FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA"

Transkript

1 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 1. GENEREL DEL INDLEDNING OPGAVE VISION OMVERDENSANALYSE FRONTEX' OPGAVER RAMMERNE FOR FRONTEX' ARBEJDE DET POLITISKE ELEMENT AF FRONTEX' EKSTERNE MILJØ ØKONOMISKE FAKTORER JURIDISKE FAKTORER (SOM IKKE ER NÆVNT UNDER POLITISKE FAKTORER) TEKNOLOGISKE FAKTORER PROGNOSE FOR SITUATIONEN VED DE YDRE GRÆNSER I 2012 (DEN ÅRLIGE RISIKOANALYSE FOR 2011) HENSTILLINGER PÅ BAGGRUND AF DEN ÅRLIGE RISIKOANALYSE FOR STRATEGI STRATEGIVALG MÅLORIENTERING MÅL 1: VIDEN MÅL 2: BEREDSKAB MÅL 3: INTEROPERABILITET MÅL 4: RESULTATER MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER HÅNDTERING AF KUNDERNES FORVENTNINGER PROGRAMMER, DER GIVER MULIGHED FOR FLERÅRIG PLANLÆGNING IDENTIFIKATION AF PROJEKTER, PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER OG PRIORITERING FORVALTNING AF RESULTATER OG EVALUERING FRONTEX' NØGLEOMRÅDER OG TILHØRENDE MÅLSÆTNINGER FRONTEX- AFDELINGERNES PLANLÆGNING INITIATIVER PÅ TVÆRS AF AFDELINGERNE EUROSUR UDVIKLING AF FRONTEX' CENTER FOR DOKUMENTFALSK EKSTERNALISERING SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OVERSIGT OVER MÅLSÆTNINGER, RESULTATER (PROJEKTER/PRODUKTER/TJENESTEYDELSER), RESULTATINDIKATORER OG RESSOURCEFORDELING AFDELINGEN FOR OPERATIONER (SE OGSÅ BILAG 1 FORTROLIGT) ENHEDEN FOR FÆLLES OPERATIONER RISIKOANALYSEENHEDEN FRONTEX' SITUATIONSCENTER AFDELINGEN FOR KAPACITETSOPBYGNING (SE OGSÅ BILAG 2) FORSKNING OG UDVIKLING UDDANNELSESENHEDEN ENHEDEN FOR POOLEDE RESSOURCER ADMINISTRATIONSAFDELINGEN (SE OGSÅ BILAG 3) ENHEDEN FOR MENNESKELIGE RESSOURCER OG TJENESTEYDELSER ENHEDEN FOR FINANS OG INDKØB 64 Side 2 af 129

3 ENHEDEN FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ENHEDEN FOR RETLIGE ANLIGGENDER STØTTE TIL DIREKTIONEN OG DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR EKSTERNE FORBINDELSER PLANLÆGNING OG KONTROL KVALITETSSTYRING INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED INTERN REVISION BILAG 76 BILAG 2 FRONTEX' AFDELING FOR KAPACITETSOPBYGNING: PORTEFØLJE BILAG 3 FRONTEX' ADMINISTRATIONSAFDELING: PORTEFØLJE BILAG 4 BUDGET AFSNIT 1 OG AFSNIT 2 SAMMENLIGNING 2010/2011/ BILAG 5 BUDGET AFSNIT 3 SAMMENLIGNING 2010/2011/ BILAG 6 ET ANDET PERSPEKTIV PÅ DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER 121 BILAG 7 FORVENTNINGER FREMFØRT AF FRONTEX' INTERESSENTER OG KUNDER 124 BILAG 8 LEDELSESINDIKATORER 126 Tabeller Tabel 1: Oversigt over indtægter Tabel 2: Udvikling i antallet af medarbejdere Tabel 3: Oversigt over udgifter (pr. afsnit) i Tabel 4: Udvikling: Finansielle ressourcer ( ) Tabel 5: Udvikling i antallet af medarbejdere ( ) Tabel 6: Administrationsudgifter (T1+T2) Tabel 7: Driftsudgifter (T3) Tabel 8: Oversigt over udgifter Figurer Figur 1: Udvikling af finansielle midler ( ) Figur 2:: Udvikling i antallet af medarbejdere ( ) Figur 3: Udvikling i antallet af operative dage (JO og PP ) Figur 4: Udvikling i antallet af uddannelsesdage ( ) Figur 5: Direkte (operative) omkostninger i forhold til generalomkostninger ( ) Figur 6: Faste omkostninger i forhold til variable omkostninger ( ) Side 3 af 129

4 Resumé Arbejdsprogrammet 1 udgør Frontex' operative plan, som vil blive brugt til styringsmæssige formål (vurdering og evaluering af operative aktiviteter, som er igangsat og gennemført i 2012), og det beskriver Frontex' aktiviteter i det pågældende år. Frontex' arbejdsprogram skal også sikre den højest mulige åbenhed over for borgerne i Den Europæiske Unions medlemsstater. Arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i Frontex' driftsmodel, der bygger på tre kernefunktioner: 1. Risikoanalyse og videnstyring 2. Forvaltning af fælles operationer (herunder operativt beredskab) 3. Kapacitetsopbygning Disse kernefunktioner kan udføres takket være Frontex' bidrag og opnåede resultater med hensyn til gennemførelsen af begrebet integreret grænseforvaltning. Begrebet føres ud i livet i snævert samarbejde med grænsekontrolmyndigheder i medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at støtte og bistå regionale strukturer samt fremme samarbejdet mellem agenturer. Om Frontex' driftsmodel bliver succesrig, afhænger ikke kun af tilgængeligheden og anvendelsen af Frontex' menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer, som er grupperet i Frontex' organisationsstruktur, men også af engagementet hos de eksterne aktører og partnere, f.eks. medlemsstaterne, som giver input til Frontex' koordinerede aktiviteter. Dette er især tilfældet i en tid med nulvækst og budgetbegrænsninger. De aktiviteter, som Frontex udfører, er blevet identificeret som løbende og tilbagevendende levering af produkter og tjenesteydelser. Disse aktiviteter vil i de kommende år fortsat ligge inden for Frontex' operative portefølje. I denne periode vil nogle af dem fortsætte i uændret form, hvorimod der vil ske småjusteringer for andre aktiviteters vedkommende, alt efter hvilken fase i deres livscyklus, de befinder sig i. På linje med strategien for intern sikkerhed vil fokus for Frontex' operative aktiviteter også være rettet mod organiseret kriminalitet ved de ydre grænser. Såvel aktiviteter, som går på tværs af afdelingerne, som aktiviteter inden for en og samme afdeling er blevet inddelt i programmer ud fra en strategi på mellemlang sigt. Inddelingen giver mulighed for at justere programmets årlige sammensætning, hvis det er nødvendigt, uden at ændre programmets generelle omfang. Denne fleksibilitet gør det muligt at håndtere ændringer i Frontex' operative omverden. I arbejdsprogrammet foregribes gentagne gange de ændringer i Frontex-forordningen, som vil træde i kraft i midten af december Ved at skelne mellem behov på kort, mellemlang og lang sigt og de deraf følgende foranstaltninger bør virkningen af nulvækst delvist blive opvejet. I den generelle del af arbejdsprogrammet for 2012 gentages Frontex' opgave, agenturets strategiske placering og Frontex' vision. 1 Et arbejdsprogram er en erklæring om de aktiviteter eller tiltag, der er nødvendige for at gennemføre en plan. Formålet er at gøre en strategi handlingsorienteret. Side 4 af 129

5 Den generelle del indeholder dernæst en omverdensanalyse og den forventede situation ved EU's ydre grænser i Denne del tager hovedsagelig udgangspunkt i de resultater, der fremgik af den årlige risikovurdering for 2011 og den halvårlige risikovurdering for I den næste del af Frontex' arbejdsprogram for 2012 fokuseres der på Frontex' nøgleområder, dvs. viden (analytisk kapacitet) 2, beredskab (operativ kapacitet og reaktionskapacitet) 3, interoperabilitet (kundetilpasning) 4 og resultater (forvaltningskapacitet) 5, som udgør de fire strategiske knudepunkter (mål) for Frontex. På grund af den seneste tids geopolitiske ustabilitet og det deraf følgende svingende risikoniveau, som kræver forskellige former for beredskab inden for meget korte tidshorisonter, beskriver arbejdsprogrammet også idéer til en operativ beredskabspakke. Prognosen er baseret på den årlige og halvårlige risikovurdering for 2011 og FRAN-kvartalsrapporter, som indeholder bidrag fra medlemsstaterne. Frontex påtog sig at gennemføre en prioriteringsmodel ved at identificere seks prioriterede områder, som blev rangordnet i forhold til hinanden. Ved hjælp af denne model er aktiviteterne blevet prioriteret og derefter indstillet, reduceret eller midlertidigt suspenderet. Frontex' organisationsstruktur er opdelt i afdelinger og enheder, der leverer resultater, og som er knyttet til resultatindikatorer for at støtte forvaltnings- og styringsfunktionerne. Hvert projekt, hvert produkt og hver tjenesteydelse har fået tildelt de fornødne menneskelige ressourcer og finansielle midler, så de kan generere de resultater, der er beskrevet i dette dokument. For at måle, om de forventede resultater opnås, er der udarbejdet resultatindikatorer, som er blevet tildelt de enkelte produkter og tjenesteydelser. Disse indikatorer bruges til at rapportere til bestyrelsen hvert kvartal. I den efterfølgende del af resuméet sammenfattes og fremhæves områder, som ud over strukturelle ændringer indeholder ændringer af resultaterne og dermed kræver ændringer af de menneskelige og/eller finansielle ressourcer. 2 VIDEN forstået som indsamling af situationsbilleder på baggrund af efterretninger og ved analyse af situationen med henblik på at vurdere ændringer, risici og trusler med mulig indvirkning på sikkerheden ved EU's ydre grænser. 3 BEREDSKAB forstået som rollen som central aktør med hensyn til at igangsætte fælles aktiviteter og koordinere løbende operative grænsekontrolforanstaltninger på EU-plan med størst mulig effektivitet. Dermed kan man reelt støtte medlemsstaterne i forbindelse med håndtering af nødsituationer og sørge for sikkerheden ved EU's ydre grænser. 4 INTEROPERABILITET forstået som rollen som central aktør i bestræbelserne på at fremme harmonisering af doktriner, behov, operative og administrative procedurer og tekniske løsninger, der støtter effektiv forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser. 5 RESULTATER forstået som mere effektiv anvendelse af ressourcer, forbedring af arbejdsprocesserne og opfyldelse af fastlagte målsætninger. Side 5 af 129

6 I euro Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 N3 I. Tilskud fra EU opført i EU's almindelige budget II. Bidrag fra lande, der er associerede i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 6 Budgetforsla g III. Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland IV. Frivillige bidrag fra medlemsstaterne 0 p.m. p.m. I ALT V. Øremærket indtægt 0 p.m. p.m Tabel 1: Oversigt over indtægter 2011 Selv om det i Frontex' flerårige plan generelt blev forslået at øge antallet af medarbejdere i 2012 en anelse, ikke kun fordi antallet af opgaver ville stige, men også fordi nogle af dem ville blive mere omfangsrige, skal Frontex fortsat følge en "nulvækstpolitik" i HR-funktion TA CA SNE SUM Tabel 2: Udvikling i antallet af medarbejdere I overensstemmelse med denne politik ligger antallet af medarbejdere i 2012 på 313 personer, herunder agenturets øverste ledelse. Frontex forventer indtil videre, at 2012 bliver et år med et stabilt behov for finansielle ressourcer. I de efterfølgende år og med udgangspunkt i erfaringerne med den nye Frontex-forordning skal de menneskelige og finansielle ressourcer tilpasses i overensstemmelse dermed. Dette vil blive baseret på anvendelsen af rimelige og pålidelige oplysninger og indikatorer genereret af et resultatstyringssystem. 6 Baseret på BNI-tal offentliggjort af Eurostat den 10. januar BNI-tallene revideres jævnligt af Eurostat, og det endelige tal vil først blive offentliggjort efter nogle år. Side 6 af 129

7 Afsnit 1 Personalerelaterede udgifter Afsnit 2 Øvrige administrationsudgifter Subtotal administrationsudgifter Forpligtelser 2010 Betalinger 2010 Budget 2011 N3 Budgetforslag % 33 % 27 % 37 % Afsnit % 67 % 73 % 63 % I alt Tabel 3: Oversigt over udgifter (pr. afsnit) i I 2012 vil forholdet mellem administrations- og driftsudgifter blive fastlagt til omkring 37 %. Som nævnt tidligere år er der imidlertid betydelige "skjulte" driftsudgifter inkluderet i administrationsudgifterne (afsnit 1). I 2012 vil administrationsudgifterne (T1 og T2) falde med 0,8 mio. EUR. Driftsudgifterne vil udgøre 63 % af budgettet i Driftsbudgettet vil stige med 1 mio. EUR (i forhold til det oprindelige budget for 2011). Desuden vil en mere effektiv ressourceudnyttelse også bidrage til at øge både de primære og de sekundære operative aktiviteter med 5 %. I forlængelse af de strategiske mål om at styrke sikkerheden via grænseforvaltning vil den forstærkede koordinering i Frontex sikre en stærkere sammenkobling mellem kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet på den ene side og migrationsforvaltning på den anden side. Derved kan det sande potentiale i forbindelse med integreret grænseforvaltning komme til udfoldelse. Under hensyntagen til, at Frontex' funktioner dækker hele anvendelsesområdet for EU's firdelte grænsesikkerhedsstrategi, vil det i 2012 blive nødvendigt yderligere at styrke aktiviteterne vedrørende udvikling af forbindelserne og samarbejdet med tredjelande på området for grænseforvaltning samt tilbagesendelsesaktioner. Der vil blive gjort en særlig indsats for at intensivere samarbejdet med relevante myndigheder i tredjelande i Middelhavsregionen, Vestafrika, Centralasien og Fjernøsten. I 2012 vil Frontex sammen med medlemsstaterne deltage i den fortsatte udvikling af det europæiske overvågningssystem Eurosur. Der vil blive foretaget en række langsigtede operationer ved land-, sø- og luftgrænserne i tilknytning hertil. Frontex styrker grænsesikkerheden ved at forstærke samarbejdet mellem medlemsstaterne og sammen med disse fortsat udvikle de regionale grænseforvaltningsinitiativer, særlig vedrørende de sydlige søgrænser. Netværket af nationale Frontex-kontaktpunkter (NFPOC) vil blive udbygget yderligere med andre specifikke netværk. Frontex vil bestræbe sig på at forbedre sin analytiske kapacitet yderligere. Forbindelserne til de europæiske netværk af indvandringsforbindelsesofficerer vil blive styrket. Størstedelen af Frontex' budget er bevilget til fælles operationer for yderligere at forbedre Frontex' kapacitet og effektivitet med hensyn til at koordinere medlemsstaternes og de associerede Schengenlandes operative aktiviteter på grundlag af risikoanalyser. Dette gør det Side 7 af 129

8 muligt at fokusere bedre på de vigtigste ruter i forbindelse med irregulær migration og forbedre grænseforvaltningens indvirkning på bekæmpelse af kriminalitet ved de ydre grænser. Budgettet til denne funktion vil stige med 4,4 mio. EUR (i forhold til det oprindelige budget for 2011). Dette vil give Frontex mulighed for at øge det absolutte antal operative dage med 5 %. Der er afsat et beløb på 5,0 mio. EUR til fælles operationer og pilotprojekter ved landgrænser for at forbedre koordineringen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med henblik på at bekæmpe den irregulære migration og forbedre indvirkningen på bekæmpelse af kriminalitet ved EU's ydre grænser ved målrettet at gå efter ruterne på Balkan og mod øst. Fælles operationer og pilotprojekter ved søgrænser vil i lighed med tidligere år være det område, der er afsat flest midler til på Frontex' budget. Der er afsat et beløb på 25,0 mio. EUR til området vedrørende søgrænser med henblik på at bekæmpe strømmen af illegale migranter på ruter, der er identificeret ved hjælp af risikoanalyser. Beløbet vil blive brugt til at forbedre dækningen af aktiviteter til søs, for så vidt angår operative områder og gennemførelsesperioder. Luftgrænser har et budget på 2,2 mio. EUR, således at man kan håndtere situationen i de vestlige Balkanlande, Latinamerika, Asien, Afrika og Mellemøsten og yderligere gennemføre en langsigtet strategi med henblik på at imødegå ulovlig migration gennem aktivering af FJST'er i forskellige lufthavne. Tilbagesendelsesaktioner vil forstærke støtten til medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med hensyn til at arrangere fælles tilbagesendelsesaktioner. Der er stillet et budget på 10,2 mio. EUR til rådighed til bl.a. bistand (herunder anvendelse af lejede fly) ved iværksættelse af lidt mere end 30 fælles tilbagesendelsesaktioner med fly, over land eller ad søvejen og til samfinansiering af flere af disse aktioner. Risikoanalyserne danner grundlag for strategiske analyser og dermed forbundet rådgivning samt rettidigt udarbejdede operative og taktiske analyser til interne og eksterne aktører. Der står et budget på 1,4 mio. EUR til rådighed til udarbejdelse af flere periodiske og ad hocrisikovurderinger og til analytisk støtte til agenturets operative aktiviteter. Frontex' situationscenter (FSC) vil få tildelt 1,0 mio. EUR, hvilket bør gøre det muligt at opretholde situationskendskabet, støtte risikoanalyse og støtte krisestyringsprocesser gennem en udvidet operativ kapacitet i form af en tjeneste, der er åben ni timer om dagen ugen rundt. Forsknings- og udviklingsenheden får i 2012 et budget på 1 mio. EUR med henblik på at fremme processen med harmonisering og udvikling af standarder både operative og tekniske til grænsekontrol. Budgettet skal også bruges på at holde medlemsstaterne underrettet om den nye tekniske/teknologiske udvikling inden for grænsekontrol og at repræsentere medlemsstaternes fælles interesser i forbindelse med forskning vedrørende grænsesikkerhed. Frontex vil sammen med medlemsstaterne deltage i den fortsatte udvikling af Eurosur. Initiativet vil omfatte tre arbejdsstrømme, der er tildelt et beløb på 3,5 mio. EUR. Uddannelsesenhedens aktiviteter er i store træk fordelt på tre hovedkategorier, nemlig standardiserede fælles uddannelsesprogrammer og opkvalificeringskurser, videreuddannelse med henblik på at opnå et samarbejde mellem grænsevagter, der ikke er uddannet ved hjælp af fælles uddannelsesstandarder, samt uddannelsesstøtte. Der står et budget på 4,0 mio. EUR til rådighed for forskellige aktiviteter. Nedgangen i finansielle ressourcer i forhold til tidligere år bør ikke indvirke på antallet af leverede uddannelsesdage, der skal stige med 5 %. Side 8 af 129

9 Enheden for poolede ressourcer vil forvalte og videreudvikle pools af grænsevagter og teknisk udstyr fra EU's medlemsstater, de associerede Schengenlande og Frontex med henblik på at øge tilgængeligheden og udnyttelsen af operative ressourcer til fælles operationer, teknisk og operativ bistand samt hurtig operativ bistand og derved styrke Frontex' beredskabskapacitet. De øvrige operative aktiviteter berører for det meste budgettet for operative it-projekter (1,6 mio. EUR), f.eks. gennemførelsen af RAU/FSC-automatiseringen, automatiseringen af hjemsendelsesaktioner/ fælles operationer og andre projekter inden for forskning og udvikling og/eller uddannelse" som største modtagere. Opgaver af operativ karakter, men som ikke er forbundet med et specifikt operativt projekt, er i langt mindre grad omfattet af denne budgetpost. Side 9 af 129

10 1. Generel del 1.1. Indledning Formålet med arbejdsprogrammet er som omtalt i Frontex-forordningen 7 at redegøre for og opnå enighed om Frontex' mulige aktiviteter i det pågældende år. Frontex udøver sin virksomhed i et udfordrende operativt miljø, som kræver, at det årlige arbejdsprogram udarbejdes med udgangspunkt i den aktuelle situation, de tilgængelige ressourcer og prioriteter. Ændringer i disse parametre kan også give anledning til tilpasninger og ændringer i arbejdsprogrammet i årets løb. Med udarbejdelsen af en operativ beredskabsplan blev der gjort bestræbelser på at sikre, at Frontex og medlemsstaterne hurtigt kan reagere på ændrede behov og gennemføre bestemte aktiviteter, som er omfattet af agenturets mandat. Begge elementer har til formål at finde en balance mellem sikkerhed, fleksibilitet og gennemsigtighed, hvilket vil give Frontex mulighed for at målrette og tilpasse sine aktiviteter og dermed udnytte sin operative kapacitet. Arbejdsprogrammet er tilpasset til Frontex' flerårige plan for fokuserer på vedvarende levering af "produkter" og "tjenesteydelser" (herunder videreudvikling) samlet i "programmer" 3. omfatter igangsætning og gennemførelse af nye "projekter" eller "programmer" 4. anvender det oprindelige arbejdsprogram 2011 og det oprindelige budget 2011 som referenceramme 5. omfatter gennemførelsen af pilotprojektet "Frontex' operative kontor" 6. indeholder idéer til en operativ beredskabsplan 2012, der skal gennemføres på grundlag af udviklingen i de enkelte situationer 7. afspejler en gradvis tilgang til gennemførelsen af ændringer i Frontex-forordningen Opgave Frontex er det europæiske agentur for koordinering af det operative samarbejde ved EUmedlemsstaternes ydre grænser. Frontex skal befordre og effektivisere anvendelsen af eksisterende og kommende fællesskabsforanstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser. Dette skal Frontex gøre ved at samordne medlemsstaternes indsats for at gennemføre disse foranstaltninger og herved bidrage til et effektivt, højt og ensartet niveau for personkontrol og overvågning af medlemsstaternes ydre grænser 8. Frontex styrker EU-borgernes frihed og sikkerhed ved at supplere medlemsstaternes nationale grænseforvaltningssystemer. Frontex er en pålidelig operativ europæisk koordinator og bidragyder, som respekteres fuldt ud og støttes af medlemsstaterne og de eksterne partnere. 7 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. 8 Frontex-forordningen, artikel 1. Side 10 af 129

11 Frontex skal aktivt fremme samarbejdet med retshåndhævelsesmyndigheder med ansvar for EU s indre sikkerhed. Frontex' operative aktiviteter er efterretningsdrevne og gennemføres under forudsætning af fuld overholdelse af de involverede personers grundlæggende rettigheder. Frontex' effektivitet skal være baseret på agenturets højt motiverede og professionelle medarbejdere. Samtidig skal Frontex styrke sin status som en konkurrencedygtig arbejdsgiver. Frontex er en nøglespiller i udviklingen og gennemførelsen af EU's integrerede grænseforvaltning. Inden for rammerne af EU's strategi for intern sikkerhed har Frontex også fokus på operative aktiviteter, der er målrettet mod organiseret kriminalitet ved de ydre grænser Vision "Frontex er hjørnestenen i Europas integrerede grænseforvaltning og fremmer den størst mulige professionalisme, interoperabilitet, integritet og gensidige respekt hos de berørte aktører" 1.4. Omverdensanalyse Frontex og medlemsstaterne agerer ikke i en stabil omverden og er ikke uimodtagelig for udefrakommende påvirkninger som f.eks. politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, juridiske og miljømæssige faktorer. I 2011 var vi vidne til en række dramatiske forandringer, bl.a. i de politiske systemer i Nordafrika, som direkte påvirkede (ændrede) den operative situation med hensyn til både mængde og type af operative aktiviteter. Denne usikkerhed vil sandsynligvis fortsætte i Frontex, der først og fremmest optræder som koordinator, er særdeles afhængig af medlemsstaternes og de associerede Schengenlandes vilje til aktivt at deltage i og indsætte teknisk udstyr i forbindelse med agenturets koordinerede aktiviteter. Formålet med dette afsnit er at fremhæve bestemte faktorer, som har haft en indvirkning på gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende Frontex' opgaver Frontex' nye mandat (opgaver) Den ændrede Frontex-forordning indeholder elementer, der skal gennemføres, så snart ændringerne er trådt i kraft. Derfor vil følgende blive gennemført i 2012: 1. aktiviteter til omdannelse af FJST og RABIT-poolen til nye, formelle pools (europæiske grænsevagthold EBGT) Side 11 af 129

12 2. fastlæggelse af minimumsudstyr til operationer, som udføres af pools 3. rapportering til Europa-Parlamentet om mængden af udstyr og gæstemedarbejdere, der er afsat til pools 4. aktiviteter relateret til etablering og revision af adfærdskodeksen for Frontex' koordinerede aktiviteter, herunder tilbagesendelsesaktiviteter 5. vedtagelse af Frontex' strategi for grundlæggende rettigheder 6. etablering af det rådgivende forum om grundlæggende rettigheder 7. udnævnelse af Frontex' ansvarlige for grundlæggende rettigheder 8. garanteret uddannelse (herunder vedrørende grundlæggende rettigheder) for alle gæstemedarbejdere, der deltager i operationer. Med hensyn til yderligere ændringer giver det reviderede retsgrundlag mulighed for at indarbejde dem på mellemlang til lang sigt, idet de dermed relaterede aspekter betragtes som muligheder, som medlemsstaterne og Frontex kan gøre brug af. Disse muligheder på mellemlang til lang sigt er: 1. forbedret risikoanalyse (herunder vurdering af medlemsstaternes kapacitet til at håndtere trusler og pres ved de ydre grænser) 2. behandling af personoplysninger med henblik på risikoanalyse 3. ansættelse af SNE'er som gæstemedarbejdere 4. teknisk bistand til tredjelande 5. udvekslingsprogram for grænsevagter 6. større bidrag fra medlemsstaterne til fælles operationer 7. Frontex' køb og leasing af udstyr 8. udstationering af forbindelsesofficerer til tredjelande. Disse ændringer samt de næste finansielle overslag kræver en gradvis revision af Frontex' strategi fra og med Rammerne for Frontex' arbejde Det politiske element af Frontex' eksterne miljø Lissabontraktaten Den integrerede grænseforvaltning er blevet indført i EU's primærret. Desuden blev RIAarbejdsstrukturerne ændret og CIREFI-funktionerne overført til Frontex. Rådets konklusioner (f.eks juni 2011) I konklusionerne gentages Frontex' bidrag under ekstraordinære omstændigheder og tidshorisonten for Eurosur eller mulighederne for, at arbejdet med "intelligente grænser" hurtigt skrider frem, analyseres. Stockholmprogrammet Programmet beskriver de væsentligste ændringer i den europæisk grænseforvaltnings sikkerhedsmæssige arkitektur og organisation. Handlingsplan til gennemførelse af Stockholmprogrammet I bilaget til handlingsplanen beskrives det, hvordan det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal fungere som et centralt element i EU's reaktion på de globale langsigtede udfordringer. Selv om de fleste af områderne indeholder vejledende principper for Frontex' aktiviteter, er vægten tydeligvis lagt på Frontex' bidrag til at garantere sikkerheden i Europa. Side 12 af 129

13 Rådets konklusioner om 29 foranstaltninger ( februar 2010) Konklusionerne styrker beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmper ulovlig indvandring. Foranstaltningerne er rettet mod: a) at ændre Frontex-forordningen og indføre nye aktiviteter for Frontex (generelt) b) at udvikle det europæiske overvågningssystem Eurosur c) at bekæmpe organiseret ulovlig indvandring og menneskehandel d) at styrke solidaritet og integreret forvaltning af de ydre grænser fra medlemsstaternes side e) at samarbejde med tredjelande. Kommissionens meddelelse om den fremtidige udvikling for Frontex om undersøgelse af oprettelsen af et grænseovervågningssystem "Integrering af havovervågningen: En fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område" ("CISE"). Strategien for intern sikkerhed (ISS) Strategien nævner, at samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder og grænsekontrolmyndigheder, retlige myndigheder og andre tjenester bør udnytte de potentielle synergier, der findes inden for retshåndhævelsessamarbejdet, den integrerede grænseforvaltning og de strafferetlige systemer (mål nr. 4). Desuden vil dette mål også ifølge Kommissionen bidrage til oprettelsen af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur). Stående udvalg om intern sikkerhed (COSI) Integrering af agenturernes planlægningsprocesser, men også med medlemsstaterne og de enheder, der koordineres af COSI. Forslag til retsakt om oprettelse af Eurosur Kommissionen fremsatte et forslag til retsakt om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur). Forslaget fastlægger målene for og omfanget af informationsudvekslingen i de første faser af Eurosur og udstikker navnlig de nationale koordineringscentres og Frontex' opgaver og kompetencer. I øjeblikket er det Kommissionens plan, at Eurosur skal iværksættes i På det tidspunkt bør det omfatte både et informationsudvekslingssystem og en samarbejdsmekanisme, som vil give medlemsstaterne og Frontex mulighed for at forbedre det fælles situationskendskab ved EU's ydre grænser og i området før grænsen (CPIP) samt forbedre reaktionskapaciteten for de nationale myndigheder, som har ansvaret for at kontrollere EU's ydre grænser. Schengen og EU's udvidelse Beslutningen om datoen for Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse til Schengenområdet er blevet udsat. EU's udvidelsesproces fortsætter med Kroatien. Kroatien vil tidligst tiltræde EU i midten af EU's informationsstyringsstrategi Visumkodeksen og den rolle, som Frontex har fået tildelt, hvor det skal støtte en visumudstedelsespolitik baseret på risikoanalyser. Visumliberaliseringsprocesser Ud over at ophæve visumkravene for indehavere af biometriske pas fra to lande på Vestbalkan, nemlig Albanien og Bosnien Hercegovina, gav EU også i november 2010 de samme rettigheder Side 13 af 129

14 til Taiwan. Med hensyn til andre tredjelande forventes visumdialogerne ikke at føre til visumfritagelse i Georgien underskrev en visumlempelsesaftale med EU. Tilbagesendelsesdirektivet Tilbagesendelsesdirektivet prioriterer frivillig udrejse, hvilket kan resultere i en reduktion af antallet af tvangsmæssige tilbagesendelser, hvilket kan få konsekvenser for tilbagesendelsesaktioner koordineret af Frontex. Udviklingen i EU-Udenrigstjenesten: Institutionelle forbindelser og institutionelt samarbejde med EU-delegationer i tredjelande, som påvirker samarbejdet med agenturer som EUSitCen eller EU- Satellitcentret. Ændringer i forordningen om ILO-netværk Ændringerne skaber et retsgrundlag for et samarbejde mellem Frontex og ILO-netværkene, fremmer brugen af ICONet og harmoniserer rapporteringen inden for de eksisterende netværk. Ændringerne trådte i kraft i april 2011 og styrkede agenturets kapacitet til at gennemføre sit mandat med hensyn til udarbejdelse af risikoanalyser og fremme af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande Økonomiske faktorer Det er fortsat vanskeligt at forudsige udviklingen i medlemsstaternes økonomier. Selv om de økonomiske prognoser, som er baseret på udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP), generelt var positive og befandt sig mellem +1,1 og +4,0 % (i forhold til 2010), har de sidste måneder af 2011 været meget svingende. Efterspørgslen efter arbejdskraft stiger i medlemsstaterne Kommissionen advarer om, at arbejdsløsheden potentielt vil være høj i lang tid fremover. Desuden vil forbedringerne sandsynligvis ikke blive ligeligt fordelt mellem medlemsstaterne, hvor der især forventes at være beskæftigelsesstigninger i Tyskland og fortsættelse af den vanskelige situation i Spanien. Stigende flypassagertrafik i EU De fleste af de større luftfartsselskaber i EU rapporterede om vækst i passagertallet, hvilket var et direkte resultat af de styrkede globale økonomiske betingelser Juridiske faktorer (som ikke er nævnt under politiske faktorer) EU s tilbagetagelsesaftaler med tredjelande EU har i øjeblikket en gældende tilbagetagelsesaftale med 12 tredjelande (de fleste i Europa), herunder Pakistan og Georgien. Kommissionen fører fortsat forhandlinger med Kap Verde (om visumlempelse og tilbagetagelse), Tyrkiet (tilbagetagelse) og Marokko (tilbagetagelse). PNR-direktivet I starten af februar 2011 offentliggjorde Kommissionen sit forslag* til et nyt direktiv om anvendelse af passagerlister (Passenger Name Records (PNR)). Anvendelsesområdet for og formålet med PNR er blevet udvidet (forebyggelse og bekæmpelse af terrorhandlinger og organiseret kriminalitet), idet Kommissionen foreslår, at PNR skal udvides til at omfatte "grov kriminalitet". Ifølge Kommissionen er hovedformålet med PNR-oplysninger at bekæmpe Side 14 af 129

15 terrorisme og grov kriminalitet snarere end at bekæmpe ulovlig indvandring og lette grænsekontrollen Teknologiske faktorer Udviklingen inden for grænseforvaltning En række medlemsstater er i færd med at opgradere eller udvikle nye jordbaserede overvågningssystemer med henblik på at skaffe og indsætte moderne "integrerede" systemer. Det indsatte udstyr er normalt en kombination af ubemandede statiske og mobile sensorer, faste seismiske sensorer samt faste og mobile kameraer og radarer. Det forventede resultat af disse opgraderinger er primært en reduktion i antallet af ikke-opdagede ulovlige grænsepassager. Tendenser inden for biometrisk teknologi Ansigtsgenkendelsesteknologi bruges i stigende grad i systemer til automatiseret grænsepassage, primært til EU-borgere. Verifikation af identitet ved hjælp af ansigtsgenkendelsesteknologi for tredjelandsstatsborgere (med den biometriske identifikator i rejsedokumentet) udføres i øjeblikket kun i forbindelse med manuel grænsekontrol. Denne udvikling vil sætte yderligere skub i "pakken vedrørende intelligente grænser", som primært omfatter et ind- og udrejsesystem (EES) og et program for registrerede rejsende (RTP). Disse systemer vil endvidere kræve synergier med VIS og SIS II. Side 15 af 129

16 1.5. Prognose for situationen ved de ydre grænser i 2012 (den årlige risikoanalyse for 2011) De regelmæssige passagerstrømme over den ydre grænse vil stige som følge af den øgede globale mobilitet, de mulige visumliberaliseringsprocesser for de østeuropæiske partnere og nye lokale grænsetrafikaftaler langs de østlige grænser. Disse tiltag vil give grænsekontrolmyndighederne mere ansvar med henblik på at forhindre brugen af lovlige kanaler til at blive længere i et EU-land. Desuden skal Europa være vært for to store sportsbegivenheder OL i London og EM i fodbold 2012 i Polen/Ukraine. Ændringer i Schengenreglerne og EU's ydre grænse: Hvis Rumænien og Bulgarien bliver omfattet af Schengenområdet, vil Schengens landgrænse til Tyrkiet blive 240 km længere. Den bulgarske landgrænse til Tyrkiet vil sandsynligvis i højere grad blive et mål, enten i form af ulovlig indrejse ved grænseovergange eller ulovlig grænsepassage mellem grænseovergange, end via søgrænsen i Sortehavet. Middelhavet som det primære indrejseområde for ulovlig grænsepassage: Efter indførelsen af visumfri indrejse for albanske indehavere af et biometrisk pas i 2011 forventes antallet af ulovlige grænsepassager langs den grønne grænse mellem Grækenland og Albanien at falde, og i 2012 vil der sandsynligvis være størst pres langs Middelhavskysten og landgrænsen til Tyrkiet. Migranter med relativt nem/lempet adgang til Tyrkiet og/eller Nordafrika vil fortsat være overrepræsenteret i strømmen. Usikkerhed med hensyn til de nøjagtige områder og metoder når det gælder ulovlige grænsepassager: Overvågningen skal styrkes langs hele EU's sydlige grænse, men krisesituationerne vil sandsynligvis være koncentreret ved nogle få sårbare indrejsepunkter. Internettet og de sociale netværkssider vil bidrage til, at sårbare punkter langs den ydre grænse hurtigt vil blive udnyttet. Under disse omstændigheder vil de ulovlige grænsepassager langs EU's ydre grænse snarere komme til at afhænge af sårbarheder, hvilket giver mulighed for relativt billige og enkle ulovlige grænsepassager, end af pushfaktorer i kildelandene eller pullfaktorer som beskæftigelsen i EU, som forventes at forblive stabil på mellemlang sigt. Øget betydning af grænsekontrol baseret på risikoanalyser: Den øgede anvendelse af automatiseret grænsekontrol bør optimere udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, men vil kræve uddannelse for at erhverve nye kompetencer. I takt med de stigende passagerstrømme vil et stigende antal programmer for registrerede rejsende (RTP) kunne lette de lovlige passagerstrømme yderligere og sætte mere fokus på grænsekontrol baseret på risikoanalyser for at lette passagerstrømmene uden at øge passagerernes ventetid unødigt. Aktiviteter før boarding, som f.eks. analyse af PNR eller API, vil blive vigtigere i grænsekontrollen. Stigning i svindelteknikker og nye typer dokumentfalsk: Påvisningen af forfalskede dokumenter vil fortsat være begrænset i forhold til de store passagerstrømme, og den øgede anvendelse af biometriske dokumenter vil gøre dokumentfalsk mere vanskeligt. Ikke desto mindre vil svindelteknikkerne stige, når den biometriske kontrol ikke foregår systematisk ved grænsen, og smuglerne vil sandsynligvis udvikle nye former for svindel. Tidlig afsløring af grænseoverskridende kriminalitet: Som en naturlig følge af den styrkede overvågning langs den ydre grænse vil grænsekontrolmyndighederne i mange EUgrænseområder i stadig større grad skulle fokusere på tidlig afsløring af grænseoverskridende kriminalitet såsom menneskehandel, narkotikahandel, smugling af punktafgiftspligtige varer og våben. Side 16 af 129

17 1.6. Henstillinger på baggrund af den årlige risikoanalyse for 2012 Medlemsstaterne og Frontex skal øge bestræbelserne på at identificere og håndtere sårbare punkter langs de ydre grænser. De vigtigste berørte områder: Middelhavet og Atlanterhavskysten ud for Vestafrika Landgrænsen mod Tyrkiet (Bulgarien, Grækenland), Vestbalkan og den østlige grænse De vigtigste lufthavne i EU (i Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige) Grænsekontrolmyndighederne og Frontex skal etablere mekanismer til at foregribe og reagere hurtigt på, at der pludselig ankommer et stort antal irregulære migranter. De vigtigste berørte områder: Søgrænserne i Middelhavet og Atlanterhavskysten ud for Vestafrika (Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Spanien og Frankrig) samt i Sortehavet (Bulgarien, Rumænien) Landgrænserne mod Tyrkiet (Bulgarien, Grækenland), mod Moldova (Rumænien), mod landene på Vestbalkan (Slovenien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien) Medlemsstaterne og Frontex skal øge effektiviteten i grænsekontrollen for at gøre grænserne mere sikre i perioder med forventede passagerstigninger. De vigtigste berørte områder: Landgrænserne mod Ukraine, Rusland og Belarus De vigtigste lufthavne i EU Grænsekontrolmyndighederne skal i stadig større udstrækning være forberedt på at håndtere humanitære krisesituationer ved de ydre grænser. De vigtigste berørte områder: Søgrænserne i Middelhavet Landgrænserne mod Tyrkiet, Vestbalkan, den østlige grænse og Marokko (Spanien) De vigtigste lufthavne i medlemsstater, der yder international beskyttelse til et stort antal ansøgere Side 17 af 129

18 Frontex skal udvikle pilotaktiviteter til udveksling af oplysninger, som vil udfylde hullerne i den eksisterende viden på EU-plan om bevægelser over de ydre grænser og resultere i bedre grænsekontrol og større indre sikkerhed. De vigtigste berørte områder: Land-, luft-, søgrænser. Frontex skal støtte en forbedring af medlemsstaternes grænsekontrol med henblik på at afsløre rejsende, der misbruger rejsedokumenter, både ved hjælp af kapacitetsopbygning og gennemførelse af fælles operationer koordineret af Frontex. De vigtigste berørte områder: De vigtigste lufthavne i EU De vigtigste EU-landgrænseområder (Finland, Polen, Bulgarien, Grækenland og Ungarn) Frontex skal arbejde videre med fælles operationer langs de østlige landgrænser og på Vestbalkan med fokus på forbrydelser i forbindelse med smugling af punktafgiftspligtige varer, narkotika eller våben og på forbrydelser i forbindelse med stjålne aktiver ved udrejse fra EU. De vigtigste berørte områder: Landgrænserne mod Rusland, Belarus, Ukraine, Moldova og Tyrkiet Søgrænserne i Middelhavet og Atlanterhavskysten ud for Vestafrika Side 18 af 129

19 1.7. Strategi Ifølge Frontex' flerårige plan for vil Frontex fortsat anvende en samarbejdsstrategi over for medlemsstaterne og andre nøgleaktører på det område, der er omfattet af definitionen af integreret forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser 9. I overensstemmelse med nulvækstpolitikken fastholdes både finansielle og menneskelige ressourcer på samme niveau som i Stigningen i antallet af eksterne partnere og deres bidrag til det samlede budget giver yderligere muligheder, som skal udnyttes i Ved at konsolidere finansforvaltningen bliver beregningerne mere præcise, eftersom de kan bygge på en voksende samling af erfaringer og data, og en højere udnyttelsesgrad af de ansatte bør gøre det mere muligt at optimere anvendelsen af alle tilgængelige midler. I betragtning af den seneste og forventede udvikling er det afgørende, at Frontex' strategi og den flerårige plan opdateres i Samtidig vil resultatet af pilotprojektet "Frontex' operative kontor", som blev gennemført i 2010 og 2011, (evalueringen skal afsluttes i første kvartal 2012) få en indvirkning på de dermed forbundne processer. I euro Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 N3 I. Tilskud fra EU opført i EU's almindelige budget II. Bidrag fra lande, der er associerede i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 10 Budgetforslag III. Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland IV. Frivillige bidrag fra medlemsstaterne 0 p.m. p.m. I ALT V. Øremærket indtægt 0 p.m. p.m Tabel 4: Udvikling: Finansielle ressourcer ( ) Budgettet vil igen blive reduceret en anelse i forhold til 2009 (-4,2 %), 2010 (-8,6 %) og 2011 (- 1,6 %). Erfaringerne fra de seneste år bør gøre det muligt at vurdere de finansielle behov mere præcist (større udnyttelsesgrad) og dermed kompensere for dette hul i budgettet. 9 Konklusioner fra den samling i Rådet (retlige og indre anliggender) i Bruxelles den december Bygger på BNI-tal offentliggjort af Eurostat den 10. januar BNI-tallene revideres jævnligt af Eurostat, og det endelige tal vil først blive offentliggjort efter nogle år. Side 19 af 129

20 EN Million Euro Year Appropriations Ammendments Sum Mio. euro År Bevillinger Ændringer Sum Figur 1: Udvikling af finansielle midler ( ) Målsprog Der findes en mere detaljeret opdeling af finansielle tal i bilag 4 (administrationsudgifter) og bilag 5 (driftsudgifter). Bilag 6 indeholder et andet perspektiv på Frontex' faste udgifter og direkte driftsudgifter. De menneskelige ressourcer er fastfrosset på samme niveau som i 2011 (N3). Den særlige situation i Nordafrika, som resulterede i Frontex' operative beredskabspakke, førte til en stigning på 13 stillinger (7 SNE og 6 CA). De dermed forbundne kontrakttyper (med en løbetid på mindst ét år) betød, at denne stigning også skulle medtages i udkastet til arbejdsprogram for Menneskelige ressourcer TA CA SNE SUM Tabel 5: Udvikling i antallet af medarbejdere ( ) Figur 2:: Udvikling i antallet af medarbejdere ( ) Side 20 af 129

21 Year TA CA SNE Sum EN År TA CA SNE Sum Målsprog Side 21 af 129

22 1.8. Strategivalg Målorientering Frontex fortsætter med at anvende en målorienteret strategi. Frontex definerer mål som tidsubegrænsede erklæringer om, hvad Frontex ønsker at opnå og altså uden nogen kvantificerbar angivelse af, hvad der skal opnås, og uden tidsfrister for gennemførelsen deraf. Ved at identificere målene har agenturet kunnet gå over til flerårig planlægning. Viden, beredskab, interoperabilitet og resultater vil fortsat være Frontex' mål Mål 1: Viden Frontex' mål er at indhente situationsbilleder baseret på efterretninger og analyser af situationen med henblik på at vurdere ændringer, risici og trusler med mulige konsekvenser for sikkerheden ved EU's ydre grænser. Agenturet følger endvidere udviklingen af teknologier og løsninger til styrkelse af sikkerheden ved grænserne. Det sker med henblik på at udvikle initiativer og gennemføre operative aktiviteter og teknisk støtte på europæisk niveau til fremme af lovlig grænseoverskridende trafik Mål 2: Beredskab Frontex' mål er at spille en hovedrolle i forbindelse med gennemførelsen af EU's integrerede grænseforvaltning, særlig når det gælder om at gennemføre grænsekontrolforanstaltninger, igangsætte fælles aktiviteter og koordinere løbende operative grænsekontrolforanstaltninger på EU-niveau så effektivt som muligt. Agenturet skal desuden være forberedt på effektivt at støtte medlemsstaterne i forbindelse med håndtering af nødsituationer og fremme sikkerheden ved EU's ydre grænser Mål 3: Interoperabilitet En effektiv forvaltning af de ydre grænser kræver interoperabilitet på nationalt, europæisk og internationalt niveau. Frontex sigter mod at blive en central aktør i bestræbelserne på at fremme harmonisering af doktriner, behov, operative og administrative procedurer og tekniske løsninger, der støtter effektiv forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser Mål 4: Resultater Frontex vil bestræbe sig på at opnå resultater, som lever op til de forventninger, der fremgår af arbejdsprogrammerne, gennem en mere effektiv anvendelse af ressourcer, en forbedring af arbejdsprocesserne og opfyldelse af fastlagte målsætninger Målsætninger og resultater I forhold til den oprindelige plan for 2011 og uden at inkludere tallene fra den mulige aktivering af den operative beredskabsplan 2012 vil Frontex bestræbe sig på at øge sine operative resultater med 5 % i løbet af Konsekvenser af anvendelsen af en "nulvækstpolitik" for opfyldelsen af målsætningerne: Som andre EU-organer er Frontex underlagt nulvækstpolitikken. Inden for denne ramme vil der blive truffet følgende foranstaltninger for at sikre, at Frontex' resultater imødekommer de forventninger, som Frontex interessenter har. Side 22 af 129

23 Tilgængelige finansielle ressourcer: Nulvækst kræver omfordeling af de tilgængelige finansielle ressourcer til de prioriterede områder og nedskæringer på andre områder. Frontex vil fortsat samfinansiere yderligere tekniske midler og teknisk personale i værtsmedlemsstaterne i dokumenterede tilfælde. Med hensyn til godtgørelse af udgifter relateret til fælles operationer vil der blive udarbejdet nye retningslinjer. Disse retningslinjer vil indeholde objektive kriterier for godtgørelse af udgifter for både værtslande og deltagende lande. Resultaterne (besparelserne), som opnås ved ovenstående foranstaltninger bør styrkes yderligere gennem øget gennemsigtighed i EU's finansieringsmekanismer vedrørende grænseforvaltning. Dobbeltfinansiering skal undgås. Frontex vil anvende de indhøstede erfaringer (resultater fra operationer) til at fastsætte prioriteter til EU-finansierede initiativer. Den nuværende udnyttelse af de finansielle ressourcer betyder, at agenturet har en "buffer", der kan bruges til at styrke de operative aktiviteter. Sammen med mere effektiv koordinering af de aktiviteter, der skal udføres af Frontex, bør dette gøre det muligt at imødekomme det øgede behov, selv med færre eller uændrede finansielle ressourcer. Tilgængelighed/udnyttelse af menneskelige ressourcer: Situationen er en anden, hvad angår menneskelige ressourcer. Udviklingen og indsættelsen af Frontex' produkter og tjenesteydelser iværksættes og gennemføres af Frontex' personale (herunder SNE'er). Synergifordelene i forbindelse med de omplaceringer og sammenlægning af opgaver samt interne omfordelinger, som blev iværksat i 2010 og 2011, er blevet udnyttet fuldt ud (effektivitet). I 2012 kan udnyttelsen af personaleressourcerne (arbejdsbyrde) ikke øges yderligere. Et begrænset eller "fastfrosset" antal medarbejdere, hvis arbejdskraft udnyttes fuldt ud, vil resultere i begrænset kapacitet til at reagere på nye eller ændrede behov for Frontex' aktiviteter på trods af, at der er finansielle ressourcer til stede Håndtering af kundernes forventninger I forbindelse med forberedelserne til gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram foreslås medlemsstaterne specifikke operative aktiviteter og foranstaltninger til kapacitetsopbygning baseret på risikoanalyser, som foretages ved hjælp af den årlige risikovurdering (ARA), den halvårlige risikovurdering (SARA) og de kvartalsvise FRAN-rapporter. På grundlag af den modtagne feedback og den udførte analyse af mangler afholdes der årlige bilaterale drøftelser med potentielle værtsmedlemsstater og de deltagende medlemsstater for at indgå aftaler om tildeling af ressourcer og midler til bestemte operationer. Disse drøftelser afsluttes med finjustering af de operative planer under hensyntagen til de endelige tilgængelige ressourcer. I overensstemmelse med finjusteringen af planerne drøftes ligeledes interessenternes forventninger, og disse omsættes til målsætninger (generelle og specifikke) i de operative planer. For at opfylde de retlige forpligtelser i finansforordningerne træffes der en specifik afgørelse om finansiering i form af en specifik finansieringsaftale, som indgås for at afsætte de midler, der skal bruges til at godtgøre de deltagende medlemsstaters og/eller værtsmedlemsstaternes udgifter. Den foreløbige beregning af de nødvendige omkostninger og midler er baseret på historiske data og beløb, der er fastlagt i den gældende lovgivning. Side 23 af 129

24 Programmer, der giver mulighed for flerårig planlægning Programmer udstikker den langsigtede ramme for gennemførelsen af størstedelen af Frontex' aktiviteter, såsom fælles operationer, pilotprojekter, uddannelse, forskning og udvikling. Dette giver Frontex mulighed for at tilpasse sig interessenternes presserende (ændrede eller nye) behov uden at ændre det overordnede mål med programmerne. For det andet giver det at tage fat på et specifikt geografisk område, en specifik metode eller et aktivitetsområde (formål med programmer), agenturet mulighed for at fokusere på et problems kerne og håndtere konsekvenserne ved hjælp af operative aktioner. Der er fuld forståelse for, at tidsrammerne for programmer (flerårige) og tidsrammerne for operative aktiviteter (årlige) skal tilpasses tidsplanerne for Frontex' interessenter på operativt og politisk plan (f.eks. Stockholmprogrammet og handlingsplanen til gennemførelse af Stockholmprogrammet 11 ). I forbindelse med den årlige revision af porteføljerne afprøves det konstant, om Frontex' programbaserede tilgang er hensigtsmæssig, hvilket resulterer i aktioner, der er bedre tilpasset, og som dækker programmernes forskellige identificerede geografiske og emnemæssige områder. Udarbejdelsen af en operativ beredskabsplan for 2012 vil bidrage til at gøre agenturet bedre klædt på til beredskabsaktiviteter, der er nødvendige for at håndtere usikre begivenheder, der kræver øget overvågning af visse parametre. Denne fremgangsmåde blev for første gang anvendt i 2011 (operativ beredskabspakke) Identifikation af projekter, produkter og tjenesteydelser og prioritering Frontex vil i 2012 fortsat styrke sin portefølje af produkter og tjenesteydelser, ved at man forbedrer kvaliteten, men også udvikler nye produkter og tjenesteydelser. En række medlemsstater og Kommissionen er i de seneste år for alvor gået i gang med at lave Frontex' aktiviteter, produkter og tjenesteydelser om til resultater på mellemlang og lang sigt. Men "nulvækst" og ændrede behov kræver en anden tilgang. Operationerne skal være mere "behovsbaserede", og lanceringen eller videreførelsen af operative aktiviteter skal gennemgås og begrundes hvert år på grundlag af opdaterede risikoanalyser. Frontex vil fortsat søge at imødekomme permanente og midlertidige behov på en tilpasset og tilfredsstillende måde ved at gruppere produkter, tjenesteydelser og projekter i programmer. Inden for porteføljerne og programmerne vil aktiviteterne blive prioriteter i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter, der er nødvendige for at reagere på nye behov (f.eks. Poseidon, EPN, knudepunkter) 2. Aktiviteter til opretholdelse af den operative tilstedeværelse i områder ved de ydre grænser, hvor der konstant er et stort pres (f.eks. Pluto, Pulsar) 3. Aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde kerneinfrastrukturen i det operative samarbejde (f.eks. FRAN, WBRAN, fælles uddannelsesprogrammer for forskellige niveauer) 11 Rådets dokument 17024/09 vedtaget af Det Europæiske Råd den december 2009 og KOM(2010) 171. Side 24 af 129

25 4. Aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde "status quo" (f.eks. tilbagesendelsesaktioner) 5. Aktiviteter, der bygger på interessenternes langsigtede kapacitet (f.eks. Frontex' center for dokumentfalsk) 6. Aktiviteter, der bygger på interessenternes kortsigtede kapacitet (f.eks. specifikke uddannelsesforløb). Denne prioritering mellem de forskellige typer initiativer blev brugt til at reducere eller udsætte initiativer som f.eks. hyppigheden af kurser eller fuld idriftsættelse af et Frontex-center for dokumentfalsk. I overensstemmelse med erklæringerne er de forskellige enheder under Frontex (herunder den operative beredskabspakke 2012) blevet gennemgået og finjusteret Forvaltning af resultater og evaluering Frontex' ledelse anvender resultatindikatorer til at vurdere og kontrollere, hvordan forløbet er med hensyn til at opfylde de fastsatte målsætninger eller mål. Frontex definerer resultatindikatorer som finansielle eller ikke-finansielle parametre, der bruges til at kvantificere målsætninger, som afspejler organisationens strategiske resultater. Resultatindikatorer giver ledelsen mulighed for at styre aktiviteterne med henblik på at nå målsætninger. Nogle af dem vil indgå i ledelsens indikatorer, som vil sætte bestyrelsen i stand til at vurdere Frontex' resultater i forhold til de aftalte overordnede mål og målsætninger. I kapitel 2.2. ("Oversigt over målsætninger, resultater") bliver hver enkelt målsætning knyttet til mindst én resultatindikator. Indikatorerne er inddelt i fire grupper (interessentdeltagelse, effektivitet, virkning og resultater). De fleste af dem kan undersøges på detailniveau, hvorved man kan få informationer til forskellige ledelses- og styringsniveauer. I 2.2. anvendes der kun forkortelser. Der findes flere oplysninger om de enkelte indikatorer i bilag 8. Disse indikatorer vil i 2012 blive brugt til at måle Frontex' resultater, produkter og tjenesteydelser kvantitativt og kvalitativt. Eftersom værktøjet blev indført i januar 2011, indeholder det kun fragmenterede data, hvorfor det ikke tilrådes at foretage sammenligninger. I 2011 vil referencen for fremtidige vurderinger (2012) blive fastlagt og dokumenteret i fire rapporter til bestyrelsen. Derfor kan udkastet til arbejdsprogram 2012 kun henvise til den eller de relevante indikatorer pr. produkt, tjenesteydelse eller aktivitetsgruppe. Pålidelighedsindekset for hver af indikatorerne vil i 2011 og 2012 fortsat ligge på et lavt til mellemlavt niveau. Efterhånden som mængden af oplysninger, som kan anvendes til analyse og resultatvurdering, bliver større, vil pålidelighedsindekset også stige. Gennemgang af 2010 kort overblik over resultaterne for de operative aktiviteter I 2010 øgede medlemsstaterne deres bidrag ved at sende flere eksperter og tekniske midler til de fælles operationer, som Frontex organiserer, ligesom de øgede deres deltagelse i Frontex' fælles tilbagesendelsesaktioner. Derfor skete der en stor stigning i antallet af operative dage, nemlig 27 %, eller operative dage mere end i Side 25 af 129

26 Figur 3: Udvikling i antallet af operative dage (JO og PP ) EN Operational days Joint operations Pilot projects Målsprog Operative dage Fælles operationer Pilotprojekter Udviklingen i antallet af operative dage siden 2006 viser en støt årlig stigning på mellem 11 % ( ) og 93 % ( ). Denne tendens viser, at Frontex og medlemsstaterne med de tilgængelige finansielle midler er ved at have opbrugt deres kapacitet til at anvende og indsætte mere personale og flere tekniske midler i operative aktiviteter ved EU's medlemsstaters ydre grænser. Et lignende billede tegner sig i antallet af uddannelsesdage gennemført inden for rammerne af Frontex. Her var kurven endnu stejlere i de første to år og er nu ved at flade ud. uddannelsesdage Figur 4: Udvikling i antallet af uddannelsesdage ( ) En vurdering af de resultater, der er opnået siden 2006, under hensyntagen til forskellige begrænsninger, såsom nulvækst, viser, at det fortsat synes at være muligt at sigte mod en stigning på 5 % på begge operative aktivitetsområder i Som nævnt tidligere er denne stigning relateret til det oprindelige arbejdsprogram 2011 og budgettet for 2011 (bortset fra den operative beredskabspakke, som blev offentliggjort i slutningen af 2011). Den omfatter ikke en mulig stigning knyttet til den operative beredskabspakke Migrationsruter: I 2010 skete der en voldsom stigning ved den græske landgrænse mod Tyrkiet (~ +415 % i forhold til samme periode sidste år, med 250 migranter om dagen). Dette stemmer Side 26 af 129

27 overens med den generelle forskydning af migrationsstrømmene fra sø- til landgrænserne. Antallet af pågribelser ved den centrale/vestlige Middelhavsrute, den centrale østeuropæiske rute og i Atlanterhavsområdet var fortsat lavt. Situationen ved de ydre luftgrænser forblev stabil, og den cykliske udvikling mellem den albanske og græske grænse forblev regelmæssig. Landgrænser: Der blev skabt synergier mellem den fælles operation Poseidon Land (med værterne Grækenland og Bulgarien) og fælles tilbagesendelsesaktioner (projektet Attica). Som følge af den voldsomme stigning i indvandringen ved Grækenlands ydre grænse blev den fælles operation Poseidon udvidet. Denne voldsomme stigning i de irregulære migrationsstrømme førte til sidst til aktivering af RABIT-mekanismen. Medlemsstaterne deltog også aktivt i andre landgrænseoperationer og i knudepunkter for den fælles operation. Der blev udviklet et tættere samarbejde og gensidig tillid mellem medlemsstaterne, Frontex og de deltagende tredjelande. Grænsekontrollen ved landgrænserne i Østeuropa og på Vestbalkan blev mere effektiv, til dels gennem større brug af tekniske midler og yderligere personale fra værtsmedlemsstaterne. Den gensidige udveksling af oplysninger blev permanent. Søgrænser: Der blev observeret et betydeligt fald i indvandringsstrømmene mod De Kanariske Øer i den fælles operation Hera, hvilket bl.a. kan skyldes det gode samarbejde med Senegal og Mauretanien. Der er fortsat behov for at forbedre samarbejdet med Marokko. Der blev også i den fælles operation Poseidon Sea observeret en nedgang i strømmene, hvilket til dels skyldes støtten til de nationale myndigheder til optrevling af kriminelle netværk og efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet. Der blev gjort yderligere bestræbelser på at fremme afhørings- og screeningprocessen for tolke. Samarbejdet med Tyrkiet bør styrkes væsentligt. De øvrige fælles havoperationer (Minerva, Indalo og Hermes) viser stabile strømme af ulovlig indvandring, forbedret samarbejde med tredjelande, navnlig vedrørende tilbagesendelser, afsløring af anden kriminalitet inden for det operative område (narkotikasmugling, forurening osv.), mindre indvandringsstrømme fra Algeriet og forbedringer når det gælder gennemførelse og forberedelse af fælles operationer i værtsmedlemsstaten (Italien). Hvad angår de udgifter til fælles operationer (behov for patruljetimer), der blev godtgjort i 2009 og 2010, fremgår det, at værtsmedlemsstaterne (i forhold til "andre" deltagende medlemsstater) primært er modtagerne: OPV, CPV og CPB: 80 % Helikoptere: 45 % Marinepatruljefly 42 % Luftgrænser: Frontex havde lanceret fem fælles operationer i løbet af 2010 Hubble, Hydra, Hammer, Meteor og Agelaus med deltagelse af i alt 130 lufthavne. Samarbejdet med Europol, UNHCR og IOM blev styrket, ligesom der blev etableret en permanent dataindsamlingsmekanisme ugerapporter. Vigtigste resultater: Høj andel af afvisninger/hændelser (90 %), flere hændelser/lavere andel af asylansøgninger i Sydeuropa og færre hændelser/højere andel af asylansøgninger i Nordeuropa. Tilbagesendelsesaktiviteter: Frontex oprettede koordineringskontoret for tilbagesendelser (RCO) i Athen og øgede dermed Grækenlands deltagelse i fælles tilbagesendelsesaktioner og uddannelse af ledsagere. Den største tilbageværende udfordring med hensyn til tilbagesendelse er manglen på et græsk tolkenetværk, der kan lette screeningen. Side 27 af 129

28 Frontex øgede støtten til medlemsstaternes tilrettelæggelse af fælles tilbagesendelsesaktioner, så den udgjorde 32 fælles tilbagesendelsesaktioner. For første gang lejede Frontex et fly for at organisere en fælles tilbagesendelsesaktion (OMS PL. til GEO). Side 28 af 129

29 2. Frontex' nøgleområder og tilhørende målsætninger Frontex søger at imødekomme rimelige forventninger til det operative samarbejde ved EU's medlemsstaters ydre grænser. Når Frontex' portefølje af produkt- og tjenesteydelser udarbejdes, skal forskellige krav på grundlag af risikoanalyser og kundebehov afvejes mod begrænsede finansielle midler og menneskelige ressourcer. De forventninger, som Frontex' interessenter og kunder har udtrykt i løbet af første kvartal 2011, er blevet grupperet og sammenfattet i bilag 7. Dette bilag betragtes som et dynamisk dokument, da gamle forventninger vil blive opfyldt, og nye forventninger måske vil komme til. Med hensyn til vurderingen af Frontex' merværdi og den opnåede virkning vil disse forventninger fungere som benchmark for vurderingen af resultater, produkter og tjenesteydelser. I juni 2011 blev der afholdt et planlægningsmøde for at fremlægge og drøfte afdelingens udkast til porteføljer med medlemsstaterne. De behov, der blev udtrykt på mødet, og i besvarelserne til spørgeskemaet er blevet overvejet og indgår i de opdaterede porteføljer. Efter den endelige fremlæggelse på bestyrelsesmødet i november 2011 blev de vedhæftet arbejdsprogrammet 2012 som bilag Frontex- afdelingernes planlægning Initiativer på tværs af afdelingerne Eurosur Udviklingen af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) fortsætter i form af et tæt samarbejde mellem Frontex, Kommissionen og medlemsstaterne. Det er formålet at sammenkæde og strømline overvågningssystemerne og mekanismerne på medlemsstatsniveau, herunder at etablere et nationalt koordineringscenter (NCC) i hver enkelt medlemsstat. Frontex' Eurosur-program gennemføres på tværs af alle dele af agenturet og har som målsætning at etablere et centralt Eurosur-netværk, der sammenkæder NCC'er og Frontex, samt at udvikle Frontex' bidrag til Eurosur-informationsudvekslingen. Endvidere skal Eurosurprogrammet støtte medlemsstaterne og Kommissionen i udviklingen af Eurosur. Den vigtigste Eurosur-relaterede aktivitet er Eurosur-pilotprojektet, hvor man udvikler og demonstrerer udvekslingen af relevante oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes samt mellem medlemsstaterne og Frontex. Pilotprojektet vil udvide informationsudvekslingsnetværket til at omfatte alle berørte medlemsstater, dvs. mindst 18, i Desuden vil Frontex udarbejde et fælles efterretningsbillede af området før grænsen af stadig højere kvalitet. Satellitbaseret billedmateriale fra GMES (global miljø- og sikkerhedsovervågning) vil blive anvendt som en af kilderne til udarbejdelse af dette billede af området før grænsen. De vigtigste Eurosur-aktiviteter er: Forbedring af software (datamodel og brugergrænseflader), så man kan håndtere potentielt større krav om udveksling af informationer mellem NCC'er og Frontex. Udvidelse af Eurosur-pilotnetværket til yderligere 12 NCC'er. Side 29 af 129

30 Test af satellitbilleder til grænseovervågning gennem GMES CONOPS. Definition, eksperimentel systemudvikling og demonstration af en bærbar, mobil forbindelsesmulighed til Eurosur-knudepunkter. CPIP-tjenesteydelser. Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper relateret til Eurosurs udvikling. Budgettet for 2012 vil omfatte direkte bevillinger til Eurosur. Andre bevillinger, bl.a. til udarbejdelse af efterretningsbilledet (CPIP) eller deltagelse i forskellige arbejdsgrupper, indgår i forslaget til enhederne for risikoanalyse, forskning og udvikling samt informations- og kommunikationsteknologi. Andre vigtige Eurosur-aktiviteter i 2012 er: Styring af FP7-forskningsprojekter, herunder især ledelse af GD for Erhvervspolitiks gruppe vedrørende gennemførelse af havovervågning, til støtte for videreudviklingen af Eurosur. Indledning af et pilotforsøg vedrørende føroperativ validering (POV) af overvågningssystemer i tæt samarbejde med GD for Erhvervspolitik ved at nedsætte en arbejdsgruppe af medlemsstater for at udarbejde et mandat. Deltagelse i arbejdsgrupper, f.eks. Kommissionens grupper om et fælles informationsudvekslingsmiljø for havovervågning Udvikling af Frontex' center for dokumentfalsk I overensstemmelse med henstillingerne i den årlige risikoanalyse for 2010 og 2011 samt TRA 2011 om Nature and extent of travel-document fraud to enter the EU (forfalskning af rejsedokumenter vedrørende indrejse i EU : art og omfang) har afdelingen for operationer som mål at deltage i et program, der fokuserer på forfalskning af rejsedokumenter, for at finde en systematisk operativ tilgang på et overstatsligt niveau. Opmærksomheden skal være rettet mod at forbedre profilering og identificering og hurtigt at udbrede oplysninger om nye fremgangsmåder når det gælder misbrug af rejsedokumenter. Formålet er at etablere et center, der dækker alle aspekter vedrørende dokumentfalsk: informationsindsamling og udveksling, operativ støtte, forskning, uddannelse og støtte til politikudvikling. Centret skal være en virtuel organisation, der samler de forskellige enheder fra Frontex, medlemsstaternes myndigheder, tredjelandes myndigheder, forskningsinstitutter og evt. andre organisationer. Som følge af budgetmæssige begrænsninger var det nødvendigt at sænke ambitionsniveauet for dette initiativ vil kun omfatte udviklingsfasen for denne enhed. De dermed forbundne aktiviteter knyttes til aktiviteterne i afdelingen for kapacitetsopbygning (uddannelse, forskning og udvikling) og gennemføres på en integreret måde. Dette vil udgøre grundlaget for at etablere et ekspertisecenter. Mulighederne for at oprette et sådant center og de dermed forbundne samarbejdsmæssige spørgsmål vil blive undersøgt nærmere i tæt samarbejde med interessenterne og med bidrag fra medlemsstaterne. Side 30 af 129

31 Eksternalisering Samarbejde med tredjelande Frontex vil videreudvikle og opretholde et effektivt netværk af kontakter med de kompetente myndigheder i lande uden for EU samt arbejde videre med de positive resultater og den konstruktive feedback, som samarbejdet med partnere i tredjelande har tilvejebragt. Samarbejdet med EU's kandidatlande og potentielle kandidatlande vil altid kræve særlig opmærksomhed, navnlig for at lette disse landes bestræbelser på at tilpasse deres grænseforvaltningsstrukturer til EU's standarder. Etablering og opretholdelse af et operativt/teknisk samarbejde med nabolandene uden for EU samt nabolandene ved Middelhavet har fortsat meget høj prioritet i lyset af det fortsatte pres på de aktuelle indvandringsstrømme ved EU's sydlige grænser og især det humanitære aspekt forbundet med ulovlig migration ad søvejen. Frontex vil også gradvist øge samarbejdet med andre oprindelses- eller transitlande uden for EU. Kontakten vil være baseret på risikoanalyser og vil altid tage hensyn til de tilgængelige Frontexressourcer og de gensidige behov. Frontex' ændrede retsgrundlag åbner nye perspektiver for samarbejdet med de kompetente myndigheder i tredjelande, blandt andet når det gælder respekten for grundlæggende rettigheder og menneskelig værdighed er året, hvor vilkårene for dette samarbejde, skal fastlægges med udgangspunkt i Frontex' prioriteter samt de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer. Side 31 af 129

32 2.2. Oversigt over målsætninger, resultater (projekter/produkter/tjenesteydelser), resultatindikatorer og ressourcefordeling Følgende del indeholder en generel beskrivelse af resultater i form af produkter, tjenesteydelser og projekter, som også er omtalt i afsnit 2.1, samt et overblik over de bevilgede ressourcer (menneskelige og finansielle). I 2012 vil Frontex fortsætte og videreudvikle de resultater og målsætninger, der er beskrevet i dokumentet. På grundlag af udviklingen i Frontex' operative omverden og risikoanalyserne (ARA 2011 og SARA 2011) vil der frem til udgangen af 2011 blive udarbejdet et mere detaljeret (operativt) program. Dette kapitel indeholder også en operativ beredskabspakke, som kan tages i brug efter en yderligere beslutningsproces Afdelingen for operationer (se også bilag 1 fortroligt) Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler (N3) 2012 Afdelingsledelse Fælles operationer Administration Frontex' situationscenter Tal på baggrund af bidrag fra afdelingen for operationer til planen for personalepolitik Udgifter til operative opgaver, som ikke er direkte forbundet med projekter eller programmer. Side 32 af 129

33 Enheden for fælles operationer Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enhedsledelse 2 2 Landgrænsesektor Søgrænsesektor Luftgrænsesektor Tilbagesendelsesaktioner Enheden for fælles operationer Indeks Målsætning PROGRAMMER Resultater og resultatindikatorer JOU1 P1 Poseidon at gennemføre harmoniserede operative aktiviteter ved EU's sydøstlige grænser at forbedre kapaciteten til effektiv bekæmpelse af ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet at videreudvikle samarbejdet mellem agenturerne og aktiviteterne inden for EU's kystvagtfunktion Effektiv grænsekontrol ved de sydøstlige ydre grænser med bevarelse af den afskrækkende virkning Højere grad af pågribelse og forebyggelse af kriminalitet på tværs af grænserne Fokus på landgrænserne mellem Tyrkiet og Grækenland/Bulgarien og opretholdelse af effektiv kontrol ved Grækenlands søgrænser Grænseovervågning, grænsekontrol for at reducere antallet af ulovlige grænsepassager Supplerende overvågning fra luften med henblik på tidlig PA-CTBR_HR PA-CTBR_TE PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-ALIGN EFF-AVG- OPDAYS_HR EFF- AVG_OPDAYS_TE EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP EFF-VIGIL IM-OBJ_ACH IM-RES_HR IM-RES_TE Ressourcefordeling (fuldtidsæ kvivalenter EUR) 6, ,00 Side 33 af 129

34 JOU2 P2 EPN at opretholde den operative kapacitet og effektivitet ved koordinering af fælles operationer i bestemte regioner af operativ relevans at sikre yderligere forbedring af Frontex' kapacitet til at koordinere operative aktiviteter i medlemsstaterne og de associerede Schengenlande på grundlag af risikoanalyse og fokus på de primære ruter for ulovlig migration at videreudvikle platforme til operativt samarbejde mellem medlemsstaterne og de associerede Schengenlande at fremme koordinerede opdagelse af migrationsstrømme Screening af migranter, som skal bidrage til at identificere behovene for international beskyttelse, samt fremme af effektiv tilbagesendelse Debriefingaktiviteter til støtte for migrationsforvaltning og indsamling af efterretninger Effektiv grænsekontrol ved de ydre grænser med særligt fokus på ruter i det centrale Middelhav, som målrettes mod de operative områder ud fra risikoanalyser Luft- og overfladepatruljering i de relevante områder (det vestlige Middelhav, Atlanterhavet) for at håndtere de respektive migrationsstrømme og opretholde en afskrækkende virkning Beredskab til søgnings- og redningsaktioner under medlemsstaternes kompetente myndigheders ansvar Supplerende overvågning fra luften med henblik på tidlig opdagelse af migrationsstrømme Fælles operation gennemført på baggrund af risikoanalyse: midlertidigt (i højrisikoperioder) eller løbende hen over året med gennemførelse af foranstaltninger til at øge IM-SAT LVL PA-CTBR_HR PA-CTBR_TE PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-ALIGN EFF-AVG- OPDAYS_HR EFF- AVG_OPDAYS_TE EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP EFF-VIGIL IM-OBJ_ACH IM-RES_HR IM-RES_TE IM-SAT LVL 12, ,00 Side 34 af 129

35 JOU3 P3 aktiviteter til søs mellem EU's medlemsstater og de associerede Schengenlande med henblik på at tage kampen op mod de ikke-militære trusler til søs at bidrage til et effektivt samarbejde mellem EU's kystvagtmyndigheder PULSAR Konstant at forbedre den fleksible gennemførelse af aktioner at forbedre kapaciteten til effektiv bekæmpelse af ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet at intensivere samarbejdet med Europol og de internationale organisationer respekten for de grundlæggende rettigheder Debriefingaktiviteter til støtte for migrationsforvaltning og indsamling af efterretninger Intensiveret grænsekontrol ved indrejsepunkter med henblik på at sikre, at grænseoverskridende kriminalitet oftere afsløres Gennemførelse af operationer i samarbejde mellem flere agenturer for at bruge synergier til at afsløre ulovlige aktiviteter på havområdet Videreudvikling af det aktive samarbejde med tredjelande, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt Mere og målrettet grænsekontrol ved de ydre luftgrænser for at forhindre ulovlig migration og afsløre dokumentfalsk Intensiveret grænsekontrol ved udvalgte indrejsepunkter med henblik på at sikre, at grænseoverskridende kriminalitet oftere afsløres, navnlig ulovlig migration ved hjælp af tredjemand, ofre og udøvere i forbindelse med menneskehandel Korte gennemførelsesperioder for at styrke fleksibiliteten og reaktionen på nye former for ulovlig migration PA-CTBR_HR PA-CTBR_TE PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-ALIGN EFF-AVG- OPDAYS_HR EFF- AVG_OPDAYS_TE EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP EFF-VIGIL IM-OBJ_ACH IM-RES_HR IM-RES_TE 13, ,00 Side 35 af 129

36 JOU4 P4 PLUTO at opnå bedre situationskendskab at gennemføre harmoniserede operative aktiviteter at forbedre kapaciteten til effektiv bekæmpelse af ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet at etablere et effektivt samarbejde mellem agenturerne, navnlig med toldmyndighederne at videreudvikle samarbejdet med tredjelande Et vist antal operative aktioner, som er beregnet til at forbedre samarbejdet mellem agenturer på EU-plan og med relevante internationale organisationer Adskillige innovative aktioner og pilotprojekter til bedre håndtering af forskellige former for ulovlig migration Effektiv grænsekontrol ved de ydre landgrænser på grundlag af risikoanalyser og målrettet mod specifikke behov relateret til bestemte grænseområder Højere grad af pågribelse og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder især ulovlig indrejse ved hjælp af tredjemand, ofre og udøvere i forbindelse med menneskehandel, dokumentfalsk, anden alvorlig grænseoverskridende kriminalitet Styrket grænseovervågning i de relevante grænseområder for at reducere antallet af ulovlige grænsepassager Intensiveret grænsekontrol ved grænseovergange Fastlæggelse af gennemførelsesperioder og operative områder på baggrund af risikoanalyser Gennemførelse af fælles aktioner med kompetente IM-SAT LVL PA-CTBR_HR PA-CTBR_TE PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-ALIGN EFF-AVG- OPDAYS_HR EFF- AVG_OPDAYS_TE EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP EFF-VIGIL IM-OBJ_ACH IM-RES_HR IM-RES_TE IM-SAT LVL 8, ,00 Side 36 af 129

37 JOU5 P5 Knudepunkter at etablere et permanent koordineringssystem og styrke dets kapacitet på relevante steder langs de ydre grænser, så de kan anvendes som platforme for fælles operationer og indsamling af oplysninger at udføre fælles operationer over flere områder for at opretholde et passende niveau af grænseovervågning samt øge kvaliteten af grænsekontrollen samt kvaliteten af myndigheder ved grænsen Systematisk udveksling af operative oplysninger og bedste praksis med nabolande uden for EU Operativt samarbejde under anvendelse af knudepunktkontorer som støtteplatform Udvikling af operativt beredskab til ekstraordinære situationer som f.eks. EM 2012 Innovative pilotprojekter om bedre håndtering af forskellige former for ulovlig migration Midlertidig eller permanent aktivering af knudepunktkontorer, som skal fungere som en platform, der kan opfylde mange formål afhængigt af de operative behov Effektiv grænsekontrol ved de ydre grænser og bevarelse af den afskrækkende virkning Højere grad af pågribelse og forebyggelse af kriminalitet på tværs af grænserne Halvårlige indsættelsesperioder til gennemførelse af aktiviteter til forbedring af grænsekontrollens effektivitet ved relevante indrejsepunkter og i relevante grænseområder Bedre udnyttelse af koordinationsplatformen for at fremme de fælles operationer, der skal gennemføres, herunder PA-CTBR_HR PA-CTBR_TE PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-ALIGN EFF-AVG- OPDAYS_HR EFF- AVG_OPDAYS_TE EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP EFF-VIGIL 8, ,00 Side 37 af 129

38 afhøring/debriefing med henblik på identifikation og indsamling af efterretninger at forbedre det koordinerede horisontale samarbejde mellem medlemsstaternes forskellige agenturer og med EU s organisationer indsættelse af specialiserede eksperter og/eller teknisk udstyr Struktureret anvendelse af platformen til styrkelse og/eller intensivering af grænsekontrollens effektivitet Øget anvendelse af fokuspunkter til at arrangere målrettet specifik uddannelse, udveksling af bedste praksis og bedre interoperabilitet, herunder oplysning med henblik på at sikre respekt for de grundlæggende rettigheder Gennemførelse af operative aktiviteter til fremme af samarbejdet mellem agenturerne og med tredjelande IM-OBJ_ACH IM-RES_HR IM-RES_TE IM-SAT LVL Fælles tilbagesendelsesaktioner JOU6 at støtte medlemsstaterne i tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesaktioner med fly, over land eller til søs og samfinansiere flere af disse operationer at yde støtte til medlemsstaterne inden tilbagesendelse med hensyn til identificering og erhvervelse af rejsedokumenter at videreudvikle bedste praksis med fokus på overvågningssystemet for tvungne tilbagesendelser og øge den fælles forståelse for respekten for de Fastholdelse af kapaciteten med hensyn til bistand til fælles tilbagesendelsesaktioner på 2011-niveau PA-CTBR_HR PA-HMS_COMM PA-HMS_REIM PA-PART EFF-QUALITY EFF-TIME_RESP IM-OBJ_ACH IM-SAT_LVL 14, Side 38 af 129

39 grundlæggende rettigheder i forbindelse med tvungne tilbagesendelser Side 39 af 129

40 Risikoanalyseenheden Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enhedsledelse 3 3 Strategisk analyse og planlægning Operativ analyse og evaluering Risikoanalyseenheden Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer RAU1 at sikre, at der træffes kvalificerede politiske og operative beslutninger ved rettidigt at tilvejebringe strategiske analyser og tilhørende rådgivning til interne og eksterne aktører Årlig risikovurderingsrapport (ARA 2012 i første kvartal 2012) Trussels- og risikovurdering 2012 med henblik på Fonden for de Ydre Grænser (EBF), til fremlæggelse for Kommissionen på den dato, der er aftalt med Kommissionen Vurdering vedrørende EBF-tildelinger til specifikke aktiviteter (art.19 i EBFbeslutningen) på den dato, der er aftalt med Kommissionen Halvårlig risikovurdering 2012 (SARA) inden september specialtilpassede risikoanalyser og trusselsvurderinger om emner eller geografiske områder, hvor der er problemer, herunder risikoprofiler vedrørende menneskehandel og opdatering deraf EFF-EX CONTR EFF-TIMELINESS EFF-TIME RESP EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG_LVL Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 2,0 1,8 0,4 2, Side 40 af 129

41 Årlig dataindsamling og vurdering af situationen i EU vedrørende forfalskede rejsedokumenter Analytiske bidrag til FSC-forvaltede produkter (briefinger, baggrundsnotater, RABIT-vurderinger osv.) 4 kvartalsvise FRAN-rapporter om situationen ved EU's ydre grænser Kapitler om overvågning af tredjelande i kvartalsvise FRAN-rapporter Analyser af menneskehandel og grænseoverskridende kriminalitet baseret på medlemsstaternes halvårlige rapporter og rapporter om fælles operationer i ARA 2012, SARA 2012 og kvartalsvise FRAN-rapporter Årlig risikoanalyse af det vestlige Balkan (WB-ARA) udarbejdet i risikoanalysenetværket på det vestlige Balkan Årlig rapport om de østlige grænser udarbejdet i risikoanalysenetværket for de østlige grænser 4 kvartalsrapporter fra risikoanalysenetværket på det vestlige Balkan Frontex' bidrag til efterretningsprodukter leveret af andre organisationer og partnere, for det meste Europol, og herunder bidraget til den fælles trusselsvurdering EFF-TIMELINESS EFF-QUALITY IM-SAT LVL EFF-EX CONTR EFF-TIMELINESS EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG LVL EFF-TIMELINESS EFF-TIME RESP EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG_LVL 1,0 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 EFF-TIMELINESS 0,5 Side 41 af 129

42 vedrørende den interne sikkerhed i EU (COSI) Frontex' RAU-rapportering til Rådets arbejdsgrupper og andre relevante partnere, herunder deltagelse i de regionale konsulære Schengenmøder, forbindelser til EU s ekspertgrupper for terrorbekæmpelse og dokumentfalsk Analytisk støtte til fælles operationer, pilotprojekter og RABIT-øvelser/- operationer, herunder dataindsamling og analyser om menneskehandel, hvor det er relevant ved hjælp af: EFF-TIMELINESS 0,2 Passende taktisk orienterede vurderinger til støtte for planlægningen af den operative aktivitet RAU2 at sikre et informeret og målrettet operativt beredskab ved at tilvejebringe operative og taktiske analyser og tilhørende rådgivning til interne og eksterne aktører Regelmæssig levering af analytiske rapporter under fælles operationer Ugentlige operative briefinger af direktoratet Ydelse af analytisk rådgivning ved møder/opgaver vedrørende fælles operationer og på det operative område EFF-TIMELINESS EFF-TIME RESP EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG_LVL 15,0 Analytiske bidrag til evalueringsrapporter under og efter gennemførelsen af fælles operationer Udveksling af informationer og ekspertise med UNHCR og IOM ved udformningen af de taktisk orienterede Side 42 af 129

43 vurderinger og under gennemførelsen af relevante fælles operationer Forvaltning af Frontex' risikoanalysenetværk (FRAN) Forvaltning af FRAN s helpdesk til støtte for Frontex' dataindsamling EFF-EX CONTR EFF-TIMELINESS EFF-QUALITY 0,5 0,4 RAU3 at opnå større interoperabilitet på risikoanalyseområdet gennem udvikling af metoder, systemer og procedurer Årlig evalueringsrapport om udviklingen af FRAN s informationsudveksling 4 regelmæssige møder i Frontex' risikoanalysenetværk i taktiske møder i FRAN-regi med deltagelse af relevante eksperter fra tredjelande (USA og Canada) Op til 7 ekspertmøder og/eller konferencer med deltagelse af medlemsstater, tredjelande og/eller regionale/internationale organisationer: Ekspertmøde om det vestlige Balkan Konference om det vestlige Balkan Ekspertmøde om de østlige grænser Konference om de østlige grænser AFIC-konference Ekspertmøde om menneskehandel Ekspertmøde om forfalskede rejsedokumenter Ledelse af FRONBAC programmet, herunder: Præsentation for medlemsstaterne og tredjelande af CIRAM og "Retningslinjer vedrørende gennemførelsen af og aktiviteterne i forbindelse med IM-SAT_LVL PA-PART EFF-QUALITY IM-SAT_LVL EFF-QUALITY 0,5 1,2 28 1, Side 43 af 129

44 risikoanalyseenheder" Uddannelse i risikoanalyse i medlemsstaterne Uddannelse i risikoanalyse i tredjelande og partnerorganisationer Fortsat udvikling af særlige metoder til CIRAM Ledelse af risikoanalysenetværket på det vestlige Balkan (WB-RAN) EFF-QUALITY IM-SAT LVL PA-PART 0,2 0, Ledelse af risikoanalysenetværket for de østlige grænser (EB-RAN) EFF-EX CONTR EFF-QUALITY 0, Etablering af en efterretningsorganisation i Afrika (AFIC) Første skridt til etablering af et risikoanalysenetværk for Sortehavet og Kaukasus Vedligeholdelse og udvikling af analytiske redskaber: herunder open source-bidrag, analytiske redskaber til dataindsamling og behandling samt software til analytikere og relevante operative brugere i Frontex og medlemsstaterne Udarbejdelse af den analytiske del af Eurosur-pilotprojektet Videreførelse af udviklingen af CPIP, herunder GIS-elementet Forvaltning af nye vigtige kilder til oplysninger, herunder IM-SAT LVL PA-PART EFF-TIMELINESS EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG_LVL EFF-TIMELINESS EFF-QUALITY IM-SAT LVL IM-USG_LVL 0,3 0,2 0,8 1, Side 44 af 129

45 RAU4 at sikre et bedre målrettet operativt beredskab ved at udvikle den systematiske indsamling af menneskelige efterretninger med henblik på risikoanalyse efterretningsrapportering fra medlemsstaternes forbindelsesofficerer, rapportering fra EU-delegationerne, satellitbilleder og dermed forbundne analyser Udvikling af et system til kvalitetssikring for strategiske RAUprodukter Frontex' deltagelse i EU s relevante arbejdsgrupper og andre fora, herunder de bidrag, der kræves for udviklingen af en intern strategi for sikkerhed ud fra resultaterne af risikoanalysen Uddannelse, overvågning af og feedback til debriefingholdene og forvaltning af efterretningsindsamling i fælles operationer i overensstemmelse med de koncepter og vejledninger, der er udarbejdet i IntellOps Ledelse af Frontex' udstationerede efterretningsofficerer i operative områder 14 EFF-QUALITY IM-SAT_LVL EFF-QUALITY IM-USG_LVL IM-USG_LVL 0,5 0,3 0,2 1,0 1,5 (4,0) Ledelsen af Frontex udsendte efterretningsofficerer (FISO'er) inden for den nye FOO-model (udvidelse) er omfattet af dette kapitel. Beregning af ressourcerne hvad angår fuldtidsækvivalenter og budgetmidler afhænger imidlertid af den endelige beslutning om modellen. Side 45 af 129

46 Frontex' situationscenter Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enhedsledelse 1 1 Frontex' situationscenter Ressourcefordeling Indeks mål Formål Resultater og resultatindikatorer (fuldtidsækv ivalenter) EUR) FSC1 At tilvejebringe FSC-produkter og -tjenesteydelser til alle relevante interessenter rettidigt og pålideligt med henblik på at: opretholde situationskendskabet, herunder et EU-situationsbillede støtte risikoanalyse, koordinering af fælles operationer og relaterede beslutningsprocesser støtte styringsprocessen i forbindelse med nødsituationer/kriser styre informationsstrømme med en åbningstid på 12 timer om dagen 7 dage i ugen (uden mulighed for udvidelse af Tidligt varsel Situationsrapport (om nødsituationer) Situationsrapporter om fælles operationer Nyhedsbreve Medierapporter til RAU/andre kunder Missionsrapporter (Mission Awareness Reports) EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-SAT LVL IM-USG_LVL 18, Side 46 af 129

47 åbningstiden uden for disse tider, jf. Eurosurs krav om døgnåbent alle dage i ugen fra og med 2011) Organisatoriske faciliteter og koordinering af operative briefinger og nød-/krisesituationer (kommunikation og beslutningstagning) Rapporteringssystem vedrørende fælles operationer (JORA) Operative oplysninger og formel korrespondance, herunder Eurosuroplysninger, er gjort tilgængelige og lette at finde FSC 2 Projekt- og produktledelse: at (videre-)udvikle, gennemføre og forvalte en høj kapacitet med hensyn til udveksling af oplysninger og overvågning af krisesituationer og medier. Dette skal ske samtidig med den nødvendige virksomhedsdokumentation, herunder politikdokumenter, forretningsprocesser og standarddriftsprocedurer samt automatiserede itbaserede systemer. For at støtte Frontex' centrale forretningsprocesser og opfyldelsen af de strategiske mål og målsætninger for Frontex, OPD og FSC iværksættes omfattende programog projektledelsesaktiviteter baseret på en skræddersyet PRINCE 2-projektledelsesmetode. Interoperabilitet inden for Frontex og mellem Frontex og eksterne partnere med hensyn til FSCforretningsprocesser og fælles redskaber ("Frontex One-Stop- Shop", "Frontex Media Monitor" og "Joint Operations Reporting Application") EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-SAT LVL IM-USG_LVL 5, FSC 3 G1-4 Udvikling af Eurosur-kompetencer: 1. at (videre-)udvikle, gennemføre og opretholde forretningstjenester af høj kvalitet baseret på Eurosur-programmet og -rammen, herunder: - global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) - et fælles efterretningsbillede af området før grænsen (CPIP) Tjenesteydelser, der udvikles inden I for rammerne af Eurosur: overensstemmelse Et situationsbillede af EU med: (Eurosur) de aftalte krav Et fælles fra alle 2,0 efterretningsbillede af området før grænsen Behandling af interessenter de godkendte politikker, procedurer og Side 47 af 129

48 - et europæisk situationsbillede - situationskendskab - andre Eurosur-kompetencer med hensyn til udveksling af oplysninger og andre områder, der er omfattet af Eurosurprogrammet 2. at bidrage til at øge medlemsstaternes og Frontex' reaktionskapacitet Målsætningerne skal opfyldes ved hjælp af et omfattende samarbejde med Eurosurs interne og eksterne interessenter, med særligt fokus på samarbejde med medlemsstaternes nationale koordineringscentre og baseret på bedste praksis inden for området program- og projektledelse satellitbilleder og deling med interne og eksterne interessenter (CONOPS Eurosur) standarddriftspr ocedurer for Eurosur de nye itbaserede tjenesteydelser til interne og eksterne interessenter inden for rammerne af Eurosur med særligt fokus på de nationale koordineringscentre Side 48 af 129

49 Afdelingen for kapacitetsopbygning (se også bilag 2) Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Afdelingsledelse Forskning og udvikling Uddannelsesenheden Poolede ressourcer Afdelingen for kapacitetsopbygning Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) Eurosur CBD Udvikling og demonstration af udvekslingen af relevante oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes samt mellem medlemsstaterne og Frontex Udarbejdelse af Frontex-input til Eurosur i form af et "fælles efterretningsbillede af området før grænsen", som risikoanalyseenheden skal stå for Undersøgelse af satellitbaseret billedmateriale for grænsesikkerhed, som i fællesskab skal udføres af enhederne for hhv. kapacitetsopbygning og operationer EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL Det beløb, der er tildelt til Eurosur til dækning af udgifterne frem til afslutningen af pilofasen. Gennem interne overførsler fra afsnit II (ikt) kan der stilles et beløb på 2,2 mio. EUR til rådighed til fortsættelse af programmet frem til udgangen af Side 49 af 129

50 Ledelse af FP7-projekter til støtte for videreudviklingen af Eurosur Forskning og udvikling Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Forskning og udvikling Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) Program 1: Grænsekontroludvikling Overvågning af forskning og oplysning af Praktisk demonstration med det EFF-QUALITY medlemsstaternes grænsevagter om teknologi og eller de nye værktøjer EFF-TIMELNESS metoder, der letter beslutninger vedrørende vildledende adfærd, skjulte personer og falske Workshop(per) til udveksling af IM-OBJ ACH dokumenter ved grænseovergange oplysninger IM-SAT_LVL R&D P1 Bidrage til identificering og (videre-)udvikling af bedste praksis og retningslinjer med hensyn til automatiseret grænsepassage (ABC), forhåndsinformation om passagerer (API), visuminformationssystem (VIS) og kontroller ved landgrænseovergange Bidrage til identificering af andre områder, hvor der er huller med hensyn til kapaciteten vedrørende grænsekontrol, og hvor der skal udvikles bedste praksis og nogle retningslinjer Dokumenter om bedste praksis og retningslinjer Oversigt over områder, hvor der er kapacitetsmæssige huller EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-OBJ_ACH Program 2: Grænseovervågningsudvikling Opfølgning på udviklingen inden for identificering EFF-QUALITY R&D og lukning af de eksisterende huller i Demonstrationer af undersøgelser EFF-TIMELNESS P2 grænseovervågningen med særligt fokus på Side 50 af 129

51 R&D3 ubemandede flysystemer (UAS) Bidrage til at forbedre medlemsstaternes informationsniveau gennem (videre-)udvikling af tekniske redskaber og formidling af de relaterede oplysninger til medlemsstaterne Bidrage til vellykket gennemførelse af Eurosurpilotprojektet Redskaber til erhvervelse og styring af informationer udviklet og formidlet til medlemsstaterne Udvidelse af Eurosur-pilotprojektet til så mange NCC'er som muligt IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-OBJ ACH IM-SAT LVL EFF-QUALITY EFF-TIMELNESS IM-OBJ ACH Andre aktiviteter Redskab og uddannelsespakke, EFF-TIMELNESS som medlemsstaterne skal Udarbejdelse af cost-benefit-analyse af anvende til at vurdere investeringer i grænsesikkerhed IM-OBJ ACH omkostningseffektiviteten ved IM-SAT_LVL grænsesikkerhedsprojekter Undersøgelse om migration Undersøgelse IM-SAT_LVL EFF-TIMELNESS Info om RDU-besøg i medlemsstater Landerapporter IM-OBJ ACH IM-SAT LVL Side 51 af 129

52 Uddannelsesenheden Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Uddannelsesenheden For at undgå overlapninger og sikre komplementaritet udføres arbejdet i tæt samarbejde med medlemsstaterne og de associerede Schengenlande, andre agenturer (f.eks. CEPOL, FRA) og ngo'er (f.eks. UNHCR). Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer Ressourcefordeling (fuldtidsæk vivalenter) Program 1: Uddannelse for grænsevagter gennem hele karriereforløbet/fælles standarder for uddannelse og grundtræning for grænsevagter Harmonisere uddannelsen af europæiske grænsevagter i alle faser af deres karriere: grundniveau, mellemledelse og øverste ledelse. TRU1 TRU2 at udarbejde og videreudvikle det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagters grunduddannelse (CCC) at udarbejde og gennemføre fælles standarder for videregående uddannelse for grænsevagter Støtte og assistance til medlemsstaterne/de associerede Schengenlande til gennemførelsen af det opdaterede CCC (ny opdatering i 2011 vedrørende menneskerettigheder og på forskellige områder som følge af Lissabontraktaten) Gennemførelse af CCC i Frontex-WAC-lande (Working Arrangement Countries) anden fase Udvikling af fælles uddannelsesmaterialer Udvekslingsprogram for lærere og studerende for at styrke den rolle Frontex' partnerskabsakademier har Udarbejdelse af videreuddannelsesprogrammer (herunder fælles grundlæggende programmer på mellemtrin og højt trin) Udvikling/gennemførelse af de fælles eksamensprogrammer i samarbejde med europæiske universiteter Udvikling og gennemførelse af programmer for PA-PART EFF- QUALITY EFF- TIMELNES S IM- OBJ_ACH IM- SAT_LVL PA-PART EFF- 3,0 1,0 EUR) Side 52 af 129

53 TRU3 TRU4 Kursus for grænsevagter på mellemtrin (MLC) at udvikle et EMB-kursus ("Excellency in Border Management" bachelorgrad og mastergrad, revideret og finjusteret det fælles grundlæggende uddannelsesprogram på mellemtrin (CMC) Gennemførelse af et pilotprojekt vedrørende det fælles eksamensprogram for grænsevagter på bachelorniveau Gennemførelse af et pilotprojekt vedrørende det grænseoverskridende modul for samarbejde mellem grænsevagter inden for det fælles eksamensprogram Udvikling af et koncept for fælles eksamensprogrammer for grænsevagter på masterniveau Tilrettelæggelse og afholdelse af kurser på mellemtrin Udvikling af et skræddersyet kursus for grænsevagter på øverste ledelsestrin QUALITY EFF- TIMELNES S IM- OBJ_ACH IM- SAT_LVL IM- 0,5 OBJ_ACH IM- OBJ_ACH 0, Side 53 af 129

54 Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer Ressourcefordeling (fuldtidsæ kvivalent) EUR) Program 2: Fælles standarder for grænsevagters videreuddannelse og specialisering Udarbejdelse og gennemførelse af fælles standarder for grænsevagters videreuddannelse og specialisering på forskellige arbejdsområder for at styrke de færdigheder og kompetencer, der er relevante for grænsevagternes aktiviteter, og standardisere den dermed forbundne uddannelse. TRU5 Uddannelse i påvisning af forfalskede dokumenter TRU6 Uddannelse i sporing af stjålne køretøjer TRU7 Menneskehandel TRU8 Uddannelse af flybesætninger TRU9 Afholdelse af specialiserede kurser, gennemførelse af uddannelse for personale på konsulater, tilrettelæggelse af informationsmøder for frontlinjemedarbejdere (besøgsrunder) Udvikling af ekspertkurser Afholdelse af standardiserede uddannelseskurser og oversættelsesworkshopper, opdatering af uddannelsesværktøjer Udvikling af uddannelseskoncepter og -standarder, tilrettelæggelse af oversættelsesworkshopper Afholdelse af standardiserede uddannelsesworkshopper Gennemførelse af uddannelsesvejledning Tilrettelæggelse af oversættelsesworkshopper Afholdelse af direkte uddannelseskurser Implementering af avancerede uddannelsesværktøjer Overvågning af status for gennemførelse EFF- TIMELNESS IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH PA-PART EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH PA-PART Udvikling af hundeføreruddannelse for EUgrænsevagter EFF- TIMELNESS 0,5 0,5 1,0 1,5 0, Side 54 af 129

55 TRU10 RABIT-uddannelse TRU11 Uddannelse for Schengenevaluatorer Tilrettelæggelse af grunduddannelser, gennemførelse af tematiske workshopper Tilrettelæggelse af grunduddannelseskursus og kursus for ledende eksperter Tilrettelæggelse af ekspertudvalgsmøder Revision af Uddannelsesmateriale IM- OBJ_ACH IM- USG_LVL EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH PA-PART 0,5 1, TRU12 TRU13 Vejledning i uddannelse vedrørende Udvikling af håndbog med grundlæggende rettigheder 16 uddannelsesmetodik og undervisningsmateriale Standarduddannelse for medarbejdere, der arbejder med fælles tilbagesendelse TRU14 Engelskkurser Afholdelse af standardiseret uddannelse Udarbejdelse af program for ledsagemedarbejdere Uddannelseskurser, uddannelsesaktiviteter i MP-regi og nationalt regi Iværksættelse af udvikling af specialiserede moduler EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH 0,5 0,5 0, Uddannelse vedrørende grundlæggende rettigheder omfatter kun udarbejdelse af uddannelseshåndbogen, mens selve uddannelsen skal gennemføres af medlemsstaterne. Side 55 af 129

56 PA-PART TRU15 Uddannelse for tredjelande Formidling af uddannelsesværktøj EFF- TIMELNESS TRU16 Intellops TRU17 Den fælles operation knudepunkter uddannelse af gæstemedarbejdere Gennemførelse af uddannelse for afhører i anden linje, debriefer og screener Afholdelse af standardiseret uddannelse Afholdelse af briefingmøde Opdatering af uddannelsespakke IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH EFF- TIMELNESS IM- OBJ_ACH 0,5 0, Indeks mål Formål Resultater og resultatindikatorer Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) Program 3: Samarbejde og netværksaktiviteter med interessenter Frontex' uddannelsesmæssige støttenetværk Formålet med dette program er at skabe opmærksomhed om Frontex' uddannelse blandt de vigtigste interessenter og fremme et langsigtet og bæredygtigt samarbejde på det uddannelsesmæssige område, som afspejler deres behov og gør brug af deres ekspertise, faciliteter og bedste praksis. TRU18 Nationale uddannelseskoordinatorer (NTC) Frontex' partnerskabsakademier (PA) Frontex' virtuelle aula Videreudvikling Videreudvikling og vedligeholdelse af netværkene Styrkelse af rolle for NTC og PA Opdatering af indhold i V-Aula, forbedring af koncept PA-PART EFF-TIMELNESS IM-OBJ_ACH IM-SAT_LVL 2, Side 56 af 129

57 Enheden for poolede ressourcer Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Poolede ressourcer Indeks mål OMRÅDE: PLANLÆGNING PRU1 Formål Styring af FJST/RABIT og CRATEdatabasen Erhvervelse af begrænset Frontex-kapacitet med hensyn til teknisk udstyr: opfølgning på Resultater og resultatindikatorer Styring af pools i overensstemmelse med nye profiler Støtte til RABIT-uddannelse: Årlig behovsvurdering (antal kurser i forhold til RABIT-medlemmer, som endnu ikke er uddannet) Gennemførelse af retningslinjerne om de nationale udvælgelsesprocedurer (udarbejdet i 2010) OPERA (ikt-værktøj til styring af poolede eksperter og udstyr): Gennemførelse og opdatering af fase I (udviklet i 2011) Uddannelse af nationale uddannelseskoordinatorer for OPERA Workshopper om opdatering af forretningskrav Støtte til medlemsstaternes gennemførelse af OPERA Udvikling af fase II PA-POOL_HR PA-POOL_TE PA- POOL_UTL_HR PA- POOL_UTL_TE PA-PART IM-OBJ_ACH Udvikling af erhvervelsesstrategi 2,0 Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 1,0 0,5 0,5 1, Side 57 af 129

58 Indeks mål Formål Resultater og resultatindikatorer resultaterne af LEA-undersøgelsen Lancering af pilotprojekter om erhvervelse af luftfartøjstjenester (udbud) OMRÅDE: BEREDSKAB PRU2 Styrkelse af poolmedlemmernes kompetencer og kapacitet OMRÅDE: OPERATIV STØTTE PRU3 at støtte OPD i indsættelsen af ressourcer (menneskelige ressourcer og teknisk udstyr) Beslutninger om RABIT-mekanismen ændret 1-3 øvelser for RABIT i overensstemmelse med øvelseskonceptet (udviklet i 2011) Støtte til RABITintroduktionsuddannelse: afholdelse af ét modul i hvert kursus Udarbejdelse af en håndbog om ledelse og indsættelse af FJST. Formidling til medlemsstater/associerede lande Schengenlande Støtte til udvalgte fælles operationer (effektivt udført indsættelsesfunktion) Koordinering af ressourcer fra PRU for at identificere god praksis: skabeloner og retningslinjer, udarbejdet Tilrettelæggelse og afholdelse af årlige bilaterale drøftelser 2012 med medlemsstaterne/associerede Schengenlande Tilrettelæggelse og afholdelse af drøftelser med tredjelande i IM-OBJ_ACH EFF- OP_PLAN_HR EFF- OP_PLAN_TE IM-OBJ_ACH IM-OBJ_ACH Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 1 0,5 0,5 2,0 1, Side 58 af 129

59 Indeks mål Formål OMRÅDE: NETVÆRK VEDRØRENDE POOLEDE RESSOURCER at bevare og videreudvikle netværket af kompetente nationale myndigheder med PRU4 ansvar for forvaltningen af nationale ekspertpools og for forvaltning af aftaler om tilgængelighed af eksperter og udstyr Resultater og resultatindikatorer forbindelse med de årlige bilaterale drøftelser 2012 Tilrettelæggelse og afholdelse af PRNmøder (3-4) EFF-QUALITY IM-OBJ_ACH IM-SAT_LVL Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 0, Side 59 af 129

60 Administrationsafdelingen (se også bilag 3) Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Afdelingsledelse Enheden for menneskelige ressourcer og tjenesteydelser Enheden for informations- og 18 kommunikationsteknologi Enheden for finans og indkøb Enheden for retlige anliggender Administrationsafdelingen Enheden for menneskelige ressourcer og tjenesteydelser Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enheden for menneskelige ressourcer og forvaltning af tjenesteydelser HR-funktion Agenturets tjenestegrene Sikkerhed Enheden for menneskelige ressourcer og tjenesteydelser Administrationsenheden blev til enheden for menneskelige ressourcer og tjenesteydelser (bestyrelsens beslutning af 24. maj 2011). 18 Enheden for informations- og kommunikationsteknologi blev etableret ved bestyrelsens beslutning af 24. maj Ikt-sektoren hørte tidligere til under administrationen. Side 60 af 129

61 Side 61 af 129

62 Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer HR1 at gennemføre Frontex' kompetenceramme Gennemførelse af Kompetenceramme HR2 at forbedre nøjagtigheden i forbindelse med Variable udvælgelsesværktøjer i rekrutteringsprocesserne i Frontex processen HR3 at rekruttere og erstatte personale i Erstatning af nationale eksperter og forbindelse med etableringsplan og EDbeslutninger Frontex-personale, udstationering af nye udvalgte medarbejdere i rette tid HR4 at forbedre de lønmæssige processer Gennemførelse af lønsystem på en korrekt måde EFF-QUALITY EFF-TIMELINESS IM-OBJ_ACH Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 4,0 2,0 5,0 3,0 AS1 at gennemføre de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre lokalerne i 2014 og derefter, baseret på resultatet af udbudsproceduren for kontorlokaler til Frontex' hovedkvarter Sikring af ubrudt drift af Frontex i 2014 og de kommende år EFF-TIMELINESS 0,5 19 AS2 AS3 at foretage testkontrol og revision, hvor det er nødvendigt, for at se, hvordan strategien for fortsat drift fungerer at yde frontlinjeservice for at garantere ubrudt drift af agenturet Verificering af, hvordan planen for fortsat drift fungerer i praksis Agenturet funger gnidningsfrit og uden afbrydelser EFF-QUALITY IM-OBJ ACH IM- SAT_LVL IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL 0,5 5,0 20 AS4 at yde tjenester inden for vedligeholdelse og logistik Lokalerne fungerer uden afbrydelser, og logistikydelserne leveres uden afbrydelser IM-OBJ ACH IM-SAT_LVL 3, Projektets ressourcer omfatter 6 eksterne konsulenter (0,2-0,5 FTE) og 6 interne medarbejdere, der arbejder på tværs af afdelingerne, (0,2 FTE) i projektperioden CA FG ll overført til RAU Side 62 af 129

63 AS5 at yde service inden for agenturets tjenestegrene for at sikre, at Frontex' operative kontor(er) samt Frontex' forbindelseskontor i Bruxelles fungerer Frontex' operative kontor fungerer gnidningsfrit IM-SAT_LVL 1,0 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 at udarbejde og gennemføre Frontex' Frontex' sikkerhedsregler i sikkerhedsmanual og de dermed forbundne overensstemmelse med EU's sikkerhedspolitikker og -procedurer i standarder og Frontex' behov overensstemmelse med EU's forordninger og bedste praksis at beskytte Frontex' aktiviteter, aktiver, Frontex opererer i et sikkert miljø i information og personale at sikre, at fortrolige oplysninger håndteres i overensstemmelse med standarderne og at øge personalets bevidsthed om dette. at sikre, at der er taget højde for alle sikkerhedsaspekter i forbindelse med planerne om Frontex' nye lokaler Altid at garantere sikkerheden for Frontex' specialafdelinger overensstemmelse med reglerne Håndtering af fortrolige oplysninger i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne Frontex' nye lokaler skal overholde sikkerhedsstandarder Specialafdelingerne opererer i et passende sikkerhedsmiljø EFF-TIMELINESS IM- OBJ_ACH IM-OBJ ACH IM- SAT_LVL IM-OBJ_ACH EFF-TIMELINESS IM-OBJ_ACH 0, ,25 0, TA AST 4 overført til FOO Side 63 af 129

64 Enheden for finans og indkøb Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enhedsforvaltning Finans Indkøb Regnskab Finans og indkøb Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer FIN1 FIN2 FIN3 at opretholde og videreudvikle en skræddersyet finansiel styringsproces, herunder indgåelse af udgiftsforpligtelser, validering, regnskabsføring, godtgørelse, finansstyring at sikre korrekt og effektiv anvendelse af indkøbsprocedurer og ydelse af dermed relateret rådgivning at føre og fremlægge regnskabet i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VII og at udvikle og validere et regnskabssystem for Frontex Udarbejdelse af en manual om alle de vigtigste processer, der udføres i enheden for finans og indkøb Indførelse af et integreret elektronisk system til strømlining af processerne Kreditorsystemet og hovedbogen føres og indeholder ajourførte data Gennemførelse af regnskabsreglerne og -metoderne samt kontoplanen i overensstemmelse med de bestemmelser, som Europa- Kommissionens regnskabsfører EFF-TIMELINESS IM-OBJ_ACH EFF_TIMELINESS IM-OBJ_ACH Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 10,4 6,5 1,1 22 1AD8 flyttet til afdelingen for operationer 2011, Side 64 af 129

65 FIN4 Likviditetsstyring har fastlagt At foretage betalinger og opkræve indtægter, følge op på debetnotaer, moms og inddrivelsesordrer EFF_TIMELINESS IM-OBJ_ACH 1,0 Side 65 af 129

66 Enheden for informations- og kommunikationsteknologi Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Enhedsforvaltning 1 3 Administrativ støtte 1 1 Ikt-aktiviteter I alt Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 at støtte forretningsområderne i gennemførelsen af forskellige projekter at støtte den daglige administration og drift af ikt-infrastrukturen både på hovedkontoret og på FOO'en. Dette omfatter integreringen af Eurosurs tekniske kontor, som forventes at åbne i slutningen af 2011 at sikre INFOSEC-sikkerhed i Frontex at levere helpdeskservice i og uden for kontortid, hvis det er nødvendigt at styre kontrakter og udarbejde udbudsmateriale vedrørende ikt-produkter og dertil knyttede ydelser Ikt-baserede projekter gennemføres rettidigt med den krævede kvalitet Under 3 dage om året, hvor iktinfrastrukturen er nede. Support i anden og tredje linje til alle Frontex-brugere inden for rammerne af en eskaleringsmatrix ifølge den interne OLA/SLA EFF-QUALITY EFF-TIMELINESS EFF-TIMELINESS IM-OBJ_ACH Under 3 ikt-sikkerhedshændelser om året IM-OBJ_ACH med påvirkning af data Under 3 anmodninger pr. arbejdsuge ikke imødekommet. Helpdesken yder i øjeblikket support til alle Frontex-brugere IM-OBJ_ACH og -lokaliteter fra mandag til fredag i 10 timer om dagen og i otte timer om dagen i weekenden Alle it-ydelser er baseret på passende SLA'er, OLA'er eller kontrakter IM-OBJ_ACH Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 4, ,0 1,0 60 2, Side 66 af 129

67 Enheden for Retlige Anliggender Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Retlige anliggender Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer LEG1 LEG2 at videreudvikle og konsolidere kapaciteten til at yde juridisk rådgivning til interne og eksterne aktører om alle Frontex-relaterede spørgsmål at forsvare Frontex' interesser i retssager at træffe vigtige juridiske beslutninger og yde juridisk rådgivning rettidigt Juridisk rådgivning klar til beslutningstagning Beslutninger med henblik på Frontex' standpunkt i retssager eller ved udarbejdelsen af alle typer af retlige instrumenter Juridisk rådgivning klar til beslutningstagning Beslutninger om Frontex' standpunkt i retssager eller i udarbejdelsen af enhver form for retlige instrumenter EFF-QUALITY EFF-TIMELINESS Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 1,0 1,0 2,0 1,0 Side 67 af 129

68 Støtte til direktionen og den administrerende direktør Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Øverste ledelse Sekretariat Eksterne forbindelser Planlægning og styring Kvalitetsstyring Information og gennemsigtighed Eksterne forbindelser Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer RELEX 1 Den overordnede målsætning er at udvikle samarbejdet med tredjelandene at opretholde og udvikle Frontex' eksisterende Relex-netværk med henblik på at bygge videre på hidtidige resultater og forbedre netværkets tilgængelighed, REL1.1 pålidelighed og effektivitet med det formål at befordre Frontex' rolle i den eksterne dimension af grænseforvaltning samt fremme operativt samarbejde og andre 1) Opretholdelse af et netværk med eksterne partnere, som er tredjelandes kompetente myndigheder med ansvar for grænsesikkerhedsforvaltning 2) Undersøgelse af mulighederne for at udvikle kontakter og samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande, hvor der er vigtige hovedlufthavne med IM-USG_LVL 0,6 IM-OBJ_ACH 0,4 Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 23 1 CA (assistent) på barselsorlov afløser på tidsbegrænset kontrakt. Ressourcen deles mellem planlægning og kontrol, kvalitetsstyring og intern revision og er ikke omfattet af ressourcefordelingen. 24 Idem. Side 68 af 129

69 REL1.2 former for samarbejde med tredjelande inden for rammerne af den samlede migrationsstrategi at udvikle samarbejdet mellem Frontex og de kompetente myndigheder i tredjelande inden for rammerne af samarbejdsaftaler, fremme EU-medlemsstaternes aktiviteter, som omfatter operativt samarbejde med tredjelande, udvikle samarbejdet med relevante internationale organisationer vedrørende deres aktiviteter i tredjelande samt overvåge den integrerede gennemførelse af Frontex' operative samarbejde vedrørende tredjelande direkte forbindelser til EU (f.eks. UAE, Thailand, Malaysia, Hongkong) 3) Udvikling af kontakt og samarbejde med de interne afdelinger i myndighederne i medlemsstaterne/de associerede Schengenlande i overensstemmelse med artikel 16, stk. IM-USG_LVL 0,5 3, i Schengengrænsekodeksen samt med EU's institutioner vedrørende Relex-spørgsmål 4) Bidrag til initiativer inden for rammerne af den samlede PA-PART 0,5 migrationsstrategi 5) Støtte varetagelsen af Frontex' stadig større rolle i IBPC ved at fremme muligheden for at netværkssamarbejde med tredjelande på konferencen IM-OBJ_ACH 0,4 1) Inddragelse af kandidatlande og potentielle kandidatlande i 6 af Frontex PA-PART 0,5 fælles aktiviteter 2) Inddragelse af tredjelande i 4 af Frontex fælles aktiviteter på grundlag af PA-PART 0,5 samarbejdsaftale 3) Indgåelse af samarbejdsaftale mellem Frontex og de kompetente myndigheder IM-OBJ_ACH i 1 land i Middelhavsområdet/det 0,5 vestafrikanske område 4) Deltagelse af regionale samarbejdsinitiativer (f.eks. MARRI, MTM, EUBAM) i mindst 1 af Frontexfælles PA-PART 0,4 aktiviteter 5) Effektiv gennemførelse af PA-PART eksisterende samarbejdsplaner mellem 0,4 IM-OBJ_ACH Frontex og myndighederne i tredjelande IM-USG_LVL 6) Fornyelse af eksisterende IM-OBJ_ACH 0,4 Side 69 af 129

70 samarbejdsplaner, som udløber; indgåelse af to yderligere samarbejdsplaner 7) Fremme af aktiviteterne i (mindst) 2 EU-medlemsstater med hensyn til deres PA-PART gennemførelse af det operative 0,4 samarbejde med tredjelande 8) Fremme af koordineringen af samarbejdet med arbejdet i relevante regionale initiativer og internationale organisationer på området for PA-PART 0,5 grænsesikkerhed i tredjelande på grundlag af eksisterende samarbejdsaftaler RELEX 2 at forbedre og videreudvikle samarbejdet med organisationer i tredjelande samt andre agenturer som en væsentlig komponent i EU's integrerede grænseforvaltning REL2.1 REL2.2 Gennemførelse af Stockholmprogrammet og de europæiske strategier for indre sikkerhed med fokus på samarbejdet mellem RIA-agenturer Gennemførelse af EU's politikcyklus, herunder de toårige strategier ( ) og operative handlingsplaner på områder af relevans for Frontex Styrkelse af forbindelserne mellem interne og eksterne sikkerhedsaktører Bekæmpelse af menneskehandel og -smugling som én af de Rådets vigtigste prioriteter i Stockholmprogrammet og i Forbedring af de eksisterende partnerskaber med Europol og udvikling af et nyt med Eurojust, som også vil give mulighed for udveksling af personoplysninger i fremtiden Styrkelse af samarbejdsmekanismen med toldmyndighederne Tættere samarbejde med CEPOL vedrørende kapacitetsopbygning med henblik på retshåndhævelse Tættere samarbejde med eksterne aktører: Opgaver under EU- Udenrigstjenesten og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (f.eks. EULEX), internationale organisationer (f.eks. Interpol, UNODC) Tættere samarbejde med Kommissionen (EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel), RIA- PA-PART IM-OBJ_ACH PA-PART IM-OBJ_ACH 1,0 1,0 Side 70 af 129

71 REL2.3 REL2.4 REL2.5 REL2.6 prioriteterne for kampen mod organiseret kriminalitet for Håndtering af blandede migrationsstrømme og sikring af de internationale beskyttelsesforpligtelser og grundlæggende rettigheder, herunder gennemførelse af Frontex' strategi for grundlæggende rettigheder Gennemførelse af Eurosur, herunder især udvikling og anvendelse af overvågningsværktøjer efter GMESkonceptet for operationer (CONOPS) i samarbejde med andre EU-agenturer Gennemførelse af EU's integrerede havpolitik med fokus på samarbejde mellem agenturer på området for havovervågning og udvikling af et fælles informationsudvekslingsmiljø (CISE -Common Information Sharing Environment) og kystbevogtning Deltagelse i gennemførelsen af EU's informationsstyringsstrategi for retshåndhævelse REL2.7 Støtte til EU's krisestyringsberedskab agenturer og internationale organisationer med henblik på gennemførelse af fælles operativ kapacitetsopbygning eller kampagner vedrørende menneskehandel Indgåelse af en samarbejdsaftale med EASO og styrke samarbejdet med UNHCR, IOM og FRA Indgåelse af aftaler med EUSC, EMSA og ESA om levering af tjenesteydelser inden for Eurosur til Frontex og medlemsstaterne Etablering af et tættere samarbejde med EU (EMSA, CFCA) og nationale havagenturer, f.eks. kystvagter Etablering af et godt samarbejde med vigtige aktører som Kommissionen (GD for Indre Anliggender), Rådets arbejdsgruppe (DAPIX), Europol Indgåelse af samarbejdsaftaler på området med Kommissionen (GD for Indre Anliggender), EEAS (Sitcen) og relevante EU-agenturer (f.eks. ECDC) PA-PART 0,5 IM-OBJ_ACH EFF-TIMELINESS 0,5 PA-PART 0,4 IM-OBJ_ACH PA-PART 0,3 IM-OBJ_ACH EFF-TIMLINESS 0,3 IM-OBJ_ACH Side 71 af 129

72 Planlægning og kontrol 25 Indeks Formål Resultater og resultatindikatorer CTL1 CTL2 CTL3 at identificere og vurdere interne og eksterne faktorer, der kunne påvirke udviklingen på mellemlang og lang sigt, for at gøre det muligt for Frontex' ledelse at foretage rettidige og kvalificerede beslutninger om dets nuværende og fremtidige aktiviteter at justere og gennemføre den strategiske ændringscyklus (ledelsen), som blev igangsat for at fremme og afkorte den strategiske planlægningsproces og afsætte mere tid til at overvåge og kontrollere organisationens resultater at gennemføre og finjustere et specialtilpasset resultatstyringssystem i Frontex og videreformidle forskellige dele af ledelsens metoder Levering af kvartalsmæssige vurderinger til Frontex' øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer EFF-TIMELINESS IM-OBJ_ACH Flerårig plan ,5 Årligt arbejdsprogram ,3 Budget 2013 EFF-TIMELINESS 0,1 Årlig operativ plan 0,1 Frontex-rapport fra den IM-OBJ_ACH anvisningsberettigede 0,1 Årlig risikoovervågning 0,1 Kvartalsrapporter om evaluering EFF-TIMELINESS 0,2 Månedlige briefinger om resultatspørgsmål Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 0,3 EFF-TIMELINESS 0,3 25 To administrative assistenter deles mellem funktionerne intern revision og planlægning og kontrol. Side 72 af 129

73 Kvalitetsstyring 26 Indeks mål Formål QM 1 at forbedre kvaliteten af Frontex' processer QM 2 QM 3 at forbedre kvaliteten af den organisationsinterne risikoforvaltning i Frontex at identificere Frontex' primære organisationsrisici (interne og eksterne) QM 4 at forbedre indførelsen af handlingsplaner QM 5 at bidrage til udvikling og gennemførelse af resultatstyringsramme for Frontex Ressourcefordeling Resultater og resultatindikatorer (Fuldtidsæk vivalenter) EUR) Nye metoder og værktøjer til revision af IM-OBJ ACH 0,1 kvalitetsprocesser i Frontex IM-USG_LVL Gennemførelse ved brug af risikobaseret tilgang af mindst 2 kvalitetsrevisioner og udstedelse af henstillinger om at forbedre IM-OBJ_ACH 0,2 kontrollernes effektivitet og virkningsfuldhed Udformning og indførelse af flere effektive IM-OBJ ACH og virkningsfulde værktøjer/metoder til 0,2 IM-USG_LVL risikovurdering IM-OBJ ACH Bedre kvalitet af Frontex' risikoregister 0,2 IM-USG_LVL Identificering af Frontex' primære EFF-TIMELINESS 0,2 organisationsrisici (interne og eksterne) Levering af input til relevante Frontexprocesser, hvor det er vigtigt med en EFF-TIMELINESS 0,2 risikovurdering, f.eks. arbejdsprogrammet; kvalitetsvurderinger Vurdering af det interne kontrolsystem og aktioner, der er nødvendige for at sikre EFF-TIMELINESS 0,1 forbedringer Højere grad af overholdelse af fastlagte frister Bidrag til metoder og værktøj samt gennemførelsen af resultatstyring EFF-TIMELINESS IM-USG LVL 0,3 IM-USG_LVL 0,2 26 To administrative assistenter deles mellem funktionerne intern revision og planlægning og kontrol. Side 73 af 129

74 Information og gennemsigtighed Indeks mål PR1 Formål at formidle Frontex' mission, værdier og kultur til agenturets medarbejdere gennem indførelse af kommunikationsværktøjer og anden bedste praksis Resultater og resultatindikatorer Skræddersyet intranetsted, som er tilgængeligt for brugerne IM-SAT_LVL 2,6 At forsyne interessenter og EU-borgere med information om agenturets aktiviteter i overensstemmelse med Frontex' eksterne kommunikationsstrategi (FGR 2009) Medierelationer Videreudvikling af Frontex' eksterne 1,7 Public relations i almindelighed kommunikationsstrategi indtil udgangen af 2. kvartal (eksklusive bestyrelsens 1,3 PR2 godkendelse) IM-SAT_LVL Audio-video-indhold 1,0 Udarbejdelse af bulletiner og rapporter om Internet og sociale medier 1,5 ekstraordinære hændelser Hændelser 0,9 Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) Side 74 af 129

75 Intern revision Fuldtidsækvivalenter Finansielle midler Intern revision 2,0 27 2, Indeks mål IA1 Formål at revidere det interne kontrolsystem, der er indført for at vurdere agenturets effektivitet, og mere generelt at kontrollere Frontexenhedernes håndtering af gennemførelsen af agenturets politikker, projekter og aktioner, så der løbende kan foretages forbedringer Resultater og resultatindikatorer Gennemførelse af 2-4 revisioner i henhold til en risikovurdering foretaget sidst i 2010 IM-OBJ_ACH Ressourcefordeling (fuldtidsækv ivalenter) EUR) 2, Tre administrative assistenter deles mellem funktionerne intern revision og planlægning og kontrol. Side 75 af 129

76 3. Bilag Side 76 af 129

77 Side 77 af 129

78 Side 78 af 129

79 Side 79 af 129

80 Side 80 af 129

81 Side 81 af 129

82 Side 82 af 129

83 Side 83 af 129

84 Side 84 af 129

85 Side 85 af 129

86 Side 86 af 129

87 Side 87 af 129

88 Side 88 af 129

89 Side 89 af 129

90 Side 90 af 129

91 Bilag 2 Frontex' afdeling for kapacitetsopbygning: portefølje 2012 Generelt Dette bilag beskriver Frontex' kapacitetsopbygningsportefølje for Det indeholder en oversigt over vigtige eksterne faktorer, et overblik over prioriteter for de kommende år samt en præsentation af projekterne i 2012 i afdelingen for kapacitetsopbygning. Opgave Afdelingen for kapacitetsopbygning (CBD) har til opgave at støtte medlemsstaterne i at opbygge og sikre et højt og ensartet niveau for kontrol og overvågning af deres ydre grænser og at være en drivkraft i videreudviklingen af Europas muligheder med hensyn til integreret grænseforvaltning. Blandt afdelingens andre ansvarsområder er at yde kvalificeret ekspertise til støtte for den europæiske politikudformningsproces på grænsekontrolområdet, bidrage til udviklingen af Frontex' kapacitet, og støtte agenturets bestræbelser på at yde effektiv assistance til medlemsstaterne i forbindelse med de operative aspekter af forvaltningen af de ydre grænser. Dette sker ved at koordinere aktiviteter relateret til uddannelse, forskning og udvikling samt ved at forvalte og udvikle de poolede ressourcer. Frontex skal spille en ledende rolle med hensyn til at analysere de fremtidige kapacitetsbehov for at kontrollere EU's ydre grænser samt støtte medlemsstaterne i deres udvikling af kapacitet til at opfylde disse behov. Endvidere skal agenturet gennem afdelingen for kapacitetsopbygning være den vigtigste drivkraft for harmonisering og standardisering og fremme større interoperabilitet. For at opfylde sin opgave har agenturet identificeret fire mål, som for afdelingen for kapacitetsopbygning indebærer følgende: Målsætninger for 2012 De primære målsætninger for afdelingen for kapacitetsopbygning for 2012 er følgende: Videreførelse af udarbejdelsen og gennemførelsen af det fælles grundlæggende program for uddannelse af grænsevagter, herunder især gennemførelse af mobilitets- /udvekslingsprogrammerne af Erasmus-typen samt udvikling af de fælles eksamensprogrammer for bachelor- og masteruddannelsen samt opdatering af programmer Videreudvikling og gennemførelse af fælles standarder for uddannelse og specialisering af grænsevagter med fokus på grundlæggende rettigheder, menneskehandel og udvikling af standardiserede uddannelsesprogrammer for aktiviteter, der er tilrettelagt i fællesskab, og Side 91 af 129

92 fælles operationer (f.eks. medarbejdere med ansvar for tilbagesendelse, ledsageledere, afhøringsmedarbejdere og hundeførere) Oprettelse af en integreret platform, som skal danne grundlag for den videre etablering af et ekspertisecenter for påvisning af dokumentfalsk og undersøgelse af mulighederne i samarbejde med relevante interessenter Videreudvikling og identifikation af bedste praksis og retningslinjer med hensyn til automatiseret grænsekontrol, systemet for forhåndsinformation om passagerer og påvisning af falske/forfalskede dokumenter samt udvikling af nye værktøjer til adfærdsanalyse i forbindelse med grænsekontrol med henblik på at øge grænsekontrollens effektivitet og virkning ved den ydre grænse og støtte udviklingen af intelligente grænser Opfølgning på udviklingen vedrørende fjernsporings- og detektionsteknologier. Afdelingen skal også bidrage til at forbedre medlemsstaternes situationskendskab ved at gøre brug af de eksisterende tekniske værktøjer til at udvikle nye værktøjer samt (sikker) kommunikation mellem medlemsstaterne med henblik på at øge effektiviteten og virkningen af overvågningen af de ydre grænser Bidrag til vellykket gennemførelse af Eurosur ved at koordinere Frontex' aktiviteter og bistå medlemsstaterne, navnlig med hensyn til udvikling af Eurosur-netværket til alle berørte medlemsstater og videreudvikling af de tjenesteydelser, der udføres Oprettelse og ledelse af de europæiske grænsevagthold for at øge de operative ressourcers tilgængelighed, fleksibilitet og udnyttelse i fælles operationer Udvikling af forvaltningen af poolen af teknisk udstyr. Prioriteter for 2012 En kort analyse af den eksterne udvikling og feedback fra medlemsstaterne viser, at aktiviteterne vedrørende kapacitetsopbygning generelt allerede er godt tilpasset til de vigtigste udviklingsprojekter. Det meste af indsatsen i afdelingen for kapacitetsopbygning i 2012 vil derfor dreje sig om at konsolidere og videreudvikle arbejdet på tre områder, nemlig uddannelse, forskning og udvikling samt poolede ressourcer. Områder, der får stadig større betydning, og som er omtalt nærmere i dette indledende afsnit, er navnlig: Eurosur Oprettelse af poolen for europæiske grænsevagthold (EBGT) Dokumentfalsk Side 92 af 129

93 Udvikling af forvaltningen af poolen af teknisk udstyr Grundlæggende rettigheder Kapacitetsopbygning i tredjelande Årlige bilaterale forhandlinger og aftaler Eurosur Udviklingen af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) fortsætter i form af et tæt samarbejde mellem Frontex, Kommissionen og medlemsstaterne. I Frontex koordinerer afdelingen for kapacitetsopbygning både de aktiviteter, der skal støtte medlemsstaterne og Kommissionen, og de aktiviteter, som har til formål at udvikle Frontex' rolle inden for Eurosur. De vigtigste Eurosur-relaterede aktiviteter er Eurosur-netværksprojektet, hvor man udvikler og demonstrerer udvekslingen af relevante oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes samt mellem medlemsstaterne og Frontex. Netværket vil blive udvidet til at omfatte alle berørte medlemsstater, dvs. mindst 18, i Desuden vil Frontex udarbejde og formidle et fælles efterretningsbillede af området før grænsen af stadig højere kvalitet. Baseret på et samarbejde med EMSA og EUSC vil satellitbaseret billedmateriale fra GMES (global miljø- og sikkerhedsovervågning) blive anvendt som en af kilderne til udarbejdelse af dette billede af området før grænsen. Andre vigtige Eurosur-relaterede aktiviteter er: Ledelse af FP7-forskningsprojekter, herunder især projekter, der vedrører havovervågning, for at støtte videreudviklingen af Eurosur Støtte til den føroperative validering (POV) af overvågningssystemer i tæt samarbejde med GD for Erhvervspolitik og det konsortium, som medlemsstaterne har oprettet Deltagelse i arbejdsgrupper, f.eks. Kommissionens grupper om et fælles informationsudvekslingsmiljø for havovervågning Oprettelse af poolen for europæiske grænsevagthold (EBGT) En af afdelingen for kapacitetsopbygnings vigtigste prioriteter i 2012 og de kommende år er at oprette, udvikle og lede EBGT, som er en mekanisme, der skal sikre, at flere grænsevagter er til rådighed for fælles operationer. For at opfylde dette mål er det imidlertid nødvendigt at gennemføre en række foranstaltninger for at indgå en aftale med medlemsstaterne og de Side 93 af 129

94 associerede Schengenlande og sikre, at poolen fungerer på en konsekvent og effektiv måde. De foranstaltninger, der skal iværksættes i 2012, vil især omhandle smidige og effektive metoder til at bygge videre på resultaterne af de aktuelle RABIT- og FJST-pools, udarbejdelse af regler og profiler for indsættelse af grænsevagter inden for den nye EBGT-pool, klar fastlæggelse af SNEGO'ernes rolle og deltagelse i poolen, etablering af indsættelsesmekanismer, finansieringskilder og udvikling af en øvelsesmekanisme samt regler og bedste praksis for ledelse af poolen. Endvidere vil CBD i årets sidste halvdel overveje at gennemføre et pilotprojekt for at teste, hvordan den nyoprettede pool fungerer, og sikre, at den er fuldt ud operationel og færdigudviklet fra Dokumentfalsk I den årlige risikoanalyse 2010 foreslås det, at Frontex skal " udvikle et ekspertisecenter til påvisning af forfalskede dokumenter ", da der er stadig større risiko for misbrug af rejsedokumenter. Denne henstilling er senere blevet gentaget i den årlige risikovurdering for Formålet er at etablere et center, der dækker alle aspekter vedrørende dokumentfalsk: informationsindsamling og udveksling, operativ støtte, forskning, uddannelse og støtte til politikudvikling. Centret vil være en virtuel organisation, der samler de forskellige enheder i Frontex, medlemsstaternes myndigheder, tredjelandes myndigheder, forskningsinstitutter og evt. andre organisationer. Som følge af budgetmæssige begrænsninger var det nødvendigt at sænke ambitionsniveauet, så 2012 kun vil omfatte udviklingsfasen for denne enhed. De dermed forbundne Frontex-aktiviteter vil blive tilknyttet og udviklet på en integreret måde. Dette vil udgøre et grundlag for yderligere etablering af et ekspertisecenter, og mulighederne for at oprette et sådant center og de dermed forbundne samarbejdsmæssige spørgsmål vil blive undersøgt nærmere i tæt samarbejde med interessenterne. Arbejdet vil desuden i høj grad bygge på bidrag fra medlemsstaternes ekspertise på dette område. Udvikling af forvaltningsstrukturer for en pool af teknisk udstyr I henhold til den nye Frontex-forordning skal der udvikles en pool af teknisk udstyr, som agenturet skal forvalte. Endvidere får Frontex mulighed for at erhverve et minimum af nødvendigt teknisk udstyr til kontrollen med de ydre grænser, som skal indsættes i forbindelse med fælles operationer, pilotprojekter, hurtige indsatser, fælles tilbagesendelsesoperationer eller projekter vedrørende teknisk bistand. I 2012 vil det være nødvendigt at udvikle og indføre bedste praksis for forvaltning af poolen af teknisk udstyr og undersøge de mest omkostningseffektive løsninger for, at agenturet kan erhverve et minimum af teknisk udstyr til agenturet selv. Dette skal sikres gennem: Side 94 af 129

95 Indførelse af softwareprogrammet OPERA til fremme af forvaltningen af menneskelige ressourcer og teknisk udstyr i både medlemsstaterne og Frontex. Dette program vil også fremme planlægningen og gennemførelsen af agenturets nuværende og fremtidige operationer Udvikling af konceptet med erhvervelse af (begrænset) operativ kapacitet til Frontex opfølgning efter LEA I-projektet Udvikling af konceptet med poolen af teknisk udstyr Mulighederne for at erhverve eget udstyr vil blive undersøgt, og indkøb af tjenesteydelser vil blive indledt i begrænset omfang. På baggrund af den reviderede Frontex-forordning vil medlemsstaterne desuden tildele grænsevagter gæstemedarbejderstatus i Frontex i et givet tidsrum. Frontex vil systematisk indsætte disse udlånte medarbejdere i de fælles operationer som et yderligere led i ordningen vedrørende Frontex' fælles EBGT-støttehold. Grundlæggende rettigheder Grundlæggende rettigheder spiller fortsat en vigtig rolle i afdelingens aktiviteter. Det fælles uddannelsesprogram det fælles grundlæggende uddannelsesprogram og de fælles standarder for videregående uddannelse opdateres for at tage højde for den metode, der er blevet udviklet med hensyn til uddannelse vedrørende grundlæggende rettigheder. Der udvikles et specifikt modul om menneskehandel, og gennemførelsen af uddannelsen iværksættes. Endvidere vil resultaterne af undersøgelsen om foranstaltninger til bekæmpelse af korruption blive inddraget i uddannelsesaktiviteterne. EBGT-poolen vil blive videreudviklet, så den også omfatter eksperter i grundlæggende rettigheder. Kapacitetsopbygning i tredjelande Med hensyn til samarbejde med tredjelande kan afdelingen yderligere støtte kapacitetsopbygning i tredjelande, hvorved man kan støtte den indsats Frontex, EU eller medlemsstaterne gør på dette område. Uddannelsesenhedens portefølje Opgaven med hensyn til uddannelse er at udarbejde og videreudvikle nogle fælles grundlæggende programmer for uddannelse af grænsevagter herunder det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for EU-grænsevagters grunduddannelse (CCC), det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for EU-grænsevagter på mellemtrin og på højt trin (CCMH) og at tilbyde uddannelse på europæisk plan til lærere og instruktører for nationale Side 95 af 129

96 grænsevagter. Frontex har til opgave at udvikle fælles uddannelsesstandarder i snævert samarbejde med medlemsstaternes eksperter og tilbyde yderligere kurser og seminarer om emner vedrørende grænseforvaltning. Uddannelsesaktiviteterne har til formål at fremme en europæisk grænsevagtkultur med høje standarder vedrørende menneskerettigheder, etik og lederskab. For at tage hensyn til budgetbegrænsningerne vil nogle uddannelsesaktiviteter i 2012 blive reduceret, herunder især programmer for uddannelse på mellemtrin og på højt trin, uddannelseskurser for grænsevagter på mellemtrin og uddannelseskurser for flybesætninger. Det skal også bemærkes, at budgetbevillingen til den aktuelle portefølje ikke fuldt ud afspejler de nye forpligtelser i henhold til den ændrede Frontex-forordning (tofaset fremgangsmåde), som vil få en stor indvirkning på uddannelsesaktiviteterne. Generelt Frontex' kurser og uddannelsesaktiviteter gennemføres på grundlag af de kursusprogrammer og uddannelsesprogrammer, der udarbejdes i fællesskab af Frontex og eksperter fra medlemsstaterne/de associerede Schengenlande. Uddannelse af formidlere, hvor Frontex uddanner personer, der derefter udfører nationale uddannelsesaktiviteter i deres respektive hjemlande, bruges ofte som den mest effektive metode til at formidle viden og færdigheder til alle medlemsstater/associerede Schengenlande. Standardiserede resultater i alle medlemsstater/associerede Schengenlande sikres ved hjælp af Frontex' uddannelsesværktøjer (cd-program, dvd-vejledning, multimedieværktøjer) samt retningslinjer for underviserne. Nedenfor er aktiviteterne og produkterne beskrevet under følgende overskrifter: Fælles uddannelsesprogrammer Særlige uddannelsesaktiviteter Uddannelsesaktiviteter som del af afdelingen for operationers programmer Netværksaktiviteter og samarbejde med interessenter Fælles uddannelsesprogrammer: Grunduddannelse 1. Det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for EU-grænsevagters grunduddannelse (CCC) er et uddannelsesprogram, der giver målelige, fælles standarder for nationale uddannelsesinstitutioner for grænsevagter, lærere og studerende i alle EUmedlemsstater. Det består af en generel del og moduler om sø-, luft- og landgrænser. Det er det første fælles uddannelsesprogram, som omfatter fælles færdigheder og kompetencer (som fælles standarder) for grunduddannelse for retshåndhævelsespersonale i EU. Side 96 af 129

97 CCC er blevet opdateret i et samarbejde mellem medlemsstaterne under Frontex' ledelse. I 2012 kommer CCC-arbejdet til at omfatte: Støtte og assistance til medlemsstaterne/de associerede Schengenlande til gennemførelsen af det opdaterede CCC (ny opdatering i 2011 vedrørende menneskerettigheder og på forskellige områder som følge af Lissabontraktaten) CCC-gennemførelse i Frontex-partnerlande anden fase Udarbejdelse af fælles uddannelsesmaterialer, herunder en e-læringsdel Mobilitets-/udvekslingsprogram for lærere for at styrke den rolle Frontex' partnerskabsakademier har. Partnerlandene inviteres også til at tilslutte sig i Budget: EUR Fælles uddannelsesprogrammer: Fælles standarder for uddannelse på mellemtrin og højt trin Fælles standarder for uddannelse på mellemtrin og højt trin (integrerer det tidligere CMC og CHC samt det fælles eksamensprogram for videregående uddannelse). Heri indgår udarbejdelse af et program for grænsevagters uddannelse på mellemtrin og højt trin på grundlag af sektorens referenceramme for kvalifikationer for grænsevagter og gennemførelsen af det fælles eksamensprogram i henhold til Bologna-/Københavnprincipperne. Det omfatter følgende: Fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer for EU-grænsevagters uddannelse på mellemtrin og højt trin, som har til formål at harmonisere uddannelsesstandarderne for grænsevagter på mellemtrin og højt trin og som vil blive videreudviklet på grundlag af sektorens referenceramme for kvalifikationer for grænsevagter (SQF), når den er blevet færdiggjort og finjusteret i samarbejde med alle medlemsstater/associerede Schengenlande. Udarbejdelsen af programmet vil omfatte og fortsætte det arbejde, der er udført i det tidligere CMC-projekt, og tilpasse det til SQF-konceptet, som giver mulighed for større fleksibilitet i den senere gennemførelse af de europæiske standarder på nationalt plan og imødekomme de forskellige behov i de forskellige uddannelses- og træningssystemer for grænsevagter i medlemsstaterne/de associerede Schengenlande (akademisk/erhvervsuddannelse) i overensstemmelse med den europæiske og nationale referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. Det fælles eksamensprogram er et pilotprogram, som har til formål at undersøge gennemførelsen af det fælles uddannelsesprogram for grænsevagter på mellemtrin og højt trin inden for rammerne af videregående uddannelse gennem et samarbejde med de involverede universiteter og akademier. Det første udkast vil ligge klar i 2012 og blive afprøvet i et pilotprojekt i 2013 som en EU-uddannelse, der fører til en fælles bachelorgrad i overensstemmelse med Bolognaprocessen. Med henblik på at påbegynde en undersøgelse af et fælles eksamensprogram for grænsevagter på mellemtrin og højt trin herunder Erasmus-lignende udveksling af studerende blev der etableret et tæt samarbejde med en lille gruppe universiteter. Efter færdiggørelsen og afslutningen af pilotprojektet vil programmet for uddannelse på mellemtrin og højt trin blive gennemført som en bachelor- (trin 1) og masteruddannelse (trin 2), som alle medlemsstater/associerede Schengenlande vil blive opfordret til at indskrive studerende på. Side 97 af 129

98 Anerkendelse af tidligere uddannelse og udarbejdelse af et akkrediterings- og certificeringssystem/kvalitetssikring vil blive undersøgt inden for rammerne af og med henblik på ovennævnte komponenter. Budget: EUR Frontex-kurser for grænsevagter på mellemtrin og højt trin Frontex-kursus for grænsevagter på mellemtrin (MLC) er et 5-ugers-kursus, der har til formål at forbedre forståelsen hos grænsevagterne på mellemtrin for, hvordan udveksling af deres erfaringer og ekspertise kan bidrage til et mere effektivt samarbejde ved EU's grænser. Det har også til formål at udvikle deres færdigheder med hensyn til lederskab og styring samt deres engelskkundskaber såvel som deres viden om grundlæggende rettigheder, hvorved de bliver i stand til at deltage i en bredere vifte af fælles aktiviteter. Videregående grænseforvaltningskursus ("Excellency in Border Management" (EBM)) vil blive udviklet som et skræddersyet kursus til den øverste ledelse og omfatte emner som EU-grænseforvaltning, strategisk planlægning, organisationsudvikling og forandringsledelse, PR og mediestyring, internationalt samarbejde osv. Det har til formål at skabe en strategisk ledelseskultur samt en europæisk grænseforvaltningskultur samt et netværk med høj status vedrørende udviklingen af et europæisk grænsevagthverv. Budget: EUR SÆRLIGE UDDANNELSESAKTIVITETER De særlige uddannelsesaktiviteter er udarbejdet på baggrund af en Frontex-risikoanalyse, erfaringer fra fælles operationer koordineret af Frontex og input fra medlemsstaterne. SÆRLIGE UDDANNELSESAKTIVITETER: Grænseoverskridende kriminalitet Påvisning af falske dokumenter "Specialistkursus til påvisning af forfalskede dokumenter" er et 2-ugers-uddannelsesforløb for dokumentspecialister (medarbejdere i tredje linje), der har til formål at forbedre deres viden om trykketeknikker, fælles terminologi og undersøgelse af tvivlsomme dokumenter samt analyse deraf. "Forfalskede dokumenter roadshow" er en uddannelsesaktivitet, der giver grænsevagterne i frontlinjen oplysninger om foranstaltninger på nationalt og europæisk plan vedrørende påvisning af forfalskede dokumenter. "Uddannelsesværktøj på højt plan til påvisning af forfalskede dokumenter" er grundlaget for uddannelsen af medarbejdere i frontlinjen og i anden linje. "Uddannelsesværktøj på grundniveau til påvisning af forfalskede dokumenter" er blevet udarbejdet med henblik på at uddanne medarbejdere, som ikke er direkte involveret i arbejdet som grænsevagt. "Uddannelse af personale på konsulater" er en uddannelsesaktivitet, der omfatter grunduddannelse i påvisning af dokumenter for personale på medlemsstaternes/de associerede Schengenlandes ambassader og konsulater i tredjelande. Side 98 af 129

99 Budget: EUR Sporing af stjålne køretøjer "Uddannelsesværktøj om sporing af stjålne køretøjer: ADESVET GRUNDNIVEAU" er et uddannelsesværktøj i et ensartet format til grunduddannelse af grænsevagter i sporing af stjålne køretøjer. "Uddannelsesværktøj om sporing af stjålne køretøjer: ADESVET VIDEREGÅENDE NIVEAU" er et uddannelsesværktøj til videreuddannelse af grænsevagter i sporing af stjålne køretøjer. Menneskehandel Budget: EUR "Uddannelsesværktøjet om menneskehandel" blev udviklet af eksperter i medlemsstaterne/de associerede Schengenlande i samarbejde med EU-agenturer/ngo'er og internationale organisationer efter henstillinger fra Frontex' årlige risikoanalyse. Det giver et fælles grundlag for tilbud om uddannelse i, hvordan man forebygger og bekæmper menneskehandel, og hvordan man behandler ofrene med respekt for deres værdighed og grundlæggende rettigheder. SÆRLIGE UDDANNELSESAKTIVITETER: Flybesætninger Budget: EUR Uddannelsesaktiviteterne vil primært fokusere på gennemførelse af manualen vedrørende fælles standarder i de nationale uddannelsessystemer. Manualen vil blive oversat til de nationale sprog, og der vil blive uddannet formidlere. De tidligere aktiviteter relateret til uddannelse af flybesætninger førte til udarbejdelsen af den fælles manual. Derfor er overgangen fra direkte uddannelse til støtte af en national gennemførelse af uddannelsen det næste naturlige skridt. Formålet med de fælles uddannelsesstandarder for medlemsstaternes/de associerede Schengenlandes grænsevagtflybesætning er at styrke mulighederne for et operativt samarbejde ved fælles operationer. "Manual vedrørende fælles standarder for uddannelse af flybesætninger" er en manual, der sigter mod at harmonisere uddannelsen af medlemsstaternes/de associerede Schengenlandes flybesætninger og sikre et fælles viden- og kompetenceniveau for de pågældende grænsevagter. "Manual vedrørende fælles standarder: formidleruddannelse" har til formål at uddanne dem, der skal sørge for den nationale gennemførelse af manualen. En fælles forståelse og harmoniseret tilgang er vigtigt for at sikre en vellykket gennemførelse. "Træning i forvaltning af besætningsressourcer (CRM)" er et tredages-kursus, som har til formål at styrke sikkerhedskulturen i medlemsstaternes luftfartsenheder, hvilket er afgørende for, at de fælles operationer, som koordineres af Frontex, er effektive. "Koordineringsuddannelse: operationer i luften og til søs" er et 10-dages-kursus, der fokusere på at forbedre den taktiske viden og de taktiske færdigheder hos medlemsstaternes flybesætninger og havenheder i forbindelse med operationer i luften og til søs (opgaver og midler) baseret på erfaringerne i værtsmedlemsstaten. Side 99 af 129

100 "Uddannelse vedrørende overlevelse i bjergrige områder" er et fem-dages-kursus, som giver deltagerne den nødvendige viden om, hvordan man opfører og forholder sig i nødsituationer i bjergrige miljøer. "Uddannelse for FLIR-operatører (FLIR Forward Looking Infrared) har til formål at tilbyde standardiseret uddannelse til FLIR-operatører, som sætter dem i stand til at betjene FLIRsystemet effektivt, når de indsættes i Frontex' dag/natmissioner. "Uddannelse vedrørende overlevelse til søs" er et fire-dages-grundkursus, som giver deltagerne minimumskompetencer inden for overlevelsesteknikker. Kurset er beregnet til besætningsmedlemmer i helikoptere og luftfartøjer med faste vinger. "Uddannelse i brug af natsynsbriller (NVG)" har til formål at styrke natflyvningskompetencerne for helikopterpiloter og flyteknikere fra medlemsstaternes grænsevagtsluftfartsenheder, som skal formidle deres viden i medlemsstaterne/de associerede Schengenlande. "Udveksling af flybesætninger" er et to uger langt udvekslingsprogram gennemført af værtsmedlemsstatens grænsevagtsluftfartsenheder. Budget: EUR SÆRLIGE UDDANNELSESAKTIVITETER: Andre uddannelsesområder Udvikling af hundeføreruddannelse for EU s grænsevagter "Fælles grundlæggende uddannelsesprogram for hundeførere" giver sammen med "det grundlæggende uddannelsesværktøj" og "specialuddannelsesværktøjer til EU s hundefører" (f.eks. sporing af mennesker, søgning efter sprængstoffer, narkotikasøgning, magtanvendelse) en lang række forskellige uddannelsesstandarder og -produkter, der har til formål at støtte den fremtidige certificering af hundefører inden for EU s grænseovervågning. Budget: EUR RABIT-introduktionsuddannelse og -workshopper skulle give deltagere i RABIT-poolen en hensigtsmæssig uddannelse. Uddannelseskonceptet vil blive ændret med henblik på at opfylde kravene for grundlæggende og videregående uddannelse af medlemmer af det europæiske grænsevagthold i lyset af ændringerne af Frontex-forordningen (Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004). Budgetbevillingen vil muligvis blive ændret for at afspejle forpligtelserne i den ændrede Frontexforordning. Budget: EUR Uddannelse for Schengenevaluatorer (Scheval-uddannelse). Grundkurset for Schengenevaluatorer er et 1-uges-uddannelsesforløb for udpegede eksperter fra medlemsstater/associerede Schengenlande med fokus på, hvordan man udfører evalueringsopgaven. Kurset for ledende eksperter giver yderligere kompetencer til de eksperter, der leder Schengenevalueringen. Budget: EUR Side 100 af 129

101 Vejledning i uddannelse vedrørende grundlæggende rettigheder har til formål at give underviserne i medlemsstaterne/de associerede Schengenlande en opdateret uddannelsesmetode, som er tilpasset den viden og de færdigheder, som grænsevagter har på området for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Budget: EUR "Fælles vejledning i uddannelse af medarbejdere, der arbejder med fælles tilbagesendelse" indeholder standarder for uddannelsen af medlemsstaternes/de associerede Schengenlandes ledsageledere og ledsagemedarbejdere. Budget: EUR "Engelsk sproguddannelse for retsvæsenets aktører/sproglærere" er et skræddersyet kursus, som styrker sprogkundskaber inden for et bestemt grænseforvaltningsområde. "Uddannelse for retsvæsenets aktører/sproglærere i lufthavne: grundniveau og videregående niveau blev udviklet i den første fase. Det er en formidleruddannelse, der har til formål at nå ud til en lang række grænsevagter, der arbejder i lufthavne og styrke deres engelskkundskaber, sådan som det er påkrævet for at kunne udføre de daglige opgaver i lufthavne og i forbindelse med fælles Frontex-koordinerede operationer i lufthavne. Budget: EUR Seminarer for tredjelande: Uddannelsesværktøjet og Frontex' undervisere kan bruges efter behov. Frontex afholder et 1-uges-kursus, der har til formål at forbedre underviseres viden og kompetencer inden for grænsekontrol/-overvågning og forvaltningsmæssige områder. Et budget vil blive bevilget, hvis medlemsstaterne/de associerede Schengenlande i fællesskab anmoder om bistand. SÆRLIGE UDDANNELSESAKTIVITETER: dele af OPD s program Uddannelsesprojektet Intellops afspejler behovet for at udvikle og gennemføre bæredygtig uddannelse for tre grupper af eksperter (som fastlagt i "ED-beslutning nr. 83/2010 om ændring af FJST-medlemmernes profiler"). Derfor omfatter Intellops-projektet tre selvstændige uddannelser: "Uddannelse for debriefingeksperter" "Uddannelse for afhøringseksperter i anden linje" "Uddannelse for screeningseksperter" Formålet med uddannelsesprojektet er at tilbyde teoretisk og praktisk uddannelse for medarbejdere, som allerede har erfaring med afhøring, debriefing eller screening, for at styrke deres viden, kompetencer og praktiske færdigheder, før de indsættes i fælles operationer. Medarbejderne har gennemført uddannelse, og ifølge den endelige bedømmelse foreslås de til inddragelse i FJST-poolen som debriefingeksperter, afhøringseksperter i anden linje eller screeningseksperter. Side 101 af 129

102 Projekt- og budgetbevillingen vil muligvis blive ændret for at afspejle de EBGT-relaterede forpligtelser i den ændrede Frontex-forordning. Budget: EUR "Briefing for gæstemedarbejdere ved knudepunkter" er blevet udviklet for at uddanne de eksperter, der udsendes til knudepunkterne ved de ydre grænser. "Briefing for gæstemedarbejdere ved knudepunkter: luftgrænser" er uddannelse rettet mod eksperter, der udsendes til knudepunkterne ved luftgrænserne. "Briefing for gæstemedarbejdere ved knudepunkter: landgrænser" er et to-dageskursus for de eksperter, der udsendes til knudepunkterne ved landgrænserne. "Briefing for gæstemedarbejdere ved knudepunkter: søgrænser" er uddannelse rettet mod eksperter, der udsendes til fælles operationer ved knudepunktkontorerne ved søgrænserne. Budget: EUR Netværksaktiviteter og samarbejde med interessenter Nationale uddannelseskoordinatorer (NTC) (prioritet) er et formelt netværk af udpegede nationale eksperter svarende til uddannelsesenheder fra medlemsstaterne/de associerede Schengenlande og Frontex-partnerlande. NTC bidrager til alle faser i uddannelsesprojekter og er af afgørende betydning for direkte tovejskommunikation med alle stater i uddannelsesmæssige anliggender. Der er planlagt to konferencer i Frontex partnerskabsakademier (PA) (prioritet) er et netværk af nationale grænsevagtsakademier fra medlemsstaterne, der støtter Frontex' uddannelse ved at være vært for Frontex-møder og uddannelsesaktiviteter. Partnerskabsakademinetværket udvides, således at det i højere grad kan deltage i og bidrage til uddannelsesprojekterne. Der er planlagt to konferencer i Frontex' virtuelle aula (prioritet) er en webbaseret platform i Frontex' uddannelsesenhed under FOSS, der omfatter oplysninger om Frontex' uddannelsesprojekt og uddannelsesaktiviteter. Alle akademier fra medlemsstaterne, de associerede Schengenlande og Frontex-partnerlande findes på denne platform. Formålet med den virtuelle aula er at give lederne af partnerskabsakademierne, nationale uddannelseskoordinatorer, undervisere, lærere og projektassistenter et overblik over, hvad der sker i Europa, hver dag, med hensyn til uddannelse af grænsevagter. I 2012 vil den virtuelle aula videreudvikle mødeledelsesmodulet i samarbejde med partnerskabsakademierne. Ekspertgruppen vedrørende e-læring knyttet til den virtuelle aula er en gruppe af eksperter fra EU's medlemsstater, der blev nedsat i 2011, og som bidrager til uddannelsesenhedens uddannelsesaktiviteter. Der vil blive gennemført pilotprojekter med e-læringsapplikationer med henblik på at sikre omkostningseffektive løsninger og bred dækning i Europa. Der er planlagt to konferencer i 2012, men den anden konference vil blive planlagt efter vurderingen af budgetgennemførelsen. Side 102 af 129

103 Gruppen for uddannelsesstrategi (ESG) er et udvalg bestående af udpegede repræsentanter for medlemsstaternes uddannelsesorganisationer (beslutningstagere på højt plan inden for uddannelse af grænsevagter og uddannelsesspørgsmål) og repræsentanter for Frontex' partnerskabsakademier, der har til formål at yde strategisk rådgivning til Frontex om uddannelse samt at fungere som katalysator for processen med gennemførelse af de europæiske uddannelsesstandarder og fælles uddannelsesprogrammer på nationalt plan. ESG blev nedsat i 2011 og mødes to gange om året. Den anden konference vil blive tilrettelagt efter vurderingen af budgetgennemførelsen. Konference om "Europæiske uddannelsesprogrammer for uddannelse af grænsevagter" fremmer udvekslingen af oplysninger om eksisterende uddannelsesprogrammer inden for uddannelsesorganisationer for grænsevagter og har til formål at fremme diskussioner og nå frem til en fælles forståelse af den europæiske dimension i det fortsatte arbejde med at udarbejde uddannelsesprogrammer. Én gang om året. Ekspertudvalg er en platform for udvikling og gennemførelse af uddannelse. Ekspertudvalg er organer bestående af nationale eksperter inden for et bestemt område, som mødes regelmæssigt for at drøfte den seneste udvikling på det respektive uddannelsesområde og systematisk gennemgå uddannelsesprogrammer og foreslå yderligere uddannelsestiltag på det respektive område. Møderne i ekspertudvalgene vil blive finansieret gennem de respektive projekter. Budget: EUR ENHEDEN FOR FORSKNING OG UDVIKLING Opgaven vedrørende forskning og udvikling består i at følge op på udviklingstendenser inden for forskning, der er relevante for kontrol og overvågning af de ydre grænser og videreformidle disse informationer til Kommissionen og medlemsstaterne. Frontex arbejder også tæt sammen med Kommissionen i et forsøg på at påvirke den EU-finansierede forskning, så den passer til behovene i forbindelse med grænsesikkerhed. Målsætningen på forsknings- og udviklingsområdet er at spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte medlemsstaterne og Kommissionen i udviklingen af kompetencer og politik samt når det gælder om at lede EU s sikkerhedsforskning på området. Endvidere bør Frontex udstikke en ramme for udveksling af erfaringer mellem medlemsstaterne. Frontex bestræber sig på at være et center for lancering af undersøgelser vedrørende grænsesikkerhed, hvilket kan kræve større finansielle ressourcer i fremtiden. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal udgøre grundlaget for udviklingen af Eurosur og automatiseret grænsekontrol, hvilket er to højtprioriterede områder. Generelt Side 103 af 129

104 I 2012 vil gennemførelsen af de to F&U-programmer (udviklingsprogrammet vedrørende grænsekontrol og udviklingsprogrammet vedrørende grænseovervågning) fortsætte. De forskellige projekter under disse programmer er såvel en videreførelse af aktiviteter, der blev igangsat i 2011, som nye initiativer. De nye initiativer er baseret på feedback fra medlemsstaterne eller Kommissionen eller på nyskabelser, der er identificeret ved hjælp af F&Uaktiviteter, og som potentielt har interesse for grænsevagterne. Grænsekontrol I udviklingsprogrammet vedrørende grænsekontrol vil projekterne og aktiviteterne i 2012 have fokus på udviklingen og gennemførelsen af en effektiv og formålstjenlig grænsekontrol ved de ydre grænser, som er på et sammenligneligt niveau, således at der ikke er nogen svage punkter. Grænsevagttjenesterne i medlemsstaterne skal med henblik herpå udveksle relevante operative informationer både på nationalt og internationalt niveau med andre grænsevagttjenester. Den vellykkede tilgang i de foregående år vedrørende udvikling af retningslinjer om bedste praksis vil blive fulgt og udvidet til andre områder, mens de allerede udarbejdede retningslinjer om bedste praksis vil blive videreudviklet. Videreudviklingen af bedste praksis og retningslinjer for ABC-systemer vil fortsætte i Omfanget af pågribelser ved grænseovergangene kan desuden øges. Adskillige initiativer, der blev gennemført i 2011, vil fortsætte, mens andre vil blive påbegyndt. I 2010 udtrykte medlemsstaterne behov for at have løbende drøftelser om praktiske problemstillinger, der opstår ved de ydre grænser, samt om indførelsen af nyt udstyr/nye systemer. For at imødekomme dette behov vil Frontex etablere platformen og fremme udviklingen af fælles praksis og retningslinjer. Det er planen, at følgende projekter skal køre ifølge dette program i 2012: 1. ID-kontrol (delvis videreførelse af Dognose 2011) Budget: EUR Projektet fokuserer på teknologi og metoder til påvisning af dokumentfalsk og identitetssvig samt vildledende adfærd ved grænseovergange. Formålet er at hjælpe grænsevagterne i frontlinjen til at træffe kvalificerede beslutninger under hensyntagen til de kriterier for indrejse, der er fastlagt i Schengengrænsekodeksen: verifikation af dokumenters ægthed, verifikation af indehaverens identitet og af formålet med rejsen samt vurdering af det individuelle risikoniveau for potentielle trusler, der har været ukendt indtil det pågældende tidspunkt. Aktiviteterne vil fokusere på innovation inden for påvisning af forfalskede/falske dokumenter (herunder verifikation af elektroniske pas), biometrik og analyse af fysik og adfærd. 2. Forhåndsinformation Budget: EUR På trods af, at API-direktivet (2004/82/EF af 29. april 2004) er gennemført i alle medlemsstaters lovgivning, er udrulningen af API-systemer meget begrænset og heterogen. Omkring 50 % af alle medlemsstater har ikke et API-system, og hvis det findes, bruges det sjældent til skibs- eller jernbanetrafik. Dette betyder, at der er en bekymrende bagdør, som står åben for personer, der forsøger at komme ind i Schengenområdet uden at opfylde alle indrejsekrav. Side 104 af 129

105 Målet for 2012 er at bidrage til at afhjælpe problemet med den manglende anvendelse af APIsystemer i EU ved at finde løsninger på de vigtigste hindringer, der blev identificeret i en undersøgelse i Dette vil ske ved at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre systemet og støtte de politiske beslutningstagere i at opbygge et solidt retsgrundlag for det. Specifikke opgaver omfatter: a) Udvikling af et API-startsæt for medlemsstater, som i øjeblikket ikke har et sådant system, der vil omfatte: En cost-benefit-analyse-pakke med henblik på at finde den mest omkostningseffektive løsning i hvert enkelt tilfælde, Videreførelse af udarbejdelsen af retningslinjer om bedste praksis vedrørende API (med fokus på, hvordan medlemsstaterne udfører risikovurdering af passagerer), Et teknisk referencedokument (baseret på de mest omkostningseffektive løsninger, der blev identificeret i undersøgelsen i 2011), der gennemgår arkitekturer, protokoller, grænseflader og nøgleprocesser, Finansieringsretningslinjer, som beskriver, hvordan man får adgang til midler til beskyttelse af de ydre grænser. b) Støtte til beslutningstagerne med hensyn til fastlæggelse af en API-politik Støtte til Kommissionen, når den skal revidere API-direktivet Støtte til Kommissionen og Parlamentet i PNR-drøftelser i forbindelse med grænseforvaltning Budget: EUR 3. Systemer til automatiseret grænsepassage (ABC) og biometriske identifikatorer Der blev i 2011 udarbejdet retningslinjer om bedste praksis (operative og tekniske) for ABC. Disse dokumenter fokuserer primært på at få EU-borgere, der har et elektronisk maskinlæsbart rejsedokument (emrtd), nemt over grænsen. Der vil i 2012 ske en videreudvikling af disse dokumenter på forskellige områder, hvor medlemsstaterne enten allerede gennemfører eller vil gennemføre løsninger (f.eks. ABC for tredjelandsstatsborgere), eller Kommissionen vil tage initiativ til nogle lovgivningsmæssige forslag (f.eks. i forbindelse med programmet for registrerede rejsende). Aktiviteterne vil fokusere på vurdering og formidling samt udvikling af fremtidig kapacitet til automatiseret grænsekontrol. 4. Visuminformationssystem (VIS) Budget: EUR Visuminformationssystemet blev iværksat for grænsevagter i oktober Inden januar 2012 vil størstedelen af medlemsstaterne have oplevet de første udfordringer i forbindelse med at integrere VIS-kontroller (fingeraftryksscanninger) for passagerer fra den første region, hvor systemet blev udbredt (Mellemøsten og Nordafrika). Projektet vil samle nationale VIS-projektledere og grænsevagter, der har til opgave at gennemføre systemet, for at nå til enighed om de primære udfordringer, identificere/udarbejde Side 105 af 129

106 retningslinjer om bedste praksis for gennemførelse af VIS og praktisk brug deraf i operationer og vurdere behovet for uddannelse. 5. Forum for forskning og udvikling (R&D) Budget: EUR R&D-forummet udgør en platform, hvor medlemsstaterne kan drøfte de eksisterende huller, og har primært til formål at klarlægge de områder, hvor udviklingen af bedste praksis og retningslinjer eller formidling af bedre oplysninger kan lukke eller være med til at lukke nogle huller. Der er indtil videre blevet identificeret to primære områder: landgrænsepraksis og kendte ukendte a) Landgrænserne står for en stor del af al trafik ind i og ud af Schengenområdet (omkring 40 % ifølge pålidelige overslag). Landgrænseovergangenes praksis og selve landgrænseovergangene varierer imidlertid meget i EU. Endvidere har samarbejdet med tredjelande uden for EU en vigtig indflydelse på strømmene ved landgrænsen og er afgørende for at fremme transit. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge og katalogisere praksis ved landgrænser samt undersøge, hvad der fungerer bedst, og i hvilket omfang de eksisterende procedurer kan overføres til andre medlemsstater. De primære fokusområder er: 1) kontrolpraksis, herunder anvendelse af Schengengrænsekodeksen, 2) bilateralt samarbejde med nabolande, 3) håndtering af lokal grænsetrafik, 4) styring af lastbiltrafik og 5) afsløring af skjulte personer. Budget: EUR b) Som et resultat af en forskningskonference, der blev arrangeret sammen med det finske grænse- og kystvagtakademi i 2011, blev det konstateret, at der mangler viden om sårbarhed som en risikokomponent. Grænsevagterne har kun tilgang til få pålidelige, empiribaserede oplysninger om, hvor stor en del af de ulovlige strømme, de ikke opfanger. Der foreslås derfor en forskningskonference i 2012, som skal undersøge helt præcist, hvilken viden der mangler, og hvilket forskningsarbejde, der kan udføres for at afhjælpe dette. Grænseovervågning Budget: EUR Projekterne og aktiviteterne inden for programmet for grænseovervågningsudvikling vil i 2012 have fokus på udviklingen og gennemførelsen af en effektiv og formålstjenlig grænseovervågning. Grænsevagttjenesterne i medlemsstaterne skal med henblik herpå udveksle relevante operative informationer både på nationalt og internationalt plan med andre grænsevagttjenester samt med relevante europæiske agenturer. Man vil se på flere af de eksisterende huller i overvågningen, og man vil følge den løbende udvikling af luft- og jordsystemer til grænseovervågning. Samtidig vil man undersøge måder, hvorpå man kan forbedre informationsniveauet hos medlemsstaternes grænsevagttjenester (enten direkte eller som en yderligere tjeneste fra Frontex via Eurosur). Det er planen, at følgende projekter skal køre ifølge dette program i 2012: Budget: EUR Side 106 af 129

107 1. "All Eyes", luft-, jord- og havovervågning sensorer og platforme Dette projekt følger op på projekterne vedrørende fjernsporing og -detektion (2010 og 2011) og vil omfatte den aktuelle udvikling inden for sensorer, platforme, datafusion og integrerede systemløsninger til grænseovervågning. Det primære formål er at identificere mere omkostningseffektive og operativt effektive løsninger til luftgrænseovervågning, navnlig ubemandede flysystemer (UAS) med fjernstyrede køretøjer (OPV), som kan anvendes i Frontex' fælles operationer (hav og land). Et af de vigtigste, og indtil videre ubesvarede, spørgsmål vedrørende brugen af UAS til grænseovervågning er omkostningseffektiviteten og effektiviteten af sådanne systemer i forhold til de mere konventionelle grænseovervågningssystemer. For at få et bedre overblik over den virkning, som UAS eventuelt vil få på grænseovervågningen, vil der i 2012 blive gennemført en UAS-undersøgelse. Undersøgelsen forventes at strække sig over ni måneder ( EUR). Praktiske test i marken og vurdering af de nyeste og mest effektive teknologier til landgrænseovervågning vil blive fulgt. 2. Efterretninger og kommunikation Budget: EUR De aktiviteter, der forudses ifølge dette projekt for 2012, er i vidt omfang en logisk videreførelse af de aktiviteter, der blev påbegyndt i Hovedvægten ligger på videreudviklingen af informationsindsamlings- og -forvaltningskapaciteten (og dermed situationskendskab på et højere detailniveau) i medlemsstaterne og/eller Frontex. De forudsete aktiviteter er navnlig tilpasset videreudviklingen af Eurosur og oprettelsen af BorderTechNet, som er en informationsdelingsplatform vedrørende grænsesikkerhedsrelateret forskning og teknologi. Eurosur 28 Budget: EUR Tanken med Eurosur er at etablere en mekanisme til udveksling af oplysninger og samarbejde, som giver medlemsstaternes grænseovervågningsmyndigheder og Frontex mulighed for at samarbejde på taktisk, operativt og strategisk niveau. Eurosur vil give medlemsstaterne en ramme, som vil øge deres situationskendskab og styrke reaktionskapaciteten for de nationale myndigheder, der kontrollerer EU's medlemsstaters ydre grænser. Det er formålet at sammenkæde og strømline overvågningssystemerne og mekanismerne på medlemsstatsniveau, herunder at etablere et nationalt koordineringscenter (NCC) i hver enkelt medlemsstat. Frontex har taget del i udviklingen af Eurosur siden starten, og indtil videre er de primære aktiviteter gået ud på at udvikle og oprette et netværk til udveksling af oplysninger samt at arbejde sammen med GD for Erhvervspolitik og medlemsstaterne for at styre den relevante forskning til støtte for udviklingen af Eurosur-konceptet. Udviklingen af Eurosur-netværket blev indledt i november 2010 efter en anmodning fra GD for Indre Anliggender om at oprette et centralt Eurosur-netværk, der sammenkæder NCC'erne. 28 Gennemførelsesperiode: januar-december 2012 (Frontex' Eurosur-program vil fortsætte frem til, at lovgivningen er trådt i kraft i 2013). Samlet budgetbehov: EUR. Den aktuelle budgetversion omfatter imidlertid 1,3 mio. til Eurosur, mens 2,2 mio. EUR vil blive overført fra it-midlerne. Side 107 af 129

108 Eurosur-netværket skal støtte udvekslingen af oplysninger af fælles interesse vedrørende ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet mellem NCC'er samt mellem Frontex og NCC'er og er en platform til fremme af videreudviklingen af kapaciteten til at dele og handle på grundlag af oplysninger af fælles interesse. I 2011 har seks medlemsstater og Frontex tilsluttet sig netværket. De vigtigste aktiviteter i Eurosur-programmet i 2012 er: Netværket vil blive udvidet til at omfatte de 18 medlemsstater, der deltager i Eurosur (og muligvis også andre medlemsstater og relevante EU-agenturer). Man vil også begynde at bruge netværket til udveksling af operative data i realtid. Endvidere vil softwaren blive forbedret, således at den kan håndtere det stigende behov for at udveksle oplysninger mellem NCC'er og Frontex. Der vil blive udarbejdet politikker og procedurer for informationsstyring. Budget: EUR Projektet Fælles Overvågningsværktøjer vil udvikle og teste Frontex' kapacitet til kombineret anvendelse af satellitbilleder og skibsrapporteringssystemer til grænseovervågning med henblik på at levere overvågningsbaserede oplysninger til Eurosur-netværket. Dette skal ske ved hjælp af GMES-foranstaltninger (global miljø- og sikkerhedsovervågning) og i et tæt samarbejde med EUSC og EMSA. Budget: EUR Det fælles efterretningsbillede af området før grænsen (CPIP) skal videreudvikles. Formålet med CPIP er at udvikle værktøjer og procedurer, som skal anvendes til at udarbejde et fælles efterretningsbillede af området før grænsen, med henblik på udveksling af oplysninger gennem Eurosur. Et indledende efterretningsbillede vil blive udvekslet på forsøgsbasis, hvorefter omfanget af CPIP vil blive udvidet gradvist. Der vil blive erhvervet geodata for interessante regioner og udviklet analyse- og visualiseringsværktøjer. Endvidere vil der blive afholdt uddannelse for medlemsstaterne. Budget: EUR 29 Andre aktiviteter Budget: EUR 1. Validering, formidling og opdatering af landerapporter fra Info RDU. Skal udføres i forbindelse med ED4BG 2012-arrangementet. 2. Undersøgelse om migration Budget: EUR Undersøgelsen skal give et indblik i push-/pullfaktorerne for (irregulær) migration. Nærmere bestemt bør det give en forståelse for, hvorfor folk forlader deres hjemlande, og hvorfor de gerne vil til visse lande i EU. 29 Dele af udgifterne til CPIP er dækket af andre budgetposter såsom RAU og FSC. Side 108 af 129

109 Budget: EUR ENHEDEN FOR POOLEDE RESSOURCER Opgaven vedrørende poolede ressourcer består i at medvirke til at styrke beredskabskapaciteten i Frontex og medlemsstaterne. Frontex skal udvikle tilgængeligheden og udnyttelsen af tilstrækkelige operative ressourcer. Agenturet forvalter og udvikler pools af grænsevagter og teknisk udstyr for medlemsstaterne, de associerede Schengenlande og Frontex med henblik på anvendelse til fælles operationer, teknisk og operativ bistand samt hurtig operativ bistand. I 2012 vil Frontex udvikle konceptet for og forvaltningen af den nye EBGT-pool (europæiske grænsevagthold) i fællesskab med medlemsstaterne i overensstemmelse med kravene i den nye Frontex-forordning. Samtidig vil agenturet fortsat lede og udvikle den eksisterende pool af teknisk udstyr gennem udvikling og forbedring af databasen over medlemsstaternes udstyr samt ved at analysere den mest effektive erhvervelse af specifikke udstyrsdele, som skal udvikles til at blive forvaltet direkte af Frontex. Udformningen af den nye EBGT-pool bliver i øjeblikket drøftet mellem Frontex og medlemsstaterne, eftersom RABIT-poolens fremtidige rolle skal aftales og defineres. Endvidere skal det udstyr, som Frontex skal erhverve, også fastlægges sammen med en passende ejerskabsmodel. Som følge af deres betydning og mulige indvirkning på Frontex' operationer vil det være af afgørende betydning for afdelingen for poolede ressourcer i løbet af 2012 at afholde årlige bilaterale drøftelser og indgå aftaler mellem Frontex og medlemsstaterne og de associerede Schengenlande vedrørende spørgsmål relateret til EBGT og pools af teknisk udstyr. Parallelt hermed vil de traditionelle aktiviteter, der udføres under PRN, blive videreført, og dermed skal de nødvendige oplysninger vedrørende PRU-aktiviteter leveres til medlemsstaterne og de associerede Schengenlande, og der skal indhentes vigtig feedback. Oprettelse og forvaltning af EBGT Der skal rettes særlig opmærksomhed mod oprettelse og forvaltning af den nye EBGT, som skal etableres formelt og blive det instrument, der anvendes til systematisk indsættelse af gæstemedarbejdere i fælles operationer og RABIT-operationer, som koordineres af Frontex. EBGT-poolen skal være en effektiv mekanisme, der skal sikre, at der er flere grænsevagter til rådighed for fælles operationer, og dens struktur vil blive udviklet på grundlag af den ændrede Frontex-forordning. Kravene vil blive udarbejdet, og mulighederne for at øge anvendelsen af EBGT vil blive undersøgt og aftalt. Endvidere vil gæstemedarbejdernes rolle blive udvidet ved at bruge udstationerede nationale eksperter som gæstemedarbejdere i pilotprojekter, fælles operationer og hurtige indsatshold. Oprettelse og udvikling af EBGT-konceptet Budget: EUR 1. EBGT-poolen vil blive udviklet på grundlag af resultaterne og anbefalingerne fra projektet "Revision af profilerne" fra Dette projekt har til formål at styrke kapaciteten for at garantere en høj standard for medlemmerne af EBGT-poolen. Projektet er opdelt i to hoveddele: Side 109 af 129

110 En konceptdel, som har til formål at udstikke de konceptuelle krav til poolen, antal gæstemedarbejdere og deres profiler i poolen, metoden til finansiering af indsættelsen og den indsættelsesmekanisme, der skal anvendes. Tekniske dokumenter (håndbog om forvaltning og indsættelsesmekanismer for EBGTpoolen). De nødvendige vejledninger/håndbøger vil blive udarbejdet under denne del, og disse vil indeholde reglerne for forvaltning af EBGT-poolen og indsættelsen af poolens medlemmer. 2. Udstationerede grænsevagter. Dette projekt har til formål at definere de udstationerede nationale eksperters rolle og ansvar som gæstemedarbejdere, deres profiler, metoden for og omfanget af deres indsættelse samt finansieringen af deres aktivitet. Der vil blive gennemført et pilotprojekt for at teste den fremtidige EBGT, og hvordan den nyoprettede pool fungerer, og sikre, at den er fuldt ud operationel og færdigudviklet fra Forvaltning af EBGT-poolen 3. Øvelser og koncept. Dette projekt vil udvikle konceptet for fremtidige øvelser med EBGT-poolmedlemmer og udstyr fra poolen af teknisk udstyr. Der vil også blive udarbejdet en plan for de øvelser, der skal gennemføres over de næste år, for at afprøve og styrke indsættelsesmekanismerne for EBGT og teknisk udstyr. Forvaltning og udvikling af poolen af teknisk udstyr Budget: EUR Budget: EUR 1. Udvikling af konceptet med erhvervelse af (begrænset) operativ kapacitet til Frontex opfølgning efter LEA I-projektet (LEA II) Formålet med dette projekt er at følge op på henstillingerne fra LEA I-projektet, som havde til formål at udføre en undersøgelse af mulighederne for, at Frontex erhverver sin egen begrænsede tekniske udstyrskapacitet til brug for Frontex-operationer. Projektet vil på grundlag af en behovsanalyse identificere de udstyrsdele, som det ville være økonomisk fordelagtigt for Frontex at erhverve til brug i forbindelse med operationer. 2. Erhvervelsesmuligheder Projektet fastlægger tilgængelige muligheder (det mest økonomisk fordelagtige valg) for Frontex' erhvervelse af specielle typer af teknisk udstyr (f.eks. leasing, køb, leje) og udvikler den tekniske rammedokumentation for erhvervelse af specifikke typer af udstyr. 3. Pilotprojekt I dette projekt vil der blive udført mindre forsøg med specifikke typer af udstyr, som Frontex erhverver. Hvis erhvervelsesmodellen og antagelserne viser sig at være korrekte, vil der blive gjort forberedelser til at erhverve udstyr i et større omfang. 4. TEP (pool af teknisk udstyr) Dette projekt har til formål at udarbejde og gennemføre de konceptuelle krav for udarbejdelsen af et klart regelsæt og en klar procedure for indsættelse af teknisk udstyr og forvaltning af poolen. Side 110 af 129

111 Andre aktiviteter 1. Netværk vedrørende poolede ressourcer (PRN) Netværket vedrørende poolede ressourcer vil mødes omkring fem gange i løbet af Netværket er PRU's primære værktøj til at formidle oplysninger om sine fremtidige planer og igangværende aktiviteter til medlemsstaterne og de associerede Schengenlande. Medlemsstaternes feedback er vigtig, idet den skaber klarhed over effektiviteten af de aktiviteter, som PRU og Frontex udfører. Det er også et vigtigt debatforum for udarbejdelse og evaluering af forslag til fremtidige aktiviteter. Traditionelt er en af medlemsstaterne vært ved hvert andet møde. 2. Årlige bilaterale forhandlinger og aftaler Budget: EUR Afdelingen for poolede ressourcer er ansvarlig for at tilrettelægge og afholde de årlige bilaterale drøftelser og aftaler mellem Frontex og medlemsstaterne, de associerede Schengenlande samt tredjelande. Hovedformålet med disse drøftelser er at forhandle og vedtage hver enkelt medlemsstats bidrag til det kommende års planlagte operationer samt forhandle samarbejdsaftaler med tredjelande vedrørende det grænseoverskridende samarbejde. 3. OPERA fase II Budget: EUR Dette projekt følger op på OPERA fase I-projektet. Formålet med projektet er at forbedre og finjustere softwareprogrammet OPERA, som vil blive brugt til at forvalte indsættelsen af teknisk udstyr og menneskelige ressourcer, forbedre informationsstrømmen mellem medlemsstaterne og Frontex vedrørende status for gæstemedarbejdere og teknisk udstyr, der er til rådighed i pools, forbedre pålideligheden, konsekvensen og aktualiteten af oplysninger vedrørende pools samt give medlemsstaterne mulighed for direkte at forvalte deres egen nationale pool af menneskelige ressourcer og teknisk udstyr. Side 111 af 129

112 Bilag 3 Frontex' administrationsafdeling: portefølje 2012 ENHEDEN FOR FINANS OG INDKØB FINANS produkter og tjenesteydelser Finansenheden har som primær målsætning at sikre, at finansielle transaktioner (finansielle forpligtelser, betalinger, inddrivelsesordrer, budgetoverførsler osv.) behandles i overensstemmelse med reglerne. Endvidere spiller enheden en rolle med hensyn til at oplyse interessenterne om resultaterne af disse finansielle processer gennem budgetovervågningsrapporter, betalingsoplysninger osv. Faste opgaver: Udarbejdelse af et budget, i tæt samarbejde med økonomichefen og forretningsenhederne, der er tilpasset de målsætninger/aktiviteter, der er fastlagt i arbejdsprogrammet Fremlæggelse af en budgetrapport for direktoratets planlægningsråd og bestyrelsen efter princippet om "forsvarlig økonomisk forvaltning", som sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forholdet mellem aktiviteter og finansielle midler fra måned til måned Udførelse og dokumentation af ændringsstyring for finansielle transaktioner som bevillingsoverførsler og fremførsler 30 Bistand til revisorerne fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten ved at tilvejebringe dokumenter, rapporter, opfølgning på resultater og gennemføre opfølgningshenstillinger Forvaltning af ordrer og anvisninger for opgaver Registrering af alle anvisninger og fakturaer, juridiske personer og bankkonti vedrørende tredjeparter, som indsendes til Frontex via det finansielle system Udførelse af finansiel verifikation af transaktioner som en central funktion. Nye initiativer i 2012: Enheden er i færd med at kortlægge sine forretningsprocesser. Når alle processerne er blevet kortlagt, vil der blive udført en analyse for at afdække eventuelle problemer med risici og kvalitet. Hvor det er nødvendigt vil processerne blive ændret og forbedret, hvilket vil ske i tæt samarbejde med kvalitetschefen og andre relevante enheder i Frontex. Når den anvisningsberettigede har godkendt processerne, vil regnskabsføreren validere systemerne. Denne validering har til formål at sikre, at systemerne giver tilstrækkeligt pålidelige data til udarbejdelse af regnskaber, som giver et retvisende billede af agenturets aktiver og af budgetgennemførelsen i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VII. Desuden vil behovet for at implementere et program, der kan skabe en integreret metode for den finansielle livscyklus for projekter/aktiviteter med medlemsstaterne, blive analyseret med henblik på at finde frem til fremtidige foranstaltninger. Forventede resultater: Udarbejdelse af en manual om alle de vigtigste processer, der udføres i enheden for finans og indkøb Hvor det er relevant, forslag til ændringer af den aktuelle praksis, hvor beslutningerne om gennemførelse af sådanne ændringer vil blive truffet efter drøftelser med den relevante anvisningsberettigede 30 Finansforordning for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser, bestyrelsens beslutning nr. 29/2008. Side 112 af 129

113 Indførelse af et integreret elektronisk system til strømlining af processerne INDKØB produkter og tjenesteydelser Indkøb har som primær målsætning at sikre, at indkøbsprocedurer og -kontrakter er sammenhængende, lovlige og i overensstemmelse med de gældende regler og Frontex' finansforordning og de relaterede gennemførelsesbestemmelser. Faste opgaver: Tilvejebringelse af midler til og rådgivning om effektiv kontraktstyring for de ansvarlige forretningsenheder/sektorer i overensstemmelse med de relevante gældende regler Udarbejdelse af en indkøbsplan i samarbejde med Frontex' forretningsenheder Afholdelse af uddannelse og ydelse af vejledning til Frontex' medarbejdere med ansvar for at udarbejde mandater/tekniske specifikationer for varer/tjenesteydelser Rådgivning og bistand til medarbejdere, når de almindelige indkøbsprocedurer ikke kan følges under uforudsete omstændigheder Udarbejdelse af de nødvendige rapporter, erklæringer og statistikker Nye initiativer i 2012: Der er udført en kortlægning af forretningsprocesserne. I 2011 blev et projekt til konvertering af processerne til et elektronisk system iværksat, og dette vil fortsætte i Forventede resultater: Oprettelse af en manual over alle processer for indkøbsområdet Indførelse af et elektronisk system og automatisering for at strømline arbejdsprocesserne REGNSKAB produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Sikring af, at regnskaberne er i overensstemmelse med afsnit IV i Frontex' finansforordning Udarbejdelse af årsregnskaber Udarbejdelse af pengestrømsanalysen, der viser årets indbetalinger og udbetalinger Forvaltning af Frontex økonomiske aktiver Validering af det regnskabssystem, som den anvisningsberettigede har etableret til udarbejdelse eller dokumentation af regnskabsoplysninger Tilsyn med og forvaltning af forskudskontoen Med "forskudskontoen" kan Frontex foretage engangsbetalinger på under EUR. Disse betalinger skal være knyttet til en forpligtelse, men behøver ikke at blive registreret i EU's regnskabsaflæggelsessystem ABAC. Side 113 af 129

114 ENHEDEN FOR MENNESKELIGE RESSOURCER OG TJENESTEYDELSER MENNESKELIGE RESSOURCER (HR) Faste opgaver: Udarbejdelse af den flerårige plan for personalepolitik hvert år, som danner grundlag for en stillingsfortegnelse 32, som skal gennem en godkendelsesproces Udarbejdelse af politikker, procedurer og specifikke gennemførelsesbestemmelser for hvert enkelt underområde inden for personalesektoren Styrkelse af effektiviteten ved at samarbejde tæt med andre EU-agenturer om udviklingen af nye systemer Bistand til revisorerne fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten ved at tilvejebringe dokumenter, rapporter, opfølgning på resultater og gennemføre opfølgningshenstillinger Nye initiativer i 2012: En HR-intranetside vil blive udviklet og lanceret i tæt samarbejde med de ansvarlige for information og gennemsigtighed. En kompetenceramme, der skal støtte rekruttering og bedømmelser efter prøveperioder, vil blive etableret. Der forventes følgende resultater: Sikring af, at alle gennemførelsesbestemmelser er fastlagt Videreudvikling af rammen for forretningsprocesser ( ) og sammenkobling heraf med andre initiativer i administrationsafdelingen, således at afdelingen får én platform 33 Lancering af en intranetside for HR-enheden til fordel for Frontex' personale Gennemførelse af en kompetenceramme, som vil danne grundlag for alle kerneprocesser på personaleområdet, såsom rekruttering og udvælgelse, karriereudvikling og forfremmelser PERSONALEADMINISTRATION produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Administration af udbetalingen af løn og tillæg, forvaltning af årlig ferie/sygdomsfravær/tjenestefrihed samt flekstid, alle spørgsmål vedrørende pension, uanset om det handler om betaling af bidrag eller overførsel af rettigheder Udarbejdelse og overvågning af arbejdsprocedurer, som opfylder Frontex' behov, i overensstemmelse med love og regler Samarbejde med Kommissionens lønningskontor Nye initiativer i 2012: Der er identificeret et behov for nye arbejdsprocedurer i Frontex, som kan tage højde for agenturets skiftende driftsmæssige behov. Desuden vil der blive indført flekstid, som vil give medarbejderne bedre mulighed for at skabe balance mellem arbejde og familie-/privatliv. Der vil også blive indført en politik om chikane. 32 Stillingsfortegnelsen indeholder lister over TA-stillinger efter antal og lønklasse. Tallene stammer fra planen for personalepolitik og offentliggøres i EU-Tidende. 33 Det forventes, at systemerne vil blive automatiseret under én afdelingsplatform. Side 114 af 129

115 Forventede resultater: Udførelse af en analyse af HR-databasen for at forbedre rapporteringsmekanismerne, forenkle leveringen af data til projekter som f.eks. projektet med KPI-resultatstyring Gennemførelse og overvågning af politikken om forebyggelse af sexchikane og psykisk chikane Lancering af flekstidssystemet i hele organisationen Indførelse af en standardiseret og juridisk funderet politik vedrørende agenturets forskellige arbejdsprocedurer PERSONALEUDVIKLING OG -UDDANNELSE produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Årlig analyse af uddannelsesbehov og tilvejebringelse af en række forskellige udviklingsmuligheder, som giver personalet mulighed for at vedligeholde og styrke deres færdigheder, kompetencer og erfaring, således at de effektivt kan bidrage til opfyldelsen af den enkeltes, afdelingens og organisationens mål og forventninger i Frontex Elektronisk medarbejderudviklingssystem ("eappraisal"), som skal lette den årlige bedømmelse for ledere og personale Samarbejde med andre agenturer som f.eks. EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder i udviklingen af uddannelsespakker for Frontex' personale Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som analyseres for at give input til forskellige områder, der kan forbedres Udarbejdelse af politikker og procedurer, der er specifikke for Frontex, i overensstemmelse med EU's love og regler Nye initiativer i 2012: Det nye Frontex-mandat fremhæver behovet for uddannelse vedrørende grundlæggende rettigheder. I den forbindelse har Frontex samarbejdet med FRA for at sikre, at personalet får tilbudt den relevante uddannelse i forhold til deres ekspertiseområder. Videreudvikling af det elektroniske medarbejderudviklingsmodul og indførelse af et modul for e- overvågning ("e-probation"), som skal gøre HR-processerne mere brugervenlige og automatiserede. Forventede resultater: Afholdelse af nyt kursus i grundlæggende rettigheder for alle Frontex' medarbejdere i 2012 Udvikling og forbedring af HR-systemets elektroniske medarbejderudviklingsmodul Gennemførelse af modulet for e-overvågning REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Opfyldelse af behovet for menneskelige ressourcer til Frontex' funktionelle drift inden for de begrænsninger, som stillingsfortegnelsen giver. Sikring af overholdelsen af love og regler med hensyn til rekruttering og udvælgelse Sikring af gennemsigtighed og ansvarlighed for alle rekrutterings-/udvælgelsesprocedurer, som revideres hvert år af Revisionsretten Udarbejdelse af faste statistikker/rapporter for direktoratets planlægningsråd til overvågningsformål Udarbejdelse af ad hoc-rapporter for bestyrelsen Side 115 af 129

116 Nye initiativer i 2012: Der vil blive udviklet og gennemført et elektronisk rekrutteringssystem i 2012, som vil blive flettet sammen med de andre systemer på en ensartet platform. Forventede resultater: Lancering af det elektroniske rekrutteringssystem og sammenfletning med andre elektroniske systemer ved hjælp af en ensartet platform. AGENTURTJENESTER produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Opretholdelse af receptions- og omstillingstjenester Indkøb af kontorartikler og gaver Tilrettelæggelse af møder og arrangementer for Frontex Administration af rejser ("Travel Desk") for Frontex' personale Administration af udstationering for Frontex' personale Administration af hovedkvarterets lokaler og sikring af problemfri ydelser Forvaltning og sikring af Frontex' aktiver Administration af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Nye initiativer i 2012: Den største opgave for enheden i de kommende tre år vil være vellykket færdiggørelse af Frontex' hovedkvarter, som skal være klar i Endvidere opbevares den dokumentation, der udgør Frontex' hukommelse, decentralt. Der vil blive etableret et fysisk lager i 2011 (som følge af kravet om nulvækst). Der forventes nogle fremskridt, men ikke i det oprindeligt forventede omfang. Der blev i starten af 2011 vedtaget en beredskabsplan, hvilket letter udarbejdelsen og gennemførelsen af en operativ plan for Forventede resultater: Sikring af, at det nye hovedkvartersprojekt overholder de fastlagte tidshorisonter og resultater Etablering af et fysisk lager for Frontex' dokumentation. Udarbejdelse, gennemførelse og overvågning af Frontex' beredskabsplan SIKKERHEDSTJENESTEN produkter og tjenesteydelser Sikkerhedstjenesten har som primær målsætning at opretholde sikkerheden for personalet, gæster, aktiver og Frontex' oplysninger, uanset om dette er i Frontex' hovedkvarter eller i et operativt kontor Faste opgaver: Udarbejdelse og gennemførelse af en Frontex-sikkerhedsmanual og andre sikkerhedsrelaterede politikker og procedurer Beskyttelse af fortrolige oplysninger mod spionage, kompromittering eller uautoriseret videregivelse Beskyttelse af Frontex' aktiviteter, aktiver, information og personale Afholdelse af kurser for Frontex-personale om behandling af fortrolige oplysninger Side 116 af 129

117 Nye initiativer i 2012: Enheden er i færd med at opdatere Frontex' sikkerhedsmanual, så den afspejler ændringerne i sikkerhedssystemet som følge af det nye Frontex-mandat samt de nye sikkerhedsregler fra Rådet og Kommissionen. Det nye reviderede sikkerhedssystem vil blive indført i Sikkerhedstjenester deltager aktivt i udbuddet om det nye hovedkvarter samt evalueringsprocesserne og høringerne i forbindelse dermed. Forventede resultater: Opdatering af sikkerhedsmanualen (og de dermed forbundne politikker, procedurer og gennemførelsesbestemmelser) for at afspejle Frontex' forpligtelser med hensyn til behandling af fortrolige og følsomme oplysninger og den nye EU-sikkerhedslovgivning Sikring af, at alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er iværksat for Frontex' operative kontorer (FOO). (FOO i Grækenland skal evalueres i 2011, hvilket kunne resultere i en stigning i antallet af FOO'er) Sikring af, at det nye hovedkvartersprojekt opfylder sikkerhedsstandarderne ENHEDEN FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 34 Ikt-forpligtelserne strækker sig over to primære funktionsområder (kontoret for projekter og kontrakter og kontoret for operationer), som har et tæt samspil. Ud over de infrastruktur- og servicerelaterede opgaver har enheden til opgave at stille en integreret teknisk supportmekanisme til rådighed for alle Frontex' ikt-systemer med henblik på planlægning, udformning, udvikling, indsættelse, gennemførelse, forvaltning og drift af sikre og robuste informations- og kommunikationssystemer. I denne forbindelse skal enheden levere ikt-tjenester og support til Frontex' forretningsområder i forbindelse med gennemførelse af projekter og iktsystemer. Udfordringen for enheden vil være at opretholde en tilfredsstillende service for de systemer, der allerede findes, samtidig med at den skal udvikle og gennemføre nye projekter inden for de begrænsninger, den er pålagt som følge af nulvækstpolitikken med hensyn til økonomiske og menneskelige ressourcer. IKT produkter og tjenesteydelser Faste opgaver: Udvikling og fremme af sikker kommunikation og udveksling af oplysninger inden for et netværk bestående af Frontex og de nationale koordineringscentre i EU's medlemsstater Etablering af en passende infrastruktur, der sikrer, at ikt-applikationer, -systemer og -tjenesteydelser kan bruges af både interne og eksterne interessenter It-strategi, -politikker og -procedurer samt it-kvalitetsstyring, it-sikkerhed og it-ledelse Imødekommelse af anmodninger om ikt-support fra både interne og eksterne interessenter Gennemførelse af standarder, bedste praksis og politikker for informations- og kommunikationsteknologier med hensyn til hardware, software og processer Overvågning af opfyldelsen af standarderne, bedste praksis og rutiner 34 ICTU godkendt af bestyrelsen den 24. maj Side 117 af 129

118 Varetagelse af sikkerheden for Frontex' ikt-systemer i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige Nye initiativer i 2012: En avanceret og robust ikt-infrastruktur er nu etableret inden for de kontraktlige rammer (der blev underskrevet en Frontex-rammekontrakt for fire år i oktober 2010), således at der vil blive udviklet mange forretningsprojekter i 2011/2012. Forventede resultater: Support på 1. niveau Helpdesk Support på 2. niveau netværksstyring applikationsstyring systemstyring Support på 3. niveau kontrahentstyring (applikationsudviklere, vedligeholdelse og projektledelse) Ikt-baserede/-støttede forretningsapplikationer OPERA (system til forvaltning af administrative ressourcer) CMS (korrespondancestyringssystem) WebGIS (webbaseret geografisk informationssystem) Teknisk kontor for Eurosur Webstedet ED4BG (europæisk dag for grænsevagter) FMM (Frontex' medieovervågning) JORA (rapporteringssystem vedrørende fælles operationer) FOSS (Frontex-one-stop-shop) Sentinel (applikation til situationsovervågning og krisestyring) Intranet Side 118 af 129

119 Bilag 4 Budget Afsnit 1 og afsnit 2 Sammenligning 2010/2011/2012 Forpligtelser 2010 Betalinger 2010 Budget 2011 (N3) Budgetforslag Personale Rekruttering Opgaver Sociomedicinsk infrastruktur Øvrige personalerelaterede udgifter Subtotal Følgende artikler er blevet flyttet til andre artikler i afsnit 2 16 Social velfærd Repræsentationsud gifter I alt Lokaler Databehandling og telekommunikation Løsøre Løbende administrationsudgift er Postudgifter Ikke-operative møder 26 Information og gennemsigtighed I alt Tabel 6: Administrationsudgifter (T1+T2) Side 119 af 129

120 Bilag 5 Budget Afsnit 3 Sammenligning 2010/2011/2012 Forpligtelser 2010 Betalinger 2010 Budget 2011 (N3) Budgetforslag 30 Operationer Landgrænser Søgrænser Luftgrænser Tilbagesendelse Risikoanalyse og situationscenter Risikoanalyse FSC Uddannelse Forskning og udvikling Forskning og udvikling Eurosur Poolede ressourcer Poolede ressourcer RABIT-udsendelse P.M. 35 Diverse Diverse It-projekter Europæisk dag for grænse vagter T3 i alt Tabel 7: Driftsudgifter (T3) Side 120 af 129

121 Bilag 6 Et andet perspektiv på drifts- og administrationsudgifter Den metode, som Kommissionen bruger til at differentiere mellem administrations- (T1+T2) og driftsudgifter (T3) viser, at Frontex har brugt (afsat/udbetalt) % af sine finansielle midler til primære og sekundære operative aktiviteter. Forpligtelser 2010 Betalinger 2010 Budget 2011 Budgetforslag 2012 T1 + T2 i alt % 33 % 38 % 37 % T3 i alt % 67 % 62 % 63 % Tabel 8: Oversigt over udgifter For at give et mere realistisk billede af Frontex' udgifter (omkostninger), er de blevet inddelt i faste og variable omkostninger. Det blev også vurderet, om omkostningerne er direkte relateret til primære eller sekundære aktiviteter eller ej. Sidstnævnte blev opført i en separat gruppe med generalomkostninger (indirekte omkostninger). Den første gruppe differentierer mellem omkostninger og deres afhængighed af operativ intensitet (variable omkostninger), og omkostninger, der ligger fast, selv om de operative aktiviteter varierer (faste omkostninger). Budgetstrukturen differentierer ikke mellem disse typer omkostninger. Den anden gruppe giver mulighed for at differentiere mellem administrations- og driftsomkostninger/-udgifter baseret på deres forbindelse med operative aktiviteter i stedet for deres plads i budgettet. Følgende tabel viser udviklingen i andelen af direkte (drifts-) omkostninger og generalomkostninger i budgettet. I løbet af de seneste år forblev udgifterne til operative aktiviteter på omkring % af Frontex' budget (i forhold til %). Side 121 af 129

122 Andelen af direkte (drifts-) omkostninger og generalomkostninger i budgettet (i % af budgettet) Figur 5: Direkte (operative) omkostninger i forhold til generalomkostninger ( ) EN Overheads Direct (operational) Costs Year Målsprog Generalomkostninger Direkte (drifts-) omkostninger År Den næste figur viser, at udgifterne til faste omkostninger (som ikke påvirkes af antallet eller intensiteten af operative aktiviteter) er steget fra 19,6 til 27,2 % af budgettet siden Denne stigning skyldtes primært den nødvendige stigning i antallet af medarbejdere i de senere år. Stigningen blev generelt mere markant, efterhånden som det samlede budget faldt, hvilket påvirkede margenen for variable udgifter. Andel af faste og variable omkostninger i budgettet (% af budgettet) Figur 6: Faste omkostninger i forhold til variable omkostninger ( ) EN Målsprog Side 122 af 129

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION (FRONTEX)

EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION (FRONTEX) EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION (FRONTEX) LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA F RONTEX Warszawa, 10. oktober 2005

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Arbejdsprogram European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Arbejdsprogram European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union Arbejdsprogram 2011 European Agency for the Management of Operational Cooperation

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Erklæring fra Rådet og Kommissionen

Erklæring fra Rådet og Kommissionen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed; GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Toldsamarbejde inden for området for

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om fortsættelse af EUpolitikcyklussen

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om fortsættelse af EUpolitikcyklussen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. marts 2017 (OR. en) 7093/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 47 ENFOPOL 105 CRIMORG 51 ENFOCUSTOM 60

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR FRONTEX FOR 2005

ÅRSBERETNING FOR FRONTEX FOR 2005 EUROPEAN AGENCY FOR THE MANAGEMENT OF OPERATIONAL COOPERATION AT THE EXTERNAL BORDERS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION (FRONTEX) F LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA RONTEX ÅRSBERETNING FOR FRONTEX

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 DA Schengen Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER 2 POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE 2 De indre grænser 2 De ydre grænser 3

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere