Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1

2 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens og 97. For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren skal i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Borgeren skal have et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk hjælp. Borgerens hjælpebehov skal være så massivt og sammensat, at det ligger ud over det, der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp og ledsagelse. Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder for hjælperne. Der er ikke fastsat begrænsninger for, hvilke former for funktionsnedsættelser, der kan være omfattet af hjælp efter servicelovens 96. Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering om borgeren er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Afgrænsning Det fremgår af Lov om social service 96 stk. 3 at, kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet med BPA ordningen er at skabe en helhedsorienteret, fleksibel og sammenhængende ordning, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse, så borgeren kan få mulighed for at leve et almindeligt liv, som andre ikke-handicappede, både i og udenfor hjemmet. 2

3 Ordningen skal tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for at deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre. Det vil altid bero på en individuel og konkret vurdering, om alle borgerens ønsker om støtte til konkrete opgaver kan imødekommes. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? I forbindelse med en bevilling af BPA ordning, fastlægger Silkeborg Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter en samtale enten i borgerens hjem eller på hospitalet. Udgangspunktet er samme hjælp til personlig og praktisk hjælp, som udmåles i henhold til Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder iht. Lov om social service 83. Silkeborg Kommunes generelle serviceniveau vedr. rengøringshjælp gælder. Udmåling af hjælp til overvågning vil altid ske ud fra en lægelig vurdering af behovet. Der udmåles hjælp til ledsagelse. Udmålingen til støtte vil altid bero på en individuel vurdering. Alle bevillinger af BPA skal godkendes i Handicap- og psykiatriafdelingens visitationsudvalg. Borgeren udvælger og ansætter selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, der er udmålt. Det arbejde, der udføres i en BPA-ordning, kan som udgangspunkt udføres af ikke-faglært personale med den nødvendige oplæring. Dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at ansætte hjælpere med særlige faglige kvalifikationer for at løse opgaven. Sagsbehandleren giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstarten af ordningen og udleverer Silkeborg Kommunes håndbog omfattende BPA-ordningen. Det er et krav, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at fungere som daglig leder for de ansatte og kunne tilrettelægge hjælpen. Arbejdslederrollen indeholder bl.a.: 3

4 Udarbejdelse af jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer (evt. i samarbejde med arbejdsgiveren) Rekruttering og udvælgelse af hjælper, herunder vikarer (evt. i samarbejde ned arbejdsgiveren). Varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Rollen som arbejdsgiver indebærer ud over arbejdslederopgaverne endvidere ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA-en. Arbejdsgiverrollen indebærer: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Oprettelse af personalesager Udbetaling af løn hvis borgeren ikke tager imod kommunens tilbud om at varetage denne opgave. Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond, ATP mv. Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Arbejdsgiveransvaret kan overgives til enten en nærtstående eller en forening eller et firma. Overgives arbejdsgiveransvaret til en forening eller et firma vil arbejdsgiveransvaret endvidere indeholde Støtte op om nye eller usikre borgere med BPA Generel rådgivning og vejledning Beregning af det kontante tilskud. Silkeborg Kommune udbetaler et fast beløb på 500 kr. (2010-priser) hver måned til borgere med en BPA. Beløbet skal dække de direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i hjemmet hver dag. Det kan eksempelvis være ledsagelsesudgifter, ekstra forbrug af sæbe og toiletpapir, porto og printerpapir, forhøjede huslejeudgifter på grund af hjælperværelse og lignende udgifter. Borgeren skal ikke sende dokumentation for afholdte udgifter til kommunen. Det faste beløb udbetales til borgeren, uanset om denne er arbejdsleder eller arbejdsgiver. Hvis borgeren modtager bistands- eller plejetillæg, skal det individuelt 4

5 vurderes, om tillægget helt eller delvist skal bruges til at dække de direkte eller indirekte udgifter forbundet med at have hjælpere i hjemmet hver dag. Udmålingen af det kontante tilskud til aflønning af hjælpere sker iht. KL s lønttrin 11. Der gives tillæg for arbejde om aften/nat, lørdag efter kl. kl. 11. samt arbejde søn- og helligdage hele døgnet. Arbejde på søgnehelligdage betragtes som søndagstjeneste. Opsigelsesvarsler: Anciennitet Borger Hjælper 0-14 dage dag til dag dag til dag 14 dage 3 måneder 7 dage 7 dage 3 måneder - 1 år 14 dage 7 dage Over 1 år En måned 14 dage Efter et års ansættelse har hjælperen optjent ret til pension på 12,6 % af lønsummen. Efter tre års ansættelse har hjælperen optjent ret til anciennitetstillæg på et løntrin. Silkeborg Kommune har tidligere aflønnet handicaphjælpere efter løntrin 13. Hjælpere, der allerede er indplaceret på løntrin 13 bibeholder deres løn og kan ikke stige yderligt. Hvis det er nødvendigt at ansætte personale med særlige faglige kvalifikationer gives der funktions- eller kvalifikationsløn op til det lønniveau, den pågældende ville få indenfor sit arbejdsfelt. Der kan, i særlige tilfælde, udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer. Det kan kun ske, hvis borgerens behov ikke kan dækkes af anden lovgivning, og ikke nemt lader sig skemalægge. Der dækkes efter regning løn under sygdom og barnets første og anden sygedag. Der dækkes efter regning omkostninger til barselsfond. Der dækkes efter regning omkostninger til feriepenge, ferie m.v. efter ferieloven, ATP samt evt. andre lovpligtige bidrag herunder omkostninger til G-dage. 5

6 Der dækkes efter regning udgifter til APV. Der dækkes efter regning omkostninger til lovpligtige forsikringer, dog maksimalt svarende til markedets laveste pris. Borgeren kan benytte et andet forsikringsselskab, men der kan maksimalt udbetales et beløb, svarende til det, borgeren kunne blive forsikret for i det billigste. Der dækkes efter regning udgifter til nødvendige kurser for hjælperne. Der gives maksimalt et kursus årligt pr. hjælper til maksimalt 1000 kr. Der skal ansøges om kursusudgifterne inden afholdelse. Der dækkes efter ansøgning udgifter til arbejdsmiljøforanstaltninger. Hvis borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, skal Silkeborg Kommune tilbyde at stå for lønadministrationen. Hvis borgeren ønsker denne mulighed, skal der ikke udbetales et beløb til lønadministration, ligesom borgeren eller den nærtstående ikke får løn for sit arbejde. Hvis borgeren eller en nærtstående selv ønsker at stå for lønudbetalingen, eller får et servicefirmaet til det, skal der udbetales et beløb til lønadministration pt. på 1643 kr. årligt (2009-priser) pr. hjælper. Borgeren eller den nærtstående får ikke løn for sit arbejde. Hvis borgeren vælger at overgive arbejdsgiveropgaven til en forening eller et firma gives et beløb på 6,37 kr. pr. udmålt time til dækning af arbejdsgiveropgaven. Inkl. i beløbet er udgifter til forsikringer. Firmaet eller foreningen laver kontrakt med borgeren ud fra de økonomiske præmisser, der er givet i bevillingen. Firmaet sender regningen direkte til Silkeborg kommune både på den faste lønudgift samt de udgifter, der dækkes efter regning. Der kan kun dækkes udgifter svarende til bevillingen. Borgeren hæfter for eventuelle overskridelser af bevillinger, med mindre det er aftalt med Silkeborg Kommune. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Behandling som ydes via sygehus. Hvis borgeren er respirationsbruger, skal Region Midtjylland (Respirationscenter Vest) dække omkostningerne forbundet med behovet for overvågning. Det er Respirationscenter Vests kompetence at afgøre, hvor meget overvågning en borger har behov for. 6

7 Ofte vil der både være et behov for overvågning og behov for anden hjælp på samme tid. Det kan ofte være den samme person, der både dækker behovet for overvågning og personlig og praktisk hjælp og ledsagelse. Der skal så vidt muligt indgås en aftale med Respirationscenter Vest om en deling af udgifterne til den person, så ressourcespild kan undgås og begge parter får del i den afledte besparelse. Det er dog frivilligt for både Respirationscenter Vest og Silkeborg Kommune, om der skal indgås en aftale. Ydelsens omfang Udgangspunktet er, at den støtte der udmåles, skal dække borgerens behov for hjælp hele døgnet. Der kan udmåles færre timer end døgnhjælp. Ydelsens omfang skal tage udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen skal der tages stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Hvem leverer ydelsen? Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen: Borgeren står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetalingen. Borgeren fungerer som arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til et privat firma Borgeren fungerer som arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til Silkeborg Kommune Borgeren er arbejdsleder, og overlader arbejdsgiveransvaret til en nærtstående Borgeren er arbejdsleder og overlader arbejdsgiveransvaret til en forening eller et privat firma. Kompetencekrav til udfører Hvis Silkeborg Kommune vælges som lønadministrator, er det et krav, at Silkeborg Kommunes ansættelseskontrakter og lønindberetningsskemaer anvendes. Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være fyldt 18 år. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Samspil med anden lovgivning Servicelovens 100 Borgere med en BPA har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap, hvis de opfylder betingelserne iht. servicelovens 100. Bistandstillæg og plejetillæg iht. Lov om højeste, mellemste, forhøjet 7

8 og almindelig førtidspension Hvis borgeren har bistands- eller plejetillæg skal det vurderes, i hvor høj grad tillægget skal indgå som hel eller delvis finansieringen af BPA, så der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser. Invaliditetsydelse Hvis borgeren har fået tilkendt invaliditetsydelse (IY), må denne ikke modregnes i BPA, da IY blev givet fordi borgeren har bibeholdt en tilknytning til arbejdsmarkedet, selv om borgeren kunne have fået førtidspension. Servicelovens 85 Der er ikke noget til hinder for, at personer der modtager tilskud til BPA samtidig modtager hjælp efter 85 - eksempelvis til optræning i de opgaver, der er forbundet med at have en BPA. Hjælp efter 85 kan ikke ydes i form af et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv ansætter. Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 Hvis borgeren ønsker det, kan den del der udmåles til personlig og praktisk hjælp leveres af den kommunale hjemmepleje, men der kan ikke stilles krav om, at borgeren skal bruge hjemmeplejen. Det kan være en løsning for nogle, eksempelvis til opgaver om natten. Udmålingen af personlig og praktisk hjælp følger Silkeborg Kommunes servicestandarder og skal visiteres gennem visitationen i Sundhed og Omsorg. Afløsning og aflastning 84 Silkeborg Kommune skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En BPA udelukker ikke, at der kan være behov for afløsning/aflastning af ægtefælle eller nære pårørende. Der skal ske et fradrag i tilskud til BPA for den tid, borgeren er på aflastningsopholdet. Alle visitationer til aflastning sker via visitationen i Sundhed og Omsorg. Lov om kompensation til handicappede i arbejde Der kan efter servicelovens 96 ikke gives støtte til arbejdsfunktioner. Det behov skal dækkes efter Lov om kompensation til handicappede i arbejde. Bevillingskompetencen er i jobcentret. Har borgeren behov for personlig eller praktisk hjælp, mens den pågældende er på arbejde, er 8

9 det omfattet af 96. I de tilfælde, kan det være mest hensigtsmæssigt, at der blev indgået en aftale med jobcenteret om en fordelingsnøgle af udgifterne. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser I forhold til personer under uddannelse, skal den hjælp, borgeren har brug for at kunne deltage i undervisningen dækkes efter SU-styrelsens regler. Pulje for ferie Udgangspunktet er, at borgeren kan tage den hjælp med sig, de i forvejen er bevilget. Nogle borgere vil i uvante omgivelser have behov for mere støtte end sædvanligt, eller det vil være nødvendigt med to hjælpere, derfor skal der altid ske en individuel vurdering af behovet. Der kan maksimalt gives støtte til to ugers ferie årligt. Ferien kan afholdes i og udenfor Danmark. Puljer til weekend Hvordan følges der op på ydelsen? Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilges ekstra støtte til weekendophold, hvis borgeren i uvante omgivelser vil have behov for mere støtte end sædvanligt, eller det vil være nødvendigt med to hjælpere. Der kan være tale om borgere, der har familie langt væk, borgerens fritidsinteresser mv. Der kan maksimalt bevilges tre weekends om året. Der skelnes mellem opfølgning og tilsyn. Der skal jf. servicelovens 148 stk. 2 følges løbende op på bevillingsgrundlaget. Hyppigheden aftales med borgeren og kan ske telefonisk ved velfungerende BPA-ordninger. Der skal jf. retssikkerhedslovens 16 foretages et årligt individuelt tilsyn for at sikre, at BPA-ordningen fungerer hensigtsmæssigt, herunder sikre, at borgeren fortsat kan fungere som arbejdsleder og at arbejdsmijølovgivningen overholdes. Opfølgning på regnskab, når borgeren selv administrerer ordningen samt når anden part varetager lønudbetalingen Hvis borgeren eller en nærtstående selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune ikke står for lønudbetalingen, skal der kvartalsvis ske en opgørelse af forbrugte timer. Der skal en gang årligt aflægges regnskab. Silkeborg Kommune foretager kontrol af, om lønudgifter til sygdom mv., der dækkes efter regninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 9

10 Er der særlige forhold at tage hensyn til? Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til handicaphjælpernes ansættelsesforhold. Borgeren/den anden part er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer. Udarbejdelse og opfølgning 10

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere