Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Aalborg SeniorSport"

Transkript

1 Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens formål: Foreningens formål er at varetage og udbygge kvalificerede, alsidige seniorsportstilbud med et fysisk, psykisk og socialt sigte samt styrke og udvikle seniorsportskulturen, herunder også kulturelle aktiviteter. Foreningen medvirker til en glidende overgang fra arbejdsliv til den tredje alder. 4 Organisationsforhold: Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier. 5 Medlemskab: Foreningen er åben for alle personer der kan vedkende sig foreningens formål, og som er hjemmehørende i Aalborg kommune. 6 Udmeldelse: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet for Aalborg Senior- Sport. 7 Ordinær generalforsamling: 7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i foreningens blad samt ved opslag på aktivitetsstederne. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Godkendelse af indeværende års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 7. Valg i henhold til vedtægterne. 8. Eventuelt. 7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før datoen for den indvarslede generalforsamling 7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 1

2 7.4 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med mindst 7 dages varsel - vedlagt dagsorden. 8 Afstemninger 8.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. 8.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder stemmeretten, hvis et medlem er i kontingentrestance. 8.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 8.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke. 8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder dog ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. 9 Valg: 9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen. 9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af: - formand. - 4 bestyrelsesmedlemmer. 9.3 På lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter Suppleanternes valgperiode er 1 år 9.4 Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med næstformand. 10 Bestyrelsen: 10.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal Bestyrelsen ansætter/afskediger sportschef for Aalborg SeniorSport. Arbejds- og ansvarsområder fremgår af ansættelsesaftalen. 11 Koordinationsgruppen: 11.1 Koordinationsgruppen består af bestyrelsen samt 2 repræsentanter for hver af de 2

3 tværidrætslige aktiviteter i hallerne Koordinationsgruppen opgave er at virke som koordinationsforum, hvor forslag, ønsker, behov og ideer opsamles fra aktiviteterne. Retningslinjer for udvalget udarbejdes af bestyrelsen. 12 Aktiviteterne: 12.1 De enkelte aktiviteter startes som ad-hoc gruppe. Efter en etableringsperiode, vurderes aktiviteten af bestyrelsen med henblik på status som et fast tilbud under foreningen Retningslinjer for faste aktiviteter fastsættes af bestyrelsen. 13 Udvalg: 13.1 Bestyrelsen kan nedsætte grupper/personer til løsning af særlige opgaver for foreningen Retningslinier fastsættes af bestyrelsen. 14 Medlemspligter: 14.1 Foreningens medlemmer er underkastet vedtægter, retningslinier og bestemmelser gældende for Aalborg SeniorSport Medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere eller længere tid fra deltagelse i aktiviteterne. 15 Tegningsret: 15.1 Foreningen tegnes af formanden og sportschefen. Fuldmagter kræves for at være gyldige underskrift af formand og sportschef 15.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en general- Forsamling, samt underskrift af et flertal af bestyrelsen Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser. 16 Kontingent: 16.1 Kontingenter forelægges generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er dog bemyndiget til løbende at tilpasse kontingentet til foreningens faktiske udgifter Kontingenter er forfaldne ved præsentationen. Kontingentet dækker perioden 1. august 31. juli det efterfølgende år. Kontingentrestancer ud over 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. 17 Regnskab og revision: 17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status. 3

4 17.2 Revision af regnskabet skal være foretaget og forelagt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank- og girokonto. 18 Eksklusion: 18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier, eller udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter og tilbud Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. 19 Sekretariat: 19.1 Til at varetage foreningens daglige drift og administration er oprettet et sekretariat med ansvar overfor bestyrelsen Sportschefen er leder af sekretariatet og tilforordnet bestyrelsen som sekretær. 20 Vedtægtsændringer: 20.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg som aktive medlemmer Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af myndigheders eller organisationers krav, uden at pkt behøver at være opfyldt. 21 Foreningens opløsning: 21.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejdet i kommunen efter nærmere aftale med Aalborg Kommune Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen. 4

5 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Torsdag den 9. marts Ændret den 14. februar 2001 Ændret den 24. februar 2004 Senest ændret den 2. marts 2005 Senest ændret den 6. marts 2008 Senest ændret den 10. marts 2010 Senest ændret den 10. marts 2011 Senest ændret den 6. marts 2013 Senest ændret den 4. marts 2015 Dirigentens underskrift Formandens underskrift 5

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere