Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Viborg Firmaidræt"

Transkript

1 Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens formål: Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær. 4. Organisationsforhold: 4.1. Viborg Firmaidræt er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser Viborg Firmaidræt er medlem af Viborg Sport (De Samvirkende Idrætsklubber) samt af De Dansk Skytteforeninger. 5. Medlemskab: Foreningen, der er åben for alle, optager personer som nedenfor anført: a. Firma-, etats-, og brancheidrætsklubber samt disses familier. b. Fællesskaber samt disses familier. c. Medlemmer til individuelle- og holdidrætter. 6. Optagelse: 6.1. Optagelse af personer fra klubber/fællesskaber såvel som enkeltpersoner, afgøres af bestyrelsen Ansøgning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen. 7. Udmeldelse: 7.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde: 8.1. Repræsentantskabsmødet er foreningens højeste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen, eller i særlige tilfælde ved udsendelse af skriftlig meddelelse Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november af 5

2 2. Valg af dirigent. 3. Beretninger. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Godkendelse af kontingenter. 7. Valg i henhold til vedtægterne. 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 hverdage før repræsentantskabsmødet Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte stemmeberettigede repræsentanters antal Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen. 9. Afstemninger: 9.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne Alle medlemmer har møde- og stemmeret således: a) Medlemmer af bestyrelsen har hver 1 stemme. b) Klubber/fællesskaber har 2 stemmeberettigede repræsentanter. c) Enkelt medlemmer til individuelle- og holdidrætter har til sammen 2 stemmeberettigede repræsentanter efter eget valg Kun fremmødte repræsentanter og medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot en (1) stemmeberettiget kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt.8.3. kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på selve mødet. 10. Valg: Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på indtil 15 medlemmer bestående af: - Formand - Kasserer Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november af 5

3 - Sekretær - Indtil 12 bestyrelsesmedlemmer, der fortrinsvis skal fungere som udvalgsformænd. - Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Disse vælges for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis en revisor og en suppleant ad gangen På ulige år vælges formand og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges kasserer, sekretær og op til 6 bestyrelsesmedlemmer Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg På første møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen, af sin midte, en næstformand Alle valg gælder for to år ad gangen. 11. Bestyrelsen: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næstformanden er til stede Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal Bestyrelsen ansætter/afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder arbejdsog funktionsbeskrivelser herfor Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem udgør forretningsudvalget. Udvalgets beføjelser fastsætter af bestyrelsen. 12. Udvalg: Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af en formand samt de for arbejdet nødvendige antal udvalgsmedlemmer. Udvalgets størrelse afgøres af bestyrelsen i samråd med udvalgsformanden Retningslinier for udvalgene fastsættes af bestyrelsen. 13. Ad hoc udvalg: Bestyrelsen kan nedsætte/opløse udvalg til løsning af særlige opgaver for foreningen. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg Bestyrelsen udarbejder retningslinier samt fastsætter økonomi for disse udvalg. 14. Medlemspligter: Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen vedtagne vedtægter og retningslinier samt trufne afgørelser og aftaler. Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november af 5

4 14.2. Medlemmer, der ikke overholder foreningens regler, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere eller længere tid fra deltagelse i aktiviteterne Efter de retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubber/fællesskaber at indberette om medlemstal, herunder ájourførte oplysninger om navn, adresse og fødselsdag/år. 15. Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige underskrift af formand og kasserer Ved køb, salg, lån og pantsætning af fast ejendom, kræves godkendelse på et repræsentantskabsmøde samt underskrift af et flertal af bestyrelsen Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser. 16. Kontingenter: Kontingenter fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra bestyrelsen Kontingenter skal være betalt inden aktiviteternes begyndelse. 17. Regnskab og revision: Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på repræsentantskabsmødet Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank- og girokonto. Et revideret regnskab skal være forelagt bestyrelsen senest 8 dage før repræsentantskabsmødet Revisionen er underlagt de gældende retningslinier for revisor for Viborg Firmaidræt. 18. Eksklusion: En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer eller klubber, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinier og bestemmelser, eller udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvortil de har adgang under sagens behandling Repræsentantskabsmødet har den endelige afgørelse. 19. Vedtægtsændringer: Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november af 5

5 19.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg som aktive stemmeberettigede medlemmer Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på repræsentantskabsmødet Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af repræsentantskabets endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af myndigheders eller organisationers krav, uden at pkt er opfyldt Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelse under ansvar overfor repræsentantskabet. 20. Våbenpåtegning: Da Viborg Firmaidræt er berettiget til at give våbenpåtegning, er Viborg Firmaidræts skydeudvalg forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af hvilken som helt årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskab af Viborg Firmaidræt ophører. 21. Foreningens opløsning: Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer herfor Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overdrages til Viborg Sport`s administration i 5 år. Dannes der ikke inden for dette tidsrum en ny firmaidrætsforening i Viborg, kan bestyrelsen for Viborg Sport træffe beslutning om midlernes anvendelse til idrætslige formål i Viborg Rekvisitter og ejendele, der måtte være stillet til rådighed af organisationer skal tilbageleveres til disse. Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november 2004 dirigent Erik Lose formand Aksel Sørensen Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. november af 5

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere