Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30"

Transkript

1 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30

2 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Undermødetvilderbliveserveretkaffeogthe,ogipausenvilderværelidt håndmadder,samtsalgafølogsodavand. Afhensyntilindkøbenebedesdutilmeldedigtil: DC ernerasmusjensenoghenrikchristoffersen Senestmandagd.16.april2012 Forslag eller emner, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes til DC erne Rasmus Jensen og Henrik Christoffersen senest torsdag d. 5. april2012. Medvenlighilsen AbsalonDivisionsledelse 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DAGSORDEN 4 PROGRAMFORAFTENEN 5 RÅDSMØDEPROCEDURE 7 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 8 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 9 BERETNINGDC 11 BERETNINGMIKROOGMINI 13 BERETNINGJUNIOR 13 BERETNINGTROPPEN 15 BERETNINGSENIOR 16 BERETNINGFRILUFTSRÅDET 17 BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD 18 BERETNINGVATELUNDEN 19 BERETNINGSØLVØKSELØB 20 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23 STATUSFORABSALONDIVISION 24 BEMÆRKNINGER REGNSKAB 25 BEMÆRKNINGER BUDGET 26 BUDGETJUSTERINGER 27 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN 28 3

4 DAGSORDEN 1. Valgafdirigentogreferent 2. Beretningfradivisionsledelsen 3. Forelæggelseafdivisionsregnskabfor2011tilgodkendelse 4. Behandlingafindkomneforslag 5. Forelæggelseafplanerforindeværendeårogbeslutningeriøvrigtom divisions udvikling, spejderarbejde mv. Herunder divisionens udviklingsplan. 6. Fremlæggelseogvedtagelseafjusteretbudgetfor2012,samtvedtagelse afbudgetogfastsættelseafdivisionskontingentfor Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagentil 29,stk.2 8. Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 9. Valgafrevisorogrevisorsuppleantfordivisionen. 10. Beretning fra Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd 11. Beretningfraspejdercentreogstørrearrangementer 12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og KøbenhavnsSamråd 13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet 14. Eventuellt. 4

5 PROGRAMFORAFTENEN 18:30 Mødestart Divisionsrådssamling Velkomstogpræsentationafdensiddendedivisionsledelse Valgafdirigentogreferent(Dagsordenpkt.1) Divisionschefernefortælleromdetforgangneår(Dagsordenpkt.2) Regnskabetfor2011forelæggestilgodkendelse(Dagsordenpkt.3) 19:00 Workshop 5 Degodespejderoplevelser Viskaludogtrækkelidtfriskluft 19:20 Divisionsrådssamling De indkomne forslag gennemgås og efterfølgende stemmes der herom(dagsordenpkt.4) Divisionensplanergennemgåsherunderudviklingsplanenfor (Dagsordenpkt.5) Vedtagelse af budget for 2012 samt 2013, herunder fastsættes divisionskontingentetfor2013(dagsordenpkt.6) 20:10 Pause Dervilværehåndmadderogsalgafølogsodavand

6 20:25 Divisionsrådssamling Kortopsamlingpåworkshop Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt.7)samtpræsentationafkandidatertildivisionsledelsen Afskedmedafgåendedivisionsledelsesmedlemmer Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige divisionsledelsesmedlemmer(dagsordenpkt.8)samtvalgafrevisor ogrevisorsuppleant(dagsordenpkt.9) Beretninger fra Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd,EgemoseCentret,Gillastugan,Vatelunden,OakCityRallyog Sølvøkseløbet(Dagsordenpkt.10 11) Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet(Dagsordenpkt.12 13) 20:50 Evt.(Dagsordenpkt.14) Takforiaften 6

7 RÅDSMØDEPROCEDURE Valg: Allepersonvalgforegårvedhåndsoprækningiplenum. Vedankomstfårallestemmeberettigedemødedeltagereudleveretstemmesedler. For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt som divisionsrådsmedlemafenafdivisionensgrupper.detteskalværeindberettigeti Blåt Medlem. Alle divisionens medlemmer er dog velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet. Beretninger: Alle beretninger er udarbejdet skriftligt og kan findes i denne indkaldelse. Gennemgåelseafberetningernepådivisionsrådsmødetvilværehighlightsfrade skriftligeberetninger,ogdissevilderforikkeblivegennemgåetidetaljer.detvil væremuligtatstillespørgsmåltilberetningerne. Det har desværre ikke været muligt at indhente beretninger fra Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan og Oak City Rally inden indkaldelsen sendes i trykken, så de vil blive gennemgået på divisionsrådsmødet i overensstemmelsemeddagsordenen. 7

8 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 Divisionsledelsenforeslår,atvifremadrettetarbejdermedfølgendestruktur: Tildivisionsledelsenvælges10medlemmer: 2Divisionschefer(DC) 1Kasserer(DK) 1Kontaktpersonformikrospejderne(6 8år)(DaMIK) 1Kontaktpersonforminispejderne(8 10år)(DaMIN) 1Kontaktpersonforjuniorspejderne(10 12år)(DaJUN) 1Kontaktpersonfortropsspejderne(12 16år)(DaSP) 1Kontaktpersonforseniorspejderne(16år+)(DaSEN) 2Kontaktpersonerforlederneherundergruppelederne(DaL) Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere medlemmer uden stemmeretiledelsentilhjælpfordetdagligearbejde. Rollen som kontaktperson består i at være divisionens kontaktled til de teams, somsamlespåabsalondagtilatståbagdivisionensarrangementer.rollensom divisionsledelsesmedlem indebærer også, at man aktivt tager del i de løbende opgaver,somtilfalderdivisionsledelsen;storesomsmå. Erduselv,ellerkenderdunogen,somerinteresseretiatbliveendelafenstærk divisionsledelse,såtagkontakttildenuværendedivisionschefer;rasmusjensen oghenrikchristoffersen. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 8

9 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 Forslagtilhjælperbetalingpådivisionensarrangementer: Overordnetmotivationforforslaget: Deltagerprisenforspejdereoglederepådivisionensgrenarrangementerersom udgangspunkt 100 kr. eksklusive. transport. Ved særligt omkostningstunge arrangementer kan der kræves en højere deltagerbetaling, hvilket først skal godkendesafdivisionsledelsen. Ikraftafatdivisionsledelsenerbegyndtatudbydedivisionensarrangementertil frivillige teams, samtidig med at arrangementerne vinder større og større tilslutning, så er behovet for hjælpere udover de deltagende ledere blevet tilsvarende større. Det ønskes, at divisionsrådet tager stilling til, hvordan omkostningerne til hjælpernes mad og andre omkostninger i forbindelse med hjælpernes deltagelse finansieres. Divisionsledelsen stiller følgende fire mulige finansieringsforslagiprioriteretrækkefølge: Delforslag1) Allehjælperebetaler50kr.forenweekendsombetalingformaden. Delforslag2) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af divisionskontingentetfra90kr.til100kr. Delforslag3) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af 9

10 spejdernesogledernesdeltagerbetalingmed20kr.,såledesatdenhævestil120 kr. Delforslag4) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer.deresdeltagelsefinansieresafdivisionenskassebeholdning gennemetøgettilskudtildenenkeltegrenpå1.400kr.samtetøgettilskudtilde berørtearrangementerpå700kr. Nedstemmesdelforslag1bortfalderdette,hvorefterderstemmesomdelforslag2 osv.stemmesderfordelforslag1bortfalderdeandredelforslagosv. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 10

11 BERETNINGDC 2011harværetetturbulentårfordivisionsledelsen.Derermangegamlekræfter, derharvalgtatholdeop,ognyeerkommettilmedmodpåatlededivisionen. Det har været et år, hvor flere divisionsmedlemmer tog på kurser og divisionsledelsesstævner for at dygtiggøre sig i divisionsledelsesarbejdet, så vi kanværebedreklædtpåtildeopgaver,somviståroverfor. Desværre var 2011 også året, hvor vi måtte indse, at vores lokaler på Thorvaldsensvejikkevarfyldestgørendeforvoresbehov.Dehavdebukketunder for regnskyllet året før, og vi nåede lige at få reddet det sidste grej, inden regnskylletijuniendeligtfyldtelokalerneheltmedvand.vilederfortsatefteret egnetlokaletilatafholdemøderi,mendetserudtil,atvisnartharfundeten løsningpåopbevaringenafvoresgrej. Med den nye divisionsledelse er der også kommet nye tiltag. Der er bl.a. blevet afholdtabsalondag,hvoralleåretsdivisionsarrangementerblevsatiudbud,så allefikenmulighedforatprægeligenetopdetarrangement,somdebrænderfor. Der var rigtig mange, der mødte op, og alle arrangementerne fik et team. Vi ser fremtilatfortsættedennetradition. SpejderSpeedDatingvarogsåetnyttiltag,somblevsøsati2011.Idéenhandler om at matche potentielle ledere med de rigtige grupper. Gennem en større kampagne tiltrækkes nye lederkræfter, som på selve dagen møder alle grupperne.allegruppermedbørnvarmødtopogstøttededetfællesformål,og viserfremtilatfinpudseogforbedrearrangementeti2012,davitrorpå,atdet haretstortpotentiale,oggruppernesopbakninghargivetosblodpåtanden. 11

12 Udoverdenyetiltagharviogsåafholdtdesædvanligearrangementer. Oak City Rally er et arrangement, der ligger under Absalon Division. Arrangementeterforalledivisioner,ogvarogsåenstorsuccesiårmedmange flottesæbekassebiler.absalondivisiondeltogmed44vogne. Nytårskur er den aften, hvor vi som divisionsledelse siger tak til alle lederne i grupperne og hjælperne i divisionen. Det er dem, der får det daglige spejderarbejdetilatfungere.iårvartemaetcasino,ogdetvardejligtatopleve denstorebegejstringudevedspillebordene. Vi har i foråret også været forbi Shelteren i Uggeløse skov for at rydde op på grunden.shelterenvililøbetafåretblivelagtudsomenovernatningspladsfor alle på Overnatning i det fri for dermed at øge bruget af Shelteren, hvilket måskeogsåkanholdebevoksningenlidtnede. Med dette divisionsrådsmøde ønsker vi at søsætte en ny struktur i divisionsledelsen for at skabe en mere harmonisk divisionsledelse, som kan samarbejdepåtværsafinteressertilgruppernesfællesbedste.viserfremtilat arbejdemedjerallesammenogskabefleregodeoplevelseriabsalondivision. DebedstehilsnerHenrikogRasmus 12

13 BERETNINGMIKROOGMINI 2011harværetåretmedrekordstortdeltagerantalpåmikro ogminitræf.over 140 mikroer og minier drog sammen med deres ledere afsted til Ifderam for at hjælpe Klano med at passe på den 5. kraft, som var ved at miste sin styrke. Spejderne legede med de fire elementer; luft, ild, vand og jord, og lørdag aften sluttedeafmedetrigtighyggeligtlejrbål. Spejdernefiklovtilatsoveitelte,ogvivarheldigemedvejret,sådetvarendejlig weekendpåcolleruphus. Teamet til dette års mikro og minitræf er fundet, og der arbejdes allerede ihærdigtpåatfågentagetsuccesenfrasidsteår.allemikroerogminierkanhelt sikkertsefremtilendnuenspændenderejse,nårmikro ogminitræf2012løber afstablentilseptember. Spejderhilsen Helene Kontaktpersonformikro ogminigrenen BERETNINGJUNIOR 2011 var et godt år for juniorgrenen med flere seje juniorarrangementer med høtj deltagerantal. Der er blevet lagt stort fokus på junior divisionsturnering og juniortræf,somerjuniorernestoårligetraditionsrigeture.viforsatteogsåmed konceptetfra2010med2årligejuniormøderkobletmedjuniorledermøder. Herunder kan I se, hvad juniorspejderne og juniorlederne har oplevet igennem året. 13

14 Fællesjuniorvintermøde 26januar2011 PådetfællesjuniorvintermødelykkedesdetAbsalonDivisionsjunioreratredde Kongeriget Valby fra et evig mørke. En ond troldmand havde kastet en forbandelse,somkunkunnebrydevedatringetilenfortrylletmobiltelefon,men ingen vidste hvad telefonnumret var. 13 seje juniorpatruljer fra 5 grupper(i alt 73 spejdere) kæmpede i mørket med kort, kompas, GPS og tænkegåder. Med andreord,såvardetensjovorienteringslegisøndermarken,hvorjuniorernefik mulighedforatøvesigpåatorientereimørke.samtidigtafholdtjuniorlederneet mødeogdiskuteredeblandtandetjuniordiviplaner. Juniordivisionsturnering Fredag d. 6. maj invaderede Absalon Divisions juniorer Colleruphus. På kort tid fyldtes lejrpladsen med 14 patruljetelte, og glade stemmer af 86 juniorspejdere fra 8 grupper kunne høres i luften. Under weekenden dystede patruljerne i spejderfærdigheder som, mad over bål, spejderånd, lejrpladsopbygning og nedrivning og selvfølgelig tovtrækning. Spejderne tog hjem igen søndag eftermiddag, trætte men rige på oplevelser. Blandt højdepunkterne kan nævnes en post, hvor man fik lov til at prøve at slukke en rigtig brand, samt havregrødsdysten, hvor en professionel kok bedømte spejdernes madlavningsfærdigheder. Den årlige, traditionelle juniorspejderkonkurrence blev vundet af Alnilam fra Orion Gruppe og tovtrækningstrofæet gik til Sneleoparderne fra 3. Vesterbro Vildgæssene. Fællesjuniorsommermøde Den8.junisamledes83juniorspejderefrasyvgrupperiFrederiksbergHavefor atgensesinevennerfrajuniordivi.spejderneblevdelti15patruljerpåtværsaf grupperne, hvorefter de begav sig ind i parken på et fotoløb. Juniorerne 14

15 klaredeopgavenrigtigflotoghjalpogsåflereturister,medatfinderundtihaven. Der er ingen tvivl om, at vi tiltrak os mange blikke fra forbigående, da 100 personerråbtetjikkerlikker!mitifrederiksberghave.imensjuniorernevarpå fotoløb, blev der afholdt juniorledermøde hos Søndermarken, hvor de første brikkerforjuniortræffaldtpåplads. Juniortræf Den 23. september 2011 samledes 62 juniorer fra otte forskellige grupper på Arresø Centerert for at teleporteres til Madagaskar. Spejderne havde nemlig modtaget en invitation fra Madagaskar kongen til en kongelig festmiddag, men før spejderne fik lov til at deltage i middagen, blev de sendt i kulturskole, for blandt andet at lære stomp, talisman og dragetilverkning eller kalaha. Besøget fikenpludseligdrejningomnatten,daenhelligstatueblevstjålet,ogspejderne måtte hjælpe kongen med at redde kongeriget fra onde magter. Alt sluttede heldigvisgodt,ogallefiklagkagetilfesten. Spejderhilsen Magdalena Kontaktpersonforjuniorgrenen BERETNINGTROPPEN I foråret blev der afholdt tropsdivisionsturnering, hvor flere af divisionens tropsspejderesammendrogafstedpåenhyggeligweekendforatlærehinanden bedreatkende. Vores tropsansvarlige valgte desværre at forlade divisionsledelsen i efteråret, hvilketdesværreresulteredeiaflysningenafdetårligetropstræf. 15

16 I 2012 håber vi at kunne fokusere mere på tropsarbejdet, så alle grupper og tropsspejdere ser det som en naturlig del af deres spejderliv at deltage aktivt i divisionensarrangementer. Spejderhilsen DCRasmus BERETNINGSENIOR Denårligeskovturblevafholdtunderændredeforhold,dadenvarslåetsammen meddetgamleområde1.dervariåretnytstartstedpåskodsborgst.,ogdetvar nogetafetsyn,daheleskarenvandredetilulvedalene,hvorderblevgjortholdt veddiverseposterundervejs. SSKafholdtvanentro5 kampmedsåforskelligedisciplinersomtræklatringog Thai TV køkkenkokamokienghaveparken. HenadsensommerenvarderBøfaftenhosMcPherson,medvaskeægterealityTV ånd,hvormangeungemødreogdesligedeltog. Vi ser frem til et aktivt 2012 med påskevandretur, skovtur, oak city, 5 kamp, SpejdernesLejr,Bøfaftenogmegetmere. Spejderhilsen Stefan Kontaktpersonforseniorgrenen 16

17 BERETNINGFRILUFTSRÅDET Undertegnede har i de sidste 3 år været valgt som repræsentant for DDS i FriluftsrådetsrepræsentantskabforKredsKøbenhavn,derdækkerKøbenhavnog Frederiksberg kommuner plus resten af Amager. Repræsentantskabet viste sig imidlertidatværeheltudenindflydelse.derbliverudsendt4årligenyhedsbreve ogafholdt2årligemød;repræsentantskabsmødetogetsommermøde,derbegge er af rent orienterende karakter. Da jeg mener, at formålet med at gå ind i en organisation må være at få indflydelse, stillede jeg op til bestyrelsen, hvor jeg efterandetforsøgblevvalgtiforåret2011. Kredsbestyrelsenharbl.a.indflydelsepåudviklingenimulighederneforatudøve friluftsaktiviteter og på naturpleje mm. i regionen. Det sker bl.a. gennem en repræsentant i det Grønne Råd i hver af kommunerne i regionen. Rådene er et samarbejde imellem kommunalpolitikerne med borgmesteren i spidsen og de grønneorganisationerikommunen. Friluftsrådet er repræsenteret i Parkbrugerrådet for Amager Strandpark, hvor Friluftsrådet arbejder for at undgå en tivolisering af strandparken og for at fremmeanvendelsenfordemindrenaturvendteorganisationersomspejdereog søsportsklubber.senesteropfordrettil,atmaniforbindelsemedenrevisionaf plejeplanengiverpladstiletableringafbl.a.shelterepåetområdeidennordlige delafparkenfremforatudlæggedettetilløbeområdeforfritgåendehunde. Bestyrelsen deltager også i bevaring og udvikling af Sydhavnstippen som naturområde. Man har desuden også drøftelser med Realdania Fonden om udviklingenafkvæsthusbroentilbyenslivogudfoldelse. Det mest spændende er dog et projekt, der bæres frem af Svend Erik Fangel PedersenfraKFUM,omatfåindrettetetnaturcenterpåSaltholmmedtilhørende lillefærge.iprojektetindgårbl.a.etableringafsheltere,undervisningslokalerog værksteder,boligforennaturvejleder,dersamtidigkanværeværtforet bed 17

18 and breakfast for folk, der vil slå sig ned for at studere dyre og planteliv. Projektet vil åbne op for, at byens spejdere og andre med interesse i naturoplevelservilfåadgangtilatopleveøensheltunikkeplante ogdyreliv. Jeg overvejer at trække mig fra repræsentantskabet og bestyrelsen. Det forudsætter dog, at der findes en afløser fra Absalon, der vil søge valg til bestyrelsen.jegsyneshelst,atdetskalværeenkvinde,daderikkesidderandre kvinderibestyrelsen,oghelstenderborpåfrederiksberg,fordidenpågældende så vil kunne blive medlem af Det Grønne Råd på Frederiksberg, hvor pladsen bliverledig. LindaChristensen BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD Der har i årets løb været afholdt to møder, og samrådets medlemmer har derudoverværetrepræsenteretvedforskelligeandrearrangementer,somf.eks. afskedsreception i sekretariatet, Landssamrådsmøde, info og debatmøder om folkeoplysningslovenogprojektforeningsvilkårm.v. I den første del af året brugte vi meget tid på den nye folkeoplysningslov og hvilke muligheder, der gives/kræves af kommunerne navnlig Københavns Kommune om Folkeoplysningsudvalg, udviklingspuljer og lign., ligesom vi fra kommunen havde fået besked om, at der skulle spares ca. 1,6 mill. kr. på lokalforholdenei2012.idenneforbindelseharvihaftsendtspørgeskemaerudtil deenkeltegrupper,derharmodtagettilskudfrakommunen,foratvisamletkan komme med nogle udspil til kommunen om, hvordan besparelserne kan udmøntes. Mange ting har været berørt ud fra de enkelte medlemmers deltagelse i andre råd/styrelser m.v., bl.a. kan nævnes: Friluftsrådet med lokalaftaler med 18

19 BUS organisationer,sø basenentenpåamagerstrandellerisydhavnen, Energiprojekt, Spejdernes Lejr 2012, TV Lorry, Frivillighedsdagen, men den største del af tiden bruges nok på at følge op på tilskudsmulighederne fra kommunen, både til aktivitetstilskud, lokaler og store lejre (hytteleje) og er såledesigangmedenstørreanalyseaftilskuddenesudviklingiperioden bådepr.medlem,pr.kvadratmeterog,pr.aktivitetstime. Vihartagetinitiativtiletoffentligtsamrådsmødeonsdagd.28.martskl i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 Kbh. SV bl.a. om Folkeoplysningslovens nye regler, udviklings og andre puljer i kommunen indbydelseersendttildl,bsf,gkoggl. PåKøbenhavnsSamrådsvegne BirgitteMeldgaard BERETNINGVATELUNDEN Vatelunden havde i 2011 et fald i antallet af udlejninger, vi udlejer både til spejdere og til skoler og børnehaver. Det er især skoler og børnehaver, vi har mistet som lejere. Vi så gerne at flere spejder grupper brugte Vatelunden, da vi harenmangeledigeweekender. Viharsovepladstil30børnog2lederrum;etstortogetmegetlille. Det er Amager, Hareskov og Absalon division, der ejer og driver Vatelunden, og der er derfor en billigere pris til ejerne end til de øvrige gæster. Prisen er nu 2.600kr.forejereog3.350kr.forandreforenweekend. 19

20 Vi har i årets løb ved frivilligt arbejde lavet en del mindre vedligeholdelses arbejder. Sovesalen fremstår som ny efter gulvafhøvling og opsætning af nye gardiner Vi havde 50 års jubilæum i november, som vi forsøgte at fejre. Dette faldt til jorden,dadervarforfåtilmeldinger.derforkanjegkunopfordretilatitilmelder jertilvatelundens50årsfødselsdagsfest,somafholdestorsdagden3.maj2012 kl.19. Regnskabsmæssigt hviler Vatelunden i sig selv, og der er hverken over eller underskudtildivisionerne. Vi håber på, at vi også fremover kan byde grupperne velkommen i en velholdt hytte,somliggerietnatur skøntområdeikkelangtfraoffentligtransport. PåVatelundensvegne Hytteudlejer SteenColliander BERETNINGSØLVØKSELØB Årets Sølvøkseløb havde 34 tilmeldte hold, hvoraf de 30 mødte op. Selve arrangementet blev gennemført i skovene ved Skjoldnæsholm. Igen et nyt sted, hvaddervaktealmindeligtilfredshed.viboedeligevedsidenafskoven,hvadvi nødstorfordelaf.detgjordedetmegetnemmereoggavetminimumaftransport tilløbsområdet.løbeneblevgennemførtudenfejl,forglemmelserelleruheld. De5banervarifugleflugt34km,menintetholdkomundermaratonenogflere kom op omkring 50 km. Især Gerts bane drillede. De fleste løb det dobbelte af idealet. Og så er terrænet voldsomt kuperet, hvilket yderligere trak vand. 20

21 Banerne steg samlet med anslået højdemeter, og det er rigtig meget. Så deltagernevargodtbrugtelørdagaften.påtrodsheraferderfleredeltagere,som efterlyserendnuhårdereoglængereløb.mendetbliverikkemeddetnuværende sølvøkseteam. Løbet må aldrig blive et ekstrem event, men holdes udfordrende med finurlige baner og noget, som deltagerne forhåbentlig tager med hjem og brugerigrupperne. ViprøvedeatgøremereudafreklamenforSølvøkseløbet,mendererstadigen del plads til forbedringer. Hjemmesiden fik et kraftigt pift, og skulle nu gerne væremereindbydende. Spejderhilsen Stefan Repræsentantisølvøkseløbet 21

22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22

23 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23

24 STATUSFORABSALONDIVISION 24

25 BEMÆRKNINGER REGNSKAB Indtægter : Indtægter fra divisionskontingentet er steget, da vi har fået flere medlemmer. Udgifter greneogarrangementer:spejdergrenenharbrugtfærrepengeend forventet, hvilket skyldes aflysningen af spejdertræf. Udgifterne til Oak City Rally, Sølvøkseløbet og Nytårskur skal ses i sammenhæng med den modtagne deltagerbetalingunderindtægter. Udgifter ikke grenrelaterede: DL møder: Divisionsledelsen er begyndt at deltagepådetoårligedivisionsledelsesstævner,hvorforderiårerbrugtpenge hertil,selvomdeikkeharværetbudgetteret. Divisionsledelsen: Dette er en meget stor post i regnskabet. Herunder ligger der blandt udgifter til divisionsledelsesmøder på kr., divisionsledelsesweekenden på kr., udgifter til vores regnskabssystem 1.300kr.,diversegaver1.200kr. Plakater,flyers:DisseudgiftereriforbindelsemedSpejderSpeedDating. Resultat:Dereretpluspåregnskabetpå13.000kr.,selvomdervarforventetet underskudpå13.900kr.detteskyldesoverordnetatviharfåetflerespejdere og dermed flere indtægter, samtidig med at der desværre har været aflyst arrangementer. 25

26 BEMÆRKNINGER BUDGET Indtægter: Vi forventer en fortsat stigning i antal medlemmer i 2012 og derfor ogsåidivisionskontingentindtægter. Udgifter grene og arrangementer: Der afsættes kr. til Sølvøkseløbet igeni2012medhenblikpåattiltrækkefleredeltagere.grenbudgetternei2012 og 2013 er nedjusteret kr. i forhold til tidligere år, så de ligger tætterepåderealiserederegnskaber. Udgifter ikkegrenrelaterede Kursusafholdelse:Derafsættesigenpengetilafholdelseafkurseridivisionen,da rejepillerkursuserblevetgenoptagetmedstorsucces. Ledere:Dererlavetennyposttillederne,hvilketblandtandetomfatterSpejder SpeedDatingogdiversebegejstringsarrangementer. Adresseliste:Dennebliverikkelængeretrykt,hvorforderikkelængereafsættes pengehertilibudgettet. DL møder: I budgetterne for 2012 og 2013 er der afsat penge til deltagelse på divisionsledelsesstævner. Divisionsledelsen:Budgettettildivisionsledelsenerhævetmed3.000kr.i2012 og2013.dethargennemdesidsteparårværetumuligtforledelsenatfindeen frivillig kasserer, hvorfor der er indgået en aftale med Paul Erik om et årligt honorarpå3.000kr.tildækningafdiverseomkostninger.somdetogsåfremgår afudviklingsplanen,såvilderfortsatarbejdespåatfindeennykasserer. 26

27 Divisionssommerlejr2013:Ibudgettetfor2012ogfor2013erderafsat kr. hvert år til divisionssommerlejren. Dette er også gjort i forbindelse med tidligere divisionssommerlejre, da divisionsledelsen har et ønske om at holde spejdernesogledernesdeltagerbetalingnedepåetacceptabeltniveau. BUDGETJUSTERINGER Afhængigt af hvilket af divisionsledelsens forslag til finansiering af hjælperbetaling der stemmes for, så vil der være følgende justeringer til det forelagtebudget2012og2013. Såfremtdelforslag1vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag2vedtages Divisionskontingentet fastsættes til 100 kr. Den forventede indtægt på kr. stiger derved til kr. Den øgede indtægt på kr. fordeles på diversearrangementermedetekstratilskudpåfølgendemåde: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder 700 kr., divisionsledelsesweekend 500 kr., GLBDT 700 kr. De resterende2.100kr.vilblivebrugtefterbehov. Såfremtdelforslag3vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag4vedtages Grenogarrangementbudgetterjusteresopmedfølgendebeløb: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder700kr.,divisionsledelsesweekend500kr.,GLBDT700kr. 27

28 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN SpejdercenterHolmensadresseer: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Dukanletkommehertilmedoffentligtransport. Tagbus66modHolmen/Operaenogståafved"Arsenaløen". DukanogsåkøreibiltilSpejdercenterHolmen,derergode parkeringsmulighedervedcenteret. 28

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.00-21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne? DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 Hvad betyder skolereformen for spejderne? Kong Knud Division Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 19.00 til 21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

online Absalon Rundt - Vi opgraderer BELLAHØJBÅL! The Wild Rover Indhold

online Absalon Rundt - Vi opgraderer BELLAHØJBÅL! The Wild Rover Indhold Seglet online Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Divisionsrådsmøde 3 Arb. week. på Bavnen 8 Absalon Rundt 9 Skovens Dag 10 Blandet 11 GL heldagsmøde 12 JL-hygge på BS09 13 Kalender 2009 14 Kattehale 15 Birkedam

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22.

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22. Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 Stormøde 3 Spejd2020 3 Sommerlejr 2007 4 Aften Møde 5 Yggdrasil fortælling 6 Folk til Oak City Rally 7 Junior Divi 8 Uddannelse

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Spejder for en Dag - september 09 Den 19. september holdt vi spejder for en dag.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver...

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver... DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16 Årgang 45 nr. 3 Gruppelederen skriver... Der er sket store ting i Hobro Gruppe. Vi har nu familiespejd, og for første gang er der nu piger i gruppen. Rigtig hjertelig

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Troppen igang med samarbejdsopgave på juleturen Juleturen

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Erik Ejegod Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var: De

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 29. Maj 1. juni 2014 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2014 OG PLANER 2015 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

Seglet Online. Divisionsrådsmøde. Nytårskur 2005. Seglet Online. I dette nummer. HUSK - allerede nu. Absalon Division Det Danske Spejderkorps

Seglet Online. Divisionsrådsmøde. Nytårskur 2005. Seglet Online. I dette nummer. HUSK - allerede nu. Absalon Division Det Danske Spejderkorps Årgang 4, nummer 1 Dato: 5. februar 2005 Divisionsrådsmøde I dette nummer HUSK - allerede nu. At divisionen afholder DIVISIONSRÅDSMØDE Torsdag den 14. april på DDS Holmen, Arsenalvej 10, kl.18.30-22.00

Læs mere

Tur i skoven ved Klokkekilde. Program for april. Sct. Georgsparade. Med spejderhilsen Anja (Lasses mor)

Tur i skoven ved Klokkekilde. Program for april. Sct. Georgsparade. Med spejderhilsen Anja (Lasses mor) Program for april Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf. 40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad. Mandag 6.4. Vi ser på store og små dyr Mandag 13.4.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/1-2011 Søndag 22/1-2011 Sted: Vatelunden, Nærum

Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/1-2011 Søndag 22/1-2011 Sted: Vatelunden, Nærum Lederweekend referat / beslutninger Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/1-2011 Søndag 22/1-2011 Sted: Vatelunden, Nærum Nedenstående findes

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere