R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79"

Transkript

1 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 Mødet blev gennemført tirsdag den 26. november 2013 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Majken Frederiksen, Jens Roland Hansen, Anders Sørensen, Bent Mortensen, Grethe Thomas (TrygFonden) Ikke til stede: Søren Knap,, Tim Kristensen, Anne Lyster Knudsen, Olav Øfverlind Pedersen, Martin B. Larsen, Mogens Zarling, Hanne Pontoppidan, Ann Hiort Maltesen, Svend Trautner, Christian Skjærbæk, Thomas Egesborg Pedersen Endvidere deltog Merete Kabel, Mannov A/S under dagsordenens punkt 6 i forbindelse med evalueringen af hjertestarterdagen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af møde nr Status siden sidst. - Status udtalelse om placering af hjertestarterskabe. - Tilbagemelding fra ERC kongres i Krakow. - Tilstedeværelse af pårørende. - Kort referat fra det ekstraordinære møde vedr. afslutning af sagsanlægget mod DRG. 4. Status samarbejdet DRG og TrygFonden. 5. DRG strategiseminar den 16. januar Evaluering af European Cardiac Arrest Awareness Day Hjertestarterdag den 16. oktober Drøftelse af udvikling af rådets ny hjemmeside med dagsorden og referat fra rådets møder. 8. Drøftelse af oplæg til rådets retningslinjer for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 9. Anden gensidig orientering. 10. Eventuelt. 11. Fastsættelse af de næste møder. 1

2 Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenens punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 78. Godkendt uden bemærkninger. Ad. 3: Status siden sidst. a) Status udtalelse om placering af hjertestarterskabe. Jesper orienterede kort om udarbejdelsen af udtalelsen om placering af hjertestarterskabe der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder at den er udsendt i rådet og lagt på hjemmesiden. b) Tilbagemelding fra ERC kongres i Krakow. Jesper orienterede fra ERC kongressen i Krakow, der fulgte ERC s normale standarder for sine konferencer. DRG s frustration om valg af konferencesteder deles af flere andre medlemslande, der ligeledes ønsker en større gennemsigtighed i valget. Til gengæld er der stor tilfredshed med ERC s kurser og kursusstruktur, der får ros med på vejen af medlemslandene. Det videnskabelige program på kongressen oplevedes generelt som flot, med mange, primært mindre, foredragsholdere. Rammerne for kongressen var ikke optimale med for få lokaler, svigtende og problemfyldt præsentationsteknik samt for meget velkendt fagligt stof. Hanne B orienterede kort om det læringsmæssige og metoder på HLR kurser som nogle af sessionerne omhandlede. Desuden fortalte Hanne også om et spændende oplæg fra Holland, hvor patienter efter hjertestop tilbydes speciel rehabilitering med særlig fokus på det kognitive og psykosociale. c) Tilstedeværelse af pårørende. Majken nævnte den af rådets aftalte udarbejdelse af en DRG udtalelse, der foreligger i udkast. Det blev aftalt, at Freddy ser den igennem og justerer det indkomne forslag til, hvorefter Hanne B og Majken validerer den. Herefter sendes den rundt i rådet til kommentering og verifikation. Sendes rundt i rådet og lægges på hjemmesiden når den er færdig. 2

3 d) Kort referat fra det ekstraordinære møde vedr. afslutning af sagsanlægget mod DRG. Jesper havde telefonisk talt med sagsøgeren Bo Løfgren efter beslutningerne på sidste rådsmøde, hvorefter der er skrevet rundt til medlemsorganisationerne. Der er endvidere som aftalt på sidste rådsmøde udfærdiget brev til ERC, der dog endnu ikke sendt. Jf. drøftelserne på sidste rådsmøde ønsker DRG ikke at Bo Løfgren optræder som kursusorganisator og underviser på ERC s kurser i Danmark med baggrund i sagsanlægget mod rådet, og som sådan bør hans krediteringer herfor fjernes i ERC s regi. Ad. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden. Samarbejdsaftalen er siden sidste rådsmøde underskrevet, og Jesper udtrykte, at rådets glæder sig til det fortsatte gode samarbejde de kommende år, hvor Hjertestarterdagen og det kommende strategiseminarer de opgaver der påkalder sig størst opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Ad. 5: DRG strategiseminar den 16. januar Det udsendte oplæg for strategimødet blev drøftet og tiltrådt. Det blev besluttet at sende en bindende tilmeldingsmail ud hurtigt af hensyn til seminarets videre detailplanlægning. Ad. 6: Evaluering af European Cardiac Arrest Awareness Day Hjertestarterdag den 16. oktober Merete Kabel fra TrygFondens kommunikationsbureau Mannov A/S gennemgik evaluering af hjertestarterdagen. Præsentationen er vedlagt referatet. Rådet drøftede efterfølgende kort hjertestarterdagen, og der var enighed om, at det havde været et kæmpe arrangement og set-up, hvor det vurderedes, at meget af planlægningsarbejdet og materialerne kan genbruges ved kommende års hjertestarterdage. Det havde været en flot indsats fra alle deltagende organisationer, og en god oplevelse at være med til. Det blev besluttet, at den under præsentationen viste video fra FriStedet i Aalborg linkes fra rådets hjemmeside. Det forventes, at hjertestarterdagen også i 2014 vil komme til at ligge i efterårsferien, men dato er endnu ukendt. Freddy var inviteret af Resuscitation UK og British Heart Foundation til at deltage i arrangement i forbindelse med den engelske hjertestarterdag. Præsentationsmateriale herfra er vedlagt referatet. 3

4 Ad. 7: Drøftelse af udvikling af rådets ny hjemmeside med dagsorden og referat fra rådets møder. Rådets dagsordener og mødereferater kan let konverteres til PDF-filer, og lægges på hjemmesiden uden log-in. Formuleringer i referatudformningen bør fremadrettet i højere grad overvejes, således at udenforstående for rådet får den optimale forståelse ved læsningen af referaterne. Hjemmesidens tekniske løsning bør undersøges nærmere med henblik på log-in til flere forskellige brugergrupper, således at der ikke skabes adgang til unødvendige brugergrupper for den enkelte. I første omgang lægges referater af rådets generalforsamlinger og vedtægter på hjemmesiden. Ad. 8: Drøftelse af oplæg til rådets retningslinjer for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Hanne B orienterede om oplægget og arbejdsgruppens anbefaling om, at rådet ikke pt. har brug af den branding og eventuelle økonomi som forskellige former for samarbejde ville kunne medføre, opvejet mod den ekstra arbejdsbyrde som det vil kunne medføre for rådet. I denne efterfølgende drøftelse af arbejdsgruppens anbefaling var der enighed om at anbefalingen følges. Der var ligeledes enighed om, at der fortsat kan tages stilling til konkrete henvendelser, der således vil blive behandlet individuelt. Ad. 9: Anden gensidig orientering. Jesper orienterede om: Bernd Böttiger påtænker at påbegynde et forskningsprojekt, hvor der skal foretages en nulpunktsundersøgelse i alle EU lande i en specifik uge. Freddy nævnte supplerende, at ugen bør øremærkes i forhold til de danske udtræk, således at disse efterfølgende kan trækkes ud selvstændigt. Det vil dog være et ekstraarbejde som de enkelte regioner hver især skal acceptere. Freddy siger ok til Region Hovedstadens deltagelse og kontakter de øvrige fire regioner. Patrick Duvee arbejder med at undersøge ambulancefolks påvirkning hvor genoplivning udføres i tilfælde som opleves som upassende og den stresspåvirkning som disse genoplivningsforsøg afstedkommer. Hvis der er interesse for at vide mere, kan Jesper efterfølgende kontaktes. Næste ERC-kongres er i Bilbao i maj Hanne B nævnte, at hun har modtaget flere henvendelser fra beboere på plejehjem om disses eventuelle genoplivning på plejehjem. Henvendelserne har været følelsesladede og til tider vrede i forhold til DRG s anbefaling for genoplivning af beboere på plejehjem. Freddy nævnte at ph.d.studerende Helle Søholm netop har offentliggjort en artikel om genoplivning af borgere på plejehjem. Undersøgelsen viser, at det kan være relevant og giver et godt resultat. Men spørgsmålet om hvorvidt man skal eller ikke skal ringe og påbegynde HLR er afgørende, og denne beslutning skal træffes af borgerne selv, inden hjertestoppet sker. Dette spørgsmål præciseres i en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen. 4

5 Freddy orienterede om: Sundhedsstyrelsens nye vejledning om ophør af genoplivning, der er udsendt i høring. Det blev besluttet, at DRG udfærdiger og indsender et uopfordret høringssvar, idet rådet ikke er nævnt som høringspart. Freddy og Jesper udfærdiger høringssvar, og det lægges efterfølgende på rådets hjemmeside, når vejledningen offentliggøres. Der udgår mange store videnskabelig undersøgelser inden for hjertestop og hjerteområdet i Danmark, eksempelvis Mads Wissenberg s opgørelse fra Dansk Hjertestopregister, som blev offentliggjort i JAMA i oktober, en artikel om køling til to forskellige temperaturer, som blandt andet Jesper er medforfatter af og som er offentliggjort i NEJM, samt en artikel med sammenligning af to forskellige medicinske behandlinger af patienter med akut blodprop i hjertet, som også er offentlig gjort i NEJM ETC kursus nummer to har været gennemført i København med Nana Maymann-Holler med stor succes. To kurser er planlagt til gennemførelse i 2014 for læger og sygeplejersker. Grethe orienterede om Dallas s tilgang i kampagner for genoplivning i Amerika. Grundlæggende to trin: Dial 119 og Hands only CPR. Kampagnen indeholder ikke brug af AED. Tilgangen er meget simplificeret og bunder sandsynligvis i det forhold, at undersøgelser i USA viser, at kun 5% af befolkningen gør noget, hvorfor fokus er meget anderledes end eksempelvis i de europæiske lande. Se eventuelt mere CPR_UCM_440559_SubHomePage.jsp# Grethe orienterede endvidere om, at Region Syddanmark er i udbud med en udkalde-sms til bystandere ved hjertestop. Anders orienterede om, at han ikke længere er tilknyttet reddernes Landsklub, men fortsætter i rådet frem til generalforsamlingen, og dermed som rådets kasserer. Der skal dog vælges en ny kasserer på rådets generalforsamling. Jesper nævnte, at der på generalforsamlingen endvidere skal vælges ny sekretær og næstformand, Ad. 10: Eventuelt. Intet. Ad. 11: Fastsættelse af de næste møder. Strategiseminar: Torsdag den 16. januar 2014 kl til ca DGI-byen, København. Møde nr. 80: Tirsdag den 25. marts 2014 kl til ca ved Falck, Falck-Huset, København. Generalforsamling 2014: Tirsdag den 25. marts 2014 kl til ca ved Falck, Falck-Huset, København. Møde nr. 81: Tirsdag den 17. juni 2014 kl til ca ved Falck, Falck-Huset, København. Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. Med venlig hilsen For bestyrelsen; Jens Roland DRG sekretær 5

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere