Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013"

Transkript

1 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen, Arne Schiøtz, Gunni Ærtebjerg, Jane Chistensen, Michael Bay, Kirsten Agerholm Gyalokay Fraværende Rudy Rune, Arne Hedegaard Andersen, Peter Post Hansen, Lasse Braae, Jens Peter Simonsen

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden til den 22. maj Godkendelse af referat fra møde den 20. februar Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget Orientering fra Naturstyrelsen Orientering fra Center for Natur, Miljø og Trafik Stigruppen - initiativer til fremtidig stianlæggelse Forslag om evalurering af GROs arbejde og kommissorie Vejledning om naturen i sommerhusområderne Indsatspuljen Eventuelt Samlet bilagsliste... i GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 1

3 Underskriftsark Annelis Stamm Rudy Rune Arne Hedegaard Andersen Brian Jensen Carl Henrik Haagensen Ole S. Hansen Peter Post Hansen René Larsen Arne Schiøtz Gunni Ærtebjerg Lasse Braae Jens Peter Simonsen Jane Chistensen Michael Bay Kirsten Agerholm Gyalokay Protokolfører: Dato: GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 2

4 1. Godkendelse af dagsorden til den 22. maj. Sag Dok Initialer: MBA Åbent Ingen bemærkninger GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 3

5 2. Godkendelse af referat fra møde den 20. februar Sag Dok Initialer: MBA Åbent Ingen bemærkninger GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 4

6 3. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Fast punkt på dagsordenen. Formanden orienterer. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomi Udvalget, hvilke stier der i 2014 skal vedligeholdes og prioriteres. Henviser til dagsordenen på PolitikerWeb. Det har været på byrådsmødet, at beslutte regnskab for Energipuljen. Der er lavet anlægsprojekter for 20 mio. med en besparelse på 8 mio. over tre år. Der er besparet 11 % i CO2-regnskabet på de tiltag der er sat i værk. Henviser til dagsordenen på PolitikerWeb. Formanden har med Natur, Miljø og Trafik været til møde med Kongepartens GF om vandkvalitet i lagunen. Der blev drøftet mulige tiltag, som kan nedbringe spildevandspåvirkningen i opland og dermed Korevlerne. Det blev drøftet hvad grundejerforeningen kan gøre for at informere deres medlemmer om at undgå problemer med spildevandspåvirkning i sommerhusområdets grøfter og dræn. Carl-Henrik spørger til tidligere etablerede samarbejder mellem Kongepartens Grundejerforening og RUC-studerende. Michael K. Bay oplyser, at kommunen har en dialog med grundejerforeningen om hvordan der kan drages nytte af de studerendes videnssamling. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 5

7 4. Orientering fra Naturstyrelsen Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Fast punkt på dagsordenen. Skovridder Jens Peter Simonsen orienterer. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Skovridder Jens Peter Simonsen er fraværende og har ingen beretning GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 6

8 5. Orientering fra Center for Natur, Miljø og Trafik Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Fast punkt på dagsordenen. Centerchef Kirsten A. Gyalokay og fagleder Michael Kappendrup Bay orienterer. På møde den 18. april i Følgegruppen for Korevlerne blev det besluttet, at kommunen vil sende en opfordring til alle grundejerforeningerne, at fremsende forslag til hvor der kan opsættes bænke langs de eksisterende stier i området, Korevlerne. De indkomne forslag skal dernæst drøftes i Følgegruppen, med henblik på at prioritere placeringerne af bænke. De udvalgte bænke samles i én ansøgning, som skal behandles af kommunen og evt. andre myndigheder (Fredningsnævnet og Naturstyrelsen). Carl Henrik Haagensen har bedt om orientering om følgende: Kommunen har lavet aftale med rådgiver om udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for hele kommunen. Det indbefatter en total registrering af arealer i kommunen. Projektet løber fra Selve registreringen af 3 sker i første og andet år. Omtale kan ses på kommunens hjemmeside: Naturen i Odsherred skal registreres på ny Gundestrup Marina. Miljøgodkendelsen til modtagelsen af jord og materialer m.v. udløber til juni. Kommunen har derfor bedt bygherre om, at redegøre for hvordan de planlægger at tilendebringe anlæggelsesprojektet. Rute 21. Der er i forlængelse af rute 21 ikke lavet en målrettet opfølgning med naturregistrering. Det er dog i overvejelserne, at der skal ske en opdatering af 3 registreringerne i naturkvalitetsplanen med nogle års mellemrum. Undtagelsesvis vil vi på padderne følge udviklingen. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 7

9 Spildevandsplanen: Revision af en ny spildevandsplan i samarbejde med Forsyning. Grontmilj er tilkøbt som rådgiver. Spildevandsplanen forventes politisk godkendt i marts Tengslemark renseanlæg: Tillæg 6 arbejdes der på, sådan at anlægget kan starte og modtage spildevand ultimo Justering af planen for kloakering af sommerhusområderne vil ske løbende, i forhold til tilkoblingen til det nye renseanlæg. Skiltekampagne: Er sat i gang. Der appelleres til at borgere og virksomheder selv skal påse at deres skilte er lovlige. Der har været oplysnings- og informationsmøder for erhvervsråd. Vi har planlagt åbent hus arrangement, hvor alle kan komme og spørge til hvordan man kan skilte lovligt. Når der kommer anmeldelser af skiltning vil kommunen påse skiltene fjernet. Jane Christensen vil gerne bede om at orienteringen om naturkvalitetsplanen sendes til landboforeningen. Orienteringen vil blive fremsendt. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 8

10 6. Stigruppen - initiativer til fremtidig stianlæggelse Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Efter drøftelse på GRO-mødet den 20. februar under punkt 8, blev det besluttet at administrationen skulle lave en kort beskrivelse, der redegør for, hvordan det kan lade sig gøre for kommunen at etablere stier. Som udgangspunkt skal kommunen lave skriftlige aftaler med lodsejere om anlæggelse og eller afmærkning af stier, for derved at sikre, at vi ikke krænker privatretlig ejendom, samt får placeret ansvar for de færdenes sikkerhed. Almindeligvis vil der være forbundet anlægsudgifter med projektet, samt afledt driftsudgifter til vedligehold, - udgifter der skal indgå i prioriteringen af de anlægsmidler Miljø og Klimaudvalget bevilger til naturpleje, vandløbsrestaurering m.v. Kortlægningen af de af kommunen vedligeholdte stier, sker overvejende gennem hjemmesiden I forbindelse med alle kommunens naturplejeprojekter, formidling og pleje af fortidsminder og meget mere, indtænkes mulighederne for offentlighedens adgang. Ud over etablering og anlæggelse af rekreative stier, anvender kommunen mange ressourcer på afgørelser om og håndhævelse af offentlighedens ret til færdsel i det åbne land efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom, jf a. På denne måde gør kommunen en stor indsats for at opretholde offentlighedens ret til at færdes på strande, i skovene, på hegnede såvel som uhegnede naturarealer. For nuværende bruger kommunen mange ressourcer i forbindelse med realiseringen af Højderygsstien. Natur, Miljø og Trafik vil gerne sammen med Friluftsrådet tage initiativ til, at indkalde borgere og grundejerforeninger til, at komme med idéer til, hvor i kommunen vi kan få glæde af nye stisystemer. Arrangementet skal foregå den XX. September Opfølgningen herpå foreslås at blive en drøftelse og prioritering af stiprojekter i GRO. Lovgrundlag Naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser, 22-26, mark og vejfredsloven. Økonomiske konsekvenser Etablering af stier kræver anlægsmidler, samt afledt drift til vedligehold af stiernes stand. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at drøftelsen tages til efteretning med følgende bemærkninger: GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 9

11 Formanden vil gøre opmærksom på at MOK gerne vil prioritere anlægsmidler til en stipulje. Dansk Vandrelaug i Odsherred har vist interesse for, at lave stier med særlige kvalitetskrav. Brian Jensen oplyser, at Friluftsrådet har en dialog med Vandrelauget. Foreslår at de foreninger og grupper som er kommet med forslag, skal inddrages og involveres i projektet. Det er vigtigt, at kommunen kan understøtte. Carl Henrik Haagensen: Det er rigtigt vigtigt, at der sker en lokal inddragelse af grupper og kræfter til at realisere stiprojekterne. Vigtigt er overvejelser om hvordan man kan tiltrække lokale kræfter til at komme til mødet. Gro bakker op om, at Administrationen og Friluftsrådet i august tilrettelægger og planlægger mødet til september. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 10

12 7. Forslag om evalurering af GROs arbejde og kommissorie Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Forud for en ny valgperiode fra januar 2014 opfordrer centerchefen GRO til at evaluere GROs arbejde og kommissorium. GRO har fungeret i sin nuværende funktion og kommissorium siden kommunalreformen og kommunesammenlægningen januar Kommissoriet er senest godkendt af byrådet i januar Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at der på GRO-møde den 21. august træffes beslutning om at evaluere rådets hidtidige arbejde og eventuelt vedtagelse af nyt kommissorium. Arne Schiøtz: GRO s medlemmer kan evaluere og administrationen kan evaluere GRO s virke. Foreslår at der samles flere forskellige udsagn om hvordan GRO har virket. Carl Henrik Haagensen: Det er godt set, at der kan være et behov for evaluering af hvordan GRO har arbejdet og kan arbejde. Der er sket en udvikling i kommunen og hos de parter der er i rådet. Derfor er det også vigtigt at reflektere over hvordan vi kan tænke GRO fremadrettet. Kirsten Gyalokay: Hvad er det vi vil eller hvad er det vi kan med GRO? Indstillingen er godkendt. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 11

13 8. Vejledning om naturen i sommerhusområderne Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen På GRO-mødet den 20. februar i år kom forslag om udgivelse af en ny udgave af publikationen Vejledning om naturen i sommerhusområderne. GRO ville gerne involveres i skriftets udarbejdelse. Det blev besluttet, at Natur, Miljø og Trafik udarbejdede et udkast til indholdet, sådan at GRO kunne drøfte indhold og det videre arbejde. Udkastet indeholder en disposition for hvordan indholdet kan opbygges, og med emner der kan have relevans for formidlingen af naturen, samt give indsigt og muligheder for selv at gøre en indsats. Centerchefen opfordrer til, at GRO drøfter emnerne i udkastet, tage stilling til om der er andre emner der skal med. Skriftlige bemærkninger og ændringsforslag er velkomne. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller udkastet til drøftelse. Der træffes beslutning om GRO s videre involvering i skriftets udarbejdelse. Bilag Udkast til Vejledning om naturpleje på sommerhusgrunde Kirsten Låge-Petersen: Det er rigtigt godt, at sommmerhusejerne gerne vil være med og bidrage. Carl Henrik Haagensen: DN vil gerne være med og gerne benytte muligheden for at komme med skriftlige bemærkninger. Det er vigtigt at det skal være let læseligt og let fatteligt. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 12

14 Kommunen scanner det gamle skrift og rundsender det til GRO, til internt brug i den fremadrettede proces. Brian Jensen: Formidling er helt afgørende for hvordan sommerhusområderne kan udvikle sig. Når ejendomme sælges, sker der store ændringer på sommerhusgrundene. Derfor er det vigtigt, at der formidles om naturen når kommunen har muligheden for det. Der skal være tale om en vejledning, der lægger vægt på den frivillige indsats. Der opfordres til at der indsendes bemærkninger senest 1. august. Centeret laver en opsamling på de indkomne bemærkninger, som præsenteres på næste GRO møde den 21. august. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 13

15 9. Indsatspuljen Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen På GRO-mødet den 20. februar blev centerchefen bedt om, at orientere om antallet af bygninger der er revet ned for indsatspuljen. Centerchefen vil mundtligt orientere om resultatet med indsatspuljen. Administrativ indstilling Centerchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Center for Økonomi og Analyse oplyser følgende: Det samlede budget for Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Nedrivningspuljen) i Odsherred kommune udgør 7,760 mio. kr. Heraf har staten finansieret 5,430 mio. kr. og kommunen 2,330 mio. kr. Hidtil har arbejdet i projektet omfattet 125 ejendomme. Der er indgået 29 frivillige aftaler om nedrivning af ejendomme. På nuværende tidspunkt er 17 ejendomme nedrevet. Der er endvidere foretaget kondemnering af 8 ejendomme. Endvidere verserer yderligere 21 kondemneringssager. Der er hidtil anvendt 2,2347 mio. kr. af puljen. GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 14

16 10. Eventuelt Sag Dok Initialer: MBA Åbent Sagens opståen Fast punkt på dagsordenen. Brian Jensen: Gør opmærksom på Friluftsrådets kampagne: Danmarks Friluftskommune Næste møde er den 21. august kl på parkeringspladsen ved Nygård Sø. Det ordinære møde forsætter på rådhuset i Højby kl GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. 15

17 Samlet bilagsliste Udkast til Vejledning om naturpleje på sommerhusgrunde GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 den 22. maj 2013 Side nr. i

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere