REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)"

Transkript

1 REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund, der på baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, VANDARBEJDE og MARKARBEJDE har mulighed for at dokumentere sit værd som alsidig stående jagthund. En præmiering på fuldbrugsprøve dokumenterer, at hunden har de fornødne evner og har modtaget den fornødne dressur til at være en stabil og effektiv hjælper i forbindelse med praktisk jagtudøvelse, hvilket kan medvirke til at vejlede specialklubberne i deres avlsarbejde. Prøven, der afholdes over to dage, tilrettelægges således, at den i videst muligt omfang viser en veldresseret, alsidig stående jagthunds praktiske færdigheder. 2. PRØVERNES AFHOLDELSE Prøverne afholdes af Dansk Jagthunde Udvalg (DJU). Prøverne administreres af et af DJU nedsat underudvalg, Fuldbrugsprøveudvalget (FUV). Prøverne, hvorpå der fældes vildt, afholdes under hensyntagen til gældende Lov om jagt og vildtforvaltning. 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Fuldbrugsprøvereglerne er underlagt Fælles Markprøveregler (FMR), medmindre Fuldbrugsprøvereglerne angiver et andet bedømmelsesgrundlag. DJU administrerer og fortolker Fuldbrugsprøvereglerne. FUV udarbejder og fremsender eventuel ajourføring/justering af reglerne - som beskrevet i kommissorium for FUV - til godkendelse i DJU. FUV inviterer prøveledere og dommere. Også udenlandske dommere skal være godkendt af Dansk Kennel Klub (DKK). Hundeførerne har pligt til at møde begge dage. Ved udeblivelse indberettes hundeføreren af prøvelederen til FUV, som træffer afgørelse, om sagen bør indberettes til DJU i henhold til FMR. Prøvelederen leverer apporteringsemnerne. Der benyttes veloptøet jagtbart/regulérbart fuglevildt og/eller tamduer samt veloptøede ræve op til 7 kg af god kvalitet. 4. ADGANG TIL PRØVERNE Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende adgangskrav: Har opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve Har opnået 1. præmie i 400 meter remarbejde på 3 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve i henhold til DKK s Schweisshundeudvalgs Schweissprøveregler. Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et adgangskrav, at hunden på den samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. præmie i remarbejde, også har opnået 1. præmie i rapportering. Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform, hunden skal afprøves i. FUV kan, hvis det er nødvendigt, begrænse antallet af deltagende hunde på en prøve. I så fald vil lodtrækning finde sted mellem alle hunde, som er tilmeldt rettidigt. 1

2 Deltagelse på fuldbrugsprøve kræver medlemskab af en af organisationerne: Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub eller en specialklub under Fællesrepræsentationen for Stående Jagthunde i Danmark. For udenlandske førere kræves medlemskab af en af ovenstående organisationer eller tilsvarende national organisation. Udenlandske hunde kan deltage under forudsætning af, at de opfylder tilsvarende nationale adgangsbetingelser. 5. TILMELDING Tilmelding sker på DJU s tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal følges af det fastsatte tilmeldingsgebyr. Hundens stambogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen som dokumentation for hundens startberettigelse. Er en prøve overtegnet, forbeholder FUV sig ret til at fordele de overskydende hunde ud på andre prøver under hensyntagen til det maximale antal deltagere, der kan være på de respektive prøver. Fordelingen sker ved lodtrækning. En hundefører kan afslå at deltage på en således anvist prøve. I så fald tilbagebetales tilmeldingsgebyret. 6. DIVERSE BESTEMMELSER En hund, der har haft selvstændig, jagtbar stand for jagtbart vildt, kan præmieres. Dog skal der for at opnå 1 pr. præsteres en jagtbar situation for agerhøne, fasan eller skovsneppe. Alt fældet/udlagt/udkastet vildt skal findes/apporteres. Der skal lægges vægt på, at hundens apportsøg er korrekt, dvs. at den søger for at finde vildtet. En hund, der ikke bringer alle apportemner, kan ikke præmieres. Bemærkning om manglende apportering/apporteringer skal påføres hundens prøvebevis. En hund, der ikke har vist rejsning af fasan, agerhøne eller skovsneppe, kan ikke opnå 1. præmie. Bemærkning om manglende rejsning af fasan, agerhøne eller skovsneppe skal påføres hundens prøvebevis. En hund, der nægter at gå i vand, kan ikke præmieres. Bemærkning herom skal påføres hundens prøvebevis. Dommeren skal inden udkast eller udlægning af apportemner sikre, at disse ikke er beskadiget, ligesom det hjembragte vildt nøje skal kontrolleres efter hver apportering. (Denne kontrol foretages principielt ikke ved II.A.1. Ræveslæb). 7. AFPRØVNINGEN OMFATTER TRE HOVEDOMRÅDER: SKOVARBEJDE (afsnit II, A) VANDARBEJDE (afsnit II, B) MARKARBEJDE (afsnit II, C) De tre hovedområder er opdelt i forskellige fag, som bedømmes hver for sig. 8. KARAKTER- OG POINTSYSTEM Hvert fag på fuldbrugsprøven er tildelt et fagtal (1-5). Dette fagtal, som er en konstant faktor, er udtryk for den vægtning/værdi, de enkelte fag tillægges. Fagtallet multipliceres med den opnåede karakter, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer. 2

3 Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi. Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende. Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende. Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi. Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi. Streg (-) gives i tilfælde, hvor hunden ikke bliver eller ikke har haft mulighed for at blive afprøvet i et fag. Dette vil kun være tilfældet i fagene MARKARBEJDE og RAPPORTERING, eller hvis hunden på grund af en skade må trækkes fra videre afprøvning. Der skal anføres en bemærkning herom på prøvebeviset. 9. BEDØMMELSE Det skal understreges, at fuldbrugsprøven ikke er en konkurrence men en jagtprøve, hvor der ved bedømmelsen i de enkelte fag skal lægges afgørende vægt på den jagtlige relevans af hundens arbejde. II. OMRÅDER OG FAG A. SKOVARBEJDE A.1. RÆVESLÆB Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem de enkelte slæb skal være mindst 60 m. Føreren må følge sin hund, evt. i line, ca. 10 m bort fra startstedet (anskudsstedet). Hunden skal herefter udrede slæbet og bringe ræven uden førerens indgriben. Dog er det tilladt føreren med begrænset brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når denne synligt for føreren er på vej tilbage med ræven. Vejledning til faget ræveslæb: Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes i dette fag. Opgaven er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det kraftigt færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førerens indgriben og fuldføre opgaven. Såfremt hunden får tab på sporet og vender tilbage til føreren eller må kaldes ind, sættes den på sporet igen, men der trækkes derved en karakter. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive præmieret. At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind. 3

4 Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege startområdet for hundeføreren. Det er føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående. Ræven skal afleveres til førerens hånd inden for startområdet. Slæbet lægges af en slæblægger. Der bør på hvert hold være to slæblæggere til disposition. Dels er slæblægning en fysisk krævende opgave, dels fremmer det prøvens afvikling. Dommer og slæblægger skal aftale intern kommunikation ved hjælp af walkie-talkie eller mobiltelefon. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven, og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader den. I dette tilfælde afbrydes hundens videre afprøvning på ræveslæb. A.2. SKOVSØG Et nogenlunde overskueligt skovareal skal afsøges, Hunden skal vise en grundig afsøgning af arealet i god kontakt med sin fører. Der skydes ikke under dette fag. Vejledning til faget skovsøg: Det er vigtigt, at hunden afpasser sit søg efter vind og terrænforhold. Søget skal være energisk og foregå i god kontakt til føreren. Såvel et småt og uinspireret søg som et stort og ubehersket søg, hvor føreren har svært ved at holde hunden på det anviste terræn, er uønsket. Overdreven råben/brug af fløjte medfører træk i karakteren efter dommerens skøn. A.3. FRI VED FOD (pürsch) Føreren går med hunden ukoblet ad en ca. 100 m lang forud afmærket rute, som skal indeholde tre knæk, og som kan følge en naturlig veksel i terrænet. Hunden skal under hele turen følge sin fører kun svagt støttet af denne og på en sådan måde, at det ikke generer pürschen. Vejledning til faget fri ved fod (pürsch): Om hunden går ved siden af eller bagved føreren er ligegyldigt, men det skal være føreren, der bestemmer farten. A.4. AFLÆGNING Øvelsen gennemføres i direkte fortsættelse af faget A.3. FRI VED FOD (pürsch), såfremt terrænforholdene tillader det. Føreren aflægger hunden og fjerner sig ca. 100 m fra denne. Ruten skal tilrettelægges således, at føreren ikke er synlig for hunden. Hunden skal forholde sig rolig og tavs. Tidtagning startes, når føreren er 100 m fra hunden. Den samlede aflægningstid er 5 minutter. Dommeren skal blive hos hunden for at overvåge den. Hjælperen, som følger med føreren, skal, når hunden har været aflagt i 2 min., afgive et skud ved siden af føreren. Efter yderligere tre minutters forløb må hunden fløjtes eller kaldes ind. Når den kommer frem til sin fører, skal den uopfordret eller svagt støttet sætte sig ved dennes side. Vejledning til faget aflægning: Ved aflægning forstås her, at hunden enten ligger, sidder eller står op. 4

5 For at opnå karakteren 4 skal hunden aflægges ved tegn, evt. støttet af en hviskende kommando. Det er desuden et krav for topkarakter, at hunden bliver på stedet, hvor den er aflagt. Det er uden betydning, om den skifter position (fra liggende/siddende til siddende/liggende eller stående), blot den bliver på det anviste sted. Der trækkes 1 grad i karakteren, hvis den kryber kort eller piber svagt. Hvis den højlydt halser eller hyler, gives karakteren 0. Hvis den inden skudafgivelsen løber frem til føreren, gives karakteren 0. Hvis den løber frem til føreren efter skudafgivelsen, trækkes 2 grader i karakteren. A.5. RO PÅ POST Føreren står med hunden ukoblet ca. 25 m. fra en tykning. Tykningen skal være af en sådan karakter, at udkasteren ikke umiddelbart er synlig for hunden. Hunden aflægges (se definition under Vejledning til aflægning) herefter uden berøring ca. 1 m. fra førerens side. På klarmelding kastes der synligt for hunden 3 stykker jagtbart/regulerbart fuglevildt eller tamduer i en tykning. Hver gang der kastes, afgives der et skud af dommeren eller af en hjælper i dommerens umiddelbare nærhed. Skuddene skal afgives i retning af det udkastede fuglevildt. Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig. Vejledning til faget ro på post: Under udkast og indtil apportordre gives, må hunden ikke berøres. Hvis hunden er urolig, halser, piber højlydt, eller hvis der kommanderes med den, trækkes der karakter efter dommerens vurdering. Hvis hunden knaldapporterer, gives karakteren 0 i dette fag, uden at det dog påvirker karaktergivningen i næste fag. A.6. APPORTERING Efter ca. 1 minut skal hunden under mindst mulig indgriben fra førerens side apportere de under punkt 5 nævnte tre stykker fuglevildt, som hunden siddende skal aflevere til førerens hånd. Her bedømmes hundens markeringsevne, apporteringsglæde, effektivitet, vildtbehandling og dirigérbarhed. Vejledning til faget apportering: Rækkefølgen, i hvilken apportering af de tre emner finder sted, er uden betydning for karaktergivningen. Ved overdreven råben og brug af fløjte trækkes der i karakteren efter dommerens skøn. Mister en hund effektiviteten under afprøvningen, kan dommeren afbryde denne. A.7. REMARBEJDE (Schweiss) Udredning af sporet foregår som remarbejde på et 400 m langt mindst 3 timer gammelt blodspor. Efter fejlfri gennemgang gives karakteren 4, efter første tilbagekald karakteren 3, efter andet tilbagekald karakteren 2. Klares remarbejdet ikke efter andet tilbagekald, mister hunden muligheden for at blive præmieret. A.8. RAPPORTERING Har en hund forinden på samme fuldbrugsprøve bestået remarbejde med karaktererne 4, 3 eller 2, kan den afprøves i rapportering på et 200 m langt spor, lagt i forlængelse af schweisssporet. Alle rapporteringsformer ligestilles ved karaktergivningen. Vejledning til faget rapportering: Fagene remarbejde og rapportering dømmes i henhold til DKK s Schweisshundeudvalgs Schweissprøveregler for 400 meter/3 timers prøven. 5

6 Karakterer: Ved en fejlfri rapportering gives karakteren 4. Hvis rapportering først lykkes efter en omstart, gives karakteren 3. Hvis rapporteringen lykkes efter anden omstart, gives karakteren 2. Lykkes rapportering ikke efter to omstarter, gives karakteren 0. I de tilfælde, hvor en rapportering ikke gennemføres, og da hunden skal finde dyret for at opnå præmiering i remarbejde, sættes hunden på rapporteringsdelen af sporet (200 m) og skal herefter i rem udrede dette. I dette tilfælde anvendes bedømmelsesreglerne fra A.7. Remarbejde. B. VANDARBEJDE Vandarbejdet skal tilrettelægges således, at hunden fra startstedet skal svømme over dybt, åbent vand for at gennemføre apportering af to skjult udlagte ænder. En tredje and udlægges m fra startstedet. Dommeren skal sikre, at afstanden til sidstnævnte and er som angivet. Hunden skal svømmende og selvstændigt afsøge et nærmere angivet stykke rør/siv og apportere de to heri skjult udlagte ænder. Det udpeges ikke præcist for hundeføreren, hvor de to ænder er udlagt. Endvidere skal hunden dirigeres over åbent vand og apportere den tredje and, der er udlagt m fra startstedet. Det udpeges for føreren, hvor denne and er udlagt. Det er underordnet, i hvilken rækkefølge opgaven løses og ænderne apporteres. B.1. EFFEKTIVITET Hunden skal villigt udføre opgaven og ved bevidst søg vise, at den arbejder for at finde og apportere ænderne. Vejledning til faget effektivitet (se også faget B.4. LYDIGHED og DIRIGERBARHED): Såfremt en hund (der svømmende) under apportering støttes med et stenkast, trækkes en karakter. Kaster føreren sten to gange, gives karakteren 0. B.2. VANDPASSION Under dette fag bedømmes hundens villighed til at gå i vandet samt dens svømmeegenskaber. Hunden skal villigt gå i vand på førerens kommando og svømme ud. Om hunden springer eller går i vandet, er karaktergivningen uvedkommende. Vejledning til faget vandpassion: Hvis hunden løber ud til ænderne langs vandhullets/søens kant, hvis den skal animeres kraftigt til at gå i vandet eller vender om på vej over det åbne vand og vender tilbage til startstedet, sker der fradrag i karakteren efter dommerens vurdering. Gennemføres alle apporteringer af de udlagte ænder, uden at hunden har svømmet over åbent vand, gives karakteren 0. Skal der kastes sten for at få hunden til at gå i vandet, gives karakteren 0. B.3. APPORTERING Hunden skal, når den har markeret et udlagt emnes fært, spontant apportere dette, medmindre det af dommeren vurderes, at føreren bevidst forhindrer dette for at gennemføre dirigering af hunden ud til den and, der er udlagt m fra startstedet. Når hunden er på vej ind med and nummer to, kastes en and synligt for hunden i vandkanten samtidig med, at der afgives et skud. Hunden må ikke bytte and og skal aflevere korrekt, inden den kaste- 6

7 de and apporteres. (Lægger hunden vejen over land med and nummer to, kan dommeren vælge at kaste anden synligt for hunden på land). Herefter sendes hunden ud efter den sidste and. Hunden skal siddende aflevere til førerens hånd. Vejledning til faget apportering: Bytter hunden and i forbindelse med udkastningen, fratrækkes en karakter. B.4. LYDIGHED OG DIRIGERBARHED Karakter gives ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og dirigérbarhed. Vejledning til faget lydighed og dirigerbarhed (se også faget B.1. EFFEKTIVITET): Såfremt en hund (der svømmende) under apportering støttes med et stenkast, trækkes en karakter. Kaster føreren sten to gange, gives karakteren 0. C. MARKARBEJDE Generel vejledning til MARKARBEJDE: Hvor intet andet er anført, gælder bestemmelserne i FMR. Markarbejdet dømmes principielt som i en brugsklasse med de neden for nævnte to undtagelser: En hund kan ikke udelukkes fra videre afprøvning, hvis den preller fuglevildt, forfølger hårvildt, går foran stående makker eller knaldapporterer. En hund skal udelukkes fra videre afprøvning, hvis den mister effektiviteten. Dommeren skal være opmærksom på, at det er af afgørende betydning for hundens resultat på prøven, at den får mulighed for at vise selvstændig stand og rejsning. Det understreges, at der i forbindelse med jagtbare situationer gives særskilte karakterer i fagene STAND, REJSNING, RO I OPFLUGT OG SKUD samt APPORTERING. Såfremt hunden knaldapporterer, påvirker dette faget RO I OPFLUGT OG SKUD og evt. faget LY- DIGHED OG LETFØRLIGHED. Under forudsætning af at fuglen bringes korrekt, kan der således opnås maksimum karakter for selve apporteringen. Bedømmelsen sker på følgende grundlag: C.1. EFFEKTIVITET Bedømmelsen af hundens effektivitet er en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår hundens sikkerhed i og evne til at finde jagtbart vildt til jægeren, herunder særligt at sætte agerhøne, fasan og skovsneppe samt følge op på løbende agerhøne, fasan eller skovsneppe enten før eller efter stand. I bedømmelsen indgår endvidere bl.a. stødninger af særligt agerhøne, fasan og skovsneppe, gentagne stand uden påvisning af vildt samt forbigåelse af agerhøne, fasan og skovsneppe. På vildtrige terræner skal dommeren være opmærksom på, at hunden, når den har mærket og trækker på en bestemt fugl, kan forbigå fugle, som den ikke har mulighed for at udnytte og derfor ikke skal lastes for. C.2. SØG, FART OG STIL Bedømmelse skal foregå ud fra de enkelte racers særkende. 7

8 C.3. RESPEKT Al respekt for vildt og husdyr uden tilknytning til en godkendt jagtbar situation er karaktergivende. Vejledning til faget respekt: Den spontane respekt vægtes karaktermæssigt højere end respekt forlangt af føreren ved dennes brug af fløjte, kommandoer el. tilsvarende. Det er uden betydning for karaktergivningen, om hunden, når den respekterer, står, sidder eller ligger. C.4. STAND En stand er kun karaktergivende, hvis den er for jagtbart vildt. Vejledning til faget stand: Følgende skal præciseres: En hund har stand, skytterne er på plads, således at fugl kan fældes. Fuglen letter, uden at hunden har vist rejsning. I dette tilfælde skal fuglen/fuglene fældes og apporteres. Dommeren afgør om situationen er jagtbar og dermed karaktergivende. C.5. REJSNING Hunden skal på ordre villigt, selvstændigt og præcist rejse jagtbart vildt. C.6. RO I OPFLUGT / BORTLØB OG SKUD I opflugt/bortløb og skud skal hunden forholde sig rolig. Evt. uro og knaldapportering straffes ved karaktergivningen efter dommerens vurdering. Kun fasan, agerhøns eller skovsneppe må fældes. Ved andet jagtbart vildt afgives et skud i luften. C.7. APPORTERING Apportering må først finde sted efter dommerens tilladelse. Hunden skal sikkert og hurtigt finde fældet vildt og bringe det til føreren. Vejledning til faget apportering: Apportering af jagtbart vildt/skadet vildt, som ikke vil lette/springe, bedømmes positivt. Hunden skal siddende aflevere til førerens hånd. C.8. SEKUNDERING Enhver sekundering, spontan eller med støtte, er karaktergivende. Vejledning til faget sekundering: Den spontane sekundering vægtes karaktermæssigt højere end sekundering med støtte. Dommeren bør ligeledes være opmærksom på, at en hund for at vise sekundering, skal afprøves sammen med en hund, der formår at vise en korrekt stand. Det er uden betydning for karaktergivningen, om hunden, når den sekunderer, står "stramt", blot står eller om den sidder eller ligger ned. I faget kan der kun opnås karakter, såfremt situationen opstår i forbindelse med selve markarbejdet og ikke ved skabte situationer. 8

9 C.9. LYDIGHED OG LETFØRLIGHED Karakter tildeles ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og letførlighed i marken. Hunden skal holde god kontakt til føreren, være opmærksom på dennes tegn eller signaler og adlyde disse. Vejledning til faget lydighed og letførlighed: Der lægges vægt på, at hunden føres uden vedholdende, højlydte kommandoer eller fløjtesignaler. Der sker fradrag i karakteren, hvis hunden forsætligt går jagtbart vildt op. III. PRÆMIERING 1. PRÆMIERINGSGRUNDLAG: Område/fag Max. karakter Fagtal Max. point Krav 1. præmie Krav 2. præmie Krav 3. præmie Skovarbejde remarbejde (Schweiss) Min. p. 20 Min. p. 15 Min. p. 10 Rapportering Ræveslæb Min. p. 20 Min. p. 15 Min. p. 10 Skovsøg Fri ved fod Aflægning Ro på post Apportering Max. Total 96 Vandarbejde Effektivitet Min. p. 20 Min. p. 15 Min. p. 10 Vandpassion Min. p. 16 Min. p. 12 Min. p. 8 Apportering Lydighed/dirigerbarhed Max. total 60 Markarbejde Effektivitet Søg, fart, stil Stand Rejsning Min. p. 12 Min. p. 8 Ro i opflugt/bortløb Apportering Respekt Sekundering Lydighed og letførlighed Max. total 108 I alt skovarbejde + vandarbejde + markarbejde max. 264 I alt min. 230 p. I alt min.200 p I alt min.170 p. IV. IKRAFTTRÆDEN Disse REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK afløser de pr. 1. september 2005 gældende regler og træder i kraft den 1. april

10 V. FULDBRUGSPRØVEMESTERSKABET (FUME) Formålet er i indbyrdes konkurrence at finde den bedste alsidige stående jagthund. 1. Regelsættet Der dømmes efter Fuldbrugsprøvereglerne. Der sker dog ikke afprøvning i rapportering. På FUME tildeles kun vinderplaceringer efter samme principper som i FMR 11, stk Deltagerantallet Deltagerantallet er begrænset til max. 16 hunde, der har opnået 1. præmie på årets fuldbrugsprøver. For at prøven gennemføres, skal der dog stille mindst 8 hunde til start. 3. Udtagelse Udtagelse til FUME sker på årets fuldbrugsprøver efter følgende retningslinjer: For hver 6 hunde, der deltager på en given fuldbrugsprøve, gives ret til 1 deltager udvalgt efter højeste pointtal For at nå 16 hunde, udtages yderligere hunde med de højeste pointtal fra samtlige prøver Såfremt en deltager har kvalificeret sig til FUME, men ikke ønsker at deltage, udtages den deltager, der fra samtlige prøver har opnået det næsthøjeste pointtal I tilfælde af pointlighed har yngste hund forret. Hvis hundene er lige gamle, udtages den hund med flest markpoint. Derefter lodtrækning 4. Placering ved FUME Deltagerne placeres i henhold til opnåede point. Afhængig af antal deltagende hunde kan der placeres vindere efter samme principper som nævnt i FMR 11, stk Tilmelding til FUME Tilmelding gives til prøvelederen på den fuldbrugsprøve, hvor hunden kvalificerer sig, jfr. ovenstående, umiddelbart efter prøvens afslutning. FUV vil derefter udtage deltagerne til FUME, jf. pkt. 3. Udtagelse. 6. Gebyr: FUV fastsætter tilmeldingsgebyret for FUME. Gebyret skal være indbetalt til prøvelederen, inden hunden kan starte. 10

11 VI. PRÆMIERINGSSKEMA Fuldbrugsprøve ved: d. 20 Hundens stambogsnavn: D.K.K. stambogsnummer: Race: Førers navn: Adresse: Telefonnr.: Område Fag Fagtal Karakter Point I alt Skovarbejde Remarbejde (Schweiss) 5 Rapportering 2 Ræveslæb 5 Skovsøg 2 Fri ved fod 2 Aflægning 2 Ro på post 2 Apportering 4 Vand Effektivitet 5 Vandpassion 4 Apportering 4 Lydighed / dirigerbarhed 2 Markarbejde Effektivitet 5 Søg, fart og stil 4 Stand 3 Rejsning 4 Ro i opflugt / Bortløb 3 Apportering 4 Respekt 1 Sekundering 1 Lydighed og letførlighed 2 I alt Dommer præmie 11

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland Bakkevænget H. Balder DK11837/2007 Christian Hansen 0027 Bakkevænget H. Balder slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er acceptabel,

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.: 137 Fugledes Black Boss slippes kort tid på stub i modvind, men partner er tydelig skadet og begge kobles. Senere

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Sakskøbing, Lolland Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Sakskøbing, Lolland Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.:? Fører: Flemming Fuglede Katalog Nr.: 1 Slippes i roer. Afsøger marken i et godt anlagt søg foran sin fører, med brede udslag og tilpas dybde imellem slagene. Farten

Læs mere

165 Sv.Aage Vad Dommerens navn og nummer

165 Sv.Aage Vad Dommerens navn og nummer Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/2002 Fører: Torben Reese Katalog Nr.: 91 Kort efter hundene er sluppet, bringes fasan på vingerne og Glenn preller. Udgår VK Irsk setter Navn: Freja

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.:

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.: Pointer Navn: Mjølners Magni St.bogsnr.: Fører: Jens Have Mjølners Magni starter i raps i et stort bredsøg, hvor den snart opnår stand løser - og trækkes frem i terrænet af fært med gentagne markeringer,

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Mogens Vestergaard Hansen / 114 Dommerens navn og nummer

Mogens Vestergaard Hansen / 114 Dommerens navn og nummer Irsk setter Navn: Gaudy St.bogsnr.: 15469/2003 Fører: Niels Erik Krüger Katalog Nr.: 9 Afprøves i roer. Afsøger marken i et godt anlagt jagtsøg, med tilpas brede udslag. Farten er høj. Stilen god med hovedet

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Breezer starter på raps og græs i svag vind. Søget er stort og veldækkende, med en god reviering. Farten er høj og stilen meget god med hovedet

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 26-03-10 Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 26-03-10 Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr. Pointer Navn: Krogsøgaards Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 Fører: Jakob Jakobsen Katalog Nr.: 1 Sebbe slippes på stub, hvor hun viser et velanlagt bredsøg i god fart. Stilen god, med høj hovedføring, noget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Allan Nissen 166 Dommerens navn og nummer

Allan Nissen 166 Dommerens navn og nummer Pointer Navn: Metrinelundens Gossi St.bogsnr.: 11545/2006 Fører: Svend Buckhave Katalog Nr.: 127 Gossi slippes på stub og eng i modvind, anlægger et meget stort og til tider noget åbnet søg, med meget

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Bommelunds Freja DK17658/2009 Finn Kjeldstrøm 0001 Freja slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind godt og fornuftigt i et godt samarbejde

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr. Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.: 86 1. slip på brak og stub i sidevind senere modvind. Opus anlægger et stort og offensivt søg, der for det meste

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Deltagere: Rune Riishøj (RR) Michael Østergaard (MØ) Peter Katholm (PK) Thomas Elgaard Nielsen (TEN) (kun 16/3) Morten Vestergaard (MV)

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013.

Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013. Hold 2: Lodtrækning nr. 12, katalog nr. 45: Pointer: Fugledes Siff, DK 10702/2011, fører Tage Jessen. Fugledes Siff slippes på stub i modvind

Læs mere

159 Jan Nielsen Dommerens navn og nummer

159 Jan Nielsen Dommerens navn og nummer Gordon setter Navn: Østjyllands pb Freja St.bogsnr.: 01367/2008 Fører: Rasmus D. Bak Jensen Katalog Nr.: 1 Freja afprøves i 3 slip på stub og raps i god vind. I første slip anlægger hun et meget stort

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere