Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate"

Transkript

1 Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low noise level

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page 31-37

3 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Dra ur kontakten innan vatten fylls på samt innan rengöring. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten bör inte lämnas obevakad under användning. 12. VARNING! För att undvika överhettning får apparaten inte övertäckas. 13. Apparaten får inte vickas eller flyttas när den är i bruk eller är fylld med vatten. 14. Stäng av apparaten om du upptäcker fukt på insidan av fönstret. Luftfuktigheten kan mätas med en hygrometer. 15. Undvik att placera apparaten så att utströmmande luft är riktad mot människor, väggar, elektriska apparater och andra objekt. 16. Apparaten är endast för inomhusbruk. Placera inte apparaten i direkt solljus, på ställen med hög temperatur, nära datorer eller annan elektronisk apparatur.

4 17. Placera apparaten på en stabil, icke-metallisk, jämn och vattentålig yta. Denna apparat fungerar bäst placerad på en jämn yta. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Apparaten är endast för privat bruk. 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Ångmunstycke 2. Lock 3. Handtag 4. Vattentank 5. Vattennivåsensor 6. Luftintag 7. Ångtub 8. Lock till vattentank 9. Givare 10. Värmeelement 11. Sladd 12. Doftfack 13. LED display 14. Strömbrytare on/off 15. Ångmängdsknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp 18. Värmeknapp 19. Autoknapp

5 Kontrollpanelens funktioner Strömbrytare Timerknapp Autoknapp Ångmängdsknapp Luftfuktighetsknapp Knapp för varm ånga Användning Placera apparaten på en plan och fukttålig yta för att undvika fuktskador. Ta bort locket och lyft bort vattentanken från basenheten genom att lyfta den rakt uppåt. Vänd vattentanken upp och ner och skruva bort locket i botten genom att vrida det i pilens riktning mot LOOSEN. Fyll vattentanken med rent kranvatten (max 40 C) och skruva tillbaka locket genom att vrida det i pilens riktning mot FASTEN. Sätt tillbaka vattentanken på basenheten och se till att den sitter fast ordentligt. Om vattentanken inte innehåller tillräckligt med vatten när kontakten sätts i vägguttaget, piper apparaten och apparaten stängs av. Sätt tillbaka locket med ångmunstycket på vattentanken. Sätt kontakten i ett vägguttag och tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen för att starta apparaten. Displayen visar omgivningens luftfuktighetsnivå. Apparaten stängs av genom att trycka på strömbrytaren tills displayen slocknar. Om du har mineralrikt vatten (hårt vatten) i ditt bostadsområde kan detta orsaka kalkavlagringar på apparaten och på närliggande ytor runt apparaten. Detta beror alltså inte på att apparaten är defekt utan på mineralhalten i kranvattnet. Timerfunktion Apparaten har en timerfunktion som gör att du kan ställa in att apparaten automatiskt ska stängas av efter ett visst antal timmar. Tryck på timerknappen på kontrollpanelen tills önskat antal timmar (1-12 timmar) visas in displayen. Inställningen bekräftas med en tänd symbol i displayen som visar inställt antal timmar.

6 Autoläge Tryck på AUTO knappen på kontrollpanelen och apparaten övergår till automatiskt kontrolläge, dvs apparaten väljer passande luftfuktighetsnivå beroende på omgivningens luftfuktighet och bibehåller nivån mellan 55-65%. Inställning av ångmängd För att justera ångmängden trycker du på ångmängdsknappen, välj mellan nivå 1-3 där nivå 1 är den lägsta nivån. En symbol tänds i displayen för vald nivå. Du kan rikta ångutsläppet 360 genom att vrida ångmunstycket placerat på locket på vattentanken i valfri riktning. Rikta aldrig ångan mot elektriska apparater eller mot andra material som kan ta skada av fukten. Inställning av luftfuktskapaciteten Luftfuktskapaciteten ändras med hjälp av luftfuktighetsknapp + och luftfuktighetsknapp. Kapaciteten ökas/minskas med 5% för varje tryck och kan varieras mellan 40-80%. Observera! Luftfuktaren slutar generera ånga när inställd luftfuktighetsnivå är uppnådd. Luftfuktaren startar åter att avge ånga när luftfuktigheten i den närmaste omgivningen är ca 5% (relativ luftfuktighet) under inställd luftfuktighetsnivå. Ångans intensitet påverkas av den relativa fuktigheten och temperaturen i rummet. Det är svårare att generera ånga om omgivningen är kall och fuktig pga att avdunstningen går långsammare. Luftfuktigheten i ett rum påverkas av rummets storlek, rumstemperaturen, föremål som finns i rummet och av rummets luftomsättning. Produktens kapacitet är angiven enligt en standardiserad norm som innebär att rummets ventilationssystem byter ut rummets hela luftvolym på två timmar. Om ventilationen i rummet är kraftigare eller om dörrar och fönster till angränsande utrymmen står öppna kommer en stor del av ångan att föras ut ur rummet och luftfuktaren kan därmed få svårt att uppnå det luftfuktighetsvärde som har ställts in på displayen. Mätning av luftfuktighet: Luftens rörelser i ett rum kan göra att olika mätvärden erhålls på olika platser i rummet. Luftfuktarens interna sensor mäter nära golvet och kan på grund av golvdrag visa ett annat värde än en separat mätare placerad på en vägg.

7 Varm ånga Tryck på knappen för att justera temperaturen på utkommande ånga. Välj mellan låg, medel och hög temperatur. När denna funktion är avstängd producerar apparaten kall ånga. Doftfunktion För att använda doftunktionen, dra ut doftfacket som sitter längst ner på vänster sida av apparaten. Droppa sedan ca 10 droppar parfym ner i filtret på doftfacket och skjut in det i apparaten igen. Doften sprids sedan ut genom ångmunstycket när apparaten startas. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner basenheten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Apparatens givare samt element behöver regelbundet avkalkas enligt följande: lyft bort vattentanken från basenheten. Ta bort ångröret som sitter i basenheten genom att skruva det motsols (bild 1), lyft därefter luftkanalen uppåt enligt bild 2. Gör ren vattenbehållaren (bild 3) genom att hålla lite rengöringsmedel på givaren och håll sedan i lite vatten så att givaren täcks. Låt stå i minuter. Rengör med en borste och skölj ur den 2 gånger med vatten. Använd inte vassa redskap vid rengöring. Rengör vattentanken 2 gånger per vecka vid regelbunden användning genom att droppa några droppar diskmedel i vattentanken och sedan fylla halva vattentanken med vatten. Skruva på vattentankens lock och skaka vattentanken upp och ner några gånger. Skölj sedan ur vattentanken med rent vatten. Rengör insidan av basenheten med en fuktig trasa doppad i lite rengöringsmedel, alternativt använd en diskborste. Torka med en fuktig trasa efteråt för att få bort rengöringsmedlet. Torka av utsidan på apparaten med en fuktig trasa. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, häll ut allt vatten ur vattentanken och se till att vattenröret är tömt på vatten.

8 Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det kommer ingen ånga. Ångan doftar konstigt. Apparaten låter orimligt mycket. Temperaturvarning ( Hight temp. visas i displayen). Kontrollera sladden och strömbrytaren. Det finns inget vatten i vattentanken. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är ny eller vatten har förvarats för länge i apparaten. Vattentanken sitter fel. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är placerad på en ojämn yta. För hög vattennivå i basenheten pga att vattnet fyllts på få fel sätt i vattentanken. Inget vatten i basenheten pga trasig vattennivåsensor. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Fyll på med vatten. Tillsätt mer vatten. Ta ur vattentanken och placera den kallt och torrt i 12 timmar, alternativt töm vattentanken och rengör den. Placera vattentanken korrekt. Tillsätt mer vatten. Placera apparaten på en plan yta. Häll ut vattnet ur basenheten och sätt tillbaka vattentanken. Reklamera apparaten där apparaten är inköpt. Förvaring Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan.

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vattentankens volym: 6 liter Max ångkapacitet: 600 ml/h Lämplig för rum upp till 120 m³ Rätt till löpande ändringar förbehålles.

10 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhed og el-apparatet 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når der påfyldes vand samt inden rengøring. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. ADVARSEL: For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes. 13. Apparatet må ikke vippes eller flyttes, når det er i funktion eller er fyldt med vand. 14. Sluk apparatet, hvis du bemærker fugtighed på indersiden af vinduerne. Luftfugtigheden kan måles korrekt med et hygrometer. 15. Undgå at anbringe apparatet, så den udstrømmende fugtige luft er rettet imod mennesker, vægge, elektriske anlæg eller andre genstande.

11 16. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Placér ikke anlægget i direkte sollys, på steder med høje temperaturer, tæt ved computere eller følsomt elektronisk udstyr. 17. Placér apparatet på en fast, jævn, ikke-metallisk og vandfast overflade. Dette apparat fungerer bedst på en jævn overflade. 18. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 19. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 20. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 21. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele: 1. Dampmundstykke 2. Låg 3. Håndtag 4. Vandtank 5. Vandniveau-sensor 6. Luftindtag 7. Damprør 8. Låg til vandtank 9. Transducer 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftboks 13. LED display 14. Tænd/sluk knap on/off 15. Knap til justering af dampmængde

12 16. Timerknap 17. Luftfugtighedsknap 18. Varmeknap 19. Autoknap Betjeningspanelets funktioner Tænd/sluk knap Timerknap Autoknap Knap til justering af dampmængde Luftfugtighedsknap Knap til varm damp Sådan bruges luftfugteren Luftfugteren placeres på en plan og fugtbestandig overflade for at undgå fugtskader. Tag låget af og fjern herefter vandtanken fra hovedenheden ved at løfte den opad. Vend bunden i vejret på vandtanken og skru låget i bunden af ved at dreje det i pilens retning mod LOOSEN. Fyld vandtanken med vand fra vandhanen (max. 40 C) og skru låget på igen ved at dreje det i pilens retning mod FASTEN. Sæt vandtanken tilbage på hovedenheden Sørg for at den sidder ordentligt fast. Hvis vandtanken ikke indeholder tilstrækkeligt vand, når apparatet tændes, eller hvis der ikke er mere vand i vandtanken under brug, vil apparatet bippe og slukke. Sæt låget med dampmundstykket tilbage på vandtanken. Sæt stikket i en stikkontakt og tryk på tænd/sluk knappen på betjeningspanelet for at tænde apparatet. Displayet viser nu omgivelsernes luftfugtighedsniveau. Apparatet slukkes ved at trykke på tænd/sluk knappen, indtil displayet slukker. Såfremt man bor i et område med meget mineralholdigt vand (hårdt vand), vil vandet kunne forårsage hvide aflejringer på apparatet og på de nærliggende overflader. Dette er således ikke et tegn på, at apparatet er defekt, men skyldes udelukkende mineralindholdet i vandværksvandet.

13 Timerfunktion Apparatet er forsynet med en timerfunktion, hvor apparatet kan indstilles til at slukke automatisk efter et ønsket antal timer. Tryk på timerknappen på betjeningspanelet, indtil det ønskede antal timer (1-12 timer) vises i displayet. Indstillingen bekræftes med et tændt symbol i displayet, som viser det indstillede antal timer. Auto-tilstand Tryk på AUTO knappen på betjeningspanelet, hvorefter apparatet går over til automatisk kontrol, hvilket vil sige at apparatet vælger passende luftfugtighedsniveau afhængig af omgivelsernes luftfugtighed og bibeholder niveauet mellem 55-65%. Indstilling af dampmængde Knappen til indstilling af dampmængde trykkes ind for at justere dampmængden. Vælg mellem niveau 1-3 ved at trykke gentagne gange på knappen. Niveau 1 er det laveste niveau. Et symbol for det valgte niveau vil nu lyse i displayet. Man kan stille dampudslippet 360 ved at dreje dampmundstykket, der er placeret på vandtanken, i valgfri retning. Ret aldrig dampen mod elektriske apparater eller andre materialer, der kan blive beskadiget af fugten. Indstilling af luftfugtighedskapacitet Luftfugtighedskapaciteten ændres ved hjælp af luftfugtighedsknap + og luftfugtighedsknap -. Kapaciteten øges/mindskes med 5% for hvert tryk og kan varieres mellem 40-80%. Bemærk! Luftfugteren stopper med at generere damp, når det indstillede luftfugtighedsniveau er opnået. Luftfugteren starter med at generere damp igen, når luftfugtigheden i de nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfugtighed) under det indstillede luftfugtighedsniveau. Dampens intensitet påvirkes af den relative luftfugtighed og af temperaturen i rummet. Det er vanskeligere at generere damp, hvis omgivelserne er kolde og fugtige, da fordampningen vil ske langsommere. Luftfugtigheden i et rum påvirkes af rummets størrelse, rumtemperaturen, de genstande, der findes i rummet, og af luftomsætningen i rummet. Apparatets kapacitet er angivet ud fra en standardiseret norm, der indebærer, at rummets ventilationssystem udskifter rummets luftvolumen på to timer. Hvis ventilationen i rummet er kraftigere eller døre og vinduer, der støder op til rummet, er åbne, vil en stor del af dampen føres ud af rummet, hvorved luftfugteren kan have svært ved at opnå den indstillede luftfugtighed.

14 Måling af luftfugtighed: Luftens bevægelser i et rum kan medføre, at der måles forskellige værdier forskellige steder i rummet. Luftfugterens interne sensor foretager måling nær gulvet og kan som følge af træk vise en anden værdi end en separat måler, placeret på en væg. Varm damp Tryk på knappen for at justere temperaturen på dampen. Vælg mellem lav, middel og høj temperatur. Når denne funktion er slukket, vil apparatet producere kold damp. Duftfunktion Duftfunktionen anvendes ved først at trække duftboksen ud. Duftboksen sidder længst nede på venstre side af apparatet. Dryp derefter ca. 10 dråber parfume ned i duftboksens filter og skub den ind i apparatet igen. Duften spredes ud gennem dampmundstykket, når apparatet tændes. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Hovedenhed og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Apparatets transducer samt varmeelement skal afkalkes regelmæssigt på følgende måde: Fjern vandtanken fra hovedenheden. Tag derefter damprøret, der sidder i hovedenheden, af ved at dreje det mod uret (billede 1), løft derefter luftkanalen opad i henhold til billede 2. Rengør vandbeholderen (billede 3) ved at hælde lidt rengøringsmiddel på transduceren. Hæld lidt vand i, så transduceren er dækket. Lad det stå i minutter og rengør derefter med en børste. Skyl efter med rent vand mindst 2 gange. Anvend ikke skarpe redskaber ved rengøring. Vandtanken rengøres 2 gange om ugen ved regelmæssig brug af apparatet ved at dryppe nogle dråber opvaskemiddel i vandtanken og derefter fylde vandtanken halvt op med vand. Skru vandtankens låg på og ryst vandtanken nogle gange. Skyl derefter vandtanken med rent vand. Indersiden af hovedenheden tørres af med en fugtig klud dyppet i lidt rengøringsmiddel, alternativt kan der anvendes en opvaskebørste. Tør efter med en fugtig klud for at fjerne rengøringsmidlet.

15 Ydersiden af apparatet tørres med en fugtig klud. Skal apparatet ikke anvendes i længere tid, hældes vandet ud af vandtanken Sørg for at vandrøret er tømt for vand. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der genereres ingen damp Dampen mærkeligt Apparatet meget lugter larmer Temperaturadvarsel ( High temp. vises i displayet) Kontroller ledning og tænd/sluk knap Der er ikke vand i vandtanken Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er nyt eller vandet har været for længe i apparatet. Vandtanken sidder forkert Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er placeret på en ujævn overflade Vandniveauet i hovedenheden er for højt, da vandet i vandtanken er påfyldt forkert. Der er ingen vand i hovedenheden, da vandniveau- sensoren er ødelagt. Sæt stikket i stikkontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen Påfyld vand Tilsæt mere vand Tag vandtanken ud og placér den koldt i 12 timer Placér vandtanken korrekt Tilsæt mere vand Placér apparatet på en plan overflade Hæld vandet ud af hovedenheden og sæt vandtanken tilbage på plads. Aflevér apparatet, hvor det er købt. Opbevaring Apparatet opbevares tørt. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, rengøres det i henhold til ovenstående anvisninger. Apparatet tørres omhyggeligt - Sørg for at alle dele er helt tørre, inden apparatet stilles væk.

16 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vandtankens volumen: 6 liter Maks. dampkapacitet: 600 ml/h Velegnet til rum på op til 120 m 3 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

17 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Ta støpslet ut av kontakten før det fylles på vann og før rengjøring. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet bør ikke stå ubevoktet under bruk. 12. VARSEL! For å unngå overoppheting må ikke apparatet tildekkes. 13. Apparatet må ikke bøyes eller flyttes på når den er i bruk eller er fylt med vann. 14. Slå av apparatet hvis du oppdager fukt på innsiden av vinduet. Luftfuktigheten kan måles med et hygrometer. 15. Unngå å plassere apparatet slik at luften som kommer ut og går mot mennesker, vegger, elektriske apparater og andre ting.

18 16. Apparatet er kun beregnet for bruk innendørs. Sett ikke apparatet i direkte sollys, på steder med høy temperatur, nær datamaskiner eller andre elektroniske apparater. 17. Sett apparatet på en stabil, ikke metalisk og vannavisende flate. Dette apparatet fungerer best når den står på en slett flate. 18. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 19. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 20. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 21. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Dampmunnstykke 2. Lokk 3. Håndtak 4. Vanntank 5. Vannivåsensor 6. Luftinntak 7. Damptube 8. Lokk til vanntank 9. Sensor 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftskuffe 13. LED display 14. Strømbryter ON/OFF 15. Dampmengdeknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp

19 18. Varmeknapp 19. Autoknapp Kontrollpanelets funksjoner Strømbryter Timerknapp Autoknapp Dampmengdeknapp Luftfuktighetsknapp Knapp for varm damp Hvordan bruke apparatet Sett apparatet på en slett og fuktbestandig flate for å unngå fuktskader. Ta bort lokket og løft ut vanntanken fra basen med å løfte den rett opp. Snu vanntanken oppned og skru bort lokket i bunnen med å vri den i pilens retning mot LOOSEN. Fyll vanntanken med rent vann fra kranen eller destilert vann (maks 40 C) og skru på lokket igjen med å vri den i pilens retning mot FASTEN. Sett vanntanken tilbake i basen og sjekk at den sitter ordentlig på plass. Hvis vanntanken ikke inneholder tilstrekkelig med vann og støpslet settes i kontakten, piper apparatet og apparatet slår seg av. Sett tilbake lokket med dampmunnstykket på vanntanken. Sett støpslet i kontakten og trykk på strømbryteren på kontrollpanelet for å starte apparatet. Displayet viser områdets luftfuktighetsnivå. Apparatet slås av med å trykke på strømbryteren til displayet slukker. Hvis du har kalkholdig vann (hardt vann) i ditt bostedsområde kan dette forårsake kalking i apparatet og på nærliggende flater rundt apparatet. Dette er ikke tegn på at apparatet er defekt men at kalkinnholdet er høyt i vannet. Timerfunksjon Apparatet har en timerfunksjon som gjør at du kan stille inn at apparatet skal slås av etter noen timer. Trykk på timerknappen på kontrollpanelet til ønsket antall timer (1-12 timer) vises i displayet. Innstillingen bekreftes med en opplyst symbol i displayet som viser innstilt antall timer.

20 Autoinnstilling Trykk på AUTO knappen på kontrollpanelet og apparatet går over til automatisk kontrollinnstilling dvs. Apparatet velger passende luftfuktighetsnivå beroende på luftfuktigheten i omgivelsene og beholder nivået mellom 55-65%. Innstilling av dampmengde For å justere dampmengden trykker man på dampmengdeknappen og velger mellom nivå 1-3, der nivå 1 er laveste. Et symbol lyser i displayet for valgt nivå. Du kan dreie damputslippet 360 med å vri dampmunnstykket plassert på vanntanken i valgfri retning. Drei aldri dampen mot elektriske apparater eller mot andre materialer som kan skades av fuktigheten. Innstilling av luftfuktkapasiteten Luftfuktkapasiteten endres ved hjelp av luftfuktighetsknappen + og luftfuktighetsknappen -. Kapasiteten økes/minkes med 5% for hvert trykk og kan varieres mellom 40-80%. OBS! Luftfukteren stopper å generere damp når innstilt luftfuktighetsnivå er oppnådd. Luftfukteren starter igjen å avgi damp når luftfuktigheten i nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfuktighet) under innstilt luftfuktighetsnivå. Dampens intensitet påvirkes av den relative fuktigheten og temperaturen i rommet. Det er vanskeligere å generere damp hvis omgivelsen er kald og fuktig pga. at avdunstingen går saktere. Luftfuktigheten i et rom påvirkes av rommets størrelse, romtemperatur, ting som er i rommet og av rommets luftgjennomstrømning. Produktets kapasitet er angitt som en standard norm som innebærer at rommets ventilasjonssystem bytter ut hele rommets luft på to timer. Hvis ventilasjonen i rommet er kraftigere eller hvis dører og vinduer i tilstøtende rom står åpen vil en del av dampen dras ut av rommet og luftfukteren kan dermed ha vanskeligheter med å oppnå luftfuktighetsverdien som er stilt inn på displayet. Måling av luftfuktighet: Bevegelsen i luften i et rom kan gi ulike måleverdier innhentet på de ulike stedene i rommet. Luftfukterens interne sensor måler nær gulvet og kan pga. trekk fra gulvet vise en annen verdi enn en separat måling plasert på en vegg. Varm damp Trykk på knappen for å justere temperaturen på damp som kommer ut. Velg mellom lav, middels og høy temperatur. Når denne funksjonen er slått av produserer apparatet kald damp.

21 Duftfunksjon For å bruke duftfunksjon, dra ut duftskuffen som sitter lengst ned på baksiden på apparatet. Drypp så ca. 10 dråper paryme ned i filteret på duftskuffen og skyv den inn i apparatet igjen. Duften sprees ut gjennom dampmunnstykket når man starter apparatet. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Apparatets sensor og element bør regelmessig avkalkes som følgende: løft ut vanntanken fra baseenheten. Ta bort damprøret som sitter i baseenheten med å skru den mot solen (bilde 1), løft deretter opp luftekanalen som vist på bilde 2. Gjør ren vannbeholderen (bilde 3) med å ha litt rengjøringsmiddel på føleren og hell på vann slik at det dekker sensoren. La det stå i minutter. Rengjør med en børste og skyll 2 ganger med rent vann. Bruk ikke skarpe gjenstander til rengjøring. Rengjør vanntanken 2 ganger i uken ved regelmessig bruk med å dryppe noen dråper oppvaskmiddel i vanntanken og fylle den halvfull med vann. Skru på lokket til vanntanken og rist vanntanken opp/ned noen ganger. Skyll så vanntanken med rent vann. Rengjør innsiden av vanntanken med en fuktig klut dyppet i litt oppvaskmiddel eller bruk en oppvaskbørste. Tørk deretter med en fuktig klut for å få bort alt rengjøringsmiddel. Tørk utsiden av apparatet med en fuktig klut. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid skal vannet helles ut og vannrøret skal være helt tomt for vann.

22 Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det kommer ingen damp. Kontroller ledningen og strømbryteren. Det er ikke vann i vanntanken. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Fyll vann i vanntanken. Dampen lukter rart. Det er veldig høy lyd fra apparatet. Temperaturvising Hight temp. vises i displayet Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet er nytt eller vannet har stått for lenge i apparatet. Vanntanken sitter feil. Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet står på en ujevn flate. For høyt vannivå i baseenheten pga. at vannet er fylt på feil måte i vanntanken Tilsett mere vann Ta ut vanntanken og sett den kaldt og tørt i 12 timer eller tøm vanntanken og rengjør den. Sett vanntanken korrekt. Tilsett mere vann. Sett apparatet på en slett flate. Hell vannet ut av baseenheten og sett tilbake vanntanken. Ikke vann i baseenheten pga. ødelagt vannivåsensor Reklamer på apparatet der hvor det er kjøpt. Oppbevaring Apparatet skal oppbevares tørt. Hvis ikke apparatet skal brukes over lengre tid skal apparatet rengjøres som tidligere beskrevet og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass.

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere