Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager"

Transkript

1 Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Til stede: Randi Stub, Friluftsrådet (formand) Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening Bjarne Christensen, Lystfiskerne (næstformand) Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, de private skovejere Kim Mark, Jægerne Sussi Handberg, Danmarks Naturfredningsforening Niels Moes, Turistforeningen John Mønsted, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (referent) Karen Clausager, Center Natur og Miljø, Rebild Kommune (deltog kun i besigtigelsen) Afbud fra: Henrik Dalgaard, AgriNord Ulrik Lund, Kødkvægforeningen Kultur og Fritid (suppleant eller afløser for Pia Bonde endnu ikke udpeget) Fraværende: Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Mødet indledtes med besøg på Borremose-fæstningen, hvor Kulturstyrelsen for nylig har afsluttet renovering af adgangsforhold og formidling af dette fine fortidsminde. Renoveringen er del af Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet, der er bekostet af A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. På stedet blev bl.a. beundret den blotlagte oldtidsvej, der fører gennem mosen og ind i den historiske bebyggelse. Vi drøftede også hidtidig og fremtidig pleje af stedet, som Kommunen skal varetage. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på punkter fra forrige møde 4. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst 5. Status på Klima 14:14 6. Sti-status for Rebild Kommune 7. Budget 2014 for natur og rekreative tiltag 8. Årligt temamøde med borgere og politikere 9. Evt., herunder mødekalender for næste år Ad. 1) Referatet blev godkendt. Ad. 2) Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 8. Sussi Handberg og Randi Stub foreslår, at Det Grønne Råd årligt afholder et åbent temamøde om natur og miljø.

2 Ad. 3) Se nedenstående punkter Ad. 4) Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst: Simested Ådal På vegne af lodsejere i Simested Ådal har AgriNord 9. august 2013 klaget over Rebild Kommunes vedligeholdelse af øvre dele af Simested Å. Da regulativet af AgriNord erkendes overholdt, anmodes Rebild Kommune udarbejde et nyt regulativ, der muliggør uddybning af vandløbet. Byrådet vedtog i september at påbegynde udarbejdelse af et nyt regulativ, der skal muliggøre fjernelse af tilkommet mudder og sand af natur- og miljømæssige årsager og således at regulativ bundkvote kommer ned til den faktiske bund som opmålt af Orbicon i uden ændring i anlæg og bundbredde. Alt sammen med det formål at sænke det teoretiske vandspejl i regulativet, så vandafledningen fra dræn og grøfter i området forbedres. Da vandløbet danner kommunegrænse optages drøftelse med Mariagerfjord Kommune efter denne beslutning. Udarbejdelse af et nyt regulativ med ovennævnte indhold er formelt en vandløbsreguleringssag. Til grund for sagsbehandling skal der ligge et konkret projekt. Forvaltningen har trods anmodning ikke efterfølgende modtaget nogen projektbeskrivelse fra lodsejere/agrinord. Forvaltningen meddelte derfor TMU 12. november, at arbejdet med det igangværende vådområdeprojekt i samme område agtes genoptaget. Dette arbejde havde været indstillet efter AgriNords anmodning om udarbejdelse af nyt regulativ, der i sagens natur trækker i stik modsat retning af vådområdeprojektet. Det kan tilføjes referatet, at TMU tog forvaltningens meddelelse om genoptagelse af arbejdet med vådområdeprojektet til efterretning. Hærvejsstien i Nordjylland Med statslig Grøn Vækst-bevilling arbejdes i øjeblikket på etablering af nordjysk forlængelse af Hærvejen. Den nordjyske forlængelse kommer til at bestå af sti på offentlige småveje, der suppleres med skiltning herom. Højris Mølle bliver støttepunkt på ruten, med udbygget information og primitiv overnatningsmulighed. Det konkrete indhold forhandles med ejeren Danmarks Naturfond, de to berørte Kommuner og eventuelt fredningsnævnet. To andre steder i Rebild Kommune, ved Veggerby Kirke og Øster Hornum opsættes infotavler om lokale seværdigheder langs ruten. De nye hærvejsstier i Nordjylland planlægges indviet april Tovholder på projektet er Mette Wessel Fyhn ( ). Lokale bidrag til festlighederne meddeles Mette Wessel Fyhn snarest. Klepholm naturbase Der er nu valgt entrepenører til bålhytte (Kim Mark) og shelterplads m.m. (Rebild Produktionsskole). Indretning af kanoophalerpladsen er ikke besluttet endnu. Center Natur og Miljø indkalder inden længe relevante aktører til møde om teknisk indretning af pladsen. Naturbasen planlægges indviet medio maj Center Natur og Miljø indkalder brugergruppen efter nytår til drøftelse af hvordan anvendelsen af de nye faciliteter kan understøttes. Grøn Vækst-ansøgninger Rebild Kommune afventer fortsat svar på ansøgning om støtte til formidlingssatelitter i Rold Skov, rekreativt støttepunkt ved Buderupholm Dambrug samt udbygning af stier i Lindenborg og Mastrup Ådale.

3 NaturErhvervstyrelsen har netop rykket for supplerende oplysninger til ansøgningerne. Det antages derfor at vi snart får svar. Frendrup Skov indviet Fredningen af Frendrup Skov og etablering af adgang og faciliteter for publikum blev markeret den 8. september med deltagelse af ca. 75 personer. Efterfølgende har der vist sig nogle børnesygdomme, der skal kureres. Bl.a. jagtlejeres manglende skiltning i tilfælde af jagt og publikums færdsel på nærliggende privat travbane. Endelig skal informationstavlen derude udbygges med QR-link til mere detaljerede hjemmesideoplysninger om skoven. Frendrup Nihøje Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet omfatter også Frendrup Nihøje. Konkret vil Kulturstyrelsen opsætte nye informationstavler og udskifte låger/sluser ved Nihøjene. Det kræver tilladelse/dispensation fra både fredningsnævn og Kommunen. Der er møde med fredningsnævnet på stedet 14. november. Kløverstigruppen i Øster Hornum inviteres med for koordinering af skilte og formidling deroppe. Klimatilpasningsplan Plan, Byg og Vej arbejder i øjeblikket på udkast til klimatilpasningsplan. Planen skal obligatorisk behandles politisk inden årets udløb. Rebild Kommune har som bekendt ingen kystlinje. Planen drejer sig derfor alene om oversvømmelse ved store og pludselige nedbørsbegivenheder. Planen vil indeholde lokalisering af risikoområder, med fokus på bebyggelser og infrastruktur. Lavtliggende områder samt områder med større befæstede arealer er særligt udsatte. Planen vil ikke indeholde beslutninger om konkrete afværgeforanstaltninger de enkelte steder der lokaliseres i planen. Det må komme senere. Sussi Handberg spurgte mere detaljeret til Rebild Kommunes indsats på klimaområdet end Center Natur og Miljø på mødet kunne redegøre for. Det blev besluttet at Kommunens klimaindsats sættes på dagsordenen til næste møde, med relevant deltagelse af fagperson(er), der har med opgaverne at gøre. Klimaindsatsen er fordelt på Center Plan, Byg og Vej (klimatilpasningsplan) og Center Fællessekretariat (øvrigt om klima). Hyldal Mølle, engfugleprojekt Kommunen har sammen med AgriNord fået tilsagn fra Naturstyrelsen om støtte til et hegningsprojekt i Sønderup Ådal, til gavn for engfugle. I øjeblikket er entrepenør ved at færdiggøre hegningen, der omfatter store naturarealer på ejendommen Hyldal Mølle. Arealerne skal afgræsses af en nabo med større kvægbesætning. Vindmøller nær Lille Vildmose? Kommunen har modtaget ansøgning om opstilling af 4 store vindmøller ved Lille Brøndum, nede på fladen foran Tofte Mose. Det ansøgte ligger udenfor de områder, der i Kommuneplan 2013 er udlagt til vindmøller. Realisering af ansøgningen forudsætter derfor, at byrådet vil udarbejde et tillæg til Kommuneplanen. Opstilling af møllerne forudsætter derudover en omfattende sagsbehandling efter flere lovgivninger, herunder VVM-redegørelse. Forvaltningen skal lave sagsfremstilling og indstilling til politikerne om svar til ansøger.

4 Umiddelbart er ansøgningen i strid med to udpegninger og retningslinjer i Kommuneplanen, nemlig Større uforstyrrede landskaber og Særligt værdifuldt landskab. Vandløbsprojekter Kommunen arbejder med 16 projekter til fjernelse af spærringer i vandløb, jf. krav i vandplanerne. Projekterne udvælges af Kommunen, på baggrund af prioritering i vandplan og lodsejerholdninger. Projekterne er opdelt i to trin. Et forprojekt hvor de konkrete problemstillinger, teknikaliteter og løsningsmuligheder undersøges af et konsulentfirma. Og et realiseringsprojekt hvor spærringerne fjernes. Begge trin betales af staten efter ansøgning. Berørte lodsejere kompenseres for tab. Blandt projekterne kan nævnes Mastrup Bæk gennem Støvring, hvor tre fisketrapper skal erstattes af stryg og vandløbet føres uden om søerne. Forlægning af Lindenborg Å udenom Røde Mølle er et andet projekt. NaturErhvervstyrelsen har siden Det Grønne Råds møde netop meddelt tilsagn om penge til realisering af dette projekt. Kommunen kontakter derfor nu Lindenborg A/S og ejer af Røde Mølle om opstarten. Kirkeugleprojektet Naturstyrelsen har godkendt forlængelse af projektet i 2 år. Samtidigt godkendtes, at anlægsmidler kan bruges til aflønning af en medarbejder i AgriNord, der er tovholder på opgaven. Kirkeuglen har i projektperioden været ramt af hårdt vintervejr, der har forværret dens status. Nye og drastiske tiltag kan komme på tale, herunder udsætning/flytning af fugle. Nye tiltag besluttes i projektgruppen, hvor bl.a. DOF, Naturstyrelsen og Kommunerne er repræsenteret. Kongebregne flyttet I forbindelse med baneprojektet i Skørping skulle en fredet plante flyttes fra det projekterede vejanlæg til et nyt voksested. Kommunen tilbød Banedanmark at forestå processen. Naturstyrelsen meddelte den nødvendige tilladelse og Center Natur og Miljø og naturvejleder Søren Risborg flyttede 5. november bregnen med god hjælp af drenge fra Skibstedskolen. Bregnen vokser nu i et kommunalt tørvegravsområde ved Egholmsvej 500 meter nord for det hidtidige voksested. Center Natur og Miljø har forpligtet sig til at overvåge bregnens tilstand i 5 år. Baneprojektet er i øvrigt omfattende og kompliceret. Der er lavet en meget omfattende VVM-redegørelse for alle projektets mulige påvirkninger af omgivelserne. Vaseholmstien Anlægget af cykelstien mellem Støvring og Gl. Skørping via Vaseholm og Egholm skrider hastigt frem og ventes afsluttet om ca. 2 uger. Færdiggørelsen vil naturligvis blive offentliggjort. Spørgsmålet om tidspunkt og indhold af eventuel formel indvielse afgøres af Center Plan, Byg og Vej sammen med direktør Lars Peter Schou. Oplysninger fra Det Grønne Råd om mulig deltagelse af cykelteam Televom i Skørping og Støvring Motionscykelklub er videregivet til tovholder Peter Foged i Center Plan, Byg og Vej. Ad. 5) Sussi Handberg gav status på Klima 14:14. På det offentlige møde i Blenstruphallen 26. september blev nedsat arbejdsgrupper for landsbyer, landbrug, skoler, forsyning/forbrænding og skov. Hver gruppe har en tovholder. Der var fin pressedækning af mødet. Naturstyrelsen arrangerede besøg på Livø for 20 deltagere. Livø arbejder på at blive fri af

5 fossile brændsler og i øvrigt selvforsynende med energi. Der er oprettet en Facebookgruppe. Midt i december udsendes program for begivenhederne frem til og med uge 14. Det pointeres at virksomhedsbesøg arrangeret af arbejdsgrupperne udmærket kan ske i hele perioden fra nu og frem til uge 14. Erhvervsudviklingsrådet opfordres til at skubbe på sine medlemsvirksomheder. På programmet frem til uge 14 er bl.a. klimaskovtur med skovrider Bendt Egede Andersen i marts og muligvis en forfatteraften på Skørping bibliotek. I uge 14 planlægges forum/udstilling/debat på Skørping Varmeværk. Der henvises i øvrigt til referatet fra projektgruppemøde 5. november 2013, videresendt til Det Grønne Råds medlemmer pr. mail 8. november Ad. 6) Punktet udsat pga. tidsnød. Randi Stub og John Mønsted aftaler genoptagelse af emnet på næste møde, herunder form og omfang. Ad. 7) Punktet udsat pga. tidsnød. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. Ad.8) Sussi Handberg og Randi Stub foreslår, at Det Grønne Råd årligt afholder åbent temamøde om natur og miljø. Inspirationen oplyses at stamme fra Det grønne Råd i Aalborg Kommune. Det antages at sådanne møder både vil synliggøre Rådet og kunne skubbe på det politiske niveau for fremme af en bæredygtig udvikling i Rebild Kommune. Det var tilslutning til ideen om et årligt temamøde. Ideen konkretiseres på næste møde. Ad. 9) Center Natur og Miljø foreslog følgende mødedatoer i 2014: Onsdag den 12. februar Uge 14 (31. marts-4.april). Diverse klimaaktiviteter Onsdag den 14. maj Torsdag den 28. august Tirsdag den 18. november Der blev nikket til den foreslåede mødekalender. Næste møde holdes således onsdag den 12. februar. Oplysning om sted og klokkeslæt følger senere. Mødet tænkes indledt med et klimatema. Altså ingen besigtigelse forud for dette møde.

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere