Regler for UNGHUNDETEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for UNGHUNDETEST"

Transkript

1 Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den

2 REGLER FOR DANSK RUHÅR KLUB's UNGHUNDETEST Dansk Ruhår Klub's Unghundetest er en bedømmelse af den unge ruhårs medfødte og naturlige anlæg for brugsarbejde. Hundene bliver afprøvet i følgende discipliner: markarbejde, vandarbejde og sporvilje. Desuden vurderes den unge hunds psyke. Formålet med testen er at bedømme hundens anlæg for alsidigt brugshundearbejde med henblik på at give information til brug for udvælgelse af avlshunde. Bedømmelsen indgår i vurderingen af såvel hundens egen som af dens slægtninges avlsværdi. Det forventes, at de hunde, der deltager i testen, har fået stimuleret deres anlæg gennem føring og træning på mark, i vand og eventuelt i skov - men der stilles ingen krav om, at hunden har afsluttet egentlig lydighedsdressur; hundens lydighed eller mangel på samme påvirker ikke bedømmelsen. Det skal understreges, at testen ikke er en konkurrence, men udelukkende en bedømmelse af hundens anlæg. DANSK RUHÅR KLUB'S AVLSMÅL Dansk Ruhår Klub's avlsmål er at fastholde den ruhårede hønsehund som en alsidig brugshund, der kan benyttes til stort set alle jagtformer og på alle årstider. Klubben lægger vægt på hundens arbejde før og efter skuddet, dvs. hunden skal kunne bringe vildt for bøssen, og den skal kunne bringe det både det skudte - og især det anskudte - vildt på tasken. Hunden skal kunne bruges på marken, i skoven og i vandet. ADGANGSBETINGELSER Alle ruhårede hønsehunde i alderen fra 8 18 måneder med FCI-stambog kan deltage i Dansk Ruhår Klub's unghundetest. Medlemskab af Dansk Ruhår Klub er ikke et krav, hverken til motivationstræning i DRK-regi eller deltagelse i selve unghundetesten. For at deltage i testen skal hunden være vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før testen. Dokumentation for vaccination skal medbringes. Løbske tæver kan deltage efter aftale med den lokale testansvarlige /testkoordinatoren. TESTENS AFVIKLING Unghundetesten afholdes på arealer, hvor hundens arbejde kan overskues og vurderes. Det er afgørende nødvendigt, at der findes rigeligt terræn, og at en del af dette er godt besat med jagtbart vildt. Eftersom bedømmelsen skal være meget grundig, må der ikke være mere end 6 hunde på et hold. For at sikre at alle hunde kan testes inden for de fastsatte aldersgrænser, afvikles der årligt et antal deltest i henholdsvis mark-/sporarbejde og vandarbejde. Det betyder, at nogle hunde må deltage i 2 deltest for at få en "komplet" bedømmelse. I efterårsmånederne afvikles et antal komplette test, hvor hundene bedømmes i alle discipliner samme dag. Deltest afvikles i perioderne: 1. marts 15. april: mark og spor 1. maj oktober: vand Komplette test afvikles i perioden: 1. august 31. oktober: mark, spor og vand Det er tilladt at deltage i flere deltest i samme discipliner, ligesom det er tilladt at stille på flere komplette test eller på deltest og komplet test i kombination. I tilfælde af overtegning har ruhår, der ikke tidligere er testet i disciplinerne, fortrinsret. Den lokale testansvarlige er testens øverste administrative myndighed. Eventuelle klager over 2

3 testens afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan afgøres ved den lokale testansvarliges mellemkomst, skal skriftligt stiles til formanden for Dansk Ruhår Klub, der, såfremt sagen ikke kan afgøres i mindelighed, videresender klagen til Dansk Ruhår Klub's bestyrelse til endelig afgørelse. BEDØMMELSE Hvert hold bedømmes af 2 ligestillede autoriserede markprøvedommere eller af 1 autoriseret markprøvedommer sammen med en af Dansk Ruhår Klub uddannet unghundetestdommer i fællesskab. På komplette test bedømmer de 2 dommere holdet i såvel markarbejdet som vandarbejdet. Sporarbejdet (blodspor og kaninslæb) bedømmes af en autoriseret schweissdommer. Pointsystem Hvert fag i unghundetesten er tildelt et fagtal (1-4). Dette fagtal er udtryk for den vægtning/værdi, som de enkelte fag tillægges. Fagtallet er en konstant faktor. Det pågældende fagtal multipliceres med den opnåede karakter/point, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer. Det skal understreges, at der i bedømmelsen af hunden skal tages hensyn til dens alder. Karakter/point 5: Betydelig over forventet under hensyntagen til hundens alder Karakter/point 4: Over forventet under hensyntagen til hundens alder Karakter/point 3: Som forventet under hensyntagen til hundens alder Karakter/point 2: Under forventet under hensyntagen til hundens alder Karakter/point 1: Betydelig under forventet under hensyntagen til hundens alder Karakter/point -: Ikke afprøvet/kan ikke bedømmes i disciplinen Karakteren 3 gives for det arbejde, som en hund med den pågældende alder kan forventes at præstere. Den hund, der opnår karakteren 3 i alle fag, har anlæg for at blive en god all-round hund. Dommerne meddeler hundeførerne de givne point efter hver disciplins afslutning med en kort begrundelse for bedømmelsen. Alle deltagere modtager Dansk Ruhår Klubs Unghundetestnål. MARKARBEJDE En hund med gode anlæg, er en hund, der selvstændigt går på jagt for sin fører, og som af sig selv lægger et godt søg op og holder kontakt. Der lægges stor vægt på energi og jagtlyst, fordi dette sikrer, at hunden arbejder godt, selv om jagtdagen er lang og anstrengende. Søget på marken skal være tilpas stort, og hunden skal bevæge sig både energisk og udholdende. Søget skal desuden tilpasses terræn og vegetation således, at hunden hele tiden udnytter vinden, samtidig med at kontakten til føreren bevares. Stilen tillægges en vis betydning. Der kræves en god vildtfinderevne, sikker stand, og præcis og kontant udpegning af vildt i rejsningen. Desuden lægges der stor vægt på, at hunden er letførlig. Hunden skal hovedsagelig afprøves i solosøg. Derudover skal hunden afprøves i minimum et parsøg på minimum 5 minutter, så temperament og selvstændighed kan bedømmes. Det tilstræbes, at hundene afprøves i forskellige typer terræn. 3

4 Energi og jagtlyst De gode anlæg viser sig i højere grad ved målbevidst og koncentreret arbejde end ved stormende fart. Farten skal tilpasses forholdene. God jagtlyst vises ved, at hunden hele tiden arbejder for at finde vildt, også når den er træt. Vildtfinderevne Vildtfinderevnen skal bedømmes i forhold til både fuglevildt og hårvildt. Hunde med gode anlæg finder hyppigt og sikkert vildt. Det er nødvendigt for at kunne bedømme anlæggene med nogenlunde sikkerhed, at hunden får flere - helst mange - chancer for at finde vildt. En hund, der bruger sin næse meget - og som stoler på den - har ofte en god næse. Tilfældige fejl og stødninger sker for alle hunde - også hunde med gode anlæg. Enkeltstående fejl giver derfor ikke noget sikkert bedømmelsesgrundlag. Sikkerhed for gode anlæg har man, når en hund gentagne gange har fundet vildt. Tager hunden stand i et område, hvorfra vildt umiddelbart forinden er set flygte, tæller dette positivt i bedømmelsen. Søgsoplæg Dommerne skal holde sig for øje, at formålet med søget alene er at finde vildt. Der kan ikke forventes et perfekt tilrettelagt søg af en meget ung hund. Anlæggene bedømmes ud fra, hvordan hunden udnytter vind og terræn, og om søgets størrelse passer til det terræn, der skal afsøges. På meget store og overskuelige marker skal søget være stort - eventuelt meget stort - medens det på mindre marker eller i uoverskueligt terræn kan være mindre. En hund, der tilpasser søget efter terrænet, viser gode anlæg og god jagtforståelse. For på bedst mulig vis at bedømme hundens arbejde, skal den så vidt muligt søge arealet af uden indblanding fra fører. Hvis hunden jagter hårvildt eller preller efter fugle, skal dette ikke influere på bedømmelsen af søget. Søget skal være revierende, dvs. dække marken foran føreren. En hund, der ofte søger bag føreren viser anlæg under det forventede. Normalt kan det forventes, at en hund med gode anlæg vender korrekt op mod vinden. Hvis hunden lejlighedsvis vender forkert i vinden, når dette f.eks. giver hurtig kontakt til føreren, skal dette ikke bedømmes negativt. Hyppige forkerte vendinger f.eks. i den ene side er dog ikke effektive og bør normalt påvirke bedømmelsen. Alle hunde skal vise søg i modvind. Derudover kan dommerne ønske at se sidevindsøg eller evt. medvindsøg for bedre at kunne bedømme hunden med specielt gode anlæg. På dage uden vind eller med meget svag vind bliver dommernes bedømmelse meget vanskelig. Selv gode hunde viser under disse vindforhold ofte et rodet søg. En hund skal have lov til at udrede fod/fært uden førers indgriben. Stil Ved god stil forstås: Effektive bevægelser, dvs. flydende og friktionsfrie bevægelser. Hovedet skal normalt føres højt, men det skal ikke påvirke bedømmelsen af hundens stil, at den sænker hovedet, hvis dette er hensigtsmæssigt for at få fært. Stand Anlæg for stand viser sig ved, at hunden bliver forsigtig, når den får fært og stivner, når den har kontakt med det trykkende vildt. Hunde, der selv udløser standen - fordi vildtet har flyttet sig - og arbejder målbevidst for at få stand igen, har gode anlæg. Den hund, der trods flere chancer ikke tager stand, men uden tøven kører vildtet op, viser anlæg under det forventede. Hunde, der er meget følsomme, og som ofte tager stand uden at vildt kan påvises, viser anlæg under det forventede. Hunde, der kun står i kort tid, og som rejser vildtet uden kommando viser manglende dressur, men ikke nødvendigvis anlæg under det forventede. 4

5 Standen skal være stående og stram. Gentagne liggende, siddende eller løse stande viser anlæg under det forventede. En enkelt afvigelse fra den stående, stramme stand skal ikke påvirke bedømmelsen negativt, ligesom det ikke skal påvirke bedømmelsen, hvis hunden tager løse stande i situationer, hvor vildtet er vanskelligt at lokalisere. Enhver stand for vildt skal indgå i bedømmelsen, dvs. stand for hønsefugle, snepper, bekkasiner, hårvildt, etc. Tager hunden stand i et område, hvorfra vildt umiddelbart inden er set flygte, tæller dette positivt i bedømmelsen. Rejsning Formålet med rejsningen er at bringe det trykkende vildt til flugt, således at føreren får bedst mulig skudchance. Den gode rejsning sker hurtigt, villigt og præcist. Den gode hund sætter sig i bevægelse frem mod vildtet avancerer på førerens første kommando og går frem, indtil vildtet flygter. Rejsningen sker ikke hurtigere, end at kontakten til vildtet bevares. Hvis hunden er langt fra vildtet - eller hvis dette er løbet - sker den ideelle rejsning i et tempo, som gør det muligt for føreren at følge med. Hunde, der er udpræget træge i rejsningen, viser anlæg under det forventede. Hunde, der rejser meget kontant og forsøger at tage vildtet i rejsningen, er gode, men ikke ideelle. Dog kan situationen være sådan, at en meget kontant rejsning er ideel - f.eks. hvis vildtet trykker i kvas, eller hvis det begynder at løbe. Hunde, der rejser før kommando, viser ikke anlæg under det forventede for rejsning - de er blot ikke færdigdresserede. Dommerne skal være opmærksomme på, om hunden ved, hvor vildtet er, når den får rejseordre. Hvis hunden har mistet kontaktet med vildtet, kan den vise uvilje mod at gå frem - en uvilje som hunden måske ikke viser, når den har kontakt med vildtet. Det er dommerens pligt at få standen afviklet så hurtigt som muligt. Det skal bemærkes, at en situation ikke behøver at være jagtbar. Avancering er kun pointgivende, hvis der er vildt foran hunden. Letførlighed/samarbejde Letførlighed er det naturlige anlæg for samarbejde med føreren. Det må ikke forveksles med lydighed, som er et resultat af dressur. Letførlighed viser sig tydeligst ved, at hunden selv holder kontakten med føreren, når den søger i marken og følger ham uden kommando, når han skifter retning. En hund, der i længere tid mister kontakten med føreren uden at være i kontakt med vildt, viser anlæg under forventet. Hunde, der jagter hårvildt og derved mister kontakten med føreren, viser god jagtlyst, men ikke nødvendigvis letførlighed. Hvis hunden omgående kontakter føreren, når den er færdig med at jage hårvildt, kan den godt have gode anlæg for letførlighed. Hvis den derimod jagter videre på egen hånd for at finde nyt vildt, viser den anlæg under det forventede. Anlægget bedømmes mest sikkert ved, at føreren får besked på, at han i en periode ikke må kontakte hunden med fløjt, råb eller tegn. Hunde, der viser meget ringe jagtlyst, eller som er trykkede og ikke vil søge væk fra føreren, har ikke nødvendigvis gode anlæg for letførlighed, og anlægget er her meget vanskeligt at bedømme. VANDARBEJDE En god hund til jagt i vand er en hund, som har stor vandpassion, der arbejder målbevidst og med stor energi, viser samarbejdsvilje og - når situationen kræver det - kan arbejde med stor selvstændighed. Det er vigtigt, at afprøvningen tilrettelægges således, at det er muligt for dommeren at identificere hunde med sådanne gode anlæg. Er opgaven for let, vil mange af hundene kunne løse den perfekt, og det vil være vanskelligt at skille hunde med gode anlæg fra hunde med anlæg under forventet. Dommeren kan vælge at sende hunden i vandet flere gange. 5

6 Krav til prøveområdet Det vandhul, som anvendes til prøven, skal indeholde såvel åbent vand som bevoksning bestående af tagrør eller lignende (rørskov). Vanddybden skal være således, at hunden kan svømme under det meste af afprøvningen - også når den arbejder i bevoksning. Det er ikke tilstrækkeligt, at den blot lejlighedsvis kan svømme. Mellem startsted og rørskov skal der være åbent vand. Afstanden fra startstedet til rørskoven skal være mindst 20 m og højst 40 m. Rørskoven skal helst have et betydeligt areal og må hverken være for smal eller for kort. Bevoksningen skal være så tæt, at det kun lejlighedsvis er muligt at se hunden. Bevoksning af denne karakter vil oftest være hjemsted for svømmefugle (blishøns, rørhøns og ænder), og det er ønskeligt, at der i det mindste er fært efter disse fugle i bevoksningen, når afprøvningen finder sted. Rørskoven skal med andre ord have en karakter, som både gør afsøgningen tillokkende for hunden og samtidig have en udstrækning, så kun en meget talentfuld og selvstændig hund er i stand til at gennemsøge hele området indenfor normal prøvetid Umiddelbart inden hunden afprøves, slæbes en and i sivene, så langt det er muligt (ca. 100 til 120 meter), og anden lægges for enden af sporet. Det kræves ikke, at hunden apporterer anden. For at sikre et ensartet bedømmelsesgrundlag må vandhuller, der er brugt til træning og motivering, ikke bruges til testen. Vandhullerne skal godkendes af testkoordinator eller af en person, der er tilsagt af denne. Selvstændighed/energi Hunden skal svømme selvstændigt eller dirigeres over åbent vand. Hunden skal afsøge vegetationen målbevidst med så lidt støtte fra føreren som muligt. Føreren skal selvfølgelig støtte sin hund så meget, som det er nødvendigt. Men jo mindre behov for støtte, desto bedre anlæg. Søget i vegetationen skal vare så længe, at dommeren kan bedømme anlæggene. Svømmeegenskaber Hunden skal svømme med kraftbetonet aktion og glide gennem vandet. Gode svømmegenskaber viser sig, når hunden ligger højt i vandet med både for- og bagpart og bruger for- og bagben ligeligt. Samarbejdsvilje Gode anlæg for samarbejde vises ved, at hunden efter kommando villigt går i vandet og svømmer over åbent vand til bevoksningen (rørskov), og afsøger denne. Hunde, der lejlighedsvis søger øjenkontakt med føreren - og som efter diskret vink eller fløjt genoptager arbejdet - viser gode anlæg. Når hunden har søgt i passende tid, giver dommerne føreren besked om at kalde hunden op. Den skal herefter hurtig afbryde søget og komme tilbage til føreren. Hvis hunden arbejder i tæt kontakt med f.eks. blishøns, kan det ikke forventes, at den unge hund afbryder dette arbejde omgående. Hunde, der ikke er i kontakt med vildt - og som ikke meget hurtigt kommer tilbage, når føreren kalder - viser anlæg under forventet for samarbejde. SPORARBEJDE Af hensyn til arbejdet efter skuddet lægges stor vægt på, at hunden har sporvilje. Sporviljen er den egenskab som sikrer, at hunden følger foden af såvel anskudt fuglevildt som hårvildt så langt, som det er nødvendigt for at bringe det på tasken. Gode anlæg viser sig ved, at hunden følger sporet langt og sikkert. Hundens evne og vilje til at klare vanskelige situationer - f.eks. spor gennem hegn, terrænskift eller arbejde under vanskelige færtforhold - giver dog et mere sikkert bedømmelsesgrundlag end længden af sporet isoleret betragtet. I situationer, hvor hunden mister sporet, skal det iagttages, hvorvidt den målbevidst arbejder på at finde det igen. Alle hunde kan miste kontakt med spor - men de gode anlæg viser sig ved hundens vilje og evne til at kunne tage sporet op igen. Sporviljen bedømmes dels på et spor af udsprøjtet okseblod, dels på et kaninslæb. På test med 2 hold bør der være to slæblæggere til rådighed. 6

7 Blodspor Sporet skal være 300 meter langt og 2-5 timer gammelt. Sporet skal lægges på åbne arealer (ikke i skov) i U-form med to 90 graders knæk. Hvert "ben" bør være meter langt. Sporets start skal lægges i med- eller sidevind. Der bør være min. 50 meter fra hvert "ben" til forhindringer (fx vej, hegn). Der skal være mindst 50 meter mellem de udlagte spor. Der skal bruges 1/4 liter okseblod pr. spor. For enden af sporet skal der ligge en klov, et skind eller et dyr. Hundene skal føres i rem. Markeringer af knæk og sporslut bør ikke kunne ses af hundeføreren. Knæk kan markeres med en knækket gren, der er lagt ned. Hvis hunden bevæger sig væk fra sporet, skal føreren følge med den, indtil dommeren evt. griber ind. Formålet er at bedømme om hunden, hvis den har tab, selv søger tilbage til sporet. Dommeren kan vælge at afbryde afprøvningen, når han/hun vurderer, at hunden ikke længere arbejder på sporet. Kaninslæb Slæbet skal være 300 meter langt, lagt i u-form med to 90 graders knæk i overskueligt terræn og gå igennem levende hegn/terrænskift 2 gange. Hvert "ben" bør være meter langt. Slæbets start skal være i med- eller sidevind. Kaninen lægges for enden af slæbet. Der skal være minimum 50 meter mellem slæbene. Hunden skal være sluppet og selvstændigt klare opgaven. Det kræves ikke, at hunden apporterer kaninen. Dommeren skal placere sig således at mest muligt af slæbet kan overskues (fx i hegnet). Hundeføreren skal blive stående ved slæbets start, til hunden har fuldført opgaven. Omstart er ikke tilladt, men forstyrres hunden groft i sit slæbarbejde (fx hvis den støder vildt på sin vej), kan dommeren vælge at lade hunden afprøve på et nyt slæb. Dommeren kan vælge at afbryde afprøvningen, når han/hun vurderer, at hunden ikke længere arbejder på slæbet. PSYKE Uden en god psyke kan en hund ikke blive en velfungerende brugshund. Bedømmelsen af den unge hunds psyke er en helhedsbedømmelse, som afspejler dommernes observationer i løbet af en lang prøvedag. Følgende skal indgå i dommernes bedømmelse: Hundens reaktion overfor skud. Hunden sendes i søg (solosøg), dommeren afgiver skud med pistol Hundens reaktion overfor andre hunde. Overdreven skyhed eller aggressivitet er naturligvis uønsket Hundens reaktion når dommeren kontakter den. Aggressivitet eller overdreven ængstelighed er naturligvis uønsket Overdreven ivrighed, uro, udpræget piben samt umotiveret halsen under hele prøven er uønsket. En dommer skal som et led i at danne sig et helhedsindtryk af hundens psyke minimum én gang i dagens løb kontakte hunden, mens denne føres i snor. Dommerne på mark/vand kontrollerer hundens tænder og bid samt efterser hanhunde for kryptorchisme. Det bemærkes, at kontrol af tænder og testikler kun er vejledende, og registreringen af evt. fejl og mangler kun er til brug for DRK's egen statistik. 7

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.: 137 Fugledes Black Boss slippes kort tid på stub i modvind, men partner er tydelig skadet og begge kobles. Senere

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland Bakkevænget H. Balder DK11837/2007 Christian Hansen 0027 Bakkevænget H. Balder slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er acceptabel,

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland

PRØVEKRITIK. Nordjylland Fredskovs Puls DK15005/2011 Ruhåret Hønsehund Søren Nielsen 0027 Puls slippes på stub/ræddiker i modvind i et velanlagt søg med god bredde og passende afstand mellem slagene, udnytter vind og terræn, han

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr. Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.: 86 1. slip på brak og stub i sidevind senere modvind. Opus anlægger et stort og offensivt søg, der for det meste

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

159 Jan Nielsen Dommerens navn og nummer

159 Jan Nielsen Dommerens navn og nummer Gordon setter Navn: Østjyllands pb Freja St.bogsnr.: 01367/2008 Fører: Rasmus D. Bak Jensen Katalog Nr.: 1 Freja afprøves i 3 slip på stub og raps i god vind. I første slip anlægger hun et meget stort

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Breezer starter på raps og græs i svag vind. Søget er stort og veldækkende, med en god reviering. Farten er høj og stilen meget god med hovedet

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013.

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Hold 2: Lodtrækning nr. 12, katalog nr. 45: Pointer: Fugledes Siff, DK 10702/2011, fører Tage Jessen. Fugledes Siff slippes på stub i modvind

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

Allan Nissen 166 Dommerens navn og nummer

Allan Nissen 166 Dommerens navn og nummer Pointer Navn: Metrinelundens Gossi St.bogsnr.: 11545/2006 Fører: Svend Buckhave Katalog Nr.: 127 Gossi slippes på stub og eng i modvind, anlægger et meget stort og til tider noget åbnet søg, med meget

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Bommelunds Freja DK17658/2009 Finn Kjeldstrøm 0001 Freja slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind godt og fornuftigt i et godt samarbejde

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard

Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard Dansk Jagthunde Derby 2013 2. dagens afprøvninger omkring Gl. Toftegaard Efter fredagens afprøvninger i 1.heat fortsatte følgende 11 hunde til 2. dagen på årets Jagthundederby: ES Storaaens Eddie, ejer

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland Bakkevænget H. Balder DK11837/2007 Korthåret Hønsehund Christian Hansen 0027 Bakkevænget H. Balder slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn.

Læs mere

Hjallerup 18.09 Dommer Poul Rasmussen

Hjallerup 18.09 Dommer Poul Rasmussen Dansk Irsk Setter Klub Efterårsmarkprøver Årbog 2010 Hjallerup 18.09 Dommer Poul Rasmussen Vinderklasse IS Kiwiline s Kokus - 13930/2006 Jan Lorentsen Kokus starter i meget høj rapsstubmark. Hun går i

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 26-03-10 Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 26-03-10 Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr. Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr.: 1 Sebbe slippes på stub, hvor hun viser et velanlagt bredsøg i god fart. Stilen god, med høj hovedføring, noget

Læs mere

PRØVEKRITIK. Hjallerup

PRØVEKRITIK. Hjallerup Østervangen's Una DK16188/2014 Ruhåret Hønsehund Tommy Hougaard 0001 Una starter på stub i skrå sidevind i et godt anlagt søg, godt afpasset efter forholdene. Den går i god fart og god stil med hoved båret

Læs mere

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Efter votering fortsætter følgende hunde til 2. heat. Hundenes rangering er som følger. B. DKJCH Malthe 1A ES. Siv 1A P. Spurvfugldalens Katja

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nykøbing Falster

PRØVEKRITIK. Nykøbing Falster Bakkevænget J. Diana DK11755/2009 Christian Hansen 0001 Kat. nr. 1, Bakkevænget J. Diana startes i roer i god vind og arbejder her i et stort og veldækkende søg i høj fart og god stil, med højt båret hoved

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Sakskøbing, Lolland Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Sakskøbing, Lolland Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr.: 1 Slippes i roer. Afsøger marken i et godt anlagt søg foran sin fører, med brede udslag og tilpas dybde imellem slagene. Farten

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

PRØVEKRITIK. Bramming 11.10.2015

PRØVEKRITIK. Bramming 11.10.2015 Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007 Korthåret Hønsehund Allan Grundahl 0027 Trolle starter i roer mod vinden, han går i et stort og for det meste et veldækkende søg, har enkelte slag der er rigelig åbne,

Læs mere

Nordvestjydens Blue Udgår VK Videkærs Amadeus Fortsætter VK Aulumboens B. Pepsi Udgår VK Fugledes Merlot Fortsætter VK Østjyllands PB Fie

Nordvestjydens Blue Udgår VK Videkærs Amadeus Fortsætter VK Aulumboens B. Pepsi Udgår VK Fugledes Merlot Fortsætter VK Østjyllands PB Fie FJD s efterårsvinderklasse, Bramming 22.oktober 2011 Dommer: Erling Clausen og Finn Møller Jørgensen ES Nordvestjydens Blue DK17778/2008 Allan Olesen Blue starter på stubmark. Går i et stort og ganske

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Mogens Vestergaard Hansen / 114 Dommerens navn og nummer

Mogens Vestergaard Hansen / 114 Dommerens navn og nummer Gordon setter Navn: Æblevangens Beauty St.bogsnr.: 18891/2007 Fører: Niels Erik krüger Katalog Nr.: 40 Afprøves i roer. I starten af slippet afsøges marken i et godt bredt anlagt søg, men som slippet skrider

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: Pointer Navn: Takese Erika St.bogsnr.: 04322/2007 Fører: Villy Lovén Katalog Nr.

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: Pointer Navn: Takese Erika St.bogsnr.: 04322/2007 Fører: Villy Lovén Katalog Nr. Pointer Navn: Takese Erika St.bogsnr.: 04322/2007 Fører: Villy Lovén Katalog Nr.: 72 1. slip på stub i modvind. Erika anlægger et meget stort og velanlagt søg, god afstand imellem slagene, udnytter vinden

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby Sted: Ribe Prøvedato: Irsk setter Navn: Razzken St.bogsnr.: 21504/2008 Fører: Jørgen Jensen Katalog Nr.

Dansk Jagthunde Derby Sted: Ribe Prøvedato: Irsk setter Navn: Razzken St.bogsnr.: 21504/2008 Fører: Jørgen Jensen Katalog Nr. Irsk setter Navn: Razzken St.bogsnr.: 21504/2008 Fører: Jørgen Jensen Katalog Nr.: 57 Razzken starter i høj fart på rapsmark, søget er stort og velanlagt på bredden, når ikke Razzken kontrollerer makker.

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11. Dommer Martin Clausen Hold 1.

Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11. Dommer Martin Clausen Hold 1. Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11 Dommer Martin Clausen Hold 1. Nørre Løgums Beckham Lorens Clemmesen Beckham slippes på stubmark hvor den i starten af slippet anlægger et stort og noget

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.:

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.: Fører: Jens Have Mjølners Magni starter i raps i et stort bredsøg, hvor den snart opnår stand løser - og trækkes frem i terrænet af fært med gentagne markeringer,

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

157 Lars Nielsen Dommerens navn og nummer

157 Lars Nielsen Dommerens navn og nummer Irsk setter Navn: Kiwillines Citrus St.bogsnr.: 23647/07 Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.: 40 Citrus anlægger på Eng et godt søg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved, kan

Læs mere

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt.

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Landjagt Jagtformer Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Hagljagt Jagt ved stående hund Støverjagt Trampejagt Kedeljagt Klapjagt Drivjagt Gravjagt Hagljagt Ved

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

PRØVEKRITIK LISELUND-II

PRØVEKRITIK LISELUND-II Østkysten's S. N. Brisa DK03237/2013 Engelsk setter Øystein Grandorf 0001 ES Østkysten?s S.N. Brisa starter i roer i meget svag modvind. Viser i starten et stort og virkeligt godt anlagt bredsøg, bruger

Læs mere

PRØVEKRITIK DALBYOVER

PRØVEKRITIK DALBYOVER Viggo DK07743/2014 RUHÅRET HØNSEHUND Per Fisker 0001 1.slip, Viggo starter på vintersæd, i modvind, kobles hurtigt igen, da Viggo og makker, har meget fokus på hinanden og det påvirker søget. 2.slip, starter

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

165 Sv.Aage Vad Dommerens navn og nummer

165 Sv.Aage Vad Dommerens navn og nummer Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/2002 Fører: Torben Reese Katalog Nr.: 91 Kort efter hundene er sluppet, bringes fasan på vingerne og Glenn preller. Udgår VK Irsk setter Navn: Freja

Læs mere

PRØVEKRITIK. Midtsjælland Kontinentale 18.03.2013

PRØVEKRITIK. Midtsjælland Kontinentale 18.03.2013 Jalte DK09823/2009 Leif Daae 0001 Jalte starter på hvede - raps i god vind. ( storm ).Går i et passende stort velanlagt søg i god fart og stil. Udnytter vind og terræn godt. Markerer ved mergelgrav, trækker

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

PRØVEKRITIK. Danmarks Jægerforbund. Pårup Engelsk setter. Jan Bekken Ikke mødt. Bo Bryndum Jensen. Arrangør. Navn. DKK reg.nr.

PRØVEKRITIK. Danmarks Jægerforbund. Pårup Engelsk setter. Jan Bekken Ikke mødt. Bo Bryndum Jensen. Arrangør. Navn. DKK reg.nr. Rypelyngens Leo no52794/2012 Engelsk setter Jan Bekken 0001 Ikke mødt. Åens Afrodite DK11482/2012 Gordon setter Bent Rasmussen 0002 1.slip. Afrodite starter på græs i god vind.i starten af slippet anlægger

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere