Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen

2 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord Indledning og forudsætninger Hillerød Kommunes leverandørkrav Lovgrundlag De overordnede krav Opfyldelse af de samlede krav for at blive godkendt Krav der relaterer sig til ydelsen - ydelseskrav Krav der relaterer sig til leverandøren - leverandørkrav Beredskabskrav Økonomisk sikkerhedsstillelse Krav til dokumentation og kommunikation Tavshedspligt, gaver mm Kvalifikationskrav til medarbejdere Samarbejdsproces/ driftssamarbejde Samarbejde om træning og hjemmesygepleje Krav til fakturering Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Løn og ansættelsesforhold Kvalitetskrav til leverandører af madservice Myndighedsopgaven Informationsmateriale Godkendelsesprocedure og kontraktindgåelse Fleksibilitet /bytning af ydelser Regulering af ydelser Opfølgning Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Servicedeklaration for: Aktiv i din hver dag- hverdagsrehabilitering Personlig pleje Støtte til personlig hygiejne Af - og påklædning Kateter- og stomipleje Toiletbesøg Forflytning / Lejring Tilberedning og anretning af mad Medicingivning / medicinadministration ved hjælper Omsorgsrelaterede opgaver Psykisk hjælp og støtte/målrettede pædagogiske opgaver Hjælp til transport og ledsagelse Hjælp til personlig pleje og ledsagelse af børn Vedligeholdelsestræning ved hjælper Servicedeklaration for: Støtte til personlig hygiejne Af og påklædning Kateter- og stomipleje Toiletbesøg Forflytning og lejring Tilberedning og anretning af mad Medicingivning ved hjælper Omsorgsrelaterede opgaver Psykisk hjælp og støtte/målrettede pædagogiske opgaver Støtte til transport og ledsagelse Praktiske opgaver Rengøring Opvask / tømning affaldspose

3 9.1.3 Tøjvask Indkøb ved hjælper Servicedeklaration for: Opvask / tømning af skraldepose Tøjvask Indkøb ved hjælper Indkøbsordning Servicedeklaration for indkøbsordning Øvrige ydelser Afløsning af pårørende Servicedeklaration for afløsning af pårørende Madservice madudbringning Madservice - madafhentning Servicedeklaration for madservice Vurdering og administrative opgaver Dokumentation vedrørende borgeren Servicedeklaration for dokumentation

4 1.0 Forord Kære Borger Hvis du som borger har svært ved at klare dagligdagen, kan du kontakte visitationen. Du vil her få kontakt med en visitator, der enten er uddannet som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut. Du fortæller om din hverdag og de daglige gøremål, der i øjeblikket er en udfordring. I taler om, hvad du selv kan komme til at klare igen via træning og evt. med et hjælpemiddel. Fokus er på at styrke dine handlemuligheder, sikre det bedste tilbud og gøre dig mest muligt selvhjulpen for at bevare din livskvalitet. Den støtte og de ydelser, Hillerød Kommune kan tilbyde, er nøje beskrevet i kvalitetsstandarderne. Her kan du læse, hvilke muligheder, der er for støtte og vejledning, og hvem, der er berettiget til hvilke ydelser. Ydelsesbeskrivelserne kaldes kvalitetsstandarder efter lov om social service, sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed. Visitatoren laver altid en individuel vurdering af dit behov. Kvalitetsstandarderne er vejledende og har til formål at sikre ensartede afgørelser til ældre og handicappede. Kvalitetsstandarderne er fastlagt efter et politisk vedtaget serviceniveau. Beskrivelserne her skal sikre, at du kender dine muligheder for, hvilke ydelser du er berettiget til. Du kan selv på fritvalgsområdet vælge, hvem der skal levere ydelserne blandt de godkendte leverandører. Kvalitetsstandarderne gælder også som udgangspunkt, hvis du bor på et af kommunens plejecentre. Du visiteres her af plejecentrets ledelse, men du kan ikke selv vælge, hvem der skal levere dine ydelser. De udføres af medarbejdere ansat på plejecentret. Kvalitetsstandarderne skal desuden kunne anvendes som et politisk/administrativt styringsinstrument. Det betyder, at de opstillede mål skal være målbare, og at der følges op på dem i form af tilsyn og brugerundersøgelser. Bente Claudi Socialudvalgsformand 4

5 2.0 Indledning og forudsætninger Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes samlede beskrivelse af krav til leverandører og ydelsesbeskrivelser for ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet, dvs. til ældre og handicappede. I lov om social service 1, stk.2 beskrives at formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. For ydelser omfattet af lov om social service 83 er det ifølge Socialministeriets bekendtgørelse nr af 12.december 2006 et krav, at der hvert år udarbejdes og følges op på kvalitetsstandarder for disse ydelser. Ydelsesbeskrivelserne er således en beskrivelse af, hvad ydelserne kan indeholde på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau. Hver enkelt ydelse er beskrevet i henhold til en fast skabelon og følger bekendtgørelsens anbefalinger: Hvad er ydelsens lovgrundlag Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Nedenstående punkter er samlet i Servicedeklarationer inden for personlig pleje, praktisk hjælp og øvrige ydelser. Hvad er ydelsens omfang (tid/hyppighed) Borgerens mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvem leverer ydelsen Kompetencekrav til leverandøren. Hvad koster ydelsen for borgeren Hvad er kommunens kvalitetsmål Hvordan følges op på kvalitetsmålene for ydelsen Er der særlige forhold at tage hensyn til For at kunne udføre ydelserne stilles der generelle krav til medarbejderens kompetence. Medarbejderen skal bl.a. tale et sprog, som kompenserer for, at der kan være flere generationer mellem udfører og borger. Medarbejderen skal kunne lide at arbejde med handicappede og / eller ældre mennesker og have oprigtig interesse for den handicappedes og / eller ældres livshistorie og følge med i deres daglige liv. Når den enkelte ydelse beskrives, er der tale om en gennemsnitlig angivelse af ydelsens omfang. Der vil således være nogle borgere, der har brug for mere støtte og vejledning og andre, der har ressourcer til at klare mere selv. Borgere, der visiteres til personlig pleje eller praktiske opgaver, modtager en skriftlig afgørelse som udfyldes i forbindelse med visitationen. 5

6 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav Lovgrundlag Lovgrundlaget for det frie leverandørvalg er lov om social service, 88 samt de efterfølgende bekendtgørelser og supplement til bekendtgørelserne af 29. juni De overordnede krav Hovedprincipper i forhold til opstilling af krav: Alle leverandører, inkl. de kommunale leverandører, skal godkendes. Det betyder, at der stilles samme krav til samme opgaveudførelse. Kravene skal følge ydelseskategorierne (personlig pleje, praktisk hjælp: rengøring, indkøb, tøjvask, madudbringning) og dermed de ydelser, leverandøren søger godkendelse til. Hillerød Kommune stiller krav til leverandører af personlig pleje, at levering af personlig pleje sker hele døgnet alle ugens 7 dage. Kravet er begrundet i hensynet til kontinuitet for borgeren og sikkerhed i kommunikationen. Der må ikke stilles krav, der systematisk udelukker kvalificerede private leverandører. Priser og krav bliver meldt ud mindst én gang årligt Opfyldelse af de samlede krav for at blive godkendt Det er de samlede krav til leverandøren, som ligger til grund for godkendelsen. Kravene består af kvalitetskrav, der relaterer sig til den enkelte ydelse og de krav, der relaterer sig til leverandørvirksomheden. Kravene bygger på basisforudsætninger, der tager udgangspunkt i kvalitets-standarderne kombineret med de nødvendige leverandørkrav. Disse krav kan senere blive udvidet med mere udviklingsorienterede og dynamiske krav, fx socialt ansvar, deltagelse i fælles efteruddannelse, fælles udviklingsprojekter Krav der relaterer sig til ydelsen - ydelseskrav Byrådet udarbejder mindst én gang årligt en kvalitetsstandard for bl.a. personlig pleje og praktiske opgaver.. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet har fastsat for disse ydelser. Det er kvalitetsstandarderne, som styrer de kvalitetsmæssige krav til ydelserne. Det er et lovkrav, at kvalitetsstandarderne indeholder operationelle mål for, hvordan det vedtagne serviceniveau sikres, og hvorledes der følges op på de fastsatte mål. De konkrete mål findes i kvalitetsstandarderne. Leverandørerne af ydelsen skal for at opfylde kravene bl.a. udarbejde egen kontrol, herunder undersøge brugertilfredsheden, antallet af medarbejdere i hjemmet og maksimal forsinkelse i ankomst Krav der relaterer sig til leverandøren - leverandørkrav Der er forskellige krav til leverandøren afhængig af, hvilke opgaver pågældende søger godkendelse til: Praktiske opgaver - rengøring Praktiske opgaver- indkøb Praktiske opgaver- tøjvask Praktiske opgaver- madservice Personlig pleje Madservice til hjemmeboende, herunder om der leveres normal mad bestående af et hovedmåltid, diæter eller særlige ernæringstætte måltider. Der skal desuden ved godkendelsen gøres opmærksom på, om måltiderne bringes. 6

7 3.1.6 Beredskabskrav Alle leverandører skal præstere et beredskab. Det vedrører primært følgende situationer: Ydelser til nye borgere, der henvises ved visitation. Leverandøren skal iværksætte personlig pleje umiddelbart efter visitation. Visitationsteamet kan indgå en aftale med leverandøren om handledage ved opstart af massiv pleje (hjælp mange gange om dagen). Madleverance skal starte senest 1 dag efter henvisning, dog gælder der for borgere udskrevet fra hospitalet på dagene mandag lørdag, at madleveringen skal iværksættes, når borgeren kommer hjem. For øvrige praktiske opgaver inden for 5 hverdage. Hillerød Kommune skal kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehuset, når patienterne er klar til udskrivning til eget hjem. Hvis leverandøren sinker udskrivelsen betaler leverandøren Hillerød Kommune for det antal dage, som kommunen opkræves af regionen. Der betales døgnprisen på en sengedag efter gældende takst. Assistance ved nødkald. Nødkald betjenes af hjemmesygeplejerskerne. De nødvendige besøg foretages ofte af en social og sundhedsmedarbejder eller af en sygeplejerske og social og sundhedsmedarbejder i fællesskab. Leverandører til personlig pleje skal derfor have et beredskab til at assistere ved nødkald og til at yde den nødvendige og akutte hjælp. Det er derfor et krav, at leverandøren kan kontaktes på mobiltelefon. Øvrig akut hjælp. Tilsvarende skal alle leverandører på stedet omgående yde hjælp til borgere, der bliver akut syge. Herunder tilkalde sygeplejerske, læge eller anden hjælp. Imødegåelse af fravær blandt medarbejdere. Leverandøren skal beskrive, hvordan leverancen sikres, så uregelmæssigheder, ændringer og aflysninger undgås, herunder brug af vikarer eller andre, som kan levere ydelserne. Ved force majeure som fx snestorm, iværksættes katastrofeplan med bæltekøretøjer til livsvigtige ydelser. Hvis borgeren ikke åbner døren, er leverandøren forpligtiget til at undersøge, hvorfor borgeren ikke åbner, fx kontakt til sygehus, pårørende og evt. låsesmed. Der skal derefter meldes tilbage til visitationsteamet. Der gøres opmærksom på, at de konkrete omkostninger til opretholdelse af det nødvendige beredskab er både principielt og reelt indeholdt i kommunens timepris/priser. Der vil derfor ikke ske en særskilt honorering af beredskabsydelser. Beredskabsbeskrivelsen skal fremsendes ved ansøgning om godkendelse med de konkrete oplysninger Økonomisk sikkerhedsstillelse Hillerød Kommune stiller som krav, inden kontrakten indgås, at leverandøren opfylder de grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Det betyder, at leverandøren har orden i sin økonomi, er hæderlige i sin erhvervs-udførelse og opfylder sin økonomiske forpligtigelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. Da det fortsat er kommunen, der er ansvarlig for, at borgerne modtager den nødvendige og visiterede hjælp, kræver Hillerød Kommune sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti eller sikkerhedsstillelse af kr. i Hillerød Kommune. Bankgaranti eller sikkerhedsstillelse skal foreligge sammen med en ny leverandørers ansøgning og er påkrævet inden politisk godkendelse af leverandøren. Sikkerhedsstillelsen er 10 % af den årlige omsætning (timepris x leverede timer) eller minimum kr.. For eksisterende leverandører, der har haft en årlig omsætning på over kr. vil sikkerhedsstillelsen blive reguleret 1 gang årligt. 7

8 Sikkerhedsstillelse eller deponering skal fremsendes sammen med en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med en erklæring om, at alle de forhold, der skal dokumenteres ved offentlige myndigheder, er i orden. Hillerød Kommune vil i godkendelsen parallelt anvende EU s regler om udbud, hvor enhver tjenesteyder kan udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, herunder godkendelsen, hvis der finder anmærkninger sted Krav til dokumentation og kommunikation Leverandører, som vil godkendes til personlig pleje, skal anvende og dermed kobles til Hillerød Kommunes omsorgssystem. Omkostningerne til udstyr, licenser til programmet og undervisning er indeholdt i basisprisen for personlig pleje/ dag. Det vil være muligt at købe undervisning af it-medarbejder ansat i Ældre og Sundhed. Omsorgssystemet skal anvendes efter Hillerød Kommunes beskrevne arbejdsgange og vejledninger. Byrådet stiller som krav, at leverandøren dokumenterer den planlagte pleje (bl.a. plejeplan og indsatsområder) samt afvigelser herfra. Ved ændringer i borgerens tilstand noteres det ligeledes i journalen, og der sendes advis til visitator, hvis ændringen kræver ny visitation. Leverandører, som udelukkende vil godkendes til praktiske opgaver, skal kontakte visitationen på mail eller telefon, hvis der er ændringer i borgerens tilstand. Leverandøren er ligeledes pligtig til at rette henvendelse til visitationsteamet, hvis borgeren jævnligt bytter ydelser, så der kan finde en revisitation sted, da afgørelsen om ydelser skal afspejle borgerens konkrete behov Tavshedspligt, gaver mm. Byrådet stiller krav til leverandørerne om overholdelse af reglerne om bl.a. tavshedspligt, jf. lov om retssikkerhed, 43, stk. 2 og 3. Leverandøren er desuden omfattet af reglerne for aktindsigt. Borgeren kan således søge aktindsigt i sin sag hos leverandøren, som er pligtig til at videresende den. Leverandører må ikke modtage eller give gaver eller låne penge, hverken til eller af borgeren. Medarbejderen må ikke opholde sig alene i borgerens hjem, ikke ryge i hjemmet og må ikke få udleveret pinkoder til hævekort. Leverandører og medarbejdere er forpligtede til at overholde den nye rygelov af august Kvalifikationskrav til medarbejdere Kvalifikationskrav til fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen i dag er, at de som minimum er uddannet som social- og sundhedshjælper/hjemmehjælper. Det er betinget af, at de opgaver, der skal løses, ofte er komplekse og kræver, at medarbejderen har en sundhedsfaglig indsigt. Der bliver dog fortsat anvendt ufaglært arbejdskraft som timelønnede vikarer eller i kortvarige vikariater. De løser primært opgaver inden for praktisk hjælp. Hillerød Kommune kræver, at medarbejdere som minimum er uddannet som social- og sundhedshjælpere (hjemmehjælpere), når der løses opgaver inden for personlig pleje. Der kan i nødstilfælde ved ferier, sygdom eller andet fravær anvendes uuddannet personale, dog altid under vejledning af uddannet personale i vagten. For leverandører, som løser opgaver med praktisk hjælp, vil det være en fordel, at medarbejderne som minimum er uddannet som hjemmehjælpere/social- og sundhedshjælpere, men anden baggrund kan accepteres, hvis medarbejderne har modtaget konkret oplæring, før de arbejder på egen hånd. De skal fx reagere i situationer, hvor borgeren er konfus, har besværet vejrtrækning, er smertepåvirket eller udviser andre akutte sygdomstegn eller generel svækkelse. 8

9 Leverandøren skal enten kontakte visitationsteamet, og ved akut opstået sygdom fx kontakt til egen læge, hjemmesygeplejerske, ringe 112 mv. Hos borgere, som både er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, skal minimum 90 % af medarbejderne være uddannet som social- og sundhedshjælpere/ hjemmehjælpere. I de enkelte kvalitetsstandarder fremgår kompetencekrav til udfører. Der vil derfor også i de mere komplekse plejeopgaver stilles krav til leverandøren om at kunne stille assistenter til rådighed. Hvis medarbejderen uforsætlig kommer til at ødelægge borgerens ejendele, er leverandøren pligtig til at dække udgiften. Hillerød Kommune anbefaler, at leverandøren tegner en skadesforsikring for sine medarbejdere Samarbejdsproces/ driftssamarbejde Når der ansøges om godkendelse som leverandør, skal der fremsendes en plan, hvor det fremgår, hvordan den daglige kontakt foregår, hvem der er kontaktperson (telefon og mailadresse). Der skal forudsættes en mødeaktivitet mellem myndighed og leverandøren. Hyppighed er afhængigt af, om der alene ydes praktisk hjælp eller personlig pleje eller en kombination af de to dele. Møder skal anvendes til koordination og gensidig information mv. Kommunikationen til Hillerød Kommune vil være visitationsteamet, som dagligt på hverdage har telefontid kl , hvorefter kommunen kan kontaktes på hjemmesygeplejerskens vagttelefon. Når borgeren har valgt leverandør sendes der elektronisk eller skriftlig besked fra visitator om afgørelsen og dens omfang. Idet oplysningerne indeholder fortrolig information skal leverandøren være i stand til at modtage krypteret mails (digital signatur påkrævet) Samarbejde om træning og hjemmesygepleje Det frie leverandørvalg omfatter alene lov om social service, 83. Der skal fortsat være sammenhæng og koordinering i den samlede sociale og sundhedsmæssige indsats over for borgerne. Derfor kræver Hillerød Kommune, at sygeplejersker og terapeuter m.fl. fortsat har et tæt samarbejde med såvel kommunale som private leverandører. Dette samarbejde betinger, at sygeplejersker/terapeuter og leverandører af specielt personlig pleje anvender den elektroniske omsorgsjournal til at dokumentere planlagt pleje, indsatsområder og ændringer derfra. Derudover stiller Hillerød Kommune krav om, at leverandørerne stiller ressourcer til rådighed til samarbejdet i såvel borgerens hjem som i møder Krav til fakturering Leverandøren fakturerer månedsvis. Fakturaen skal specificeres med CPR-nummer, periode og ydelseskategori og sendes via Webbetaling Klager og brugertilfredshed Leverandøren skal medvirke til klagesagers behandling ved bl.a. at videregive relevante oplysninger. For at følge brugertilfredsheden, forbeholder Ældre og Sundhed sig ret til at følge op på, hvor hyppigt der skiftes mellem forskellige leverandører, fx inden for et år. Hvis bevægelsen fra en leverandør til andre leverandører er entydig, kunne det tyde på, at leverandøren ikke lever op til opstillede kvalitetsstandarder og mål, hvilket kan betyde en undersøgelse af den pågældende leverandør Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Hillerød Kommune stiller krav om uddannelsespligt hos leverandørerne, men først når en eller flere leverandører udgør et større marked, og hvor størstedelen af brugertimerne vedrører personlig pleje. 9

10 Af hensyn til uddannelseskvaliteten og dermed eleverne skal de konkrete praktikpladser godkendes i lighed med de kommunale praktikpladser, og der skal ske uddannelse af praktikansvarlige Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Der forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne. Det følger naturligt af den enkelte leverandørs arbejdsgiveransvar. Alle leverandører er ansvarlige for arbejdspladsvurderinger. Kommunen stiller relevante arbejdsrelaterede hjælpemidler til rådighed for borgeren og leverandører, dels for at sikre kontinuitet og kvalitet, og dels fordi det er økonomisk og sundhedsfagligt forsvarligt, at opgaven udelukkende løses af en sagsbehandlende ergoterapeut. Medarbejdernes personlige værnemidler er dog fortsat leverandørens egen forpligtigelse, fx handsker, uniform, forklæder mv Løn og ansættelsesforhold Hillerød Kommune forudsætter, at leverandøren af hjemmehjælpsydelser følger de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster Kvalitetskrav til leverandører af madservice Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at enhver leverandør af madservice lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 18. januar 2002 om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, bekendtgørelse nr. 352 af 30. maj 2002 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Byrådet kan inddrage fødevareregionernes vurdering i forbindelse med leverandørtilsynet. Leverandører af madservice er, som de øvrige leverandører, forpligtiget til at observere borgerens almene velbefindende i forbindelse med madleveringen. De har pligt til at meddele visitationsteamet, hvis der observeres forandringer i borgerens tilstand. Byrådet stiller som krav til leverandørerne, at modtager kan bestille mad med 1 dags varsel og afbestille med 2 dages varsel. Leverandøren skal ved godkendelsen gøre opmærksom på, om der tilbydes: Hovedmåltid Diæter og ernæringstætte måltider Skal kunne tilrettes en borgers kostplan Der skal ved anmodningen om godkendelse medsendes en beskrivelse af produktionsform, og hvordan maden leveres, fx varm mad, køle eller frostmad. Det skal desuden fremgå, om der indgår udbringning af maden Myndighedsopgaven Hillerød Kommune har som myndighed ansvaret for opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- og leverandørkrav. Opfølgningen vil ske på følgende måde: Visitation og revisitation. Her undersøges, om leverandøren har leveret de visiterede ydelser og i overensstemmelse med målsætningen, dokumenteret fyldestgørende, reageret fagligt forsvarligt på funktionsforbedringer og - svækkelse hos borgeren m.v. Herudover udfører myndigheden tilsyn i forhold til fire fokusområder, som vil være styrende for den årlige afrapportering til Byrådet. Fokusområderne er følgende: Sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser = omfang af ydelser Opfyldelse af krav til den fysiske levering af ydelserne = udførelsen af ydelserne.. Kvaliteten af de leverede ydelser = indhold af ydelserne. 10

11 Kvaliteten af hjemmeplejens dokumentation = dokumentation af ydelserne. hjælpen. Kommunen anvender en række forskellige tilsynsaktiviteter til at vurdere de enkelte fokusområder. Der er udviklet en række hjælpeværktøjer til brug for de enkelte tilsynsaktiviteter. Tilsynsaktiviteterne gennemføres af visitatorer fra Hillerød Kommunes myndighed og relaterer sig både til dialog med brugere og leverandører. Det er et krav for at opfylde leverandørbetingelserne, at leverandøren samarbejder i forhold til at levere de oplysninger som myndigheden efterspørger i forbindelse med tilsyn Informationsmateriale Leverandøren bestemmer, hvordan informationsmaterialet til borgeren skal se ud. Det opfordres til, at materialet så vidt muligt kun fylder en A-4 side og kan være udarbejdet som folder. Visitation og Hjælpemidler sørger kun for kopiering af materialet, hvis det er på en A-4 side og foreligger i elektronisk form. Ved alle andre layout typer og anvendelse af farver, da sørger leverandøren selv for levering af informationsmaterialet til Visitation og Hjælpemidler til udlevering Godkendelsesprocedure og kontraktindgåelse Ansøgning med relevante papirer om godkendelse sendes til: Hillerød Kommune Fællessektionen i Ældre og Sundhed Trollesmindealle Hillerød Efter beslutning om godkendelse i byrådet vil der blive udarbejdet en kontrakt. Behandlingen af godkendelserne vil ske mindst 4 gange om året. 4.0 Fleksibilitet /bytning af ydelser Efter de gældende regler i serviceloven er der mulighed for fleksibilitet i både tilrettelæggelse og udførelse af ydelser. Borgere, der er visiteret til praktiske opgaver i form af rengøring, tøjvask og indkøb og/eller personlig pleje, har ret til at bytte de visiterede ydelser til andre ydelser indeholdt i ydelseskataloget. I særlige tilfælde kan andet aftales med medarbejderen. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver forudsætter det, at der er visiteret til både personlig pleje og praktiske opgaver. En borger, der alene er visiteret til praktiske opgaver, kan ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje eller omvendt. Hvis borgeren ønsker forskellige leverandører til personlig pleje og praktiske opgaver, skal borgeren være opmærksom på, at dette indskrænker borgerens mulighed for eksempelvis at bytte rengøring med et bad. Hvis borgeren ønsker muligheden for at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver skal borgeren vælge samme leverandør til begge ydelsestyper. Borgeren og medarbejderen har mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af ydelsen konkret skal tilrettelægges, dog skal den visiterede tidsramme altid overholdes. Det er vigtigt, at borgerens ønske om at bytte ydelser ses i sammenhæng med, at det fortsat er kommunens pligt og ansvar at yde den hjælp, der er nødvendig ud fra den enkelte borgers behov. Det betyder, at det fortsat er medarbejderen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, om det er forsvarligt at borgeren fravælger de tildelte behovsbestemte ydelser til fordel for andre ydelser. Bliver medarbejderen i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge de visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal medarbejderen tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og følge denne. Hvis en borger 3 gange i løbet af en 2 måneders periode ønsker at bytte ydelser, er leverandøren forpligtet til at underrette visitationsteamet, da dette kan indikere et behov for revisitering 11

12 5.0 Regulering af ydelser Hillerød Kommune stiller krav til leverandørerne om, at der uden revisitering kan ske en mindre regulering af den anvendte tid, hvis der opstår et særligt behov. Justeringen skal ske efter retningslinjerne beskrevet i regulering af ydelser, som alle leverandører skal være bekendt med. Leverandøren skal dokumentere behovet ved regulering af ydelser. 6.0 Opfølgning Der skal årligt følges op på kvalitetsstandarderne, jf. socialministeriets bekendtgørelse. Kvalitetsstandarderne bliver politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. 12

13 Ydelsesbeskrivelser 7.0 Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Lov om Social Service 1, 83 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som ikke i forvejen er visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 Eller Borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som i forvejen er visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 At borger efter funktionstab har behov for hverdagsrehabilitering for at kunne klare sine daglige opgaver At borger vil profitere af en hverdagsrehabiliterende indsat og der igennem igen kunne klare sine daglige opgaver En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation lægges til grund for en bevilling. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hverdagsrehabilitering af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv At iværksætte en målrettet tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagpersonale for, at borger så vidt muligt genvinder sit fysiske, psykiske og sociale funktionsevneniveau. At vurdere behovet for hjælpemidler eller hjælpeforanstaltninger. Hvilke aktiviteter kan indgå i Tæt samarbejde med borgeren om målsætning og træning Midlertidige ydelser efter 83, hvor det vurderes, at der er et behov Ergoterapeutisk undersøgelse og træning i tæt samarbejde med SoSu medarbejder. Sygeplejefaglige opgaver som pleje, observation og behandling. Tilpasning og vejledning i relation til hjælpemidler. Vejledning i hvordan borgers bolig kan indrettes så borgers hverdag lettes. Forebyggende tilbud som rådgivning, vejledning og instruktion til borgeren og pårørende. Undersøgelse og vurdering i form af diverse test. Samarbejde med praktiserende læger eller speciallæger. Vejledning og viden om relevante frivilligtilbud Særlig for Ydelsen tildeles i sammenhænge med øvrige bevilligede ydelser. 13

14 Servicedeklaration for: Aktiv i din hver dag- hverdagsrehabilitering Hvad er ydelsens Hverdagsrehabilitering i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver omfang?( tid/ Individuel udmåling af tid og hyppighed. Der planlægges et forløb på baggrund hyppighed) af en aftalt målsætning. Borgerens mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Der er ikke mulighed for at bytte ydelsen Ydelsens omfang vurderes individuelt, der aftales mål og der planlægges et forløb mellem borger, terapeut og hjemmepleje Ja. Der kan vælges mellem leverandører der er godkendt af Hillerød kommune til at levere ydelsen Den kommunale leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Den private leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Udføres af sundhedsfagligt uddannet basispersonale (social - og sundhedshjælper, sygehjælper, social - og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og hjemmehjælpere). Uddannet sygeplejersker og terapeuter fra Hillerød kommune En dokumenteret efteruddannelse leveret af en anerkendt leverandør for de udførende medarbejdere på minimum 3 dages undervisning i hverdagsrehabilitering. Medarbejderne skal kunne observere et funktionsniveau og løbende vurdere borgerens helbredstilstand Forløbet målsættes, tilrettelægges og følges op af terapeut fra Træningssektionen Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagte omfang og indhold. Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ydelsen er midlertidig Ydelsen er uden egenbetaling Ydelsen iværksættes i samarbejde med borgeren. Alle nye borgere med behov for hjemmepleje ydelser skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Alle borger, der oplever et fald i funktionsevne skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Vi forventer, at effekten af de iværksatte forløb er: At 40 % af forløbene afsluttes uden behov for hjemmepleje ydelser At 45 % af forløbene afsluttes med behov for færre hjemmepleje ydelser At 15 % af forløbende har en målbar effekt på borgerens aktiv deltagelse, men ændrer ikke på hjemmepleje ydelserne. Årsag til ikke igangsatte hverdagsrehabilitering eller udeblevet effekt af igangsatte forløb skal dokumenteres. Leverandøren skal sikre kvaliteten af ydelsen og foretage egenkontrol på effekten af ydelserne. Der skal laves en før og efter måling efter hvert forløb. Effektmålingerne (før og efter målingerne) leveres til Hillerød kommune i forbindelse med afregningen. 14

15 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Besøget aflyses aldrig af leverandøren. Hvis tidspunktet, hvor leverandøren kommer, må ændres mere end en time, får borgeren besked. Hvis borgeren ikke lukker op er leverandøren forpligtet til telefonisk at kontakte borgeren. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at åbne døren, skal borgeren give tilladelse til at leverandør disponerer over en udleveret nøgle Medarbejderne bærer altid legitimation. 15

16 8.1 Personlig pleje Støtte til personlig hygiejne Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgår i Hvad indgår ikke i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget støtte til personlig hygiejne. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre personlig hygiejne. Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare personlig hygiejne på egen hånd. Dårlige adgangsforhold til badeværelse. Støtte til planlægning og varetagelse af personlig pleje. At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Plejen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver. Personlig hygiejne Brusebad Hårvask Tørre hår Hudpleje Tandbørstning Barbering Neglerensning på hænder og fødder Negleklipning Hjælp til ex. høreapparat, briller, protese Rengøring af kropsbårne hjælpemidler Oprydning efter personlig hygiejne Sengeredning i forbindelse med personlig pleje Leverandøren stiller ikke sæbe og øvrige plejemidler, håndklæder, hårtørrer mm. til rådighed. Negleklipning på tæer hos borgere med sukkersyge og forhornede negle. 16

17 Personlig pleje Af - og påklædning Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage af - og påklædning pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til af - og påklædning. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Benytte bandager, skinner eller kropsbårne hjælpemidler Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre af - og påklædning. Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Støtte til planlægning og varetagelse af på- og afklædning. At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Af- og påklædning tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver. På- - og afklædning. Støtte til og vejledning i på- og aftagning af støttestrømper og andre kropsbårne hjælpemidler. Hvad indgår ikke i 17

18 Personlig pleje Kateter- og stomipleje Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage pleje af kateter eller stomi pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få hjælp til kateter og stomipleje. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Uhensigtsmæssig placering af stomi Problemer med at opretholde tilstrækkelig hygiejnisk standard i forbindelse med kateter og stomi Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre kateter og stomipleje Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare kateter eller stomipleje Støtte til planlægning og varetagelse af kateter- og stomipleje. At sikre borgeren kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold. Det tilstræbes, at borgeren inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Kateterpleje: Nedre toilette Skift af pose Observation omkring kateter Tømning af pose Stomipleje: Skift af pose Hygiejne omkring stomi Observation af stomi og afføring Pladeskift Skift af kateter Leverandøren stiller ikke sygeplejeartikler til rådighed, men borgeren kan opnå tilskud hertil jf. Lov om social service 112. Det forudsættes, at borgeren stiller affaldsposer af egnet materiale til rådighed for bortskaffelsen. 18

19 Personlig pleje Toiletbesøg Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Lov om social service 1 og 83. Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage at komme på toilettet pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til toiletbesøg. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre toiletbesøg Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare toiletbesøg på egen hånd Dårlige adgangsforhold til toilet. Behov for hjælp og støtte til at komme på toilettet. At sikre borgeren kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold og at borgeren opretholder et rimeligt funktionsniveau og føler sig veltilpas. Det tilstræbes, at borgeren inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Støtte borger i forflytning til toilet eller på bækkenstol Vask efter toiletbesøg Skift af ble Tømning af kolbe eller toiletspand Oprydning efter toiletbesøg 19

20 Personlig pleje Forflytning / Lejring Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage at forflytte eller lejre sig, pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til forflytning og lejring. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Tryksår eller tryksårstruet Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre forflytning og lejring Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Støtte til forflytning og lejring At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Forflytning/lejring tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af opgaven.. Stillingsskift med eller uden lift fx. fra seng til stol Vende og lejre i seng Forebygge hudproblemer ved observation af tryk og rødme. 20

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ikke omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg 1.0 Forord... 3 2.0 Indledning og forudsætninger... 4 3.0 Regulering

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere