KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

2 Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne, med til at sikre opfyldelsen af disse mål. Det vil samtidig være et bidrag til at mindske CO 2 udledningen, som bl.a. skyldes brugen af fossile brændsler, og dermed er den væsentligste årsag til menneskeskabte klimaforandringer. Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Danmark har forpligtiget sig til et mål om mere vedvarende energi i år Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod et langsigtet mål for uafhængighed af fossile brændsler. De langsigtede mål vil indebære omstilling til vind, biomasse og andre effektive energikilder. Nyborg Kommune vil med denne vindmølleplan bidrage hertil. Dette forslag til vindmølleplan er samtidig forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er det besluttet at udarbejde en temaplan for vindmøller - en planlægning, som konkret udpeger områder, hvor der kan opstilles helt nye vindmøller, og som opstiller principper for udskiftning af eksisterende møller til nye. Efter debatfasen, hvor borgere, interesseorganisationer mv. inden 1. september 2010, kunne komme med bemærkninger til 4 konkret foreslåede områder for opstilling af møller over 100 meter i totalhøjde, blev det efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget besluttet ikke at planlægge for møller over 80 m. I offentlighedsperioden af forslaget til vindmølleplanen, gjorde Naturstyrelsen bl.a. indsigelse til dette generelle højdekrav for maksimalt 80 meter høje vindmøller overalt i Kommunen, hvorfor dette er udtaget af vindmølleplanen. Vindmøller vil påvirke landskabet, og vil kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde de optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til støjgener for naboer, samt hensyn til naturen og landskabet. Teknik- og Miljøudvalget, Nyborg Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning side Baggrund for vindmølleplanen Mål Statslige mål Mål i kommuneplanen Ny lovgivning for vedvarende energi Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Forhold til anden planlægning og lovgivning Vindmøllecirkulæret Planloven Lokalplanlægning VVM Lov om Miljøvurdering Regionplan 2005 for Fyns Amt Statslige interesser i kommuneplanlægningen Forhold til overordnede veje Støjforhold International naturbeskyttelse - Natura Beskyttelse af sårbare naturtyper Naturbeskyttelsesloven Beskyttelseslinjer Museumsloven Generelle retningslinjer for vindmøller 1. Områder for vindmølleplanlægning - oversigt Husstandsmøller Udskiftning af eksisterende vindmøller Vindmøllers afstand til overordnede veje Vindmøllers afstand til jernbaner Vindmøllers støjpåvirkning af omgivelserne Konsekvensområder Vindmøllers skyggekast på nabobebyggelse Vindmøller i grupper skal være ens i design Vindmøllers design Vindmøller og lysafmærkning Vindmøllegruppers indbyrdes afstand Vindmøllers indbyrdes afstand i gruppe

4 Indholdsfortegnelse fortsat... side 14.Vindmøller på lavbundsarealer Vindmøller opsættes i ubrudt rækkefølge Vindmøller og øvrige tekniske anlæg Vindmøller og radiokædeforbindelser Vindmøller og byudvikling Vindmøller og kystnærhedszonen Vindmøller og kulturmiljøhensyn Minivindmøller Vindmøller der tages ud af drift Vindmøllers afstand til nabobeboelser Vindmøller og råstofområde Vindmøller og geologiske landskabselementer Udbygningsrækkefølge af vindmølleområder Redegørelse Baggrund for vindmølleplanen Udseende og design af vindmøller Opstillingsmønstre Afstand til nabobeboelser Vindmøllers skyggekast Vindmøllers placering i landskabet Vindmøller i kystnærhedszonen Vindmøller i beskyttede områder Vindmøller på lavbundsarealer Regionale graveområder Kulturmiljø Skov- og skovrejsning Veje, jernbaner, højspændingsledninger Husstandsmøller og minimøller Eksisterende vindmøller der ikke kan udskiftes Rammer for enkeltområder Oversigtskort over vindmølleområder Vindmølleområde 1. Svindinge Vindmølleområde 2. Grimshavevej Vindmølleområde 3. Blæsenborg Vindmølleområde 4. Lamdrup Vindmølleområde 5. Slude Vindmølleområde 6. Sentved Vindmølleområde 7. Refsvindinge Vindmølleområde 8. Biskoptorp Vindmølleområde 9. Malmose Vindmølleområde 10.Ullerslev Vindmølleområde 11.Frørup

5 Genereller retningslinjer for vindmøller (retningslinjer for den efterfølgende lokalplanlægning) Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet, og med videst muligt hensyn til omkringboende naboer. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at arealer til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke hindrer, eller forringer forholdene for de efterfølgende vindmøller i en gruppe. 1. Områder for vindmølleplanlægning - oversigt Vindmøller over 25 meter kan kun opstilles i følgende områder i Nyborg Kommune: (Lokalplanlægningen med visualiseringer, støjberegninger m.v. kan ændre antal møller i områderne samt møllehøjde). Område 1. Svindinge Der kan maksimalt opstilles 2 vindmøller. Område 2. Grimshavevej Der er opstillet 3 møller a 150 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 3. Blæsenborg Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 4. Lamdrup Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Mål Statslige mål De statslige interesser i kommuneplanen vedrørende vindmøller er, at der findes arealer i kommunerne til opstilling af vindmøller på land. Det er regeringens mål, at danmark i 2050 skal være uafhængig af olie, gas og kul. Det skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, biomasse mv. Mål i kommuneplan 09 En miljøvenlig energiforsyning i Nyborg Kommune skal fremmes ved hjælp af vedvarende energi, herunder energi fra vindmøller. Der skal derfor arbejdes for at øge energiproduktionen fra vindmøller, bl.a. ved at sikre mulighed for udskiftning af forældede møller. Der skal sikres en god landskabsmæssig indpasning af nye vindmøller. Større uforstyrrede landskaber, fredede områder, skove samt områder med stor naturmæssig, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal friholdes for opstilling af møller. Der skal gennemføres en vindmølleplanlægning, som konkret udpeger områder, hvor der evt. kan opstilles nye vindmøller, og som opstiller detaljerede principper for nye møller som erstatning for eksisterende. Område 5. Slude Der er opstillet 3 møller a 900 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 6. Sentved Der er opstillet 3 møller a 900 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. 5

6 Område 7. Refsvindinge Der er opstillet 2 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 8. Biskoptorp Der er opstillet 2 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 9. Malmose Der er opstillet 3 møller a? kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 10. Ullerslev Der er opstillet 3 møller a 750 kw. Der kan maksimalt opstilles 3 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Område 11. Frørup Der er opstillet 2 møller a 150 kw. Der kan maksimalt opstilles 2 nye vindmøller, når eksisterende møller er nedtaget. Ny lovgivning for vedvarende energi Ved det energipolitiske forlig i februar 2008, blev der ud over en bedre afregning for vindmøllestrømmen, skitseret flere regler, som vil styrke det lokale engament. Administrationen af 4 ordninger under Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) VE-loven, giver naboer, opstillere og kommuner en række muligheder og pligter. VE-loven består af fire ordninger - en garantifond, en værditabsordning, en køberetsordning og en grøn ordning. Der oprettes en grøn fond, der kan bruges til lokale grønne og kulturelle projekter, som fx anlæggelse af stier, søer eller information om vedvarende energi. Der indføres regler for lokalt medejerskab. 20% af kapaciteten i de nye vindmøller skal tilbydes som andele til faste beboere, indenfor en afstand på 4,5 km. Bliver de 20% ikke solgt, kan indbyggerne i hele kommunen købe andelene. Der er oprettet en garantifond på 10 mio. kr. for støtte til finansiering af lokale møllelaugs forundersøgelser mv. Der er mulighed for erstatning til naboer, som kan påvise et objektivt tab i ejendomsværdien, på grund af etablering af vindmøllerne. Hvis erstatningen udgør under 1% af ejendomsværdien, bortfalder den. Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside: om de fire ordninger. 6

7 2. Husstandsmøller - møller under 25 m i totalhøjde Byzone I byzone kan som udgangspunkt ikke opstilles husstandsmøller. Landzone Tilladelse til opstilling af husstandsmøller, afgøres på baggrund af en konkret vurdering for beskyttelsesinteresser, samt i forhold til støjpåvirkning og øvrige planmæssige overvejelser, herunder landskabshensyn for, om møllerne kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og landskabsoplevelsen. Husstandsmøller vil kun udtagelsesvis kunne forventes tilladt opstillet i kystnærhedszonen, og i særlige landskabsområder. På områder omfattet af kirkefredning og i kirkernes omgivelser tillades ikke husstandsmøller opstillet. Husstandsmøller skal opstilles i umiddelbar nærhed af bebyggelse på egen grund. Husstandsmøller kræver landzonetilladelse jf. planloven. Udskiftning af eksisterende husstandsmøller kræver ny landzonetilladelse. Forhold til øvrig planlægning Vindmøllecirkulæret Reglerne for planlægning for vindmøller er nærmere beskrevet i Cirkulære om planlægning for, og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret) med tilhørende vejledning. Cirkulære nr af 22. juni Cirkulærets 3, stk. 1, fastsætter regler for kommuneplanens retningslinjer for områder til opstilling af vindmøller. Cirkulæret fastlægger i 2, stk. 3, at der ved planlægning for vindmøller skal overholdes en minimumsafstand mellem møller og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde. Bestemmelsen skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast m.v. Afstanden mellem vindmøller og nabobeboelse måles efter planlovens regler, det vil sige vandret fra mølletårnets yderste begrænsning til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel, uden hensyn til terrænforskelle. 3. Udskiftning af eksisterende vindmøller Eksisterende vindmøller i kommunen over 25 m, kan kun udskiftes, såfremt de er beliggende i et af retningslinje 1 angivne vindmølleområder, og såfremt øvrige generelle retningslinjer er overholdt. Der er lokalplanpligt og VVM-screening for udskiftning af møller til nye andre typer/størrelser. Planloven Planlægning for opførelse af vindmøller sker i henhold til planlovens 11a, stk 1, nr. 5 hvorefter kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller. Retningslinjerne for vindmøller i kommuneplanen, skal indeholde bestemmelser for vindmøllernes maksimale højde og antal, samt til den indbyrdes afstand, der skal være mellem møllerne. Kommuneplanen skal indeholde tilhørende rammer for lokalplanlægningen. Lokalplanlægning I følge Vindmøllecirkulærets 4, stk. 1, er det en forudsætning for tilvejebringelsen af kommuneplanrammer for vindmøller og dermed for lokalplanlægningen, at området er udpeget dertil i kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen. 7

8 4. Vindmøllers afstand til overordnede veje Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 1 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. 5. Vindmøllers afstand til jernbaner Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde x Vindmøllers støjpåvirkning af omgivelserne Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med de til enhver tids gældende støjbestemmelser i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - (BEK nr 1284 af 15/12/2011 eller senere). Kommunen kan ved støjklage fra naboer til vindmøller, lade måle om støjgrænser er overholdt efter ibrugtagning af møllerne. Mølleejer skal da lade et uvilligt anerkendt støjmålingsfirma foretage kontrolmålinger og afholde udgiften herfor. Evt. konstaterede støjgener skal efterfølgende nedbringes til maksium for støjgrænser jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - (BEK nr 1284 af 15/12/2011 eller senere). 7. Konsekvensområder For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller, udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationer til vindmøller. Inden for konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse - jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. 8. Vindmøllers skyggekast på nabobebyggelse Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. 9. Vindmøller i grupper skal være ens i design Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne skal opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster, med samme indbyrdes afstand og sådan at vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Opstilling af en enkeltmølle i et vindmølleområde er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energiøkonomisk synspunkt anbefales det, at der opsættes minimum 2 møller ved førsteopstilling i et område. Cirkulæret skærper i 4 stk. 2, planlovens krav til indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan for vindmøller skal således udover bestemmelser om møllernes største totalhøjde, møllernes præcise placering, antal og udseende tillige indeholde bestemmelser om møllernes mindste totalhøjde. Det bør overvejes at give lokalplanen bonusvirkning, således at der ikke skal gennemføres en efterfølgende landzonebehandling af de enkelte vindmøller. Opstilling af nye vindmøller over 25 meter i totalhøjde, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM-screening. Dette skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der gives tilladelse til færre og evt. lavere møller i de enkelte vindmølleområder. Lokalplanen skal indeholde en vurdering af, hvordan møllerne visuelt vil påvirke beboelse, landskab, natur og de kulturhistoriske værdier, samt oplysning om områdernes vind- og energimæssige egnethed. Den skal desuden angive, hvordan de vind- og energimæssige interesser, er søgt tilgodeset ved fastlæggelsen af den præcise placering af vindmøllerne. Lokalplanen skal angive vindmøllernes maksimale total højde, udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne inden for lokalplanområdet, samt angive det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner. Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af støjgener, herunder om Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes, samt omfanget af skyggekast i forhold til de nærmeste beboere. VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) Vindmøller er som hovedregel VVM-screeningspligtige og/eller lokalplanpligtige, når der ses 8

9 10. Vindmøllers design Vindmøllerne skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger skal vurderes af hensyn til vindmøllens æstetik. 11. Vindmøller og lysafmærkning Belysning af og på vindmøllerne er ikke tilladt. 12. Vindmøllegruppers indbyrdes afstand Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøllegrupper. En mindre afstand kan tillades, hvor en VVM-screening godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig, og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet. 13. Vindmøllers indbyrdes afstand i gruppe Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren, med mindre VVM-screeningen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 14. Vindmøller på lavbundsarealer Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne, kan der normalt ikke planlægges for vindmøller på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse og vurdering, planlægges for vindmøller, hvis det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder der ligger i jordbrugs- og beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer, skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-screening og lokalplan forinden. 15. Vindmøller opsættes i ubrudt rækkefølge Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster. 16. Vindmøller og øvrige tekniske anlæg Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for bort fra husstandsmøller. De miljømæssige konsekvenser af forslag til vindmølleplaner, skal således belyses i særlige redegørelser, som skal ledsage planforslagene. Efter Bekendtgørelse nr af 6. december 2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Efter denne bekendtgørelse skal virkningerne på miljøet vurderes for projekter til opstilling af grupper af mere end 3 vindmøller, eller for vindmøller med en totalhøjde på mere end 80 m. i følge bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen kan der være VVMpligt for vindmølleanlæg under grænseværdierne, hvis det vurderes, at anlægget kan få væsentligindvirkning på miljøet, fx som følge af placering i miljømæssig sårbar geografisk område - som VVM-screening konkluderer. Vurdering skal ske i forbindelse med tilvejebringelsen af kommunplanretningslinjer for det konkrete projekt Lov om miljøvurdering Den kommunale planlægning for vindmøller skal i henhold til Lov nr af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og programmer - være vurderet i en miljørapport. Miljørapporten skal vurdere planlægningens konsekvenser for jord, luft, vand, flora, fauna, landskabet - såvel fysisk som visuelt, samt menneskers sundhed, samt overvågning af miljøkravene. Nyborg Kommune har ud fra Lov om Miljøvurdering vurderet, at denne temaplan er omfattet af krav om en miljøvurdering, og der er sideløbende med denne vindmølleplan udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder såvel en vurdering af de positive effekter, som en vurdering af deres påvirkning af miljøet - visuelt og i forhold til støj mv. Regionplan 2005 for Fyns Amt Regionplan 2005 for det tidligere Fyns Amt, indeholder flere retningslinjer for vindmøller, som skal indarbejdes i de kommunale planer, for at Naturstyrelsen kan ophæve det 9

10 højspændingsledninger end samme afstand som møllens totalhøjde. 17. Vindmøller og radiokædeforbindelser I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling, bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen, normalt vil minimumsafstanden være 200 m til overordnede radiokædeforbindelser. 18. Vindmøller og byudvikling Der kan ikke planlægges for vindmøller, hvis der er disponeret til fremtidig byudvikling i kommuneplanen. 19. Vindmøller og kystnærhedszonen Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. 20. Vindmøller og kulturmiljøhensyn Opstilling af vindmøller beror på en konkret vurdering i forhold til kulturmiljø, hvor der skal tages væsentlige kulturmiljøhensyn, herunder hensyn til kirkernes omgivelser, historiske kulturværdier og mindesmærker mv Minivindmøller Minivindmøller (møller med et rotorareal under 5 m 2 ), kan normalt opstilles i landzone, hvor der foreligger en godkendt type- og støjgodkendelse. Minivindmøller kræver landzonetilladelse. 22. Vindmøller der tages ud af drift Vindmøller der har været ude af drift i et år, og som er ophørt med producere, skal fjernes af vindmøllejer. Der skal i forbindelse med landzonetilladelse eller lokalplan med bonusvirkning til opstilling, tinglyses en fjernelsesdeklaration der sikrer dette. Det skal fremgå af henholdsvis landzonetilladelsen/lokalplanen, at der skal tinglyses en sådan fjernelsesdeklaration på vindmøllen. 23. Vindmøllers afstand til nabobeboelser Vindmøller må ikke placeres eller planlægges for nærmere end 4 gange vindmøllers totalhøjde fra nabobeboelser, jf. Vindmøllecirkulæret nr af 22/05/2009, men skal følge de til enhver tid gældende lovgivningsmæssig afstandsbestemmelser fra vindmøller til nabobeboelsesejendomme. 10 landsplandirektiv, som regionplanen udgør. Dette indtil til der er vedtaget en vindmølleplan, hvor regionplanens udpegede vindmølleområder er overført til kommuneplanen. Ønsker kommunen at ændre nogle af retningslinjerne, skal Naturstyrelsen ansøges om ophævelse I Regionplan 2005 er udlagt områder ved Slude, Sentved, Refsvindinge, Biskoptorp, malmose, hannesborg og Ullerslev til vindmøller. Områderne overføres alle til vindmølleplanen, med mindre arealjusteringer i forhold til mulighed for udskiftning til større vindmøller. Statslige interesser i planlægningen I forbindelse med kommunernes kommuneplan 2013 har staten udsendt krav til den kommunale planlægning Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Her i er der bl.a. for vindmøller opstillet følgende krav til den kommunale planlægning: Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med Vindmøllecirkulæret - Planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 og Miljøministeriets CIR 1H nr af 22. maj Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. dec om støj fra vindmøller. Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Planlovens 5b stk. 1, nr. 1. Forhold til overordnede veje Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken, og trafiksikkerheden på overordnede veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen, end 1,0 x gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke

11 24. Vindmøller og råstofområde Vindmøller må der ikke placeres eller planlægges for i områder, der i Region Syddanmarks Råstofplan er udlagt til råstofgravning, eller i interesseområde for råstofindvinding, idet dette vil være i strid med Råstofplanen. På kortet er angivet de områder i kommunen der er udpeget i Råstofplanen. placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Støj - Det åbne land I følge støjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsarealer hos naboer i det åbne land ikke overstige 44 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer, der ligger højest 15 m fra boligen, og i det mest støjbelastede punkt på arealet. Støjfølsomme arealer Støjfølsomme arealer er områder, der anvendes til, eller i en lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastende punkt, maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 db(a) ved 6 m/s. 25. Vindmøller og geologiske landskabselementer Inden for områder udpeget som særlige geologiske interesseområder kan kun etableres tekniske anlæg (vindmøller), såfremt der undersøges for, og tages hensyn til geologiske landskabselementer og udførligt redegøres for dette i den efterfølgende planlægning og VVM-screening. Ved planlægning nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske- eller geologiske landskabselementer, skal redegørelsen for lokalplanforslaget, så vidt muligt International naturbeskyttelse - Natura 2000 International naturbeskyttelse omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og EU-Habitatsområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge, ligesom de i en randzone på m til områderne, særligt skal redegøre for påvirkningen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter - de såkaldte bilag 4 arter er strengt beskyttede. Ved planlægning af de enkelte områder skal det sikres, at yngleog levesteder for disse arter ikke forringes. Det gælder fx for flagermusbestand. Beskyttelse af sårbare naturtyper Naturbeskyttelsesloven, der senest er offentliggjort som Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse, sikrer blandt andet beskyttelsen af sårbare naturtyper som moser, heder, ferske enge og overdrev. 11

12 belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. I særlige landskabelige beskyttelsesområder kan kun etableres vindmøller i ganske betydeligt omfang, og kun hvis beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes. De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af vindmøller, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til vindmøller, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes. Landskabsområderne fremgår af Kommuneplan 09. Der vil ofte være mindre områder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse for vindmøller. Som regel kan vindmølleprojekterne etableres således, at det ikke påvirker de beskyttede naturtyper. Beskyttelseslinjer Langs kysterne og omkring fredede områder, åer og skove, er der bygge- og beskyttelseslinjer, som skal beskytte områderne mod skader fra byggeri og anlæg eller visuel skade fra nærtstående anlæg. Nogle af beskyttelseslinjerne kan der dispenseres for ved kommunen, og andre administreres af Naturstyrelsen. Kommunen kan dispensere fra å- og beskyttelseslinierne, mens klitfredning og strandbeskytteklsen administreres af Naturstyrelsen. Museumsloven Museumsloven, der senest er offentliggjort som Bekendgørelse af museumsloven nr af 14. december 2006, regulerer dels forholdet til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved bygge- og anlægsprojekter - dels beskyttelsen af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse af det enkelte projekt. Fakta: Vindmøllecirkulæret - Cirkulæære nr af 22. maj 2009 I Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, står bl.a. følgende: Temaplaner for vindmøller Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe et forslag til kommuneplanens bestemmelser for et bestemt emne, fx vindmøller. Før udarbejdelse af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. 26. Udbygningsrækkefølge - vindmølleområder Der er ikke hjemmel i planloven til at fastlægge en bindende rækkefølge for vindmølleområdernes udbygning. Kommunen vil imidlertid sikre at de områder, der ønskes udlagt til vindmøller, også udnyttet i en hensigtsmæssig rækkefølge, der evt. er koordineret med elselskaberne. 12

13 Redegørelse Kommunen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. Denne vindmølleplan er et tillæg til kommuneplan 09, og udpeger konkrete vindmølleområder til opførelse/udskiftning af vindmøller. Dette er ikke sket i Kommuneplan 2009, hvorfor regionplanens udpegede områder for vindmøller, først med dette kommuneplantillæg overføres til kommuneplanen. Vindmølleplanen erstatter Kommuneplan 09 s retningslinjer for vindmøller, med endelig vedtagelse af denne vindmølleplan som Kommuneplantillæg nr. 1. Baggrund for vindmølleplanen I forbindelse med udarbejdelse af materiale til for-offentlighedsfasen, blev der oprindelig udpeget 16 potentielle mulige vindmølleområder ved en GIS-kort undersøgelse. Alle disse områder blev vurderet for interessekonflikter, herunder de landskabelige- og kulturhistoriske interesser, samt fx i forhold til udpegning som habitatområder, fredede områder, mv.. Desuden blev der foretaget en afstandsmåling fra vindmølleområderne på ca. 550 m til nærmeste nabobeboelse, hvilket svarer til den støjmæssige vejledende afstand, for at undgå evt. støjgener for vindmøller med en totalhøjde på ca meter, som der oprindelig blev planlagt for. Endvidere blev der lagt en afstandszone på 750 m i forhold til bymæssig bebyggelse, ligeledes primært af hensyn til forebyggelse af støjgener fra nye høje møller møller. Denne afstand er vurderet at kunne overholde en skærpet støjgrænse til støjfølsomme arealer på hhv. 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. For aktuelle godkendte vindmølletyper i Danmark betyder det, afhængig af vindmølletypen, at den resulterende nødvendige afstand, som vindmøllen skal have til støjfølsomt areal, må forventes at komme længere væk end de de 4 gange møllens højde der er krav i Vindmøllecirkulæret. Ved udpegning af vindmølleområder i kommuneplanen, er der derfor afgrænset mod eventuelle støjfølsomme arealer, hvor det må forventes at konkrete ansøgte møller forudsættes, at skulle overholde støjkrav til. Kortet på side 15 angiver de støjmæssige zoner med 750 meter omkring bymæssige bebyggelser i Kommunen, og hvor endvidere alle områder der opfylder afstande på 4 gange møllehøjden til nabobeboelse er vist - jf. Vindmøllecirkulærets krav. Kommuneplan og lokalplan Når vindmølleplanen er godkendt i form af et kommuneplantillæg, skal der før et konkret vindmølleprojekt kan realiseres, søges om tilladelse hertil ved kommunen, som iværksætter udarbejdelse af lokalplan for store vindmøller eller landzonetilladelse for husstandsmøller. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde, samt udseende. Lokalplanen skal såfremt der er tale om vindmøller på over 80 meter og/eller grupper med mere end 3 vindmøller, ledsages af et kommuneplantillæg samt en VVM redegørelse, som er en vurdering af virkningerne på miljøet. Dette jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) og i medfør af Planloven. Husstandsmøller (vindmøller med totalhøjde på op til 25 m) er undtaget for krav om kommuneplan og lokalplan. Opførelse af husstandsmøller kræver stadig landzonetilladelse og er omfattet af VVM-reglerne for screening. Vindmølleområder 5 stk. 1 i Vindmøllecirkulæret beskriver, at der ved behandling af ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller efter 35, stk. 1, i lov om Planlægning, skal tages størst mulig hensyn til nabobeboelser og til øvrige interesser, der er knyttet til arealanvendelse af det åbne land, herunder landskab, natur, og kulturhistoriske værdier - der blandt andet omfatter kirker og deres omgivelser. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer, skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Der ud over skal de overordnede radio- og telefonforbindelser respekteres ved udpegningen af nye vindmølleområder. 13

14 Områderne: Bovense, Sulkendrup, Skalkendrup, Måre falder alle indenfor, og er derfor udelukket som anvendes til mølleområde for store møller. Som det fremgår af kortet blev der herefter følgende områder tilbage, der falder udenfor byernes støjzoner, og til planlægning for møller på ca meter i totalhøjde: Ungerskov, Lindkær, Emilielund, Ravnholt, Tvedeløkke, Lykkesholm, Øksendrup, Glorup, Anhof, Langå, Aunslev og Ullerslev. Områderne: Ungerskov, Lindkær, Emilielund, Ravnholt, Tvedeløkke, Lykkesholm, Glorup og Langå er beliggende i enten herregårdslandskab eller særligt udpeget landskabsområde, hvor det jf. Kommuneplanens retningslinjer, er uønsket med store tekniske anlæg, herunder store vindmøller. Områderne: Glorup og Ullerslev er beliggende delvis i vådområde, og efter en konkret vurdering blev Glorup ikke medtaget, da området yderligere er beliggende i kanten af herregårdslandskab. Teknik- og Miljøafdelingen anbefalede herefter at pege på 4 vindmølleområder i vindmølleplanen, for planlægning til vindmøller, med en totalhøjde på ca meter. Det var omåderne: Aunslev, Ullerslev, Øksendrup og Anhof. Teknik- og Miljøudvalget vedtog på den baggrund i møde den 27. april 2010 at foreslå disse 4 udpegede vindmølleområder til møller over 100 m, i forbindelse med afholdelse af for-offentligheds debat frem til 1. september For-offentlighedsperiode, debatfase og beslutning herpå Mange borgere og interesseorganisationer deltog i denne debatfase. I alt blev der fremsendt ca. 400 indsigelser/bemærkninger, og der var debat både på Kommunens hjemmeside og gennem pressen. Generelt indeholdt indsigelserne og bemærkningerne en bekymring for store vindmøllers støjpåvirkning i forhold til nabobeboelser, herunder lavfrekventstøj. Der blev for det meste fra borgerne henvist til, at så høje møller burde placeres på havet, og for vindmølleområderne Aunslev og Øksendrup blev der gjort indsigelser med henvisning til uheldig visuelt samspil mellem mølle og kulturmiljøer. På den baggrund foretog kommunen en visualisering af de 4 foreslåede vindmølleområder, og der var politisk enighed med borgerne om uheldig visuelt samspil med Aunslev kirke og for vindmølleområde Aunslev. For det rekreative kulturmiljø Kongshøj Mølle og vindmølleområde Øksendrup (se billeder) ligeledes uheldigt visuelt samspil. Af de resterende 2 foreslåede vindmølleområder Anhof og Ullerslev, gjorde Naturstyrelsen indsigelse mod området ved Anhof, med henvisning til landskabsinteresser, og at der manglede yder- 14

15 ligere dokumentation for dette. Dette vil kunne ske efterfølgende særskilt i et kommuneplantillæg. For vindmølleområdet ved Ullerslev var der fra borgerne indsigelser, i forhold til den nærliggende skov - Bremerskov, med henvisning til flagermusbestand, og at området er beliggende i et vådområde. Derfor blev dette foreslåede vindmølleområde ligeledes opgivet. Efterfølgende blev der på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2010, hvor indsigelser og bemærkninger efter debatperioden blev gennemgået, besluttet at udarbejde et forslag til en vindmølleplan, med udgangspunkt i en maksimal højde på 80 m til vingespids, for opstilling af nye møller. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at der ikke umiddelbart er velegnede arealer til helt store vindmøller i kommunen, bl.a. på baggrund af de store landskabelige værdier i kommunen, og den relativt tætte bebyggelse i det åbne land. Teknik- og Miljøudvalget finder derfor at større vindmøller på meters totalhøjde, bør placeres i mere robuste landskaber end hvad Nyborg Kommune rummer. Den endelige møllehøjde vil afhænge af den konkrete vurdering af det enkelte område. Kortet viser alle områder i Nyborg Kommune med en afstand af 750 m fra bymæssig bebyggelse og områder med 550 m til nabobeboelse 15

16 Visuelt samspil af vindmøller og Aunslev Kirke Visuelt samspil af vindmøller og kulturmiljøet ved Kongshøj Mølle Indsigelse fra Naturstyrelsen I offentlighedsperioden af forslaget til vindmølleplanen, gjorde Naturstyrelsen bl.a. indsigelse til det generelle højdekrav for maksimalt 80 meter høje vindmøller overalt i Kommunen, hvorfor dette er udtaget af vindmølleplanen. Vindmølleområderne er på den baggrund efterfølgende igen gennemgået med henblik på en konkret vurdering, hvor der er afvejet forskellige interesser, herunder hensyn til nabobeboelser, for vurdering af maksimal højde på møller etc. Naturstyrelsen har endvidere gjort indsigelse til vindmølleområde 1. Anhof med den begrundelse at området er placeret i værdifulde landskaber. Naturstyrelsen finder at der på den baggrund skal foretages en nærmere analyse af de landskabelige konsekvenser for at vurdere, om opstillingen af vindmøller er forenelige med de landskabelige interesser her. I følge Naturstyrelsen bør denne analyse gennemføres, før der kan tages stilling til udlæg af vindmølleområde ved Anhof i kommuneplanen. Nyborg Kommune har på den baggrund valgt at lade området Anhof udgå af denne vindmølleplan, til der forelægger 16

17 en nærmere undersøgelse af den landskabelige påvirkning. Vindmølleområdet ved Anhof kan så evt. senere optages i Kommuneplanen via et tillæg, såfremt analyser viser at møller her ikke har væsentlige landskabspåvirkning. Vindmølleplanens vindmølleområder Nedenfor er redegjort kort for de planlægningsmæssige hensyn og afvejninger, der har ligget til grund for udpegning af de enkelte rammeområders anvendelse til vindmøller. Endvidere vurderingen for afstand til nabobeboelser, afstand mellem møller, antal, størrelse (maks. højde) etc. For mere detaljerede overvejelser og planlægningsmæssige hensyn for udpegning af vindmølleplanens rammeområder, henvises til Miljørapporten. Vindmølleområde Anhof Udgået af vindmølleplanen efter indsigelse fra Naturstyrelsen, og efterfølgende evt. optages i kommuneplanen på et kommuneplantillæg, når området er nærmere belyst for landskabelig påvirkning. Vindmølleområde Hannesborg Udgået af vindmølleplanen da der går en radiokædetracé gennem området. Vindmølleområde Skalkendrup Udgået af vindmølleplanen ud fra en helhedsvurdering. Vindmølleområde 1. Svindinge Området er placeret indenfor betegnelsen - større sammenhængende landskabsområder. Det vurderes dog ikke at påvirke det flade højtliggende morænelandskab i storskala væsentligt, at der placeres møller i landskabsrummet i området vest for Svendborgvej. Vindmølleområdet afgrænses mod syd af de store sammenhængende skove ved Glorup, og med Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser. Området vurderes derfor kun at give plads til maksimalt 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter. Vindmølleområde 2. Grimshavevej Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 150 kw, der med fordel kan udskiftes til større og mere effektive vindmøller. Området er let bakket moræneflade, udenfor beskyttelsesinteresser. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. 17

18 Vindmølleområde 3. Blæsenborg Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket med vide udsigter, udenfor beskyttelsesinteresser. Området er sårbart overfor større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 4. Lamdrup Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er højtliggende morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Området afgrænses endvidere mod et skovområde ved Bredemiste. Vindmølleområde 5. Slude Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 900 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Området afgrænses endvidere til et biologisk interesseområde. Vindmølleområde 6. Sentved Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på 900 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket morænelandskab, og landskabskarakteren er sårbar overfor etablering af større tekniske anlæg. Den efterfølgende planlægning skal derfor afklare områdets fortsatte anvendelse til vindmøller. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 3 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Sentvedvej er der et afstandskrav til vejen. 18

19 Vindmølleområde 7. Refsvindinge Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er fladt terræn på moræneflade. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Nyborgvej er der et afstandskrav til vejen. Vindmølleområde 8. Biskoptorp Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 750 kw, der kan udskiftes. Området er fladt terræn på moræneflade, og tæt ved motorvej og jernbane. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 9. Malmmose Vindmølleområdet gennemskæres delvis af radiokædetrace, og området er derfor reduceret mod sydvest. Området er fladt terræn på moræneflade. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde Hannesborg Området udgår da det er total dækket af et radiokædetracé. Vindmølleområde 10. Ullerslev Området indeholder 3 eksisterende vindmøller på? kw, der kan udskiftes. Området er morænelandskab. Området rummer lavtliggende vådområde. Der er registreret bestand af flagermus i det nærliggende skovområde. Området reduceres derfor med afstand til Bremerskov. Den nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. 2 vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Vindmølleområde 11. Frørup Området indeholder 2 eksisterende vindmøller på 150 kw, der kan udskiftes. Området er storbakket moræneflade. Den nære beliggenhed til Frørup by og nære afstand til nabo bebyggelse vurderes kun at give plads til maks. vindmøller med en maksimumhøjde på 80 meter, når Vindmøllecirkulæret bestemmelse om 4 gange møllehøjde i afstand til de 19

20 omkringliggende nabobeboelser skal overholdes. Mod Nyborgvej er der et afstandskrav til vejen. Udseende og design af vindmøller For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk, er der i vindmølleplanen, fastsat retningslinjer for vindmøllernes udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger, har særligt betydning for vindmøllens æstetik og skal vurderes ved det fremsendte vindmølleprojekt. Det er i vindmølleplanens retningslinjer stillet krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke refekterende overflade med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. Opstillingsmønstre I følge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i landskabet, i et let opfatteligt geografisk mønster. Af hensyn til den optimale udnyttelse af vindenergi anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3 til 4 gange rotordiameter. Denne afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden, samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart sammenhængende enhed. Hvis vindmøllegrupperne står for tæt på hinanden, udviskes deres selvstændige udtryk, ved at gruppernes geometriske mønstre blandes sammen, og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. De enkelte møllegrupper bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. Derfor foreskriver Vindmøllecirkulæret, at holde en afstand mellem vindmøllegrupper (både nye og i forhold til eksisterende enkeltstående grupper) på 28 gange møllens totalhøjde, svarende til 2,2 km ved 80 meter høje vindmøller. Ifølge Vindmøllecirkulæret er der således krav om, at et planforslag skal indeholde en særlig redegørelse for den landskabelige påvirkning, hvis afstanden mellem vindmøllegrupper er mindre end det anbefalede. Afstand til nabobeboelser Vindmøller må jf. Vindmøllecirkulæret ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllers totalhøjde fra nabobeboelser. Ved møller med en totalhøjde på 80 20

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune. I offentlig høring fra 13. september til 8.

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune. I offentlig høring fra 13. september til 8. KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 - FORSLAG TIL: Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune I offentlig høring fra 13. september til 8. november 2011 Vindmølleplanen er miljøvurderet Indledning Det er et mål,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Offentlig høring 23. sep. 2015 til 18. november 2015 Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 vedtaget forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller VEJLEDNINGSNOTAT Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-100-00059 Ref. HWI Den 17. april 2012 Revideret 3. september 2012 Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller På baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere