Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan Temaplan for vindmøller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller."

Transkript

1 DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: , Mobil: , Dato: 29 januar 2012 Sønderborg kommune Plan & Miljø Rådhustorvet Sønderborg Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan Temaplan for vindmøller. Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for Sønderborg kommune har følgende bemærkninger til Temaplan for vindmøller. Danmarks Naturfredningsforenings Sønderborg Afdeling har tidligere kommenteret Debatoplæg om opstilling af vindmøller i Sønderborg kommune. Med følgende redegørelse fastholder vi de bemærkninger vi tidligere har sendt til kommunen ifm. Debatoplæg til opstilling af vindmøller og samtidigt knytte yderligere kommentarer til de fremlagte potentielle udpegninger. Det er fint at der under Project Zero arbejdes på at Sønderborg kommune skal være CO 2 neutral senest år Samtidigt med dette fornemme mål har kommunen også underskrevet biodiversitets erklæringen under Count Down 2010, nu Hvis den kommunale underskrift skal give mening må der i alle planer og projekter indbygges hensyn til den eksisterende natur, samt yderliggere at der arbejdes målrettet for forbedring af forholdene for biodiversiteten generelt. Indledende bemærkninger: Indledningsvis skal det siges at Danmarks Naturfredningsforening ønsker større vindkapacitet både på land og til havs. Foreningen peger på opstilling af vindmøller følgende steder: På havet På områder, der er domineret af store tekniske anlæg I de danske industrihavne Ved transportkorridorer det vil sige langs jernbaner og motorveje På landbrugsjord Danmarks Naturfredningsforening har også opstillet en række kriterier for, hvor vindmøller ikke bør stå: I eller op til/tæt på beskyttede naturtyper ( 3 områder) Inde for strandbeskyttelseslinjen I fredede områder I Natura 2000-områder, både på land og på hav I eller op til/ tæt på de danske skove I særligt værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen (samt regionplan ) I Regionplan udpegede uforstyrrede landskaber. Særlige hensyn til landskaber hvor der er flagermus og fugletrækruter.

2 Der er gode penge i mølleprojekterne. I VE aftalen står der at støtten til vindmøller på land er forhøjet til 0,25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balance omkostninger + 0,4 øre/kwh til grøn fond. Det vil sige at en vindmølle på 2,3 MW = 2300KW vil få 0,25kr x 2300KW x 22000timer= ,00 kr i tilskud fra PSO fonden til vindmølleejeren. Samme størrelse mølle giver 0,023kr x 2300 x timer = kr i balanceringsomkostninger. Tilskuddet til vindmølleejeren er herefter på ,00kr, og til kommunen bliver der 0,004 x 2300 x timer= ,00 kr fra Grøn fond. De danske el-forbrugere er med til at finansiere støtteordningerne til de store vindmølleprojekter via el-regningen, hvor 5 øre pr. kwh går til PSO afgiften, heraf går der 33 pct. af PSOafgiften på 5,2 øre/kwh ( Public Service Obligation ) der direkte er relateret til vindkraft. Forbrugerne og samfundet må derfor stille krav om, at vindmøllerne placeres der hvor der giver størst udnyttelse af møllens totale effekt, og ikke i områder der på forhånd er defineret som feks. Småskalalandskab, der udgør ugunstige landbaserede placeringer. Vindmøller placeret på land versus hav- placerede møller. En landbaseret vindmølle producerer ca. 25% af den maximale ydeevne, og en placering langt ude på havet vil fordoble møllens ydeevne. Samfundets tilskud til installering af vindmøller er det samme til havs som til land. Det svarer til en tabt strømproduktion på en 2 MW mølle om året på 1,5 mio. kroner, ved at den står på land i stedet for på havet. For en vindmøllepark med 3 stk 2 MW møller svarer det til et årligt samfundsmæssigt tab på 4,5 mio. kr. Antages mølleparken at kunne køre i 25 år, taler vi om et samlet samfundsmæssigt tab på 112 mio. kr. En anden ekstraomkostning ved landvindmøller er omkostninger til sundhedsvæsen og fraværsdage på grund af nabo-gener. Omfanget kendes ikke, da sundhedsstyrelsen tilsyneladende ikke er interesseret i at lave en empirisk lægefaglig undersøgelse af omfanget, men holder sig til litteraturstudier. Landvindmøller er sikkert rigtigt gode for vindmølleopstillernes pengepung. Men de er en rigtig skidt forretning for samfundet. Og en rigtig dårlig ting for naboernes sundhed. Om grøn ordning: Følgende er et klip fra planloven 18. Klima-, energi- og bygningsministeren opretter en grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land, som er net tilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller senere. Stk. 3. På grundlag af ansøgningen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og 2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Det er et åbent spørgsmål hvordan og til hvad Sønderborg kommune vælger at bruge tilskuddet fra Grøn ordning. Fra DN- Sønderborg tillader vi at pege på, at en væsentlig del af støtten bør gå til en styrkelse af de landskabsmæssige værdier i de potentielt mølle belastede områder. Vi foreslår desuden at blive taget med på råd når midlerne på et givet tidspunkt skal øremærkes til formål der har tilknytning til de i planloven bekrevne tiltag. Vindmøllecirkulæret. Det fremgår af cirkulæret at der ved planlægning for opstillingen af vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. 2

3 Omfattende hensyn til udnyttelse af vindressourcerne peger netop i retningen af, at for at få mest grøn energi for den investerede samfundskapital, bør møllerne placeres på havet. Desuden undgås naboproblemer og der er ingen belastningen af landskab og natur. Alternative måder at nedbringe Co2 belastningen: Solenergi: Vindkraft er i øjeblikket den mest effektive måde at producere alternativ energi, og nyder af den grund også fremme som CO2 neutral energi producent, selvom fremstilling, opsætning og vedligehold af møllerne kræver betydelige fossile energi ressourcer. Ud over at satse ensidigt på opstilling af store vindmøller, bør Project Zero og politikerne arbejde på at få regeringen til at gøre investeringer i solfangersystemer mere attraktive for borgerne, feks. I form af tilskud til etablering eller gunstige afregningspriser på el. Solfangeranlæg har langt fra det samme fokus i Sønderborg kommunes energipolitik som vindmøller har. Anlæg for produktion af solenergi har den fordel, at disse anlæg ikke har samme voldsomme indflydelse på landskabet, foruden at solcelle anlæg er støjfrie. Træer som CO2 lagre: Hvorfor hjælper det klimaet at plante træer? Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren. Vi kan udlede mindre CO2 og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle i forhold til klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i ved og i jordbund. Når det er lyst optager de grønne blade CO2 fra luften. Inde i bladet bliver CO2 bundet sammen med vand og lavet om til sukkerstoffet glukose. Det omdanner træet til ved, grene, frugter, blade og rødder. På den måde bliver CO2 bundet inde i træet som kulstof. Der er kun et affaldsstof og det er ilt. Project Zero bør af den grund også tænke på at plante træer og ikke kun på vindmøller. Umiddelbart er træer egenskab i form af CO2 akkumulatorer ikke på Project Zero s dagsorden, hvilket efter vores opfattelse er mangelfuldt. Beslutningstagernes viden om Mega- møllernes miljøpåvirkinger. Umiddelbart får borgerne det indtryk, at byrådet har et ret begrænset kendskab til hvordan en 150 meter høj mølle påvirker omgivelserne ift. møller på 72 meter som er de højeste vi har i dag. Der er gode eksempler på at byråd fra enkelte kommuner har gjort sig den umage, at tage ud og se på og tale med mennesker der er blevet nabo til nye Megamøller. Hvis ikke Byrådet i Sønderborg kommune har været ude at se hvordan 150 meter høje møller påvirker lokalområdet, i form af støj og landskabs påvirkninger, vil vi opfordre politikerne til at tage en tur til et af de område i landet hvor der er opstillet Megamølle. Det bør ske inden der træffes en endelig beslutning om hvor udpegningsområder for Megamøller kan ske uden det bliver til væsentlig gene for borgere, landskab og natur. Bemærkninger til debatoplægget: Det fremgår af oplæggets indledning, at Sønderborg Kommune nu har udpeget 18 potentielle områder hvor der gives mulighed for at opstille vindmøller, dog med den bemærkning at udpegningerne ikke automatisk sikrer at der kan opstilles møller, idet der forud for den endelige beslutning om opstilling skal udarbejdes en VVM redegørelse forud for stillingtagen til opstilling af hver mølle. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen, der beskriver planens væsentligste miljømæssige konsekvenser, foruden at der er udarbejdet en indledende miljøscreening, der indeholder konsekvensvurderinger, afværgeforanstaltninger og konklusioner for de respektive potentielle vindmølleområder. 3

4 Miljøvurdering: Indhold og formål: Planen giver mulighed for at der opstilles vindmøller, med en effekt på 2,0; 2,3 og 3,0 MW pr. mølle. Menneskers sundhed lavfrekvent støj og infrastøj. Det er betænkeligt, at man i en så tætbefolket kommune som Sønderborg vil opstille disse store vindmøller, som erfaringer andre steder i Danmark allerede har vist, vil give anledning til store gener for befolkningen fra lavfrekvent støj og infrastøj. Uagtet at den danske bekendtgørelse om støj ikke omhandler støj under 10 Hz findes den. At man så ydermere vil benytte A- filter ved måling/vægtning, der stort set fjerner støj fra de lave frekvenser, er kritisabelt. I andre kommuner har infralyd vist sig at være et problem i afstande op til 7 km fra lydkilden så med den påtænkte opstilling vil mange mennesker i Sønderborg kommunes blive berørt. Se bilag 1. Naturforhold: Trods det at der under beskrivelse af naturforhold, beskrives en lang række konsekvenser for flere af udpegningsområderne, indgår områderne alligevel i planen, også selvom der gives udtryk for at en nærmere undersøgelse af forholdene skal afgøre om der er problemer, eller om der kan tilføres afværgeforanstaltninger, vækker det undren at disse områder søges opretholdt som potentielle udpegningsområder. Udpegningen lægger beslag på nogle af de få værdifulde natur og landskaber vi har, og hvor der normalt næppe vil kunne gives tilladelse til nogen form for tekniske anlæg. Med den foreliggende temaplan må vi konstatere, at hvis det er vindmøller der er tale om, så sættes gældende regler ud af kraft. Det fremgår også af planen side 48, i afsnittet habitatarter Flagermus, at møllerne som udgangspunkt bør opstilles i åbne dyrkede landskaber uden naturelementer og ledelinjer. Der nævnes også noget om afværgeforanstaltninger, dog uden at planen kommer nærmere ind på hvad der konkret er tænkt på. Trods denne mangel opretholdes en række områder, der vil give væsentlige problemer for beskyttede truede arter, for landskabet som helhed, og tillige beslaglægge nogle af de få relativt uforstyrrede og stille landskaber vi har tilbage. Det er særligt områderne: 1. Område 11. ved Elstrup Sjellerupskov 2. Område 16. ved Buskmose skov 3. Område 17. ved Kværs 4. Område 10. ved Frederiksgård 5. Område 12. ved Lavensby 6. Område 9. ved Pøl- Sydals VMPII- lavbundsområde 7. Område 18. ved Tumbøl Søndermark VMPII - lavbundsområde I miljøscreeningen er der opstillet en konsekvensvurdering for hvert udpegningsområde, samt en redegørelse for afværgeforanstaltninger. Det fremgår under afværgeforanstaltninger for alle 18 områder under natur, at der skal sikres en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter. Det lyder umiddelbart flot, men der gives ikke nogen som helst bud på hvordan bevaringsstatus vil tænkes opretholdt. Tillige er det jo også problematisk når kommunen pt. ikke har ret meget kendskab til hvilke arter der findes og hvor. Det er for ringe at der sker en udpegning hvor investorer sætter sig op til at kunne realisere opsætning af vindmøller, uden der forud for fremlæggelse af planen er kendskab til arterne og deres udbredelse. Habitatarter: Det er særligt flagermus forekomster der vil blive udsat for påvirkning når der besluttes at opstille vindmøller i flere af de potentielle opstillings områder. Men også padder vil kunne blive påvirket afhængig af den indflydelse anlæg og mølleplaceringer vil få ift. mindre vandhuller, såvel som overvintrings og fourageringshabitater der findes i landskabet. 4

5 For Flagermus er det især placering i nærheden af, og hvor der indgår skov i landskabet, kystnærhed og betydelige ledelinjer, hvor der forekommer søer og moser spredt i landskabet. Det er således at kendskab til flagermus forekomster og deres udbredelse i Sønderborg kommune er meget ringe, det er derfor en betydelig risiko for, at hvis der opstilles vindmøller i de mest følsomme og potentielle flagermusområder, kan det få alvorlige konsekvenser for arten lokalt. De må derfor være selvfølgeligt at der foretages en faglig funderet undersøgelse der kortlægger flagermus forekomster i de udpegningsområder hvor sandsynligheden for forekomst af flagermus er tilstede. Undersøgelserne bør udføres som det også fremgår af planen, at ske forud for beslutninger om opstilling af møllerne. Det fremgår også at møllerne som udgangspunkt bør opstilles i åbne dyrkede landskaber uden naturelementer og ledelinjer. Med den udmeldinger er der flere af de potentielle områder der burde tages ud af planen, og det er: 1. Område 11. ved Elstrup Sjellerupskov 2. Område 16. ved Buskmose skov 3. Område 10. ved Frederiksgård 4. Område 12. Ved Lavensby 5. Område 9. ved Pøl- Sydals Der foreligger en undersøgelse af flagermus forekomst og det er rapporten: Kortlægning af flagermus i Svanninge bakker Gråsten skov og Frøslev plantage 201, udført af Carl Bro A/S, og udgivet af miljøministeriet. Se bilag 2. Forekomst af havørn: Det fremgår af temaplanen at Sønderborg kommune har til hensigt at beskytte havørnen og dens levesteder, og at hvis det kommer så vidt, at der ved detailplanlægning skal tages særlige hensyn til havørneområderne, og at observationer og afværgeforanstaltninger må bidrage til at beskytte havørnen bedst muligt. Havørnen er opført på EU s- fuglebeskyttelsesdirektiv og også opført på den danske rødliste over sårbare og truede arter. Alle danske ynglefugle er rødlistevurderet. Det vil sige at der er foretaget en ekspertvurdering af fuglearternes risiko for at uddø. Når en art er rødlistet vil det sige, at der på sigt er risiko for at den uddør i Danmark. Formålet med rødlistearbejdet er dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Danmark og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i I Biodiversitetskonventionen indgår følgende delmål: 1. at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller er truede, 2. at danne grundlag for en prioritering af naturovervågningen i Danmark 3. at skabe en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt. 4. at opfylde internationale forpligtelser overfor Biodiversitetskonventionen ved regelmæssigt at offentliggøre rødlister over naturligt forekommende, forsvundne og truede arter i dansk natur Ifølge planen side 51, er der peget på 3, områder der har interesse ift. havørn. Det er den nordvestlige del af Als, området ved Nybøl nor, Egernsund, Rinkenæs samt Høruphav og Kegnæs. Indenfor de viste havørneområdet udpeget på Nordals og Sydals er der samtidigt udpeget potentielle vindmølleområder, og de ligger alle indenfor det kritiske område ift. beskyttelse og hensyn til ørnen og det er områderne. 5

6 1. område 14, syd for Oldenor 2. område 13, nord for Oldenor 3. område 15, nord for Bundsø 4. område 9, Pøl, Sydals 5. område 8, Skovby, Sydals 6. område 7, Høruphav 7. område 5, Avnbøløsten Hvilke afværgeforanstaltninger kommunen vil realisere ift. placering af Megamøller indenfor de kritiske områder fremgår ikke af planen. Desuden bør det også indarbejdes hensyn til at havørn samt andre arter også i fremtiden, også vil have mulighed for at kunne etablere sig i Sønderborg kommune, hvor kyst, skov sø og ledelinjer i landskabet er vigtige elementer for en række fugle oa. dyr. Se bilag 2. Landskabet: Med henvisning til rapporten Store vindmøller i det åbne land- en vurdering af de landskabelige konsekvenser fremgår det at alle landskabstyper indeholder værdifulde landskaber de kulturhistoriske interesser og/eller landskabselementer som er sårbare overfor opstilling af store vindmøller, og som derfor kræver særlig stillingtagen. Storskalalandskab er de bedst egnede til opstilling af vindmøller, hvor slettelandskaber vurderes som mindre komplekse og sårbare end kyst og morænelandskaber. Store vindmøller kan ofte med fordel placeres i nærheden af større tekniske anlæg. Det kan så også konkret vurderes om generne ved opstilling af vindmøller i samspil med højspændingsledninger vil være større end generne ved at placere vindmøller i hidtil uberørt landskab. Der bør tilvejebringes en synlighedsanalyse for alle udpegningsområder, som anskueliggør projekternes visuelle influensområder for både planlæggere og borgere. Derimod er det uhensigtsmæssigt at opstille vindmøller i småskalalandskaber, bla. fordi denne landskabstype er mindre egnet til opstilling af moderne vindmølle typer. Der er flere af områderne der ligger i det såkaldte småskala-landskab, og det er områderne: 1. område 10, Frederiksgård 2. område 11, Elstrup 3. område 12, Lavensby 4. område 16, buskmose skov Ud over den relativt ugunstige placering ift. landskabets egnethed, er disse områder også kritiske ift. bilag IV arter, fugleforekomst og fugletræk. Områderne er i dag relativt uforstyrrede og stille, hvilket også er vigtige kvaliteter at fastholde. Det fremgår af kommuneplanen , at byrådet vil igangsætte en landskabsanalyse, der dels skal give et overblik over den aktuelle situation, og bør omfatte en kortlægning af natur og landskabsressourcerne, samt lokalisere landbrugsbygninger og erhvervsbygninger i det åbne land. Følgende er et klip fra kommuneplanen: For landskabet er det Byrådets mål, at : 1. De værdifulde landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. 2. Menneskeskabte forandringer i det åbne land skal ske i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne og skal om muligt medvirke til at styrke eller genoprette dem. 3. Landskabsbeskyttelsen skal ske med respekt for de internationale aftaler, som Danmark har indgået. 4. Beskytte landskabet i Sønderborg Kommune, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve smukke og markante landskaber samt områder, der er karakteristiske for kommunen. 6

7 5. Der fortsat skal være plads til nye aktiviteter i de værdifulde landskaber, og at disse skal placeres på steder eller tilpasses forholdene, så der opstår så få uønskede - eller uoprettelige - skader på landskabet som muligt. 6. Sønderborg Kommunes borgere skal have mulighed for at opleve stille landskaber uden støj og tekniske anlæg. De uforstyrrede landskaber skal derfor beskyttes mod påvirkningen af større byggeri og tekniske anlæg. Byrådet finder, at især de små, bynære landskaber er vigtige som bynære friluftslandskaber. Det er fine mål byrådet har formuleret ift. forvaltning af landskabsinteresserne. Sammenholdes disse fine mål med de interesser byrådet har fremsat i temaplan for vindmøller, er der en dyb kontrast mellem de potentielt udpegede vindmølleområder, og de mål der udtrykkes i kommuneplanen. Desuden er det også problematisk at en så ambitiøs plan som Temaplan for vindmøller lægger op til, og at der samtidigt ikke er udarbejdet eller igangsat en landskabsanalyse. Vi vil opfordre byrådet til, at de beslutninger der træffes ift. Temaplanen for vindmøller, lever op til målsætningerne der fremgår af kommuneplanen. Stilhed og uforstyrrethed: Byrådet har også fremsat mål (afsnit 6 under byrådets mål) for vigtigheden af at bevare muligheden for at opleve stille landskaber, og at de uforstyrrede landskaber derfor skal beskyttes. Det er fine ord, men det ser desværre ud til at dette mål ikke gælder når det drejer sig om placering af Megavindmøller i vores i forvejen stærkt pressede landskab. Kommentar til de potentielle udpegningsområder: Udpegnings område 10, Frederiksgård. Et af de områder der er særligt kritiske ift. hensyn til biodiversiteten er område 10, Frederiksgård/Fynshav. Den form udpegningsafgrænsningen har, ligger netop oveni en række naturområder, VMP-II lavbundarealer, Biologisk spredningskorridor og der er forekomst af bilag IV arter, flagermus, løvfrø, stor vandsalamander, og relativ nærhed til Natura 200 området Troldsmose der ligger i Nørreskoven nogle kilometer nordligt for udpegningsområdet. Området ligger også indenfor kystnærhedsafgræsningen, og er tillige vist som udpeget naturområde på Kortbilag 2, Regionplan Her har vi et af de områder i kommunen der trods afvanding mm, er sammenhængende i området mellem Asserballe Lyng og Høgebjerg, over Almsted lyng og Engemose, mosen Flæsdam, Notmark Holm og Padholm skov samt moserne nordligt for Notmark og Hundslev til Nørreskoven østligt for Østerholm. Et uforstyrret og naturmæssigt spændende landskab, der ikke findes ret mange af i Sønderborg kommune. Her har vi et område der er sårbart overfor placering af store vindmøller, og samtidigt også et område hvor politikerne kan vise handlekraft ved at vise de også er interesseret i at medvirke til bevaring af biodiversiteten i et af de mest følsomme natur og landskabs områder vi har i kommunen. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 11, Elstrup. Her har man valgt at udpege et område der grænser helt op til De små bønderskoves østlige afgræsning. Ifølge Regionplan kortbilag 1, ligger dette område indover og op til, i et landskab der er udpeget som uforstyrret landskab. Endvidere er hele området dvs. de dyrkede arealer mellem de spredte skovparceller udpeget som skovrejsningsområde, jf. kortbilag 3 Regionplan Område 11, ligger også indenfor kystnærhedszonen. Samtidigt udgør småskovene fra Nørreskoven over små skovene nord, nordøst for Sjellerup og videre over Elstrup mose til Kettingnor, en vigtigt spredningskorridor for dyr og planter. Udpegningen her bør som ved område 10, også ind tænkes hensyn til biodiversitete, herunder også hensyn til bilag IV arterne. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. 7

8 Udpegnings område 12, Lavensby. Igen et langstrakt områder de er placeret dels over dyrkede marker men også tæt på skov og det enestående landskab Tunneldalen ved Ærskov. Den nordøstlige del ligger tillige indenfor kystnærhedsafgrænsningen. Den del af udpegningsområdet der ligger indenfor kystnærhedszonen ligger tillige i udpeget værdifuldt kystlandskaber jf. Kortbilag 1, Regionplan Her er problematikken den samme som anført under område 10, det ser ikke ud til at der er ind tænkt hensyn til biodiversiteten i området, herunder også hensyn til bilag IV arterne. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 16, Buskmose. Området ligger lige vestligt for Gråsten skov hvor hele skovområdet er udpeget som natura 2000 område. Landskabet er udpeget som værdifuldt landskab jvf. Regionplan kortbilag 1. Området er også udpeget som geologisk interesseområde af enestående værdi jvf. Regionplan kortbilag 3. Placering af store vindmøller her vil være betænkeligt ift. de øvrige interesser der er i området. Område 16, er nabo til Gråsten skovkomplekset der er udpeget som Natura2000 område, og af den grund bør der udvises særlige hensyn til Megamøllernes potentiel negative påvirkning af landskab og bilag IV arter både i skoven men også i landskabet der omgiver skoven. Endvidere er området indenfor det såkaldte småskalalandskab, som generelt er mindre egnet til opstilling af vindmøller. Udpegnings område 9, Pøl- Sydals Område 9. ved Pøl- Sydals er for langt hovedparten er udlagt som VMPII Lavbundsområdet. I planens Retningslinjer afsnit 7.7 Vindmøller, læses der i boksen Vilkår for opstilling og vedligeholdelse af vindmøller side 19 nederst, Vindmøller må ikke opstilles i lavbundsområder, så evt. kommende naturgenopretningsprojekter af den grund forhindres. Det er derfor påfaldende at næsten hele lavbundsområdet (område 9, Pøl- Sydals) er udpeget som et potentielt udpegningsområde. De 7 møller der i dag er installeret i området står alle placeret sydøstligt ud mod kysten. Den nye udpegning giver mulighed for at placere møller i hele lavbundsområdet. Tillige ligger udpegningsområdet meget tæt på det store sommerhusområde mod vest ved Skovmose, hvilket givetvis vil give problemer dels støjmæssigt, men også ift. landskab, bilag IV arter, natur og vadefugle der i perioder raster og fouragerer på de lave enge, foruden at luftrummet er et af de steder hvor der forekommer fugletræk. Det skal bemærkes at de eksisterende 7, møller har en højde på 72 meter, og de nye indtil 150 meter, det er den dobbelte højde, hvilket givetvis vil få væsentlige konsekvenser for landskab, natur og mennesker i hele området. Udpegnings område 13, 14, 15, Holm, Oldenor og Brandsbøl. De tre potentielle områder ligger indenfor udpegningen værdifulde kystområder, foruden at de også ligger indenfor området hvor der er havørenforekomst. Område 13 og 14, ligger højt i terrænet og Megamøller her vil være markante elementer i et hidtil uforstyrret landskab uden tekniske installationer. Det er påfaldende at der udlægges områder til vindmøller nord og syd for Oldenor samt nordligt for og op til lavbundsområdet Bundsø, som er et potentielt VMPII naturgenopretningsområde, foruden at Havørnen har rede træ i Brandsbøl skov lige sydligt for udpegningsområdet. Samtidigt er der tidligere i planfasen fremført stærke argumenter for at friholde et større område på Sydals for ikke at placere vindmøller i områder der er udpeget som uforstyrrede og værdifulde kystlandskaber. Det er påfaldende at der er et større område på Sydals hvor der ikke er udpeget vindmølleområder, og begrundelsen er at dområdet ligger indenfor værdifuld kystområde udpegningen. Det samme gør området på Nordals, men her har man valgt at se bort fra at området ligeledes ligger indenfor værdifuld kystudpegning, der er ikke nogen begrundelse for dette misforhold. 8

9 Udpegnings område 18, Tumbøl Søndermark. Udpegningsområdet omfatter et større VMPII lavbundsområde, med potentiel mulighed for naturgenopretning ved bl.a vandstandshævning. Det er konfliktfyldt at planlægge med vindmøller i potentielle VMPII lavbundsområder. Megamøller placeret i lavbundsområder byder på konflikt mellem de tekniske anlæg og fugleforekomst. Planoplægget giver ingen svar på hvilke afværgeforanstaltninger der vil tages i anvendelse for at afbøde konflikten mellem et VMPII vådområdeprojekt og placering af Megavindmøllerne indenfor VMPII området. Udpegnings område 6, Broager. Indtil 3, 150 meter høje møller kan opstilles her, med en placering sydøstligt for Broager by. Møllerne vil blive kraftigt dominerende i det sårbare landskab, og vil komme til at påvirke udsigten fra byen og vil blive meget markante landskabsbilledet. Afsluttende bemærkninger: Hvis Temaplanen for vindmøller som den er fremlagt vedtages, vil det medfører betydelige konsekvenser for mennesker, natur og landskab. Vi vil derfor opfordrer beslutningstagerne til igen at se nøje på de udpegninger der er fremlagt, således at den endelige plan er friholdt for vindmøller i de områder der giver størst gene for mennesker, forstyrrelser ift. natur overfor forekomst af fugle og deres trækruter samt forekomst af bilag IV arte, og at hensynet gives betydelig vægt forud for den endelige stillingtagen til hvilke områder der skal arbejdes videre med. Kommunen har i øvrigt et relativt beskedent kendskab til forekomst af arter der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Og kendskab til fuglenes trækruter er også ret beskedent. Opsamling: 1. Vindmøller bør udelukkende opstilles hvor der ydes størst mulig effekt, set ift. investeringen. 2. En placering af vindmøller til havs giver den dobbelte ydelse ift. landbaserede møller 3. Vi anbefaler at byrådet tager ud og ser på og taler med de mennesker der er blevet nabo til megamøller, og dette før der træffes beslutninger om den endelige udpegning. 4. At lavfrekvent støj er et problem der ikke er tilstrækkeligt undersøgt. 5. At der ikke opstilles møller i småskalalandskaber 6. At møller ikke opstilles hvor det giver væsentlige konflikter med natur og landskabsinteresserne 7. At uforstyrrede og stille landskaber udpeges og friholdes for vindmøller. 8. At Byrådet igangsætter en landskabsanalyse 9. Miljøscreening: For naturpåvirkninger er der under afværgeforanstaltninger ikke oplyst hvilke tiltag der påtænkes ift. afværgeforanstaltninger. 10. Potentielle områder der udgør de mest kritiske ift. natur og landskabsinteresserne er Område nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, De midler (ulempe erstatning/kompensation) der er knyttet til pr. MW installeret effekt, bør for en væsentlig del tildeles kompenserende foranstaltninger ift. biodiversitet og ikke alene gå til ulempe erstatning. 12. DN-Sønderborg deltager gerne i debatten om hvad og hvor der med fordel, kan gøres noget for at fremme biodiversiteten, etablering af såkaldte afværgeforanstaltninger. Med venlig hilsen Andreas Andersen Formand for DN Sønderborg afdeling. 9

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere