable Mellemværende vedr. handelsafvikling Outstanding account re. settlement of trade Andre aktiver i alt Total other assets Aktiver i alt Total assets Passiver Liabilities 8 Medlemmernes formue Members equity Anden gæld Other Skyldige omkostninger Costs payable Anden gæld i alt Total other debt Passiver i alt Total liabilities The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

18 Note Notes (t.kr) (t.kr) 1 Renteindtægter Interest income Indestående i depotselskab Deposits with depositary Øvrige indtægter Other income 1-2 Renteindtægter i alt Total interest income Udbytter Dividend Noterede aktier fra danske selskaber Listed shares from Danish companies Noterede aktier fra udenlandske selskaber Listed shares from foreign companies Udbytter i alt Total dividend Handelsomkostninger Trading costs Bruttohandelsomkostninger Trading costs, gross Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Covered by income from issues and redemptions Handelsomkostninger i alt Total trading costs Administrationsomkostninger Administration costs Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Direct Joint Total Direct Joint Total Honorar til bestyrelse m.v. Fees for board of directors etc Løn til direktion Remuneration for management Løn til personale Salaries for employees Revisionshonorar Auditor s fee Andre honorarer til revisorer Other fees for auditors Husleje Rent Kontorhold m.v. Office expenses etc IT-omkostninger IT costs Markedsføringsomkostninger Marketing costs Gebyrer til depotselskab Fees for depositary Andre omk. i forb. med formueplejen Other costs in connection with asset management Øvrige omkostninger Other costs Administrationsomkostninger i alt Total administration costs Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport Skat Tax Ikke refunderbar udbytteskat Non-refundable dividend tax Skat i alt Total tax Til rådighed for udlodning Available for distribution Renter og udbytter Interest and dividend Ikke refunderbar udbytteskat Non-refundable dividend tax Kursgevinster til udlodning Capital gains for distribution Administrationsomkostninger Administration costs Udlodningsreguleringer Dividend adjustments Overført fra sidste år Brought forward from previous year Til rådighed for udlodning i alt Total available for distribution

19 7 Finansielle Instrumenter Financial instruments Børsnoterede finansielle instrumenter Listed financial instruments 98,9% 99,9% Øvrige finansielle instrumenter Other financial instruments 1,1% 0,1% Geografisk fordeling er angivet i forbindelse med foreningens ledelsesberetning på side Medlemmernes formue Members equity Cirk. beviser Formue Cirk. beviser Formue Formue primo Assets at the beginning of the year Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Dividend from last year regarding circulating certificates Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Change in dividend paid due to issues/redemptions Emissioner i året Issues during the year Indløsninger i året Redemptions during the year Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Net issue charge and new redemption deduction Udlodningsregulering Dividend adjustment Overført udlodning fra sidste år Dividend brought forward from previous year Overført udlodning til næste år Dividend brought forward from previous year Foreslået udlodning Proposed dividend Overført fra resultatopgørelsen Transferred from the profit and loss account Formue ultimo Assets at year-end Bestyrelses og direktions tillidserhverv Other managerial positions of the Board of Directors and Executive Board Bestyrelse Teddy Jacobsen, formand chairman Board of Directors Borch Invest, Compsoil Danmark, DSJ Malergruppe, Gisselfeld Gods, KPC Byg Holding, CC Holding, Fonden af 1997, Investeringsforeningen Capee, Kataka A/S, det Frederiksbergske Ejendomssocietet A/S, Lån Let A/S, Selene Finans A/S. Jørgen Giversen Troels Gunnergaard Direktion Christina Larsen SETEC Danmark A/S, Beamtrust A/S. Capinordic Property Management A/S, Teschf Fond, Repræsetantskabet i Nykredit Executive Board Investeringsselskabet af 3/ A/S (næstformand deputy chairman), BI Management A/S (direktør Managing director), InvesteringsForeningsRådet - IFR (bestyrelsesmedlem boardmember). The Investment Fund BPT Nordic Annual Report

20 Hoved- og nøgletal Key figures and ratios *) Årets nettoresultat (t.kr.) Net profit/loss for the year (DKK 000) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Members assets at year-end (DKK 000) Cirkulerende andele (t.kr.) Circulating shares (DKK 000) Indre værdi Net Asset Value 146,56 190,52 141,90 Udlodning (%) Distribution of dividend (%) 24,00 10,50 8,50 Omkostningsprocent Cost percentage 1,95 2,40 1,60 Årets afkast (%) Return for the year (%) -17,67 34,30 9,50 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Market value of purchase of securities Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Market value of sale of securities Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Securities turnover, gross (DKK 000) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Securities turnover, net (DKK 000) Omsætningshastighed Rate of turnover 0,48 0,34 0,10 ÅOP Annual percentage cost 2, Sharpe Ratio **) Sharpe ratio **) *) Regnskabsperioden 12 1/2 måned **) Foreningen har haft aktivitet i 35 måneder *) Accounting period 12.5 months **) The Fund has been active in 35 month Investeringsforeningen BPT Nordic - Helårsrapport

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Foreningen The Danish European High Yield Fund f.m.b.a. Halvårsrapport 2007 Semi-Annual Report 2007

Foreningen The Danish European High Yield Fund f.m.b.a. Halvårsrapport 2007 Semi-Annual Report 2007 Foreningen The Danish European High Yield Fund f.m.b.a. Halvårsrapport 2007 Semi-Annual Report 2007 Hjemstedsadresse Registered adress Foreningen The Danish European High Yield Fund f.m.b.a. c/o BI Management

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere