Spidshundeklubbens Sporudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spidshundeklubbens Sporudvalg"

Transkript

1 Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk / Europæisk Laika Shiba Inu Vestsibirisk Laika Østsibirisk Laika Västgötaspids 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøvelederen 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige bestemmelser prøveledere og hjælpere 4 6 Vaccinationer 4 7 Sundhedskrav 4 8 Visse kategorier af hunde kan ikke afprøves 4 9 Løbske tæver 4 10 Tilmelding 4 11 Indbetaling af gebyr 5 12 Klager 5 13 Ejerforhold 5 14 Framelding 5 15 Tilbagebetaling af gebyr 5 16 Ankomst 5 17 Kontrol 5 18 Forsikring/ansvar 5 19 Prøveområdet 6 20 Under afprøvning 6 21 Opførsel 6 22 Forpligtigelser 6 2

3 1. Prøveleder Prøvelederen er højeste myndighed på prøven. Prøvelederen er ansvarlig for prøvens afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Prøvelederen har ansvaret for, at alle prøveregler overholdes. Prøvelederen har ansvaret for, at tilvejebringe de materialer der skal anvendes på prøven. Så længe hundene er til bedømmelse er disse og deres førere underlagt dommerne og disses afgørelser. 2. Adgang til prøverne Adgang til prøverne har: Alle spidshundeklubbens racer. Det kræves dog, at både hundeejer og hundefører er medlem af Spidshundeklubben. Det kan være nødvendigt, at begrænse antal deltagende hunde på prøven. Sporudvalget afgør hvilke typer spor, der afprøves på. Klubben arrangerer prøver primært for jagende spidser, men ved ledige pladser på klubbens prøver fordeles disse til andre racer. Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve, har de jagende spidser med brugsprøvekrav fortrinsret. Derefter fordeles de resterende pladser til øvrige jagende spidser. Hvis der er tilmeldt for mange jagende spidser forsøges så vidt det er muligt nogle flyttet til en senere prøve. Er det ikke muligt gælder først til mølle princippet - dvs. dem der har tilmeldt først har første ret til deltagelse. En fører eller dennes husstand må ikke lægge spor for egen hund. En dommer kan ikke dømme egen husstands hund eller hund som vedkommende eller dennes husstand har ejet eller opdræt inden for de sidste 6 måneder. En fører kan ikke tilmelde mere end 2 hunde pr. prøve. 3. Adgangskrav For 400 m spor gælder følgende: Hunden skal mindst være fyldt 7 måneder for deltagelse. For 1000 m elite spor gælder følgende: Hunden skal være fyldt 10 måneder og have opnået 1. præmie på 400 m kaninslæb eller 400 m 3/ timers schweiss. For 600 m vildtspor I gælder følgende: Hunden skal have opnået 1.præmie på 1000 m kaninslæbsprøve eller 1.pr. på 400 m 3 t. schweissprøve. For 600 m vildtspor II gælder følgende: Hunden skal have opnået 1. præmie Vildtspor I. For 600 m/20 timers vildtspor III gælder følgende: Hunden skal have opnået 1. præmie Vildtspor II. 3

4 4. Definition af alderskrav Hunden skal have opnået alderskravet til den pågældende prøve på dagen for prøvens afholdelse. 5. Særlige bestemmelser for prøveledere og hjælpere Prøveleder og hjælpere kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning. Dog må disse eller disses husstand ikke lægge spor for egen hund. 6. Vaccinationer For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal kunne fremvises. Udenlandske hunde skal yderligere være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 7. Sundhedskrav Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. 8. Visse kategorier af hunde kan ikke afprøves Tæver med hvalpe under 8 uger samt drægtige tæver, der er længere henne i drægtigheden end 4 uger. 9. Løbske tæver Løbske tæver kan anmeldes. Disse skal opholde sig på et af prøvelederen angivet sted før og efter afprøvning på behørig afstand af resten af deltagerne. 10. Tilmelding Der skal anmeldes på de af spidshundeklubbens autoriserede anmeldelsesblanketter. Anmeldelsesfristen er 5 uger. Efteranmeldelser modtages kun såfremt det accepteres af prøvelederen og der er plads på prøven. Hvis en hund efter tilmelding kvalificerer sig til næste niveau, kan den i nogle tilfælde opgraderes efter tilmelding. Fører skal henvende sig til den prøveleder der afholder den berørte prøve, og denne afgøre om der kan skaffes plads på prøven. 11. Indbetaling af gebyr Anmeldelsesgebyret skal være indbetalt, inden anmeldelsesfristens udløb, da prøvedeltager ellers mister sin ret til at deltage. Ved for sen indbetaling er det op til prøvelederen, at afgøre, hvorvidt en hund kan deltage. 12. Klager Ønsker en deltager at klage, skal prøveleder mundtligt gøres opmærksom på dette på dagen. 4

5 Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal den skriftlige klage sendes til Spidshundeklubben inden 8 dage. Klager behandles af Spidshundeklubbens sporudvalg. Inden klagen behandles indhentes udtalelser fra alle implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer (vidner/prøveleder eller andre). Når sagen således er oplyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling indstiller Spidshundeklubbens sporudvalg sagens afgørelse til Spidshundeklubbens bestyrelse til endelig godkendelse. Ved klager over bedømmelsen er dommerens bedømmelse inappellabel. 13. Ejerforhold HUSK, at eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - og hvad angår eventuel adresseændring registreret i SPK. Er disse ting ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse. 14. Framelding Framelding skal ske hurtigst muligt til prøveleder. 15. Tilbagebetaling af gebyr Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest senest 3 dage efter prøven er blevet afholdt. Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret ikke. Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt anmeldelsesgebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. 16. Ankomst Kun anmeldte hunde har adgang til at deltage på prøven. Følgende ting skal medbringes på prøven: FCI anerkendt stambog Vaccinationsattest 17. Kontrol Der kan på prøven være foranstaltet nødvendig kontrol - f.eks. vaccinationskontrol m.m. 18. Forsikring/ansvar Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde. 19. På prøveområdet Det er prøvedeltagers eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den skal bedømmes. Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller hunde, kan den bortvises af prøveledelsen. Prøveledelsen kan endvidere inddrage den på dagen tildelte præmiering. Enhver bortvisning eller inddragelse af præmiering 5

6 indberettes til DKK med kopi til specialklubbens bestyrelse. Hvis en prøvedeltager/tilskuer ikke følger prøveledelsens opfordring til at fjerne hunde fra varme biler, kan prøveledelsen foretage én eller flere af følgende sanktioner mod den pågældende prøvedeltager/tilskuer: 1 Bortvise prøvedeltager/tilskuer fra prøveområdet. 2 Inddrage den opnåede præmiering for prøvedeltagers hund(e). 3 Indbringe prøvedeltager for DKK s disciplinærnævn. Afstraffelse af hunde medfører øjeblikkelig bortvisning, inddragelse af evt. opnået præmiering og efterfølgende indberetning til DKK med kopi til specialklubbens bestyrelse. Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er spidshundeklubben uvedkommende. På prøveområdet har enhver pligt til, at efterkomme de henstillinger, som prøveledelsen fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer prøveledelsens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen. 20. Under afprøvningen. Hunden skal føres i en line der er minimum 6 meter lang. Det er ikke tilladt at bruge pig- eller kvælerhalsbånd. Afstraffelse af hunden under afprøvningen medfører bortvisning. 21. Opførsel Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, og fjernelse af en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen. 22. Forpligtigelser Personer der tilmelder en hund til sporprøve er forpligtiget, at deltage i sporlægningen. Fællesspisning er en del af arrangementet og alle prøvedeltagere bidrager økonomisk til afholdelsen. 6

7 Spidshundeklubbens Sporudvalg Kaninslæbsprøveregler for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norrbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk / Europæisk Laika Shiba Vestsibirisk Laika Østsibirisk Laika Västgötaspids 1

8 1 Prøvernes formål Side - stk stk stk stk Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning 3 - stk. 1 generelle bestemmelser - stk. 2 åbenklasse 400m - stk. 3 eliteklasse 1000m 4 Dommere 3 5 Bedømmelsen 3 2

9 1 Prøvernes formål Stk. 1 Fremme interessen for sporarbejde. Stk. 2 Tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber til sporarbejde. Stk. 3 Afprøve hundene under naturtro forhold. Stk. 4 Prøverne er først og fremmest anlægs- og kvalitetsprøver 2 Hvem kan afholde prøver Sporprøverne kan kun afholdes af Spidshundeklubben. 3 Sporenes opbygning Stk. 1 Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel og eller gammel kørevej. Sporene skal minimum være lagt 30 minutter før hunden afprøves. Sporet må ikke være ældre en 2 timer. Tidspunktet for udlægningens start noteres ved startstedet. Der gives skriftlig kritik af hundenes arbejde ved prøvens afslutning. Stk. 2 På 400 m skal der være 2 vinkelrette knæk første efter mindst 100 m. Der skal minimum være 50 meter mellem de to knæk. Startstedet markeres ved afmærkning og sporets retning anvises. Stk. 3 På 1000 m spor skal der være mindst 2 vinkelrette knæk første efter mindst 50 m. Startstedet markeres ved afmærkning og sporets retning anvises. Udlægning Der skal så vidt muligt anvendes frisk kanin, men der kan dog i særlige tilfælde anvendes en veloptøet kanin til udlægning af sporet. Dog skal samtlige spor på en prøve udlægges med samme type kanin. 4 Dommere Spidshundeklubben kan anvende dommere fra spidshundeklubben, gravhundeklubben eller schweiss-dommere. 5 Bedømmelsen 3

10 Eftersom racerne er typiske overvejrshunde, skal der ved præmieringen ikke stilles krav om slavisk sporing. Prøven gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0. Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad. 1. Præmie: En hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt uden hjælp fra føreren udreder eventuelle tab. Evt. korte ryk i linen, dæmpede kommander og ros er dog tilladt. 2. Præmie: En hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet. 3. Præmie: En hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst have modtaget hjælp fra dommeren to gange. 0. Præmie: En hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret og ikke er i stand til, at følge eller fuldføre sporet uden yderligere hjælp fra dommeren. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, -evne og - lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Det er tilladt, at bede om pause for, at få ro på hunden efter fx rejsning af vildt. Det er tilladt, at lade hunden søge frem og tilbage på sporet såvel som at ringe. Såfremt hunden går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig ca. 50 meter fra sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet. Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. 4

11 Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerindgriben skal bedømmes, dog således at overdreven førerindgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden skærer et knæk. Det er tilladt hunden, at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet, For hver prøve udnævnes prøvens bedste hund. Prøvens bedste hund udvælges blandt hunde der deltager på 1000 m som har opnået en 1. præmie og opnået flest point på baggrund af spidshundeklubbens eget pointsystem. Såfremt der er pointlighed udnævnes den yngste hund. Point fra hundens første prøve forår og første efterårsprøve tæller i den uofficielle konkurrence - årets sporhund. Tilskuere kan efter dommerens og hundeførerens tilladelse følge prøven, dog således, at bedømmelsen ikke på nogen måde påvirkes. Dansk Sporchampionat (kaninslæb), DKSCHS, opnås ved 3 gange 1. præmie på 1000 m slæb under mindst 2 forskellige dommere samt mindst præmieringen Good på en FCI anerkendt udstilling. (er for 2008 Very Good, men der er ansøgt om ændring til Good hos DKK) 5

12 Spidshundeklubbens Sporudvalg Vildtsporprøveregler for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norrbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk / Europæisk Laika Shiba Vestsibirisk Laika Østsibirisk Laika Västgötaspids 1

13 1 Prøvernes formål Side - stk stk stk stk Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning 3 - stk. 1 generelle bestemmelser 3 - stk. 2 vildtspor I 3 - stk. 3 vildtspor II 3 - stk. 4 vildtspor III 3 4 Dommere 4 5 Bedømmelsen 4 2

14 1 Prøvernes formål Stk. 1 Fremme interessen for sporarbejde. Stk. 2 Tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber til sporarbejde. Stk. 3 Afprøve hundene under naturtro forhold. Stk. 4 Prøverne er først og fremmest anlægs- og kvalitetsprøver 2 Hvem kan afholde prøver Sporprøverne kan kun afholdes af Spidshundeklubben. 3 Sporenes opbygning Stk. 1 Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele sporets opbygning skal i videst mulige omfang nærme sig praktisk eftersøgning. Sporene udlægges mindst 3 timer før hunden starter (ved Klasse III 20 timer før) over 600 m med 250 ml vildtblod med dråbeudlægning. Sårleje laves ca. 150 m før sporets afslutning. Sporene afsluttes med et skind eller del fra klovbærende vildt. Dommeren bør normalt deltage i udlægningen af sporene og giver skriftlig kritik af hundenes arbejde ved prøvens afslutning. Stk. 2 På vildtspor I (600 m) skal der være 3 vinkelrette knæk, et ophold på 10 m uden blod samt et sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning anvises. Stk. 3 På vildtspor II (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i knækket. Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning anvises Stk. 4 På vildtspor III (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i 3

15 begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i knækket. Startstedet markeres ikke; men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. ved afmærkning. Udlægning Der skal anvendes 250 ml vildtblod til udlægning af sporet. 4 Dommere Spidshundeklubben kan anvende dommere fra spidshundeklubben, gravhundeklubben eller schweiss-dommere. 5 Bedømmelsen Eftersom racerne er typiske overvejrshunde, skal der ved præmieringen ikke stilles krav om slavisk sporing. Prøven gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0. Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad. 1. Præmie: En hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt udreder eventuelle tab. 2. Præmie: En hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet. 3. Præmie: En hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst have modtaget hjælp fra dommeren to gange. 0. Præmie: En hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret og ikke er i stand til, at følge eller fuldføre sporet uden yderligere hjælp fra dommeren. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje-evne og - lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Det er tilladt at lægge hunden af, således at føreren kan søge efter schweiss (blod), men 4

16 gøres dette for ofte kan hunden trækkes en præmiegrad. Det er tilladt at søge frem og tilbage på sporet samt at ringe. Hunden skal tydeligt markere vildtdelen ved sporets slutning. Såfremt hunden går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig ca. 50 meter fra sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og ved vildtspor I & II anvises sporet. På vildtspor III skal hund og fører selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er ca. 50 meter fra sporet. Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerindgriben skal bedømmes, dog således at overdreven førerindgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden skærer et knæk. Det er tilladt hunden, at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet, Tilskuere kan efter dommerens og hundeførerens tilladelse følge prøven, dog således, at bedømmelsen ikke på nogen måde påvirkes. Dansk Sporchampionat på vildtspor, DKSCHV, kan opnås ved 1.pr. på Klasse I, II og III prøven under mindst 2 forskellige dommere samt mindst hvad der svarer til en Good på en FCI anekendt udstilling. 5

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere