KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012"

Transkript

1 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER VISIONSGRUPPE: Korshøjhallen, SMIFF 09, Korshøjskolen, DGI Østjylland samt en række lokale institutioner Visionsforslaget er økonomisk støttet af forsøgsmidler fra Indrigsministeriets Landdistriktspulje

2 INDHOLD Indhold 2 Brugergrupper 3 Fokusområder 4 Ankomst og identitet 5 Oversigtskort 6 Baggrund, intentioner, huset og dets omgivelser 7 Aktiviteter 8 Placering, Indgang og Multirummet 9 Visualisering, multirummet 10 Fitness, rumlige kvaliteter, arkitektur og materialer 11 Fugleperspektiv 12 Visualisering, balkon og café 13 Oversigt over funktioner 14 Visualisering, balkon og multirum 15 Stueplan 16 Plan af 1.sal 17 Visualisering, café 18 Den nye Korshøj skole 19 Diagramatisk dispositionsforslag 20 Visualiseringer 21 Økonomi 22

3 3 BRUGERGRUPPER IDRÆTSUDØVERE INSTITUTIONER PERSONALE BORGERE FORENINGER ERHVERVSLIVET HOLDSPORT/KLUBBER FITNESS TRÆNING PÅ HOLD (kom og vær med) DAGPLEJE/BØRNEHAVE SKOLE PLEJEHJEM ADMINISTRATION CAFETERIA/KØKKEN INSTRUKTØRER PEDELLER MØDESTED/OPHOLD FORSAMLING SELSKABER OG FEST KULTUR SUNDHED AFTENSKOLE KURSER/FOREDRAG MØDER EVENTS MARKED...MULTIBRUG OG FLEKSIBILITET

4 4 FOKUSOMRÅDER BOLDBANER OMKLÆDNING MULTIRUM FITNESS SPÆNDENDE UDERUM CAFÉ? SÆRLIGE AKTIVITETSZONER TRIBUNE SAMLING/OPHOLD LEG OG SPIL SUNDHEDSCENTER NOGET HELT ANDET?...

5 5 AKTIVITETSFLADE SAL FITNESS MULTIHAL siddetrappe BALKON bod/køkken CAFÉ TERRASSE FOYER SKATERBANE LEGEPLADS HOVEDINDGANG visualisering_fugleperspektiv ankomstsiden dagpleje

6 6 NY TILBYGNING N oversigtskort_udviklingsplan for Korshøjområdet (Stadsarkitekten)_ny tilbygning

7 7 BAGGRUND I overensstemmelse med Randers Kommunes idrætsog fritidspolitik, er det et ønske at udvikle fremtidens landsbydistrikt i og omkring lokalområdet. Dette skal ske ved, at samle Korshøj skole og hal i ét kraftcenter, der danner nye fysiske ramme for lokalområdets kulturelle tilbud. Endvidere er der med dette kraftcenter mulighed for, ikke længere at se Korshøjhallen, skolen og børnehaven som tre institutioner, men i stedet ét moderne samlingspunkt for områdets borgere, og med fokus på undervisning, idræt, bevægelse og leg skabes nyt liv, der vil smitte af på hele lokalområdets identitet og udvikling. Korshøjhallen og skolen i Harridslev danner i dag rammen om masser af både sportslige og sociale aktiviteter. Men den traditionelle hal har sine begrænsninger og der stilles stadig større og mere individuelle krav til dens anvendelsesmuligheder. Ved fysisk at binde skolen og hallen sammen i en ny sammenbygning, indeholdende de faciliteter der benyttes på tværs af institutionerne, opnås et Kraftcenter med liv og aktivitet, fra børnene møder om morgenen til de sidste kulturelle og sportslige aktiviteter slutter sidst på aftenen. INTENTIONER En nedsat styregruppe har arbejdet med behov, visioner og ønsker for det kommende kraftcenter, som igennem workshops og opfølgende møder løbende er blevet bearbejdet. Ambitionerne bygger på en tanke om decentral!"#$%&'()"%(#*+, "#, *"-*%&.)/, )&0'(#*, &1, 2-%*"%%"$$"3", faciliteter og aktiviteter, et naturligt mødested uanset alder og formål. Projektet har til formål at integrere fritid, familietid, skoletid og institutionstid, sundhed og kultur i et Kraftcenter for borgerne i lokalsamfundet. Der skal være faciliteter til de unge og foreningsløse, samt de ældre og foreningsaktive, for såvel motionisten som den nysgerrige, for den som ved, hvad han/hun kommer efter som den, der blot er interesseret i at se, hvad stedet byder på. Man skal ikke bare tænke på organiseret idræt, men også den uorganiserede idræt, der kan udøves når som helst og hvor som helst. Udbudene retter sig mere og mere på multifunktionelle aktiviteter, hvor man har mulighed for at vælge til og fra. Der opstår derved inspiration og afsmitning mellem aktiviteterne. Korshøjhallen er stedet hvor man møder en vifte af indendørs og udendørs aktiviteter, hvor det er muligt at dyrke såvel de kendte sportsgrene, der traditionelt udøves i organiseret foreningsregi eller deltage i mere utraditionelle og mere ukendte grene inden for sportsog kulturelle aktiviteter. Der tilbydes klatring på væg, )/&$"2-&%3+, 43"#35%),.$#")), )&0$, "#3#4, (//", /"#3$", udfordringer. Flere mennesker får lyst til at bevæge sig, når de møder idrætslegepladser og udendørs træningsfaciliteter i byen. Derfor skal der skabes et attraktivt sted, hvor vi kan være med til at motivere og fremme folkesundheden i en tid, hvor antallet af livstilssygdomme vokser markant. Samtidig kan de nye udendørs motionssteder imødekomme det stigende ønske om at træne på tidspunkter, der passer den enkelte. HUSET OG OMGIVELSERNE Korshøjhallen er ét samlet anlæg. Et sted hvor inde og udeaktiviteter smelter sammen og overlapper hinanden. Selve hallen og det nye indgangsområde ligger som sammenbindende led imellem området ved ankomstsiden, der indeholder skaterbane samt anden asfaltleg og området mod vest, hvor der lægges op til alle mulige former for leg og bevægelse. 6(3)$#78#$",-0%93",/&#,)"),)-0,:#,)$-%,&/$(8($"$);&3"+, hvor idræt og leg blandes således, at f.eks. far kan dyrke motion på en udendørs spinningcykel mens de mindste børn trygt leger på legepladsen og teenagerne prøver kræfter med klatrevæggen. På den måde kan brugerne mødes på tværs af alder og ambitionsniveau og kan inspirere hinanden og skabe nye relationer. Øst for hallen og skolen er det et stort ønske, at der etableres fodboldbaner, en multibane samt friluftsaktiviteter, hvor man bl.a. kan lave bål, overnatte i telt og bygge hytter. Ved ankomst til området, vil man blive indhyllet i de mange aktiviteter omkring hallen og skolen, som vil inspirere forbipasserende til også at deltage og det nye idræts og aktivitetshus i Harridslev vil blive det naturlige samlingspunkt i området.

8 8 AKTIVITETER Området fremtræder indbydende og skal syde af aktivitet. Når man ankommer, hvad enten det er på gåben, på cykel eller i bil, bliver man mødt af de mange muligheder man har for at røre sig og have det sjovt. </$(8($"$);&3"#,0-3,8")$,(#3"=-'3"%,"#,%7//",(3%7$)'(*", funktioner i områder af forskellige belægninger, og er et område med gode muligheder for leg og udfoldelse for alle aldre. Indgangs og opholdsarealet med foyer, café og balkon bliver det samlende element for området. Herfra kan man overskue de forskellige aktiviteter og tilbud inde og ude. Hele bygningsanlægget fremstår åbent, indbydende og transparent, så der opnås de forventede synergier mellem de enkelte aktiviteter. Herved skabes rum og synlighed mellem aktiviteterne, og tilskuere bliver aktører, og dermed en aktiv del af idrætsmiljøet. Dette understreges desuden i ombygningen af de eksisterende forhold, som fx. i den eksisterende hal. Her isættes store vinduespartier imellem den store hal og de omgivende lokaler, bl.a. spinning, motions og opvarmningsrum.

9 9 PLACERING Den nye tilbygning er placeret midt imellem den eksisterende skole og hal, og virker på den måde som et sammenbindende element. Mod syd kobler tilbygningen sig på skolens SFO og 1.klasseområde samt pædagogisk service center hallen, i hele hallens bredde. På den måde smelter hele bygningskomplekset sammen på en virkningsfuld måde, og styrker området omkring PSC og foyer som et af skolens centrale funktioner. Desuden sker der en ombygning af den eksisterende del af skolen, der indeholder PSC, metal og træsløjd samt indgangsområde, hvilket er de funktioner, der ligger umiddelbart op ad den nye tilbygning. INDGANG, CAFÉ OG BALKON Balkon og caféområdet er et stort åbent og imødekommende rum i to plan, bygningsanlæggets =C"%$"+,3"%,8(&,)(#,;"/)(2('($"$,-*,-8"%)/4"'(*="3,'7**"%, op til mangfoldige udfoldelser og muligheder. Området samler samtlige aktiviteter i huset på en naturlig måde. Samtidig er det et pauseareal, stedet hvor man mødes, og stedet hvorfra man kan overskue anlægget og få et overblik over de aktiviteter stedet byder på. Fra balkon og caféområdet er der overblik, samt spændende kig til de mange forskelligartede aktivitetstilbud som bygningsanlægget og udearealerne byder på. Rummene der støder op til balkon og caféområdet, kan benyttes af alle anlæggets brugere over hele dagen, som klublokaler, værksteder, møderum, lektiehjælp og internetcafé osv. Dagplejen er placeret i centralt i balkon og caféområdet, samt i nærheden af indgangen. Herved er der tæt kontakt til de udendørs lege og idrætsfaciliteter. Caféen og balkonen er anlæggets hjerte. Det er her man mødes, både før og efter aktiviteter, og det er samtidig her, man sidder og følger med i hvad der foregår rundt omkring i anlægget. Bod/køkken er placeret synligt og med gode faciliteter for vareindlevering med videre. MULTIRUMMET Det nye multirum er en spændende rumlighed der kan rumme de ønskede aktiviteter for sport og kulturelle aktiviteter. Rummets størrelse og udformning gør den ideel til f.eks. aerobic eller zumba. På balkonen langs hele den ene langside er der plads til mange tilskuere. Multirummet har derfor, udover sportslige aktiviteter, et hav af mulige anvendelsesmuligheder som f.eks. foredrag, skuespil og revy, computernetværksweekend for byens unge osv. I siderne er der mulighed for legeområder hvor børn kan lege mens forældrene dyrker sport. Mod nord er der hhv. depot og mulig opstilling af scene. Området kan i det daglige anvendes til stole, madrasser, puder mv.. Rummet er åbent mod balkon og café og kan derved indgå i et stort sammenhængende areal, der kan bruges til store kulturelle events, hvor der er brug for meget plads. Det kan også afskærmes med en mobil væg. Them Hallerne

10 visualisering_multirummet 10

11 11 FITNESS D"$, #B",.$#"))'-/&'", "%, E'&!"%"$, E9, F, )&', (, 3"$, eksisterende cafeteria. Der er visuel kontakt til både cafeen og den store hal. Fitness har egen omklædning -*, -0%93"$, /&#, &#8"#3"), ;"/)(2"'$, (, 1-%2(#3"')", 0"3, arrangementer i huset. Der er en stor synergieffekt når der er mulighed for )E-%$G2"87*"')"+,'"*,-*,.$#")),)&0'"$,(,"$,=4)H,I3-8"%,.$#"))'-/&'"$, $7#/"), 3"%, "$&2'"%"$, 43".$#")), E9, &/$(8($"$);&3"#, 0-3, 8")$+, =8('/"$, *(8"%, 04'(*="3, 1-%, 0"%",)E-#$&#,0-$(-#,"#3,"$,$%&3($(-#"'$,.$#"))!"#$"%H, EKSISTERENDE HAL Den eksisterende hal bibeholdes som den er i dag, men de omgivende rum opgraderes. Det gælder opvarmning, spinning samt motionsrum. Bl.a. etableres store vinduespartier, hvilket skaber en større visuel samhørighed med hallen og dermed resten af bygningsanlægget. RUMLIGE KVALITETER De rumlige kvaliteter skabes ved stor variation, og ved rummenes proportioner. Balkon og caféområdet med siddetrappe og café er et stort åbent og imødekommende rum i to plan, hvor der er mulighed for mangfoldige udfoldelser og muligheder. Der er varierede rumstørrelser, og der arbejdes med rum, der er højloftet, og andre rum, hvor der opnås en mere tryg og intim stemning. Der spilles i den rumlige bearbejdning på inde og ude, åben og lukket. ARKITEKTUR Indenfor er der lyst og venligt. De mange kig, nicher og niveauforskelle indbyder til spontan leg og motion. Der åbnes op ind til den eksisterende hal så hele komplekset bliver samlet, lyst og åbent. De mange spændende og varierede indre rumligheder omsluttes mod ankomstsiden af et facadebånd i glas, hvor lyset strømmer ind og der skabes kontakt mellem de indre og de ydre aktiviteter. Båndet brydes af to runde markante elementer, der markerer hovedindgang og dagpleje + bod/køkken. Mod vest føres de gule teglfacader videre fra skole og hal, afbrudt af et stort glasparti ind til multihallen. Det nye facadebånd virker samlende på skole og halbyggeri, og tilfører et mere moderne og let udtryk end i det eksisterende byggeri. MATERIALEHOLDNING Huset skal signalere åbenhed og give rig mulighed 1-%, ;"/)(2'", 43#B$$"')")04'(*="3"%H, J&$"%(&'"%#", )/&', være glas/alu partier og farverige pladepartier, der er vedligeholdelsesvenlige. Bygningsanlægget tænkes som varmt og imødekommende. Der tænkes i energirigtige, bæredygtige og sunde løsninger, der er med til at give byggeriet en lang levetid. Generelt forestiller vi os projektet gennemarbejdet med lavteknologisk holdning som svar på de miljømæssige spørgsmål og de driftsmæssige omkostninger. Ved valg af materialer og konstruktioner vil der blive lagt vægt på at anvende kendte og anvendte byggematerialer, der er robuste og vedligeholdelsesvenlige og skånsomme for miljø. Dette kan sikre, at fremtidige drift og vedligeholdelsesomkostninger minimeres.

12 12 depot omklædning depot/ toiletter siddetrappe dagpleje bod/køkken lektielæsning SKOLEV ÆNGET PARKERING FITNESS SKATERBANE SAL BALKON LEGEPLADS MULTIHAL FOYER VÆRKSTEDSGÅRD fugleperspektiv HOVEDINDGANG

13 visualisering_balkon og café 13

14 14 AREALSKEMA (netto) NYBYGGERI: Indgang, café og balkon: 384 m 2 Multirum: 280 m 2 Dagpleje: 35 m 2 Bod/Køkken: 25 m 2 Depot: 50 m 2 Omklædning: 90 m 2 Balkon og siddetrappe (1.sal): 145 m 2 Sal (1.sal): 66 m 2 I alt ca. : 1075 m 2 (brutto ca m 2 ) Foyer OMBYGNING: PSC: 172 m 2 Foyer: 52 m 2 Depot: 18 m 2 Værksteder: 230 m 2 Opvarmning: 61 m 2 Spinning: 90 m 2 Motion: 93 m 2 Sal (1.sal): 50 m 2 Fitness (1.sal): 115 m 2 Ny Hovedindgang Café Bod/køkken Balkon Dagpleje Omklædning Opvarmning Spinning Motionsrum I alt ca. : 881 m 2 (brutto ca m 2 ) Nybyggeri Indgang, ophold og PSC Halfaciliteter Multihal Værksteder SFO /1.kL N plan_oversigt over funktioner

15 visualisering_balkon og multirum 15

16 16 trappelift trappelift N plan niveau 0_1:400 OMBYGNING AF EKSISTERENDE NYE AREALER 798 m²/brutto 1011 m²/brutto

17 17 trappelift N plan niveau 1_1:400 OMBYGNING AF EKSISTERENDE NYE AREALER 243 m²/brutto 190 m²/brutto

18 visualisering_café og ankomst 18

19 19 BAGGRUND INTENTIONER Som en selvstændig del af Kraftcenter Korshøj beskrives i det følgende undviklingsplaner for Korshøjskolen. I henhold til Randers kommunes udviklingsplan for folkeskolerne, er det tiltænkt på sigt at inddele Korshøjskolen i tre årgangsafdelinger; indskoling/ SFO, mellemtrin og udskoling. Skolen er i mangel på grupperum og større klasselokaler, der matcher de moderne krav til undervisningslokaler. Der forligger i dag, en diagrammatisk plantegning for skolens fremtidige lokale disponering. Efterfølgende forslag til udviklingsplanen for Korshøjskolen er en videreudvikling af den udviklingsplan Randers kommune udarbejdede i efteråret Forslaget er, som det tidligere, en overordnet disponering af skolens fysiske rammer. De administrative funktioner samles i den nordvestlige 3"',&1,;5C,F+,)&0$,="'",;5C,KH, L&#$(#", -*, /5//"#, ;B$$"%, 1%&, 3", "/)()$"%"#3", '-/&'"%, på skolen til den nye sammenbygning. Derved ophæves grænsen mellem skole og hal i denne fælles overgangszone, med fælles faciliteter. Fløj 3 forbindes via en udbygning med lokalerne nordfor, på den anden side skolegården. Denne udbygning indrettes således at 0. klasserne får lokaler mod øst med udgang til et større fællesområde mod vest, tilhørende indskolingen/sfo. I den nordlige ende af fællesområdet ligger 1. klasserne med et fælles grupperum. Videre mod øst, inddrages den eksisterende gymnastiksal til (#3)/-'(#*G6MN+,-*,&/$(8($"$"%#",(,*B0#&)$(/)&'"#,;B$$"), til den nye multihal nordvest for den nye hovedindgang i haludbygningen. DEN NYE KORSHØJ SKOLE 6/-'"#), =-8"3(#3*&#*, ;B$$"), 0-3, #-%3+, -*, E'&!"%"), syd for metalsløjd, derved bliver den en del af en fælles indgang der samler hallen og skolen. Fra hovedindgangen ledes man ind i en foyer, der leder videre til pædagogisk servicecenter mod syd. Pædagogisk servicecenters(psc) er skolens centrale -03%"C#(#*)E4#/$+, ="%,.#3"), 3"#, 8(3"#, 3"%, )/&', formidles i undervisningen, og placeringen skal være derefter. Pædagogisk servicecenter skal ligge op til brug i frikvarter såvel som timerne, det er et aktivt sted hjertet i den nye skole. Og placeres tæt ved indgangen. Lokalerne der i kommunens plan er tiltænkt specialklasser, inddrages til udvidelse af Korshøj Børnehave Melletrinet, udskoling og faglokaler forbliver som beskrevet i forslaget fra ILLUSTRATION TIL HØJRE: Som førnævnt vil PSC blive skolens hjerte, en central funktion med en central placering, hvor man mødes på tværs af afdelingerne. Derudover er det vigtigt at men under hver afdeling har et fællesrum/et hjerte, hvor klasserne på tværs opnår et fællesskab. Skolens hjerterum skolens hjerterum

20 20 INDSKOLING SFO MELLEMTRIN UDSKOLING PERSONALE ØVRIGE Basisområde KL Fælles SFO Basisområde KL Fælles Basisområde KL Fælles Administration Personale PSC AUL Skoletorv Kantine Faglokaler Ny Hovedindgang N diagramatisk dispositionsforslag_1:1000

21 21 visualiseringer

22 22

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier:

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier: Oversigt over input til vision På visionsmødet d. 27. januar 2015 indkom 272 input til visionen for Kildegården. Disse input er med til at forme den vision, som skal politisk vedtages i marts måned. De

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere