DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1"

Transkript

1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840 Nr. Alslev DA Mette Larsen, Colbjørnsensvej 55, Nyk.F DA Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo DA Sara Teglbjærg, Østergade 43 A, 1.tv Rødby DIVISIONENS EJENDOM UDLEJNING Anne Marie Christiansen, Maria Gade 26, 4930 Maribo ADRESSE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing FLASKEPOSTEN REDAKTØR Bente Jørgensen, Maria Gade 28, 4930 Maribo SYDHAV WEB-ADR: INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Dagsorden div.rådsmøde 2013 Side 4 Forslag fra divisionsledelsen Side 5 Beretning divisionsledelsen. Side 7 Beretning økonomi Side 8 Beretning ejendomme. Side 10 Beretning Friluftsrådet Side 11 Aktivitetskalender. Regnskab for 2012 samt budget er vedhæftet denne Flaskepost. 12

2 Divisionsrådet indkaldes hermed til DIVISIONSRÅDSMØDE Kråruplund, Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing TIRSDAG DEN 16. APRIL 2013 KL. 18,30/19,00. Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig focus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag. e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsom råder for indeværende år. 2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbej de m.v. f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til 29,2. h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentant i Friluftsrådet. k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen. l. Eventuelt. I juli SYDHAV 2012 mødes spejdere AKTIVITETSKALENDER i Danmark samt internationale SPEJDERE gæster til en stor fælles sommerlejr. Det bliver den stør Tirsdag 16. april: Divisionsrådsmøde på Kråruplund. Lørdag den 20. april: Arbejdsdag Kråruplund. Onsdag 23. april: Sct. Georgs dag. Onsdag den 22. maj: Fællesledermøde. Lørdag den 25. og søndag den 26. maj : LF mesterskaber i Spejd. Lørdag den 1 juni: Mikro-/minidag i Nakskov. Torsdag den 22. august: GL-møde. Lørdag den 7. september: Lederdag. Tirsdag den 8. oktober: Fællesledermøde. Med spejderhilsen Divisionsledelsen. 2 11

3 Beretning Friluftsrådet Som jeres vagthund har vi i Friluftsrådet holdt nøje øje med at vilkårene for friluftsoplevelser i det fri og i skovene ikke får lagt alt for mange hindringer i vejen. Der er kun få skove, som vi kan færdes næsten frit i - nemlig statsskovene. Dem har vi kun i mindre omfang her på Sydhavsøerne, kun skovene på Midtfalster er vores egne. Alle de andre steder må vi spørge ejeren, før vi kan lave aktiviteter. Mange har sikkert hørt om retten til fremover at færdes på bræmmerne langs vandløbene. Det er ejerne - landmændene - mildt sagt vrede over, så mit råd er, at man foreløbig holder sig væk fra de famøse vandløbsbræmmer. De skal under alle omstændigheder være renset for afgrøder, før man færdes på dem. Muligheder for overnatning i det fri er blevet flere i de sidste år. Der er kommet rigtig mange nye sheltere, og jeg skal opfordre til, at man med en patrulje benytter sig af at besøge en ny og spændende lokalitet. Omkring farvandet Guldborgsund er der opstået en ny forening: Foreningen Naturområde Guldborgsund - Sundet i midten! Foreningen er oprettet med aktiv støtte fra Friluftsrådets kredsbestyrelse. Vi vil sammen med andre gode kræfter støtte udviklingen og mulighederne for bl.a. friluftsliv omkring det smalle farvand mellem Falster og Lolland. Her skal også lyde en opfordring til at søge tilskud fra tipsmidlerne via Friluftsrådet. På Friluftsrådets hjemmeside kan man nemt finde frem til de mange, der har fået tilskud til udstyr, sheltere og meget andet. Prøv at se, hvor mange der har haft fantasi til et tilskudsgivende projekt. Det er nu en gang ikke muligt hverken at cykle eller løbe fra sit stelnummer - som man siger. Min tid som jeres repræsentant i Friluftsrådet vil snart slutte. Min opfordring til jer: Find min afløser i god tid så vi kan få en fornuftig overgangstid. Terkel Jakobsen Bemærkninger til dagsorden: Der afholdes Sct. Georgsparade kl. 18,30, hvor alle er meget velkomne divisionsrådsmødet starter kl. 19,00. ad c. Regnskab og budget er indlagt i denne Flaskepost. ad d. Forslag, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet skal være DC Martin Steenstrup i hænde senest 14 dage før mødet. Forslagene skal være fremkommet til medlemmerne senest 1 uge inden mødet. Der er 2 forslag fra divisionsledelsen, som er opført på side 4. ad e. Udviklingsplan fremsendes pr. mail til divisionsrådets medlemmer før mødet. ad g. Divisionsledelsen vil til mødet have et oplæg vedr. antal medlemmer i divisionsledelsen. ad h. DC Martin Steenstrup er ikke på valg Kasserer Susanne Graae er ikke på valg - DA Mette Larsen og DA Martin Andersen er begge på valg og ønsker ikke genvalg. Der skal vælges min. 2 DA er. Der skal også vælges søkyndigt medlem. ad j. Beretning fra Friluftsrådet findes på side 10. ad k. Ingen beretning, da der ikke har været større arrangementer. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed. Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af grupperådene. Alle interesserede kan deltage i divisionsrådsmødet. Valg til divisionsledelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de fremmødte deltagende stemmeberettigedes stemmer. Der vil under mødet blive serveret kaffe med kage. Tilmelding gruppevis skal ske til DC Martin Steenstrup senest den 3. april

4 Forslag til behandling på divisionsrådsmødet den 16. april Forslag 1: Divisionsledelsen indstiller, at man ophører med at give arrangementstilskud, således at arrangementer, der planlægges under divisionen planlægges til at hvile i sig selv. Forslag 2: Divisionsledelsen ønsker en beslutning om, at hver gruppe i Sydhavdivisionen stiller med 2 mand til arbejdsdage på Kråruplund én gang pr. år. Grupperne fra Lolland kommune i foråret og grupperne fra Guldborgsund kommune i efter året. Hvis gruppen ikke stiller med 2 mand, skal der betales 500 kr. pr. person fra gruppen, som ikke møder op., for forholdene vi har på Kråruplund. Vi har igennem længere tid haft et stort ønske om, at kunne købe/få en container til opstilling ved brændeskuret, hvor græsslåmaskine og andet værktøj kunne opbevares forsvarligt, så hvis der i grupperne er nogle som kender til en sådan, så kontakt os i divisionsledelsen. På de 2 arbejdsdage, som vi havde i 2012, fik vi lavet en del af det arbejde, som vi havde planlagt. Der var ikke så mange til den sidste arbejdsdag, men de folk, som er mødt op på de 2 dage har gjort et stort arbejde. Vi har fået gjort hovedrent 2 gange - fået sorteret i raftebunken - fået skåret de store stykker brænde i stykker - fik ryddet omkring huset og ved indkørslen og fik malet træværket på den gamle del. Så tak til de, der mødte op og gjorde en forskel. - Vi håber, at vi i 2013 kan få lavet mange af de andre ting, som vi endnu ikke har kunne komme i gang med. På Kråruplund har vi altid folk til at tage imod lejerne og også til at lukke ud. Dette store arbejde klares af medlemmer fra Sct. Georgs Gildet i Maribo, så der skal lyde en stor tak til disse folk for deres altid uvurderlige arbejde. - Samtidig har vi også en meget uvurderlig hjælp fra vores ejendomsinspektør Per fra Maribo, som besøger Kråruplund hver dag - holder øje med el og vandforbrug og med ejendommen. En MEGET STOR TAK skal lyde til Per for dette store arbejde. Også vores hytteudlejer - Anne Marie skal have en stor tak for arbejdet omkring udlejning af ejendommen, der er mange henvendelser og snakke med lejerne. Besse DA for divisionens ejendomme. 4 9

5 Kontingentet til divisionen er 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1. oktober. Leje af Kråruplund er ligeledes 30 kr. pr. medlem i gruppen pr. 1. januar, 1. maj og 1. oktober. Og de beløb foreslår divisionsledelsen, at vi fastholder. Susanne Graaae Divisionskasserer. Beretning 2012 divisionens ejendomme. I 2012 fik Sydhav en ejendom mindre, idet vi endelig fik afsluttet oprydning omkrings spejderhuset i Nysted. Vi har så nu kun 2 ejendomme - Kråruplund, som i 2012 har haft en god udlejning og så spejderhuset i Stubbekøbing. Huset i Stubbekøbing er sat til salg hos ejendomsmægler og vi har her i 2013 nedsat salgsprisen, da der ikke har været den store interesse for at købe ejendommen. P.g.a. divisionens økonomi har vi i divisionsledelsen talt om, at prisen skal yderligere nedsættes for at få solgt ejendommen. Vi har kun udgifter, da der heller ikke sker udlejning af huset. Kråruplund har haft en god udlejning, men regnskabsmæssigt har vi ikke fået den lejeindtægt, som vi havde budgetteret med. Den største post på regnskabet/ budgettet for Kråruplund er udgiften til prioritetsrenter/gebyrer og afdrag p.g.a. bl.a. det dyre banklån, som vi har. Divisionsledelsen/forretningsudvalget har brugt megen tid i det forløbne år på at få nedbragt dette lån - vi har bl.a. solgt obligationer og forsøger omlægning af lån via korpset. Hvis vi kan få nedsat denne post, vil der blive luft til at vi kan få nye vinduer og døre i den gamle afdeling samt få lavet andre forbedringer på ejendommen. - Der skal jo også ske vedligeholdelse af den nye afdeling, huset skal males og vores bord-/bænkesæt skal også have en gang olie, så de holde mange år endnu. Vi har den glæde at mange af vores lejere vender tilbage, da de er meget glade 8 Beretning divisionsledelsen Sydhavdivision har ved udgangen af 2012 det samme antal medlemmer, som ved starten af året. Det er ikke så godt i forhold til målsætningen om 5% flere indmeldelser og 5% færre udmeldelser. Men jeg syntes, det er godt gået, at vi har uændret medlemstal på trods af, at Ellehammer og Guldborgsund grupper er lukket. Lukningen af grupperne har udover en masse timer ikke kostet divisionen noget. Divisionsledelsen har brugt en del tid på at omstrukturere og organisere os. Vi har nedsat et forretningsudvalg til at tage sig af økonomi og administrative op -gaver. Det har givet hurtigere beslutninger og aflastet den øvrige divisionsledelse for nogle af disse lidt tunge opgaver. Mødestrukturen er blevet strammet op, så der til næsten alle møder er et emne, hvor der er udarbejdet materiale i forvejen, og det er næsten lykkedes hver gang at starte og afslutte møderne til de planlagte tider. Vi har lavet et årshjul for de aktiviteter, der er i divisionen, beskrivelse af divisionsledelsesmedlemmernes opgaver og ny udviklingsplan. Vi har i år afholdt både mikro-/minidag og mikro-/miniweekend med stor succes. Der er mange deltagere til disse arrangementer og energiniveauet er højt. Olandiske lege blev overtaget af divisionsledelsen og blev gennemført med deltagelse fra 4 grupper. Der har ikke i år været afholdt divisionsturnering, men der er indledt et samarbejde med de andre korps på Sydhavsøerne og nedsat en tværkorpslig planlægningsgruppe til at arrangere LFmesterskaberne i Spejd sidst i maj Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. På Spejdernes lejr mødte jeg kun få af jer, da jeg lå i hjælperlejr og havde rigeligt at se til med cafe og familie. Men det forlyder alle steder fra, at det har været en stor oplevelse for de deltagende spejdere. Selv om det ikke direkte har noget med divisionen at gøre vil jeg rose Afrika kalder og Scout College, der har været rigtigt gode spejderarrangementer med mange deltagere fra grupperne. Korpsrådsmødet var i år med fokus på debat. Trine Teglbjærg havde arrangeret et formøde som fungerede godt. Der var desværre en del aflysninger i sidste øjeblik og der var delte meninger om, hvor stort udbyttet var på selve mødet. Men hvis ikke der var debat nok på mødet, så blev der det efter, da der var flere af Sydhavs ledere, mig selv incl., der ikke syntes at et ændringsforslag om at nedsætte korpskontingentet blev behandlet korrekt. Jeg har efterfølgende skrevet lidt med korpsledelsen, som godt kunne se, at det kunne være gjort anderledes. 5

6 I forlængelse af Spejdernes lejr og Afrika kalder fandt jeg det naturligt at formalisere vores samarbejde med Lindorm Distrik, KFUM og De Grønne Pigespejdere på Lolland. Vi har afholdt et par fællesmøder og som nævnt aftalt at afholde LF mesterskaberne i Spejd i fællesskab. Lindorm distrikt og Sydhav division har meget til fælles ikke mindst r udfordringerne de samme, så jeg håber på endnu mere samarbejde i fremtiden. Vi er kommet godt i gang med vores venindebog, hvor vi har besøgt Ellehammer, Maribo, Nakskov, Aztekerne, Nykøbing og Sakskøbing grupper. Det har været spændende at høre, hvad der sker ude i grupperne og se jeres meget forskellige lokaler. Der er nu nok materiale til at det giver mening at lægge dem ud på vores hjemmeside. Vi glæder os til at besøge de resterende grupper. Med hensyn til hjemmesiden vil jeg gerne takke Majbrit for hendes indsats ved at opdatere den. I forretningsudvalget har vi brugt mange gode timer på at forberede økonomien, ikke mindst p.g.a. et kedeligt banklån med variabel rente i Kråruplund og en dejlig hytte i Stubbekøbing, som ingen vil eje eller leje. Selvom vi flere gange har øjnet håb, er der hele tiden kommet nye udfordringer, men det vil jeg ikke trætte jer med. Men forretningsudvalget svarer gerne på spørgsmål og modtager gode råd og kolde kontanter! Vi nåede ikke rundt til alle grupperådsmøder i år. Møderne lå meget tæt og med det forholdsvis lille antal medlemmer i divisionsledelsen kunne vi ikke stille repræsentanter alle steder. Det har også været en udfordring, at 4 ud af 6 divisionsledelsesmedlemmer naturligt hører til den samme gruppe. Der er 2 divisionsledelsesmedlemmer, der har valgt at forlade ledelsen. Martin og Mette har begge givet deres bidrag og nu bliver det en fælles udfordring at finde mindst 2 nye, så vi kan opretholde divisionen. Hvis vi kunne finde 4-5 nye medlemmer, ville arbejdsbyrden ved at sidde i divisionsledelsen blive meget overkommelig. Så jeg vil opfordre alle grupper til at overveje om ikke der var én der kunne bidrage til Sydhavsøernes fælles spejderarbejde. På divisionsledelsens vegne Martin Steenstrup, DC Udviklingsplan, regnskab/budget samt jobbeskrivelse for divisionsledelsen vil blive lagt på divisionens hjemmeside inden divisionsrådsmødet. 6 Skriftlig beretning om divisionens og Kråruplunds økonomi 2012 Regnskabet for 2012 ser bestemt bedre ud end i Samlet set er vi kommet ud med et overskud på ,75 kr. Vi er i gang med refinansiering i forhold til Kråruplund. Her har vi henvendt os til korpset og bedt dem om hjælp. Forhåbentlig kan vi fortælle, at det er faldet på plads, når vi ses til divisionsrådsmødet. Vi har i den forbindelse nedskrevet værdien af Kråruplund med kr., så ejendomsværdien nærmer sig en mere realistisk salgsværdi. Vi ved at et tilbagevendende punkt på alle grupperådsmøder er: Hvordan skaffer vi flere penge til vores spejderarbejde? Divisionen har kun 3 måder at skaffe indtægter. Nemlig kontingentet, udlejning af Kråruplund samt salg af vores hytter. Og vi arbejder fortsat hårdt på at sælge den ene af vores hytter. Stubbekøbing spejdernes hytte er stadig til salg hos Estate mæglerne v/brian Jakobsen. Desværre har der endnu ikke været nogle seriøse købere. Når der i regnskabet står lukkede grupper er det en samling af udgifter og indtægter i forbindelse med Stubbekøbing og Nystes gruppernes lukning. Vi har ikke budgetteret med at endnu en gruppe lukker! Vi har budgetteret med, at divisionens grupper benytter Stubbekøbing hytten og derfor betaler leje af denne.- Vi har i år haft den sidste udgift på rydning af grunden i Nysted. I balancen står der under aktiver D: Diverse tilgodehavender og under passiver K:Skyldigt beløb. Beløbet er nøjagtigt det samme. Det er ,76 kr., som Kråruplund har lånt af divisionen i forbindelse med byggeriet. D: Debitorsamlekontoen er gæld, som andre har til divisionen. Det er én gruppe, som skyldte kontingent og leje af Kråruplund for hele 2012 samt et underskud i forbindelse med Scout College. Pengene til Scout College er her i marts kommet ind på vores konto. Der har fra gammel tid været en regel om, at kassereren fik dækket forbrug af internet og toner. Vi har i forbindelse med budgettet for 2013 vurderet, at internet ikke mere skal dækkes. Det betyder således, at gren-da er får 600 kr. i kørepenge årligt og medlemmer af FU (DC, DK og sekretær) får kr. i kørepenge årligt. Vi har i 2013 brugt kr. af vores obligationer til at nedbringe vores banklån. Det betyder selvfølgelig, at i ikke mere får renter af disse. Derfor er den forventede renteindtægt også mindre end i regnskabet for Regnskabet og budgettet afspejler selvfølgelig den problematisk økonomiske situation, men når vi har solgt Stubbekøbing hytten, vil det forhåbentlig se en del lysere ud for divisionens økonomi. 7

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere