Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan Temaplan for vindmøller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller."

Transkript

1 DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: , Mobil: , Dato: 29 januar 2012 Sønderborg kommune Plan & Miljø Rådhustorvet Sønderborg Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan Temaplan for vindmøller. Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for Sønderborg kommune har følgende bemærkninger til Temaplan for vindmøller. Danmarks Naturfredningsforenings Sønderborg Afdeling har tidligere kommenteret Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg kommune. Med følgende redegørelse fastholder vi de bemærkninger vi tidligere har sendt til kommunen ifm. Debatoplæg til opstilling af vindmøller og samtidigt knytte yderligere kommentarer til de fremlagte potentielle udpegninger. Det er fint at der under Project Zero arbejdes på at Sønderborg kommune skal være CO 2 neutral senest år Samtidigt med dette fornemme mål har kommunen også underskrevet biodiversitets erklæringen under Count Down 2010, nu Hvis den kommunale underskrift skal give mening må der i alle planer og projekter indbygges hensyn til den eksisterende natur, samt yderliggere at der arbejdes målrettet for forbedring af forholdene for biodiversiteten generelt. Indledende bemærkninger: Indledningsvis skal det siges at Danmarks Naturfredningsforening ønsker større vindkapacitet både på land og til havs. Foreningen peger på opstilling af vindmøller følgende steder: På havet På områder, der er domineret af store tekniske anlæg I de danske industrihavne Ved transportkorridorer det vil sige langs jernbaner og motorveje På landbrugsjord Danmarks Naturfredningsforening har også opstillet en række kriterier for, hvor vindmøller ikke bør stå: I eller op til/tæt på beskyttede naturtyper ( 3 områder) Inde for strandbeskyttelseslinjen I fredede områder I Natura 2000-områder, både på land og på hav I eller op til/ tæt på de danske skove I særligt værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen (samt regionplan ) I Regionplan udpegede uforstyrrede landskaber. Særlige hensyn til landskaber hvor der er flagermus og fugletrækruter.

2 Der er gode penge i mølleprojekterne. I VE aftalen står der at støtten til vindmøller på land er forhøjet til 0,25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balance omkostninger + 0,4 øre/kwh til grøn fond. Det vil sige at en vindmølle på 2,3 MW = 2300KW vil få 0,25kr x 2300KW x 22000timer= ,00 kr i tilskud fra PSO fonden til vindmølleejeren. Samme størrelse mølle giver 0,023kr x 2300 x timer = kr i balanceringsomkostninger. Tilskuddet til vindmølleejeren er herefter på ,00kr, og til kommunen bliver der 0,004 x 2300 x timer= ,00 kr fra Grøn fond. De danske el-forbrugere er med til at finansiere støtteordningerne til de store vindmølleprojekter via el-regningen, hvor 5 øre pr. kwh går til PSO afgiften, heraf går der 33 pct. af PSOafgiften på 5,2 øre/kwh ( Public Service Obligation ) der direkte er relateret til vindkraft. Forbrugerne og samfundet må derfor stille krav om, at vindmøllerne placeres der hvor der giver størst udnyttelse af møllens totale effekt, og ikke i områder der på forhånd er defineret som feks. Småskalalandskab, der udgør ugunstige landbaserede placeringer. Vindmøller placeret på land versus hav- placerede møller. En landbaseret vindmølle producerer ca. 25% af den maximale ydeevne, og en placering langt ude på havet vil fordoble møllens ydeevne. Samfundets tilskud til installering af vindmøller er det samme til havs som til land. Det svarer til en tabt strømproduktion på en 2 MW mølle om året på 1,5 mio. kroner, ved at den står på land i stedet for på havet. For en vindmøllepark med 3 stk 2 MW møller svarer det til et årligt samfundsmæssigt tab på 4,5 mio. kr. Antages mølleparken at kunne køre i 25 år, taler vi om et samlet samfundsmæssigt tab på 112 mio. kr. En anden ekstraomkostning ved landvindmøller er omkostninger til sundhedsvæsen og fraværsdage på grund af nabo-gener. Omfanget kendes ikke, da sundhedsstyrelsen tilsyneladende ikke er interesseret i at lave en empirisk lægefaglig undersøgelse af omfanget, men holder sig til litteraturstudier. Landvindmøller er sikkert rigtigt gode for vindmølleopstillernes pengepung. Men de er en rigtig skidt forretning for samfundet. Og en rigtig dårlig ting for naboernes sundhed. Om grøn ordning: Følgende er et klip fra planloven 18. Klima-, energi- og bygningsministeren opretter en grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land, som er net tilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller senere. Stk. 3. På grundlag af ansøgningen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og 2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Det er et åbent spørgsmål hvordan og til hvad Sønderborg kommune vælger at bruge tilskuddet fra Grøn ordning. Fra DN- Sønderborg tillader vi at pege på, at en væsentlig del af støtten bør gå til en styrkelse af de landskabsmæssige værdier i de potentielt mølle belastede områder. Vi foreslår desuden at blive taget med på råd når midlerne på et givet tidspunkt skal øremærkes til formål der har tilknytning til de i planloven bekrevne tiltag. Vindmøllecirkulæret. Det fremgår af cirkulæret at der ved planlægning for opstillingen af vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. 2

3 Omfattende hensyn til udnyttelse af vindressourcerne peger netop i retningen af, at for at få mest grøn energi for den investerede samfundskapital, bør møllerne placeres på havet. Desuden undgås naboproblemer og der er ingen belastningen af landskab og natur. Alternative måder at nedbringe Co2 belastningen: Solenergi: Vindkraft er i øjeblikket den mest effektive måde at producere alternativ energi, og nyder af den grund også fremme som CO2 neutral energi producent, selvom fremstilling, opsætning og vedligehold af møllerne kræver betydelige fossile energi ressourcer. Ud over at satse ensidigt på opstilling af store vindmøller, bør Project Zero og politikerne arbejde på at få regeringen til at gøre investeringer i solfangersystemer mere attraktive for borgerne, feks. I form af tilskud til etablering eller gunstige afregningspriser på el. Solfangeranlæg har langt fra det samme fokus i Sønderborg kommunes energipolitik som vindmøller har. Anlæg for produktion af solenergi har den fordel, at disse anlæg ikke har samme voldsomme indflydelse på landskabet, foruden at solcelle anlæg er støjfrie. Træer som CO2 lagre: Hvorfor hjælper det klimaet at plante træer? Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren. Vi kan udlede mindre CO2 og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle i forhold til klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i ved og i jordbund. Når det er lyst optager de grønne blade CO2 fra luften. Inde i bladet bliver CO2 bundet sammen med vand og lavet om til sukkerstoffet glukose. Det omdanner træet til ved, grene, frugter, blade og rødder. På den måde bliver CO2 bundet inde i træet som kulstof. Der er kun et affaldsstof og det er ilt. Project Zero bør af den grund også tænke på at plante træer og ikke kun på vindmøller. Umiddelbart er træer egenskab i form af CO2 akkumulatorer ikke på Project Zero s dagsorden, hvilket efter vores opfattelse er mangelfuldt. Beslutningstagernes viden om Mega- møllernes miljøpåvirkinger. Umiddelbart får borgerne det indtryk, at byrådet har et ret begrænset kendskab til hvordan en 150 meter høj mølle påvirker omgivelserne ift. møller på 72 meter som er de højeste vi har i dag. Der er gode eksempler på at byråd fra enkelte kommuner har gjort sig den umage, at tage ud og se på og tale med mennesker der er blevet nabo til nye Megamøller. Hvis ikke Byrådet i Sønderborg kommune har været ude at se hvordan 150 meter høje møller påvirker lokalområdet, i form af støj og landskabs påvirkninger, vil vi opfordre politikerne til at tage en tur til et af de område i landet hvor der er opstillet Megamølle. Det bør ske inden der træffes en endelig beslutning om hvor udpegningsområder for Megamøller kan ske uden det bliver til væsentlig gene for borgere, landskab og natur. Bemærkninger til debatoplægget: Det fremgår af oplæggets indledning, at Sønderborg Kommune nu har udpeget 18 potentielle områder hvor der gives mulighed for at opstille vindmøller, dog med den bemærkning at udpegningerne ikke automatisk sikrer at der kan opstilles møller, idet der forud for den endelige beslutning om opstilling skal udarbejdes en VVM redegørelse forud for stillingtagen til opstilling af hver mølle. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen, der beskriver planens væsentligste miljømæssige konsekvenser, foruden at der er udarbejdet en indledende miljøscreening, der indeholder konsekvensvurderinger, afværgeforanstaltninger og konklusioner for de respektive potentielle vindmølleområder. 3

4 Miljøvurdering: Indhold og formål: Planen giver mulighed for at der opstilles vindmøller, med en effekt på 2,0; 2,3 og 3,0 MW pr. mølle. Menneskers sundhed lavfrekvent støj og infrastøj. Det er betænkeligt, at man i en så tætbefolket kommune som Sønderborg vil opstille disse store vindmøller, som erfaringer andre steder i Danmark allerede har vist, vil give anledning til store gener for befolkningen fra lavfrekvent støj og infrastøj. Uagtet at den danske bekendtgørelse om støj ikke omhandler støj under 10 Hz findes den. At man så ydermere vil benytte A- filter ved måling/vægtning, der stort set fjerner støj fra de lave frekvenser, er kritisabelt. I andre kommuner har infralyd vist sig at være et problem i afstande op til 7 km fra lydkilden så med den påtænkte opstilling vil mange mennesker i Sønderborg kommunes blive berørt. Se bilag 1. Naturforhold: Trods det at der under beskrivelse af naturforhold, beskrives en lang række konsekvenser for flere af udpegningsområderne, indgår områderne alligevel i planen, også selvom der gives udtryk for at en nærmere undersøgelse af forholdene skal afgøre om der er problemer, eller om der kan tilføres afværgeforanstaltninger, vækker det undren at disse områder søges opretholdt som potentielle udpegningsområder. Udpegningen lægger beslag på nogle af de få værdifulde natur og landskaber vi har, og hvor der normalt næppe vil kunne gives tilladelse til nogen form for tekniske anlæg. Med den foreliggende temaplan må vi konstatere, at hvis det er vindmøller der er tale om, så sættes gældende regler ud af kraft. Det fremgår også af planen side 48, i afsnittet habitatarter Flagermus, at møllerne som udgangspunkt bør opstilles i åbne dyrkede landskaber uden naturelementer og ledelinjer. Der nævnes også noget om afværgeforanstaltninger, dog uden at planen kommer nærmere ind på hvad der konkret er tænkt på. Trods denne mangel opretholdes en række områder, der vil give væsentlige problemer for beskyttede truede arter, for landskabet som helhed, og tillige beslaglægge nogle af de få relativt uforstyrrede og stille landskaber vi har tilbage. Det er særligt områderne: 1. Område 11. ved Elstrup Sjellerupskov 2. Område 16. ved Buskmose skov 3. Område 17. ved Kværs 4. Område 10. ved Frederiksgård 5. Område 12. ved Lavensby 6. Område 9. ved Pøl- Sydals VMPII- lavbundsområde 7. Område 18. ved Tumbøl Søndermark VMPII - lavbundsområde I miljøscreeningen er der opstillet en konsekvensvurdering for hvert udpegningsområde, samt en redegørelse for afværgeforanstaltninger. Det fremgår under afværgeforanstaltninger for alle 18 områder under natur, at der skal sikres en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. Det lyder umiddelbart flot, men der gives ikke nogen som helst bud på hvordan bevaringsstatus vil tænkes opretholdt. Tillige er det jo også problematisk når kommunen pt. ikke har ret meget kendskab til hvilke arter der findes og hvor. Det er for ringe at der sker en udpegning hvor investorer sætter sig op til at kunne realisere opsætning af vindmøller, uden der forud for fremlæggelse af planen er kendskab til arterne og deres udbredelse. Habitatarter: Det er særligt flagermus forekomster der vil blive udsat for påvirkning når der besluttes at opstille vindmøller i flere af de potentielle opstillings områder. Men også padder vil kunne blive påvirket afhængig af den indflydelse anlæg og mølleplaceringer vil få ift. mindre vandhuller, såvel som overvintrings og fourageringshabitater der findes i landskabet. 4

5 For Flagermus er det især placering i nærheden af, og hvor der indgår skov i landskabet, kystnærhed og betydelige ledelinjer, hvor der forekommer søer og moser spredt i landskabet. Det er således at kendskab til flagermus forekomster og deres udbredelse i Sønderborg kommune er meget ringe, det er derfor en betydelig risiko for, at hvis der opstilles vindmøller i de mest følsomme og potentielle flagermusområder, kan det få alvorlige konsekvenser for arten lokalt. De må derfor være selvfølgeligt at der foretages en faglig funderet undersøgelse der kortlægger flagermus forekomster i de udpegningsområder hvor sandsynligheden for forekomst af flagermus er tilstede. Undersøgelserne bør udføres som det også fremgår af planen, at ske forud for beslutninger om opstilling af møllerne. Det fremgår også at møllerne som udgangspunkt bør opstilles i åbne dyrkede landskaber uden naturelementer og ledelinjer. Med den udmeldinger er der flere af de potentielle områder der burde tages ud af planen, og det er: 1. Område 11. ved Elstrup Sjellerupskov 2. Område 16. ved Buskmose skov 3. Område 10. ved Frederiksgård 4. Område 12. Ved Lavensby 5. Område 9. ved Pøl- Sydals Der foreligger en undersøgelse af flagermus forekomst og det er rapporten: Kortlægning af flagermus i Svanninge bakker Gråsten skov og Frøslev plantage 201, udført af Carl Bro A/S, og udgivet af miljøministeriet. Se bilag 2. Forekomst af havørn: Det fremgår af temaplanen at Sønderborg kommune har til hensigt at beskytte havørnen og dens levesteder, og at hvis det kommer så vidt, at der ved detailplanlægning skal tages særlige hensyn til havørneområderne, og at observationer og afværgeforanstaltninger må bidrage til at beskytte havørnen bedst muligt. Havørnen er opført på EU s- fuglebeskyttelsesdirektiv og også opført på den danske rødliste over sårbare og truede arter. Alle danske ynglefugle er rødlistevurderet. Det vil sige at der er foretaget en ekspertvurdering af fuglearternes risiko for at uddø. Når en art er rødlistet vil det sige, at der på sigt er risiko for at den uddør i Danmark. Formålet med rødlistearbejdet er dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Danmark og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i I Biodiversitetskonventionen indgår følgende delmål: 1. at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller er truede, 2. at danne grundlag for en prioritering af naturovervågningen i Danmark 3. at skabe en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt. 4. at opfylde internationale forpligtelser overfor Biodiversitetskonventionen ved regelmæssigt at offentliggøre rødlister over naturligt forekommende, forsvundne og truede arter i dansk natur Ifølge planen side 51, er der peget på 3, områder der har interesse ift. havørn. Det er den nordvestlige del af Als, området ved Nybøl nor, Egernsund, Rinkenæs samt Høruphav og Kegnæs. Indenfor de viste havørneområdet udpeget på Nordals og Sydals er der samtidigt udpeget potentielle vindmølleområder, og de ligger alle indenfor det kritiske område ift. beskyttelse og hensyn til ørnen og det er områderne. 5

6 1. område 14, syd for Oldenor 2. område 13, nord for Oldenor 3. område 15, nord for Bundsø 4. område 9, Pøl, Sydals 5. område 8, Skovby, Sydals 6. område 7, Høruphav 7. område 5, Avnbøløsten Hvilke afværgeforanstaltninger kommunen vil realisere ift. placering af Megamøller indenfor de kritiske områder fremgår ikke af planen. Desuden bør det også indarbejdes hensyn til at havørn samt andre arter også i fremtiden, også vil have mulighed for at kunne etablere sig i Sønderborg kommune, hvor kyst, skov sø og ledelinjer i landskabet er vigtige elementer for en række fugle oa. dyr. Se bilag 2. Landskabet: Med henvisning til rapporten Store vindmøller i det åbne land- en vurdering af de landskabelige konsekvenser fremgår det at alle landskabstyper indeholder værdifulde landskaber de kulturhistoriske interesser og/eller landskabselementer som er sårbare overfor opstilling af store vindmøller, og som derfor kræver særlig stillingtagen. Storskalalandskab er de bedst egnede til opstilling af vindmøller, hvor slettelandskaber vurderes som mindre komplekse og sårbare end kyst og morænelandskaber. Store vindmøller kan ofte med fordel placeres i nærheden af større tekniske anlæg. Det kan så også konkret vurderes om generne ved opstilling af vindmøller i samspil med højspændingsledninger vil være større end generne ved at placere vindmøller i hidtil uberørt landskab. Der bør tilvejebringes en synlighedsanalyse for alle udpegningsområder, som anskueliggør projekternes visuelle influensområder for både planlæggere og borgere. Derimod er det uhensigtsmæssigt at opstille vindmøller i småskalalandskaber, bla. fordi denne landskabstype er mindre egnet til opstilling af moderne vindmølle typer. Der er flere af områderne der ligger i det såkaldte småskala-landskab, og det er områderne: 1. område 10, Frederiksgård 2. område 11, Elstrup 3. område 12, Lavensby 4. område 16, buskmose skov Ud over den relativt ugunstige placering ift. landskabets egnethed, er disse områder også kritiske ift. bilag IV arter, fugleforekomst og fugletræk. Områderne er i dag relativt uforstyrrede og stille, hvilket også er vigtige kvaliteter at fastholde. Det fremgår af kommuneplanen , at byrådet vil igangsætte en landskabsanalyse, der dels skal give et overblik over den aktuelle situation, og bør omfatte en kortlægning af natur og landskabsressourcerne, samt lokalisere landbrugsbygninger og erhvervsbygninger i det åbne land. Følgende er et klip fra kommuneplanen: For landskabet er det Byrådets mål, at : 1. De værdifulde landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. 2. Menneskeskabte forandringer i det åbne land skal ske i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne og skal om muligt medvirke til at styrke eller genoprette dem. 3. Landskabsbeskyttelsen skal ske med respekt for de internationale aftaler, som Danmark har indgået. 4. Beskytte landskabet i Sønderborg Kommune, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve smukke og markante landskaber samt områder, der er karakteristiske for kommunen. 6

7 5. Der fortsat skal være plads til nye aktiviteter i de værdifulde landskaber, og at disse skal placeres på steder eller tilpasses forholdene, så der opstår så få uønskede - eller uoprettelige - skader på landskabet som muligt. 6. Sønderborg Kommunes borgere skal have mulighed for at opleve stille landskaber uden støj og tekniske anlæg. De uforstyrrede landskaber skal derfor beskyttes mod påvirkningen af større byggeri og tekniske anlæg. Byrådet finder, at især de små, bynære landskaber er vigtige som bynære friluftslandskaber. Det er fine mål byrådet har formuleret ift. forvaltning af landskabsinteresserne. Sammenholdes disse fine mål med de interesser byrådet har fremsat i temaplan for vindmøller, er der en dyb kontrast mellem de potentielt udpegede vindmølleområder, og de mål der udtrykkes i kommuneplanen. Desuden er det også problematisk at en så ambitiøs plan som Temaplan for vindmøller lægger op til, og at der samtidigt ikke er udarbejdet eller igangsat en landskabsanalyse. Vi vil opfordre byrådet til, at de beslutninger der træffes ift. Temaplanen for vindmøller, lever op til målsætningerne der fremgår af kommuneplanen. Stilhed og uforstyrrethed: Byrådet har også fremsat mål (afsnit 6 under byrådets mål) for vigtigheden af at bevare muligheden for at opleve stille landskaber, og at de uforstyrrede landskaber derfor skal beskyttes. Det er fine ord, men det ser desværre ud til at dette mål ikke gælder når det drejer sig om placering af Megavindmøller i vores i forvejen stærkt pressede landskab. Kommentar til de potentielle udpegningsområder: Udpegnings område 10, Frederiksgård. Et af de områder der er særligt kritiske ift. hensyn til biodiversiteten er område 10, Frederiksgård/Fynshav. Den form udpegningsafgrænsningen har, ligger netop oveni en række naturområder, VMP-II lavbundarealer, Biologisk spredningskorridor og der er forekomst af bilag IV arter, flagermus, løvfrø, stor vandsalamander, og relativ nærhed til Natura 200 området Troldsmose der ligger i Nørreskoven nogle kilometer nordligt for udpegningsområdet. Området ligger også indenfor kystnærhedsafgræsningen, og er tillige vist som udpeget naturområde på Kortbilag 2, Regionplan Her har vi et af de områder i kommunen der trods afvanding mm, er sammenhængende i området mellem Asserballe Lyng og Høgebjerg, over Almsted lyng og Engemose, mosen Flæsdam, Notmark Holm og Padholm skov samt moserne nordligt for Notmark og Hundslev til Nørreskoven østligt for Østerholm. Et uforstyrret og naturmæssigt spændende landskab, der ikke findes ret mange af i Sønderborg kommune. Her har vi et område der er sårbart overfor placering af store vindmøller, og samtidigt også et område hvor politikerne kan vise handlekraft ved at vise de også er interesseret i at medvirke til bevaring af biodiversiteten i et af de mest følsomme natur og landskabs områder vi har i kommunen. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 11, Elstrup. Her har man valgt at udpege et område der grænser helt op til De små bønderskoves østlige afgræsning. Ifølge Regionplan kortbilag 1, ligger dette område indover og op til, i et landskab der er udpeget som uforstyrret landskab. Endvidere er hele området dvs. de dyrkede arealer mellem de spredte skovparceller udpeget som skovrejsningsområde, jf. kortbilag 3 Regionplan Område 11, ligger også indenfor kystnærhedszonen. Samtidigt udgør småskovene fra Nørreskoven over små skovene nord, nordøst for Sjellerup og videre over Elstrup mose til Kettingnor, en vigtigt spredningskorridor for dyr og planter. Udpegningen her bør som ved område 10, også ind tænkes hensyn til biodiversitete, herunder også hensyn til bilag IV arterne. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. 7

8 Udpegnings område 12, Lavensby. Igen et langstrakt områder de er placeret dels over dyrkede marker men også tæt på skov og det enestående landskab Tunneldalen ved Ærskov. Den nordøstlige del ligger tillige indenfor kystnærhedsafgrænsningen. Den del af udpegningsområdet der ligger indenfor kystnærhedszonen ligger tillige i udpeget værdifuldt kystlandskaber jf. Kortbilag 1, Regionplan Her er problematikken den samme som anført under område 10, det ser ikke ud til at der er ind tænkt hensyn til biodiversiteten i området, herunder også hensyn til bilag IV arterne. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 16, Buskmose. Området ligger lige vestligt for Gråsten skov hvor hele skovområdet er udpeget som natura 2000 område. Landskabet er udpeget som værdifuldt landskab jvf. Regionplan kortbilag 1. Området er også udpeget som geologisk interesseområde af enestående værdi jvf. Regionplan kortbilag 3. Placering af store vindmøller her vil være betænkeligt ift. de øvrige interesser der er i området. Område 16, er nabo til Gråsten skovkomplekset der er udpeget som Natura2000 område, og af den grund bør der udvises særlige hensyn til Megamøllernes potentiel negative påvirkning af landskab og bilag IV arter både i skoven men også i landskabet der omgiver skoven. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 9, Pøl- Sydals Område 9. ved Pøl- Sydals er for langt hovedparten er udlagt som VMPII Lavbundsområdet. I planens Retningslinjer afsnit 7.7 Vindmøller, læses der i boksen Vilkår for opstilling og vedligeholdelse af vindmøller side 19 nederst, Vindmøller må ikke opstilles i lavbundsområder, så evt. kommende naturgenopretningsprojekter af den grund forhindres. Det er derfor påfaldende at næsten hele lavbundsområdet (område 9, Pøl- Sydals) er udpeget som et potentielt udpegningsområde. De 7 møller der i dag er installeret i området står alle placeret sydøstligt ud mod kysten. Den nye udpegning giver mulighed for at placere møller i hele lavbundsområdet. Tillige ligger udpegningsområdet meget tæt på det store sommerhusområde mod vest ved Skovmose, hvilket givetvis vil give problemer dels støjmæssigt, men også ift. landskab, bilag IV arter, natur og vadefugle der i perioder raster og fouragerer på de lave enge, foruden at luftrummet er et af de steder hvor der forekommer fugletræk. Det skal bemærkes at de eksisterende 7, møller har en højde på 72 meter, og de nye indtil 150 meter, det er den dobbelte højde, hvilket givetvis vil få væsentlige konsekvenser for landskab, natur og mennesker i hele området. Udpegnings område 13, 14, 15, Holm, Oldenor og Brandsbøl. De tre potentielle områder ligger indenfor udpegningen værdifulde kystområder, foruden at de også ligger indenfor området hvor der er havørenforekomst. Område 13 og 14, ligger højt i terrænet og Megamøller her vil være markante elementer i et hidtil uforstyrret landskab uden tekniske installationer. Det er påfaldende at der udlægges områder til vindmøller nord og syd for Oldenor samt nordligt for og op til lavbundsområdet Bundsø, som er et potentielt VMPII naturgenopretningsområde, foruden at Havørnen har rede træ i Brandsbøl skov lige sydligt for udpegningsområdet. Samtidigt er der tidligere i planfasen fremført stærke argumenter for at friholde et større område på Sydals for ikke at placere vindmøller i områder der er udpeget som uforstyrrede og værdifulde kystlandskaber. Det er påfaldende at der er et større område på Sydals hvor der ikke er udpeget vindmølleområder, og begrundelsen er at dområdet ligger indenfor værdifuld kystområde udpegningen. Det samme gør området på Nordals, men her har man valgt at se bort fra at området ligeledes ligger indenfor værdifuld kystudpegning, der er ikke nogen begrundelse for dette misforhold. 8

9 Udpegnings område 18, Tumbøl Søndermark. Udpegningsområdet omfatter et større VMPII lavbundsområde, med potentiel mulighed for naturgenopretning ved bl.a vandstandshævning. Det er konfliktfyldt at planlægge med vindmøller i potentielle VMPII lavbundsområder. Megamøller placeret i lavbundsområder byder på konflikt mellem de tekniske anlæg og fugleforekomst. Planoplægget giver ingen svar på hvilke afværgeforanstaltninger der vil tages i anvendelse for at afbøde konflikten mellem et VMPII vådområdeprojekt og placering af Megavindmøllerne indenfor VMPII området. Udpegnings område 6, Broager. Indtil 3, 150 meter høje møller kan opstilles her, med en placering sydøstligt for Broager by. Møllerne vil blive kraftigt dominerende i det sårbare landskab, og vil komme til at påvirke udsigten fra byen og vil blive meget markante landskabsbilledet. Afsluttende bemærkninger: Hvis Temaplanen for vindmøller som den er fremlagt vedtages, vil det medfører betydelige konsekvenser for mennesker, natur og landskab. Vi vil derfor opfordrer beslutningstagerne til igen at se nøje på de udpegninger der er fremlagt, således at den endelige plan er friholdt for vindmøller i de områder der giver størst gene for mennesker, forstyrrelser ift. natur overfor forekomst af fugle og deres trækruter samt forekomst af bilag IV arte, og at hensynet gives betydelig vægt forud for den endelige stillingtagen til hvilke områder der skal arbejdes videre med. Kommunen har i øvrigt et relativt beskedent kendskab til forekomst af arter der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Og kendskab til fuglenes trækruter er også ret beskedent. Opsamling: 1. Vindmøller bør udelukkende opstilles hvor der ydes størst mulig effekt, set ift. investeringen. 2. En placering af vindmøller til havs giver den dobbelte ydelse ift. landbaserede møller 3. Vi anbefaler at byrådet tager ud og ser på og taler med de mennesker der er blevet nabo til megamøller, og dette før der træffes beslutninger om den endelige udpegning. 4. At lavfrekvent støj er et problem der ikke er tilstrækkeligt undersøgt. 5. At der ikke opstilles møller i småskalalandskaber 6. At møller ikke opstilles hvor det giver væsentlige konflikter med natur og landskabsinteresserne 7. At uforstyrrede og stille landskaber udpeges og friholdes for vindmøller. 8. At Byrådet igangsætter en landskabsanalyse 9. Miljøscreening: For naturpåvirkninger er der under afværgeforanstaltninger ikke oplyst hvilke tiltag der påtænkes ift. afværgeforanstaltninger. 10. Potentielle områder der udgør de mest kritiske ift. natur og landskabsinteresserne er Område nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, De midler (ulempe erstatning/kompensation) der er knyttet til pr. MW installeret effekt, bør for en væsentlig del tildeles kompenserende foranstaltninger ift. biodiversitet og ikke alene gå til ulempe erstatning. 12. DN-Sønderborg deltager gerne i debatten om hvad og hvor der med fordel, kan gøres noget for at fremme biodiversiteten, etablering af såkaldte afværgeforanstaltninger. Med venlig hilsen Andreas Andersen Formand for DN Sønderborg afdeling. 9

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU 18. JANUAR 2017 OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU STATUS FOR NATURENS TILSTA Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Vester Trabjergvej 7, 7500 Holstebro

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Vester Trabjergvej 7, 7500 Holstebro Side 1/6 SOLENERGI DANMARK A/S mette@solenergidanmark.dk Søkærvej 11 8970 Havndal Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-102-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Anders Bøge Formand for Teknik og Miljøudvalget 17-09-2012 1 I 2010 vedtog Skive Byråd Klima og Energi Strategi 2029 17-09-2012 2 Klima & Energi

Læs mere

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDTRÆF, 1. NOVEMBER 2008 Kun få kommuner har vindmøller i miljøstrategi Siden 2001 legitimt at have mål om ingen vindmøller eller så få møller som muligt

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag

Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg Kommune Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode 30. marts - 27. april 2011 Sønderborg Kommune Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Opgørelse over kommunernes Naturkapital Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Kommunernes Naturkapital Hvordan ser det ud for Assens Kommune? Naturkapital på 14 ud af 100 point (100 = natur uden tab af

Læs mere