Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate"

Transkript

1 Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low noise level

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page 31-37

3 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Dra ur kontakten innan vatten fylls på samt innan rengöring. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten bör inte lämnas obevakad under användning. 12. VARNING! För att undvika överhettning får apparaten inte övertäckas. 13. Apparaten får inte vickas eller flyttas när den är i bruk eller är fylld med vatten. 14. Stäng av apparaten om du upptäcker fukt på insidan av fönstret. Luftfuktigheten kan mätas med en hygrometer. 15. Undvik att placera apparaten så att utströmmande luft är riktad mot människor, väggar, elektriska apparater och andra objekt. 16. Apparaten är endast för inomhusbruk. Placera inte apparaten i direkt solljus, på ställen med hög temperatur, nära datorer eller annan elektronisk apparatur.

4 17. Placera apparaten på en stabil, icke-metallisk, jämn och vattentålig yta. Denna apparat fungerar bäst placerad på en jämn yta. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Apparaten är endast för privat bruk. 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Ångmunstycke 2. Lock 3. Handtag 4. Vattentank 5. Vattennivåsensor 6. Luftintag 7. Ångtub 8. Lock till vattentank 9. Givare 10. Värmeelement 11. Sladd 12. Doftfack 13. LED display 14. Strömbrytare on/off 15. Ångmängdsknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp 18. Värmeknapp 19. Autoknapp

5 Kontrollpanelens funktioner Strömbrytare Timerknapp Autoknapp Ångmängdsknapp Luftfuktighetsknapp Knapp för varm ånga Användning Placera apparaten på en plan och fukttålig yta för att undvika fuktskador. Ta bort locket och lyft bort vattentanken från basenheten genom att lyfta den rakt uppåt. Vänd vattentanken upp och ner och skruva bort locket i botten genom att vrida det i pilens riktning mot LOOSEN. Fyll vattentanken med rent kranvatten (max 40 C) och skruva tillbaka locket genom att vrida det i pilens riktning mot FASTEN. Sätt tillbaka vattentanken på basenheten och se till att den sitter fast ordentligt. Om vattentanken inte innehåller tillräckligt med vatten när kontakten sätts i vägguttaget, piper apparaten och apparaten stängs av. Sätt tillbaka locket med ångmunstycket på vattentanken. Sätt kontakten i ett vägguttag och tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen för att starta apparaten. Displayen visar omgivningens luftfuktighetsnivå. Apparaten stängs av genom att trycka på strömbrytaren tills displayen slocknar. Om du har mineralrikt vatten (hårt vatten) i ditt bostadsområde kan detta orsaka kalkavlagringar på apparaten och på närliggande ytor runt apparaten. Detta beror alltså inte på att apparaten är defekt utan på mineralhalten i kranvattnet. Timerfunktion Apparaten har en timerfunktion som gör att du kan ställa in att apparaten automatiskt ska stängas av efter ett visst antal timmar. Tryck på timerknappen på kontrollpanelen tills önskat antal timmar (1-12 timmar) visas in displayen. Inställningen bekräftas med en tänd symbol i displayen som visar inställt antal timmar.

6 Autoläge Tryck på AUTO knappen på kontrollpanelen och apparaten övergår till automatiskt kontrolläge, dvs apparaten väljer passande luftfuktighetsnivå beroende på omgivningens luftfuktighet och bibehåller nivån mellan 55-65%. Inställning av ångmängd För att justera ångmängden trycker du på ångmängdsknappen, välj mellan nivå 1-3 där nivå 1 är den lägsta nivån. En symbol tänds i displayen för vald nivå. Du kan rikta ångutsläppet 360 genom att vrida ångmunstycket placerat på locket på vattentanken i valfri riktning. Rikta aldrig ångan mot elektriska apparater eller mot andra material som kan ta skada av fukten. Inställning av luftfuktskapaciteten Luftfuktskapaciteten ändras med hjälp av luftfuktighetsknapp + och luftfuktighetsknapp. Kapaciteten ökas/minskas med 5% för varje tryck och kan varieras mellan 40-80%. Observera! Luftfuktaren slutar generera ånga när inställd luftfuktighetsnivå är uppnådd. Luftfuktaren startar åter att avge ånga när luftfuktigheten i den närmaste omgivningen är ca 5% (relativ luftfuktighet) under inställd luftfuktighetsnivå. Ångans intensitet påverkas av den relativa fuktigheten och temperaturen i rummet. Det är svårare att generera ånga om omgivningen är kall och fuktig pga att avdunstningen går långsammare. Luftfuktigheten i ett rum påverkas av rummets storlek, rumstemperaturen, föremål som finns i rummet och av rummets luftomsättning. Produktens kapacitet är angiven enligt en standardiserad norm som innebär att rummets ventilationssystem byter ut rummets hela luftvolym på två timmar. Om ventilationen i rummet är kraftigare eller om dörrar och fönster till angränsande utrymmen står öppna kommer en stor del av ångan att föras ut ur rummet och luftfuktaren kan därmed få svårt att uppnå det luftfuktighetsvärde som har ställts in på displayen. Mätning av luftfuktighet: Luftens rörelser i ett rum kan göra att olika mätvärden erhålls på olika platser i rummet. Luftfuktarens interna sensor mäter nära golvet och kan på grund av golvdrag visa ett annat värde än en separat mätare placerad på en vägg.

7 Varm ånga Tryck på knappen för att justera temperaturen på utkommande ånga. Välj mellan låg, medel och hög temperatur. När denna funktion är avstängd producerar apparaten kall ånga. Doftfunktion För att använda doftunktionen, dra ut doftfacket som sitter längst ner på vänster sida av apparaten. Droppa sedan ca 10 droppar parfym ner i filtret på doftfacket och skjut in det i apparaten igen. Doften sprids sedan ut genom ångmunstycket när apparaten startas. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner basenheten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Apparatens givare samt element behöver regelbundet avkalkas enligt följande: lyft bort vattentanken från basenheten. Ta bort ångröret som sitter i basenheten genom att skruva det motsols (bild 1), lyft därefter luftkanalen uppåt enligt bild 2. Gör ren vattenbehållaren (bild 3) genom att hålla lite rengöringsmedel på givaren och håll sedan i lite vatten så att givaren täcks. Låt stå i minuter. Rengör med en borste och skölj ur den 2 gånger med vatten. Använd inte vassa redskap vid rengöring. Rengör vattentanken 2 gånger per vecka vid regelbunden användning genom att droppa några droppar diskmedel i vattentanken och sedan fylla halva vattentanken med vatten. Skruva på vattentankens lock och skaka vattentanken upp och ner några gånger. Skölj sedan ur vattentanken med rent vatten. Rengör insidan av basenheten med en fuktig trasa doppad i lite rengöringsmedel, alternativt använd en diskborste. Torka med en fuktig trasa efteråt för att få bort rengöringsmedlet. Torka av utsidan på apparaten med en fuktig trasa. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, häll ut allt vatten ur vattentanken och se till att vattenröret är tömt på vatten.

8 Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det kommer ingen ånga. Ångan doftar konstigt. Apparaten låter orimligt mycket. Temperaturvarning ( Hight temp. visas i displayen). Kontrollera sladden och strömbrytaren. Det finns inget vatten i vattentanken. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är ny eller vatten har förvarats för länge i apparaten. Vattentanken sitter fel. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är placerad på en ojämn yta. För hög vattennivå i basenheten pga att vattnet fyllts på få fel sätt i vattentanken. Inget vatten i basenheten pga trasig vattennivåsensor. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Fyll på med vatten. Tillsätt mer vatten. Ta ur vattentanken och placera den kallt och torrt i 12 timmar, alternativt töm vattentanken och rengör den. Placera vattentanken korrekt. Tillsätt mer vatten. Placera apparaten på en plan yta. Häll ut vattnet ur basenheten och sätt tillbaka vattentanken. Reklamera apparaten där apparaten är inköpt. Förvaring Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan.

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vattentankens volym: 6 liter Max ångkapacitet: 600 ml/h Lämplig för rum upp till 120 m³ Rätt till löpande ändringar förbehålles.

10 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhed og el-apparatet 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når der påfyldes vand samt inden rengøring. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. ADVARSEL: For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes. 13. Apparatet må ikke vippes eller flyttes, når det er i funktion eller er fyldt med vand. 14. Sluk apparatet, hvis du bemærker fugtighed på indersiden af vinduerne. Luftfugtigheden kan måles korrekt med et hygrometer. 15. Undgå at anbringe apparatet, så den udstrømmende fugtige luft er rettet imod mennesker, vægge, elektriske anlæg eller andre genstande.

11 16. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Placér ikke anlægget i direkte sollys, på steder med høje temperaturer, tæt ved computere eller følsomt elektronisk udstyr. 17. Placér apparatet på en fast, jævn, ikke-metallisk og vandfast overflade. Dette apparat fungerer bedst på en jævn overflade. 18. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 19. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 20. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 21. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele: 1. Dampmundstykke 2. Låg 3. Håndtag 4. Vandtank 5. Vandniveau-sensor 6. Luftindtag 7. Damprør 8. Låg til vandtank 9. Transducer 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftboks 13. LED display 14. Tænd/sluk knap on/off 15. Knap til justering af dampmængde

12 16. Timerknap 17. Luftfugtighedsknap 18. Varmeknap 19. Autoknap Betjeningspanelets funktioner Tænd/sluk knap Timerknap Autoknap Knap til justering af dampmængde Luftfugtighedsknap Knap til varm damp Sådan bruges luftfugteren Luftfugteren placeres på en plan og fugtbestandig overflade for at undgå fugtskader. Tag låget af og fjern herefter vandtanken fra hovedenheden ved at løfte den opad. Vend bunden i vejret på vandtanken og skru låget i bunden af ved at dreje det i pilens retning mod LOOSEN. Fyld vandtanken med vand fra vandhanen (max. 40 C) og skru låget på igen ved at dreje det i pilens retning mod FASTEN. Sæt vandtanken tilbage på hovedenheden Sørg for at den sidder ordentligt fast. Hvis vandtanken ikke indeholder tilstrækkeligt vand, når apparatet tændes, eller hvis der ikke er mere vand i vandtanken under brug, vil apparatet bippe og slukke. Sæt låget med dampmundstykket tilbage på vandtanken. Sæt stikket i en stikkontakt og tryk på tænd/sluk knappen på betjeningspanelet for at tænde apparatet. Displayet viser nu omgivelsernes luftfugtighedsniveau. Apparatet slukkes ved at trykke på tænd/sluk knappen, indtil displayet slukker. Såfremt man bor i et område med meget mineralholdigt vand (hårdt vand), vil vandet kunne forårsage hvide aflejringer på apparatet og på de nærliggende overflader. Dette er således ikke et tegn på, at apparatet er defekt, men skyldes udelukkende mineralindholdet i vandværksvandet.

13 Timerfunktion Apparatet er forsynet med en timerfunktion, hvor apparatet kan indstilles til at slukke automatisk efter et ønsket antal timer. Tryk på timerknappen på betjeningspanelet, indtil det ønskede antal timer (1-12 timer) vises i displayet. Indstillingen bekræftes med et tændt symbol i displayet, som viser det indstillede antal timer. Auto-tilstand Tryk på AUTO knappen på betjeningspanelet, hvorefter apparatet går over til automatisk kontrol, hvilket vil sige at apparatet vælger passende luftfugtighedsniveau afhængig af omgivelsernes luftfugtighed og bibeholder niveauet mellem 55-65%. Indstilling af dampmængde Knappen til indstilling af dampmængde trykkes ind for at justere dampmængden. Vælg mellem niveau 1-3 ved at trykke gentagne gange på knappen. Niveau 1 er det laveste niveau. Et symbol for det valgte niveau vil nu lyse i displayet. Man kan stille dampudslippet 360 ved at dreje dampmundstykket, der er placeret på vandtanken, i valgfri retning. Ret aldrig dampen mod elektriske apparater eller andre materialer, der kan blive beskadiget af fugten. Indstilling af luftfugtighedskapacitet Luftfugtighedskapaciteten ændres ved hjælp af luftfugtighedsknap + og luftfugtighedsknap -. Kapaciteten øges/mindskes med 5% for hvert tryk og kan varieres mellem 40-80%. Bemærk! Luftfugteren stopper med at generere damp, når det indstillede luftfugtighedsniveau er opnået. Luftfugteren starter med at generere damp igen, når luftfugtigheden i de nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfugtighed) under det indstillede luftfugtighedsniveau. Dampens intensitet påvirkes af den relative luftfugtighed og af temperaturen i rummet. Det er vanskeligere at generere damp, hvis omgivelserne er kolde og fugtige, da fordampningen vil ske langsommere. Luftfugtigheden i et rum påvirkes af rummets størrelse, rumtemperaturen, de genstande, der findes i rummet, og af luftomsætningen i rummet. Apparatets kapacitet er angivet ud fra en standardiseret norm, der indebærer, at rummets ventilationssystem udskifter rummets luftvolumen på to timer. Hvis ventilationen i rummet er kraftigere eller døre og vinduer, der støder op til rummet, er åbne, vil en stor del af dampen føres ud af rummet, hvorved luftfugteren kan have svært ved at opnå den indstillede luftfugtighed.

14 Måling af luftfugtighed: Luftens bevægelser i et rum kan medføre, at der måles forskellige værdier forskellige steder i rummet. Luftfugterens interne sensor foretager måling nær gulvet og kan som følge af træk vise en anden værdi end en separat måler, placeret på en væg. Varm damp Tryk på knappen for at justere temperaturen på dampen. Vælg mellem lav, middel og høj temperatur. Når denne funktion er slukket, vil apparatet producere kold damp. Duftfunktion Duftfunktionen anvendes ved først at trække duftboksen ud. Duftboksen sidder længst nede på venstre side af apparatet. Dryp derefter ca. 10 dråber parfume ned i duftboksens filter og skub den ind i apparatet igen. Duften spredes ud gennem dampmundstykket, når apparatet tændes. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Hovedenhed og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Apparatets transducer samt varmeelement skal afkalkes regelmæssigt på følgende måde: Fjern vandtanken fra hovedenheden. Tag derefter damprøret, der sidder i hovedenheden, af ved at dreje det mod uret (billede 1), løft derefter luftkanalen opad i henhold til billede 2. Rengør vandbeholderen (billede 3) ved at hælde lidt rengøringsmiddel på transduceren. Hæld lidt vand i, så transduceren er dækket. Lad det stå i minutter og rengør derefter med en børste. Skyl efter med rent vand mindst 2 gange. Anvend ikke skarpe redskaber ved rengøring. Vandtanken rengøres 2 gange om ugen ved regelmæssig brug af apparatet ved at dryppe nogle dråber opvaskemiddel i vandtanken og derefter fylde vandtanken halvt op med vand. Skru vandtankens låg på og ryst vandtanken nogle gange. Skyl derefter vandtanken med rent vand. Indersiden af hovedenheden tørres af med en fugtig klud dyppet i lidt rengøringsmiddel, alternativt kan der anvendes en opvaskebørste. Tør efter med en fugtig klud for at fjerne rengøringsmidlet.

15 Ydersiden af apparatet tørres med en fugtig klud. Skal apparatet ikke anvendes i længere tid, hældes vandet ud af vandtanken Sørg for at vandrøret er tømt for vand. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der genereres ingen damp Dampen mærkeligt Apparatet meget lugter larmer Temperaturadvarsel ( High temp. vises i displayet) Kontroller ledning og tænd/sluk knap Der er ikke vand i vandtanken Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er nyt eller vandet har været for længe i apparatet. Vandtanken sidder forkert Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er placeret på en ujævn overflade Vandniveauet i hovedenheden er for højt, da vandet i vandtanken er påfyldt forkert. Der er ingen vand i hovedenheden, da vandniveau- sensoren er ødelagt. Sæt stikket i stikkontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen Påfyld vand Tilsæt mere vand Tag vandtanken ud og placér den koldt i 12 timer Placér vandtanken korrekt Tilsæt mere vand Placér apparatet på en plan overflade Hæld vandet ud af hovedenheden og sæt vandtanken tilbage på plads. Aflevér apparatet, hvor det er købt. Opbevaring Apparatet opbevares tørt. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, rengøres det i henhold til ovenstående anvisninger. Apparatet tørres omhyggeligt - Sørg for at alle dele er helt tørre, inden apparatet stilles væk.

16 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vandtankens volumen: 6 liter Maks. dampkapacitet: 600 ml/h Velegnet til rum på op til 120 m 3 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

17 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Ta støpslet ut av kontakten før det fylles på vann og før rengjøring. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet bør ikke stå ubevoktet under bruk. 12. VARSEL! For å unngå overoppheting må ikke apparatet tildekkes. 13. Apparatet må ikke bøyes eller flyttes på når den er i bruk eller er fylt med vann. 14. Slå av apparatet hvis du oppdager fukt på innsiden av vinduet. Luftfuktigheten kan måles med et hygrometer. 15. Unngå å plassere apparatet slik at luften som kommer ut og går mot mennesker, vegger, elektriske apparater og andre ting.

18 16. Apparatet er kun beregnet for bruk innendørs. Sett ikke apparatet i direkte sollys, på steder med høy temperatur, nær datamaskiner eller andre elektroniske apparater. 17. Sett apparatet på en stabil, ikke metalisk og vannavisende flate. Dette apparatet fungerer best når den står på en slett flate. 18. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 19. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 20. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 21. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Dampmunnstykke 2. Lokk 3. Håndtak 4. Vanntank 5. Vannivåsensor 6. Luftinntak 7. Damptube 8. Lokk til vanntank 9. Sensor 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftskuffe 13. LED display 14. Strømbryter ON/OFF 15. Dampmengdeknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp

19 18. Varmeknapp 19. Autoknapp Kontrollpanelets funksjoner Strømbryter Timerknapp Autoknapp Dampmengdeknapp Luftfuktighetsknapp Knapp for varm damp Hvordan bruke apparatet Sett apparatet på en slett og fuktbestandig flate for å unngå fuktskader. Ta bort lokket og løft ut vanntanken fra basen med å løfte den rett opp. Snu vanntanken oppned og skru bort lokket i bunnen med å vri den i pilens retning mot LOOSEN. Fyll vanntanken med rent vann fra kranen eller destilert vann (maks 40 C) og skru på lokket igjen med å vri den i pilens retning mot FASTEN. Sett vanntanken tilbake i basen og sjekk at den sitter ordentlig på plass. Hvis vanntanken ikke inneholder tilstrekkelig med vann og støpslet settes i kontakten, piper apparatet og apparatet slår seg av. Sett tilbake lokket med dampmunnstykket på vanntanken. Sett støpslet i kontakten og trykk på strømbryteren på kontrollpanelet for å starte apparatet. Displayet viser områdets luftfuktighetsnivå. Apparatet slås av med å trykke på strømbryteren til displayet slukker. Hvis du har kalkholdig vann (hardt vann) i ditt bostedsområde kan dette forårsake kalking i apparatet og på nærliggende flater rundt apparatet. Dette er ikke tegn på at apparatet er defekt men at kalkinnholdet er høyt i vannet. Timerfunksjon Apparatet har en timerfunksjon som gjør at du kan stille inn at apparatet skal slås av etter noen timer. Trykk på timerknappen på kontrollpanelet til ønsket antall timer (1-12 timer) vises i displayet. Innstillingen bekreftes med en opplyst symbol i displayet som viser innstilt antall timer.

20 Autoinnstilling Trykk på AUTO knappen på kontrollpanelet og apparatet går over til automatisk kontrollinnstilling dvs. Apparatet velger passende luftfuktighetsnivå beroende på luftfuktigheten i omgivelsene og beholder nivået mellom 55-65%. Innstilling av dampmengde For å justere dampmengden trykker man på dampmengdeknappen og velger mellom nivå 1-3, der nivå 1 er laveste. Et symbol lyser i displayet for valgt nivå. Du kan dreie damputslippet 360 med å vri dampmunnstykket plassert på vanntanken i valgfri retning. Drei aldri dampen mot elektriske apparater eller mot andre materialer som kan skades av fuktigheten. Innstilling av luftfuktkapasiteten Luftfuktkapasiteten endres ved hjelp av luftfuktighetsknappen + og luftfuktighetsknappen -. Kapasiteten økes/minkes med 5% for hvert trykk og kan varieres mellom 40-80%. OBS! Luftfukteren stopper å generere damp når innstilt luftfuktighetsnivå er oppnådd. Luftfukteren starter igjen å avgi damp når luftfuktigheten i nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfuktighet) under innstilt luftfuktighetsnivå. Dampens intensitet påvirkes av den relative fuktigheten og temperaturen i rommet. Det er vanskeligere å generere damp hvis omgivelsen er kald og fuktig pga. at avdunstingen går saktere. Luftfuktigheten i et rom påvirkes av rommets størrelse, romtemperatur, ting som er i rommet og av rommets luftgjennomstrømning. Produktets kapasitet er angitt som en standard norm som innebærer at rommets ventilasjonssystem bytter ut hele rommets luft på to timer. Hvis ventilasjonen i rommet er kraftigere eller hvis dører og vinduer i tilstøtende rom står åpen vil en del av dampen dras ut av rommet og luftfukteren kan dermed ha vanskeligheter med å oppnå luftfuktighetsverdien som er stilt inn på displayet. Måling av luftfuktighet: Bevegelsen i luften i et rom kan gi ulike måleverdier innhentet på de ulike stedene i rommet. Luftfukterens interne sensor måler nær gulvet og kan pga. trekk fra gulvet vise en annen verdi enn en separat måling plasert på en vegg. Varm damp Trykk på knappen for å justere temperaturen på damp som kommer ut. Velg mellom lav, middels og høy temperatur. Når denne funksjonen er slått av produserer apparatet kald damp.

21 Duftfunksjon For å bruke duftfunksjon, dra ut duftskuffen som sitter lengst ned på baksiden på apparatet. Drypp så ca. 10 dråper paryme ned i filteret på duftskuffen og skyv den inn i apparatet igjen. Duften sprees ut gjennom dampmunnstykket når man starter apparatet. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Apparatets sensor og element bør regelmessig avkalkes som følgende: løft ut vanntanken fra baseenheten. Ta bort damprøret som sitter i baseenheten med å skru den mot solen (bilde 1), løft deretter opp luftekanalen som vist på bilde 2. Gjør ren vannbeholderen (bilde 3) med å ha litt rengjøringsmiddel på føleren og hell på vann slik at det dekker sensoren. La det stå i minutter. Rengjør med en børste og skyll 2 ganger med rent vann. Bruk ikke skarpe gjenstander til rengjøring. Rengjør vanntanken 2 ganger i uken ved regelmessig bruk med å dryppe noen dråper oppvaskmiddel i vanntanken og fylle den halvfull med vann. Skru på lokket til vanntanken og rist vanntanken opp/ned noen ganger. Skyll så vanntanken med rent vann. Rengjør innsiden av vanntanken med en fuktig klut dyppet i litt oppvaskmiddel eller bruk en oppvaskbørste. Tørk deretter med en fuktig klut for å få bort alt rengjøringsmiddel. Tørk utsiden av apparatet med en fuktig klut. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid skal vannet helles ut og vannrøret skal være helt tomt for vann.

22 Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det kommer ingen damp. Kontroller ledningen og strømbryteren. Det er ikke vann i vanntanken. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Fyll vann i vanntanken. Dampen lukter rart. Det er veldig høy lyd fra apparatet. Temperaturvising Hight temp. vises i displayet Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet er nytt eller vannet har stått for lenge i apparatet. Vanntanken sitter feil. Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet står på en ujevn flate. For høyt vannivå i baseenheten pga. at vannet er fylt på feil måte i vanntanken Tilsett mere vann Ta ut vanntanken og sett den kaldt og tørt i 12 timer eller tøm vanntanken og rengjør den. Sett vanntanken korrekt. Tilsett mere vann. Sett apparatet på en slett flate. Hell vannet ut av baseenheten og sett tilbake vanntanken. Ikke vann i baseenheten pga. ødelagt vannivåsensor Reklamer på apparatet der hvor det er kjøpt. Oppbevaring Apparatet skal oppbevares tørt. Hvis ikke apparatet skal brukes over lengre tid skal apparatet rengjøres som tidligere beskrevet og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass.

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter

Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter Luftfuktare Luftfukter Ilmankostutin Luftfugter 1 2007 Biltema Nordic Services AB Luftfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan luftfuktaren används första gången och spara den för

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 14 19 Instruction manual english... page 20 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere