Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område"

Transkript

1 Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne

2 Aftale om satspuljen på det sociale område I. Psykiatri Psykiatriaftale II. Udsatte grupper Bedre overgang til voksenlivet en styrkelse af efterværnsindsatsen Støtte til frivillige organisationer mv b. Udviklingspuljer til private ansøgere National civilsamfundsstrategi Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed og udsættelser Ghettoindsats SISO Det nationale videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn En værdig vej ud af prostitution Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og unge Bekæmpelse af menneskehandel Pilotprojekt med et bande-exit program Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning Implementering af Køreplan for god løsladelse Anbragte børn med funktionsnedsættelse (opfølgning på Barnets Reform) Mere viden om handicap... 52

3 Aftale om satspuljen på det sociale område Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, har den 27. oktober 2010 indgået en aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for Partierne er enige om, at fordi størrelsen på satspuljen er mindre end normalt, har fokus været på en prioritering af initiativer, som direkte kommer socialt udsatte grupper samt ældre og handicappede til gode. Aftalen i hovedtræk: Psykiatriaftale Satspuljepartierne er enige om at udfase de midlertidige driftstilskud, som senest indgik i psykiatriaftalen for Driftstilskuddene på 50 pct. har været givet til botilbud, bostøtte og væresteder i socialpsykiatrien. Der er enighed om en gradvis aftrapning af tilskuddet, således at tilskuddet videreføres uændret i 2011 og aftrappes til et driftstilskud på 25 pct. i og 12½ pct. i Udfasningen af den statslige støtte vil kunne give anledning til omstillinger af kommunernes indsats på området. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 336 mio. kr. over 4 år til fortsatte driftstilskud og en række målrettede initiativer, som udvikler den sociale indsats til børn, unge og voksne med sindslidelser og psykiske vanskeligheder. Formålet med initiativerne er at sikre en langt mere sammenhængende og individuelt orienteret social indsats, som bidrager til, at den enkelte sindslidende kan udnytte de muligheder, som samfundet tilbyder, herunder at sindslidende kan leve et selvstændigt og ansvarsfuldt liv med egen bolig, familie, netværk, uddannelse og job. Indsatserne skal bl.a. sikre en bedre opsporing og tidlig indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder bl.a. gennem forsøg med forebyggende teams. Derudover skal den direkte borgerrettede bostøtte til sindslidende i egen bolig styrkes for at give sindslidende bedre mulighed for at minimere de begrænsninger, som sindslidelsen sætter for den enkelte. Hertil kommer initiativer, som udvikler indsatsen for sindslidende i særforanstaltninger og sindslidende med misbrug, sikrer en bedre støtte til familier til børn med psykiske vanskeligheder, sikrer en bedre overgang fra barn til voksen samt sikrer en styrket indsats over for seksuelt misbrugte årige. Bedre overgang til voksenlivet en styrkelse af efterværnsindsatsen Unge, som har været anbragt uden for hjemmet, skal have en bedre overgang til voksenlivet. Midtvejsevalueringen fra Forsøg med efterværn under Lige Muligheder viser et behov for mere fleksible og målrettede efterværnsindsatser. Derfor afsættes 90 mio. kr. over 4 år til en styrket efterværnsindsats. Initiativet skal bl.a. sikre nye og bedre efterværnsindsatser, herunder systematisk tilbud om støtte fra Baglandet og andre frivillige organisationer til tidligere anbragte, særtog til uddannelse og beskæftigelse, og forsøg med værtsfamilier. Herudover skal der ske en styrket erfarings- og vidensindsamling om støtte til udsatte unge over 18 år for at afdække forskellige støttetyper samt erfaringer med, hvad der virker bedst. Af de afsatte midler afsættes en reserve på 10 mio. kr. over 4 år til en kapacitetsudvidelse af Baglandene mv. Partierne er enige om at drøfte udviklingen i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for Partierne er endvidere enige om at følge erfaringerne fra Forsøg med Efterværn under Lige Muligheder tæt og drøfte dem i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for Støtte til frivillige organisationer mv. Satspuljepartierne har i lighed med tidligere år afsat midler til støtte til frivillige organisationer. Der er afsat 120,3 mio. kr. over 4 år til drifts- og overgangstøtte. Med de afsatte midler sikrer satspuljepartierne midler til at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række frivillige organisationer, herunder for udsatte grønlændere og børn af misbrugere. Derudover afsættes der 30 mio. kr. over 4 år til

4 udviklingsprojekter. Af de afsatte midler udmeldes en udviklingspulje med sigte på at afhjælpe eller forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper. Puljen skal tilgodese projekter, der er spredt over hele landet, herunder i yderområderne. Af midlerne afsættes endvidere en pulje til indsatser mod spiseforstyrrelser, som tilstræbes udmøntet inden årets udgang. National civilsamfundsstrategi Satspuljepartierne er enige om at styrke civilsamfundet gennem en national strategi, som styrker innovation og udvikling. Til det formål afsættes 100 mio. kr. over 4 år. Strategien skal fremme et aktivt medborgerskab og en frivillighedskultur, der får flere danskere til at yde en frivillig indsats. Herudover skal strategien styrke de frivillige organisationers virke og det tværgående samarbejde. Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed og udsættelser Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. over 4 år til etablering af skæve boliger samt til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser. Dette gøres bl.a. ved at hæve det maksimale tilskud til etablering af skæve boliger fra kr. til kr., åbne mulighed for at udlejere kan kræve huslejeindbetaling via PBS, samt ved at etablere en fremskudt rådgivningsindsats, der kan rådgive lejere i huslejerestancer. Ghettoindsats Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en social indsats i ghettoområderne. Som led i indsatsen afsættes der 20 mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoerne. Der afsættes desuden 20 mio. kr. til forsøg med refusion af kommunernes udgifter til flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted. Bekæmpelse af menneskehandel Satspuljepartierne er enige om at afsætte 80 mio. kr. over 4 år til en ny handlingsplan mod menneskehandel. Handlingsplanen vil bl.a. fokusere på, at: 1. Identificerede ofre for menneskehandel i Danmark får tilbudt beskyttelse og støtte herunder forberedt hjemsendelse 2. Bagmændene identificeres og straffes 3. Efterspørgslen reduceres 4. Der indsamles og udvikles viden om menneskehandel 5. Relevante aktører på feltet er trænet i menneskehandel 6. Den brede befolkning har viden om alle former for menneskehandel 7. Det landsdækkende opsøgende arbejde målrettes og effektiviseres Handlingsplanens konkrete indhold drøftes hos ligestillingsministeren. Anbragte børn med funktionsnedsættelse Der er behov for at forbedre regelsættet for de anbragte børn med funktionsnedsættelser. Satspuljepartierne ønsker, at mulighederne for at få bevilget en handicapbil og adgang til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med indlæggelser mv. bevares i forbindelse med en anbringelse. Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at tydeliggøre og udvikle vejledninger og øvrige implementeringsværktøjer på området i forhold til de særlige behov og problemstillinger, der findes for anbragte børn med funktionsnedsættelser. Herudover sikres, at vejledningerne beskriver kompensationsmulighederne for disse børn og deres forældre. Der afsættes 42,0 mio. kr. i perioden Styrkelse af viden om mennesker med handicap Der afsættes 15,0 mio. kr. i perioden til en styrkelse af viden om mennesker med handicap. Midlerne skal bruges til dels at igangsætte en forskningsstrategi, der bl.a. sætter fokus på og styrker den

5 generelle handicapforskning i Danmark, dels at styrke overvågningsopgaven i Institut for Menneskerettigheder for at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FNs handicapkonvention, og endelig til at styrke Det Centrale Handicapråds virksomhed. Bosted til udsatte prostituerede Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til etablering og drift af et bosted til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Bostedet er inspireret af Hanne Mariehjemmet. Herudover etableres en støtte- og kontaktpersonordning, ligesom der afsættes midler til støtte til kvinder på vej ud af prostitution. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og unge Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til en styrkelse af uddannelsesindsatsen for unge på sikrede institutioner, der har opfyldt undervisningspligten, således at de unge får et tilbud om skolegang til og med 10. klasses niveau, mens de er anbragt på de sikrede institutioner. Bande-exit og god udslusning Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes midler til pilotprojekter med et bande-exit program, udvidelse af kriminalforsorgens mentorordning samt implementering af Køreplan for god løsladelse. Opfølgning på blindeundersøgelse Satspuljepartierne er enige om, at der i forlængelse af levevilkårsundersøgelsen for mennesker med synshandicap skal tages initiativ til at se på indsatsen for blinde og stærkt svagsynede særligt med henblik på at øge deres uddannelsesniveau og grad af beskæftigelse. I samarbejde med Beskæftigelses- og Undervisningsministeriet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om der er behov for en samlet plan for området. Dansk Blindesamfund vil blive inddraget i disse overvejelser. Arbejdet afsluttes september Senfølger af seksuelle overgreb Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en drøftelse af tilbud til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 med henblik på at drøfte behovet for en landsdækkende permanent indsats på området, herunder hvordan Fynsmodellen med en kombination af professionel behandling og frivillig rådgivning og støtte kan udbredes. Det Fælles Ansvar II Satspuljepartierne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2012 tages en drøftelse af status for afslutningen på Det Fælles Ansvar II. BPA Det er aftalt, at satspuljepartierne følger den fortsatte implementering af BPA tæt. Statusmøde i juni 2011 Satspuljepartierne mødes i juni 2011 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for Forud for statusmødet vil der blive udarbejdet en gennemgang af puljer relateret til ghetto og integration under Socialministeriet, som forelægges til drøftelse med forligspartierne på statusmødet, således at en eventuel målretning af ressourcerne kan afklares i god tid inden satspuljeforhandlingerne for 2012.

6 Oversigtstabel: Aftale om satspuljen på det sociale område for Nr. mio. kr pl I alt Psykiatri 1 Psykiatriaftale ,0 84,0 84,0 84,0 336,0 I alt Psykiatri 84,0 84,0 84,0 84,0 336,0 Udsatte grupper 2 Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af 33,0 0,0 26,5 30,5 90,0 efterværnsindsatsen Efterregulering af Barnets Reform 5,2 7,4 12,0 16,9 41,5 3 Støtte til frivillige organisationer mv. 31,8 58,6 16,9 13,0 120,3 3b Udviklingspulje 11,6 2,1 6,6 9,4 29,7 4 National civilsamfundsstrategi 25,1 20,0 27,5 27,4 100,0 5 Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed 10,0 7,3 11,5 11,2 40,0 6 Ghettoindsats 25,0 5,0 5,0 5,0 40,0 7 SISO 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 8 En værdig vej ud af prostitution 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 9 Uddannelse på sikrede institutioner 10,0 0,0 5,0 5,0 20,0 10 Bekæmpelse af menneskehandel 14,3 21,9 21,9 21,9 80,0 11 Pilotprojekt med et bande-exit program (JM) 4, ,0 12 Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning 4,0 8,0 8,0 8,0 28,0 (JM) 13 Implementering af Køreplan for god løsladelse (JM) 1, ,5 I alt Udsatte grupper 186,5 141,3 151,9 159,3 639,0 Handicappede 14 Anbragte børn med funktionsnedsættelse 2,0 21,0 9,5 9,5 42,0 15 Mere viden om mennesker med handicap 9,0 2,0 2,0 2,0 15,0 I alt Handicappede 11,0 23,0 11,5 11,5 57,0 Ramme til forhandling i Socialministeriet 264,0 248,3 247,4 254, ,5 Omprioriteret fra FAII 17,5 17,5 Samlet beløb til forhandling i Socialministeriet 281,5 248,3 247,4 254, ,0 Forslag i alt 281,5 248,3 247,4 254, ,0 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 I. Psykiatri 1. Psykiatriaftale Titel Psykiatriaftale Forslagsstiller Socialministeriet 3 Tilskudsmodtager 4 Forslagets formål Psykiatriaftalen skal sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i kommunernes sociale indsats over for sindslidende. Dette betyder, at sindslidende i højere grad skal støttes i at være i stand til at tage ansvar for egen livssituation og dermed til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser med familie, uddannelse, job og netværk. 5 Forslagets målgruppe Målgruppen er børn, unge og voksne med en sindslidelse, der som følge af sindslidelsen har behov for en social indsats. Det vurderes, at der er ca voksne i Danmark, der har en behandlingskrævende sindslidelse, og som i kombination med denne sindslidelse har behov for sociale støtteforanstaltninger. Af denne gruppe skønnes det, at der er ca med meget komplekse problemstillinger, idet de har en sindslidelse kombineret med et misbrug af alkohol og/eller narkotika (dobbeltdiagnosticerede). Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange psykisk syge børn og unge der i dag modtager støtte via de almindelige sociale tilbud i kommunen, og hvor mange der benytter sig af socialpsykiatriske tilbud, da de sociale og psykiske problemer ofte er overlappende. Hertil kommer, at forældrene til psykisk syge børn og unge er en indirekte målgruppe, da de ofte er centrale at inddrage i forbindelse med indsatsen. Initiativet om særforanstaltninger er målrettet børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og/eller handicap. 6 Forslagets konkrete mål Initiativet skal helt konkret sikre: En målrettet indsats over for mennesker i særforanstaltninger med det formål, at omfanget af indsatsen over tid kan mindskes samtidigt med, at den enkeltes situation bliver bedre. At sindslidendes mulighed for at blive boende i egen bolig styrkes, samt at sindslidende får bedre mulighed for at flytte ud fra botilbud til en mere individuel boligform. At indsatsen over for sindslidende med et misbrug styrkes med henblik på at minimere de negative konsekvenser af en sindslidelse i kombination med et misbrug. En tidlig og mere målrettet opsporing af børn og unge med psykiske vanskeligheder, med henblik på at den tidlige indsats kan forhindre, at tilstanden og situation forværres. Bedre støtte til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Større fokus på overgangen fra barn til voksen samt en

8 styrket indsats over for unge med en sindslidelse, herunder spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. 7 Hvordan nås resultaterne Resultaterne nås ved en mere målrettet anvendelse af midlerne i psykiatriaftalen, hvor driftstilskuddene udfases, og der iværksættes en række målrettede udviklingsinitiativer. Udfasning af driftstilskud I de tidligere psykiatriaftaler er der ydet driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv. Driftstilskuddene blev indført med henblik på at understøtte udbygningen af socialpsykiatrien i den tidligere kommunale struktur med 14 amter og 275 kommuner. Med kommunalreformen, hvor kommunerne er blevet større og mere fagligt og økonomisk bæredygtige, er der ikke længere noget argument for, at netop disse tilbud skal have støtte fra satspuljen frem for andre tilbud til sindslidende i kommunerne. Det foreslås derfor, at driftstilskuddene udfases, så der sker en gradvis nedtrapning af tilskuddene. Der vil således fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, som i de tidligere psykiatriaftaler, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og 12,5 pct. i 2014: Driftstilskud i pct. 50 % 25 % 25 % 12,5 % Driftstilskud (mio. kr.) 84,0 42,0 42,0 21,0 Fra 2015 og frem, vil udfasningen være slået fuldt igennem, og der vil ikke længere blive givet driftstilskud til de pågældende botilbud, bostøtte eller væresteder. Der er uforbrugte midler på 26,0 mio. kr. fra Psykiatriaftalen for , som foreslås anvendt til at starte en række udviklingsinitiativer allerede i Nedenstående tabel viser trækket på satspuljen. Da udviklingsinitiativerne i 2011 forudsættes finansieret af de uforbrugte midler fra Psykiatriaftalen for , er nettotrækket på satspuljen 84,0 mio. kr. i Mio. kr. i 2011 PL Udfasning af driftstilskud 84,0 42,0 42,0 1. Særforanstaltninger 3,0 4,0 4,0 2. Udvikling af bostøtte 0,0 9,0 9,0 3. Sindslidende med misbrug 5,0 9,0 9,0 4. Opsporing af og tidlig støtte til børn 6,0 13,0 13,0 og unge med psykiske vanskeligheder 5. Støtte til familier med børn med 3,0 3,0 3,0 psykiske vanskeligheder 6. Fokus på overgangen fra barn til voksen 5,0 4,0 4,0

9 7. Støtte til unge, som har oplevet 4,0 seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen Udgifter i alt 110,0* 84,0 84,0 84,0 *heraf udgør 26 mio. kr. opsparede midler Som en del af Psykiatriaftalen igangsættes følgende udviklingsinitiativer. Udviklingsinitiativer 1. Særforanstaltninger Der er i foråret 2010 iværksat en undersøgelse, som kortlægger omfanget af særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Undersøgelsen har desuden fokus på kommunernes udfordringer i forhold til myndighedsvaretagelsen og tilrettelæggelsen af de konkrete særforanstaltninger samt på gode eksempler fra praksis. I undersøgelsen inddrages også international viden om området gennem et litteraturstudie. Kortlægningen viser blandt andet, at der er behov for øget fokus på faglighed og organisering, og at man med fordel kan se på erfaringer fra særforanstaltninger på tværs af målgrupper og alder. Der kan være inspiration at hente i forhold til, hvordan de faglige medarbejdere håndterer den problemskabende adfærd, hvilke metoder der anvendes og hvordan indsatsen organiseres. Samtidigt har mange mennesker i særforanstaltninger kombinationsproblematikker, hvor fx handicappede har psykiatriske overbygninger og sindslidende er sent udviklede. Der afsættes derfor en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og forankringsaktiviteter. 2. Udvikling af bostøtte Bostøtte er et helt centralt element i indsatsen for, at sindslidende får den fornødne støtte til at opretholde egen bolig og tage et større ansvar for eget liv, herunder sikre opfyldelse af personlige ønsker og mål. I regeringens handlingsplan for psykiatri blev der afsat midler til en analyse af bostøtten efter servicelovens 85. Analysen skal vise, om de lovgivningsmæssige rammer er tilstrækkelige, og om

10 kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig. Analysen skal tjene som grundlag for målrettede udviklingsprojekter, der kvalificerer indsatsen i bostøtten og giver medarbejderne nogle bedre metoder og tilgange i arbejdet med sindslidende. Initiativet skal sikre en mere individuel tilgang i bostøtten, hvor indsatsen i højere grad målrettes den enkeltes situation og individuelle behov. Bostøtten skal sikre, at den enkelte sindslidende har mulighed for at opretholde egen bolig og give sindslidende i botilbud mulighed for at flytte i egen bolig. Samtidigt skal bostøtten sikre sindslidende det fundament i tilværelsen, som gør det muligt at tage en uddannelse, stifte familie, få et job, opretholde netværk mv. Der er gode erfaringer i socialpsykiatrien med en mere målrettet bostøtte. Udviklingsprojekterne vil bl.a. med udgangspunkt i disse erfaringer, kvalificere og udvikle bostøtten og sprede resultaterne til alle kommuner. Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Den gode bostøtte er et udviklingsprojekt som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen. En styrket og mere individuel målrettet bostøtte vil give sindslidende bedre muligheder for at minimere de begrænsninger, en sindslidelse kan have for den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det er afgørende for indsatsen, at mennesker med sindslidelse ikke fastholdes i eget sygdomsbillede, men får de nødvendige kompetencer til at fastholde ansvaret for eget liv. Udviklingsprojektet skal sikre en højere grad af kvalitet og sammenhæng i indsatsen, der giver medarbejderne de nødvendige værktøjer til at opstille mål for indsatsen, tilrettelægge indsatsen med valg af de rette metoder, samt sikre en systematisk opfølgning på indsatsen. I udviklingsprojektet skal der være fokus på evidens og effekt, således at medarbejderne hele tiden arbejder ud fra, hvad der virker, og løbende er i stand til at justere indsatsen på baggrund af de opnåede resultater. Den gode udflytning er et modelkommuneprojekt, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage. Formålet er, at hver modelkommune etablerer et udviklingsprojekt, der videreudvikler og kvalificerer de metoder, der anvendes til at understøtte sindslidendes udflytning fra botilbud og til egen bolig. Sideløbende hermed beskrives metoderne med henblik på videreformidling af erfaringer og resultater. I udviklingsprojekterne fokuseres på tre faser:

11 Forberedelse til udflytning Udflytningssituationen Fastholdelse i egen bolig efter udflytning Indholdet i projekterne vil bestå af optræning/udvikling af færdigheder til egen husførelse, etablering af tilværelsesfundamenter samt sammenhængen mellem støtteparathed og støttebehov. Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og forankringsaktiviteter. 3. Sindslidende med misbrug Efter kommunalreformen har kommunerne i stigende grad konstateret, at sindslidende med et misbrug er svære at rumme i de eksisterende tilbud. De falder ofte imellem to stole i forhold til misbrugsbehandlingen og den psykiatriske behandling samtidigt med, at de har en problematisk adfærd, som gør det vanskeligt at håndtere dem. Både i den konkrete udrednings- og sagsbehandlingsfase, og når den efterfølgende sociale indsats skal iværksættes. Der er derfor behov for at sikre en mere målrettet og koordineret indsats, som i højere grad sikrer et samspil mellem de forskellige sektorer. Udredningen af den enkelte sindslidende med et misbrug skal styrkes, så problemstillingerne bliver afdækket. Samtidigt skal der fokuseres på de ressourcer og det potentiale, som den enkelte er i besiddelse af, med henblik på en bedring af situationen. Udviklingsinitiativet indeholder 2 dele: 1. For at styrke indsatsen over for sindslidende med misbrug iværksættes der et modelprojekt, som integrerer den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger. Projektet skal sikre en langt mere koordineret indsats gennem et integreret tilbud, hvor der arbejdes tværfagligt, og hvor indsatsen foregår ambulant. Med udgangspunkt i det integrerede tilbud etableres der tværfaglige teams, som arbejder opsøgende, kontaktskabende og behandlende. De tværfaglige teams kan udføre indsatsen, der hvor borgeren befinder sig - enten på gaden, i egen bolig eller i et botilbud. 2. I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, som ikke før var kendt i socialpsykiatrien, og der er derfor behov for at målrette en social indsats til denne gruppe med henblik på, at de kan komme ud af misbruget og mestre de psykiske problemer på anden vis end ved selvmedicinering gennem et stofmisbrug.

12 Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og forankringsaktiviteter. 4. Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med psykiske vanskeligheder Udviklingsinitiativets overordnede mål er dels at videreføre og udbygge indsatsen for at opspore unge med psykiske vanskeligheder på ungdomsuddannelserne, dels at udvikle en tidlig og koordineret indsats over for børn og unge med psykiske vanskeligheder på uddannelsesstederne med henblik på at forebygge udskillelse af børn fra folkeskolerne. Initiativet tager afsæt i de eksisterende regler, efter hvilke den egentlige psykiatriske behandling af børn og unge hører under sundhedsvæsenet, mens der i henhold til den sociale lovgivning skal ydes støtte til børn med behov herfor uanset diagnoser mv. Initiativet består af to dele. Del I - Videreførelse af opsporing på ungdomsuddannelserne: Den eksterne evaluering af psykiatriaftalen viser gode erfaringer med projekter, der opprioriterer den forebyggende psykologiske indsats for unge på ungdomsuddannelser gennem placering af psykologer på uddannelserne, som lærerne kan henvise direkte til, og som desuden har åben konsultation. Disse erfaringer ønskes derfor udbredt og videreudviklet med henblik på at sikre en kvalificeret opsporing af de unge på uddannelsen, som har behov for psykologisk støtte, samt at sikre en forebyggende psykologisk indsats for unge på ungdomsuddannelserne. Initiativet skal dels videreudvikle og forankre de eksisterende erfaringer med psykologiske behandlingsfunktioner på ungdomsuddannelserne, og dels sikre, at undervisere på ungdomsuddannelser har let adgang til vejledning og rådgivning, når de møder en frafaldstruet ung, hvor de har mistanke om psykiske vanskeligheder. Det overordnede formål er således, at psykiske problemer hos de unge opspores og behandles så tidligt som muligt. Der etableres derfor mindst én psykologisk rådgivning på en ungdomsuddannelse i hver region. Denne skal dække de omkringliggende ungdomsuddannelser, således at der samlet set vil være tale om et landsdækkende rådgivningstilbud. Rådgivningen skal dels være åben for de studerende i et flertal af ugens dage. Dels skal projekterne forpligte sig på en eller flere af følgende tilbud til uddannelsernes undervisere: 1) at udbrede simple screeningsværktøjer til undervisere på kommunens ungdomsuddannelser 2) at etablere en rådgivnings-funktion (fx telefonisk hotline) for undervisere på kommunens ungdomsuddannelser og 3) at undervise og supervisere undervisere på kommunens ungdomsuddannelser. Det vurderes, at initiativet vil have gode forankringsmuligheder, bl.a. fordi ungdomsuddannelserne vil få øgede taxameterbevillinger, hvis flere unge som forventet gennemfører deres uddannelse, hvilket vil give uddannelsesstederne incitament til at forlænge initiativet udover projektperioden. Del II - En tidlig og koordineret indsats: For mange elever falder ud af skolen, inden de har fuldført folkeskolens afgangsprøve. Flere af disse elever har ud over indlæringsmæssige og psykologiske

13 vanskeligheder også ofte sociale problemer. Der igangsættes derfor et udviklingsarbejde, der sigter på at udvikle og udbygge samarbejdet mellem socialforvaltning, PPR, skole samt børne- og ungdomspsykiatrien om identifikation af folkeskolelever med psykiske vanskeligheder. Målet er bl.a. at tilbyde børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder tidlig behandling og støtte i nærmiljøet, som kan forebygge senere udskillelse til psykiatrien og specialiserede tilbud. Udviklingsarbejdet kan fx omfatte forsøg med forebyggende teams i en region, hvor der er lang venteliste til PPR og børne- og ungdomspsykiatrien. Forsøget skal inddrage erfaringerne fra det forsøg, der er etableret under Undervisningsministeriet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 om udbredelse og erfaringsopsamling af åben rådgivning hos skolepsykologer på folkeskoler. Indsatsen og erfaringerne fra Undervisningsministeriets projekt skal tænkes ind i dette projekt, således at der iværksættes en sammenhængende og velunderbygget indsats. Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og forankringsaktiviteter. 5. Støtte til familier med børn med psykiske vanskeligheder Der skal ydes støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder med henblik på, at de kan overkomme at have barnet og den unge i familien. Der er fra psykiatriaftalen gode erfaringer med netværksdannelse, herunder erfaringsudveksling, vidensudbygning og lynafledning. Forældrene oplever ifølge evalueringen, at deres deltagelse i netværket har medvirket til at forbedre forholdet mellem forældre og barn/ung. Forældrene vurderer ligeledes, at deres barn i nogen eller høj grad har haft gavn af forældrenes deltagelse i netværket. Ca. halvdelen af forældrene vurderer, at deltagelse i netværket kan medvirke til, at deres barn undgår (gen)indlæggelse. Disse netværk ønskes fortsat, udviklet og forankret. Der skal desuden opsamles viden om, hvordan sammensætningen skal være, og hvilke temaer der er vigtige for forældrene. Der afsættes midler til formidlings- og forankringsaktiviteter. 6. Fokus på overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge sindslidende med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd I overgangen fra barn til voksen oplever børn og unge ofte, at der opstår et slip i indsatsen, når den kommunale socialpsykiatri på voksenområdet skal overtage. Der er derfor behov for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem de indsatser, som sker på børneområdet, og den fremadrettede indsats på voksenområdet. Samtidigt er der behov for en styrket opsøgende og tidlig indsats for den del af ungegruppen, som udvikler psykiske vanskeligheder i de sene ungdomsår eller tidlige voksenår. Det vil typisk være fra år. Også her er der behov for en særlig fokus på de sektorer, som har

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 4. november 2016 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2017-2020 Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 14. november 2011 Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere