KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

2 Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne, med til at sikre opfyldelsen af disse mål. Det vil samtidig være et bidrag til at mindske CO 2 udledningen, som bl.a. skyldes brugen af fossile brændsler, og dermed er den væsentligste årsag til menneskeskabte klimaforandringer. Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Danmark har forpligtiget sig til et mål om mere vedvarende energi i år Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod et langsigtet mål for uafhængighed af fossile brændsler. De langsigtede mål vil indebære omstilling til vind, biomasse og andre effektive energikilder. Nyborg Kommune vil med denne vindmølleplan bidrage hertil. Dette forslag til vindmølleplan er samtidig forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er det besluttet at udarbejde en temaplan for vindmøller - en planlægning, som konkret udpeger områder, hvor der kan opstilles helt nye vindmøller, og som opstiller principper for udskiftning af eksisterende møller til nye. Efter debatfasen, hvor borgere, interesseorganisationer mv. inden 1. september 2010, kunne komme med bemærkninger til 4 konkret foreslåede områder for opstilling af møller over 100 meter i totalhøjde, blev det efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget besluttet ikke at planlægge for møller over 80 m. I offentlighedsperioden af forslaget til vindmølleplanen, gjorde Naturstyrelsen bl.a. indsigelse til dette generelle højdekrav for maksimalt 80 meter høje vindmøller overalt i Kommunen, hvorfor dette er udtaget af vindmølleplanen. Vindmøller vil påvirke landskabet, og vil kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde de optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til støjgener for naboer, samt hensyn til naturen og landskabet. Teknik- og Miljøudvalget, Nyborg Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning side Baggrund for vindmølleplanen Mål Statslige mål Mål i kommuneplanen Ny lovgivning for vedvarende energi Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Forhold til anden planlægning og lovgivning Vindmøllecirkulæret Planloven Lokalplanlægning VVM Lov om Miljøvurdering Regionplan 2005 for Fyns Amt Statslige interesser i kommuneplanlægningen Forhold til overordnede veje Støjforhold International naturbeskyttelse - Natura Beskyttelse af sårbare naturtyper Naturbeskyttelsesloven Beskyttelseslinjer Museumsloven Generelle retningslinjer for vindmøller 1. Områder for vindmølleplanlægning - oversigt Husstandsmøller Udskiftning af eksisterende vindmøller Vindmøllers afstand til overordnede veje Vindmøllers afstand til jernbaner Vindmøllers støjpåvirkning af omgivelserne Konsekvensområder Vindmøllers skyggekast på nabobebyggelse Vindmøller i grupper skal være ens i design Vindmøllers design Vindmøller og lysafmærkning Vindmøllegruppers indbyrdes afstand Vindmøllers indbyrdes afstand i gruppe

4 Indholdsfortegnelse fortsat... side 14.Vindmøller på lavbundsarealer Vindmøller opsættes i ubrudt rækkefølge Vindmøller og øvrige tekniske anlæg Vindmøller og radiokædeforbindelser Vindmøller og byudvikling Vindmøller og kystnærhedszonen Vindmøller og kulturmiljøhensyn Minivindmøller Vindmøller der tages ud af drift Vindmøllers afstand til nabobeboelser Vindmøller og råstofområde Vindmøller og geologiske landskabselementer Udbygningsrækkefølge af vindmølleområder Redegørelse Baggrund for vindmølleplanen Udseende og design af vindmøller Opstillingsmønstre Afstand til nabobeboelser Vindmøllers skyggekast Vindmøllers placering i landskabet Vindmøller i kystnærhedszonen Vindmøller i beskyttede områder Vindmøller på lavbundsarealer Regionale graveområder Kulturmiljø Skov- og skovrejsning Veje, jernbaner, højspændingsledninger Husstandsmøller og minimøller Eksisterende vindmøller der ikke kan udskiftes Rammer for enkeltområder Oversigtskort over vindmølleområder Vindmølleområde 1. Svindinge Vindmølleområde 2. Grimshavevej Vindmølleområde 3. Blæsenborg Vindmølleområde 4. Lamdrup Vindmølleområde 5. Slude Vindmølleområde 6. Sentved Vindmølleområde 7. Refsvindinge Vindmølleområde 8. Biskoptorp Vindmølleområde 9. Malmose Vindmølleområde 10.Ullerslev Vindmølleområde 11.Frørup

5 Genereller retningslinjer for vindmøller (retningslinjer for den efterfølgende lokalplanlægning) Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet, og med videst muligt hensyn til omkringboende naboer. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at arealer til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke hindrer, eller forringer forholdene for de efterfølgende vindmøller i en gruppe. 1. Områder for vindmølleplanlægning - oversigt Vindmøller over 25 meter kan kun opstilles i følgende områder i Nyborg Kommune: (Lokalplanlægningen med visualiseringer, støjberegninger m.v. kan ændre antal møller i områderne samt møllehøjde). Område 1. Svindinge Der kan maksimalt opstilles 2 vindmøller. Område 2. Grimshavevej Der er opstillet 3 møller a 150 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 3. Blæsenborg Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 4. Lamdrup Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Mål Statslige mål De statslige interesser i kommuneplanen vedrørende vindmøller er, at der findes arealer i kommunerne til opstilling af vindmøller på land. Det er regeringens mål, at danmark i 2050 skal være uafhængig af olie, gas og kul. Det skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, biomasse mv. Mål i kommuneplan 09 En miljøvenlig energiforsyning i Nyborg Kommune skal fremmes ved hjælp af vedvarende energi, herunder energi fra vindmøller. Der skal derfor arbejdes for at øge energiproduktionen fra vindmøller, bl.a. ved at sikre mulighed for udskiftning af forældede møller. Der skal sikres en god landskabsmæssig indpasning af nye vindmøller. Større uforstyrrede landskaber, fredede områder, skove samt områder med stor naturmæssig, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal friholdes for opstilling af møller. Der skal gennemføres en vindmølleplanlægning, som konkret udpeger områder, hvor der evt. kan opstilles nye vindmøller, og som opstiller detaljerede principper for nye møller som erstatning for eksisterende. Område 5. Slude Der er opstillet 3 møller a 900 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 6. Sentved Der er opstillet 3 møller a 900 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. 5

6 Område 7. Refsvindinge Der er opstillet 2 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 8. Biskoptorp Der er opstillet 2 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 9. Malmose Der er opstillet 3 møller a? kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 10. Ullerslev Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 11. Frørup Der er opstillet 2 møller a 150 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Ny lovgivning for vedvarende energi Ved det energipolitiske forlig i februar 2008, blev der ud over en bedre afregning for vindmøllestrømmen, skitseret flere regler, som vil styrke det lokale engament. Administrationen af 4 ordninger under Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) VE-loven, giver naboer, opstillere og kommuner en række muligheder og pligter. VE-loven består af fire ordninger - en garantifond, en værditabsordning, en køberetsordning og en grøn ordning. Der oprettes en grøn fond, der kan bruges til lokale grønne og kulturelle projekter, som fx anlæggelse af stier, søer eller information om vedvarende energi. Der indføres regler for lokalt medejerskab. 20% af kapaciteten i de nye vindmøller skal tilbydes som andele til faste beboere, indenfor en afstand på 4,5 km. Bliver de 20% ikke solgt, kan indbyggerne i hele kommunen købe andelene. Der er oprettet en garantifond på 10 mio. kr. for støtte til finansiering af lokale møllelaugs forundersøgelser mv. Der er mulighed for erstatning til naboer, som kan påvise et objektivt tab i ejendomsværdien, på grund af etablering af vindmøllerne. Hvis erstatningen udgør under 1% af ejendomsværdien, bortfalder den. Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside: om de fire ordninger. 6

7 2. Husstandsmøller - møller under 25 m i totalhøjde Byzone I byzone kan som udgangspunkt ikke opstilles husstandsmøller. Landzone Tilladelse til opstilling af husstandsmøller, afgøres på baggrund af en konkret vurdering for beskyttelsesinteresser, samt i forhold til støjpåvirkning og øvrige planmæssige overvejelser, herunder landskabshensyn for, om møllerne kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og landskabsoplevelsen. Husstandsmøller vil kun udtagelsesvis kunne forventes tilladt opstillet i kystnærhedszonen, og i særlige landskabsområder. På områder omfattet af kirkefredning og i kirkernes omgivelser tillades ikke husstandsmøller opstillet. Husstandsmøller skal opstilles i umiddelbar nærhed af bebyggelse på egen grund. Husstandsmøller kræver landzonetilladelse jf. planloven. Udskiftning af eksisterende husstandsmøller kræver ny landzonetilladelse. Forhold til øvrig planlægning Vindmøllecirkulæret Reglerne for planlægning for vindmøller er nærmere beskrevet i Cirkulære om planlægning for, og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret) med tilhørende vejledning. Cirkulære nr af 22. juni Cirkulærets 3, stk. 1, fastsætter regler for kommuneplanens retningslinjer for områder til opstilling af vindmøller. Cirkulæret fastlægger i 2, stk. 3, at der ved planlægning for vindmøller skal overholdes en minimumsafstand mellem møller og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde. Bestemmelsen skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast m.v. Afstanden mellem vindmøller og nabobeboelse måles efter planlovens regler, det vil sige vandret fra mølletårnets yderste begrænsning til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel, uden hensyn til terrænforskelle. 3. Udskiftning af eksisterende vindmøller Eksisterende vindmøller i kommunen over 25 m, kan kun udskiftes, såfremt de er beliggende i et af retningslinje 1 angivne vindmølleområder, og såfremt øvrige generelle retningslinjer er overholdt. Der er lokalplanpligt og VVM-screening for udskiftning af møller til nye andre typer/størrelser. Planloven Planlægning for opførelse af vindmøller sker i henhold til planlovens 11a, stk 1, nr. 5 hvorefter kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller. Retningslinjerne for vindmøller i kommuneplanen, skal indeholde bestemmelser for vindmøllernes maksimale højde og antal, samt til den indbyrdes afstand, der skal være mellem møllerne. Kommuneplanen skal indeholde tilhørende rammer for lokalplanlægningen. Lokalplanlægning I følge Vindmøllecirkulærets 4, stk. 1, er det en forudsætning for tilvejebringelsen af kommuneplanrammer for vindmøller og dermed for lokalplanlægningen, at området er udpeget dertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. 7

8 4. Vindmøllers afstand til overordnede veje Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 1 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. 5. Vindmøllers afstand til jernbaner Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde x Vindmøllers støjpåvirkning af omgivelserne Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med de til enhver tids gældende støjbestemmelser i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - (BEK nr 1284 af 15/12/2011 eller senere). Kommunen kan ved støjklage fra naboer til vindmøller, lade måle om støjgrænser er overholdt efter ibrugtagning af møllerne. Mølleejer skal da lade et uvilligt anerkendt støjmålingsfirma foretage kontrolmålinger og afholde udgiften herfor. Evt. konstaterede støjgener skal efterfølgende nedbringes til maksium for støjgrænser jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - (BEK nr 1284 af 15/12/2011 eller senere). 7. Konsekvensområder For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller, udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationer til vindmøller. Inden for konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse - jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. 8. Vindmøllers skyggekast på nabobebyggelse Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 9. Vindmøller i grupper skal være ens i design Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne skal opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster, med samme indbyrdes afstand og sådan at vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Opstilling af en enkeltmølle i et vindmølleområde er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energiøkonomisk synspunkt anbefales det, at der opsættes minimum 2 møller ved førsteopstilling i et område. Cirkulæret skærper i 4 stk. 2, planlovens krav til indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan for vindmøller skal således udover bestemmelser om møllernes største totalhøjde, møllernes præcise placering, antal og udseende tillige indeholde bestemmelser om møllernes mindste totalhøjde. Det bør overvejes at give lokalplanen bonusvirkning, således at der ikke skal gennemføres en efterfølgende landzonebehandling af de enkelte vindmøller. Opstilling af nye vindmøller over 25 meter i totalhøjde, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM-screening. Dette skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der gives tilladelse til færre og evt. lavere møller i de enkelte vindmølleområder. Lokalplanen skal indeholde en vurdering af, hvordan møllerne visuelt vil påvirke beboelse, landskab, natur og de kulturhistoriske værdier, samt oplysning om områdernes vind- og energimæssige egnethed. Den skal desuden angive, hvordan de vind- og energimæssige interesser, er søgt tilgodeset ved fastlæggelsen af den præcise placering af vindmøllerne. Lokalplanen skal angive vindmøllernes maksimale total højde, udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne inden for lokalplanområdet, samt angive det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner. Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af støjgener, herunder om Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes, samt omfanget af skyggekast i forhold til de nærmeste beboere. VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) Vindmøller er som hovedregel VVM-screeningspligtige og/eller lokalplanpligtige, når der ses 8

9 10. Vindmøllers design Vindmøllerne skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger skal vurderes af hensyn til vindmøllens æstetik. 11. Vindmøller og lysafmærkning Belysning af og på vindmøllerne er ikke tilladt. 12. Vindmøllegruppers indbyrdes afstand Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøllegrupper. En mindre afstand kan tillades, hvor en VVM-screening godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig, og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet. 13. Vindmøllers indbyrdes afstand i gruppe Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren, med mindre VVM-screeningen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 14. Vindmøller på lavbundsarealer Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne, kan der normalt ikke planlægges for vindmøller på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse og vurdering, planlægges for vindmøller, hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer, skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-screening og lokalplan forinden. 15. Vindmøller opsættes i ubrudt rækkefølge Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster. 16. Vindmøller og øvrige tekniske anlæg Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for bort fra husstandsmøller. De miljømæssige konsekvenser af forslag til vindmølleplaner, skal således belyses i særlige redegørelser, som skal ledsage planforslagene. Efter Bekendtgørelse nr af 6. december 2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Efter denne bekendtgørelse skal virkningerne på miljøet vurderes for projekter til opstilling af grupper af mere end 3 vindmøller, eller for vindmøller med en totalhøjde på mere end 80 m. i følge bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen kan der være VVMpligt for vindmølleanlæg under grænseværdierne, hvis det vurderes, at anlægget kan få væsentligindvirkning på miljøet, fx som følge af placering i miljømæssig sårbar geografisk område - som VVM-screening konkluderer. Vurdering skal ske i forbindelse med tilvejebringelsen af kommunplanretningslinjer for det konkrete projekt Lov om miljøvurdering Den kommunale planlægning for vindmøller skal i henhold til Lov nr af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og programmer - være vurderet i en miljørapport. Miljørapporten skal vurdere planlægningens konsekvenser for jord, luft, vand, flora, fauna, landskabet - såvel fysisk som visuelt, samt menneskers sundhed, samt overvågning af miljøkravene. Nyborg Kommune har ud fra Lov om Miljøvurdering vurderet, at denne temaplan er omfattet af krav om en miljøvurdering, og der er sideløbende med denne vindmølleplan udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder såvel en vurdering af de positive effekter, som en vurdering af deres påvirkning af miljøet - visuelt og i forhold til støj mv. Regionplan 2005 for Fyns Amt Regionplan 2005 for det tidligere Fyns Amt, indeholder flere retningslinjer for vindmøller, som skal indarbejdes i de kommunale planer, for at Naturstyrelsen kan ophæve det 9

10 højspændingsledninger end samme afstand som møllens totalhøjde. 17. Vindmøller og radiokædeforbindelser I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling, bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen, normalt vil minimumsafstanden være 200 m til overordnede radiokædeforbindelser. 18. Vindmøller og byudvikling Der kan ikke planlægges for vindmøller, hvis der er disponeret til fremtidig byudvikling i kommuneplanen. 19. Vindmøller og kystnærhedszonen Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. 20. Vindmøller og kulturmiljøhensyn Opstilling af vindmøller beror på en konkret vurdering i forhold til kulturmiljø, hvor der skal tages væsentlige kulturmiljøhensyn, herunder hensyn til kirkernes omgivelser, historiske kulturværdier og mindesmærker mv Minivindmøller Minivindmøller (møller med et rotorareal under 5 m 2 ), kan normalt opstilles i landzone, hvor der foreligger en godkendt type- og støjgodkendelse. Minivindmøller kræver landzonetilladelse. 22. Vindmøller der tages ud af drift Vindmøller der har været ude af drift i et år, og som er ophørt med producere, skal fjernes af vindmøllejer. Der skal i forbindelse med landzonetilladelse eller lokalplan med bonusvirkning til opstilling, tinglyses en fjernelsesdeklaration der sikrer dette. Det skal fremgå af henholdsvis landzonetilladelsen/lokalplanen, at der skal tinglyses en sådan fjernelsesdeklaration på vindmøllen. 23. Vindmøllers afstand til nabobeboelser Vindmøller må ikke placeres eller planlægges for nærmere end 4 gange vindmøllers totalhøjde fra nabobeboelser, jf. Vindmøllecirkulæret nr af 22/05/2009, men skal følge de til enhver tid gældende lovgivningsmæssig afstandsbestemmelser fra vindmøller til nabobeboelsesejendomme. 10 landsplandirektiv, som regionplanen udgør. Dette indtil til der er vedtaget en vindmølleplan, hvor regionplanens udpegede vindmølleområder er overført til kommuneplanen. Ønsker kommunen at ændre nogle af retningslinjerne, skal Naturstyrelsen ansøges om ophævelse I Regionplan 2005 er udlagt områder ved Slude, Sentved, Refsvindinge, Biskoptorp, malmose, hannesborg og Ullerslev til vindmøller. Områderne overføres alle til vindmølleplanen, med mindre arealjusteringer i forhold til mulighed for udskiftning til større vindmøller. Statslige interesser i planlægningen I forbindelse med kommunernes kommuneplan 2013 har staten udsendt krav til den kommunale planlægning Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Her i er der bl.a. for vindmøller opstillet følgende krav til den kommunale planlægning: Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med Vindmøllecirkulæret - Planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 og Miljøministeriets CIR 1H nr af 22. maj Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. dec om støj fra vindmøller. Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Planlovens 5b stk. 1, nr. 1. Forhold til overordnede veje Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken, og trafiksikkerheden på overordnede veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen, end 1,0 x gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke

11 24. Vindmøller og råstofområde Vindmøller må der ikke placeres eller planlægges for i områder, der i Region Syddanmarks Råstofplan er udlagt til råstofgravning, eller i interesseområde for råstofindvinding, idet dette vil være i strid med Råstofplanen. På kortet er angivet de områder i kommunen der er udpeget i Råstofplanen. placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Støj - Det åbne land I følge støjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsarealer hos naboer i det åbne land ikke overstige 44 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer, der ligger højest 15 m fra boligen, og i det mest støjbelastede punkt på arealet. Støjfølsomme arealer Støjfølsomme arealer er områder, der anvendes til, eller i en lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastende punkt, maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 db(a) ved 6 m/s. 25. Vindmøller og geologiske landskabselementer Inden for områder udpeget som særlige geologiske interesseområder kan kun etableres tekniske anlæg (vindmøller), såfremt der undersøges for, og tages hensyn til geologiske landskabselementer og udførligt redegøres for dette i den efterfølgende planlægning og VVM-screening. Ved planlægning nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske- eller geologiske landskabselementer, skal redegørelsen for lokalplanforslaget, så vidt muligt International naturbeskyttelse - Natura 2000 International naturbeskyttelse omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og EU-Habitatsområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge, ligesom de i en randzone på m til områderne, særligt skal redegøre for påvirkningen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter - de såkaldte bilag 4 arter er strengt beskyttede. Ved planlægning af de enkelte områder skal det sikres, at yngleog levesteder for disse arter ikke forringes. Det gælder fx for flagermusbestand. Beskyttelse af sårbare naturtyper Naturbeskyttelsesloven, der senest er offentliggjort som Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse, sikrer blandt andet beskyttelsen af sårbare naturtyper som moser, heder, ferske enge og overdrev. 11

12 belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. I særlige landskabelige beskyttelsesområder kan kun etableres vindmøller i ganske betydeligt omfang, og kun hvis beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes. De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af vindmøller, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til vindmøller, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes. Landskabsområderne fremgår af Kommuneplan 09. Der vil ofte være mindre områder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse for vindmøller. Som regel kan vindmølleprojekterne etableres således, at det ikke påvirker de beskyttede naturtyper. Beskyttelseslinjer Langs kysterne og omkring fredede områder, åer og skove, er der bygge- og beskyttelseslinjer, som skal beskytte områderne mod skader fra byggeri og anlæg eller visuel skade fra nærtstående anlæg. Nogle af beskyttelseslinjerne kan der dispenseres for ved kommunen, og andre administreres af Naturstyrelsen. Kommunen kan dispensere fra å- og beskyttelseslinierne, mens klitfredning og strandbeskytteklsen administreres af Naturstyrelsen. Museumsloven Museumsloven, der senest er offentliggjort som Bekendgørelse af museumsloven nr af 14. december 2006, regulerer dels forholdet til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved bygge- og anlægsprojekter - dels beskyttelsen af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse af det enkelte projekt. Fakta: Vindmøllecirkulæret - Cirkulæære nr af 22. maj 2009 I Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, står bl.a. følgende: Temaplaner for vindmøller Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe et forslag til kommuneplanens bestemmelser for et bestemt emne, fx vindmøller. Før udarbejdelse af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. 26. Udbygningsrækkefølge - vindmølleområder Der er ikke hjemmel i planloven til at fastlægge en bindende rækkefølge for vindmølleområdernes udbygning. Kommunen vil imidlertid sikre at de områder, der ønskes udlagt til vindmøller, også udnyttet i en hensigtsmæssig rækkefølge, der evt. er koordineret med elselskaberne. 12

13 Redegørelse Kommunen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Denne vindmølleplan er et tillæg til kommuneplan 09, og udpeger konkrete vindmølleområder til opførelse/udskiftning af vindmøller. Dette er ikke sket i Kommuneplan 2009, hvorfor regionplanens udpegede områder for vindmøller, først med dette kommuneplantillæg overføres til kommuneplanen. Vindmølleplanen erstatter Kommuneplan 09 s retningslinjer for vindmøller, med endelig vedtagelse af denne vindmølleplan som Kommuneplantillæg nr. 1. Baggrund for vindmølleplanen I forbindelse med udarbejdelse af materiale til for-offentlighedsfasen, blev der oprindelig udpeget 16 potentielle mulige vindmølleområder ved en GIS-kort undersøgelse. Alle disse områder blev vurderet for interessekonflikter, herunder de landskabelige- og kulturhistoriske interesser, samt fx i forhold til udpegning som habitatområder, fredede områder, mv.. Desuden blev der foretaget en afstandsmåling fra vindmølleområderne på ca. 550 m til nærmeste nabobeboelse, hvilket svarer til den støjmæssige vejledende afstand, for at undgå evt. støjgener for vindmøller med en totalhøjde på ca meter, som der oprindelig blev planlagt for. Endvidere blev der lagt en afstandszone på 750 m i forhold til bymæssig bebyggelse, ligeledes primært af hensyn til forebyggelse af støjgener fra nye høje møller møller. Denne afstand er vurderet at kunne overholde en skærpet støjgrænse til støjfølsomme arealer på hhv. 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. For aktuelle godkendte vindmølletyper i Danmark betyder det, afhængig af vindmølletypen, at den resulterende nødvendige afstand, som vindmøllen skal have til støjfølsomt areal, må forventes at komme længere væk end de de 4 gange møllens højde der er krav i Vindmøllecirkulæret. Ved udpegning af vindmølleområder i kommuneplanen, er der derfor afgrænset mod eventuelle støjfølsomme arealer, hvor det må forventes at konkrete ansøgte møller forudsættes, at skulle overholde støjkrav til. Kortet på side 15 angiver de støjmæssige zoner med 750 meter omkring bymæssige bebyggelser i Kommunen, og hvor endvidere alle områder der opfylder afstande på 4 gange møllehøjden til nabobeboelse er vist - jf. Vindmøllecirkulærets krav. Kommuneplan og lokalplan Når vindmølleplanen er godkendt i form af et kommuneplantillæg, skal der før et konkret vindmølleprojekt kan realiseres, søges om tilladelse hertil ved kommunen, som iværksætter udarbejdelse af lokalplan for store vindmøller eller landzonetilladelse for husstandsmøller. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde, samt udseende. Lokalplanen skal såfremt der er tale om vindmøller på over 80 meter og/eller grupper med mere end 3 vindmøller, ledsages af et kommuneplantillæg samt en VVM redegørelse, som er en vurdering af virkningerne på miljøet. Dette jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) og i medfør af Planloven. Husstandsmøller (vindmøller med totalhøjde på op til 25 m) er undtaget for krav om kommuneplan og lokalplan. Opførelse af husstandsmøller kræver stadig landzonetilladelse og er omfattet af VVM-reglerne for screening. Vindmølleområder 5 stk. 1 i Vindmøllecirkulæret beskriver, at der ved behandling af ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller efter 35, stk. 1, i lov om Planlægning, skal tages størst mulig hensyn til nabobeboelser og til øvrige interesser, der er knyttet til arealanvendelse af det åbne land, herunder landskab, natur, og kulturhistoriske værdier - der blandt andet omfatter kirker og deres omgivelser. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer, skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Der ud over skal de overordnede radio- og telefonforbindelser respekteres ved udpegningen af nye vindmølleområder. 13

14 Områderne: Bovense, Sulkendrup, Skalkendrup, Måre falder alle indenfor, og er derfor udelukket som anvendes til mølleområde for store møller. Som det fremgår af kortet blev der herefter følgende områder tilbage, der falder udenfor byernes støjzoner, og til planlægning for møller på ca meter i totalhøjde: Ungerskov, Lindkær, Emilielund, Ravnholt, Tvedeløkke, Lykkesholm, Øksendrup, Glorup, Anhof, Langå, Aunslev og Ullerslev. Områderne: Ungerskov, Lindkær, Emilielund, Ravnholt, Tvedeløkke, Lykkesholm, Glorup og Langå er beliggende i enten herregårdslandskab eller særligt udpeget landskabsområde, hvor det jf. Kommuneplanens retningslinjer, er uønsket med store tekniske anlæg, herunder store vindmøller. Områderne: Glorup og Ullerslev er beliggende delvis i vådområde, og efter en konkret vurdering blev Glorup ikke medtaget, da området yderligere er beliggende i kanten af herregårdslandskab. Teknik- og Miljøafdelingen anbefalede herefter at pege på 4 vindmølleområder i vindmølleplanen, for planlægning til vindmøller, med en totalhøjde på ca meter. Det var omåderne: Aunslev, Ullerslev, Øksendrup og Anhof. Teknik- og Miljøudvalget vedtog på den baggrund i møde den 27. april 2010 at foreslå disse 4 udpegede vindmølleområder til møller over 100 m, i forbindelse med afholdelse af for-offentligheds debat frem til 1. september For-offentlighedsperiode, debatfase og beslutning herpå Mange borgere og interesseorganisationer deltog i denne debatfase. I alt blev der fremsendt ca. 400 indsigelser/bemærkninger, og der var debat både på Kommunens hjemmeside og gennem pressen. Generelt indeholdt indsigelserne og bemærkningerne en bekymring for store vindmøllers støjpåvirkning i forhold til nabobeboelser, herunder lavfrekventstøj. Der blev for det meste fra borgerne henvist til, at så høje møller burde placeres på havet, og for vindmølleområderne Aunslev og Øksendrup blev der gjort indsigelser med henvisning til uheldig visuelt samspil mellem mølle og kulturmiljøer. På den baggrund foretog kommunen en visualisering af de 4 foreslåede vindmølleområder, og der var politisk enighed med borgerne om uheldig visuelt samspil med Aunslev kirke og for vindmølleområde Aunslev. For det rekreative kulturmiljø Kongshøj Mølle og vindmølleområde Øksendrup (se billeder) ligeledes uheldigt visuelt samspil. Af de resterende 2 foreslåede vindmølleområder Anhof og Ullerslev, gjorde Naturstyrelsen indsigelse mod området ved Anhof, med henvisning til landskabsinteresser, og at der manglede yder- 14

15 ligere dokumentation for dette. Dette vil kunne ske efterfølgende særskilt i et kommuneplantillæg. For vindmølleområdet ved Ullerslev var der fra borgerne indsigelser, i forhold til den nærliggende skov - Bremerskov, med henvisning til flagermusbestand, og at området er beliggende i et vådområde. Derfor blev dette foreslåede vindmølleområde ligeledes opgivet. Efterfølgende blev der på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2010, hvor indsigelser og bemærkninger efter debatperioden blev gennemgået, besluttet at udarbejde et forslag til en vindmølleplan, med udgangspunkt i en maksimal højde på 80 m til vingespids, for opstilling af nye møller. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at der ikke umiddelbart er velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen, bl.a. på baggrund af de store landskabelige værdier i kommunen, og den relativt tætte bebyggelse i det åbne land. Teknik- og Miljøudvalget finder derfor at større vindmøller på meters totalhøjde, bør placeres i mere robuste landskaber end hvad Nyborg Kommune rummer. Den endelige møllehøjde vil afhænge af den konkrete vurdering af det enkelte område. Kortet viser alle områder i Nyborg Kommune med en afstand af 750 m fra bymæssig bebyggelse og områder med 550 m til nabobeboelse 15

16 Visuelt samspil af vindmøller og Aunslev Kirke Visuelt samspil af vindmøller og kulturmiljøet ved Kongshøj Mølle Indsigelse fra Naturstyrelsen I offentlighedsperioden af forslaget til vindmølleplanen, gjorde Naturstyrelsen bl.a. indsigelse til det generelle højdekrav for maksimalt 80 meter høje vindmøller overalt i Kommunen, hvorfor dette er udtaget af vindmølleplanen. Vindmølleområderne er på den baggrund efterfølgende igen gennemgået med henblik på en konkret vurdering, hvor der er afvejet forskellige interesser, herunder hensyn til nabobeboelser, for vurdering af maksimal højde på møller etc. Naturstyrelsen har endvidere gjort indsigelse til vindmølleområde 1. Anhof med den begrundelse at området er placeret i værdifulde landskaber. Naturstyrelsen finder at der på den baggrund skal foretages en nærmere analyse af de landskabelige konsekvenser for at vurdere, om opstillingen af vindmøller er forenelige med de landskabelige interesser her. I følge Naturstyrelsen bør denne analyse gennemføres, før der kan tages stilling til udlæg af vindmølleområde ved Anhof i kommuneplanen. Nyborg Kommune har på den baggrund valgt at lade området Anhof udgå af denne vindmølleplan, til der forelægger 16

17 en nærmere undersøgelse af den landskabelige påvirkning. Vindmølleområdet ved Anhof kan så evt. senere optages i Kommuneplanen via et tillæg, såfremt analyser viser at møller her ikke har væsentlige landskabspåvirkning. Vindmølleplanens vindmølleområder Nedenfor er redegjort kort for de planlægningsmæssige hensyn og afvejninger, der har ligget til grund for udpegning af de enkelte rammeområders anvendelse til vindmøller. Endvidere vurderingen for afstand til nabobeboelser, afstand mellem møller, antal, størrelse (maks. højde) etc. For mere detaljerede overvejelser og planlægningsmæssige hensyn for udpegning af vindmølleplanens rammeområder, henvises til Miljørapporten. Vindmølleområde Anhof Udgået af vindmølleplanen efter indsigelse fra Naturstyrelsen, og efterfølgende evt. optages i kommuneplanen på et kommuneplantillæg, når området er nærmere belyst for landskabelig påvirkning. Vindmølleområde Hannesborg Udgået af vindmølleplanen da der går en radiokædetracé gennem området. Vindmølleområde Skalkendrup Udgået af vindmølleplanen ud fra en helhedsvurdering. Vindmølleområde 1. Svindinge Området er placeret indenfor betegnelsen - større sammenhængende landskabsområder. Det vurderes dog ikke at påvirke det flade højtliggende morænelandskab i storskala væsentligt, at der placeres møller i landskabsrummet i området vest for Svendborgvej. Vindmølleområdet afgrænses mod syd af de store sammenhængende skove ved Glorup, og med Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser. Området vurderes derfor kun at give plads til maksimalt 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter. Vindmølleområde 2. Grimshavevej Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 150 kw, der med fordel kan udskiftes til større og mere effektive vindmøller. Området er let bakket moræneflade, udenfor beskyttelsesinteresser. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. 17

18 Vindmølleområde 3. Blæsenborg Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket med vide udsigter, udenfor beskyttelsesinteresser. Området er sårbart overfor større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 4. Lamdrup Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er højtliggende morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Området afgrænses endvidere mod et skovområde ved Bredemiste. Vindmølleområde 5. Slude Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 900 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Området afgrænses endvidere til et biologisk interesseområde. Vindmølleområde 6. Sentved Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 900 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Sentvedvej er der et afstandskrav til vejen. 18

19 Vindmølleområde 7. Refsvindinge Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er fladt terræn på moræneflade. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Nyborgvej er der et afstandskrav til vejen. Vindmølleområde 8. Biskoptorp Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er fladt terræn på moræneflade, og tæt ved motorvej og jernbane. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 9. Malmmose Vindmølleområdet gennemskæres delvis af radiokædetrace, og området er derfor reduceret mod sydvest. Området er fladt terræn på moræneflade. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde Hannesborg Området udgår da det er total dækket af et radiokædetracé. Vindmølleområde 10. Ullerslev Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på? kw, der kan udskiftes. Området er morænelandskab. Området rummer lavtliggende vådområde. Der er registreret bestand af flagermus i det nærliggende skovområde. Området reduceres derfor med afstand til Bremerskov. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 11. Frørup Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 150 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket moræneflade. Den nære beliggenhed til Frørup by og nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de 19

20 omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Nyborgvej er der et afstandskrav til vejen. Udseende og design af vindmøller For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk, er der i vindmølleplanen, fastsat retningslinjer for vindmøllernes udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger, har særligt betydning for vindmøllens æstetik og skal vurderes ved det fremsendte vindmølleprojekt. Det er i vindmølleplanens retningslinjer stillet krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke refekterende overflade med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. Opstillingsmønstre I følge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i landskabet, i et let opfatteligt geografisk mønster. Af hensyn til den optimale udnyttelse af vindenergi anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3 til 4 gange rotordiameter. Denne afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden, samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart sammenhængende enhed. Hvis vindmøllegrupperne står for tæt på hinanden, udviskes deres selvstændige udtryk, ved at gruppernes geometriske mønstre blandes sammen, og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. De enkelte møllegrupper bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. Derfor foreskriver Vindmøllecirkulæret, at holde en afstand mellem vindmøllegrupper (både nye og i forhold til eksisterende enkeltstående grupper) på 28 gange møllens totalhøjde, svarende til 2,2 km ved 80 meter høje vindmøller. Ifølge Vindmøllecirkulæret er der således krav om, at et planforslag skal indeholde en særlig redegørelse for den landskabelige påvirkning, hvis afstanden mellem vindmøllegrupper er mindre end det anbefalede. Afstand til nabobeboelser Vindmøller må jf. Vindmøllecirkulæret ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllers totalhøjde fra nabobeboelser. Ved møller med en totalhøjde på 80 20

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere