Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg"

Transkript

1 Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

2 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen Organisatorisk Sygeplejefagligt Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen Udvikling og forskning 5 2 Præsentation af afsnit Patientgrundlag Mål for sygeplejen Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder Organisering af sygeplejen Afsnittets personale og samarbejdspartnere Et typisk patientforløb i afsnittet 10 3 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet 10 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø 11 5 Studierammer i afdelingen/afsnittet Studietilbud Anbefalet litteratur i forhold til det enkelte modul Studieforløb / -ophold Vagter Litteratur i afsnit/ afd Vejledning Klinisk undervisning 15 6 Studiemetoder i afdelingen/afsnittet 15 7 Andet relevant uddannelsesmateriale i afdelingen/afsnittet 15

3 1 Præsentation af afdelingen FAM OUH Svendborg er en selvstændig Fælles Akut Modtagelse, der startede d.1/ Akutberedskabet har det overordnede mål, at sikre akutte patienter samme høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset, om patienten indlægges dag, aften, nat eller weekend. For at styrke akutberedskabet som modtager den akutte syge eller tilskadekomne patient, er det afgørende, at patienten mødes af en bred vifte af specialiserede kompetencer i forbindelse med ankomsten i FAM. FAM har et stort flow af patienter hvor der modtages ca. 100 patienter i døgnet og afdelingen forventer at modtage ca patienter om året hvoraf de er skadestue patienter og ca patienter indlægges i FAM sengeafsnit. 1.1 Organisatorisk I Oktober 2014 skete der reorganisering af ledelsesgruppen på FAM, dvs. fra at have 1 afdelingssygeplejerske og 1 teamleder, er der ansat 2 afdelingssygeplejersker og teamlederfunktionen er nedlagt. Afdelingssygeplejerskerne deles om det personalemæssige ledelses ansvar ud fra de forskellige ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer, de bidrager med. Desuden har FAM fast tilknyttede FAM- læger, så patienten kan behandles eller modtages ved en speciallæge (i medicin, organkirurgi, ortopædkirurgi, og anæstesiologi) eller under supervision af speciellæge hele døgnet. Desuden indeholder personalegruppen; sekretærer, bioanalytikere, radiografer og portører, som er tilknyttet FAM hele døgnet. Side 3

4 FAM har stor fokus på at opretholde et højt flow og fleksible arbejdsgange. For at opnå dette ønsker afdelingen at undersøgelserne og behandlingen skal foregå patientnært, derfor foregår f.eks. røntgenbilleder, blodprøvetagning og andre diagnostiske undersøgelser i FAM. Link: FAM, SV - Organisationsdiagram OUH FAM Svendborg, ver Sygeplejefagligt Af plejepersonale er der ansat følgende: triage-, flowmaster-, behandler-, og basissygeplejersker samt SOSU assistenter. Herudover er der repræsenteret en hygiejnesygeplejerske og en klinisk sygeplejespecialist, 1 klinisk vejledere og 2 praktikvejledere. FAM er omdrejningspunkt for de fleste af sygehusets akutte patienter og har en bred vifte af forskellige tværfaglige samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes primærsektoren, FALCK, lægeambulance, specialafdelinger og ambulatorier i huset, fysio-, og ergoterapeuter, diætister m.fl. Som sygeplejerske vil du dermed være i berøring med en stor gruppe patienter med forskellige symptomer og diagnoser, og det tværfaglige samarbejde vil spænde bredt. 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen Afdelingen har ansat 2 praktikvejledere for SSA elever, 1 vejleder for internationale sygeplejestuderende samt 1 klinisk vejleder for sygeplejestuderende. Gennem Europe Nursing er der hvert år studerende fra fx Island. Afdelingen uddanner SSA elever i 3. praktik. De sygeplejestuderende uddannes på modul 1, modul 8 samt modul 11/12 og 13. Side 4

5 1.4 Udvikling og forskning Der lægges stor vægt på udvikling og videreuddannelse i FAM. Der er løbende sygeplejersker og SOSU assistenter, som deltager i videreuddannelse. Herunder kan nævnes basismodul i akutsygepleje. I FAM er der ansat 1 udviklingssygeplejerske, som er tovholder og videreudvikler af diverse projekter tilknyttet FAM og den akutte sygepleje. Hendes funktion er blandt andet at udvikle kvaliteten af den kliniske sygepleje, udvikle og ajourføre kliniske retningslinjer og procedurer samt understøtte kompetenceudvikling for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter mhp. kvalitet i forløbene. 2 Præsentation af afsnit FAM er opdelt i flere små enheder. Der er en modtageenhed, hvor patienterne modtages. I modtageenheden er der akutstuer, hvor patienter med ortopædkirurgiske symptomer behandles herunder traume - ligeledes behandles medicinske nødkald på disse stuer. Endvidere er det fasttrack stuer, som er skadedelen, denne er tilknyttet en KBU læge og en behandlersygeplejerske. Triagesygeplejersken har ligeledes en stue hvor hun triagerer patienterne der henvender sig til skadedelen. FAM sengeenhed består af de stuer som behandler og varetager plejen af de patienter der ER taget imod og fx skal klargøres til akut operation, skal have foretaget akutte undersøgelser eller man forventer, at de kan udskrives indenfor 48 timer. De fysiske rammer indeholder således; Et triagerum samt et visitatorrum. Side 5

6 10 modtagestuer heraf 3 akut/traumestuer 3 fasttrack stuer (skadestuer) Til det korte indlæggelsesforløb i FAM sengeafdeling: 22 sengepladser heraf 8 observationssenge. ( Der er løbende lukket og åbnet senge, så det præcise antal kan afvige fra dette) 2.1 Patientgrundlag Patientgrundlaget i FAM er alle akut syge patienter. FAM Svendborg har dog ikke modtagelse af fødende kvinder, endvidere visiteres patienter med gastrointestinel blødning OUH Odense. Medmindre det er en skade af mindre karakter, henvises børn ligeledes til OUH. 2.2 Mål for sygeplejen Endnu ikke beskrevet for FAM. Den overordnede sygeplejestrategi er dog: At tilbyde grundlæggende kompetencegivende uddannelser til mange frem for få med meget uddannelse. (bredde frem for dybde) At kompetencegivende efter,- og videreuddannelser prioriteres frem for kurser og ikke kompetencegivende uddannelser. At uddannelser som understøtter udøvelse af god ledelse, evidensbaseret klinisk praksis, kvalitetsudvikling og forskning prioriteres. Side 6

7 At uddannelser til den akutte sygepleje prioriteres. 2.3 Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder Triage: Triage er et redskab til at sortere og prioritere patienter, således at de patienter med størst behov bliver behandlet først. Triageprincippet er hovedprincippet i i arbejdet på FAM. Ud fra vitalparametre som udgøres af puls, blodtryk, temperatur, saturation, blodglucose, Glascow coma scale, VAS scala og respirationsfrekvens bliver patienten triageret i farve, som indikerer hvor akut patientens tilstand er, og hvor hurtigt patienten bør ses af læge. Sammen med vitalparametrene anvendes kontaktårsagskort. Kontaktårsagskortet er mere beskrivende af de symptomer patienten kommer med, dvs. patienten godt kan, på sine vital parametre, opnå en grøn farve der indikerer, at det ikke haster, at blive tilset af lægen men kontaktårsagskortet som fx tager højde for smerteintensitet (VAS) vil gøre at patienten med høj VAS bliver triagefarve orange, og dermed haster at blive tilset af læge. ABCDE. ABCDE- principperne er et arbejdsredskab såvel som triagen. Der er en systematisk tilgang til kritisk og akut syge patienter. A Airway Fri, i risiko, obstrueret? Skab frie luftveje Stemme, fjern fremmedlegemer/sug Snorken eller stridor Side 7

8 B- Breathing: Hvorledes ses patientens hudfarver samt thorax bevægelser, hvad måles respirationsfrekvensen til og hvor befinder saturationen sig. C ciculation Hvordan ligger blodtrykket og hvorledes er pulsen herunder rytme og frekvens? D- disability Vurdering af glascow coma scale. Observationer af bevægelser, pupiller og blodsukker E- exposure Temperatur Afklæd og undersøge patienten. Udefrakommende faktorer? 2.4 Organisering af sygeplejen I afdelingen anvendes primary nursing. Det vil sige, at den enkelte patient har 1 sygeplejerske tilknyttet, som varetager alle opgaver i forbindelse med plejen af patienten. Denne organisering fungerer i hele afdelingen både i modtageenheden og sengeenheden. Der er desuden i hver enhed knyttet en koordinerende sygeplejerske, hvis ansvar det er at fordele patienterne, holde overblik og pladssituationen på såvel FAM som på resten af sygehuset og få planlagt hvilke patienter, der skal overflyttes, indlægges i FAM eller udskrives. Social og sundhedsassistenterne varetager ikke selvstændige patientforløb, men arbejder sideløbende med sygeplejerskerne i sengeenheden. Side 8

9 2.5 Afsnittets personale og samarbejdspartnere I FAM er der ansat ca. 70 sygeplejersker med forskellige erfaringsgrundlag. Fælles for alle er at de brænder for den akutte sygepleje. FAM er en afdelingen hvor videreuddannelse er i højsæde. Afdelingen har: - Afdelingssygeplejerske med diplomuddannelse i ledelse. - Afdelingssygeplejerske med master i offentlig ledelse. - Behandlersygeplejersker - Sygeplejersker med basismodul i akutsygepleje - Klinisk sygeplejespecialist med i gangværende masteruddannelse - Alle sygeplejersker har gennemgået FAM intro kursus - Hygiejnekoordinator - Praktikvejledere - Klinisk vejleder, i gang med diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk undervisning. - International vejleder - Sygeplejersker med kontinuerligt traume team træning - Tillidsrepræsentant Vi har i FAM mange tværfaglige og monofaglige samarbejdspartnere. De monofaglige samarbejdspartnere retter sig mod sygeplejerskerne på resten af sygehuset samt sygeplejerskerne ansat i primærsektoren. Side 9

10 Tværfaglige samarbejdspartnere kan dreje sig om: Lægerne: Der er 3 læger fast tilknyttet FAM som sørger for at modtage patienterne samt opretholde flowet. Alt efter hvilket speciale patienterne tilhører vil stuegangen bliver udført i FAM af relevante speciallæge. Sekretærerne: der varetager skrivning af journaler samt anden administration ved undersøgelser, tidsbestilling, henvisninger, breve til patienter mv. Bioanalytikere: har deres eget rum i afdelingen og der er 2 fast tilknyttet i FAM. De tager blodprøver, venyler og EKG. FALCK: indbringer patienterne fra eget hjem, egen læge eller hvor de har modtaget alarmopkaldet fra. Der er en stor faglig sparring mellem sygeplejerskerne og FALCK i overlevering af patienterne. Ergo og fysioterapeuter: har deres daglige gang i FAM hvor de træner med patienterne, vurderer ADL samt laver genoptræningsplaner. Der vil kunne nævnes flere samarbejdspartnere. 2.6 Et typisk patientforløb i afsnittet Se bilag 1. Den gode akutte sygepleje. 3.0 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet De studerende vil være tilknyttet enten modtageenheden eller sengeenheden og den kliniske vejleder vil veksle mellem at være begge steder. SSA eleverne vil være tilknyttet sengeenheden. Side 10

11 Den kliniske vejleder og/eller praktikvejlederne vil stå for refleksionsseancer, der tilstræbes at dette med et minimum bliver hver 2 uge. 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø Vi er en afdeling der: Anerkender at varetagelsen af vejlederfunktionen for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter er en faglig udfordring, som vi med engagement og interesse påtager os. Har tæt samarbejde mellem vejledere, ledere og uddannelsesansvarlig om uddannelsesopgaven. Har et fagligt funderet praksisfællesskab hvor alle bidrager med input og viden i læringssituationer med studerende og elever. Hvor tværfaglighed er en stor del af hverdagen. Har udarbejdet rammer og vilkår for henholdsvis kliniske vejledere og praktikvejledere. Har løbende undervisningstilbud for såvel fast personale som for elever/studerende. Forsøger at støtte op om læringsredskaber såsom refleksion, logbog, praksisbeskrivelse, mind map, studiebesøg, PBL, sygeplejeprocessen og portefolio. Vejlederne: Vi introducerer den studerende /eleven til afdelingen, hvilke læringsmuligheder og rammer der findes for læring. Introduktionen er i nogle tilfælde varetaget af en elev eller studerende som er godt i gang med sin egen praktik i afdelingen. Side 11

12 Det er vores opgave at støtte den studerende/ eleven i at indgå i det sociale praksisfællesskab med kollegaer samt andre elever og studerende. Vi er engagerede og gennem åben dialog og i samarbejde med den studerende/eleven sikrer kontinuitet og kvalitet i læringsforløbet. Har fokus på før under og efter vejledning. Plads til refleksion og fordybelse: Sker ved at deltage i patientforløbene Sker gennem dialog og refleksioner med vejleder, praksisfællesskab og tværfaglige samarbejdspartnere, studerende og elever. Accepteres som en forudsætning for læring. Vi har studierum tilgængelig som kan anvendes efter aftale med vejleder. Arbejdstidsplanlægning for studerende og elever: Foregår i samarbejdet mellem vejlederen og den studerende/eleven. Og i overensstemmelse med gældende overenskomst (SSA-elever), og de generelle bestemmelser for den sygeplejestuderende. Vagtplanen bør, om muligt, planlægges til at læringsudbyttet bliver størst muligt. Vejlederen kan have vagter aften/nat samt weekend og der er en forventning om, at eleven/ den studerende planlægger tilstedeværelsen i afdelingen så vidt muligt i tråd med vejlederens vagtplan. Side 12

13 Eleven og den studerende indgår ikke i normeringen i afdelingen, men er del af praksisfællesskabet, hvor alle har ansvar for både den patientrelaterede sygepleje og den mere praktiske del i afdelingen. Praktiske informationer: Hvis du ikke allerede har bestået det obligatoriske brandkursus, skal du tilmelde dig på Vedr. parkering kan du få ID kort der giver adgang til P-huset. Henvendelse skal ske til ledende sekretær Hanne Skovsende, som har kontor på FAM ledelsesgang. Nøgle til omklædningsrum bestilles via Hanne Skovsende og ligger klar i starten af din praktik. Uniformerne findes i afdelingen. Til slut i din praktik skal du evaluere praktikforløbet. SSA-elever vil få tilsendt evalueringsskemaet elektronisk og sygeplejestuderende skal hente skemaet på og aflevere dette til den kliniske vejleder. Link til læringssyn OUH Svendborg: OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Intranet // Materiale til kliniske vejledere 5 Studierammer i afdelingen/afsnittet 5.1 Studietilbud Der vil være rig mulighed for at sparre med andre studerende og elever i afdelingen. Der vil være gode muligheder for at deltage i diverse undersøgelser, se operationer, observere på traumestuen samt have studiebesøg hos relevante afdelinger på sygehuset. Side 13

14 5.2 Anbefalet litteratur i forhold til det enkelte modul For sygeplejestuderende kan denne indhentes via fronter eller den kliniske vejleder. 5.3 Studieforløb / -ophold Sygeplejestuderende på modul 8 vil være i afdelingen uger samt studerende på modul 11/12 vil være i afdelingen ca 20 uger. Arbejdsugen vil være på 4 dage ugentligt plus 1 studiedag som optimalt planlægges efter vejlederens fridage. Indenfor de første 2 uger vil den studerende blive introduceret til afdelingens arbejdsopgaver og rutiner, indbefattet brugen af cosmic og andre IT systemer. I den første uge vil den studerende og den kliniske vejleder opstarte arbejdet med den individuelle studieplan. Eksamenerne vil blive planlagt i de sidste 2 uger af modulet. SSA elverne er i deres 3. og afsluttende praktik i FAM i en 12 ugers sammenhængende periode. I perioden vil der løbende evalueres med praktikvejlederen samt blive udarbejdet læringsark ud fra de 6 læringsaktiviteter og herigennem opnå uddannelsesmålene. 5.4 Vagter Vagterne vil for den sygeplejestuderende primært være fra 7-15, men der kan forekomme enkelte aftenvagter eller weekendvagter. SSA eleverne følger deres vejleders vagtplan dvs. der vil være aftenvagter og weekendarbejde hver 2. weekend. 5.5 Litteratur i afsnit/ afd. Der forefindes en del sygeplejefagligt litteratur som er tilgængeligt i FAM. Bøgerne er samlet i et samtalerum og kan lånes med hjem i begrænset omfang. Side 14

15 5.6 Vejledning Vejledning af den sygeplejestuderende tilpasses individuelle behov. Dette aftales i den første uge under udarbejdelse af den individuelle studieplan. Dog tilstræbes der ugentlig refleksion med vejleder. Der vil være mulighed for før-, under og eftervejledning i det daglige virke samt refleksion efter problembaserede læringsprincipper i gruppe med andre uddannelsessøgende. 5.7 Klinisk undervisning Den studerende vil via vejlederne løbende blive undervist og vejledt i afdelingens typiske sygdomme, medicin, pleje og behandlingstilbud samt FAM s arbejdsopgaver og rutiner svarende til den studerende/elevens kompetencer. 6 Studiemetoder i afdelingen/afsnittet I FAM vil metoder som situeret læring, refleksion, vejledning, sygeplejeprocessen, problembaseret læring bruges. Læringsredskaber såsom porte folio, mindmaps, dagbog evt. læringskontrakter mm. kan anvendes. En stor del af læringsmetoderne i FAM består af bedside undervisning. 7 Andet relevant uddannelsesmateriale i afdelingen/afsnittet Der findes mange patientpjecer i afdelingen, der kan have interesse for den uddannelsessøgende. Der findes mapper med relevante artikler om sygdomme og behandling. Infonettet vil med fordel kunne inddrages. Relevante hjemmesider. UCL s hjemmeside. Uddannelsesafdelingens hjemmeside. Side 15

16 SOSU-FYNs hjemmeside. Fronter for sygeplejestuderende. Side 16

17 Bilag 1. Den gode akutte sygepleje OUH FAM Svendborg Indledning Fælles Akut Modtagelse (FAM) er et højflowsafsnit, hvor visionen er: FAM til gavn for patienter og pårørende døgnet rundt til glæde og motivation for alle medarbejder Vi arbejder tværfagligt for god kvalitet i udredning, diagnose, pleje og behandling samt en professionel stillingtagen til hjemsendelse eller overflytning af patient, familie og pårørende(region Syddanmark 2009). Forskning dokumenterer, at patientinddragelse øger patientens compliance, deres tilfredshed med behandlingen og giver bedre behandlingsresultater. Fælles beslutningstagning, er betegnelsen for en behandlingsbeslutningsmodel som foreskriver, hvordan beslutninger bør træffes (Sundhedsstyrelsen 2008). Gennem en forventningsafstemning en dialog mellem behandler og patient, familie og pårørende udveksles viden og information, som er de vigtigste forudsætninger for, at den fælles beslutningstagning kan finde sted. Afstemte forventninger, den kliniske situation og valg af behandling, er faktorer som i samspillet mellem behandler og patient, familie og pårørende skaber muligheder såvel som barrierer for den fælles beslutningstagning. Refleksion over de sygeplejefaglige kernekompetencer Janice Morse(JM) er amerikansk sygeplejeforsker og professor ved Universitetet i Alberta, Canada. JM har forsket i lidelser og velfærdsstrategier omkring den akutte patient. Sygeplejeteorien bygger på undersøgelser af skadestuesygeplejersker og deres tilgang og kommunikation med akutte patienter. JM siger, at god sygepleje ikke Side 17

18 udelukkende kan bygge på omsorg, men mere på det, hun kalder comfort velvære. At skabe velvære sammen med patienten, er selve målet for sygeplejen. Omsorgen kan være en del af, at skabe velvære, men omsorgen kan ikke stå alene (Morse 2000). JM har i teorien om velværestrategier defineret kommunikationen som redskabet til at skabe velvære. At skabe velvære for patienten begynder ifølge Morse med, at sygeplejersken skal opdage, at patienten har et uopfyldt behov. Patienterne kan udtrykke sig verbalt ved direkte at fortælle det til sygeplejersken eller non-verbalt ved at komme med klagende lyde eller lignende. Nogle patienter udtrykker sig gennem kropssprog, de kan for eksempel være rastløse og urolige(morse 2000). Case: En patientgiver udtryk for mistrivsel ved verbalt giver udtryk for klager, men også ansigtsudtryk, åndedræt, og/eller stillingsskifte, kan signalerer til sygeplejersken at patienten mangler velvære. JM beskriver, hvordan patientens signaler opfattes af sygeplejersken, som herefter skaber en proces af evaluering og intervention af velværestrategier. Sygeplejersken evaluerer kontinuerligt på sine tiltag, i forhold til at skabe velvære for patienten (ibid). Sygeplejerskens vurdering bygger på intuition, som udspringer af erfaring, indsigt og fornemmelse. Morse beskriver, hvordan ekspertsygeplejersken, læser pt. ved, at vurdere situationens og patientens signaler. Ekspertsygeplejersken er alsidig og hvis en velværestrategi ikke opfylder patientens behov, anvender sygeplejersken en anden velværestrategi. Direkte comfortstrategier indebærer at sefylyt se, føle, lytte, tale og holde øjenkontakt med patienten. Med den direkte comfortstrategi hjælpes patienten til for eksempel at udholde anlæggelse af en intravenøs adgang eller en undersøgelse. Den indirekte comfortstrategi anvender sygeplejersken også når der skabe ro, mørke og stilhed med henblik på at mindske stress og udtrætning af patienten. Morse opererer med otte forskellige velfærdsstrategier, som sygeplejersken kan anvende afhængigt af konteksten, patientens tilstand og behov. Side 18

19 1. Keeping things cool Sygeplejersken sørger for at der er en afslappet atmosfære omkring patienten ved, at lade som om det er en kendt hverdagsagtig situation for hende. Sygeplejersken arbejder professionelt og skjuler sin uro for patienten, for ikke at øge patientens uro. Sygeplejersken bevæger sig roligt omkring patienten, og taler i almindelig rolig stemmeleje. Der kan anvendes humor for at afdramatiserer en situation. 2. Clicking throught the assesment Sygeplejersken må hurtigt triagerer - vurderer patienten og udfører de relevante instrumentelle handlinger. Patienten oplever at sygeplejersken er kompetent, og bliver tryg og rolig. Sygeplejersken taler med patienten omkring symptomer, og inddrager i en forventningsafstemning. Sygeplejersken anvender sefylyt ved instrumentelle handlinger. 3. Watching over, monotorering, and observing the patient Den akutte patient overvåges og monitoreres hyppigt. Sygeplejersken er ofte på stuen eller i nærheden af patienten, og det skaber tryghed og velvære. Der er fokus på den fysiske indretning af patientstuen, så patienten hele tiden kan se sygeplejersken og gøre målene. Derved føler patienten sig i gode hænder. 4. Helping patients retain/regain control and providing care within the patients own comfort level. Sygeplejersken anvender sefylyt og taler skræddersyet med den enkelte patient ud fra aktuelle behov. Er patienten bange, kan kombinationen af berøring og tale være det, der beroliger patienten. Omvendt kan en aggressiv, og opskræmt patient reagere modsat på berøring og mere have brug for, at sygeplejersken lytter og taler anerkendende. Side 19

20 5. Talking them through it Sygeplejersken anvender rytmiske korte sætninger, der hjælper patienten igennem den smerte eller angstfyldte oplevelse. Kombinationen af en fast hånd at holde i, og en rolig tale oplever mange patienter som at bliver hjulpet igennem.. 6. Reaching the person in the body Sygeplejersken taler til patienten selv om vedkommende er bevidstløs, idet hørelsen er den sidste sans en bevidstløs mister. 7. Keeping the doctors on track Sygeplejersken skaber indirekte velvære hos patienten ved, at have styr på patientforløbet. Sygeplejersken gør lægen opmærksom på væsentlige observationer og/eller behov, som patienten frembyder. 8. Bringing in and supporting the family Sygeplejersken må yde omsorg for familien og de pårørende, samt informere og tage sig af dem. Soignering af patienten så patienten ser præsentabel ud, samt beroliger patienten, familie og pårørende (Morse 1992). Den gode sygepleje i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient og pårørende Den gode akutte sygepleje i forbindelse med modtagelse af patient, familie og evt. pårørende er fremstillet skematisk, hvilket betyder at rækkefølgen i klinisk praksis selvfølgelig kan være anderledes. Side 20

21 Opgave Instrumentel sygepleje Ekspressiv sygepleje Patienten ankommer Koordinerende sygeplejerske fordeler patienterne Koordinerende sygeplejerske tildeler patienten en akutpakke Modtagelse af patient, familie og evt. pårørende Sygeplejersken henter skadekort og ID bånd hos koordinerende Patientidentifikation Hjælper evt. patienten i seng/på leje. Er patienten indforstået, kan pårørende tage plads på stuen. Sige velkommen og præsenterer sig med navn og titel. Informerer patienten om, at man taler med Falck om forløbet. Øvrig modtagelse Monitorering af patienten Triage og ud fra vitalparameterskemaet og kontaktårsagskort Dokumentation: 1. I COSMIC under fanebladet triage skrives værdier, triagefarve og der vælges kontaktårsag og akutpakke(stp). 2. I Cetrea aktiverer koordinerende sygeplejerske aktuelle faneblade så de er blå, og grønne når de er færdige. 3. Anywhere anvendes af modtagende sygeplejerske Indhenter navn og telefon nummer på pårørende. Måler højde og vægt (vejet patienten, Samtidig med triage er sygeplejersken i det omfang det er muligt, i dialog med patienten og evt. de pårørende, omkring baggrunden for henvendelsen og patientens forventninger til behandling og pleje. Informerer patienten og de pårørende om planen og evt. tidsperspektiv med forbehold Skriftlig og mundtlig kommunikation gives i det omfang der er behov for Side 21

22 patienten oplyser selv eller sygeplejersken har skønnet). Efter aftale med lægen anlægges evt. PVK med dato på Mefix. Opsætter evt. infusionsvæske med etikette med navn og cpr. nr. samt dato klokkeslæt og initialer. Starter væskeskema. Temperaturmåling er altid rektalt, når det er muligt. Måles temperaturen andetsteds dokumenteres der årsagen i cosmic. Kan patienten ikke selv måle en rektal temperatur tilbydes hjælp. Patienten instrueres i urinundersøgelsen. Blodprøver svarende til aktuelle akutpakke eller efter ordniation. Tilbyder hjælp til omklædning. Tilbyder drikke og evt. sandwich. Obs nogle patienter er fastende ind til de er afklaret. Dokumentation i COSMIC under følgende nøgleord: Start indlæggelsessamtalen op information omkring patienten ikke handlinger. Udfyld samtidig ernæringsscreening og tryksårsscreening Kommunikation og inddragelse af patient og pårørende afstemmes i forholdt til den individuelle patient og pårørende. Eksempler på spørgsmål der kan stilles: Spørge ind til deres livsverden(det private liv) Ved at informere og kommunikere om de ting der bliver gjort Ved at samarbejde med patient og pårørende Ved at fortælle hvad der sker og hvornår det forventes at det sker Ved at tale med og ikke til Ved at være nærværende Ved at skønne i situationen Ved at inddrage patient og pårørendes erfaringer Sikre sig at patient og pårørende ved, hvornår de kan ringe i klokkesnoren Lov ikke mere end der kan holdes (bristede forventninger giver et dårligt indtryk). Plejedata: alle observationer og handlinger som igangsættes hos patienten Sikre patienten ligger godt, har klokkesnor og ved, hvad planen er. Sikre sig en ordination for monitoreringsniveau. Side 22

23 Når patienten flyttes i FAM sengeenheden Melder patienten til koordinerende sygeplejerske i sengeenheden Koordinerende sygeplejerske oplyser navn på modtagende sygeplejerske og nummer på stue Modtagende sygeplejerske giver rapport til sygeplejersken i sengeenheden, som udfylder meldeseddel Når patienten er flyttet fra modtagestuen klargøres denne til næste patient Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen informeres om at patienten er flyttet til FAM sengeenheden og flytter patienten på Cetrea Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Patient og evt. familie og pårørende informeres om flytning til FAM sengeenhed og videre plan for behandling og pleje. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende hjem. Obs! Patienten flyttes som udgangspunkt når primærjournalen er skrevet og planen lagt, incl. Godkendelse af prøvesvar. I travle situationer kan dette fraviges efter aftale med ansvarlig læge/flowmaster Når patienten flyttes til afdelingen Modtagende sygeplejerske melder patienten til en sygeplejerske i det modtagende afsnit Overflytning tjekliste udfyldes Sikre ordinationerne er udført Sikre medicinen er afstemt Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen/sengeenheden informeres om overflytningen og sikrer at patienten udskrives/indlægges af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Patient og evt. familie og pårørende informeres om flytning til aktuelt sengeafsnit og videre plan for behandling og pleje. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende Side 23

24 Når patienten skal til operation tidstro Klargøring af patient til operation efter gældende instruks: Klargøring af patienter til operation (lommekort): Forberedelse af patient til operation Hårfjernelse ved organkirurgisk patient Behandling af urinretention med RIK og SIK Samarbejdsaftale omkring stomi markering Kirurgisk tjekliste hjem. Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende hjem. Når patienten sendes hjem igen Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen eller sengeenheden informeres om overflytningen, og kontaktsygeplejersken sikre at patienten udskrives/indlægges af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea tidstro Udfyldelse af tjekliste ved udskrivelse. Ved kontakt til hjemmeplejen udfyldes plejeforløbsplan > 48 og/eller udskrivningsrapport < 48 timer. Skadestuekorrspondance med evt. efterfølgende opringning. Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen eller sengeenheden informeres om udskrivelsen, og kontaktsygeplejersken sikre at patienten udskrives af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea tidstro Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten hjem. Side 24

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Første rejsebrev fra Finland Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Periode fra den 27/1 2014 til den 21/4 2014 1 Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling til Finland

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere