Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland"

Transkript

1 Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

2 September 2008 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision for arbejdet i psykiatrien side 4 Vision og sammenhæng i den kommunale og regionale indsats side 4 Tilbud indeholdt i Psykiatriens Hus side 6 Kommunale tilbud i Psykiatriens Hus side 6 Regionale tilbud i Psykiatriens Hus side 8 Fælles kommunalt og regionalt tilbud Midlertidigt ophold side 13 Fremtidige tilbud, samarbejdsflader og udviklingsmuligheder side 16 Anlæg Side 17 Økonomi Side 18 Konklusion side 18 Side 2

3 Indledning Det er i forligsteksten vedrørende Psykiatriplan for Region Midtjylland vedtaget, at det psykiatriske sengeafsnit i Silkeborg med 22 pladser skal omlægges inden for en tidsramme på 1-2 år. Regionsrådet har i den forbindelse samtidig anerkendt, at der er behov for at vurdere de samlede psykiatriske behandlingstilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune har i høringsfasen givet udtryk for, at kommunen gerne indgår i udviklingsprojekter på det psykiatriske område. På den baggrund foreslås et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland med den fælles vision at udvikle og løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge, herunder at reducere behovet for traditionel indlæggelse på psykiatrisk sengeafdeling. Med dette projekt ønsker Silkeborg Kommune og Region Midtjylland således at søge nye veje for samarbejde og udvikling af tilbud for de borgere, der ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle indsatsformer. Med udgangspunkt heri er nærværende visionsoplæg for den fremtidige psykiatri i Silkeborg udarbejdet. Fremtidens psykiatriske tilbud i Silkeborg Psykiatriens Hus er kendetegnet ved at være et nytænkende og visionært projekt, hvor nye organisatoriske rammer og samarbejdsformer afprøves. Udviklingsprojektet tilsigter helhed og kvalitet i behandlingen og det socialpsykiatriske arbejde, tidlig indsats, større specialisering på et højt fagligt niveau, tilgængelighed for borgerne, et tæt samarbejde med det øvrige sundheds- og socialvæsen samt udbygning af de eksisterende ambulante tilbud. Med henblik på indfrielse af ovenstående visioner, samarbejdes om etablering/udbygning og fysisk sammenlægning af følgende tiltag: Kommunalt Regionalt tilbud Nyt tilbud tilbud Kommunal bostøtte X Kost, motion og beskæftigelse X X Daghospitalsbehandlin med 10 pladser X X Udgående og døgndækkende X X hjemmebehandling Klinik for Angst- og Tvangslidelser og X X Team for Personlighedsforstyrrede Distriktspsykiatri (LPC ) X Midlertidigt ophold i Psykiatriens Hus med henblik på psykisk stabilisering og tryghed. De 10 kommunale og 10 regionale pladser sikrer mulighed for døgndækkende ophold. X X X Side 3

4 Undervisning; herunder psyko-edukation X X (X) og mestring af eget liv Et nyskabende aspekt er bl.a., at alle regionale tilbud placeret i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri fysisk integreres, således at tilbuddene organisatorisk og fagligt samles i et fælles Psykiatriens Hus samtidig med, at der organisatorisk indledes et indgående og gensidigt forpligtende kommunalt og regionalt samarbejde, der skal sikre smidighed, sammenhæng, helhed og øget kvalitet i behandlingen og arbejdet med sindslidende. Ydermere opprioriteres det fælles samarbejde om at opbygge et midlertidigt døgndækkende ophold, der giver sindslidende borgere muligheden for et par dages pusterum, med henblik på tryghed og stabilisering samt med den vision at forebygge og reducere (gen-)indlæggelse samt forkorte indlæggelsesperioden. Vision for arbejdet i psykiatrien Den overordnede vision for arbejdet i psykiatrien tager udgangspunkt i de nationale fælles værdier i arbejdet med sindslidende: Respekt, faglighed og ansvarlighed. Som det fremgår af Sundhedsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har mennesker med sindslidelser forskellige behov for behandling og social indsats. På denne baggrund er det almindeligt at skelne mellem: en almen psykiatrisk målgruppe, som alene har behov for psykiatrisk behandling i det regionale psykiatriske sundhedsvæsen og i praksissektoren samt evt. andre sociale ydelser, herunder overførselsindkomster eller lignende og en fælles målgruppe, der udover psykiatrisk behandling har behov for forskellige former for kommunale ydelser supplerende hertil har kommunerne en række specialiserede socialpsykiatriske tilbud, der er målrettet den fælles målgruppe. Med etableringen af et fælles Psykiatriens Hus er visionen, at den fælles målgruppe oplever en stor grad af sammenhæng, koordinering, kommunikation og faglighed mellem behandling, socialpsykiatri og andre sociale ydelser. Vision og sammenhæng i den kommunale og regionale indsats Vision Den overordnede vision med etableringen af Psykiatriens Hus og det formaliserede kommunale og regionale samarbejde er at forbedre indsatsen over for sindslidende. Med dette sigte vil Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejde om det fælles mål at tilbyde borgerne i Silkeborg Kommune nogle specialiserede og komplementære ambulante tilbud i brugernes sociale miljø. Det skal blandt andet opnås gennem særlig fokus på følgende 4 områder: En tidlig indsats, øget specialisering, et tættere samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien samt en udbygning af de ambulante tilbud. Side 4

5 Side 5

6 Sammenhæng Visionen og de fire fokusområder vil med etableringen af Psykiatriens Hus blandt andet blive udmøntet i følgende synergieffekter i forhold til samarbejde og behandling: Den øgede specialisering, sammenhæng i tilbuddene og det tværsektorielle samarbejde fordrer en øget mulighed for tidlig og adækvat indsats, der øger chancerne for behandlingssucces og rehabilitering. Baseret på erfaringer fra andre tværfaglige og tværsektorielle samarbejder vil den fysiske samling af kommunale og regionale tilbud medføre, at det fysiske og faglige fællesskab bidrager til, at både borgere og medarbejdere kan drage nytte af husets alsidighed, herunder en bred vifte af tilbud, faglig sparring og fleksibilitet. Ved fysisk at samle de regionale specialiserede behandlingstilbud og Silkeborg Kommunes socialpsykiatri i Psykiatriens Hus skabes der endvidere mulighed for at sikre en sammenhæng i indsatsen for parternes fælles klient-/patientgruppe. Dette muliggøres blandt andet ved, at behandlingspsykiatriens og socialpsykiatriens kendskab til hinanden øges i form af den daglige kontakt og berøring med samme patientgruppe, som bidrager til et fælles værdigrundlag, der sikrer et sammenhængende og professionelt forløb for den enkelte borger. Både borgerne og de kommunale og regionale parter vil profitere af fællesskabet. Patienterne på daghospitalet har eksempelvis ofte brug for samtidig eller efterfølgende hjemmebehandling og socialpsykiatrisk støtte. Derudover vil der være et tæt samarbejde mellem daghospitalet og de øvrige behandlere i Psykiatriens Hus og mellem hjemmebehandlerteamet og den kommunale bostøtte, hjemmeplejeordning m.v. Fællesskabet er med andre ord fordrende, da flere borgere ofte er tilknyttet flere tilbud samtidigt. Med det øgede kendskab og samarbejde udvikles og udvides fordelene ved fællesskabet bl.a. i form af konkrete samarbejder om den enkelte sindslidende, større faglige miljøer, øget kendskab og forståelse for, hvordan og under hvilke præmisser psykiatrien og socialpsykiatrien (sam-)arbejder. Indføring i egen sygdomsforståelse og evnen til at mestre eget liv er et centralt element i forhold til at leve med og/eller komme videre efter en psykisk lidelse. Med den store volumen skabes grundlag for etablering af målrettede undervisningsforløb for sindslidende og pårørende. I forhold til de kommunale og regionale medarbejdere vil Psykiatriens Hus afføde helt nye muligheder for uddannelse, temadage, målrettet undervisningsforløb i forhold til specifikke diagnosegrupper mv. Side 6

7 Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes og Region Midtjyllands fælles vision og målsætning redegøres i det følgende afsnit for organiseringen af og indholdet i de kommunale og regionale tilbud til sindslidende i Psykiatriens Hus. Side 7

8 Tilbud indeholdt i Psykiatriens Hus For at sikre en vellykket udbygning af den ambulante aktivitet i psykiatrien er det afgørende fortsat at sikre og udbygge den sammenhæng i indsatsen, som er et kendetegn ved psykiatrien gennem et bredt samarbejde med somatiske specialer, alment praktiserende læger, kommuner m.fl. Dette gøres bl.a. ved at etablere et forpligtende og konstruktivt samarbejde mellem aktørerne. Den større vægt på ambulant behandling i psykiatrisektoren fordrer en udbygget socialpsykiatri og vil samtidig bidrage til at udvide sammenspillet mellem professionerne yderligere. Kommunale tilbud i Psykiatriens Hus: Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune har i dag ca. 120 ansatte, hvoraf nogle er ansatte på bo-, dag- og døgntilbud, mens andre er ansat i mere udadgående funktioner, herunder bostøtte, personstøtte og SKP. Silkeborg Kommunes tilbud i Psykiatriens Hus er beskrevet i det følgende afsnit. Kommunale tilbud i Psykiatriens Hus Organisation Ledelse Ledelse Midlertidigt ophold Kost/motion og beskæftigels e Den kommunale bostøtte 1. Den kommunale bostøtte Socialudvalgets vision for det socialpsykiatriske arbejde i Silkeborg Kommune er: En kommune med rummelighed og med plads til alle. At Silkeborg har Danmarks bedste institutioner. At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. At lave de bedste tilbud for færrest mulige midler. Med placeringen af den kommunale bostøtte i Psykiatriens Hus styrkes mulighederne for at Side 8

9 opfylde kommunens visioner om bl.a. rummelighed og livskvalitet. Målgruppe Målgruppen for den kommunale bostøtte er borgere med en psykisk lidelse, som har brug for støtte til at klare en række af dagligdagens gøremål. Bostøtten ydes ud fra mindste middel princippet. Henvisning/visitation Bostøtten er organiseret i en BUM-model, hvor bestilleren enten er arbejdsmarkedsafdelingens socialteam eller handicap- og psykiatriafdelingens myndighedsdel. Henvisning til bostøtte sker gennem den kommunale sagsbehandler, der i samarbejde med en medarbejder i bostøtten tildeler pladsen. Tilbuddets indhold Bostøtten tilbyder et individuelt støtteforløb, som aftales og tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte bruger. Det kan udmønte sig i mange forskellige opgaver og aktiviteter sammen med brugeren, afhængig af vedkommendes ønsker og behov: Praktisk bistand i hjemmet ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. Støttende samtaler Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen. Træning af praktiske og sociale færdigheder. Støtte i deltagelse af aktiviteter udenfor hjemmet. Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk. Borgerne bliver visiteret ind på en skala fra 1 7, som indikerer hvilket niveau af hjælp borgeren skal modtage. Dimensionering Bostøtten består i dag af 45 medarbejdere fordelt på 6 teams (samt 1 SKP-team), heraf har de 3 udgangspunkt i Silkeborg by. De 6 teams er alle placeret omkring et værested/botilbud og består af op til 6 medarbejdere. Bostøttens placering i Psykiatriens Hus vil ikke umiddelbart ændre på dimensioneringen. Ledelse Bostøtten vil være forankret i Psykiatriens Hus, hvor den daglige ledelse varetages af de to ledere af bostøtten. De to ledere refererer til ledelsen af socialpsykiatrisektionen i Silkeborg Kommune. (For ledelse af de midlertidige tilbud se side 15) Økonomi Bostøtten er ikke et nyt tilbud til borgerne i Silkeborg Kommune, men med placeringen i Psykiatriens Hus imødeses en yderligere kvalificering af indsatsen for sindslidende i kommunen. Side 9

10 Der forventes således ikke en lønmæssig stigning i omkostningerne til bostøtte i Silkeborg Kommune. 2. Kost, motion og beskæftigelse KRAM kost, rygning, alkohol og motion har en høj prioritering i Silkeborg kommune. Rigtig kost og motion har en dokumenteret gavnlig virkning på psykisk sygdom, hvorfor det vil være oplagt at sammentænke en fælles kost og en motionsdel i psykiatriens hus. Det både i forhold til de fysiske rammer og faciliteter samt muligheden for at tilknytte diætist, fysioterapeut mv. Beskæftigelse I det Psykiatriske Hus og til de midlertidige plads etableres en køkkenfunktion med produktion af sund mad til brugerne på de midlertidige ophold og kantine, herunder evt. til ambulante patienter. I forbindelse med kantinefunktion kan der derudover i samarbejde med regionen rådgives om sund kost. Motion Der etableres motionsfaciliteter, der kan anvendes af de borgere, der er på midlertidig ophold, og som udgangspunkt for undervisning og træning. Økonomi Ved en køkkenfunktion og motionsdel dækket af henholdsvis 1 fuldtidsansat diætist/økonoma og 1 fuldtidsansat fysioterapeut, vil lønudgiften være ca kr. om året. Derudover udestår de bygningsadministrative omkostninger samt udgifter til flex- og skåne jobbere mv. at blive beregnet. Regionale tilbud i Psykiatriens Hus: Organisering af de regionale tilbud i Psykiatriens Hus Nedenstående illustrerer den fremtidige organisering af de regionale tilbud i Psykiatriens Hus. Side 10

11 Region Midtjyllands tilbud i Psykiatriens Hus er organiseret som ovenstående under 2 separate ledelser, med hver deres ledende overlæge samt én ledende oversygeplejerske for daghospitalet/lpc (Lokalpsykiatrisk Center)/døgndækkende hjemmebehandling/midlertidigt ophold. Henvisning/visitation til regionale tilbud i Psykiatriens Hus Henvisningspraksis til psykiatrien er identisk med henvisning til det somatiske sundhedsvæsen. Det vil sige, at: ikke-akutte henvisninger fremsendes gennem praktiserende læge henvisning af akutte patienter sker i dagtiden gennem praktiserende læge. Hvis det ikke er muligt at få kontakt med praktiserende læge, kan patienten kontakte Region Midtjyllands skadevisitation, som tager stilling til henvisning uden for normal arbejdstid henvises akutte patienter gennem den fælles lægevagt og sygeplejerskebetjente skadevisitation endelig beslutning om indlæggelse træffes altid af vagthavende læge på den modtagende afdeling. Med etableringen af Psykiatriens Hus tiltænkes, at alle henvisninger til behandling i daghospitalet, Lokalpsykiatrisk Center, døgndækkende hjemmebehandling og/eller midlertidigt ophold skal sendes til Lokalpsykiatrisk Center, som visiterer patienterne til de pågældende tilbud. Dette vil såvel skabe overblik over den samlede patientgruppe i Psykiatriens Hus som sikre optimal ressourceudnyttelse, og at patienterne tilbydes den rette og mindst mulige indgribende behandling. Alle patienter, som henvises til behandling i regionspsykiatrien, bliver på henvisningstidspunktet tilknyttet en behandlingsansvarlig læge, som har det behandlingsmæssige ansvar. Side 11

12 Intensitet i behandling Region Midtjyllands tilbud til borgerne i Silkeborg Kommune kan som nedenstående illustreret inddeles efter intensiteten i tilbuddet samt den pågældende borgers problematik. Daghospital for patienter med affektiv lidelse og bipolar affektiv lidelse Døgndækkende hjemmebehandling Klinik for Angst- og Tvangslidelser og Team for Personlighedsforstyrrede Distriktspsykiatri (LPC Silkeborg) Midlertidigt ophold De sværest psykisk syge, som har brug for døgnbehandling, vil med den nye organisering af psykiatrien i Silkeborg blive henvist til indlæggelse på Århus Universitetshospital i Risskov, som jf. budgetforliget således fremtidigt skal varetage den stationære behandling for Silkeborg området. I samme rækkefølge som ovenfor illustreret, vil de regionale tilbud til psykisk syge patienter i Silkeborg Kommune mere indgående blive skildret i det nedenstående: 1. Daghospital I Referenceprogram for unipolar depression hos voksne er opstillet 4 forskellige måder, hvorpå daghospitalsbehandling anvendes i Europa, hvor formålet med daghospitalet i Silkeborg indbefatter de 3 første: 1) Som alternativ til akut indlæggelse på døgnafdeling 2) Som udslusning efter døgnindlæggelse 3) Som et intensivt behandlingstilbud som alternativ til ambulant behandling Daghospitalet er med andre ord et ekstra og intensiveret tilbud med henblik på at undgå traditionel indlæggelse på en sengeafdeling og med det sigte at forkorte indlæggelsesperioden. Flere videnskabelige velunderbyggede undersøgelser peger herunder på, at patienter, der modtager daghospitalsbehandling, i gennemsnit er døgnindlagt signifikant kortere tid. Målgruppe Side 12

13 Målgruppen er patienter med tilbagevendende og svære depressioner samt bipolare i den depressive fase. Målgruppen indeholder ikke de moderat depressive og de kroniske, eller patienter som vurderes at være svært suicidalfarlige. Tilbuddets indhold Patienterne er i daghospitalet op til 6 timer dagligt alle ugens 5 dage af ca. 12 ugers varighed. Patienterne modtager en kombination af behandlingsformer i daghospitalet, indeholdende: Kognitiv terapi Kognitiv rehabilitering/kognitiv remediation/kognitiv træning Psykoedukation (Moderne) miljøterapi inkl. fysisk træning Medikamentel behandling Gruppe- og ene samtaler (terapi) Det er hensigten, at indsatsen tilrettelægges, så der for alle patienterne er nogle fælles (behandlings-)tiltag, som indgår i behandlingsplanen, men herforuden skal det være muligt, at patienterne (i samråd med den ansvarlige behandler) kan vælge nogle individuelle aktiviteter, fx musikterapi, billedeterapi m.v. Herforuden vil der være mulighed for, i samarbejde med Silkeborg Kommune, at udnytte motions- og KRAM tilbud. Der vil for patienterne i daghospitalet ligeledes være mulighed for at overnatte i det midlertidige ophold, hvis dette er fordrende for profitering af behandlingen i daghospitalet. Endvidere vil daghospitalet have et tæt samarbejde med sengeafdelinger samt øvrige samarbejdsparter med henblik på en koordinerende indsats for patienterne. Side 13

14 Økonomi daghospitalet Den økonomiske ramme for daghospitalet er ca. 6 mio. kr. årligt. Herunder er der taget i betragtning, at daghospitalet skal bemandes alle ugens 5 hverdage i tidsrummet Døgndækkende hjemmebehandling Hjemmebehandlingstilbuddet er et alternativ til indlæggelse og en mulighed for intensiv behandling efter indlæggelse. På nuværende tidspunkt har borgeren mulighed for at få besøg af hjemmebehandlerteamet i tidsrummet 8.00 m alle ugens 7 dage. Det er intensionen, at hjemmebehandlerteamet med omlægningen skal være tilgængeligt alle døgnets 24 timer alle ugens 7 dage. Den udvidede tilgængelighed til udgående og døgndækkende hjemmebehandling er en betydelig kvalitetsforbedring og bidrager i høj grad til formålet om at forebygge og afkorte behovet for indlæggelse, at være et alternativ til indlæggelse og en opfølgning på indlæggelse. Kvalitetsforbedringen er ligeledes i tråd med filosofien om, at menneskets personlige identitet bedst opretholdes gennem behandling i eget hjem, hvor sociale færdigheder, dagligdagsfunktioner og relationer bibeholdes. Målgruppe Målgruppen for den psykiatriske hjemmebehandling er mennesker med diagnoserne; skizofreni, bipolar lidelser, depression, svær personlighedsforstyrrelse eller andre, som har behov for opfølgning efter indlæggelse, eller hvor en døgndækkende indsats kan forebygge indlæggelse. Målgruppen omfatter ikke meget syge og udadreagerende patienter eller patienter, som vurderes at være svært suicidalfarlige. Tilbuddets indhold Hjemmebehandlingsindsatsen er typisk af nogle ugers til et par måneders varighed. Pårørende inddrages som oftest i hjemmebehandlingen. Patienter og pårørende tilbydes besøg i hjemmet, telefonsamtaler og besøg hos hjemmebehandleren i Lokalpsykiatrisk Center (ambulante besøg/behandling). Besøgene tilrettelægges individuelt således, at omfang og frekvens tilpasses de aktuelle patienter. Hver patient tilknyttes to primære hjemmebehandlere, og alle patientforløb i teamet er fælles fagligt ansvar. Behandlingen består bl.a. af vurdering af behandlingseffekt, herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning vurdering af suicidalrisiko planlægning af strukturer og aktiviteter i patientens hverdag støtte og vejledning til pårørende og samarbejdsparter Internationale studier fra England, USA, Canada og Australien har vist, at hjemmebehandling er effektiv og gennemførlig hos op til 80 % af patienter, der ellers ville være blevet indlagt på psykiatrisk sengeafsnit. I denne sammenhæng er det værd at påpege, at studierne tager Side 14

15 udgangspunkt i døgndækkende hjemmebehandling. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på sengeafsnittet i Silkeborg er den laveste i Region Midtjylland, hvilket i høj grad kan være en indikation på, at det nuværende hjemmebehandlingsteam har været medvirkende til at afkorte indlæggelserne. Etablering af døgndækkende hjemmebehandling kombineret med mulighed for midlertidigt ophold må på den baggrund forventes yderligere at kunne medvirke til reduktion og forebyggelse af indlæggelse. Økonomi udgående og døgndækkende hjemmebehandling For nuværende er hjemmebehandlerteamet tilgængeligt alle ugens dage i tidsrummet Udvidelsen af hjemmebehandlerteamets tilgængelighed til at være døgndækkende alle ugens 7 dage vil kræve en merudgift på ca. 3 mio. kr. 3. Klinik for Angst- og Tvangslidelser og Team for Personlighedsforstyrrede (behandlingstilbud til patienter med ikke psykotiske sygdomme) I Danmark opdages kun omkring halvdelen af tilfældene af patienter med en ikke-psykotisk sygdom. Heraf diagnosticeres kun hver anden korrekt. En tidlig indsats er i høj grad afgørende for behandlingssuccesen af ikke-psykotiske patienter. Dette taget til efterretning, er der i 2008 oprettet en Klinik for Angst- og Tvangslidelser, men henblik på at sikre specialisering og bedre organisering af behandlingen. Fra 2008 tilbydes således en markant kvalitetsforbedring i diagnosticeringen og behandlingen af patienter med en ikke-psykotisk lidelse. Målgruppe Målgruppen i Klinik for Angst- og Tvangslidelser er patienter med ikke-psykotiske lidelser, der kan profitere af standardiserede og manualiserede behandlingsforløb. 1. januar 2008 blev Klinik for Angst- og Tvangslidelser etableret, og fra 1. januar 2009 bliver Klinikken udvidet til ligeledes at omfatte Team for Personlighedsforstyrrede. Tilbuddets indhold Behandling af patienter med angst- og tvangstilstande omfatter som hovedregel kognitiv adfærdsterapi (oftest i gruppe), medicin samt psykoedukation og rådgivning. Et typisk behandlingsforløb varer ca. ½ år og kræver patienternes aktive deltagelse med bl.a. hjemmearbejde. Behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse omfatter traditionelt set psykoterapi som hovedbehandling, men den kan også suppleres med medicinsk behandling af specifikke symptomer som angst, tristhed og impulsivitet. Den psykoterapeutiske behandling kan enten være kognitiv adfærdsterapi eller psykoanalytisk orienteret (hvor der arbejdes med de grundlæggende relationsmodeller og det psykiske forsvar). Psykoanalytisk psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelse kan være Side 15

16 langvarig, men jf. forskningsundersøgelser har behandlingseffekten en varig ændring af personligheden. Økonomi Den økonomiske ramme for Klinik for Angst- og Tvangslidelser og Team for Personlighedsforstyrrede er ca. 4 mio. kr. 4. Distriktspsykiatri (LPC Silkeborg) Distriktspsykiatri er udtryk for erkendelsen af, at psykiatrisk behandling ofte tjener sig bedst i samspil med patientens sociale netværk og miljø. Specifik sygdomsbehandling er en væsentlig del men bør samtidig tilpasses den enkeltes aktuelle livssfære. LPC Silkeborg er indgangen til den regionale psykiatriske behandling, dvs. at henvisninger til psykiatrisk behandling sendes til LPC. Den ambulante behandling tilbydes enten i eget hjem eller i LPC, som både har ansvar for udredning og behandling. Målgruppe Idet LPC Silkeborg er ansvarlig for såvel udredning som behandling, kan målgruppen inddeles i 2. Udredning: Lokalpsykiatrisk Center har ansvar for psykiatrisk udredning af patientgrupper, hvor behandlingsansvaret efter udredningen overgår til fx den praktiserende læge, eller hvor patienten viderevisiteres til et andet tilbud, eksempelvis en specialklinik. Behandling: Målgruppen er de patienter med psykiatriske diagnoser, som er alvorligt syge eller hvor kompleksiteten af sygdommen gør, at de har behov for en specialiseret og/eller tværfaglig indsats. Patienterne kan fx have diagnoser som skizofreni, bipolær lidelse, depression eller svær personlighedsforstyrrelse. I praksis er det først og fremmest den psykiatriske tilstands sværhedsgrad, der er afgørende afgrænsningen af målgruppen i lokalpsykiatrien. Tilbuddets indhold Ved opstart af et behandlingsforløb tilknyttes patienten mindst én primær behandler, som sammen med patienten laver en behandlingsplan, hvor patientens forventninger og behov sammenholdes med de behandlingstilbud som Lokalpsykiatrisk Center tilbyder. Lokalpsykiatrisk Center har mulighed for at tilbyde bl.a. individuelle samtaleforløb, medicinsk behandling, gruppetilbud, undervisning for patienter og pårørende, koordination ift. samarbejdspartnere, støtte til medicinsk behandling m.m. Varigheden og intensiteten af behandlingen er forskellig, men behandlingen vil ofte foregå 1 gang hver 14. dag og af nogle måneders varlighed. Intensiteten og varigheden er dog forskellig fra patient til patient. Økonomi Den økonomiske ramme for distriktspsykiatrien i Silkeborg (LPC Silkeborg) er ca. 15 mio. kr. Side 16

17 Beløbet indeholder også ressourcer til afdelingsledelse. Fælles kommunalt og regionalt tilbud Midlertidigt ophold Målet for både Silkeborg Kommune og Region Midtjylland er sammen at oprette et tilbud om midlertidigt ophold for sindslidende, der har brug for et kortvarigt ophold med henblik på psykisk stabilisering og tryghed. Med placeringen af det midlertidige aflastningsophold i Psykiatriens Hus sikres mulighederne for et fortsat godt samarbejde og udvikling mellem den regionale behandlingsindsats og den kommunale socialpsykiatriske indsats. Der sikres samtidigt et døgndækkende understøttende tilbud til de eksisterende regionale behandlingstilbud, således at visionen om at reducere behovet for traditionel indlæggelse muliggøres. Endvidere sikres lettere tilgængelighed og fagligt fællesskab, hvilket er medvirkende til at skabe sammenhængende patientforløb og giver mulighed for at udvikle og løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge. Kommunalt sikres et nyt tilbud for den del af kommunens borgere, der ikke tidligere har haft mulighed for indlæggelse. Målgruppe Tilbuddet er for personer, der har tilknytning til socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune og/eller i behandling i de regionale psykiatritilbud i Silkeborg Kommune, hvor særligt behov for overnatningstilbud er gældende. Det vil konkret betyde, at målgruppen kan være: 1. Patienter hvor familie og netværk i en periode er for belastet til at kunne støtte patienten tilstrækkeligt til, at behandling kan foregå i eget hjem. 2. Borgere i bostøtte, aktivitetstilbud eller som den kommunale sagsbehandler/egen læge af den ene eller anden årsag oplever en forværring af normaltilstanden, og som derfor har brug for aflastning i en kortere periode. 3. For det kommunale tilbud også sindslidende der ikke i forvejen er i kontakt med det offentlige system. 4. Patienter som har tilknytning til hjemmebehandlerteamet eller den øvrige distriktspsykiatri i Silkeborg, hvor der ved forværring af tilstanden kan være behov for et midlertidigt aflastningsophold med henblik på støtte og observation. 5. Patienter, som er tilknyttet Klinik for Angst- og Tvangslidelser eller Team for Personlighedsforstyrrede, hvor transportafstande eller lignende er en hindring for profitering af tilbuddet. 6. Patienter, der er tilknyttet daghospitalet, som kan profitere af overnatningsmuligheden. Tilbuddet omfatter ikke meget syge og udadreagerende patienter bl.a. som følge af stærkt Side 17

18 misbrug eller svært selvmordstruede. Disse skal i stedet henvises til andre tilbud eller indlæggelse. Henvisning/visitation Fra kommunal side er indgangen ikke nødvendigvis via myndighed/sagsbehandler. Ophold vil dog primært være møntet på borgere, der i forvejen er tilknyttet psykiatrien og/eller et socialpsykiatrisk tilbud, herunder bostøtte og som derfor i forvejen er kendte i systemet. Adgang vil fortrinsvist ske af to veje: Psykiatrien og socialpsykiatrien, herunder vil særligt bostøtten med et udgangspunkt i et tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne i det midlertidige tilbud kunne henvise borgere til et midlertidigt ophold. Ved telefonisk kontakt med leder eller medarbejder kan midlertidigt ophold evt. tildeles, da enkelte sindslidende vil være så kendte af huset og øvrige relaterede tilbud, at telefonisk visitation bør overvejes, herunder et tæt samarbejde med politiet. Fra regional side vil det være eksisterende regionale behandlingstilbud, som kan visitere til de regionale pladser i Psykiatriens hus. Visitationen koordineres via LPC (hjemmebehandlerteamet), således at der til stadighed er overblik over kapacitetsudnyttelsen. Tilbuddets indhold Tilbuddet vil have karakter af midlertidig aflastning, hvor der både hverdage og weekend vil være døgnbemanding af kommunale og regionale medarbejdere. Hvis en borger er i behandling, vil borgeren ikke modtage sin primære behandling i det midlertidige ophold men derimod modtage behandling i de øvrige regionale behandlingstilbud, som almindeligvis udfører behandlingen. Borgeren vil blive mødt med en stor grad af fleksibilitet, som gør det muligt at imødekomme borgerens aktuelle behov for i en kortere periode at opholde sig i og profitere af et midlertidigt aflastningsophold. Opholdet vil fungere som et fristed for den psykisk syge til at kunne trække vejret, og er et tilbud om ophold væk fra det vante miljø. Den psykisk syge vil efter ønske og behov være i dialog med stedets medarbejdere om det videre forløb efter endt ophold. Medarbejderne har her en nøgleopgave i forhold til at tage kontakt til en kontaktperson og/eller andre tilbud, således at borgeren ikke udskrives til uvished. Der kan derudover udøves støttende samtaler i forhold til borgerens aktuelle situation. Der tilsigtes som udgangspunkt kortvarende ophold med en gennemsnits varighed på 2 5 dages varighed, hvilket bevirker, at der kan forventes et stort patientflow. Der er mange synergieffekter ved det fælles samarbejde, herunder muligheden for et fælles syn på den enkelte sag, større grad af gensidig respekt samt kommunikations- og samarbejdsevne, grundet det nære kendskab til hinanden(s arbejdsområder), der bl.a. Side 18

19 resulterer i kontinuitet og en helhedsorienteret indsats til gavn for borgeren. Ydermere er der driftsfordele ved at have flere tilbud samlet og fordele ved at kunne arbejde sammen om yderligere fælles tiltag som selvhjælps- og pårørendegrupper m.v. Dimensionering Der oprettes 10 kommunale og 10 regionale pladser. Bygningerne bør indrettes fleksibelt, så der er mulighed for optimal udnyttelse, hvis efterspørgslen fordrer dette. Ligeledes samarbejdes der omkring optimal kapacitetsudnyttelse. Ledelse De kommunale plader i den midlertidige aflastningsenhed er forankret i Silkeborg Kommunes socialpsykiatri i Psykiatriens Hus. Den daglige ledelse varetages af en leder tilknyttet tilbuddet. De regionale pladser i det midlertidige ophold er forankret i Regionspsykiatrien i Silkeborg i Lokalpsykiatrisk Center. Den overordnede ledelse varetages af ledende overlæge og oversygeplejerske for Regionspsykiatrien Silkeborg. Den daglige ledelse varetages af centerledelsen i Lokalpsykiatrisk Center. Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har hver en ledelse, som er ansvarlig for pladserne i det midlertidige ophold. I samarbejde mellem de to ledelsessystemer, bør der være en kommunal eller regional ansvarsplacering for de fysiske rammer (herunder husorden, køkken samt øvrige fælles faciliteter). Der samarbejdes tæt omkring udnyttelse af de fysiske rammer med henblik på fælles brug af støttefunktioner. Økonomi kommunale andel Ved 10 kommunale pladser dækket af 2 medarbejdere i dag- og aftentimerne og 1 medarbejder om natten er personaleudgifterne (inkl. ferie, kurser, forsikring, sygdom mv.) I alt ca. 5,9 mio. kr. Derudover udestår de bygningsadministrative omkostninger at blive beregnet. Den kommunale del vil blive forsøgt delvist finansieret af satspuljemidler. Økonomi regionale del Den økonomiske ramme for etablering af 10 regionale senge i det midlertidige ophold udgør ca. 3 mio. kr. Derudover udestår de bygningsadministrative omkostninger at blive beregnet. Fremtidige tilbud, samarbejdsflader og udviklingsmuligheder i Psykiatriens Hus Efterhånden som erfaringerne med samarbejdet i Psykiatriens Hus vokser, vil det være Side 19

20 naturligt at udvide samarbejdsfeltet mellem den regionale lokalpsykiatri og den kommunale socialsektor og socialpsykiatri. I dette afsnit beskrives områder, hvorpå et systematiseret og organisatorisk samarbejde vil være til stor gavn for såvel borgere som behandlere. Dobbeltdiagnosepatienter I Sundhedsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland behandles problematikken med dobbeltdiagnosepatienter særskilt og det fremgår, at der er enighed om, at der er behov for en samlet beskrivelse af de behandlingsmæssige og sociale tilbud, der henvender sig til mennesker med sindslidelser, og som samtidig har et misbrug. En forsigtig vurdering er, at mindst % af alle i misbrugsbehandling har behandlingskrævende psykiske forstyrrelser/lidelser (der er pt. ca. 300 personer i misbrugsbehandling i Silkeborg Kommune), og der er ligeledes er en stor procentandel blandt borgere i psykiatrisk behandling, som har én eller anden grad af misbrugsproblemer. Mange af disse borgere bliver i dag ikke tilbudt adækvat behandling, samtidig foregår behandlingen i to separate systemer, hvor den psykiatriske behandling foregår i behandlingspsykiatrien, og misbrugsbehandlingen foregår i kommunalt regi. Et udvidet og tæt samarbejde om disse patienter i Psykiatriens Hus vil kunne bidrage til dels at sikre en tilrettelæggelse af indsatsen overfor dobbeltdiagnosticerede, således at man sikrer, at der er koordineret ekspertise på begge diagnoseområder og dels styrke fokus på de ikke-diagnosticerede brugere i de respektive systemer, så de systematisk bliver vurderet med henblik på at kunne modtage den rette dobbelt-kompetente indsats. Muligheder for samdrift Efterhånden som projektet udvikles vil der fremstå yderligere muligheder for samarbejde og samdrift, herunder muligheder for: Fælles sekretariatsfunktion Fælles reception Der vil løbende foregå en evaluering, hvor der bl.a. analyseres på nye muligheder for samdrift og synergi mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland. Mål/succeskriterier samt evaluering Med henblik på at sikre, at Psykiatriens Hus lever op til Psykiatriplanens anbefalinger opstilles følgende mål/succeskriterier for projektet: 1. Antallet af indlæggelser af borgere fra Silkeborg Kommune reduceres. Der sammenlignes i forhold til indlæggelsestal for hhv og Genindlæggelsesfrekvensen af borgere fra Silkeborg Kommune reduceres. Der sammenlignes i forhold til genindlæggelsesfrekvenser for hhv og Den gennemsnitlige indlæggelsestid reduceres. Der sammenlignes i forhold til den gennemsnitlige indlæggelsestid for hhv og De regionale og kommunale pladser i det midlertidige ophold har en udnyttelsesgrad på Side 20

21 75% 5. Der udarbejdes en opgørelse over antallet af forskellige borgere (antallet af unikke cpr-numre), der gør brug af tilbuddet om et par dages aflastning i det midlertidige ophold 6. Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser vil løbende blive monitoreret jf. de landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser Der foretages evaluering i forhold til ovennævnte mål/succeskriterier indenfor en periode på et til to år efter opstart af tilbuddet. Anlæg Psykiatriens Hus skal have lokalitet i centrum af Silkeborg by. Processen med at finde en egnet byggegrund og/eller en eksisterende bygning er sat i gang. Samlet areal Det er vurderingen, at Psykiatriens Hus i den udgave, der er beskrevet i dette oplæg, vil have et omfang på ca kvadratmeter. Side 21

22 Økonomi Rammerne for den økonomiske fordeling af udgifterne til anlæg, herunder også fælles mødelokaler, reception, kantine, køkken mv. afklares nærmere i den kommende arbejdsproces. Konklusion Med udgangspunkt i ovenstående kan det således konkluderes, at et udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland vil fremme den psykiatriske indsats for borgere i Silkeborg Kommune. Det kommunale og regionale samarbejde samt kvalitetsforbedringen af tilbuddene skaber bl.a. en følelse af sammenhæng og smidighed i behandlingen og dermed også bedre indsats for klienten/patienten. Side 22

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision for arbejdet i psykiatrien

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Patienternes perspektiv

Patienternes perspektiv Patienternes perspektiv Anbefalinger vedrørende patientsynspunkter Af Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for Brugerundersøgelser Evalueringskonsulent Isabella Gothen, Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014. Side

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Tilbuddet er rettet til mennesker med dobbeltdiagnose (sindslidelser og et stof-/medicin- og/eller alkoholmisbrug) i alderen 18-65

Læs mere

Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd.

Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd. Høringssvar til Psykiatriplansforslaget 2007 fra psykologer i psykiatrien i Distrikt Syd. Fremsendes til HMU for Psykiatrien via CMU i Distrikt Syd Overordnet ser vi psykiatriplansforslaget som visionært

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Knud Ramian, Mette Gubi Axelsen og Christina Laugesen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og arbejdsgruppen for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere