REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø"

Transkript

1 REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

2 Fotograf Jens O. Pedersen

3 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets (DJ) udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab er revideret den 25. februar 2016 i prøveudvalget, og ændringerne er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning. 1. FORMÅL Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af egnet apporterende jagthunde for derigennem at medvirke til at højne jagtkulturen og jagtens anseelse. 2. PRØVERNES AFHOLDELSE Prøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund. Prøverne kan afholdes som lokale foreningsprøver eller kredsprøver. Prøverne må ikke afholdes før 16. april i indeværende år. 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Danmarks Jægerforbund administrerer og fortolker regler for Danmarks Jægerforbunds Udvidede apporteringsprøve. Prøven dømmes af autoriserede dommere godkendt af Jægerforbundet. Prøveledere og dommere til forbundsmesterskab udpeges og inviteres af Danmarks Jægerforbunds prøveudvalg. Ved forbundsmesterskabet inviteres 2 dommere til hver af de 3 apporteringsaktiviteter. Prøveledere til kredsprøver udpeges af hundekoordinatorer. Dommere til kredsprøver udpeges og inviteres af hundekoordinatoren i samråd med prøvelederen. Prøveledere og dommere til foreningsprøver inviteres/udpeges af de lokale foreningsbestyrelser. Klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan bilægges af prøvelederen, indgives skriftligt med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen på prøvedagen, inden prøven forlades. Prøvelederen sender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til Danmarks Jægerforbunds prøveudvalg. Senest 8 dage efter prøven indbetaler klageren et af DJ fastsat gebyr til DJ s sekretariat, ellers afvises klagen. Gebyret refunderes klageren, såfremt denne får medhold. 3

4 Det er dommerens ansvar, at prøveoplægget er i overensstemmelse med gældende regler. Hvor der ikke er beskrevet særskilte regler for udvidet apportering, er de Fælles Markprøve Regler gældende. 4. ADGANG TIL PRØVERNE Prøverne er åbne for hunde, hvis ejer og fører er medlem af Danmarks Jægerforbund. 5. TILMELDING Tilmelding skal ske via hundeweb, og betaling skal ske via betalingskort. I særlige tilfælde eller ved eftertilmelding skal autoriseret tilmeldingsblanket anvendes og fremsendes til prøvelederen samt DJ administrationen. Ved tilmelding med tilmeldingsblanket sker betaling efter nærmere aftale med prøvelederen. 6. DIVERSE BESTEMMELSER Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører. Skud afgives med signalpistol. Hvis en hund dumper i en disciplin, meddeles dette af dommeren. Prøvelederen kan vælge at give mulighed for, at hunden kan afprøves i de resterende discipliner. Dette meddeles inden prøvens start. På forbundsmesterskabsprøven afbrydes videre afprøvning. Tilmeldte hunde må ikke prøves på apporteringsopgaverne før annonceret starttidspunkt. Alle apporteringsopgaver i de 3 hovedområder, gennemføres af en ikke tilmeldt hund før prøven afholdes. Løbske tæver skal afprøves til sidst. De må ikke møde på prøveterrænet, før alle andre hunde er afprøvet. 7. AFPRØVNINGEN OMFATTER TRE HOVEDOMRÅDER: Apportering af fuglevildt Apportering på vand Apportering af hårvildt De tre hovedområder er opdelt i forskellige fag, som bedømmes hver for sig (se side 6). 4

5 8. POINTSYSTEMET Hvert fag er tildelt et fagtal; 2-8. Dette fagtal er udtryk for den vægtning/værdi, som de enkelte fag tillægges. Dette tal er en konstant faktor. Det pågældende fagtal multipliceres med den opnåede karakter, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer. Karakteren 4 gives for det arbejde, som lever helt op til reglernes krav. Karakteren 3 gives for det arbejde, som med få undtagelser lever op til reglernes krav. Arbejdets udførelse skal have en sådan karakter, at man ikke er i tvivl om, at hunden er en sikker hjælper som vil kunne løse alle opgaver tilfredsstillende. Karakteren 2 gives for det arbejde, som er behæftet med betydelige mangler i forhold til reglernes krav. På jagt kunne en lignende præstation have medført, at vildt, som burde have været leveret, mistes. Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Dog indeholder arbejdet, der præsteres, så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som uantageligt. Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation. Reglernes krav opfyldes ikke, og den jagtlige værdi af hundens arbejde er uacceptabel. I tilfælde af pointlighed mellem flere hunde, afgør dommerne på baggrund af hundens dagspræstation placeringsrækkefølgen. (Vær opmærksom på evt. apportering af ræv). 5

6 II. REGLER FOR AFVIKLING OG BEDØMMELSE AF DE TRE HOVEDOMRÅDER I. APPORTERING AF FUGLEVILDT; se fig. 1 TERRÆN Terrænet skal være så tilpas loddent (vegetationshøjde ca. 30 cm), at hunden fra startstedet ikke kan se apportemnerne. Apporteringen skal foregå i medvind eller sidevind. APPORTEMNER Jagtbart fuglevildt og/eller tamduer. AFVIKLING Uset for fører og hund udlægges 2 apportemner i en afstand af ca. 50 m fra startlinien. Herefter kaldes fører og hund frem til startlinjen. Området, hvor apportemnerne er udlagt, udpeges for føreren. Hunden skal herefter være ukoblet. På klarmelding fra fører kastes der yderligere 2 apportemner ca. 50 m fra startlinjen. Hver gang der kastes, afgives der et skud. Det er vigtigt, at skytten simulerer, at han fælder disse. Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig. Når kasteren er tilbage ved startlinjen, giver dommeren føreren tilladelse til, at hunden må apportere de fire stykker vildt, således at det er de to kastede emner, der skal hentes først for at kunne opnå alle point for markeringsevne. Føreren må ikke retningsanvise eller dirigere hunden, når den sendes ud for at apportere markerede emner. Der trækkes i markeringsevne, alt efter om det vedrører begge emner eller kun det ene. Hvis hunden apporterer den ene, eller begge udlagte apportemner før de udkastede, får den 0 point for markering. 6

7 BEDØMMELSE Der gives karakter for: Ro på post (fagtal 2) Markeringsevne (fagtal 2) Arbejdssglæde (fagtal 4) Dirigerbarhed (fagtal 3) Vildtbehandling (fagtal 2) Apportering (fagtal 4) Effektivitet (fagtal 4) BEMÆRKNINGER Overdreven brug af fløjte og råb skal koste point i dirigerbarhed og effektivitet. For at få maksimumpoint i markeringsevne, skal det af hundens adfærd tydeligt fremgå, at den har markeret og selv husket de to udkastede emner. Retningsanviser føreren hunden under apportering af de første to emner, skal det koste point i markeringsevne. Kaster På linje Udlagte fugle Udkastede fugle Hund og fører Fig. 1: Skitse over apportering af fuglevildt Skytte/dommer Kaster 7

8 2. APPORTERING FRA VAND TERRÆN Vandhul med siv eller rørbevoksning og et åbent vandspejl, som gør det muligt for hunden at svømme ca. 50 m (se fig. 2). APPORTEMNER Jagtbare andefugle. AFVIKLING I siv eller rørbevoksning udlægges uset af fører og hund to ænder med en indbyrdes afstand på ca. 5 m. For at komme til den and, der ligger fjernest fra startstedet, skal hunden svømme ca. 50 m. Føreren står med hunden ukoblet. På klarmelding fra føreren kastes yderligere en and i vandet ca. 5 m fra de to udlagte ænder, der afgives samtidig et skud. Det er vigtigt, at skytten simulerer at han fælder denne. Hunden skal herefter apportere de tre ænder, når tilladelse gives af dommeren. Kaster Kastet Udlagt Udlagt Distraktion Hund og fører Skytte Kaster Fig. 2: Skitse over apportering fra vand 8

9 Den udkastede and skal apporteres først, ellers gives der 0 point for markering. Føreren må ikke retningsanvise eller dirigere hunden ved apportering af den første udkastede and (markeringsanden). Overholdes dette ikke, skal der trækkes i markeringsevne. Når hunden er halvvejs hjemme med and nummer tre, kastes en and i vandkanten og der afgives et skud. (Hvis hunden kommer hjem over land, kastes anden ligeledes på land). Opgaven slutter med, at den sidst udkastede and apporteres. BEDØMMELSE Der gives karakter for: Ro på post (fagtal 2) Markeringsevne (fagtal 2) Arbejdsglæde (fagtal 4) Dirigerbarhed (fagtal 3) Vildtbehandling (fagtal 2) Apportering (fagtal 4) Effektivitet (fagtal 4) BEMÆRKNINGER Om hunden går eller springer i vandet er pointgivningen uvedkommende. Dommeren skal før afprøvningen meddele hundeføreren, at hunden, for at få fuldt pointtal i dirigering, som minimum skal svømme/dirigeres over åbent vand efter den ene af de udlagte ænder. Denne præcisering er medtaget af hensyn til de steder, hvor et direkte rørsøg kan være oplagt. En hund, som tøver med at gå i vandet, kan ikke få maksimum point i dirigering, effektivitet og arbejdsglæde. Går en hund over land hjem med apportemnet koster dette ikke point, hvis den sparer tid herved. Hvis føreren kaster en sten eller anden genstand for at animere/dirigere hunden, før den er begyndt at svømme, medfører det at hunden dumper. Det samme sker hvis føreren kaster mere end én sten/genstand, når hunden svømmer. Ved animering med et enkelt stenkast, skal trækkes i point for dirigerbarhed, og effektivitet. 9

10 3. APPORTERING AF HÅRVILDT Det er valgfrit for føreren, om han ønsker, at hunden skal apportere en kanin og en ræv, eller den skal apportere 2 kaniner. Det valgte skal anføres på anmeldelsesblanketten. Ved apportering af ræv er fagtallet for apportering 8. TERRÆN Skovområde af afgrænset størrelse (min. 1 ha). Skovområdet kan være en del af en større skovpart. Vegetationen skal have en beskaffenhed, som medfører, at hunden skal løse opgaven, uden at den er synlig for føreren, (se fig. 3). APPORTEMNER Ræv og kanin. Hunde, som skal apportere kanin/kanin, skal afprøves før hunde, som skal apportere kanin/ræv. Føreren må gerne medbringe egen ræv, denne skal dog min. veje 5,5 kg. Vælger man dette, skal det anføres på anmeldelsesblanketten. AFVIKLING Ca. 50 m fra startstedet, som skal være max. 5 m fra skovkanten (hvis startstedet er på åben mark), udlægges med en indbyrdes afstand på ca. 30 m en kanin og en ræv (eller 2 kaniner). På kommando fra føreren sendes hunden i søg i skovområdet. BEDØMMELSE Der gives karakter for: Arbejdsglæde (fagtal 4) Effektivitet (fagtal 4) Apportering, 2 kaniner (fagtal 4) eller apportering, ræv + kanin (fagtal 8) BEMÆRKNINGER Hunden må maksimalt startes to gange pr. apportemne (dvs. efter en start og en omstart, skal hunden hjembringe et apportemne, ellers er den dumpet). 10

11 Det er hundens vilje til selvstændigt at apportere hårvildt, som afprøves i denne disciplin. Hunden skal for at få maksimumpoint i apportering og effektivitet løse opgaven uden råb og dirigering fra føreren. Der må ikke forefindes observatør ved hårvildtet under hundens afprøvning. Udlagt Udlagt Hund og fører 50 meter Fig. 3: Skitse over apportering af hårvildt 11

12 FÆLLES BESTEMMELSER FOR BEDØMMELSER I alle discipliner er såvel siddende som stående aflevering tilladt, men emnet skal afleveres til "førerens hånd" på startstedet. Føreren skal ikke afvente dommerens tilladelse til at lade hunden aflevere. Mister en hund effektiviteten i en disciplin, kan afprøvningen i denne disciplin afbrydes efter dommerens skøn. For at få maksimumpoint i Apportering skal hunden spontant opsamle apportemnerne. For at få maksimumpoint i Dirigerbarhed, skal hunden reagere positivt på førerens kommandoer. Det er en alvorlig fejl, hvis en hund umotiveret eller uden særlig årsag slipper/taber et apportemne. Efter konkret vurdering af dommeren trækkes der point i såvel effektivitet som apportering. Følgende fejl er diskvalificerende: 1. Hunden forlader et apportemne, herunder hvis den på vej hjem med et apportemne bytter det med et andet. Det skal understreges, at hunden gerne må forbedre sit greb. 2. Hårdmundethed (beskadigelse af vildt). 3. Hunden nægter at gå i vand. 4. Stenkast, undtaget et enkelt stenkast under vandapportering 5. Hunden ude af kontrol i længere tid. 6. Vedvarende piben og/eller gøen. 7. Flere end to starter pr. emne ved hårvildt. Dommeren oplyser med det samme hundeføreren herom, hvis hunden er dumpet. Der kan maksimalt opnås 232 point på prøven. For at bestå prøven skal hunden opnå 164 point, og alle emner skal være hjembragt. Ved pointlighed skal en hund, der har apporteret ræv, altid rangeres foran en hund, som udelukkende har apporteret kanin. 12

13 UDTAGELSESREGLER FOR KVALIFIKATION TIL FORBUNDSMESTERSKABET 1. Der afholdes årligt et passende antal udtagelsesprøver til Forbundsmesterskabet. Der skal afvikles mindst én udtagelsesprøve i hver kreds. Prøven skal afholdes med mindst 10 startende hunde for at kunne være kvalificerende til Forbundsmesterskabet; prøveudvalget kan dispensere for dette. 2. Ethvert medlem af Danmarks Jægerforbund kan stille på alle udtagelsesprøver til Forbundsmesterskabet i hele landet med samme hund eller med flere forskellige hunde. 3. Bedst placerede hund (1. vinderen) fra hver udtagelsesprøve er direkte kvalificeret til deltagelse ved Forbundsmesterskabet uanset point. 4. Herefter er de bedst placerede hunde, op til 30 deltagere fra hele landet kvalificeret til Forbundsmesterskabet. Ved pointlighed kvalificeres hundene efter bedste hund på apportering af hårvildt. Er der stadig pointlighed kvalificeres bedste hund på apportering fra vand. 5. Ved afbud inviteres de efterfølgende bedst placerede hunde fra hele landet til Forbundsmesterskabet. 6. Der konkurreres ved Forbundsmesterskabet individuelt i det samlede resultat samt individuelt i hver af de 3 apporteringsdiscipliner. 13

14 BEDØMMELSESSKEMA FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE MED RÆVEAPPORT/KANINAPPORT Kreds Navn Race Stb. Nr. Ejer Kat.nr. Anden identifikation Fuglevildt Fagtal Karakter I alt Karaktergivning Ro på post 2 Karakteren 4 gives for det arbejde, som lever helt op til reglernes krav. Markeringsevne 2 Karakteren 3 gives for det arbejde, som Arbejdsglæde 4 med få undtagelser lever op til reglernes krav. Arbejdets udførelse skal have en Dirigerbarhed 3 sådan karakter, at man ikke er i tvivl om, at hunden er en sikker hjælper, som vil Vildtbehandling 2 kunne løse alle opgaver tilfredsstillende. Vand Apportering 4 Effektivitet 4 Ro på post 2 Markeringsevne 2 Arbejdsglæde 4 Dirigerbarhed 3 Vildtbehandling 2 Apportering 4 Effektivitet 4 Arbejdsglæde 4 Karakteren 2 gives for det arbejde, som er behæftet med betydelige mangler i forhold til reglernes krav. På jagt kunne en lignende præstation have medført, at vildt, som burde have været leveret, mistes. Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Dog indeholder arbejdet, der præsteres, så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som uantageligt. Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation. Reglernes krav opfyldes ikke, og den jagtlige værdi af hundens arbejde er uacceptabel. Hårvildt Effektivitet 4 Apportering af 2 4 kaniner Apportering af 8 ræv + kanin Maximumpoint: 232 For at bestå prøven skal hunden opnå 164 point, og alle emner skal være hjembragte. Bemærkninger Vedr. fuglevildt Vedr. vand Vedr. hårvildt Ej bestået Dommer / nr.

15 Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

16 Danmarks Jægerforbund Molsvej Rønde Tlf Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse, Danmarks Jægerforbund. Rådgivning og Uddannelse arbejder med vildtforvaltning, vildtbiologisk og jagtfaglig ekspertise samt jagtrelaterede aktiviteter. Afdelingen planlægger og udfører aktiviteter vedrørende jagtfaglige kurser og uddannelser, hunde, våben og skydning, og vildt som råvarer. Endvidere varetager afdelingen Vildtforvaltningsskolen for Naturstyrelsen. Juni 2016, alle rettigheder forbeholdes.

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017 FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017 - Stenlille Lørdag den 26. august 2017 Information i forbindelse med Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab i udvidet apportering ved Stenlille Lørdag den

Læs mere

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016 FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016 Terkelsbøl Lørdag den 27. august 2016 Information i forbindelse med Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab i udvidet apportering ved Terkelsbøl Lørdag den

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede

Læs mere

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2018

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2018 FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2018 - HJALLERUP Søndag den 26. august 2018 Information i forbindelse med Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab i udvidet apportering i Hjallerup Søndag den 26.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Velkommen til Forbundsmesterskab. Praktiske informationer

Velkommen til Forbundsmesterskab. Praktiske informationer 1 Velkommen til Forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund byder dig hermed velkommen til Forbundsmesterskabet i udvidet apportering 2009, som afvikles ved Egehytten ved Egeris - Videbæk. Det er et omfattende

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2017

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2017 27.03.2017 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2017 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2019 15.07.2019 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2019 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets Apporteringsprøveregler

Læs mere

Begyndende vinderklasse

Begyndende vinderklasse Første træning Indledende bemærkninger Krogenberg Hegn Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund. I dag arbejder

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2018

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2018 03.05.2018 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2018 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

VEJLEDNING i fældefangst

VEJLEDNING i fældefangst VEJLEDNING i fældefangst OPSTILLING AF FÆLDER I denne folder har vi beskrevet en række praktiske anbefalinger, som kan være med til at sikre en effektiv og human brug af fælder. Folderen skal ses som vejledende

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Fagrapport, marts PRÆDATIONSPROJEKTET Statusrapport 2016

Fagrapport, marts PRÆDATIONSPROJEKTET Statusrapport 2016 Fagrapport, marts 2017 PRÆDATIONSPROJEKTET Statusrapport 2016 Kolofon Forfattere: Foto Carsten Riis Olesen Carsten Riis Olesen og Jesper Illemann Udgivelsesår: 2017 Redaktion: Max Steinar og Niels Søndergaard,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets Apporteringsprøveregler

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt.

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Landjagt Jagtformer Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Hagljagt Jagt ved stående hund Støverjagt Trampejagt Kedeljagt Klapjagt Drivjagt Gravjagt Hagljagt Ved

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede apporteringsprøver,

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2018

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2018 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2018 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets Apporteringsprøveregler

Læs mere