Vedtægter for Motionsklubben Amager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Motionsklubben Amager"

Transkript

1 Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune. 3. Foreningens formål Motionsklubben Amagers formål er at forbedre vilkårene for alle, som gerne vil begynde med, eller som allerede dyrker motion, specielt i form af løb og andre motionsformer. 4. Medlemskab 4.1 Foreningen, der er åben for alle optager personer, der er hjemmehørende i Tårnby Kommune og omegn. 4.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinier herfor udarbejdet af bestyrelsen. 4.3 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent eller på andel af Motionsklubben Amagers formue. 4.4 Indmeldelsen er gældende for indeværende kalenderår. Medlemskab er betinget af betaling af det fastsatte medlemskontingent. 5 Medlemsforpligtelser 5.1 Foreningens medlemmer er underkastet de for foreningens til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser. 5.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at oplyse navn, adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen. 5.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

2 6. Ordinær generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved enten klubblad og/eller på foreningens hjemmeside. 6.2 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg i henhold til vedtægterne Eventuelt. 6.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet. 6.4 Forslag til kandidater til bestyrelsesposter skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dispensere fra dette. 6.5 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal. 6.6 Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af referenten, dirigenten og formanden for foreningen. 7 Ekstraordinær generalforsamling 7.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden. 7.2 Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 8 dages varsel ved enten klubblad og/eller på foreningens hjemmeside. 8. Valg 8.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år. 8.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 5 højst 7 personer. 8.3 På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Side 2 af 6

3 8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen. 8.5 Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg. 8.6 Generalforsamlingen vælger 1 revisor og en revisorsuppleant. 8.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 9. Afstemninger 9.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. 9.2 Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance. 9.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 9.4 Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke. 9.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til 6.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. 10. Bestyrelsen 10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinier til de for arbejdet nødvendige udvalg Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning. 11. Udvalg 11.1 Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg til løsning af opgaver og aktiviteter Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer. Side 3 af 6

4 11.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer. 12. Ad hoc udvalg 12.1 Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse. 13. Tegningsret 13.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser. 14. Kontingenter 14.1 Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til fastsættelse på generalforsamlingen og opkræves for et kalenderår ad gangen. Sker indmeldelse efter 1. august betales kun halvt kontingent for det pågældende kalenderår Restancer i kontingenter ud over 2 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for kontingent Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen. 15. Regnskab og revision 15.1 Regnskabsåret følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Side 4 af 6

5 15.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest medio februar og underskrives af formand, kasserer og revisorer Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti herunder bank- og girokonto Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen. 16. Doping 16.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbunds dopingregulativ. 17. Eksklusion 17.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. 18. Vedtægtsændringer 18.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at 18.2 behøver at være opfyldt. 19 Logo 19.1 Klubbens logo er kontur af Amager med teksten Motionsklubben Amager Reglerne for anvendelse af klubdragt fastlægges af bestyrelsen. 20. Foreningens opløsning 20.1 Opløsningen af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med mindst 4 ugers mellemrum. Side 5 af 6

6 På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ved den anden generalforsamling er almindelig stemmeflertal tilstrækkelig til vedtagelse af opløsning Overskydende midler skal overdrages til andre klubber i Tårnby Kommune efter siddende bestyrelses skøn Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder m.fl. Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. september Senest rettet d. 11. marts 2011 Dirigentens underskrift Formandens underskrift. Side 6 af 6

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere