Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30"

Transkript

1 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30

2 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Undermødetvilderbliveserveretkaffeogthe,ogipausenvilderværelidt håndmadder,samtsalgafølogsodavand. Afhensyntilindkøbenebedesdutilmeldedigtil: DC ernerasmusjensenoghenrikchristoffersen Senestmandagd.16.april2012 Forslag eller emner, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes til DC erne Rasmus Jensen og Henrik Christoffersen senest torsdag d. 5. april2012. Medvenlighilsen AbsalonDivisionsledelse 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DAGSORDEN 4 PROGRAMFORAFTENEN 5 RÅDSMØDEPROCEDURE 7 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 8 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 9 BERETNINGDC 11 BERETNINGMIKROOGMINI 13 BERETNINGJUNIOR 13 BERETNINGTROPPEN 15 BERETNINGSENIOR 16 BERETNINGFRILUFTSRÅDET 17 BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD 18 BERETNINGVATELUNDEN 19 BERETNINGSØLVØKSELØB 20 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23 STATUSFORABSALONDIVISION 24 BEMÆRKNINGER REGNSKAB 25 BEMÆRKNINGER BUDGET 26 BUDGETJUSTERINGER 27 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN 28 3

4 DAGSORDEN 1. Valgafdirigentogreferent 2. Beretningfradivisionsledelsen 3. Forelæggelseafdivisionsregnskabfor2011tilgodkendelse 4. Behandlingafindkomneforslag 5. Forelæggelseafplanerforindeværendeårogbeslutningeriøvrigtom divisions udvikling, spejderarbejde mv. Herunder divisionens udviklingsplan. 6. Fremlæggelseogvedtagelseafjusteretbudgetfor2012,samtvedtagelse afbudgetogfastsættelseafdivisionskontingentfor Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagentil 29,stk.2 8. Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 9. Valgafrevisorogrevisorsuppleantfordivisionen. 10. Beretning fra Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd 11. Beretningfraspejdercentreogstørrearrangementer 12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og KøbenhavnsSamråd 13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet 14. Eventuellt. 4

5 PROGRAMFORAFTENEN 18:30 Mødestart Divisionsrådssamling Velkomstogpræsentationafdensiddendedivisionsledelse Valgafdirigentogreferent(Dagsordenpkt.1) Divisionschefernefortælleromdetforgangneår(Dagsordenpkt.2) Regnskabetfor2011forelæggestilgodkendelse(Dagsordenpkt.3) 19:00 Workshop 5 Degodespejderoplevelser Viskaludogtrækkelidtfriskluft 19:20 Divisionsrådssamling De indkomne forslag gennemgås og efterfølgende stemmes der herom(dagsordenpkt.4) Divisionensplanergennemgåsherunderudviklingsplanenfor (Dagsordenpkt.5) Vedtagelse af budget for 2012 samt 2013, herunder fastsættes divisionskontingentetfor2013(dagsordenpkt.6) 20:10 Pause Dervilværehåndmadderogsalgafølogsodavand

6 20:25 Divisionsrådssamling Kortopsamlingpåworkshop Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt.7)samtpræsentationafkandidatertildivisionsledelsen Afskedmedafgåendedivisionsledelsesmedlemmer Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige divisionsledelsesmedlemmer(dagsordenpkt.8)samtvalgafrevisor ogrevisorsuppleant(dagsordenpkt.9) Beretninger fra Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd,EgemoseCentret,Gillastugan,Vatelunden,OakCityRallyog Sølvøkseløbet(Dagsordenpkt.10 11) Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet(Dagsordenpkt.12 13) 20:50 Evt.(Dagsordenpkt.14) Takforiaften 6

7 RÅDSMØDEPROCEDURE Valg: Allepersonvalgforegårvedhåndsoprækningiplenum. Vedankomstfårallestemmeberettigedemødedeltagereudleveretstemmesedler. For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt som divisionsrådsmedlemafenafdivisionensgrupper.detteskalværeindberettigeti Blåt Medlem. Alle divisionens medlemmer er dog velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet. Beretninger: Alle beretninger er udarbejdet skriftligt og kan findes i denne indkaldelse. Gennemgåelseafberetningernepådivisionsrådsmødetvilværehighlightsfrade skriftligeberetninger,ogdissevilderforikkeblivegennemgåetidetaljer.detvil væremuligtatstillespørgsmåltilberetningerne. Det har desværre ikke været muligt at indhente beretninger fra Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan og Oak City Rally inden indkaldelsen sendes i trykken, så de vil blive gennemgået på divisionsrådsmødet i overensstemmelsemeddagsordenen. 7

8 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 Divisionsledelsenforeslår,atvifremadrettetarbejdermedfølgendestruktur: Tildivisionsledelsenvælges10medlemmer: 2Divisionschefer(DC) 1Kasserer(DK) 1Kontaktpersonformikrospejderne(6 8år)(DaMIK) 1Kontaktpersonforminispejderne(8 10år)(DaMIN) 1Kontaktpersonforjuniorspejderne(10 12år)(DaJUN) 1Kontaktpersonfortropsspejderne(12 16år)(DaSP) 1Kontaktpersonforseniorspejderne(16år+)(DaSEN) 2Kontaktpersonerforlederneherundergruppelederne(DaL) Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere medlemmer uden stemmeretiledelsentilhjælpfordetdagligearbejde. Rollen som kontaktperson består i at være divisionens kontaktled til de teams, somsamlespåabsalondagtilatståbagdivisionensarrangementer.rollensom divisionsledelsesmedlem indebærer også, at man aktivt tager del i de løbende opgaver,somtilfalderdivisionsledelsen;storesomsmå. Erduselv,ellerkenderdunogen,somerinteresseretiatbliveendelafenstærk divisionsledelse,såtagkontakttildenuværendedivisionschefer;rasmusjensen oghenrikchristoffersen. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 8

9 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 Forslagtilhjælperbetalingpådivisionensarrangementer: Overordnetmotivationforforslaget: Deltagerprisenforspejdereoglederepådivisionensgrenarrangementerersom udgangspunkt 100 kr. eksklusive. transport. Ved særligt omkostningstunge arrangementer kan der kræves en højere deltagerbetaling, hvilket først skal godkendesafdivisionsledelsen. Ikraftafatdivisionsledelsenerbegyndtatudbydedivisionensarrangementertil frivillige teams, samtidig med at arrangementerne vinder større og større tilslutning, så er behovet for hjælpere udover de deltagende ledere blevet tilsvarende større. Det ønskes, at divisionsrådet tager stilling til, hvordan omkostningerne til hjælpernes mad og andre omkostninger i forbindelse med hjælpernes deltagelse finansieres. Divisionsledelsen stiller følgende fire mulige finansieringsforslagiprioriteretrækkefølge: Delforslag1) Allehjælperebetaler50kr.forenweekendsombetalingformaden. Delforslag2) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af divisionskontingentetfra90kr.til100kr. Delforslag3) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af 9

10 spejdernesogledernesdeltagerbetalingmed20kr.,såledesatdenhævestil120 kr. Delforslag4) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer.deresdeltagelsefinansieresafdivisionenskassebeholdning gennemetøgettilskudtildenenkeltegrenpå1.400kr.samtetøgettilskudtilde berørtearrangementerpå700kr. Nedstemmesdelforslag1bortfalderdette,hvorefterderstemmesomdelforslag2 osv.stemmesderfordelforslag1bortfalderdeandredelforslagosv. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 10

11 BERETNINGDC 2011harværetetturbulentårfordivisionsledelsen.Derermangegamlekræfter, derharvalgtatholdeop,ognyeerkommettilmedmodpåatlededivisionen. Det har været et år, hvor flere divisionsmedlemmer tog på kurser og divisionsledelsesstævner for at dygtiggøre sig i divisionsledelsesarbejdet, så vi kanværebedreklædtpåtildeopgaver,somviståroverfor. Desværre var 2011 også året, hvor vi måtte indse, at vores lokaler på Thorvaldsensvejikkevarfyldestgørendeforvoresbehov.Dehavdebukketunder for regnskyllet året før, og vi nåede lige at få reddet det sidste grej, inden regnskylletijuniendeligtfyldtelokalerneheltmedvand.vilederfortsatefteret egnetlokaletilatafholdemøderi,mendetserudtil,atvisnartharfundeten løsningpåopbevaringenafvoresgrej. Med den nye divisionsledelse er der også kommet nye tiltag. Der er bl.a. blevet afholdtabsalondag,hvoralleåretsdivisionsarrangementerblevsatiudbud,så allefikenmulighedforatprægeligenetopdetarrangement,somdebrænderfor. Der var rigtig mange, der mødte op, og alle arrangementerne fik et team. Vi ser fremtilatfortsættedennetradition. SpejderSpeedDatingvarogsåetnyttiltag,somblevsøsati2011.Idéenhandler om at matche potentielle ledere med de rigtige grupper. Gennem en større kampagne tiltrækkes nye lederkræfter, som på selve dagen møder alle grupperne.allegruppermedbørnvarmødtopogstøttededetfællesformål,og viserfremtilatfinpudseogforbedrearrangementeti2012,davitrorpå,atdet haretstortpotentiale,oggruppernesopbakninghargivetosblodpåtanden. 11

12 Udoverdenyetiltagharviogsåafholdtdesædvanligearrangementer. Oak City Rally er et arrangement, der ligger under Absalon Division. Arrangementeterforalledivisioner,ogvarogsåenstorsuccesiårmedmange flottesæbekassebiler.absalondivisiondeltogmed44vogne. Nytårskur er den aften, hvor vi som divisionsledelse siger tak til alle lederne i grupperne og hjælperne i divisionen. Det er dem, der får det daglige spejderarbejdetilatfungere.iårvartemaetcasino,ogdetvardejligtatopleve denstorebegejstringudevedspillebordene. Vi har i foråret også været forbi Shelteren i Uggeløse skov for at rydde op på grunden.shelterenvililøbetafåretblivelagtudsomenovernatningspladsfor alle på Overnatning i det fri for dermed at øge bruget af Shelteren, hvilket måskeogsåkanholdebevoksningenlidtnede. Med dette divisionsrådsmøde ønsker vi at søsætte en ny struktur i divisionsledelsen for at skabe en mere harmonisk divisionsledelse, som kan samarbejdepåtværsafinteressertilgruppernesfællesbedste.viserfremtilat arbejdemedjerallesammenogskabefleregodeoplevelseriabsalondivision. DebedstehilsnerHenrikogRasmus 12

13 BERETNINGMIKROOGMINI 2011harværetåretmedrekordstortdeltagerantalpåmikro ogminitræf.over 140 mikroer og minier drog sammen med deres ledere afsted til Ifderam for at hjælpe Klano med at passe på den 5. kraft, som var ved at miste sin styrke. Spejderne legede med de fire elementer; luft, ild, vand og jord, og lørdag aften sluttedeafmedetrigtighyggeligtlejrbål. Spejdernefiklovtilatsoveitelte,ogvivarheldigemedvejret,sådetvarendejlig weekendpåcolleruphus. Teamet til dette års mikro og minitræf er fundet, og der arbejdes allerede ihærdigtpåatfågentagetsuccesenfrasidsteår.allemikroerogminierkanhelt sikkertsefremtilendnuenspændenderejse,nårmikro ogminitræf2012løber afstablentilseptember. Spejderhilsen Helene Kontaktpersonformikro ogminigrenen BERETNINGJUNIOR 2011 var et godt år for juniorgrenen med flere seje juniorarrangementer med høtj deltagerantal. Der er blevet lagt stort fokus på junior divisionsturnering og juniortræf,somerjuniorernestoårligetraditionsrigeture.viforsatteogsåmed konceptetfra2010med2årligejuniormøderkobletmedjuniorledermøder. Herunder kan I se, hvad juniorspejderne og juniorlederne har oplevet igennem året. 13

14 Fællesjuniorvintermøde 26januar2011 PådetfællesjuniorvintermødelykkedesdetAbsalonDivisionsjunioreratredde Kongeriget Valby fra et evig mørke. En ond troldmand havde kastet en forbandelse,somkunkunnebrydevedatringetilenfortrylletmobiltelefon,men ingen vidste hvad telefonnumret var. 13 seje juniorpatruljer fra 5 grupper(i alt 73 spejdere) kæmpede i mørket med kort, kompas, GPS og tænkegåder. Med andreord,såvardetensjovorienteringslegisøndermarken,hvorjuniorernefik mulighedforatøvesigpåatorientereimørke.samtidigtafholdtjuniorlederneet mødeogdiskuteredeblandtandetjuniordiviplaner. Juniordivisionsturnering Fredag d. 6. maj invaderede Absalon Divisions juniorer Colleruphus. På kort tid fyldtes lejrpladsen med 14 patruljetelte, og glade stemmer af 86 juniorspejdere fra 8 grupper kunne høres i luften. Under weekenden dystede patruljerne i spejderfærdigheder som, mad over bål, spejderånd, lejrpladsopbygning og nedrivning og selvfølgelig tovtrækning. Spejderne tog hjem igen søndag eftermiddag, trætte men rige på oplevelser. Blandt højdepunkterne kan nævnes en post, hvor man fik lov til at prøve at slukke en rigtig brand, samt havregrødsdysten, hvor en professionel kok bedømte spejdernes madlavningsfærdigheder. Den årlige, traditionelle juniorspejderkonkurrence blev vundet af Alnilam fra Orion Gruppe og tovtrækningstrofæet gik til Sneleoparderne fra 3. Vesterbro Vildgæssene. Fællesjuniorsommermøde Den8.junisamledes83juniorspejderefrasyvgrupperiFrederiksbergHavefor atgensesinevennerfrajuniordivi.spejderneblevdelti15patruljerpåtværsaf grupperne, hvorefter de begav sig ind i parken på et fotoløb. Juniorerne 14

15 klaredeopgavenrigtigflotoghjalpogsåflereturister,medatfinderundtihaven. Der er ingen tvivl om, at vi tiltrak os mange blikke fra forbigående, da 100 personerråbtetjikkerlikker!mitifrederiksberghave.imensjuniorernevarpå fotoløb, blev der afholdt juniorledermøde hos Søndermarken, hvor de første brikkerforjuniortræffaldtpåplads. Juniortræf Den 23. september 2011 samledes 62 juniorer fra otte forskellige grupper på Arresø Centerert for at teleporteres til Madagaskar. Spejderne havde nemlig modtaget en invitation fra Madagaskar kongen til en kongelig festmiddag, men før spejderne fik lov til at deltage i middagen, blev de sendt i kulturskole, for blandt andet at lære stomp, talisman og dragetilverkning eller kalaha. Besøget fikenpludseligdrejningomnatten,daenhelligstatueblevstjålet,ogspejderne måtte hjælpe kongen med at redde kongeriget fra onde magter. Alt sluttede heldigvisgodt,ogallefiklagkagetilfesten. Spejderhilsen Magdalena Kontaktpersonforjuniorgrenen BERETNINGTROPPEN I foråret blev der afholdt tropsdivisionsturnering, hvor flere af divisionens tropsspejderesammendrogafstedpåenhyggeligweekendforatlærehinanden bedreatkende. Vores tropsansvarlige valgte desværre at forlade divisionsledelsen i efteråret, hvilketdesværreresulteredeiaflysningenafdetårligetropstræf. 15

16 I 2012 håber vi at kunne fokusere mere på tropsarbejdet, så alle grupper og tropsspejdere ser det som en naturlig del af deres spejderliv at deltage aktivt i divisionensarrangementer. Spejderhilsen DCRasmus BERETNINGSENIOR Denårligeskovturblevafholdtunderændredeforhold,dadenvarslåetsammen meddetgamleområde1.dervariåretnytstartstedpåskodsborgst.,ogdetvar nogetafetsyn,daheleskarenvandredetilulvedalene,hvorderblevgjortholdt veddiverseposterundervejs. SSKafholdtvanentro5 kampmedsåforskelligedisciplinersomtræklatringog Thai TV køkkenkokamokienghaveparken. HenadsensommerenvarderBøfaftenhosMcPherson,medvaskeægterealityTV ånd,hvormangeungemødreogdesligedeltog. Vi ser frem til et aktivt 2012 med påskevandretur, skovtur, oak city, 5 kamp, SpejdernesLejr,Bøfaftenogmegetmere. Spejderhilsen Stefan Kontaktpersonforseniorgrenen 16

17 BERETNINGFRILUFTSRÅDET Undertegnede har i de sidste 3 år været valgt som repræsentant for DDS i FriluftsrådetsrepræsentantskabforKredsKøbenhavn,derdækkerKøbenhavnog Frederiksberg kommuner plus resten af Amager. Repræsentantskabet viste sig imidlertidatværeheltudenindflydelse.derbliverudsendt4årligenyhedsbreve ogafholdt2årligemød;repræsentantskabsmødetogetsommermøde,derbegge er af rent orienterende karakter. Da jeg mener, at formålet med at gå ind i en organisation må være at få indflydelse, stillede jeg op til bestyrelsen, hvor jeg efterandetforsøgblevvalgtiforåret2011. Kredsbestyrelsenharbl.a.indflydelsepåudviklingenimulighederneforatudøve friluftsaktiviteter og på naturpleje mm. i regionen. Det sker bl.a. gennem en repræsentant i det Grønne Råd i hver af kommunerne i regionen. Rådene er et samarbejde imellem kommunalpolitikerne med borgmesteren i spidsen og de grønneorganisationerikommunen. Friluftsrådet er repræsenteret i Parkbrugerrådet for Amager Strandpark, hvor Friluftsrådet arbejder for at undgå en tivolisering af strandparken og for at fremmeanvendelsenfordemindrenaturvendteorganisationersomspejdereog søsportsklubber.senesteropfordrettil,atmaniforbindelsemedenrevisionaf plejeplanengiverpladstiletableringafbl.a.shelterepåetområdeidennordlige delafparkenfremforatudlæggedettetilløbeområdeforfritgåendehunde. Bestyrelsen deltager også i bevaring og udvikling af Sydhavnstippen som naturområde. Man har desuden også drøftelser med Realdania Fonden om udviklingenafkvæsthusbroentilbyenslivogudfoldelse. Det mest spændende er dog et projekt, der bæres frem af Svend Erik Fangel PedersenfraKFUM,omatfåindrettetetnaturcenterpåSaltholmmedtilhørende lillefærge.iprojektetindgårbl.a.etableringafsheltere,undervisningslokalerog værksteder,boligforennaturvejleder,dersamtidigkanværeværtforet bed 17

18 and breakfast for folk, der vil slå sig ned for at studere dyre og planteliv. Projektet vil åbne op for, at byens spejdere og andre med interesse i naturoplevelservilfåadgangtilatopleveøensheltunikkeplante ogdyreliv. Jeg overvejer at trække mig fra repræsentantskabet og bestyrelsen. Det forudsætter dog, at der findes en afløser fra Absalon, der vil søge valg til bestyrelsen.jegsyneshelst,atdetskalværeenkvinde,daderikkesidderandre kvinderibestyrelsen,oghelstenderborpåfrederiksberg,fordidenpågældende så vil kunne blive medlem af Det Grønne Råd på Frederiksberg, hvor pladsen bliverledig. LindaChristensen BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD Der har i årets løb været afholdt to møder, og samrådets medlemmer har derudoverværetrepræsenteretvedforskelligeandrearrangementer,somf.eks. afskedsreception i sekretariatet, Landssamrådsmøde, info og debatmøder om folkeoplysningslovenogprojektforeningsvilkårm.v. I den første del af året brugte vi meget tid på den nye folkeoplysningslov og hvilke muligheder, der gives/kræves af kommunerne navnlig Københavns Kommune om Folkeoplysningsudvalg, udviklingspuljer og lign., ligesom vi fra kommunen havde fået besked om, at der skulle spares ca. 1,6 mill. kr. på lokalforholdenei2012.idenneforbindelseharvihaftsendtspørgeskemaerudtil deenkeltegrupper,derharmodtagettilskudfrakommunen,foratvisamletkan komme med nogle udspil til kommunen om, hvordan besparelserne kan udmøntes. Mange ting har været berørt ud fra de enkelte medlemmers deltagelse i andre råd/styrelser m.v., bl.a. kan nævnes: Friluftsrådet med lokalaftaler med 18

19 BUS organisationer,sø basenentenpåamagerstrandellerisydhavnen, Energiprojekt, Spejdernes Lejr 2012, TV Lorry, Frivillighedsdagen, men den største del af tiden bruges nok på at følge op på tilskudsmulighederne fra kommunen, både til aktivitetstilskud, lokaler og store lejre (hytteleje) og er såledesigangmedenstørreanalyseaftilskuddenesudviklingiperioden bådepr.medlem,pr.kvadratmeterog,pr.aktivitetstime. Vihartagetinitiativtiletoffentligtsamrådsmødeonsdagd.28.martskl i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 Kbh. SV bl.a. om Folkeoplysningslovens nye regler, udviklings og andre puljer i kommunen indbydelseersendttildl,bsf,gkoggl. PåKøbenhavnsSamrådsvegne BirgitteMeldgaard BERETNINGVATELUNDEN Vatelunden havde i 2011 et fald i antallet af udlejninger, vi udlejer både til spejdere og til skoler og børnehaver. Det er især skoler og børnehaver, vi har mistet som lejere. Vi så gerne at flere spejder grupper brugte Vatelunden, da vi harenmangeledigeweekender. Viharsovepladstil30børnog2lederrum;etstortogetmegetlille. Det er Amager, Hareskov og Absalon division, der ejer og driver Vatelunden, og der er derfor en billigere pris til ejerne end til de øvrige gæster. Prisen er nu 2.600kr.forejereog3.350kr.forandreforenweekend. 19

20 Vi har i årets løb ved frivilligt arbejde lavet en del mindre vedligeholdelses arbejder. Sovesalen fremstår som ny efter gulvafhøvling og opsætning af nye gardiner Vi havde 50 års jubilæum i november, som vi forsøgte at fejre. Dette faldt til jorden,dadervarforfåtilmeldinger.derforkanjegkunopfordretilatitilmelder jertilvatelundens50årsfødselsdagsfest,somafholdestorsdagden3.maj2012 kl.19. Regnskabsmæssigt hviler Vatelunden i sig selv, og der er hverken over eller underskudtildivisionerne. Vi håber på, at vi også fremover kan byde grupperne velkommen i en velholdt hytte,somliggerietnatur skøntområdeikkelangtfraoffentligtransport. PåVatelundensvegne Hytteudlejer SteenColliander BERETNINGSØLVØKSELØB Årets Sølvøkseløb havde 34 tilmeldte hold, hvoraf de 30 mødte op. Selve arrangementet blev gennemført i skovene ved Skjoldnæsholm. Igen et nyt sted, hvaddervaktealmindeligtilfredshed.viboedeligevedsidenafskoven,hvadvi nødstorfordelaf.detgjordedetmegetnemmereoggavetminimumaftransport tilløbsområdet.løbeneblevgennemførtudenfejl,forglemmelserelleruheld. De5banervarifugleflugt34km,menintetholdkomundermaratonenogflere kom op omkring 50 km. Især Gerts bane drillede. De fleste løb det dobbelte af idealet. Og så er terrænet voldsomt kuperet, hvilket yderligere trak vand. 20

21 Banerne steg samlet med anslået højdemeter, og det er rigtig meget. Så deltagernevargodtbrugtelørdagaften.påtrodsheraferderfleredeltagere,som efterlyserendnuhårdereoglængereløb.mendetbliverikkemeddetnuværende sølvøkseteam. Løbet må aldrig blive et ekstrem event, men holdes udfordrende med finurlige baner og noget, som deltagerne forhåbentlig tager med hjem og brugerigrupperne. ViprøvedeatgøremereudafreklamenforSølvøkseløbet,mendererstadigen del plads til forbedringer. Hjemmesiden fik et kraftigt pift, og skulle nu gerne væremereindbydende. Spejderhilsen Stefan Repræsentantisølvøkseløbet 21

22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22

23 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23

24 STATUSFORABSALONDIVISION 24

25 BEMÆRKNINGER REGNSKAB Indtægter : Indtægter fra divisionskontingentet er steget, da vi har fået flere medlemmer. Udgifter greneogarrangementer:spejdergrenenharbrugtfærrepengeend forventet, hvilket skyldes aflysningen af spejdertræf. Udgifterne til Oak City Rally, Sølvøkseløbet og Nytårskur skal ses i sammenhæng med den modtagne deltagerbetalingunderindtægter. Udgifter ikke grenrelaterede: DL møder: Divisionsledelsen er begyndt at deltagepådetoårligedivisionsledelsesstævner,hvorforderiårerbrugtpenge hertil,selvomdeikkeharværetbudgetteret. Divisionsledelsen: Dette er en meget stor post i regnskabet. Herunder ligger der blandt udgifter til divisionsledelsesmøder på kr., divisionsledelsesweekenden på kr., udgifter til vores regnskabssystem 1.300kr.,diversegaver1.200kr. Plakater,flyers:DisseudgiftereriforbindelsemedSpejderSpeedDating. Resultat:Dereretpluspåregnskabetpå13.000kr.,selvomdervarforventetet underskudpå13.900kr.detteskyldesoverordnetatviharfåetflerespejdere og dermed flere indtægter, samtidig med at der desværre har været aflyst arrangementer. 25

26 BEMÆRKNINGER BUDGET Indtægter: Vi forventer en fortsat stigning i antal medlemmer i 2012 og derfor ogsåidivisionskontingentindtægter. Udgifter grene og arrangementer: Der afsættes kr. til Sølvøkseløbet igeni2012medhenblikpåattiltrækkefleredeltagere.grenbudgetternei2012 og 2013 er nedjusteret kr. i forhold til tidligere år, så de ligger tætterepåderealiserederegnskaber. Udgifter ikkegrenrelaterede Kursusafholdelse:Derafsættesigenpengetilafholdelseafkurseridivisionen,da rejepillerkursuserblevetgenoptagetmedstorsucces. Ledere:Dererlavetennyposttillederne,hvilketblandtandetomfatterSpejder SpeedDatingogdiversebegejstringsarrangementer. Adresseliste:Dennebliverikkelængeretrykt,hvorforderikkelængereafsættes pengehertilibudgettet. DL møder: I budgetterne for 2012 og 2013 er der afsat penge til deltagelse på divisionsledelsesstævner. Divisionsledelsen:Budgettettildivisionsledelsenerhævetmed3.000kr.i2012 og2013.dethargennemdesidsteparårværetumuligtforledelsenatfindeen frivillig kasserer, hvorfor der er indgået en aftale med Paul Erik om et årligt honorarpå3.000kr.tildækningafdiverseomkostninger.somdetogsåfremgår afudviklingsplanen,såvilderfortsatarbejdespåatfindeennykasserer. 26

27 Divisionssommerlejr2013:Ibudgettetfor2012ogfor2013erderafsat kr. hvert år til divisionssommerlejren. Dette er også gjort i forbindelse med tidligere divisionssommerlejre, da divisionsledelsen har et ønske om at holde spejdernesogledernesdeltagerbetalingnedepåetacceptabeltniveau. BUDGETJUSTERINGER Afhængigt af hvilket af divisionsledelsens forslag til finansiering af hjælperbetaling der stemmes for, så vil der være følgende justeringer til det forelagtebudget2012og2013. Såfremtdelforslag1vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag2vedtages Divisionskontingentet fastsættes til 100 kr. Den forventede indtægt på kr. stiger derved til kr. Den øgede indtægt på kr. fordeles på diversearrangementermedetekstratilskudpåfølgendemåde: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder 700 kr., divisionsledelsesweekend 500 kr., GLBDT 700 kr. De resterende2.100kr.vilblivebrugtefterbehov. Såfremtdelforslag3vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag4vedtages Grenogarrangementbudgetterjusteresopmedfølgendebeløb: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder700kr.,divisionsledelsesweekend500kr.,GLBDT700kr. 27

28 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN SpejdercenterHolmensadresseer: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Dukanletkommehertilmedoffentligtransport. Tagbus66modHolmen/Operaenogståafved"Arsenaløen". DukanogsåkøreibiltilSpejdercenterHolmen,derergode parkeringsmulighedervedcenteret. 28

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Pkt. 1 Velkomst. Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009 Troldhøj & Himmelbjerg Plenummøde 26. november 2009 Arbejdsgruppen Dorthe - Hadsten Jens - Hadsten Dorthe - Hinnerup Ole Jan Kjeld Jens - Odder - Ry - Skanderborg - Østbirk Velkommen til Troldhøj 1. Silkeborg

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl AD 1: Faneindgang og velkomst Ved DC Kenneth Schütt (Sulfo) på vegne af Divisionen AD 2: Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Jens Peter Thomsen,

Læs mere

o n l i n e God Jul & Godt Nytår Førstehjælpskursus Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k

o n l i n e God Jul & Godt Nytår Førstehjælpskursus Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 DL heldagsmøde 3 Shelter oprydning 4 Hej Fra DASEN erne 4 Lederdag 5 Nytårskur 2009 6 GL Møde 7 Billeder i Seglet 8 Absalondivision.dk

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2012 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2012 Nr. 1 Marts 2012 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Trine Telgbjærg, Vesterbyvej 8, 4960 Holeby 28 275993 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Casper Th. Steffensen, Spurvevej 55, 4990

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00 Divisionsrådsmøde Mølleå Division 09. april 2015 Kl. 18.00 Side Kære deltager i divisionsrådsmødet Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen

Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen EGEBLADET Egebladet Ege Division DDS Nr. 121 24. marts 2010 Frederikssund kommunes lederpris 2010 Til lykke med lederprisen Gruppeleder Ralf Ørtz Jensen fik torsdag den 4. marts 2010 Frederikssund kommunes

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.00-21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte.

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Side 1 af 5 Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Til stede: Gæst: Erik Aabjerg Friis, korpsledelsesrepræsentant Ikke grupperepræsentanter: Jesper Clausen, flokassistent,

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Seglet Online. Divisionsrådsmødet. Grupperådsmøder. Husk allerede nu. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 26.april. kl.18.30-22.

Seglet Online. Divisionsrådsmødet. Grupperådsmøder. Husk allerede nu. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 26.april. kl.18.30-22. Årgang 6, nummer 1 Dato: 15. februar Husk allerede nu I dette nummer Divisionsrådsmødet Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 26.april. kl.18.30-22.00 DC nyt GL nyt Shelteren? Klan udfordring

Læs mere

Årsberetning 2011 Øresund Division

Årsberetning 2011 Øresund Division Årsberetning 2011 Øresund Division Divisionsledelsen Det har været et spændende år i Øresund Division. Med ny DC og flere nye medlemmer i divisionsledelsen. Vi har fastholdt gamle traditioner og nye idéer

Læs mere

Årsberetning 2012 Øresund Division

Årsberetning 2012 Øresund Division Årsberetning 2012 Øresund Division Divisionsledelsen Det har været endnu et spændende år - med både nye og erfarne medlemmer i Divisionsledelsen. Vi har forsøgt at fastholde og forny vores traditionerne

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere.

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere. Referat af Skovfolkets grupperådsmøde 26. februar 2012 1. Valg af ordstyrer og referent Karsten Snitkjær blev valgt til ordstyrer. Espen Nielsen til referent. Ordstyrer konstaterede, at grupperådsmødet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

God Jul og. godt Nytår. o n l i n e. SeniorTræf på Egemosen. - Ønskes af Redaktøren til alle i Absalon Division. Indhold

God Jul og. godt Nytår. o n l i n e. SeniorTræf på Egemosen. - Ønskes af Redaktøren til alle i Absalon Division. Indhold Seglet o n l i n e Indhold DC nyt 2 GLBDT 3 Nyt fra DAJUN erne 3 NytårsKur 2008 4 Arbejdet i DL 5 Shelteren 6 Bavnen 7 Kalender 8 Adresselise 9 Absalon Division Det Danske Spejderkorps Redaktionen modtager

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

o n l i n e Nytårskur 2009 Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k

o n l i n e Nytårskur 2009 Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k Seglet o n l i n e Indhold DC nyt 2 Lukker divisionen?? 3 DaMin stilling ledig 4 Grupperådsmøder 4 Oak City hjælp søges 5 Leder KickOff 6 StorMøde 7 Samaritter søges 8 Blandet Info 9 Rejepillerkursus 10

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Divisionsrådsmøde 2016

Divisionsrådsmøde 2016 Divisionsrådsmøde 2016 Mandag d. 4 april Skramsbo, Østbirk Spejderhytte Storegade 43b Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger fra divisionsledelsen 4. Fremlæggelses af

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Vi startede sæson siden sidste divisionsrådsmøde med en divisionsledelse med "Fuldt hus" 11 medlemmer.

Vi startede sæson siden sidste divisionsrådsmøde med en divisionsledelse med Fuldt hus 11 medlemmer. 22. marts 2015. Beretning for 2014 Vi startede sæson siden sidste divisionsrådsmøde med en divisionsledelse med "Fuldt hus" 11 medlemmer. Arbejdet startede i Ege division med et fælles divisionsledelsesdøgn,

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 Kong Svend er stadig en stor spejdergruppe, og vi er også blevet lidt flere i løbet af 2015. Vi startede året med at være 163

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

Danmarks Bedste Division -Et projekt om det fremtidige fælles spejderarbejde i København

Danmarks Bedste Division -Et projekt om det fremtidige fælles spejderarbejde i København Danmarks Bedste Division -Et projekt om det fremtidige fælles spejderarbejde i København Statusrapport marts 2016 Keld Andreassen og Vasant Kotak Indhold Baggrund og målsætning 2 Rapporten 2 Opsummering

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

o n l i n e Nekselø - en perle i Sejerø bugten

o n l i n e Nekselø - en perle i Sejerø bugten Seglet o n l i n e Indhold DC nyt 2 1. hjælps team 3 HUSK!! 3 GK-BSF 4 Stormøde 5 GLBDT 6 Område 2 møde 7 Oak City Rally 7 Bøfaften 8 Sommerlejre 2008 9 Billeder i Seglet 9 Sølvøkseløb LIGHT 10 Bellahøj

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl

Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl Divisionsrådsmøde Mølleå Division 13. april 2016 Kl. 19.00 Side Kære deltager i divisionsrådsmødet Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde onsdag d. 13. april 2015 kl. 19.00 - der serveres

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror.

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. seniorkursus E06 Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. Måske gemmer der sig en musical i et rafteprojekt. Måske gemmer der sig hårdt arbejde blandt gøglere. (næppe...)

Læs mere

Gruppeudvikling. Kongslejre Division 2013-2016

Gruppeudvikling. Kongslejre Division 2013-2016 Gruppeudvikling Kongslejre Division 2013-2016 Gruppeudvikling i Kongslejre Vi vil tilbyde alle grupper i Kongslejre at deltage i et flerårigt gruppeudviklingsforløb hvor vi inspirerer, hjælper og motiverer

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010

Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010 Det Danske Spejderkorps Pamhule Division Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010 Divisionsturneringerne i Pamhule Division holdes alle på Hjartbro Spejdercenter i weekenden 23. 25. april. Ved at samle

Læs mere

25. Årgang. August - September - Oktober. Fødselsdage. Tillykke.

25. Årgang. August - September - Oktober. Fødselsdage. Tillykke. 25. Årgang 2009 August - September - Oktober Fødselsdage. Allan Susi Kia Jess Jeppe Dennis Ole John 02.08. 08.08. 23.08 08.09. 03.10. 04.10. 10.10. 16.10 Tillykke. Gruppestyrelsen. August. September. Oktober.

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

o n l i n e Klatrevæg LaserAction By o-løb For jer seniorer, der endnu ikke har deltaget i et Hard-ASS arrangement, kan der kun siges: PRØV DET!

o n l i n e Klatrevæg LaserAction By o-løb For jer seniorer, der endnu ikke har deltaget i et Hard-ASS arrangement, kan der kun siges: PRØV DET! Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 Absalondivision.dk 2 GL Heldagsmøde 3 GK-BSF møde 3 Hard-ASS 4 Rådsmøde 2007 5 Divisommerlejr 2007 8 Husleje for HCØ 11 Reload

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby

Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens Lyngby Tilstede: Anders-Bagsværd, Just-2.Lyngby, Stine-Divi16, Vicki-Erimitage, Karsten-1.Holte, Karen-Kgs.Lyngby, Henrik-Vikingerne, Torben-DC, Anette-Frederikslund, Morten-

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere