Oversigt over aflastningsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over aflastningsmuligheder"

Transkript

1 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst pårørende til parkinsonramte kan gøre brug af. Oversigten er delt op i tilbud, Frivillige tilbud og Private tilbud. I forhold til de Frivillige tilbud og de Private tilbud er oversigten på ingen måde udtømmende, men indeholder blot eksempler på hvilke frivillige foreninger og hvilke private organisationer/virksomheder, der kan have tilbud til parkinsonramte. Der er således ikke tale om at de medtagne organisationer er særligt kvalitetsstemplede af Parkinsonforeningen. Oversigten fortæller om indholdet i de forskellige tilbud, om hvem der er i målgruppen for tilbuddet, om der er nogle alderskriterier og om hvordan økonomien er i forhold til tilbuddet. SEL er forkortelse for Serviceloven. Udover de i oversigten nævnte muligheder skal man være opmærksom på, at der findes forskellige kørselsordninger til bevægelseshæmmede, som er organiseret forskelligt alt efter hvilken kommune og hvilken egn man bor i. Som hovedregel ydes ikke kørsel til træning, tandlæge m.v., men spørg i kommunen om din kommune har en kørselsordning til dette. Man kan læse om kørselsordninger her: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sociale-ydelser/sociale-ydelser/befordring Vær også opmærksom på at hvis patienten har behov for en ledsager til sygehus eller neurolog og ikke selv har den nødvendige ledsager, er det bopælskommunens ansvar at stille en ledsager til rådighed og at betale denne. Det er også værd at vide, at man som bevægelseshæmmet kan få et ledsagekort, som betyder at både den sygdomsramte og ledsageren kan få rabat på bus- og togrejser samt rabat eller gratis adgang til en række kulturinstitutioner, teatre m.v. Kortet koster 200 kr. og varer i 3 år. Man kan ansøge om kortet her: Tak til Inge Rasmussen, Inger Christiansen, Marie Johannessen, Else Lammers, Bitten Skovsgaard og praktikant Lene Kühlmann. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med oversigten kan disse rettes til socialrådgiver Kirsten Hoff, mail tlf.:

2 2 tilbud Aflastning (SEL 84) Afløsning i hjemmet (SEL 84) Genoptræning med døgnophold (Rehabiliteringscentre) (SEL 84 stk. 2) Plejevederlag til pasning af døende (SEL 119) Ophold på et plejecenter, dagcenter eller lignende i en kortere periode for den sygdomsramte. Bruges hvis den pårørende skal på ferie, kursus mv. Denne hjælp kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, samt personlig hjælp, pleje og omsorg til den sygdomsramte. Bruges for at den pårørende kan vedligeholde interesser, netværk mv. Kan gives uafhængigt af, om betingelserne for at få midlertidig eller varig hjælp efter servicelovens 83, er opfyldt. I nogle kommuner findes Rehabiliteringscentre med døgnophold. Målet med døgnindlæggelse er, at man kan klare sin hverdag igen såvel fysisk, psykisk som socialt. Nærtstående kan få orlov til at passe en sygdomsramt, som ønsker at dø i hjemmet. Der kan ydes afløsning og sygepleje fra kommunen. Når den sygdomsramtes behov for pleje ikke kan tilgodeses i hjemmet i en periode. Betingelsen er, at den sygdomsramte ikke kan være alene hjemme. Afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der i hjemmet passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Betingelsen er, at den sygdomsramte kan ikke være alene hjemme. Tilbud til den sygdomsramte, som efter endt hospitalsophold eller direkte fra hjemmet har behov for, at genvinde færdigheder. Ansøgning til visitationen i kommunen. Den nærtstående skal ikke nødvendigvis være tilknyttet arbejdsmarkedet. Hospitalsbehandling anses for udsigtsløs og tilstanden nødvendiggør ikke indlæggelse for den sygdomsramte. Der skal betales ca. 130 kr. i døgnet for kost m.v. betaling Ca. 130 kr. i døgnet for kost m.v. Hvis den nærtstående er berettiget til sygedagpenge: Plejevederlaget udgør max. 1,5 x dagpengebeløb. Hvis den nærtstående ikke er berettiget til sygedagpenge: Plejevederlaget udgør et

3 3 tilbud (fortsat) Orlov til pasning af nærtstående med handicap (SEL 118) Ledsageordning (SEL 97) Praktisk hjælp i hjemmet (SEL 83) fast beløb, svarende til 82 % af dagpengemaksimum. Nærtstående kan få orlov til at passe den sygdomsramte i hjemmet. Der kan ydes afløsning og sygepleje fra kommunen. Ansættelsesperioden kan vare op til 6 måneder og kan opdeles i flere perioder af ned til 1 måneds varighed. Perioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Den sygdomsramte kan få 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. Der kan opspares timer over 6 måneder, hvis man har brug for flere timer på et bestemt tidspunkt, f.eks. weekendbesøg. Man kan selv udpege ledsageren f.eks. i forhold til interessefællesskab, kommunen skal godkende ledsageren. Ledsageren kan ikke være en nær pårørende. Ordningen kan fungere som aflastning for den pårørende. Hjælpen kan bestå af rengøring, indkøb, tøjvask og anretning af mad. Man kan vælge mellem kommunens Den nærtstående skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sygdomsramte skal have en indgribende kronisk lidelse og bo hjemme. Alternativet til pasning i hjemmet skal være døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet skal svare til et fuldtidsarbejde. Den sygdomsramte kan ikke færdes alene, men har et ønske om at deltage i aktiviteter og er bevidst om indholdet i dem. Ordningen kan ikke benyttes hvis man har behov for socialpædagogiks bistand i tilknytning til ledsagelsen. Den sygdomsramte bliver visiteret til hjemmehjælp ud fra en konkret, individuel vurdering. Kommunen skal tilbyde et rehabiliteringsforløb, hvis et Man skal være under 67 år for at blive visiteret til ledsageordningen. Når man har ordningen, kan den fortsætte efter 67 år, hvis der fortsat er behov for den. Den nærtstående oppebærer en egentlig lønindtægt på ca. kr mdl., og optjener ret til arbejdsløshedsdagpenge mv. Man kan få dækket indtil 837,- kr. årligt af ledsagers udgifter til eksempelvis befordring eller adgangsbilletter. Hjemmehjælpen er gratis.

4 4 tilbud (fortsat) Personlig hjælp og pleje i hjemmet (SEL 83) hjemmehjælpere eller andre, godkendte leverandører, eller selv udpege en person, som skal godkendes af kommunen. Der er også mulighed for såkaldt fleksibel hjemmehjælp, som betyder at man kan bytte mellem ydelserne. Man kan eksempelvis vælge at bytte støvsugningen med en gåtur, eller med andre ydelser, der modsvarer ens aktuelle behov. Man kan også bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis den pågældende er blevet tildelt begge ydelsesformer. En borger, der eksempelvis alene modtager praktisk hjælp, kan således ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. sådant forløb kan forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. I vurderingen indgår de samlede ressourcer i hjemmet. Som udgangspunkt kan man ikke få praktisk bistand, hvis man har en rask partner, med mindre den raske partner selv bliver syg. Hjælpen kan bestå af personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg m.v. Som oven for kan man vælge kommunens hjemmehjælpere eller en anden leverandør. Man kan også selv udpege en person til at udføre de visiterede opgaver. Kommunen skal godkende personen og træffe aftale om opgavens indhold og aflønning. Hvis man har udpeget sin ægtefælle til at udføre hjælpen, så aflønnes ægtefællen også udover pensionsalderen, hvis man fortsat er godkendt til at kunne udføre opgaven. Som ovenfor, men hjælpen kan ydes selvom man har en rask partner. Hjemmehjælpen er gratis. Den person, som den sygdomsramte udpeger til at varetage hjælpen, er ansat af kommunen og modtager løn svarende til overenskomst-mæssige forhold, ca kr. pr. måned i gn.sn. på fuld tid, højere løn hvis man er uddannet so.su. assistent eller lign.

5 5 tilbud (fortsat) Kontant tilskud (SEL 95) BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) (SEL 96) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Hvis man har et betydeligt behov for personlig hjælp, pleje og støtte i mere end 20 timer om ugen kan kommunen yde et kontant tilskud til hjælp, man selv antager. Man skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Hjælpen fungerer som erstatning for 83 og 84, dvs., den er beregnet til hjælp i hjemmet samt til afløsning i hjemmet. BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Man skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Denne hjælp ydes alle steder, dvs. i hjemmet, udenfor hjemmet, på arbejde, til ledsagelse i fritiden, på ferier. Hjælp og støtte samt optræning og udvikling af færdigheder, som kan bidrage til at man kan leve et liv på egne præmisser. Det kan f.eks. være hjælp til at strukturere hverdagen, få overblik over økonomien, men også til eksempelvis at fastholde sociale netværk. Tilskuddet kan udbetales kontant til hjælp, som den pågældende selv antager. Tilskuddet kan udbetales kontant til hjælp, som den pågældende selv antager. Kan eksempelvis ydes til parkinsonramte med kognitive vanskeligheder, som har svært ved at overskue dagligdagen. Ydes uafhængigt af boform. Det kontante tilskud ligger mellem ca. 116 kr. og 125 kr. i timen afhængig af uddannelse og erfaring, dertil kan komme diverse tillæg. Det kontante tilskud ligger mellem ca. 116 kr. og 125 kr. i timen afhængig af uddannelse og erfaring, dertil kan komme diverse tillæg. betaling

6 6 Frivillige tilbud -eksempler Røde Kors Besøgsven Patientstøtte De samvirkende menighedsplejer Besøgstjeneste Aflastningstjeneste Ældresagen Demensaflaster Den hjælpende hånd Besøgsven, som regel et par timer om ugen. Patientstøtte, for patienter der føler sig utrygge og alene på hospitalet. Besøgstjeneste, både i hjemmet og på plejehjem. Aflastningstjeneste, som regel 3 timer ad gangen. Demensaflasteren tilbyder at være i hjemmet, så den pårørende får mulighed for at gå ærinder, møde venner eller gå til en fritidsinteresse. For alle. Besøgstjeneste for ældre med sparsomt, eller intet socialt netværk. Aflastningstjeneste er for pårørende til langvarigt syge. For nogle tilbud kræves medlemskab af Ældresagen. Benyttes dog fortrinsvis af ældre, både med og uden netværk.. Benyttes dog fortrinsvis af ældre, både med og uden netværk. betaling. Man kan vælge at blive fast bidragsyder men det er ikke et krav. betaling. Man kan vælge at give et bidrag. Medlemskab koster 125,- pr halvår eller 205,- kr. for familiemedlems-skab. Frivilligcentre Den hjælpende hånd er praktisk hjælp til alle hjemmeboende ældre. En del kommuner har frivillig- centre eller huse. Tilbuddene er meget forskellige. Nogle har selvhjælpsgrupper for kronisk syge. Landets 65 frivilligcentre styrker det lokale frivillige arbejde. Det gør de ved f.eks. at koordinere de frivillige initiativer og ved at tilbyde lokaler, kopimaskiner mv., som foreningerne kan låne. Alle borgere i kommunen. betaling. Se mere på

7 7 Private tilbud -eksempler Vejlefjord Skodsborg Care Feriecenter Slettestrand (Fjerritslev) Individuelt ophold, så man aftaler selv længden og indholdet af opholdet med Vejlefjord. Erfaring med Parkinsons sygdom. Aflastningsophold incl. Træning og døgnbemanding m. plejepersonale. Alle handicapfaciliteter og forplejning. Man bestemmer selv længden af opholdet. Aflastningstilbud. Alle handicapfaciliteter, plejepersonale. Ferie med sikkerhedsnet. Man bestemmer selv længden af opholdet. Erfaring med Parkinson ramte. Som udgangspunkt alle, der kan betale. Som udgangspunkt alle, der kan betale. Som udgangspunkt alle, der kan betale. For par eller som solo tilbud. Kan også bruges som ferieophold for familier hvor der er brug for handicapfaciliteter og mulighed for pleje... Vejledende døgnpris kr. Ved ekstrapleje betales ekstrabeløb. Vejledende døgnpris kr. Ved ekstrapleje betales ekstrabeløb. Vejledende døgnpris fra kr. Vallø Strand Genoptræningscenter Bruger-hjælper Formidlingen Olivia Danmark 19 korttidspladser for døgnrekreationsophold. Erfaring med Parkinson. Alle faciliteter Vikarbureau hvorfra der kan rekvireres aflastning. Både dag og aften/nat. Vikarer med plejeerfaring. Vikarbureau hvorfra der kan rekvireres aflastning. Både dag og aften/nat. Vikarer med plejeerfaring. Der modtages primært borgere fra Stevns kommune, men også borgere fra andre kommuner. Alle kan gøre brug af tilbuddet. Alle kan gøre brug af tilbuddet... Vejledende døgnpris fra kr kr. pr døgn. Hvis ikke visiteret hjælp: Egen betaling. Hvis ikke visiteret hjælp: Egen betaling.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere