Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate"

Transkript

1 Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low noise level

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page 31-37

3 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Dra ur kontakten innan vatten fylls på samt innan rengöring. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten bör inte lämnas obevakad under användning. 12. VARNING! För att undvika överhettning får apparaten inte övertäckas. 13. Apparaten får inte vickas eller flyttas när den är i bruk eller är fylld med vatten. 14. Stäng av apparaten om du upptäcker fukt på insidan av fönstret. Luftfuktigheten kan mätas med en hygrometer. 15. Undvik att placera apparaten så att utströmmande luft är riktad mot människor, väggar, elektriska apparater och andra objekt. 16. Apparaten är endast för inomhusbruk. Placera inte apparaten i direkt solljus, på ställen med hög temperatur, nära datorer eller annan elektronisk apparatur.

4 17. Placera apparaten på en stabil, icke-metallisk, jämn och vattentålig yta. Denna apparat fungerar bäst placerad på en jämn yta. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Apparaten är endast för privat bruk. 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar 1. Ångmunstycke 2. Lock 3. Handtag 4. Vattentank 5. Vattennivåsensor 6. Luftintag 7. Ångtub 8. Lock till vattentank 9. Givare 10. Värmeelement 11. Sladd 12. Doftfack 13. LED display 14. Strömbrytare on/off 15. Ångmängdsknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp 18. Värmeknapp 19. Autoknapp

5 Kontrollpanelens funktioner Strömbrytare Timerknapp Autoknapp Ångmängdsknapp Luftfuktighetsknapp Knapp för varm ånga Användning Placera apparaten på en plan och fukttålig yta för att undvika fuktskador. Ta bort locket och lyft bort vattentanken från basenheten genom att lyfta den rakt uppåt. Vänd vattentanken upp och ner och skruva bort locket i botten genom att vrida det i pilens riktning mot LOOSEN. Fyll vattentanken med rent kranvatten (max 40 C) och skruva tillbaka locket genom att vrida det i pilens riktning mot FASTEN. Sätt tillbaka vattentanken på basenheten och se till att den sitter fast ordentligt. Om vattentanken inte innehåller tillräckligt med vatten när kontakten sätts i vägguttaget, piper apparaten och apparaten stängs av. Sätt tillbaka locket med ångmunstycket på vattentanken. Sätt kontakten i ett vägguttag och tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen för att starta apparaten. Displayen visar omgivningens luftfuktighetsnivå. Apparaten stängs av genom att trycka på strömbrytaren tills displayen slocknar. Om du har mineralrikt vatten (hårt vatten) i ditt bostadsområde kan detta orsaka kalkavlagringar på apparaten och på närliggande ytor runt apparaten. Detta beror alltså inte på att apparaten är defekt utan på mineralhalten i kranvattnet. Timerfunktion Apparaten har en timerfunktion som gör att du kan ställa in att apparaten automatiskt ska stängas av efter ett visst antal timmar. Tryck på timerknappen på kontrollpanelen tills önskat antal timmar (1-12 timmar) visas in displayen. Inställningen bekräftas med en tänd symbol i displayen som visar inställt antal timmar.

6 Autoläge Tryck på AUTO knappen på kontrollpanelen och apparaten övergår till automatiskt kontrolläge, dvs apparaten väljer passande luftfuktighetsnivå beroende på omgivningens luftfuktighet och bibehåller nivån mellan 55-65%. Inställning av ångmängd För att justera ångmängden trycker du på ångmängdsknappen, välj mellan nivå 1-3 där nivå 1 är den lägsta nivån. En symbol tänds i displayen för vald nivå. Du kan rikta ångutsläppet 360 genom att vrida ångmunstycket placerat på locket på vattentanken i valfri riktning. Rikta aldrig ångan mot elektriska apparater eller mot andra material som kan ta skada av fukten. Inställning av luftfuktskapaciteten Luftfuktskapaciteten ändras med hjälp av luftfuktighetsknapp + och luftfuktighetsknapp. Kapaciteten ökas/minskas med 5% för varje tryck och kan varieras mellan 40-80%. Observera! Luftfuktaren slutar generera ånga när inställd luftfuktighetsnivå är uppnådd. Luftfuktaren startar åter att avge ånga när luftfuktigheten i den närmaste omgivningen är ca 5% (relativ luftfuktighet) under inställd luftfuktighetsnivå. Ångans intensitet påverkas av den relativa fuktigheten och temperaturen i rummet. Det är svårare att generera ånga om omgivningen är kall och fuktig pga att avdunstningen går långsammare. Luftfuktigheten i ett rum påverkas av rummets storlek, rumstemperaturen, föremål som finns i rummet och av rummets luftomsättning. Produktens kapacitet är angiven enligt en standardiserad norm som innebär att rummets ventilationssystem byter ut rummets hela luftvolym på två timmar. Om ventilationen i rummet är kraftigare eller om dörrar och fönster till angränsande utrymmen står öppna kommer en stor del av ångan att föras ut ur rummet och luftfuktaren kan därmed få svårt att uppnå det luftfuktighetsvärde som har ställts in på displayen. Mätning av luftfuktighet: Luftens rörelser i ett rum kan göra att olika mätvärden erhålls på olika platser i rummet. Luftfuktarens interna sensor mäter nära golvet och kan på grund av golvdrag visa ett annat värde än en separat mätare placerad på en vägg.

7 Varm ånga Tryck på knappen för att justera temperaturen på utkommande ånga. Välj mellan låg, medel och hög temperatur. När denna funktion är avstängd producerar apparaten kall ånga. Doftfunktion För att använda doftunktionen, dra ut doftfacket som sitter längst ner på vänster sida av apparaten. Droppa sedan ca 10 droppar parfym ner i filtret på doftfacket och skjut in det i apparaten igen. Doften sprids sedan ut genom ångmunstycket när apparaten startas. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Sänk aldrig ner basenheten eller sladden i vatten eller andra vätskor. Apparatens givare samt element behöver regelbundet avkalkas enligt följande: lyft bort vattentanken från basenheten. Ta bort ångröret som sitter i basenheten genom att skruva det motsols (bild 1), lyft därefter luftkanalen uppåt enligt bild 2. Gör ren vattenbehållaren (bild 3) genom att hålla lite rengöringsmedel på givaren och håll sedan i lite vatten så att givaren täcks. Låt stå i minuter. Rengör med en borste och skölj ur den 2 gånger med vatten. Använd inte vassa redskap vid rengöring. Rengör vattentanken 2 gånger per vecka vid regelbunden användning genom att droppa några droppar diskmedel i vattentanken och sedan fylla halva vattentanken med vatten. Skruva på vattentankens lock och skaka vattentanken upp och ner några gånger. Skölj sedan ur vattentanken med rent vatten. Rengör insidan av basenheten med en fuktig trasa doppad i lite rengöringsmedel, alternativt använd en diskborste. Torka med en fuktig trasa efteråt för att få bort rengöringsmedlet. Torka av utsidan på apparaten med en fuktig trasa. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, häll ut allt vatten ur vattentanken och se till att vattenröret är tömt på vatten.

8 Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Det kommer ingen ånga. Ångan doftar konstigt. Apparaten låter orimligt mycket. Temperaturvarning ( Hight temp. visas i displayen). Kontrollera sladden och strömbrytaren. Det finns inget vatten i vattentanken. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är ny eller vatten har förvarats för länge i apparaten. Vattentanken sitter fel. Det är för lite vatten i vattentanken. Apparaten är placerad på en ojämn yta. För hög vattennivå i basenheten pga att vattnet fyllts på få fel sätt i vattentanken. Inget vatten i basenheten pga trasig vattennivåsensor. Sätt i kontakten och starta apparaten med strömbrytaren. Fyll på med vatten. Tillsätt mer vatten. Ta ur vattentanken och placera den kallt och torrt i 12 timmar, alternativt töm vattentanken och rengör den. Placera vattentanken korrekt. Tillsätt mer vatten. Placera apparaten på en plan yta. Häll ut vattnet ur basenheten och sätt tillbaka vattentanken. Reklamera apparaten där apparaten är inköpt. Förvaring Förvara apparaten torrt. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, rengör apparaten enligt tidigare anvisningar och se till att alla delar är torra innan apparaten ställs undan.

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vattentankens volym: 6 liter Max ångkapacitet: 600 ml/h Lämplig för rum upp till 120 m³ Rätt till löpande ändringar förbehålles.

10 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhed og el-apparatet 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når der påfyldes vand samt inden rengøring. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 12. ADVARSEL: For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes. 13. Apparatet må ikke vippes eller flyttes, når det er i funktion eller er fyldt med vand. 14. Sluk apparatet, hvis du bemærker fugtighed på indersiden af vinduerne. Luftfugtigheden kan måles korrekt med et hygrometer. 15. Undgå at anbringe apparatet, så den udstrømmende fugtige luft er rettet imod mennesker, vægge, elektriske anlæg eller andre genstande.

11 16. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Placér ikke anlægget i direkte sollys, på steder med høje temperaturer, tæt ved computere eller følsomt elektronisk udstyr. 17. Placér apparatet på en fast, jævn, ikke-metallisk og vandfast overflade. Dette apparat fungerer bedst på en jævn overflade. 18. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 19. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 20. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 21. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele: 1. Dampmundstykke 2. Låg 3. Håndtag 4. Vandtank 5. Vandniveau-sensor 6. Luftindtag 7. Damprør 8. Låg til vandtank 9. Transducer 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftboks 13. LED display 14. Tænd/sluk knap on/off 15. Knap til justering af dampmængde

12 16. Timerknap 17. Luftfugtighedsknap 18. Varmeknap 19. Autoknap Betjeningspanelets funktioner Tænd/sluk knap Timerknap Autoknap Knap til justering af dampmængde Luftfugtighedsknap Knap til varm damp Sådan bruges luftfugteren Luftfugteren placeres på en plan og fugtbestandig overflade for at undgå fugtskader. Tag låget af og fjern herefter vandtanken fra hovedenheden ved at løfte den opad. Vend bunden i vejret på vandtanken og skru låget i bunden af ved at dreje det i pilens retning mod LOOSEN. Fyld vandtanken med vand fra vandhanen (max. 40 C) og skru låget på igen ved at dreje det i pilens retning mod FASTEN. Sæt vandtanken tilbage på hovedenheden Sørg for at den sidder ordentligt fast. Hvis vandtanken ikke indeholder tilstrækkeligt vand, når apparatet tændes, eller hvis der ikke er mere vand i vandtanken under brug, vil apparatet bippe og slukke. Sæt låget med dampmundstykket tilbage på vandtanken. Sæt stikket i en stikkontakt og tryk på tænd/sluk knappen på betjeningspanelet for at tænde apparatet. Displayet viser nu omgivelsernes luftfugtighedsniveau. Apparatet slukkes ved at trykke på tænd/sluk knappen, indtil displayet slukker. Såfremt man bor i et område med meget mineralholdigt vand (hårdt vand), vil vandet kunne forårsage hvide aflejringer på apparatet og på de nærliggende overflader. Dette er således ikke et tegn på, at apparatet er defekt, men skyldes udelukkende mineralindholdet i vandværksvandet.

13 Timerfunktion Apparatet er forsynet med en timerfunktion, hvor apparatet kan indstilles til at slukke automatisk efter et ønsket antal timer. Tryk på timerknappen på betjeningspanelet, indtil det ønskede antal timer (1-12 timer) vises i displayet. Indstillingen bekræftes med et tændt symbol i displayet, som viser det indstillede antal timer. Auto-tilstand Tryk på AUTO knappen på betjeningspanelet, hvorefter apparatet går over til automatisk kontrol, hvilket vil sige at apparatet vælger passende luftfugtighedsniveau afhængig af omgivelsernes luftfugtighed og bibeholder niveauet mellem 55-65%. Indstilling af dampmængde Knappen til indstilling af dampmængde trykkes ind for at justere dampmængden. Vælg mellem niveau 1-3 ved at trykke gentagne gange på knappen. Niveau 1 er det laveste niveau. Et symbol for det valgte niveau vil nu lyse i displayet. Man kan stille dampudslippet 360 ved at dreje dampmundstykket, der er placeret på vandtanken, i valgfri retning. Ret aldrig dampen mod elektriske apparater eller andre materialer, der kan blive beskadiget af fugten. Indstilling af luftfugtighedskapacitet Luftfugtighedskapaciteten ændres ved hjælp af luftfugtighedsknap + og luftfugtighedsknap -. Kapaciteten øges/mindskes med 5% for hvert tryk og kan varieres mellem 40-80%. Bemærk! Luftfugteren stopper med at generere damp, når det indstillede luftfugtighedsniveau er opnået. Luftfugteren starter med at generere damp igen, når luftfugtigheden i de nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfugtighed) under det indstillede luftfugtighedsniveau. Dampens intensitet påvirkes af den relative luftfugtighed og af temperaturen i rummet. Det er vanskeligere at generere damp, hvis omgivelserne er kolde og fugtige, da fordampningen vil ske langsommere. Luftfugtigheden i et rum påvirkes af rummets størrelse, rumtemperaturen, de genstande, der findes i rummet, og af luftomsætningen i rummet. Apparatets kapacitet er angivet ud fra en standardiseret norm, der indebærer, at rummets ventilationssystem udskifter rummets luftvolumen på to timer. Hvis ventilationen i rummet er kraftigere eller døre og vinduer, der støder op til rummet, er åbne, vil en stor del af dampen føres ud af rummet, hvorved luftfugteren kan have svært ved at opnå den indstillede luftfugtighed.

14 Måling af luftfugtighed: Luftens bevægelser i et rum kan medføre, at der måles forskellige værdier forskellige steder i rummet. Luftfugterens interne sensor foretager måling nær gulvet og kan som følge af træk vise en anden værdi end en separat måler, placeret på en væg. Varm damp Tryk på knappen for at justere temperaturen på dampen. Vælg mellem lav, middel og høj temperatur. Når denne funktion er slukket, vil apparatet producere kold damp. Duftfunktion Duftfunktionen anvendes ved først at trække duftboksen ud. Duftboksen sidder længst nede på venstre side af apparatet. Dryp derefter ca. 10 dråber parfume ned i duftboksens filter og skub den ind i apparatet igen. Duften spredes ud gennem dampmundstykket, når apparatet tændes. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse. Hovedenhed og ledning må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Apparatets transducer samt varmeelement skal afkalkes regelmæssigt på følgende måde: Fjern vandtanken fra hovedenheden. Tag derefter damprøret, der sidder i hovedenheden, af ved at dreje det mod uret (billede 1), løft derefter luftkanalen opad i henhold til billede 2. Rengør vandbeholderen (billede 3) ved at hælde lidt rengøringsmiddel på transduceren. Hæld lidt vand i, så transduceren er dækket. Lad det stå i minutter og rengør derefter med en børste. Skyl efter med rent vand mindst 2 gange. Anvend ikke skarpe redskaber ved rengøring. Vandtanken rengøres 2 gange om ugen ved regelmæssig brug af apparatet ved at dryppe nogle dråber opvaskemiddel i vandtanken og derefter fylde vandtanken halvt op med vand. Skru vandtankens låg på og ryst vandtanken nogle gange. Skyl derefter vandtanken med rent vand. Indersiden af hovedenheden tørres af med en fugtig klud dyppet i lidt rengøringsmiddel, alternativt kan der anvendes en opvaskebørste. Tør efter med en fugtig klud for at fjerne rengøringsmidlet.

15 Ydersiden af apparatet tørres med en fugtig klud. Skal apparatet ikke anvendes i længere tid, hældes vandet ud af vandtanken Sørg for at vandrøret er tømt for vand. Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Der genereres ingen damp Dampen mærkeligt Apparatet meget lugter larmer Temperaturadvarsel ( High temp. vises i displayet) Kontroller ledning og tænd/sluk knap Der er ikke vand i vandtanken Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er nyt eller vandet har været for længe i apparatet. Vandtanken sidder forkert Der er for lidt vand i vandtanken Apparatet er placeret på en ujævn overflade Vandniveauet i hovedenheden er for højt, da vandet i vandtanken er påfyldt forkert. Der er ingen vand i hovedenheden, da vandniveau- sensoren er ødelagt. Sæt stikket i stikkontakten og tænd apparatet på tænd/sluk knappen Påfyld vand Tilsæt mere vand Tag vandtanken ud og placér den koldt i 12 timer Placér vandtanken korrekt Tilsæt mere vand Placér apparatet på en plan overflade Hæld vandet ud af hovedenheden og sæt vandtanken tilbage på plads. Aflevér apparatet, hvor det er købt. Opbevaring Apparatet opbevares tørt. Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, rengøres det i henhold til ovenstående anvisninger. Apparatet tørres omhyggeligt - Sørg for at alle dele er helt tørre, inden apparatet stilles væk.

16 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 280 watt/30 watt Vandtankens volumen: 6 liter Maks. dampkapacitet: 600 ml/h Velegnet til rum på op til 120 m 3 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

17 OBH Nordica Pure Comfort Total Control Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Ta støpslet ut av kontakten før det fylles på vann og før rengjøring. 10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet bør ikke stå ubevoktet under bruk. 12. VARSEL! For å unngå overoppheting må ikke apparatet tildekkes. 13. Apparatet må ikke bøyes eller flyttes på når den er i bruk eller er fylt med vann. 14. Slå av apparatet hvis du oppdager fukt på innsiden av vinduet. Luftfuktigheten kan måles med et hygrometer. 15. Unngå å plassere apparatet slik at luften som kommer ut og går mot mennesker, vegger, elektriske apparater og andre ting.

18 16. Apparatet er kun beregnet for bruk innendørs. Sett ikke apparatet i direkte sollys, på steder med høy temperatur, nær datamaskiner eller andre elektroniske apparater. 17. Sett apparatet på en stabil, ikke metalisk og vannavisende flate. Dette apparatet fungerer best når den står på en slett flate. 18. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 19. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 20. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 21. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler 1. Dampmunnstykke 2. Lokk 3. Håndtak 4. Vanntank 5. Vannivåsensor 6. Luftinntak 7. Damptube 8. Lokk til vanntank 9. Sensor 10. Varmeelement 11. Ledning 12. Duftskuffe 13. LED display 14. Strømbryter ON/OFF 15. Dampmengdeknapp 16. Timerknapp 17. Luftfuktighetsknapp

19 18. Varmeknapp 19. Autoknapp Kontrollpanelets funksjoner Strømbryter Timerknapp Autoknapp Dampmengdeknapp Luftfuktighetsknapp Knapp for varm damp Hvordan bruke apparatet Sett apparatet på en slett og fuktbestandig flate for å unngå fuktskader. Ta bort lokket og løft ut vanntanken fra basen med å løfte den rett opp. Snu vanntanken oppned og skru bort lokket i bunnen med å vri den i pilens retning mot LOOSEN. Fyll vanntanken med rent vann fra kranen eller destilert vann (maks 40 C) og skru på lokket igjen med å vri den i pilens retning mot FASTEN. Sett vanntanken tilbake i basen og sjekk at den sitter ordentlig på plass. Hvis vanntanken ikke inneholder tilstrekkelig med vann og støpslet settes i kontakten, piper apparatet og apparatet slår seg av. Sett tilbake lokket med dampmunnstykket på vanntanken. Sett støpslet i kontakten og trykk på strømbryteren på kontrollpanelet for å starte apparatet. Displayet viser områdets luftfuktighetsnivå. Apparatet slås av med å trykke på strømbryteren til displayet slukker. Hvis du har kalkholdig vann (hardt vann) i ditt bostedsområde kan dette forårsake kalking i apparatet og på nærliggende flater rundt apparatet. Dette er ikke tegn på at apparatet er defekt men at kalkinnholdet er høyt i vannet. Timerfunksjon Apparatet har en timerfunksjon som gjør at du kan stille inn at apparatet skal slås av etter noen timer. Trykk på timerknappen på kontrollpanelet til ønsket antall timer (1-12 timer) vises i displayet. Innstillingen bekreftes med en opplyst symbol i displayet som viser innstilt antall timer.

20 Autoinnstilling Trykk på AUTO knappen på kontrollpanelet og apparatet går over til automatisk kontrollinnstilling dvs. Apparatet velger passende luftfuktighetsnivå beroende på luftfuktigheten i omgivelsene og beholder nivået mellom 55-65%. Innstilling av dampmengde For å justere dampmengden trykker man på dampmengdeknappen og velger mellom nivå 1-3, der nivå 1 er laveste. Et symbol lyser i displayet for valgt nivå. Du kan dreie damputslippet 360 med å vri dampmunnstykket plassert på vanntanken i valgfri retning. Drei aldri dampen mot elektriske apparater eller mot andre materialer som kan skades av fuktigheten. Innstilling av luftfuktkapasiteten Luftfuktkapasiteten endres ved hjelp av luftfuktighetsknappen + og luftfuktighetsknappen -. Kapasiteten økes/minkes med 5% for hvert trykk og kan varieres mellom 40-80%. OBS! Luftfukteren stopper å generere damp når innstilt luftfuktighetsnivå er oppnådd. Luftfukteren starter igjen å avgi damp når luftfuktigheten i nærmeste omgivelser er ca. 5% (relativ luftfuktighet) under innstilt luftfuktighetsnivå. Dampens intensitet påvirkes av den relative fuktigheten og temperaturen i rommet. Det er vanskeligere å generere damp hvis omgivelsen er kald og fuktig pga. at avdunstingen går saktere. Luftfuktigheten i et rom påvirkes av rommets størrelse, romtemperatur, ting som er i rommet og av rommets luftgjennomstrømning. Produktets kapasitet er angitt som en standard norm som innebærer at rommets ventilasjonssystem bytter ut hele rommets luft på to timer. Hvis ventilasjonen i rommet er kraftigere eller hvis dører og vinduer i tilstøtende rom står åpen vil en del av dampen dras ut av rommet og luftfukteren kan dermed ha vanskeligheter med å oppnå luftfuktighetsverdien som er stilt inn på displayet. Måling av luftfuktighet: Bevegelsen i luften i et rom kan gi ulike måleverdier innhentet på de ulike stedene i rommet. Luftfukterens interne sensor måler nær gulvet og kan pga. trekk fra gulvet vise en annen verdi enn en separat måling plasert på en vegg. Varm damp Trykk på knappen for å justere temperaturen på damp som kommer ut. Velg mellom lav, middels og høy temperatur. Når denne funksjonen er slått av produserer apparatet kald damp.

21 Duftfunksjon For å bruke duftfunksjon, dra ut duftskuffen som sitter lengst ned på baksiden på apparatet. Drypp så ca. 10 dråper paryme ned i filteret på duftskuffen og skyv den inn i apparatet igjen. Duften sprees ut gjennom dampmunnstykket når man starter apparatet. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Senk aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker. Apparatets sensor og element bør regelmessig avkalkes som følgende: løft ut vanntanken fra baseenheten. Ta bort damprøret som sitter i baseenheten med å skru den mot solen (bilde 1), løft deretter opp luftekanalen som vist på bilde 2. Gjør ren vannbeholderen (bilde 3) med å ha litt rengjøringsmiddel på føleren og hell på vann slik at det dekker sensoren. La det stå i minutter. Rengjør med en børste og skyll 2 ganger med rent vann. Bruk ikke skarpe gjenstander til rengjøring. Rengjør vanntanken 2 ganger i uken ved regelmessig bruk med å dryppe noen dråper oppvaskmiddel i vanntanken og fylle den halvfull med vann. Skru på lokket til vanntanken og rist vanntanken opp/ned noen ganger. Skyll så vanntanken med rent vann. Rengjør innsiden av vanntanken med en fuktig klut dyppet i litt oppvaskmiddel eller bruk en oppvaskbørste. Tørk deretter med en fuktig klut for å få bort alt rengjøringsmiddel. Tørk utsiden av apparatet med en fuktig klut. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid skal vannet helles ut og vannrøret skal være helt tomt for vann.

22 Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Det kommer ingen damp. Kontroller ledningen og strømbryteren. Det er ikke vann i vanntanken. Sett støpslet i kontakten og start apparatet med strømbryteren. Fyll vann i vanntanken. Dampen lukter rart. Det er veldig høy lyd fra apparatet. Temperaturvising Hight temp. vises i displayet Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet er nytt eller vannet har stått for lenge i apparatet. Vanntanken sitter feil. Det er for lite vann i vanntanken. Apparatet står på en ujevn flate. For høyt vannivå i baseenheten pga. at vannet er fylt på feil måte i vanntanken Tilsett mere vann Ta ut vanntanken og sett den kaldt og tørt i 12 timer eller tøm vanntanken og rengjør den. Sett vanntanken korrekt. Tilsett mere vann. Sett apparatet på en slett flate. Hell vannet ut av baseenheten og sett tilbake vanntanken. Ikke vann i baseenheten pga. ødelagt vannivåsensor Reklamer på apparatet der hvor det er kjøpt. Oppbevaring Apparatet skal oppbevares tørt. Hvis ikke apparatet skal brukes over lengre tid skal apparatet rengjøres som tidligere beskrevet og pass på at alle delene er tørre før apparatet settes bort. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass.

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere