Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg"

Transkript

1 Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

2 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen Organisatorisk Sygeplejefagligt Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen Udvikling og forskning 5 2 Præsentation af afsnit Patientgrundlag Mål for sygeplejen Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder Organisering af sygeplejen Afsnittets personale og samarbejdspartnere Et typisk patientforløb i afsnittet 10 3 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet 10 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø 11 5 Studierammer i afdelingen/afsnittet Studietilbud Anbefalet litteratur i forhold til det enkelte modul Studieforløb / -ophold Vagter Litteratur i afsnit/ afd Vejledning Klinisk undervisning 15 6 Studiemetoder i afdelingen/afsnittet 15 7 Andet relevant uddannelsesmateriale i afdelingen/afsnittet 15

3 1 Præsentation af afdelingen FAM OUH Svendborg er en selvstændig Fælles Akut Modtagelse, der startede d.1/ Akutberedskabet har det overordnede mål, at sikre akutte patienter samme høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset, om patienten indlægges dag, aften, nat eller weekend. For at styrke akutberedskabet som modtager den akutte syge eller tilskadekomne patient, er det afgørende, at patienten mødes af en bred vifte af specialiserede kompetencer i forbindelse med ankomsten i FAM. FAM har et stort flow af patienter hvor der modtages ca. 100 patienter i døgnet og afdelingen forventer at modtage ca patienter om året hvoraf de er skadestue patienter og ca patienter indlægges i FAM sengeafsnit. 1.1 Organisatorisk I Oktober 2014 skete der reorganisering af ledelsesgruppen på FAM, dvs. fra at have 1 afdelingssygeplejerske og 1 teamleder, er der ansat 2 afdelingssygeplejersker og teamlederfunktionen er nedlagt. Afdelingssygeplejerskerne deles om det personalemæssige ledelses ansvar ud fra de forskellige ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer, de bidrager med. Desuden har FAM fast tilknyttede FAM- læger, så patienten kan behandles eller modtages ved en speciallæge (i medicin, organkirurgi, ortopædkirurgi, og anæstesiologi) eller under supervision af speciellæge hele døgnet. Desuden indeholder personalegruppen; sekretærer, bioanalytikere, radiografer og portører, som er tilknyttet FAM hele døgnet. Side 3

4 FAM har stor fokus på at opretholde et højt flow og fleksible arbejdsgange. For at opnå dette ønsker afdelingen at undersøgelserne og behandlingen skal foregå patientnært, derfor foregår f.eks. røntgenbilleder, blodprøvetagning og andre diagnostiske undersøgelser i FAM. Link: FAM, SV - Organisationsdiagram OUH FAM Svendborg, ver Sygeplejefagligt Af plejepersonale er der ansat følgende: triage-, flowmaster-, behandler-, og basissygeplejersker samt SOSU assistenter. Herudover er der repræsenteret en hygiejnesygeplejerske og en klinisk sygeplejespecialist, 1 klinisk vejledere og 2 praktikvejledere. FAM er omdrejningspunkt for de fleste af sygehusets akutte patienter og har en bred vifte af forskellige tværfaglige samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes primærsektoren, FALCK, lægeambulance, specialafdelinger og ambulatorier i huset, fysio-, og ergoterapeuter, diætister m.fl. Som sygeplejerske vil du dermed være i berøring med en stor gruppe patienter med forskellige symptomer og diagnoser, og det tværfaglige samarbejde vil spænde bredt. 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen Afdelingen har ansat 2 praktikvejledere for SSA elever, 1 vejleder for internationale sygeplejestuderende samt 1 klinisk vejleder for sygeplejestuderende. Gennem Europe Nursing er der hvert år studerende fra fx Island. Afdelingen uddanner SSA elever i 3. praktik. De sygeplejestuderende uddannes på modul 1, modul 8 samt modul 11/12 og 13. Side 4

5 1.4 Udvikling og forskning Der lægges stor vægt på udvikling og videreuddannelse i FAM. Der er løbende sygeplejersker og SOSU assistenter, som deltager i videreuddannelse. Herunder kan nævnes basismodul i akutsygepleje. I FAM er der ansat 1 udviklingssygeplejerske, som er tovholder og videreudvikler af diverse projekter tilknyttet FAM og den akutte sygepleje. Hendes funktion er blandt andet at udvikle kvaliteten af den kliniske sygepleje, udvikle og ajourføre kliniske retningslinjer og procedurer samt understøtte kompetenceudvikling for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter mhp. kvalitet i forløbene. 2 Præsentation af afsnit FAM er opdelt i flere små enheder. Der er en modtageenhed, hvor patienterne modtages. I modtageenheden er der akutstuer, hvor patienter med ortopædkirurgiske symptomer behandles herunder traume - ligeledes behandles medicinske nødkald på disse stuer. Endvidere er det fasttrack stuer, som er skadedelen, denne er tilknyttet en KBU læge og en behandlersygeplejerske. Triagesygeplejersken har ligeledes en stue hvor hun triagerer patienterne der henvender sig til skadedelen. FAM sengeenhed består af de stuer som behandler og varetager plejen af de patienter der ER taget imod og fx skal klargøres til akut operation, skal have foretaget akutte undersøgelser eller man forventer, at de kan udskrives indenfor 48 timer. De fysiske rammer indeholder således; Et triagerum samt et visitatorrum. Side 5

6 10 modtagestuer heraf 3 akut/traumestuer 3 fasttrack stuer (skadestuer) Til det korte indlæggelsesforløb i FAM sengeafdeling: 22 sengepladser heraf 8 observationssenge. ( Der er løbende lukket og åbnet senge, så det præcise antal kan afvige fra dette) 2.1 Patientgrundlag Patientgrundlaget i FAM er alle akut syge patienter. FAM Svendborg har dog ikke modtagelse af fødende kvinder, endvidere visiteres patienter med gastrointestinel blødning OUH Odense. Medmindre det er en skade af mindre karakter, henvises børn ligeledes til OUH. 2.2 Mål for sygeplejen Endnu ikke beskrevet for FAM. Den overordnede sygeplejestrategi er dog: At tilbyde grundlæggende kompetencegivende uddannelser til mange frem for få med meget uddannelse. (bredde frem for dybde) At kompetencegivende efter,- og videreuddannelser prioriteres frem for kurser og ikke kompetencegivende uddannelser. At uddannelser som understøtter udøvelse af god ledelse, evidensbaseret klinisk praksis, kvalitetsudvikling og forskning prioriteres. Side 6

7 At uddannelser til den akutte sygepleje prioriteres. 2.3 Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder Triage: Triage er et redskab til at sortere og prioritere patienter, således at de patienter med størst behov bliver behandlet først. Triageprincippet er hovedprincippet i i arbejdet på FAM. Ud fra vitalparametre som udgøres af puls, blodtryk, temperatur, saturation, blodglucose, Glascow coma scale, VAS scala og respirationsfrekvens bliver patienten triageret i farve, som indikerer hvor akut patientens tilstand er, og hvor hurtigt patienten bør ses af læge. Sammen med vitalparametrene anvendes kontaktårsagskort. Kontaktårsagskortet er mere beskrivende af de symptomer patienten kommer med, dvs. patienten godt kan, på sine vital parametre, opnå en grøn farve der indikerer, at det ikke haster, at blive tilset af lægen men kontaktårsagskortet som fx tager højde for smerteintensitet (VAS) vil gøre at patienten med høj VAS bliver triagefarve orange, og dermed haster at blive tilset af læge. ABCDE. ABCDE- principperne er et arbejdsredskab såvel som triagen. Der er en systematisk tilgang til kritisk og akut syge patienter. A Airway Fri, i risiko, obstrueret? Skab frie luftveje Stemme, fjern fremmedlegemer/sug Snorken eller stridor Side 7

8 B- Breathing: Hvorledes ses patientens hudfarver samt thorax bevægelser, hvad måles respirationsfrekvensen til og hvor befinder saturationen sig. C ciculation Hvordan ligger blodtrykket og hvorledes er pulsen herunder rytme og frekvens? D- disability Vurdering af glascow coma scale. Observationer af bevægelser, pupiller og blodsukker E- exposure Temperatur Afklæd og undersøge patienten. Udefrakommende faktorer? 2.4 Organisering af sygeplejen I afdelingen anvendes primary nursing. Det vil sige, at den enkelte patient har 1 sygeplejerske tilknyttet, som varetager alle opgaver i forbindelse med plejen af patienten. Denne organisering fungerer i hele afdelingen både i modtageenheden og sengeenheden. Der er desuden i hver enhed knyttet en koordinerende sygeplejerske, hvis ansvar det er at fordele patienterne, holde overblik og pladssituationen på såvel FAM som på resten af sygehuset og få planlagt hvilke patienter, der skal overflyttes, indlægges i FAM eller udskrives. Social og sundhedsassistenterne varetager ikke selvstændige patientforløb, men arbejder sideløbende med sygeplejerskerne i sengeenheden. Side 8

9 2.5 Afsnittets personale og samarbejdspartnere I FAM er der ansat ca. 70 sygeplejersker med forskellige erfaringsgrundlag. Fælles for alle er at de brænder for den akutte sygepleje. FAM er en afdelingen hvor videreuddannelse er i højsæde. Afdelingen har: - Afdelingssygeplejerske med diplomuddannelse i ledelse. - Afdelingssygeplejerske med master i offentlig ledelse. - Behandlersygeplejersker - Sygeplejersker med basismodul i akutsygepleje - Klinisk sygeplejespecialist med i gangværende masteruddannelse - Alle sygeplejersker har gennemgået FAM intro kursus - Hygiejnekoordinator - Praktikvejledere - Klinisk vejleder, i gang med diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk undervisning. - International vejleder - Sygeplejersker med kontinuerligt traume team træning - Tillidsrepræsentant Vi har i FAM mange tværfaglige og monofaglige samarbejdspartnere. De monofaglige samarbejdspartnere retter sig mod sygeplejerskerne på resten af sygehuset samt sygeplejerskerne ansat i primærsektoren. Side 9

10 Tværfaglige samarbejdspartnere kan dreje sig om: Lægerne: Der er 3 læger fast tilknyttet FAM som sørger for at modtage patienterne samt opretholde flowet. Alt efter hvilket speciale patienterne tilhører vil stuegangen bliver udført i FAM af relevante speciallæge. Sekretærerne: der varetager skrivning af journaler samt anden administration ved undersøgelser, tidsbestilling, henvisninger, breve til patienter mv. Bioanalytikere: har deres eget rum i afdelingen og der er 2 fast tilknyttet i FAM. De tager blodprøver, venyler og EKG. FALCK: indbringer patienterne fra eget hjem, egen læge eller hvor de har modtaget alarmopkaldet fra. Der er en stor faglig sparring mellem sygeplejerskerne og FALCK i overlevering af patienterne. Ergo og fysioterapeuter: har deres daglige gang i FAM hvor de træner med patienterne, vurderer ADL samt laver genoptræningsplaner. Der vil kunne nævnes flere samarbejdspartnere. 2.6 Et typisk patientforløb i afsnittet Se bilag 1. Den gode akutte sygepleje. 3.0 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet De studerende vil være tilknyttet enten modtageenheden eller sengeenheden og den kliniske vejleder vil veksle mellem at være begge steder. SSA eleverne vil være tilknyttet sengeenheden. Side 10

11 Den kliniske vejleder og/eller praktikvejlederne vil stå for refleksionsseancer, der tilstræbes at dette med et minimum bliver hver 2 uge. 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø Vi er en afdeling der: Anerkender at varetagelsen af vejlederfunktionen for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter er en faglig udfordring, som vi med engagement og interesse påtager os. Har tæt samarbejde mellem vejledere, ledere og uddannelsesansvarlig om uddannelsesopgaven. Har et fagligt funderet praksisfællesskab hvor alle bidrager med input og viden i læringssituationer med studerende og elever. Hvor tværfaglighed er en stor del af hverdagen. Har udarbejdet rammer og vilkår for henholdsvis kliniske vejledere og praktikvejledere. Har løbende undervisningstilbud for såvel fast personale som for elever/studerende. Forsøger at støtte op om læringsredskaber såsom refleksion, logbog, praksisbeskrivelse, mind map, studiebesøg, PBL, sygeplejeprocessen og portefolio. Vejlederne: Vi introducerer den studerende /eleven til afdelingen, hvilke læringsmuligheder og rammer der findes for læring. Introduktionen er i nogle tilfælde varetaget af en elev eller studerende som er godt i gang med sin egen praktik i afdelingen. Side 11

12 Det er vores opgave at støtte den studerende/ eleven i at indgå i det sociale praksisfællesskab med kollegaer samt andre elever og studerende. Vi er engagerede og gennem åben dialog og i samarbejde med den studerende/eleven sikrer kontinuitet og kvalitet i læringsforløbet. Har fokus på før under og efter vejledning. Plads til refleksion og fordybelse: Sker ved at deltage i patientforløbene Sker gennem dialog og refleksioner med vejleder, praksisfællesskab og tværfaglige samarbejdspartnere, studerende og elever. Accepteres som en forudsætning for læring. Vi har studierum tilgængelig som kan anvendes efter aftale med vejleder. Arbejdstidsplanlægning for studerende og elever: Foregår i samarbejdet mellem vejlederen og den studerende/eleven. Og i overensstemmelse med gældende overenskomst (SSA-elever), og de generelle bestemmelser for den sygeplejestuderende. Vagtplanen bør, om muligt, planlægges til at læringsudbyttet bliver størst muligt. Vejlederen kan have vagter aften/nat samt weekend og der er en forventning om, at eleven/ den studerende planlægger tilstedeværelsen i afdelingen så vidt muligt i tråd med vejlederens vagtplan. Side 12

13 Eleven og den studerende indgår ikke i normeringen i afdelingen, men er del af praksisfællesskabet, hvor alle har ansvar for både den patientrelaterede sygepleje og den mere praktiske del i afdelingen. Praktiske informationer: Hvis du ikke allerede har bestået det obligatoriske brandkursus, skal du tilmelde dig på Vedr. parkering kan du få ID kort der giver adgang til P-huset. Henvendelse skal ske til ledende sekretær Hanne Skovsende, som har kontor på FAM ledelsesgang. Nøgle til omklædningsrum bestilles via Hanne Skovsende og ligger klar i starten af din praktik. Uniformerne findes i afdelingen. Til slut i din praktik skal du evaluere praktikforløbet. SSA-elever vil få tilsendt evalueringsskemaet elektronisk og sygeplejestuderende skal hente skemaet på og aflevere dette til den kliniske vejleder. Link til læringssyn OUH Svendborg: OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Intranet // Materiale til kliniske vejledere 5 Studierammer i afdelingen/afsnittet 5.1 Studietilbud Der vil være rig mulighed for at sparre med andre studerende og elever i afdelingen. Der vil være gode muligheder for at deltage i diverse undersøgelser, se operationer, observere på traumestuen samt have studiebesøg hos relevante afdelinger på sygehuset. Side 13

14 5.2 Anbefalet litteratur i forhold til det enkelte modul For sygeplejestuderende kan denne indhentes via fronter eller den kliniske vejleder. 5.3 Studieforløb / -ophold Sygeplejestuderende på modul 8 vil være i afdelingen uger samt studerende på modul 11/12 vil være i afdelingen ca 20 uger. Arbejdsugen vil være på 4 dage ugentligt plus 1 studiedag som optimalt planlægges efter vejlederens fridage. Indenfor de første 2 uger vil den studerende blive introduceret til afdelingens arbejdsopgaver og rutiner, indbefattet brugen af cosmic og andre IT systemer. I den første uge vil den studerende og den kliniske vejleder opstarte arbejdet med den individuelle studieplan. Eksamenerne vil blive planlagt i de sidste 2 uger af modulet. SSA elverne er i deres 3. og afsluttende praktik i FAM i en 12 ugers sammenhængende periode. I perioden vil der løbende evalueres med praktikvejlederen samt blive udarbejdet læringsark ud fra de 6 læringsaktiviteter og herigennem opnå uddannelsesmålene. 5.4 Vagter Vagterne vil for den sygeplejestuderende primært være fra 7-15, men der kan forekomme enkelte aftenvagter eller weekendvagter. SSA eleverne følger deres vejleders vagtplan dvs. der vil være aftenvagter og weekendarbejde hver 2. weekend. 5.5 Litteratur i afsnit/ afd. Der forefindes en del sygeplejefagligt litteratur som er tilgængeligt i FAM. Bøgerne er samlet i et samtalerum og kan lånes med hjem i begrænset omfang. Side 14

15 5.6 Vejledning Vejledning af den sygeplejestuderende tilpasses individuelle behov. Dette aftales i den første uge under udarbejdelse af den individuelle studieplan. Dog tilstræbes der ugentlig refleksion med vejleder. Der vil være mulighed for før-, under og eftervejledning i det daglige virke samt refleksion efter problembaserede læringsprincipper i gruppe med andre uddannelsessøgende. 5.7 Klinisk undervisning Den studerende vil via vejlederne løbende blive undervist og vejledt i afdelingens typiske sygdomme, medicin, pleje og behandlingstilbud samt FAM s arbejdsopgaver og rutiner svarende til den studerende/elevens kompetencer. 6 Studiemetoder i afdelingen/afsnittet I FAM vil metoder som situeret læring, refleksion, vejledning, sygeplejeprocessen, problembaseret læring bruges. Læringsredskaber såsom porte folio, mindmaps, dagbog evt. læringskontrakter mm. kan anvendes. En stor del af læringsmetoderne i FAM består af bedside undervisning. 7 Andet relevant uddannelsesmateriale i afdelingen/afsnittet Der findes mange patientpjecer i afdelingen, der kan have interesse for den uddannelsessøgende. Der findes mapper med relevante artikler om sygdomme og behandling. Infonettet vil med fordel kunne inddrages. Relevante hjemmesider. UCL s hjemmeside. Uddannelsesafdelingens hjemmeside. Side 15

16 SOSU-FYNs hjemmeside. Fronter for sygeplejestuderende. Side 16

17 Bilag 1. Den gode akutte sygepleje OUH FAM Svendborg Indledning Fælles Akut Modtagelse (FAM) er et højflowsafsnit, hvor visionen er: FAM til gavn for patienter og pårørende døgnet rundt til glæde og motivation for alle medarbejder Vi arbejder tværfagligt for god kvalitet i udredning, diagnose, pleje og behandling samt en professionel stillingtagen til hjemsendelse eller overflytning af patient, familie og pårørende(region Syddanmark 2009). Forskning dokumenterer, at patientinddragelse øger patientens compliance, deres tilfredshed med behandlingen og giver bedre behandlingsresultater. Fælles beslutningstagning, er betegnelsen for en behandlingsbeslutningsmodel som foreskriver, hvordan beslutninger bør træffes (Sundhedsstyrelsen 2008). Gennem en forventningsafstemning en dialog mellem behandler og patient, familie og pårørende udveksles viden og information, som er de vigtigste forudsætninger for, at den fælles beslutningstagning kan finde sted. Afstemte forventninger, den kliniske situation og valg af behandling, er faktorer som i samspillet mellem behandler og patient, familie og pårørende skaber muligheder såvel som barrierer for den fælles beslutningstagning. Refleksion over de sygeplejefaglige kernekompetencer Janice Morse(JM) er amerikansk sygeplejeforsker og professor ved Universitetet i Alberta, Canada. JM har forsket i lidelser og velfærdsstrategier omkring den akutte patient. Sygeplejeteorien bygger på undersøgelser af skadestuesygeplejersker og deres tilgang og kommunikation med akutte patienter. JM siger, at god sygepleje ikke Side 17

18 udelukkende kan bygge på omsorg, men mere på det, hun kalder comfort velvære. At skabe velvære sammen med patienten, er selve målet for sygeplejen. Omsorgen kan være en del af, at skabe velvære, men omsorgen kan ikke stå alene (Morse 2000). JM har i teorien om velværestrategier defineret kommunikationen som redskabet til at skabe velvære. At skabe velvære for patienten begynder ifølge Morse med, at sygeplejersken skal opdage, at patienten har et uopfyldt behov. Patienterne kan udtrykke sig verbalt ved direkte at fortælle det til sygeplejersken eller non-verbalt ved at komme med klagende lyde eller lignende. Nogle patienter udtrykker sig gennem kropssprog, de kan for eksempel være rastløse og urolige(morse 2000). Case: En patientgiver udtryk for mistrivsel ved verbalt giver udtryk for klager, men også ansigtsudtryk, åndedræt, og/eller stillingsskifte, kan signalerer til sygeplejersken at patienten mangler velvære. JM beskriver, hvordan patientens signaler opfattes af sygeplejersken, som herefter skaber en proces af evaluering og intervention af velværestrategier. Sygeplejersken evaluerer kontinuerligt på sine tiltag, i forhold til at skabe velvære for patienten (ibid). Sygeplejerskens vurdering bygger på intuition, som udspringer af erfaring, indsigt og fornemmelse. Morse beskriver, hvordan ekspertsygeplejersken, læser pt. ved, at vurdere situationens og patientens signaler. Ekspertsygeplejersken er alsidig og hvis en velværestrategi ikke opfylder patientens behov, anvender sygeplejersken en anden velværestrategi. Direkte comfortstrategier indebærer at sefylyt se, føle, lytte, tale og holde øjenkontakt med patienten. Med den direkte comfortstrategi hjælpes patienten til for eksempel at udholde anlæggelse af en intravenøs adgang eller en undersøgelse. Den indirekte comfortstrategi anvender sygeplejersken også når der skabe ro, mørke og stilhed med henblik på at mindske stress og udtrætning af patienten. Morse opererer med otte forskellige velfærdsstrategier, som sygeplejersken kan anvende afhængigt af konteksten, patientens tilstand og behov. Side 18

19 1. Keeping things cool Sygeplejersken sørger for at der er en afslappet atmosfære omkring patienten ved, at lade som om det er en kendt hverdagsagtig situation for hende. Sygeplejersken arbejder professionelt og skjuler sin uro for patienten, for ikke at øge patientens uro. Sygeplejersken bevæger sig roligt omkring patienten, og taler i almindelig rolig stemmeleje. Der kan anvendes humor for at afdramatiserer en situation. 2. Clicking throught the assesment Sygeplejersken må hurtigt triagerer - vurderer patienten og udfører de relevante instrumentelle handlinger. Patienten oplever at sygeplejersken er kompetent, og bliver tryg og rolig. Sygeplejersken taler med patienten omkring symptomer, og inddrager i en forventningsafstemning. Sygeplejersken anvender sefylyt ved instrumentelle handlinger. 3. Watching over, monotorering, and observing the patient Den akutte patient overvåges og monitoreres hyppigt. Sygeplejersken er ofte på stuen eller i nærheden af patienten, og det skaber tryghed og velvære. Der er fokus på den fysiske indretning af patientstuen, så patienten hele tiden kan se sygeplejersken og gøre målene. Derved føler patienten sig i gode hænder. 4. Helping patients retain/regain control and providing care within the patients own comfort level. Sygeplejersken anvender sefylyt og taler skræddersyet med den enkelte patient ud fra aktuelle behov. Er patienten bange, kan kombinationen af berøring og tale være det, der beroliger patienten. Omvendt kan en aggressiv, og opskræmt patient reagere modsat på berøring og mere have brug for, at sygeplejersken lytter og taler anerkendende. Side 19

20 5. Talking them through it Sygeplejersken anvender rytmiske korte sætninger, der hjælper patienten igennem den smerte eller angstfyldte oplevelse. Kombinationen af en fast hånd at holde i, og en rolig tale oplever mange patienter som at bliver hjulpet igennem.. 6. Reaching the person in the body Sygeplejersken taler til patienten selv om vedkommende er bevidstløs, idet hørelsen er den sidste sans en bevidstløs mister. 7. Keeping the doctors on track Sygeplejersken skaber indirekte velvære hos patienten ved, at have styr på patientforløbet. Sygeplejersken gør lægen opmærksom på væsentlige observationer og/eller behov, som patienten frembyder. 8. Bringing in and supporting the family Sygeplejersken må yde omsorg for familien og de pårørende, samt informere og tage sig af dem. Soignering af patienten så patienten ser præsentabel ud, samt beroliger patienten, familie og pårørende (Morse 1992). Den gode sygepleje i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient og pårørende Den gode akutte sygepleje i forbindelse med modtagelse af patient, familie og evt. pårørende er fremstillet skematisk, hvilket betyder at rækkefølgen i klinisk praksis selvfølgelig kan være anderledes. Side 20

21 Opgave Instrumentel sygepleje Ekspressiv sygepleje Patienten ankommer Koordinerende sygeplejerske fordeler patienterne Koordinerende sygeplejerske tildeler patienten en akutpakke Modtagelse af patient, familie og evt. pårørende Sygeplejersken henter skadekort og ID bånd hos koordinerende Patientidentifikation Hjælper evt. patienten i seng/på leje. Er patienten indforstået, kan pårørende tage plads på stuen. Sige velkommen og præsenterer sig med navn og titel. Informerer patienten om, at man taler med Falck om forløbet. Øvrig modtagelse Monitorering af patienten Triage og ud fra vitalparameterskemaet og kontaktårsagskort Dokumentation: 1. I COSMIC under fanebladet triage skrives værdier, triagefarve og der vælges kontaktårsag og akutpakke(stp). 2. I Cetrea aktiverer koordinerende sygeplejerske aktuelle faneblade så de er blå, og grønne når de er færdige. 3. Anywhere anvendes af modtagende sygeplejerske Indhenter navn og telefon nummer på pårørende. Måler højde og vægt (vejet patienten, Samtidig med triage er sygeplejersken i det omfang det er muligt, i dialog med patienten og evt. de pårørende, omkring baggrunden for henvendelsen og patientens forventninger til behandling og pleje. Informerer patienten og de pårørende om planen og evt. tidsperspektiv med forbehold Skriftlig og mundtlig kommunikation gives i det omfang der er behov for Side 21

22 patienten oplyser selv eller sygeplejersken har skønnet). Efter aftale med lægen anlægges evt. PVK med dato på Mefix. Opsætter evt. infusionsvæske med etikette med navn og cpr. nr. samt dato klokkeslæt og initialer. Starter væskeskema. Temperaturmåling er altid rektalt, når det er muligt. Måles temperaturen andetsteds dokumenteres der årsagen i cosmic. Kan patienten ikke selv måle en rektal temperatur tilbydes hjælp. Patienten instrueres i urinundersøgelsen. Blodprøver svarende til aktuelle akutpakke eller efter ordniation. Tilbyder hjælp til omklædning. Tilbyder drikke og evt. sandwich. Obs nogle patienter er fastende ind til de er afklaret. Dokumentation i COSMIC under følgende nøgleord: Start indlæggelsessamtalen op information omkring patienten ikke handlinger. Udfyld samtidig ernæringsscreening og tryksårsscreening Kommunikation og inddragelse af patient og pårørende afstemmes i forholdt til den individuelle patient og pårørende. Eksempler på spørgsmål der kan stilles: Spørge ind til deres livsverden(det private liv) Ved at informere og kommunikere om de ting der bliver gjort Ved at samarbejde med patient og pårørende Ved at fortælle hvad der sker og hvornår det forventes at det sker Ved at tale med og ikke til Ved at være nærværende Ved at skønne i situationen Ved at inddrage patient og pårørendes erfaringer Sikre sig at patient og pårørende ved, hvornår de kan ringe i klokkesnoren Lov ikke mere end der kan holdes (bristede forventninger giver et dårligt indtryk). Plejedata: alle observationer og handlinger som igangsættes hos patienten Sikre patienten ligger godt, har klokkesnor og ved, hvad planen er. Sikre sig en ordination for monitoreringsniveau. Side 22

23 Når patienten flyttes i FAM sengeenheden Melder patienten til koordinerende sygeplejerske i sengeenheden Koordinerende sygeplejerske oplyser navn på modtagende sygeplejerske og nummer på stue Modtagende sygeplejerske giver rapport til sygeplejersken i sengeenheden, som udfylder meldeseddel Når patienten er flyttet fra modtagestuen klargøres denne til næste patient Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen informeres om at patienten er flyttet til FAM sengeenheden og flytter patienten på Cetrea Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Patient og evt. familie og pårørende informeres om flytning til FAM sengeenhed og videre plan for behandling og pleje. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende hjem. Obs! Patienten flyttes som udgangspunkt når primærjournalen er skrevet og planen lagt, incl. Godkendelse af prøvesvar. I travle situationer kan dette fraviges efter aftale med ansvarlig læge/flowmaster Når patienten flyttes til afdelingen Modtagende sygeplejerske melder patienten til en sygeplejerske i det modtagende afsnit Overflytning tjekliste udfyldes Sikre ordinationerne er udført Sikre medicinen er afstemt Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen/sengeenheden informeres om overflytningen og sikrer at patienten udskrives/indlægges af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Patient og evt. familie og pårørende informeres om flytning til aktuelt sengeafsnit og videre plan for behandling og pleje. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende Side 23

24 Når patienten skal til operation tidstro Klargøring af patient til operation efter gældende instruks: Klargøring af patienter til operation (lommekort): Forberedelse af patient til operation Hårfjernelse ved organkirurgisk patient Behandling af urinretention med RIK og SIK Samarbejdsaftale omkring stomi markering Kirurgisk tjekliste hjem. Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten eller sendes med de pårørende hjem. Når patienten sendes hjem igen Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen eller sengeenheden informeres om overflytningen, og kontaktsygeplejersken sikre at patienten udskrives/indlægges af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea tidstro Udfyldelse af tjekliste ved udskrivelse. Ved kontakt til hjemmeplejen udfyldes plejeforløbsplan > 48 og/eller udskrivningsrapport < 48 timer. Skadestuekorrspondance med evt. efterfølgende opringning. Koordinerende sygeplejerske i modtagelsen eller sengeenheden informeres om udskrivelsen, og kontaktsygeplejersken sikre at patienten udskrives af sekretæren, samt udskriver patienten på Cetrea tidstro Sikre at patient og pårørendes forventninger er afstemt, og der er givet den relevante information. Sikre at alle patientens ejendele kommer med patienten hjem. Side 24

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Klinisk lederskab i praksis

Klinisk lederskab i praksis Klinisk lederskab i praksis Oplæg til temadag for Kliniske vejledere og ledere OUH Udviklingssygeplejerske Kirurgisk Afdeling A Malene Kaas Larsen Disponering af oplægget - Præsentation af grundlæggende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK SENGEAFDELING

VELKOMMEN I GERIATRISK SENGEAFDELING Geriatrisk afdeling Svendborg Sygehus Generel Uddannelsesplan for SSA-elever VELKOMMEN I GERIATRISK SENGEAFDELING November 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afdelingen 3. 1.1 Organisatorisk

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow & Teamdannelse v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske/MPH MajBrit Granhøj Jørgensen, Afdelingssygeplejerske Odense Universitetshospital November 2011 Fremtiden Færre

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen.

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige forhold. 3 2.1 Samarbejdsrelationer.

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk nefrologisk - endokrinologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Sygeplejerske

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere