Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen

2 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord Indledning og forudsætninger Hillerød Kommunes leverandørkrav Lovgrundlag De overordnede krav Opfyldelse af de samlede krav for at blive godkendt Krav der relaterer sig til ydelsen - ydelseskrav Krav der relaterer sig til leverandøren - leverandørkrav Beredskabskrav Økonomisk sikkerhedsstillelse Krav til dokumentation og kommunikation Tavshedspligt, gaver mm Kvalifikationskrav til medarbejdere Samarbejdsproces/ driftssamarbejde Samarbejde om træning og hjemmesygepleje Krav til fakturering Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Løn og ansættelsesforhold Kvalitetskrav til leverandører af madservice Myndighedsopgaven Informationsmateriale Godkendelsesprocedure og kontraktindgåelse Fleksibilitet /bytning af ydelser Regulering af ydelser Opfølgning Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Servicedeklaration for: Aktiv i din hver dag- hverdagsrehabilitering Personlig pleje Støtte til personlig hygiejne Af - og påklædning Kateter- og stomipleje Toiletbesøg Forflytning / Lejring Tilberedning og anretning af mad Medicingivning / medicinadministration ved hjælper Omsorgsrelaterede opgaver Psykisk hjælp og støtte/målrettede pædagogiske opgaver Hjælp til transport og ledsagelse Hjælp til personlig pleje og ledsagelse af børn Vedligeholdelsestræning ved hjælper Servicedeklaration for: Støtte til personlig hygiejne Af og påklædning Kateter- og stomipleje Toiletbesøg Forflytning og lejring Tilberedning og anretning af mad Medicingivning ved hjælper Omsorgsrelaterede opgaver Psykisk hjælp og støtte/målrettede pædagogiske opgaver Støtte til transport og ledsagelse Praktiske opgaver Rengøring Opvask / tømning affaldspose

3 9.1.3 Tøjvask Indkøb ved hjælper Servicedeklaration for: Opvask / tømning af skraldepose Tøjvask Indkøb ved hjælper Indkøbsordning Servicedeklaration for indkøbsordning Øvrige ydelser Afløsning af pårørende Servicedeklaration for afløsning af pårørende Madservice madudbringning Madservice - madafhentning Servicedeklaration for madservice Vurdering og administrative opgaver Dokumentation vedrørende borgeren Servicedeklaration for dokumentation

4 1.0 Forord Kære Borger Hvis du som borger har svært ved at klare dagligdagen, kan du kontakte visitationen. Du vil her få kontakt med en visitator, der enten er uddannet som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut. Du fortæller om din hverdag og de daglige gøremål, der i øjeblikket er en udfordring. I taler om, hvad du selv kan komme til at klare igen via træning og evt. med et hjælpemiddel. Fokus er på at styrke dine handlemuligheder, sikre det bedste tilbud og gøre dig mest muligt selvhjulpen for at bevare din livskvalitet. Den støtte og de ydelser, Hillerød Kommune kan tilbyde, er nøje beskrevet i kvalitetsstandarderne. Her kan du læse, hvilke muligheder, der er for støtte og vejledning, og hvem, der er berettiget til hvilke ydelser. Ydelsesbeskrivelserne kaldes kvalitetsstandarder efter lov om social service, sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed. Visitatoren laver altid en individuel vurdering af dit behov. Kvalitetsstandarderne er vejledende og har til formål at sikre ensartede afgørelser til ældre og handicappede. Kvalitetsstandarderne er fastlagt efter et politisk vedtaget serviceniveau. Beskrivelserne her skal sikre, at du kender dine muligheder for, hvilke ydelser du er berettiget til. Du kan selv på fritvalgsområdet vælge, hvem der skal levere ydelserne blandt de godkendte leverandører. Kvalitetsstandarderne gælder også som udgangspunkt, hvis du bor på et af kommunens plejecentre. Du visiteres her af plejecentrets ledelse, men du kan ikke selv vælge, hvem der skal levere dine ydelser. De udføres af medarbejdere ansat på plejecentret. Kvalitetsstandarderne skal desuden kunne anvendes som et politisk/administrativt styringsinstrument. Det betyder, at de opstillede mål skal være målbare, og at der følges op på dem i form af tilsyn og brugerundersøgelser. Bente Claudi Socialudvalgsformand 4

5 2.0 Indledning og forudsætninger Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes samlede beskrivelse af krav til leverandører og ydelsesbeskrivelser for ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet, dvs. til ældre og handicappede. I lov om social service 1, stk.2 beskrives at formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. For ydelser omfattet af lov om social service 83 er det ifølge Socialministeriets bekendtgørelse nr af 12.december 2006 et krav, at der hvert år udarbejdes og følges op på kvalitetsstandarder for disse ydelser. Ydelsesbeskrivelserne er således en beskrivelse af, hvad ydelserne kan indeholde på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau. Hver enkelt ydelse er beskrevet i henhold til en fast skabelon og følger bekendtgørelsens anbefalinger: Hvad er ydelsens lovgrundlag Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Nedenstående punkter er samlet i Servicedeklarationer inden for personlig pleje, praktisk hjælp og øvrige ydelser. Hvad er ydelsens omfang (tid/hyppighed) Borgerens mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvem leverer ydelsen Kompetencekrav til leverandøren. Hvad koster ydelsen for borgeren Hvad er kommunens kvalitetsmål Hvordan følges op på kvalitetsmålene for ydelsen Er der særlige forhold at tage hensyn til For at kunne udføre ydelserne stilles der generelle krav til medarbejderens kompetence. Medarbejderen skal bl.a. tale et sprog, som kompenserer for, at der kan være flere generationer mellem udfører og borger. Medarbejderen skal kunne lide at arbejde med handicappede og / eller ældre mennesker og have oprigtig interesse for den handicappedes og / eller ældres livshistorie og følge med i deres daglige liv. Når den enkelte ydelse beskrives, er der tale om en gennemsnitlig angivelse af ydelsens omfang. Der vil således være nogle borgere, der har brug for mere støtte og vejledning og andre, der har ressourcer til at klare mere selv. Borgere, der visiteres til personlig pleje eller praktiske opgaver, modtager en skriftlig afgørelse som udfyldes i forbindelse med visitationen. 5

6 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav Lovgrundlag Lovgrundlaget for det frie leverandørvalg er lov om social service, 88 samt de efterfølgende bekendtgørelser og supplement til bekendtgørelserne af 29. juni De overordnede krav Hovedprincipper i forhold til opstilling af krav: Alle leverandører, inkl. de kommunale leverandører, skal godkendes. Det betyder, at der stilles samme krav til samme opgaveudførelse. Kravene skal følge ydelseskategorierne (personlig pleje, praktisk hjælp: rengøring, indkøb, tøjvask, madudbringning) og dermed de ydelser, leverandøren søger godkendelse til. Hillerød Kommune stiller krav til leverandører af personlig pleje, at levering af personlig pleje sker hele døgnet alle ugens 7 dage. Kravet er begrundet i hensynet til kontinuitet for borgeren og sikkerhed i kommunikationen. Der må ikke stilles krav, der systematisk udelukker kvalificerede private leverandører. Priser og krav bliver meldt ud mindst én gang årligt Opfyldelse af de samlede krav for at blive godkendt Det er de samlede krav til leverandøren, som ligger til grund for godkendelsen. Kravene består af kvalitetskrav, der relaterer sig til den enkelte ydelse og de krav, der relaterer sig til leverandørvirksomheden. Kravene bygger på basisforudsætninger, der tager udgangspunkt i kvalitets-standarderne kombineret med de nødvendige leverandørkrav. Disse krav kan senere blive udvidet med mere udviklingsorienterede og dynamiske krav, fx socialt ansvar, deltagelse i fælles efteruddannelse, fælles udviklingsprojekter Krav der relaterer sig til ydelsen - ydelseskrav Byrådet udarbejder mindst én gang årligt en kvalitetsstandard for bl.a. personlig pleje og praktiske opgaver.. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet har fastsat for disse ydelser. Det er kvalitetsstandarderne, som styrer de kvalitetsmæssige krav til ydelserne. Det er et lovkrav, at kvalitetsstandarderne indeholder operationelle mål for, hvordan det vedtagne serviceniveau sikres, og hvorledes der følges op på de fastsatte mål. De konkrete mål findes i kvalitetsstandarderne. Leverandørerne af ydelsen skal for at opfylde kravene bl.a. udarbejde egen kontrol, herunder undersøge brugertilfredsheden, antallet af medarbejdere i hjemmet og maksimal forsinkelse i ankomst Krav der relaterer sig til leverandøren - leverandørkrav Der er forskellige krav til leverandøren afhængig af, hvilke opgaver pågældende søger godkendelse til: Praktiske opgaver - rengøring Praktiske opgaver- indkøb Praktiske opgaver- tøjvask Praktiske opgaver- madservice Personlig pleje Madservice til hjemmeboende, herunder om der leveres normal mad bestående af et hovedmåltid, diæter eller særlige ernæringstætte måltider. Der skal desuden ved godkendelsen gøres opmærksom på, om måltiderne bringes. 6

7 3.1.6 Beredskabskrav Alle leverandører skal præstere et beredskab. Det vedrører primært følgende situationer: Ydelser til nye borgere, der henvises ved visitation. Leverandøren skal iværksætte personlig pleje umiddelbart efter visitation. Visitationsteamet kan indgå en aftale med leverandøren om handledage ved opstart af massiv pleje (hjælp mange gange om dagen). Madleverance skal starte senest 1 dag efter henvisning, dog gælder der for borgere udskrevet fra hospitalet på dagene mandag lørdag, at madleveringen skal iværksættes, når borgeren kommer hjem. For øvrige praktiske opgaver inden for 5 hverdage. Hillerød Kommune skal kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehuset, når patienterne er klar til udskrivning til eget hjem. Hvis leverandøren sinker udskrivelsen betaler leverandøren Hillerød Kommune for det antal dage, som kommunen opkræves af regionen. Der betales døgnprisen på en sengedag efter gældende takst. Assistance ved nødkald. Nødkald betjenes af hjemmesygeplejerskerne. De nødvendige besøg foretages ofte af en social og sundhedsmedarbejder eller af en sygeplejerske og social og sundhedsmedarbejder i fællesskab. Leverandører til personlig pleje skal derfor have et beredskab til at assistere ved nødkald og til at yde den nødvendige og akutte hjælp. Det er derfor et krav, at leverandøren kan kontaktes på mobiltelefon. Øvrig akut hjælp. Tilsvarende skal alle leverandører på stedet omgående yde hjælp til borgere, der bliver akut syge. Herunder tilkalde sygeplejerske, læge eller anden hjælp. Imødegåelse af fravær blandt medarbejdere. Leverandøren skal beskrive, hvordan leverancen sikres, så uregelmæssigheder, ændringer og aflysninger undgås, herunder brug af vikarer eller andre, som kan levere ydelserne. Ved force majeure som fx snestorm, iværksættes katastrofeplan med bæltekøretøjer til livsvigtige ydelser. Hvis borgeren ikke åbner døren, er leverandøren forpligtiget til at undersøge, hvorfor borgeren ikke åbner, fx kontakt til sygehus, pårørende og evt. låsesmed. Der skal derefter meldes tilbage til visitationsteamet. Der gøres opmærksom på, at de konkrete omkostninger til opretholdelse af det nødvendige beredskab er både principielt og reelt indeholdt i kommunens timepris/priser. Der vil derfor ikke ske en særskilt honorering af beredskabsydelser. Beredskabsbeskrivelsen skal fremsendes ved ansøgning om godkendelse med de konkrete oplysninger Økonomisk sikkerhedsstillelse Hillerød Kommune stiller som krav, inden kontrakten indgås, at leverandøren opfylder de grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Det betyder, at leverandøren har orden i sin økonomi, er hæderlige i sin erhvervs-udførelse og opfylder sin økonomiske forpligtigelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. Da det fortsat er kommunen, der er ansvarlig for, at borgerne modtager den nødvendige og visiterede hjælp, kræver Hillerød Kommune sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti eller sikkerhedsstillelse af kr. i Hillerød Kommune. Bankgaranti eller sikkerhedsstillelse skal foreligge sammen med en ny leverandørers ansøgning og er påkrævet inden politisk godkendelse af leverandøren. Sikkerhedsstillelsen er 10 % af den årlige omsætning (timepris x leverede timer) eller minimum kr.. For eksisterende leverandører, der har haft en årlig omsætning på over kr. vil sikkerhedsstillelsen blive reguleret 1 gang årligt. 7

8 Sikkerhedsstillelse eller deponering skal fremsendes sammen med en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med en erklæring om, at alle de forhold, der skal dokumenteres ved offentlige myndigheder, er i orden. Hillerød Kommune vil i godkendelsen parallelt anvende EU s regler om udbud, hvor enhver tjenesteyder kan udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, herunder godkendelsen, hvis der finder anmærkninger sted Krav til dokumentation og kommunikation Leverandører, som vil godkendes til personlig pleje, skal anvende og dermed kobles til Hillerød Kommunes omsorgssystem. Omkostningerne til udstyr, licenser til programmet og undervisning er indeholdt i basisprisen for personlig pleje/ dag. Det vil være muligt at købe undervisning af it-medarbejder ansat i Ældre og Sundhed. Omsorgssystemet skal anvendes efter Hillerød Kommunes beskrevne arbejdsgange og vejledninger. Byrådet stiller som krav, at leverandøren dokumenterer den planlagte pleje (bl.a. plejeplan og indsatsområder) samt afvigelser herfra. Ved ændringer i borgerens tilstand noteres det ligeledes i journalen, og der sendes advis til visitator, hvis ændringen kræver ny visitation. Leverandører, som udelukkende vil godkendes til praktiske opgaver, skal kontakte visitationen på mail eller telefon, hvis der er ændringer i borgerens tilstand. Leverandøren er ligeledes pligtig til at rette henvendelse til visitationsteamet, hvis borgeren jævnligt bytter ydelser, så der kan finde en revisitation sted, da afgørelsen om ydelser skal afspejle borgerens konkrete behov Tavshedspligt, gaver mm. Byrådet stiller krav til leverandørerne om overholdelse af reglerne om bl.a. tavshedspligt, jf. lov om retssikkerhed, 43, stk. 2 og 3. Leverandøren er desuden omfattet af reglerne for aktindsigt. Borgeren kan således søge aktindsigt i sin sag hos leverandøren, som er pligtig til at videresende den. Leverandører må ikke modtage eller give gaver eller låne penge, hverken til eller af borgeren. Medarbejderen må ikke opholde sig alene i borgerens hjem, ikke ryge i hjemmet og må ikke få udleveret pinkoder til hævekort. Leverandører og medarbejdere er forpligtede til at overholde den nye rygelov af august Kvalifikationskrav til medarbejdere Kvalifikationskrav til fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen i dag er, at de som minimum er uddannet som social- og sundhedshjælper/hjemmehjælper. Det er betinget af, at de opgaver, der skal løses, ofte er komplekse og kræver, at medarbejderen har en sundhedsfaglig indsigt. Der bliver dog fortsat anvendt ufaglært arbejdskraft som timelønnede vikarer eller i kortvarige vikariater. De løser primært opgaver inden for praktisk hjælp. Hillerød Kommune kræver, at medarbejdere som minimum er uddannet som social- og sundhedshjælpere (hjemmehjælpere), når der løses opgaver inden for personlig pleje. Der kan i nødstilfælde ved ferier, sygdom eller andet fravær anvendes uuddannet personale, dog altid under vejledning af uddannet personale i vagten. For leverandører, som løser opgaver med praktisk hjælp, vil det være en fordel, at medarbejderne som minimum er uddannet som hjemmehjælpere/social- og sundhedshjælpere, men anden baggrund kan accepteres, hvis medarbejderne har modtaget konkret oplæring, før de arbejder på egen hånd. De skal fx reagere i situationer, hvor borgeren er konfus, har besværet vejrtrækning, er smertepåvirket eller udviser andre akutte sygdomstegn eller generel svækkelse. 8

9 Leverandøren skal enten kontakte visitationsteamet, og ved akut opstået sygdom fx kontakt til egen læge, hjemmesygeplejerske, ringe 112 mv. Hos borgere, som både er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, skal minimum 90 % af medarbejderne være uddannet som social- og sundhedshjælpere/ hjemmehjælpere. I de enkelte kvalitetsstandarder fremgår kompetencekrav til udfører. Der vil derfor også i de mere komplekse plejeopgaver stilles krav til leverandøren om at kunne stille assistenter til rådighed. Hvis medarbejderen uforsætlig kommer til at ødelægge borgerens ejendele, er leverandøren pligtig til at dække udgiften. Hillerød Kommune anbefaler, at leverandøren tegner en skadesforsikring for sine medarbejdere Samarbejdsproces/ driftssamarbejde Når der ansøges om godkendelse som leverandør, skal der fremsendes en plan, hvor det fremgår, hvordan den daglige kontakt foregår, hvem der er kontaktperson (telefon og mailadresse). Der skal forudsættes en mødeaktivitet mellem myndighed og leverandøren. Hyppighed er afhængigt af, om der alene ydes praktisk hjælp eller personlig pleje eller en kombination af de to dele. Møder skal anvendes til koordination og gensidig information mv. Kommunikationen til Hillerød Kommune vil være visitationsteamet, som dagligt på hverdage har telefontid kl , hvorefter kommunen kan kontaktes på hjemmesygeplejerskens vagttelefon. Når borgeren har valgt leverandør sendes der elektronisk eller skriftlig besked fra visitator om afgørelsen og dens omfang. Idet oplysningerne indeholder fortrolig information skal leverandøren være i stand til at modtage krypteret mails (digital signatur påkrævet) Samarbejde om træning og hjemmesygepleje Det frie leverandørvalg omfatter alene lov om social service, 83. Der skal fortsat være sammenhæng og koordinering i den samlede sociale og sundhedsmæssige indsats over for borgerne. Derfor kræver Hillerød Kommune, at sygeplejersker og terapeuter m.fl. fortsat har et tæt samarbejde med såvel kommunale som private leverandører. Dette samarbejde betinger, at sygeplejersker/terapeuter og leverandører af specielt personlig pleje anvender den elektroniske omsorgsjournal til at dokumentere planlagt pleje, indsatsområder og ændringer derfra. Derudover stiller Hillerød Kommune krav om, at leverandørerne stiller ressourcer til rådighed til samarbejdet i såvel borgerens hjem som i møder Krav til fakturering Leverandøren fakturerer månedsvis. Fakturaen skal specificeres med CPR-nummer, periode og ydelseskategori og sendes via Webbetaling Klager og brugertilfredshed Leverandøren skal medvirke til klagesagers behandling ved bl.a. at videregive relevante oplysninger. For at følge brugertilfredsheden, forbeholder Ældre og Sundhed sig ret til at følge op på, hvor hyppigt der skiftes mellem forskellige leverandører, fx inden for et år. Hvis bevægelsen fra en leverandør til andre leverandører er entydig, kunne det tyde på, at leverandøren ikke lever op til opstillede kvalitetsstandarder og mål, hvilket kan betyde en undersøgelse af den pågældende leverandør Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Hillerød Kommune stiller krav om uddannelsespligt hos leverandørerne, men først når en eller flere leverandører udgør et større marked, og hvor størstedelen af brugertimerne vedrører personlig pleje. 9

10 Af hensyn til uddannelseskvaliteten og dermed eleverne skal de konkrete praktikpladser godkendes i lighed med de kommunale praktikpladser, og der skal ske uddannelse af praktikansvarlige Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Der forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne. Det følger naturligt af den enkelte leverandørs arbejdsgiveransvar. Alle leverandører er ansvarlige for arbejdspladsvurderinger. Kommunen stiller relevante arbejdsrelaterede hjælpemidler til rådighed for borgeren og leverandører, dels for at sikre kontinuitet og kvalitet, og dels fordi det er økonomisk og sundhedsfagligt forsvarligt, at opgaven udelukkende løses af en sagsbehandlende ergoterapeut. Medarbejdernes personlige værnemidler er dog fortsat leverandørens egen forpligtigelse, fx handsker, uniform, forklæder mv Løn og ansættelsesforhold Hillerød Kommune forudsætter, at leverandøren af hjemmehjælpsydelser følger de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster Kvalitetskrav til leverandører af madservice Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at enhver leverandør af madservice lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 18. januar 2002 om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, bekendtgørelse nr. 352 af 30. maj 2002 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Byrådet kan inddrage fødevareregionernes vurdering i forbindelse med leverandørtilsynet. Leverandører af madservice er, som de øvrige leverandører, forpligtiget til at observere borgerens almene velbefindende i forbindelse med madleveringen. De har pligt til at meddele visitationsteamet, hvis der observeres forandringer i borgerens tilstand. Byrådet stiller som krav til leverandørerne, at modtager kan bestille mad med 1 dags varsel og afbestille med 2 dages varsel. Leverandøren skal ved godkendelsen gøre opmærksom på, om der tilbydes: Hovedmåltid Diæter og ernæringstætte måltider Skal kunne tilrettes en borgers kostplan Der skal ved anmodningen om godkendelse medsendes en beskrivelse af produktionsform, og hvordan maden leveres, fx varm mad, køle eller frostmad. Det skal desuden fremgå, om der indgår udbringning af maden Myndighedsopgaven Hillerød Kommune har som myndighed ansvaret for opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- og leverandørkrav. Opfølgningen vil ske på følgende måde: Visitation og revisitation. Her undersøges, om leverandøren har leveret de visiterede ydelser og i overensstemmelse med målsætningen, dokumenteret fyldestgørende, reageret fagligt forsvarligt på funktionsforbedringer og - svækkelse hos borgeren m.v. Herudover udfører myndigheden tilsyn i forhold til fire fokusområder, som vil være styrende for den årlige afrapportering til Byrådet. Fokusområderne er følgende: Sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser = omfang af ydelser Opfyldelse af krav til den fysiske levering af ydelserne = udførelsen af ydelserne.. Kvaliteten af de leverede ydelser = indhold af ydelserne. 10

11 Kvaliteten af hjemmeplejens dokumentation = dokumentation af ydelserne. hjælpen. Kommunen anvender en række forskellige tilsynsaktiviteter til at vurdere de enkelte fokusområder. Der er udviklet en række hjælpeværktøjer til brug for de enkelte tilsynsaktiviteter. Tilsynsaktiviteterne gennemføres af visitatorer fra Hillerød Kommunes myndighed og relaterer sig både til dialog med brugere og leverandører. Det er et krav for at opfylde leverandørbetingelserne, at leverandøren samarbejder i forhold til at levere de oplysninger som myndigheden efterspørger i forbindelse med tilsyn Informationsmateriale Leverandøren bestemmer, hvordan informationsmaterialet til borgeren skal se ud. Det opfordres til, at materialet så vidt muligt kun fylder en A-4 side og kan være udarbejdet som folder. Visitation og Hjælpemidler sørger kun for kopiering af materialet, hvis det er på en A-4 side og foreligger i elektronisk form. Ved alle andre layout typer og anvendelse af farver, da sørger leverandøren selv for levering af informationsmaterialet til Visitation og Hjælpemidler til udlevering Godkendelsesprocedure og kontraktindgåelse Ansøgning med relevante papirer om godkendelse sendes til: Hillerød Kommune Fællessektionen i Ældre og Sundhed Trollesmindealle Hillerød Efter beslutning om godkendelse i byrådet vil der blive udarbejdet en kontrakt. Behandlingen af godkendelserne vil ske mindst 4 gange om året. 4.0 Fleksibilitet /bytning af ydelser Efter de gældende regler i serviceloven er der mulighed for fleksibilitet i både tilrettelæggelse og udførelse af ydelser. Borgere, der er visiteret til praktiske opgaver i form af rengøring, tøjvask og indkøb og/eller personlig pleje, har ret til at bytte de visiterede ydelser til andre ydelser indeholdt i ydelseskataloget. I særlige tilfælde kan andet aftales med medarbejderen. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver forudsætter det, at der er visiteret til både personlig pleje og praktiske opgaver. En borger, der alene er visiteret til praktiske opgaver, kan ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje eller omvendt. Hvis borgeren ønsker forskellige leverandører til personlig pleje og praktiske opgaver, skal borgeren være opmærksom på, at dette indskrænker borgerens mulighed for eksempelvis at bytte rengøring med et bad. Hvis borgeren ønsker muligheden for at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver skal borgeren vælge samme leverandør til begge ydelsestyper. Borgeren og medarbejderen har mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af ydelsen konkret skal tilrettelægges, dog skal den visiterede tidsramme altid overholdes. Det er vigtigt, at borgerens ønske om at bytte ydelser ses i sammenhæng med, at det fortsat er kommunens pligt og ansvar at yde den hjælp, der er nødvendig ud fra den enkelte borgers behov. Det betyder, at det fortsat er medarbejderen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, om det er forsvarligt at borgeren fravælger de tildelte behovsbestemte ydelser til fordel for andre ydelser. Bliver medarbejderen i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge de visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal medarbejderen tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og følge denne. Hvis en borger 3 gange i løbet af en 2 måneders periode ønsker at bytte ydelser, er leverandøren forpligtet til at underrette visitationsteamet, da dette kan indikere et behov for revisitering 11

12 5.0 Regulering af ydelser Hillerød Kommune stiller krav til leverandørerne om, at der uden revisitering kan ske en mindre regulering af den anvendte tid, hvis der opstår et særligt behov. Justeringen skal ske efter retningslinjerne beskrevet i regulering af ydelser, som alle leverandører skal være bekendt med. Leverandøren skal dokumentere behovet ved regulering af ydelser. 6.0 Opfølgning Der skal årligt følges op på kvalitetsstandarderne, jf. socialministeriets bekendtgørelse. Kvalitetsstandarderne bliver politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. 12

13 Ydelsesbeskrivelser 7.0 Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Lov om Social Service 1, 83 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som ikke i forvejen er visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 Eller Borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som i forvejen er visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 At borger efter funktionstab har behov for hverdagsrehabilitering for at kunne klare sine daglige opgaver At borger vil profitere af en hverdagsrehabiliterende indsat og der igennem igen kunne klare sine daglige opgaver En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation lægges til grund for en bevilling. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hverdagsrehabilitering af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv At iværksætte en målrettet tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagpersonale for, at borger så vidt muligt genvinder sit fysiske, psykiske og sociale funktionsevneniveau. At vurdere behovet for hjælpemidler eller hjælpeforanstaltninger. Hvilke aktiviteter kan indgå i Tæt samarbejde med borgeren om målsætning og træning Midlertidige ydelser efter 83, hvor det vurderes, at der er et behov Ergoterapeutisk undersøgelse og træning i tæt samarbejde med SoSu medarbejder. Sygeplejefaglige opgaver som pleje, observation og behandling. Tilpasning og vejledning i relation til hjælpemidler. Vejledning i hvordan borgers bolig kan indrettes så borgers hverdag lettes. Forebyggende tilbud som rådgivning, vejledning og instruktion til borgeren og pårørende. Undersøgelse og vurdering i form af diverse test. Samarbejde med praktiserende læger eller speciallæger. Vejledning og viden om relevante frivilligtilbud Særlig for Ydelsen tildeles i sammenhænge med øvrige bevilligede ydelser. 13

14 Servicedeklaration for: Aktiv i din hver dag- hverdagsrehabilitering Hvad er ydelsens Hverdagsrehabilitering i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver omfang?( tid/ Individuel udmåling af tid og hyppighed. Der planlægges et forløb på baggrund hyppighed) af en aftalt målsætning. Borgerens mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Der er ikke mulighed for at bytte ydelsen Ydelsens omfang vurderes individuelt, der aftales mål og der planlægges et forløb mellem borger, terapeut og hjemmepleje Ja. Der kan vælges mellem leverandører der er godkendt af Hillerød kommune til at levere ydelsen Den kommunale leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Den private leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Udføres af sundhedsfagligt uddannet basispersonale (social - og sundhedshjælper, sygehjælper, social - og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og hjemmehjælpere). Uddannet sygeplejersker og terapeuter fra Hillerød kommune En dokumenteret efteruddannelse leveret af en anerkendt leverandør for de udførende medarbejdere på minimum 3 dages undervisning i hverdagsrehabilitering. Medarbejderne skal kunne observere et funktionsniveau og løbende vurdere borgerens helbredstilstand Forløbet målsættes, tilrettelægges og følges op af terapeut fra Træningssektionen Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagte omfang og indhold. Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ydelsen er midlertidig Ydelsen er uden egenbetaling Ydelsen iværksættes i samarbejde med borgeren. Alle nye borgere med behov for hjemmepleje ydelser skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Alle borger, der oplever et fald i funktionsevne skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Vi forventer, at effekten af de iværksatte forløb er: At 40 % af forløbene afsluttes uden behov for hjemmepleje ydelser At 45 % af forløbene afsluttes med behov for færre hjemmepleje ydelser At 15 % af forløbende har en målbar effekt på borgerens aktiv deltagelse, men ændrer ikke på hjemmepleje ydelserne. Årsag til ikke igangsatte hverdagsrehabilitering eller udeblevet effekt af igangsatte forløb skal dokumenteres. Leverandøren skal sikre kvaliteten af ydelsen og foretage egenkontrol på effekten af ydelserne. Der skal laves en før og efter måling efter hvert forløb. Effektmålingerne (før og efter målingerne) leveres til Hillerød kommune i forbindelse med afregningen. 14

15 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Besøget aflyses aldrig af leverandøren. Hvis tidspunktet, hvor leverandøren kommer, må ændres mere end en time, får borgeren besked. Hvis borgeren ikke lukker op er leverandøren forpligtet til telefonisk at kontakte borgeren. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at åbne døren, skal borgeren give tilladelse til at leverandør disponerer over en udleveret nøgle Medarbejderne bærer altid legitimation. 15

16 8.1 Personlig pleje Støtte til personlig hygiejne Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgår i Hvad indgår ikke i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget støtte til personlig hygiejne. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre personlig hygiejne. Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare personlig hygiejne på egen hånd. Dårlige adgangsforhold til badeværelse. Støtte til planlægning og varetagelse af personlig pleje. At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Plejen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver. Personlig hygiejne Brusebad Hårvask Tørre hår Hudpleje Tandbørstning Barbering Neglerensning på hænder og fødder Negleklipning Hjælp til ex. høreapparat, briller, protese Rengøring af kropsbårne hjælpemidler Oprydning efter personlig hygiejne Sengeredning i forbindelse med personlig pleje Leverandøren stiller ikke sæbe og øvrige plejemidler, håndklæder, hårtørrer mm. til rådighed. Negleklipning på tæer hos borgere med sukkersyge og forhornede negle. 16

17 Personlig pleje Af - og påklædning Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage af - og påklædning pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til af - og påklædning. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Benytte bandager, skinner eller kropsbårne hjælpemidler Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre af - og påklædning. Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Støtte til planlægning og varetagelse af på- og afklædning. At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Af- og påklædning tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver. På- - og afklædning. Støtte til og vejledning i på- og aftagning af støttestrømper og andre kropsbårne hjælpemidler. Hvad indgår ikke i 17

18 Personlig pleje Kateter- og stomipleje Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage pleje af kateter eller stomi pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få hjælp til kateter og stomipleje. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Uhensigtsmæssig placering af stomi Problemer med at opretholde tilstrækkelig hygiejnisk standard i forbindelse med kateter og stomi Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre kateter og stomipleje Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare kateter eller stomipleje Støtte til planlægning og varetagelse af kateter- og stomipleje. At sikre borgeren kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold. Det tilstræbes, at borgeren inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Kateterpleje: Nedre toilette Skift af pose Observation omkring kateter Tømning af pose Stomipleje: Skift af pose Hygiejne omkring stomi Observation af stomi og afføring Pladeskift Skift af kateter Leverandøren stiller ikke sygeplejeartikler til rådighed, men borgeren kan opnå tilskud hertil jf. Lov om social service 112. Det forudsættes, at borgeren stiller affaldsposer af egnet materiale til rådighed for bortskaffelsen. 18

19 Personlig pleje Toiletbesøg Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Lov om social service 1 og 83. Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage at komme på toilettet pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til toiletbesøg. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre toiletbesøg Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Badeværelset kan være indrettet så uhensigtsmæssigt, at borgeren ikke kan klare toiletbesøg på egen hånd Dårlige adgangsforhold til toilet. Behov for hjælp og støtte til at komme på toilettet. At sikre borgeren kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold og at borgeren opretholder et rimeligt funktionsniveau og føler sig veltilpas. Det tilstræbes, at borgeren inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Støtte borger i forflytning til toilet eller på bækkenstol Vask efter toiletbesøg Skift af ble Tømning af kolbe eller toiletspand Oprydning efter toiletbesøg 19

20 Personlig pleje Forflytning / Lejring Hvad er ydelsens Lov om social service 1 og 83 lovgrundlag? Kriterier for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage at forflytte eller lejre sig, pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. En helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling. Borgeren skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier, for at få bevilget hjælp til forflytning og lejring. Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Tryksår eller tryksårstruet Manglende evne til at tage initiativ, planlægge eller gennemføre forflytning og lejring Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Støtte til forflytning og lejring At borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Forflytning/lejring tilrettelægges i tæt samarbejde med borger, og med respekt for borgerens ønsker. Det betyder, at borgere skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af opgaven.. Stillingsskift med eller uden lift fx. fra seng til stol Vende og lejre i seng Forebygge hudproblemer ved observation af tryk og rødme. 20

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 2.0 Indledning og forudsætninger Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes samlede beskrivelse af krav til leverandører og ydelsesbeskrivelser for ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet, dvs.

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2012 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83 omhandler personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 1.0 Forord Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder er en samling af ydelsesbeskrivelser, som er udtryk for hvilke kvalitetskrav, kommunen stiller til leverandører af hjælp efter 83 i lov om social service

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp 3. november 2002 Forord... 3 Hvilke krav kan man stille til leverandørerne?... 4 Lovgrundlaget... 4 Hovedprincipper i forhold

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere