Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30"

Transkript

1 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30

2 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Undermødetvilderbliveserveretkaffeogthe,ogipausenvilderværelidt håndmadder,samtsalgafølogsodavand. Afhensyntilindkøbenebedesdutilmeldedigtil: DC ernerasmusjensenoghenrikchristoffersen Senestmandagd.16.april2012 Forslag eller emner, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes til DC erne Rasmus Jensen og Henrik Christoffersen senest torsdag d. 5. april2012. Medvenlighilsen AbsalonDivisionsledelse 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DAGSORDEN 4 PROGRAMFORAFTENEN 5 RÅDSMØDEPROCEDURE 7 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 8 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 9 BERETNINGDC 11 BERETNINGMIKROOGMINI 13 BERETNINGJUNIOR 13 BERETNINGTROPPEN 15 BERETNINGSENIOR 16 BERETNINGFRILUFTSRÅDET 17 BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD 18 BERETNINGVATELUNDEN 19 BERETNINGSØLVØKSELØB 20 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23 STATUSFORABSALONDIVISION 24 BEMÆRKNINGER REGNSKAB 25 BEMÆRKNINGER BUDGET 26 BUDGETJUSTERINGER 27 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN 28 3

4 DAGSORDEN 1. Valgafdirigentogreferent 2. Beretningfradivisionsledelsen 3. Forelæggelseafdivisionsregnskabfor2011tilgodkendelse 4. Behandlingafindkomneforslag 5. Forelæggelseafplanerforindeværendeårogbeslutningeriøvrigtom divisions udvikling, spejderarbejde mv. Herunder divisionens udviklingsplan. 6. Fremlæggelseogvedtagelseafjusteretbudgetfor2012,samtvedtagelse afbudgetogfastsættelseafdivisionskontingentfor Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagentil 29,stk.2 8. Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 9. Valgafrevisorogrevisorsuppleantfordivisionen. 10. Beretning fra Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd 11. Beretningfraspejdercentreogstørrearrangementer 12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Frederiksberg Samråd og KøbenhavnsSamråd 13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet 14. Eventuellt. 4

5 PROGRAMFORAFTENEN 18:30 Mødestart Divisionsrådssamling Velkomstogpræsentationafdensiddendedivisionsledelse Valgafdirigentogreferent(Dagsordenpkt.1) Divisionschefernefortælleromdetforgangneår(Dagsordenpkt.2) Regnskabetfor2011forelæggestilgodkendelse(Dagsordenpkt.3) 19:00 Workshop 5 Degodespejderoplevelser Viskaludogtrækkelidtfriskluft 19:20 Divisionsrådssamling De indkomne forslag gennemgås og efterfølgende stemmes der herom(dagsordenpkt.4) Divisionensplanergennemgåsherunderudviklingsplanenfor (Dagsordenpkt.5) Vedtagelse af budget for 2012 samt 2013, herunder fastsættes divisionskontingentetfor2013(dagsordenpkt.6) 20:10 Pause Dervilværehåndmadderogsalgafølogsodavand

6 20:25 Divisionsrådssamling Kortopsamlingpåworkshop Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt.7)samtpræsentationafkandidatertildivisionsledelsen Afskedmedafgåendedivisionsledelsesmedlemmer Valg af 1 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige divisionsledelsesmedlemmer(dagsordenpkt.8)samtvalgafrevisor ogrevisorsuppleant(dagsordenpkt.9) Beretninger fra Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd,EgemoseCentret,Gillastugan,Vatelunden,OakCityRallyog Sølvøkseløbet(Dagsordenpkt.10 11) Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, OakCityRallyogSølvøkseløbet(Dagsordenpkt.12 13) 20:50 Evt.(Dagsordenpkt.14) Takforiaften 6

7 RÅDSMØDEPROCEDURE Valg: Allepersonvalgforegårvedhåndsoprækningiplenum. Vedankomstfårallestemmeberettigedemødedeltagereudleveretstemmesedler. For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt som divisionsrådsmedlemafenafdivisionensgrupper.detteskalværeindberettigeti Blåt Medlem. Alle divisionens medlemmer er dog velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet. Beretninger: Alle beretninger er udarbejdet skriftligt og kan findes i denne indkaldelse. Gennemgåelseafberetningernepådivisionsrådsmødetvilværehighlightsfrade skriftligeberetninger,ogdissevilderforikkeblivegennemgåetidetaljer.detvil væremuligtatstillespørgsmåltilberetningerne. Det har desværre ikke været muligt at indhente beretninger fra Frederiksberg Samråd, Egemose Centret, Gillastugan og Oak City Rally inden indkaldelsen sendes i trykken, så de vil blive gennemgået på divisionsrådsmødet i overensstemmelsemeddagsordenen. 7

8 DL SFORSLAGVEDR.PKT.7 Divisionsledelsenforeslår,atvifremadrettetarbejdermedfølgendestruktur: Tildivisionsledelsenvælges10medlemmer: 2Divisionschefer(DC) 1Kasserer(DK) 1Kontaktpersonformikrospejderne(6 8år)(DaMIK) 1Kontaktpersonforminispejderne(8 10år)(DaMIN) 1Kontaktpersonforjuniorspejderne(10 12år)(DaJUN) 1Kontaktpersonfortropsspejderne(12 16år)(DaSP) 1Kontaktpersonforseniorspejderne(16år+)(DaSEN) 2Kontaktpersonerforlederneherundergruppelederne(DaL) Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere medlemmer uden stemmeretiledelsentilhjælpfordetdagligearbejde. Rollen som kontaktperson består i at være divisionens kontaktled til de teams, somsamlespåabsalondagtilatståbagdivisionensarrangementer.rollensom divisionsledelsesmedlem indebærer også, at man aktivt tager del i de løbende opgaver,somtilfalderdivisionsledelsen;storesomsmå. Erduselv,ellerkenderdunogen,somerinteresseretiatbliveendelafenstærk divisionsledelse,såtagkontakttildenuværendedivisionschefer;rasmusjensen oghenrikchristoffersen. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 8

9 INDKOMNEFORSLAGVEDR.PKT.4 Forslagtilhjælperbetalingpådivisionensarrangementer: Overordnetmotivationforforslaget: Deltagerprisenforspejdereoglederepådivisionensgrenarrangementerersom udgangspunkt 100 kr. eksklusive. transport. Ved særligt omkostningstunge arrangementer kan der kræves en højere deltagerbetaling, hvilket først skal godkendesafdivisionsledelsen. Ikraftafatdivisionsledelsenerbegyndtatudbydedivisionensarrangementertil frivillige teams, samtidig med at arrangementerne vinder større og større tilslutning, så er behovet for hjælpere udover de deltagende ledere blevet tilsvarende større. Det ønskes, at divisionsrådet tager stilling til, hvordan omkostningerne til hjælpernes mad og andre omkostninger i forbindelse med hjælpernes deltagelse finansieres. Divisionsledelsen stiller følgende fire mulige finansieringsforslagiprioriteretrækkefølge: Delforslag1) Allehjælperebetaler50kr.forenweekendsombetalingformaden. Delforslag2) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af divisionskontingentetfra90kr.til100kr. Delforslag3) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer. Deres deltagelse finansieres gennem en forøgelse af 9

10 spejdernesogledernesdeltagerbetalingmed20kr.,såledesatdenhævestil120 kr. Delforslag4) Der indføres ingen deltagerbetaling for hjælpere på divisionens grenarrangementer.deresdeltagelsefinansieresafdivisionenskassebeholdning gennemetøgettilskudtildenenkeltegrenpå1.400kr.samtetøgettilskudtilde berørtearrangementerpå700kr. Nedstemmesdelforslag1bortfalderdette,hvorefterderstemmesomdelforslag2 osv.stemmesderfordelforslag1bortfalderdeandredelforslagosv. Forslagsstiller:Divisionsledelsen 10

11 BERETNINGDC 2011harværetetturbulentårfordivisionsledelsen.Derermangegamlekræfter, derharvalgtatholdeop,ognyeerkommettilmedmodpåatlededivisionen. Det har været et år, hvor flere divisionsmedlemmer tog på kurser og divisionsledelsesstævner for at dygtiggøre sig i divisionsledelsesarbejdet, så vi kanværebedreklædtpåtildeopgaver,somviståroverfor. Desværre var 2011 også året, hvor vi måtte indse, at vores lokaler på Thorvaldsensvejikkevarfyldestgørendeforvoresbehov.Dehavdebukketunder for regnskyllet året før, og vi nåede lige at få reddet det sidste grej, inden regnskylletijuniendeligtfyldtelokalerneheltmedvand.vilederfortsatefteret egnetlokaletilatafholdemøderi,mendetserudtil,atvisnartharfundeten løsningpåopbevaringenafvoresgrej. Med den nye divisionsledelse er der også kommet nye tiltag. Der er bl.a. blevet afholdtabsalondag,hvoralleåretsdivisionsarrangementerblevsatiudbud,så allefikenmulighedforatprægeligenetopdetarrangement,somdebrænderfor. Der var rigtig mange, der mødte op, og alle arrangementerne fik et team. Vi ser fremtilatfortsættedennetradition. SpejderSpeedDatingvarogsåetnyttiltag,somblevsøsati2011.Idéenhandler om at matche potentielle ledere med de rigtige grupper. Gennem en større kampagne tiltrækkes nye lederkræfter, som på selve dagen møder alle grupperne.allegruppermedbørnvarmødtopogstøttededetfællesformål,og viserfremtilatfinpudseogforbedrearrangementeti2012,davitrorpå,atdet haretstortpotentiale,oggruppernesopbakninghargivetosblodpåtanden. 11

12 Udoverdenyetiltagharviogsåafholdtdesædvanligearrangementer. Oak City Rally er et arrangement, der ligger under Absalon Division. Arrangementeterforalledivisioner,ogvarogsåenstorsuccesiårmedmange flottesæbekassebiler.absalondivisiondeltogmed44vogne. Nytårskur er den aften, hvor vi som divisionsledelse siger tak til alle lederne i grupperne og hjælperne i divisionen. Det er dem, der får det daglige spejderarbejdetilatfungere.iårvartemaetcasino,ogdetvardejligtatopleve denstorebegejstringudevedspillebordene. Vi har i foråret også været forbi Shelteren i Uggeløse skov for at rydde op på grunden.shelterenvililøbetafåretblivelagtudsomenovernatningspladsfor alle på Overnatning i det fri for dermed at øge bruget af Shelteren, hvilket måskeogsåkanholdebevoksningenlidtnede. Med dette divisionsrådsmøde ønsker vi at søsætte en ny struktur i divisionsledelsen for at skabe en mere harmonisk divisionsledelse, som kan samarbejdepåtværsafinteressertilgruppernesfællesbedste.viserfremtilat arbejdemedjerallesammenogskabefleregodeoplevelseriabsalondivision. DebedstehilsnerHenrikogRasmus 12

13 BERETNINGMIKROOGMINI 2011harværetåretmedrekordstortdeltagerantalpåmikro ogminitræf.over 140 mikroer og minier drog sammen med deres ledere afsted til Ifderam for at hjælpe Klano med at passe på den 5. kraft, som var ved at miste sin styrke. Spejderne legede med de fire elementer; luft, ild, vand og jord, og lørdag aften sluttedeafmedetrigtighyggeligtlejrbål. Spejdernefiklovtilatsoveitelte,ogvivarheldigemedvejret,sådetvarendejlig weekendpåcolleruphus. Teamet til dette års mikro og minitræf er fundet, og der arbejdes allerede ihærdigtpåatfågentagetsuccesenfrasidsteår.allemikroerogminierkanhelt sikkertsefremtilendnuenspændenderejse,nårmikro ogminitræf2012løber afstablentilseptember. Spejderhilsen Helene Kontaktpersonformikro ogminigrenen BERETNINGJUNIOR 2011 var et godt år for juniorgrenen med flere seje juniorarrangementer med høtj deltagerantal. Der er blevet lagt stort fokus på junior divisionsturnering og juniortræf,somerjuniorernestoårligetraditionsrigeture.viforsatteogsåmed konceptetfra2010med2årligejuniormøderkobletmedjuniorledermøder. Herunder kan I se, hvad juniorspejderne og juniorlederne har oplevet igennem året. 13

14 Fællesjuniorvintermøde 26januar2011 PådetfællesjuniorvintermødelykkedesdetAbsalonDivisionsjunioreratredde Kongeriget Valby fra et evig mørke. En ond troldmand havde kastet en forbandelse,somkunkunnebrydevedatringetilenfortrylletmobiltelefon,men ingen vidste hvad telefonnumret var. 13 seje juniorpatruljer fra 5 grupper(i alt 73 spejdere) kæmpede i mørket med kort, kompas, GPS og tænkegåder. Med andreord,såvardetensjovorienteringslegisøndermarken,hvorjuniorernefik mulighedforatøvesigpåatorientereimørke.samtidigtafholdtjuniorlederneet mødeogdiskuteredeblandtandetjuniordiviplaner. Juniordivisionsturnering Fredag d. 6. maj invaderede Absalon Divisions juniorer Colleruphus. På kort tid fyldtes lejrpladsen med 14 patruljetelte, og glade stemmer af 86 juniorspejdere fra 8 grupper kunne høres i luften. Under weekenden dystede patruljerne i spejderfærdigheder som, mad over bål, spejderånd, lejrpladsopbygning og nedrivning og selvfølgelig tovtrækning. Spejderne tog hjem igen søndag eftermiddag, trætte men rige på oplevelser. Blandt højdepunkterne kan nævnes en post, hvor man fik lov til at prøve at slukke en rigtig brand, samt havregrødsdysten, hvor en professionel kok bedømte spejdernes madlavningsfærdigheder. Den årlige, traditionelle juniorspejderkonkurrence blev vundet af Alnilam fra Orion Gruppe og tovtrækningstrofæet gik til Sneleoparderne fra 3. Vesterbro Vildgæssene. Fællesjuniorsommermøde Den8.junisamledes83juniorspejderefrasyvgrupperiFrederiksbergHavefor atgensesinevennerfrajuniordivi.spejderneblevdelti15patruljerpåtværsaf grupperne, hvorefter de begav sig ind i parken på et fotoløb. Juniorerne 14

15 klaredeopgavenrigtigflotoghjalpogsåflereturister,medatfinderundtihaven. Der er ingen tvivl om, at vi tiltrak os mange blikke fra forbigående, da 100 personerråbtetjikkerlikker!mitifrederiksberghave.imensjuniorernevarpå fotoløb, blev der afholdt juniorledermøde hos Søndermarken, hvor de første brikkerforjuniortræffaldtpåplads. Juniortræf Den 23. september 2011 samledes 62 juniorer fra otte forskellige grupper på Arresø Centerert for at teleporteres til Madagaskar. Spejderne havde nemlig modtaget en invitation fra Madagaskar kongen til en kongelig festmiddag, men før spejderne fik lov til at deltage i middagen, blev de sendt i kulturskole, for blandt andet at lære stomp, talisman og dragetilverkning eller kalaha. Besøget fikenpludseligdrejningomnatten,daenhelligstatueblevstjålet,ogspejderne måtte hjælpe kongen med at redde kongeriget fra onde magter. Alt sluttede heldigvisgodt,ogallefiklagkagetilfesten. Spejderhilsen Magdalena Kontaktpersonforjuniorgrenen BERETNINGTROPPEN I foråret blev der afholdt tropsdivisionsturnering, hvor flere af divisionens tropsspejderesammendrogafstedpåenhyggeligweekendforatlærehinanden bedreatkende. Vores tropsansvarlige valgte desværre at forlade divisionsledelsen i efteråret, hvilketdesværreresulteredeiaflysningenafdetårligetropstræf. 15

16 I 2012 håber vi at kunne fokusere mere på tropsarbejdet, så alle grupper og tropsspejdere ser det som en naturlig del af deres spejderliv at deltage aktivt i divisionensarrangementer. Spejderhilsen DCRasmus BERETNINGSENIOR Denårligeskovturblevafholdtunderændredeforhold,dadenvarslåetsammen meddetgamleområde1.dervariåretnytstartstedpåskodsborgst.,ogdetvar nogetafetsyn,daheleskarenvandredetilulvedalene,hvorderblevgjortholdt veddiverseposterundervejs. SSKafholdtvanentro5 kampmedsåforskelligedisciplinersomtræklatringog Thai TV køkkenkokamokienghaveparken. HenadsensommerenvarderBøfaftenhosMcPherson,medvaskeægterealityTV ånd,hvormangeungemødreogdesligedeltog. Vi ser frem til et aktivt 2012 med påskevandretur, skovtur, oak city, 5 kamp, SpejdernesLejr,Bøfaftenogmegetmere. Spejderhilsen Stefan Kontaktpersonforseniorgrenen 16

17 BERETNINGFRILUFTSRÅDET Undertegnede har i de sidste 3 år været valgt som repræsentant for DDS i FriluftsrådetsrepræsentantskabforKredsKøbenhavn,derdækkerKøbenhavnog Frederiksberg kommuner plus resten af Amager. Repræsentantskabet viste sig imidlertidatværeheltudenindflydelse.derbliverudsendt4årligenyhedsbreve ogafholdt2årligemød;repræsentantskabsmødetogetsommermøde,derbegge er af rent orienterende karakter. Da jeg mener, at formålet med at gå ind i en organisation må være at få indflydelse, stillede jeg op til bestyrelsen, hvor jeg efterandetforsøgblevvalgtiforåret2011. Kredsbestyrelsenharbl.a.indflydelsepåudviklingenimulighederneforatudøve friluftsaktiviteter og på naturpleje mm. i regionen. Det sker bl.a. gennem en repræsentant i det Grønne Råd i hver af kommunerne i regionen. Rådene er et samarbejde imellem kommunalpolitikerne med borgmesteren i spidsen og de grønneorganisationerikommunen. Friluftsrådet er repræsenteret i Parkbrugerrådet for Amager Strandpark, hvor Friluftsrådet arbejder for at undgå en tivolisering af strandparken og for at fremmeanvendelsenfordemindrenaturvendteorganisationersomspejdereog søsportsklubber.senesteropfordrettil,atmaniforbindelsemedenrevisionaf plejeplanengiverpladstiletableringafbl.a.shelterepåetområdeidennordlige delafparkenfremforatudlæggedettetilløbeområdeforfritgåendehunde. Bestyrelsen deltager også i bevaring og udvikling af Sydhavnstippen som naturområde. Man har desuden også drøftelser med Realdania Fonden om udviklingenafkvæsthusbroentilbyenslivogudfoldelse. Det mest spændende er dog et projekt, der bæres frem af Svend Erik Fangel PedersenfraKFUM,omatfåindrettetetnaturcenterpåSaltholmmedtilhørende lillefærge.iprojektetindgårbl.a.etableringafsheltere,undervisningslokalerog værksteder,boligforennaturvejleder,dersamtidigkanværeværtforet bed 17

18 and breakfast for folk, der vil slå sig ned for at studere dyre og planteliv. Projektet vil åbne op for, at byens spejdere og andre med interesse i naturoplevelservilfåadgangtilatopleveøensheltunikkeplante ogdyreliv. Jeg overvejer at trække mig fra repræsentantskabet og bestyrelsen. Det forudsætter dog, at der findes en afløser fra Absalon, der vil søge valg til bestyrelsen.jegsyneshelst,atdetskalværeenkvinde,daderikkesidderandre kvinderibestyrelsen,oghelstenderborpåfrederiksberg,fordidenpågældende så vil kunne blive medlem af Det Grønne Råd på Frederiksberg, hvor pladsen bliverledig. LindaChristensen BERETNINGKØBENHAVNSSAMRÅD Der har i årets løb været afholdt to møder, og samrådets medlemmer har derudoverværetrepræsenteretvedforskelligeandrearrangementer,somf.eks. afskedsreception i sekretariatet, Landssamrådsmøde, info og debatmøder om folkeoplysningslovenogprojektforeningsvilkårm.v. I den første del af året brugte vi meget tid på den nye folkeoplysningslov og hvilke muligheder, der gives/kræves af kommunerne navnlig Københavns Kommune om Folkeoplysningsudvalg, udviklingspuljer og lign., ligesom vi fra kommunen havde fået besked om, at der skulle spares ca. 1,6 mill. kr. på lokalforholdenei2012.idenneforbindelseharvihaftsendtspørgeskemaerudtil deenkeltegrupper,derharmodtagettilskudfrakommunen,foratvisamletkan komme med nogle udspil til kommunen om, hvordan besparelserne kan udmøntes. Mange ting har været berørt ud fra de enkelte medlemmers deltagelse i andre råd/styrelser m.v., bl.a. kan nævnes: Friluftsrådet med lokalaftaler med 18

19 BUS organisationer,sø basenentenpåamagerstrandellerisydhavnen, Energiprojekt, Spejdernes Lejr 2012, TV Lorry, Frivillighedsdagen, men den største del af tiden bruges nok på at følge op på tilskudsmulighederne fra kommunen, både til aktivitetstilskud, lokaler og store lejre (hytteleje) og er såledesigangmedenstørreanalyseaftilskuddenesudviklingiperioden bådepr.medlem,pr.kvadratmeterog,pr.aktivitetstime. Vihartagetinitiativtiletoffentligtsamrådsmødeonsdagd.28.martskl i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 Kbh. SV bl.a. om Folkeoplysningslovens nye regler, udviklings og andre puljer i kommunen indbydelseersendttildl,bsf,gkoggl. PåKøbenhavnsSamrådsvegne BirgitteMeldgaard BERETNINGVATELUNDEN Vatelunden havde i 2011 et fald i antallet af udlejninger, vi udlejer både til spejdere og til skoler og børnehaver. Det er især skoler og børnehaver, vi har mistet som lejere. Vi så gerne at flere spejder grupper brugte Vatelunden, da vi harenmangeledigeweekender. Viharsovepladstil30børnog2lederrum;etstortogetmegetlille. Det er Amager, Hareskov og Absalon division, der ejer og driver Vatelunden, og der er derfor en billigere pris til ejerne end til de øvrige gæster. Prisen er nu 2.600kr.forejereog3.350kr.forandreforenweekend. 19

20 Vi har i årets løb ved frivilligt arbejde lavet en del mindre vedligeholdelses arbejder. Sovesalen fremstår som ny efter gulvafhøvling og opsætning af nye gardiner Vi havde 50 års jubilæum i november, som vi forsøgte at fejre. Dette faldt til jorden,dadervarforfåtilmeldinger.derforkanjegkunopfordretilatitilmelder jertilvatelundens50årsfødselsdagsfest,somafholdestorsdagden3.maj2012 kl.19. Regnskabsmæssigt hviler Vatelunden i sig selv, og der er hverken over eller underskudtildivisionerne. Vi håber på, at vi også fremover kan byde grupperne velkommen i en velholdt hytte,somliggerietnatur skøntområdeikkelangtfraoffentligtransport. PåVatelundensvegne Hytteudlejer SteenColliander BERETNINGSØLVØKSELØB Årets Sølvøkseløb havde 34 tilmeldte hold, hvoraf de 30 mødte op. Selve arrangementet blev gennemført i skovene ved Skjoldnæsholm. Igen et nyt sted, hvaddervaktealmindeligtilfredshed.viboedeligevedsidenafskoven,hvadvi nødstorfordelaf.detgjordedetmegetnemmereoggavetminimumaftransport tilløbsområdet.løbeneblevgennemførtudenfejl,forglemmelserelleruheld. De5banervarifugleflugt34km,menintetholdkomundermaratonenogflere kom op omkring 50 km. Især Gerts bane drillede. De fleste løb det dobbelte af idealet. Og så er terrænet voldsomt kuperet, hvilket yderligere trak vand. 20

21 Banerne steg samlet med anslået højdemeter, og det er rigtig meget. Så deltagernevargodtbrugtelørdagaften.påtrodsheraferderfleredeltagere,som efterlyserendnuhårdereoglængereløb.mendetbliverikkemeddetnuværende sølvøkseteam. Løbet må aldrig blive et ekstrem event, men holdes udfordrende med finurlige baner og noget, som deltagerne forhåbentlig tager med hjem og brugerigrupperne. ViprøvedeatgøremereudafreklamenforSølvøkseløbet,mendererstadigen del plads til forbedringer. Hjemmesiden fik et kraftigt pift, og skulle nu gerne væremereindbydende. Spejderhilsen Stefan Repræsentantisølvøkseløbet 21

22 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISION 22

23 DRIFTREGNESKABFORABSALONDIVISIONSHYTTER 23

24 STATUSFORABSALONDIVISION 24

25 BEMÆRKNINGER REGNSKAB Indtægter : Indtægter fra divisionskontingentet er steget, da vi har fået flere medlemmer. Udgifter greneogarrangementer:spejdergrenenharbrugtfærrepengeend forventet, hvilket skyldes aflysningen af spejdertræf. Udgifterne til Oak City Rally, Sølvøkseløbet og Nytårskur skal ses i sammenhæng med den modtagne deltagerbetalingunderindtægter. Udgifter ikke grenrelaterede: DL møder: Divisionsledelsen er begyndt at deltagepådetoårligedivisionsledelsesstævner,hvorforderiårerbrugtpenge hertil,selvomdeikkeharværetbudgetteret. Divisionsledelsen: Dette er en meget stor post i regnskabet. Herunder ligger der blandt udgifter til divisionsledelsesmøder på kr., divisionsledelsesweekenden på kr., udgifter til vores regnskabssystem 1.300kr.,diversegaver1.200kr. Plakater,flyers:DisseudgiftereriforbindelsemedSpejderSpeedDating. Resultat:Dereretpluspåregnskabetpå13.000kr.,selvomdervarforventetet underskudpå13.900kr.detteskyldesoverordnetatviharfåetflerespejdere og dermed flere indtægter, samtidig med at der desværre har været aflyst arrangementer. 25

26 BEMÆRKNINGER BUDGET Indtægter: Vi forventer en fortsat stigning i antal medlemmer i 2012 og derfor ogsåidivisionskontingentindtægter. Udgifter grene og arrangementer: Der afsættes kr. til Sølvøkseløbet igeni2012medhenblikpåattiltrækkefleredeltagere.grenbudgetternei2012 og 2013 er nedjusteret kr. i forhold til tidligere år, så de ligger tætterepåderealiserederegnskaber. Udgifter ikkegrenrelaterede Kursusafholdelse:Derafsættesigenpengetilafholdelseafkurseridivisionen,da rejepillerkursuserblevetgenoptagetmedstorsucces. Ledere:Dererlavetennyposttillederne,hvilketblandtandetomfatterSpejder SpeedDatingogdiversebegejstringsarrangementer. Adresseliste:Dennebliverikkelængeretrykt,hvorforderikkelængereafsættes pengehertilibudgettet. DL møder: I budgetterne for 2012 og 2013 er der afsat penge til deltagelse på divisionsledelsesstævner. Divisionsledelsen:Budgettettildivisionsledelsenerhævetmed3.000kr.i2012 og2013.dethargennemdesidsteparårværetumuligtforledelsenatfindeen frivillig kasserer, hvorfor der er indgået en aftale med Paul Erik om et årligt honorarpå3.000kr.tildækningafdiverseomkostninger.somdetogsåfremgår afudviklingsplanen,såvilderfortsatarbejdespåatfindeennykasserer. 26

27 Divisionssommerlejr2013:Ibudgettetfor2012ogfor2013erderafsat kr. hvert år til divisionssommerlejren. Dette er også gjort i forbindelse med tidligere divisionssommerlejre, da divisionsledelsen har et ønske om at holde spejdernesogledernesdeltagerbetalingnedepåetacceptabeltniveau. BUDGETJUSTERINGER Afhængigt af hvilket af divisionsledelsens forslag til finansiering af hjælperbetaling der stemmes for, så vil der være følgende justeringer til det forelagtebudget2012og2013. Såfremtdelforslag1vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag2vedtages Divisionskontingentet fastsættes til 100 kr. Den forventede indtægt på kr. stiger derved til kr. Den øgede indtægt på kr. fordeles på diversearrangementermedetekstratilskudpåfølgendemåde: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder 700 kr., divisionsledelsesweekend 500 kr., GLBDT 700 kr. De resterende2.100kr.vilblivebrugtefterbehov. Såfremtdelforslag3vedtages Ingenjusteringertilbudgettet. Såfremtdelforslag4vedtages Grenogarrangementbudgetterjusteresopmedfølgendebeløb: Minigrenen 700 kr., juniorgrenen kr., spejdergrenen kr., seniorgrenen kr., lederarrangementer kr., Nytårskur 700 kr., Stifinder700kr.,divisionsledelsesweekend500kr.,GLBDT700kr. 27

28 FINDVEJTILSPEJDERCENTERHOLMEN SpejdercenterHolmensadresseer: SpejdercenterHolmen Arsenalvej KøbenhavnK Dukanletkommehertilmedoffentligtransport. Tagbus66modHolmen/Operaenogståafved"Arsenaløen". DukanogsåkøreibiltilSpejdercenterHolmen,derergode parkeringsmulighedervedcenteret. 28

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Gruppen tjente 50.000,- under COP15 mødet i december Vi passede 2 1 ton mindre balloner

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68 Hjælpere søges til PR-aktiviteter En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere