RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED Rødder Tour Bladet Årgang udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave"

Transkript

1 RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber, - og en god lej lig hed til at møde de andre Rød der, otte gan ge årligt, til en rig tig god gang dren ge-golf. Rødder Tour Bladet Årgang udgave HER NING GOLF KLUB

2 SI DE 2 THE RØD DER TOUR Stikord fra generalforsamlingen 2. februar 2012 i golfklubben

3 THE RØD DER TOUR SI DE 3 Rød der-tou ren er stif tet 5. au gust 1997 og op kaldt ef ter den for holds vis ukend te her nin gen ser, Dr. Manfred F. Q. Röhdder, læ ge, in kar ne ret golf spil ler og stor yn der af kvin de ligt sel skab. Men og så en varm for taler for her resam men kom ster, hvor den så kald te man de - hørm kan dyr kes uden kvin de lig ind blan ding. Man fred Røhdder for sva re de al lerede i be gyn delsen af århun dre det sin dok tor afhand ling, hvori han fast slår at voks ne mænd, som ik ke får de res be hov for leg og kon kur ren ce med hin an den sti mu le ret mindst et par gan ge om ugen, bli ver of te tri ste og ind slut tede. RØDDER TOUR - hvad er det egent lig for no get? Allerførst er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der er ta le om to for skellige begreber - nemlig dels TOU REN og dels CUP EN. Røddertouren af vik les over en 2 års pe rio de og be står af 16 selv stæn di ge mat cher, (8 matcher hvert år) og er sam ti dig den løben de rang li ste - tur ne ring, som dan ner grund lag for ud ta - gelsen til den prestigefyldte Rødder Cup som spil les hvert an det år i september umiddelbart før eller efter den originale Ryder Cup. Efter 11. september trage dien, som lavede lidt kuk i systemet, spilles Rødderfinalen dog modsatte år af originalen... Medlemmerne deltager i så mange af de 8 årlige mat cher, som man har tid, lyst og mu lig hed for, men man bør dog ik ke mod tage tourkor t, hvis ik ke man har til hen sigt at spil le mindst 3-4 af mat cherne! Rød der Touren har så le des to ho ved for mål: Dels at væ re kva li fi ka tions tur ne ring til Rød der C up men ik ke mindst det for mål at Rød der ne kan mø des 8 gan ge år ligt til en god gang dren - ge-golf på et rimeligt højt niveau. Den al ler før ste Rød derc up blev af vik let i 1997 og det blev en kæm pe stor suc ces, så det blev hurtigt besluttet at denne match skulle være en til bageven den de be gi ven hed - ik ke hvert år, men hvert an det år, li ge - som den originale RyderCup. På den store og mindeværdige festaften, dengang i 1997, krævede alle spillere genvalg til 99-hol det, men da ar bejdsgrup pen bag ar ran ge men tet allerede på det tidspunkt hav - de mod taget ad skil lige fo re - spørgs ler fra an dre velkvalificerede rødder, hvordan man kunne komme i be tragt ning til en plads på hol det, blev det besluttet, at en form for kvalifikationsspil bur de dan ne grund lag for ud ta gel se af hol de ne. Så dan op stod ide en om at la ve en Rød dertour.

4 SI DE 4 THE RØD DER TOUR Hvem kan spil le med på Rød der-tou ren? Rødder Touren har 48 pladser. Der er 24 pladser til spillere fra Herning og 24 pladser til spillere fra Omegnen. Alle spillere er medlem af Herning Golf Klub (Nabo og longdistance m.m. accepteres). Al der over 35 år. Banehandicap ikke meget over 20. Gæstespillere kan, hvis en match ikke er fyldt op af Tourens egene medlemmer, tildeles wildcard til enkelte matcher. Gæ ste spil le re re gi stre res ik ke på rang li ster og kan aldrig kvalificere sig til at repræsentere hverken Herning- eller Omegns Team. Hvis en spil ler flytter adresse i løbet af den 2-års pe rio de, som Rød der Cup kva li fi ka tio nen lø ber over, kan han straks op ta ges på det Team, som hans nye adres se be ret ti ger til. Der kan dog ikke skiftes Team når første match i år 2 er spillet. Ved flyt ning fra et Team til det an det, o ver føres evt. ind spil le de points til den nye rang li ste og spil le ren pla ce res på rang li sten på den plads de ind spil le de points be ret ti ger til. Folkeregisteradresse ved første match i Rødder cup finale år er afgørende for, hvilket hold en spiller kan repræsentere ved Rødder Cup en. Græn sen mel lem By og Omegn er teg net ind på et by kort: Med udgangspunkt på Silkeborgvej følges Herningholmåen nordpå, hvor den omkran ser Her ning-nord, inkl. Vester holm vejkvar te ret. Fra is hoc keyhallen kryd ses over til Holing bæk og med ålø bet som græn se videre syd om Tjørring Bakke, omkransende å-kvarteret og Tegl væn get, kryd sen de Ring købingvej, hvor å-løbet bli ver til Tyv kær bæk, som omkran - ser Her ning Vest, Damgårdsvej og Messecentret. Her efter tværs gennem Knudsmosen over til Ener gi vej og skråt over til ålø bet, som ram - mer vort udgangs punkt på Sil ke borg vej li ge før Birk. Al le spillere på de to Rød der Cup Teams er sik - ret Tour-kortet de efterfølgende 2 år. Alle spillere i top-20 på henholdsvis Herningranglisten og på Omegns-ranglisten (efter årets sidste match) er sikret Tour-kortet 1 år. Spillere placeret uden for top-20 sendes tilbage til tourskolen for at forsøge at generobre et medlemskab. Komiteen vurderer dog hvem og hvorfor disse spillere er placeret udenfor automatisk medlemskab. Der tages hensyn til anciennitet og interesse, og komiteen kan til enhver tid tildele en eller flere af disse spillere fortsat medlemskab uden tourskole. Rødderne vil gerne give nye spillere mulighed for at blive en del af fællesskabet og der for skal der altid være mindst én plads på hver side, at spille om. Hvis ikke ledig(e) plads(er) fremkommer mere eller mindre automatisk ved naturlig afgang, er det op til komiteen at kikke på alle medlemmers interesse det forgangne år - og herefter vurdere om nogens plads bør sættes på spil på tourskolen. De år, hvor kabalen ikke går op, har komiteen mulighed for at udvide antallet af medlemskaber med en ekstra plads det efterfølgende år. Tour-skolen afvikles hvert år i april/ maj i forbindelse med at RødderTouren starter - og der reklameres kun via jungletrommerne.

5 THE RØD DER TOUR SI DE 5 Stillingen efter sæson 2011: The VILLAGES TEAM 1. Allan Schou... 34,5/ Niels Skovgaard... 33/88,0 3. Claus Hillerup... 29,5/84,5 4. Kristian Skelkjær... 27,5/67,5 5. Anders Stampe... 9/60 6. Lars Johannsen... 19,0/53 7. Jørgen Stampe... 28,0/50,0 8. Gerhard Binder... 11,5/47,5 9. John Gornitzka... 17,0/ Carsten Jensen... 8,0/39,0 11. Viggo D. Sørensen... 0,0/ Carl Thorn... 10,0/39,0 13. Keld TH. Jensen... 18,5/36,5 14. Ole Ø. Pedersen... 6,0/ Christian Alstrup... 14,5/32,5 16. Ole Slumstrup...19,0// Bo Backhausen... 16,5/29,5 18. Søren Bangsø... 15,0/ Kim Bohart... 11,5/14,5 20. Jakob Borbye... 4,0/11,0 21. Claus Madsen... 5,0/7,0 22. Carl Peter Petersen... 1,0/0,0 HERNING TEAM 1. Leif Voetmann... 16,5/82,5 2. Jes Byskov... 26,0/82,0 3. Johs Pedersen... 24,0/77,0 4. Lars Neigaard... 18,0/74,0 5. Carl Chr. Zacho... 20,0/52,0 6. Flemming S. Jensen 14,0/64,0 7. Bendt Brøgger... 18,0/55,0 8. Kim Hessellund... 20,0/52,0 9. Poul Verner Jensen.. 34,5/51,5 10. Claus Gredal... 23,5/46,5 11. Michael Reimers... 24,5/46,5 12. Hans Ole Carl... 22,5/44,5 13. Jens Aage Byskov... 12,5/43,5 14. Erik Møller-Jensen... 0,0/33,0 15. Søren Nørgaard... 7,5/31,5 16. Anders Zacho... 8,5/31,5 17. Bjarne Bjerring... 4,0/29,0 18. Kim Lauridsen... 9,5/28,5 19. Poul Sand... 26,5/26,5 20. Poul Erik Pedersen.. 12,5/25,5 21. Egon Østergaard... 5,5/19,5 22. Finn Steen Jakobsen... 0,0/ Birger Kristensen... 0,0/16 Så dan sco rer man point til rang li ster ne Ved hver af de ot te år li ge Rødder-turneringer spilles om points til de to ranglister. Pointsystemet er nøje udtænkt, så det be lønner den sta bile præ sta tion med sco res over 27 sta ble fordpoints, men sam tidig sikrer at drømmerunder over 40 points ikke forgyldes I prak sis har det vist sig, at man ikke er fuldstændig hæg tet af, hvis man skul le have en spillemæssig krise en match el ler to - selv ved årets sid ste match har de fleste noget at spille for. Ud over rang listepoint afstemt ef ter det an tal scorede stablefordpoints, gives også bonuspoint til de 6 bedst placerede i henholdsvis By-ræk ken og Omegnsrække Ved pointlighed i den enkelte match afgøres placeringen på normal vis, efter sidste 9, sidste 6 osv. 36+ stblf.-points...10 rang li ste points 35 stblf.-points...9 ranglistepoints 34 stblf.-points...8 ranglistepoints 33 stblf.-points...7 ranglistepoints 32 stblf.-points...6 ranglistepoints 31 stblf.-points...5 ranglistepoints 30 stblf.-points...4 ranglistepoints 29 stblf.-points...3 ranglistepoints 28 stblf.-points...2 ranglistepoints 27 stblf.-points...1 ranglistepoints Ved point lig hed på rang li - sten af gø res pla ce rin gen efter flest bonuspoints, herefter flest førstepladser, andenpladser osv. Ranglistepoints indspillet i de år, hvor der ik ke spil les Rød dercup-fi na le hal ve res og overføres til ranglisten følgende år. 1. plads... 6 pt 3. plads... 4 pt 5. plads... 2 pt 2. plads... 5 pt 4. plads... 3 pt 6. plads... 1 pt Der er bo nus-point til de 6 bed ste fra by og de 6 bed ste fra omegn - hver gang!

6 SIDE 6 THE RØDDER TOUR Turneringsledernes opgaver Hvornår Ansvarlig Aftale starttider hvis udenbys spillested marts måned Komiteen Udsende reminder hvis nødvendig ugen før Komiteen Informere/aftale med restaurant onsdag før Dagens turneringsleder Lave startliste torsdag før Komiteen Hente opdaterede handicaps fredag kl. 11 Komiteen Udskrive startliste 3 eksemplarer fredag kl. 11 jmp Udskrive scorekort fredag kl. 11 jmp Afhente startliste, pokal, puttevin 1) fredag kl Dagens turneringsleder Uddele scorekort + ta imod penge og madbestilling lørdag morgen Dagens turneringsleder Sikre at alle er tilstede og starte første 5-8 bolde lørdag morgen Dagens turneringsleder Sørge for øl på turneringens vegne 2) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre præmiebeløb efter øl-køb og lidt til kassen 3) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre resultatet af dagens match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Kontrollere scorekort for vindere 4) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Poææængene deles i forhold 50/30/20 5) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre dagens puttervin 6) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Uddele pokal, poææænge og vin til vinderne lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Takke sponsor, meddele tid og sted for næste match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Aflevere scorekort til Niels Skovgaard lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Registrering af scorekort lørdag/søndag Komiteen Opdatering af handicaps mandag Komiteen Lave ny opdateret rangliste mandag/tirsdag Komiteen Opdatere hjemmeside mandag/tirsdag Komiteen 1) Kan afhentes i sekretariatet fredag mellem 11 og 16. 2) Der er aftalt 15 kr. pr. flaske med Steen. Ved udenbys matcher sørg selv for at få en god pris. 3) 5) Der udregnes runde beløb til 50% 30% 20% poææængene og de resterende mønter/halvtredsere til kassen. 4) Sikre korrekt anvendt handicap, korrekt points pr. hul og korrekt sammentælling for vindere og evt nærmste forfølgere. Øvrige scorekorts kontrolleres ved registrering i Golfbox. 6) Da gens Put te præ mie vin des af la ve ste an tal puts på green. Ved fle re vindere af gør match komi te en, hvem der skal ha ve præ mi en - som re gel en, der ik ke er i pen ge ne. Tak til følgende turnerings ansvarlige, som venligt har lovet at stå for afviklingen af årets turneringer. Hvis man bliver forhindret, skal man selv sørge for en afløser. Turnerings ansvarlige /4 Röhdder Opening Komiteen 12/5 The Kratluskers Grehard Binder og Kristian Skelkjær 9/6 Manfred F.Q. Cup Ole Slumstrup og Anders Stampe 24/6 Hook & Slice Open Jes Byskov og Hans Ole Carl 7/7 Midsummer Masters Ole Slumstrup 25/7 Holiday Invitational Søren Bangsø 4/8 Augusta Duffers Johs. Pedersen og Kristian Skelkjær 1/9 Players Championship Komiteen

7 THE RØDDER TOUR SIDE 7 Turneringsprogram for Rødder-tour 2012 Turnering Dato Første start Röhdder Opening søndag den 29. april kl The Kratluskers i Brande lørdag den 12. maj kl Manfred F.Q Cup lørdag den 9. juni kl Hook & Slice Open søndag den 24. juni kl.7.30 Midsummer Masters lørdag den 7. juli kl Holiday Invitational i Søndervig onsdag den 25. juli kl Augusta Duffers lørdag den 4. august kl Players Championship lørdag den 1. september kl Turneringsprogrammet fastlægges af komiteen hvert år i februar måned, når Herning Golf Klubs officielle turneringskalender kendes. Af de 8 turneringer vil normalt 2-3 styk ker bli - ve af vik let på uden bys baner og de reste rende vil bli ve spil let på Her ning Golf Klubs ba ne. Det be ty der, at kun spil le da to er fastlæg ges i marts måned og spillestederfølge senere. Den traditionsrige sommerturnering, som altid afvikles om onsdagen i sidste uge af juli måned, spilles på en spændende udenbys bane i passende køreafstand fra Herning. De enkelte turneringer afvikles som sta blefordmatch i én ræk ke for samt lige frem mød - te. Indskud vil være 50 kr. pr. del tager, som til - bagebetales i forhol det 50/30/20 efter pul jen har be talt øl/vand til al le. Pen ge præ mi er mis tes ik ke, hvis man er nødt til at forlade selskabet inden alle er i hus Dagens Puttepræmie vindes af laveste antal puts på green. Ved flere vindere afgør den ansvarlige turneringsleder, hvem der skal have præmien som regel en, der ikke er i pengene. Tilmelding via Golfbox. Tilmelding til de enkelte turneringer er nødvendigt, da HGK har indført starttids-reservation. Der laves startliste for alle de tilmeldte spillere. Ikke tilmeldte rødderspillere og gæster puttes ind hvis der er plads. Komiteen vil udsende en reminder pr. mail, hvis det findes nødvendig, hvoraf det vil fremgå, hvem der er turneringsansvarlig, sidste tilmelding osv. Hvis et røddermedlem har behov for at invitere en gæst med til en turnering kan dette lade sig gøre sammen med tilmelding på Golfbox. Putteregel: Når der ikke kan scores stableford point mere på hullet, samler spilleren bolden op og noterer 3 put.

8 SIDE 8 THE RØDDER TOUR RØDDERcup De første linier til Rødder Cup i Herning blev nedfæl det på en sve - dig skit se blok i 32 gra ders var me i et som mer hus i Hvi de San de. Ide - en var egent lig så nær lig gen de, at det er lidt af en gåde, hvor for der skul le gå så lang tid, som til som - meren 1997, inden nogen sam le - de den op. Som navnet antyder er Rød der Cup lidt i fa milie med Ry der Cup. Og som i Ry der Cup er det en match mel lem to stor magter - The Ca pi tal (Her ning) og Uni ted Vil la - ges (omegnsbyerne).

9 THE RØD DER TOUR SI DE 9 Rød der-cup resultater: 1997 The Herning Team - The Villages Team... 10,5-7, The Herning Team - The Villages Team... 6,5-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 11,0-7, The Herning Team - The Villages Team... 11,5-6, The Herning Team - The Villages Team... 9,5-8, The Herning Team - The Villages Team... 8,0-10,0 The Herning Team består, som navnet fortæller, af spillere fra Herning, mens The Village Team består af spillere fra omliggende landsbyer samt evt nabomedlemmer. Grænse mellem by og omegn er tegnet ind på et bykort. Se også afsnit Hvem kan spille med på RødderTouren. Spillerne kvalificerer sig til pladser på holdet via deres placering på ranglisten efter to års spil eller via et af kaptajnernes wildcards. Alle de afholdte Rødder Cup er har være store successer med sportslig konkurrence på højt plan, kanon god stemning med venskabelige drillerier og nogle forrygende aftenfester, der stadig tales om.. Rødder Cup finalens fest, er for alle medlemmer! Rødder-festen er et helt kapitel for sig selv. Når først dagens store dyst er tilendebragt mødes alle rødder og koner/kærester til en festlig aften i klubhuset. Kammeratligt samvær på tværs af holdene, god menu, levende musik, festlige taler, jubel, venskabelige drillerier og dans præger dagsordenen. Det er meget vigtigt at understrege......at hele finaledagen med både morgenmad, frokost og ikke mindst den forrygende Rødderfest er for alle medlemmer, som har deltaget på Touren de forgangne to år, og så naturligvis deres dejlige, pragtfulde kvinder/koner/kærester! Selvom man måske ikke har kvalificeret sig til at spille på holdet, så er man i hvert fald kvalificeret til alt det andet! Ved Rødder Cup finalen i september skal det opfordres at alle rødder bliver på banen og i klubhuset for at følge de sidste afgørende matcher og herefter bade, klæde om og være sammen om sejren eller sorgen, netop for at bringe glæde og god stemning videre til aftenens fest.

10 SIDE 10 Rød der Cup Reg ler THE RØDDER TOUR Hvert hold be står af 12 spillere + 2 reserver Alle spillere er medlem eller nabo med lem af Her ning Golf klub, mindst 35 år og af han køn. Golf han di cap er ik ke ret me get over 20 Det er vig tigt med god op bakning fra den bed re halvdel så spilleren kan tage afsted til store turneringer uden dårlig samvittighed over for sømt ha ve arbej de o.l. Samtidig forventes det, at den bedre halvdel har lyst at del tage ved de store fester, som altid følger i kølvandet på topspillerne, her tænkes specielt på den store Rødder Cup-fest, som afhol-des hvert andet år. Som grundlag for holdud tagel se be nyt tes Rødder Tou ren. De 10 bedst placerede på hver rangliste ef ter sid ste match på Tou ren er direkte kvalificeret til RødderC up hol det. De 2 sidste spillere + 2 reserver er såkaldte wildcards som ud pe ges af hold kap taj n i samråd med assistenten. Umiddelbart efter Rødder- Cup ud pe ges to kap taj ner for den kommende 2-års periode Al le, som har haft Tour-kor tet i den forgangne periode, har stemmeret, hvis der er flere kandidater. Ligesom i Ryder Cup spilles der naturligvis hul spil. Der afvikles 6 four somes om formiddagen og 12 singler om eftermiddagen. Evt. handicapforskel udjævnes ved at re du ce re spil le - rens han di cap til 3/4 og her - ef ter til dele an tal slag iht. handicaptabellen. I four some læg ges de to spil le res han di cap sam men, divideres med 2, og reduceres herf ter til 3/4, hvor efter antal slag tildeles. Da matchen ikke er officiel klub turnering og ba nen ik ke er luk ket, kan det væ re hen sigts mæssigt at af vikle singlerne som 4-bolde. Der kan foretages udskiftning af en eller to spil le re til eftermiddagens singler. Der gi ves 1 point for vun det match og et halvt point for delt match. Der er så le des 18 point at spil le om (6 four - somes og 12 sing ler). 9,5 points vinder matchen. Hvis beg ge hold har 9 points har det forsvarende mesterhold gen vun det po ka len. Holdkaptajnerne udveksler hold opstil lin ger 1/2 time før første start og igen umiddelbart inden singlerne. Ingen ved således på forhånd, hvem der skal mø de hvem. Der spilles selvfølgelig ikke om individuelle præmier eller kede lige pen ge. I Rød der Cup spil ler man om æren! - og om en po kal. Skul le nog le af spil ler ne fin de på at ind gå væd de mål, er det na turligvis ikke noget or ga ni - sa tio nen blan der sig i. De to hold sør ger selv for evt. spon sor støt te, som fin - des blandt del tager ne selv, eller nærmeste omgangskreds. Det må ik ke la ves af - taler, som kolliderer med en sponsors øvrige aftaler med Herning Golf Klub.

11 THE RØD DER TOUR SI DE 11 Turneringsreferat fra RØDDER CUP Finale 2011 The Villages Team og vindere 2011 Det er RØDDER CUP ÅR i år. Dvs. at der i år skulle afholdes RØDDER CUP, hvilket blev lidt anderledes end det plejer at være. RØDDER CUP skulle afvikles den 24 september 2011, men Herning Golf Klubs bane var lukket p.g.a. vand. Den 17. september 2011 blev der kun åbnet 9 huller og der var ingen udsigt til at alle 18 huller blev spilbare i den nærmeste fremtid. Vi fik med kort varsel lov til at komme til Ikast, hvilket gav bedre sportslige vilkår at afvikle denne 36 hullers RØDDER CUP under. Begge hold, The Herning Team og The Villages Team mødte op kl i Ikast og gjorde sig klar til den store dyst. Vejret smilede til os hele dagen med dejligt solskin og det var næsten vindstille. Det er sådan en dag, at mænd bliver til drenge Kl blev navnene på formiddagens foursomes og hvem der skulle møde hvem, annonceret. Første start på hul 1. kl Da alle var inde var stillingen 3-3, så det var meget spændende. Efter frokost blev de 12 singler og hvem modspilleren var, annonceret. Første start på hul 1. kl Herefter bølgede kampen frem og tilbage og efterhånden som de enkelte matcher blev afsluttet, blev resultaterne skrevet op på resultattavlen. På et tidspunkt førte The Village Team med 3 point, men en overgang var stillingen helt lige. Slutresultatet blev at The Villages Team vandt RØDDER CUP 2011 med Efter at have nydt vinder/taberøllene gik det hurtigt hjem til Herning Golf Klub for at klæde om og være klar til at damerne kom kl Herefter startede aftenfesten med velkomstdrinks, hvorefter vi gik til bords for at indtage en fantastisk 3 retters menu, kreeret af Steen, afsluttende med islagkage, hvor dagens resultat var skrevet på. Det hele flot styret af vor toastmaster Ole Slumstup. Der blev også tid til et par sange indimellem, her havde Viggo Dahl Sørensen haft gang i versepennen. Der var selvfølgelig også sejrsceremoni med overrækkelse af pokal til det vindende hold, THE VILLAGES TEAM, samt både Winnerspeach af Allan og Losingspeach af Claus. OCC Musik, ved Ole, satte stemningen en ekstra tand op, og der blev danset til langt ud på natten. Det blev en dejlig og minderig dag, måske mere for nogle end for andre, men det har været dejligt at se, hvordan alle rødderne bakkede op om arrangementet. The Herning Team 2011

12 THE RØD DER TOUR SI DE 12 OFFICIELLE SPONSORER FOR RØDDER TOUR Pokal: Putte præmie: Blad: Tøjsponsor: STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS! Følgende sponsorater er ledige: Birdie sponsor

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997

PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 997 Touren er kvalifikations-turnering til den prestigefyldte Rødder-cup, som af hol des hvert an det år i det tidlige efterår, - og en god lej

Læs mere

PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997

PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Touren er kvalifikations-turnering til den prestigefyldte Rødder-cup, som afholdes hvert andet år i det tidlige efterår, - og en god lej lighed

Læs mere

RØDDER TOUR OFFICIELLE SPONSORER FOR STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS! PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997.

RØDDER TOUR OFFICIELLE SPONSORER FOR STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS! PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. THE RØD DER TOUR SI DE 12 OFFICIELLE SPONSORER FOR RØDDER TOUR Pokal: RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Design Rengøring Open

Design Rengøring Open Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst Design Rengøring Open 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open Kellers

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen.

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen. Forord: Vi har i bestyrelsen indlagt forskellige nye spil i den kommende sæson. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet. Hvis du har et forslag til et spil, hører vi gerne fra dig. Vi glæder

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2016 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup.

Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup. Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup. Den 19. juni 2014 starter årets største golfoplevelse. Vi mødes i år torsdag aften til fælles afgang til

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Hjarbæk Fjord GolFcenter. Hjarbæk Fjord Golfcenter

Hjarbæk Fjord GolFcenter.  Hjarbæk Fjord Golfcenter Hjarbæk Fjord GolFcenter 1992 25 år 2017 www.hfgc.dk Hjarbæk Fjord Golfcenter +45 8669 6288 info@hfgc.dk Uge 31 Åben Jubilæums golf turnering for ikke-golfspillere Tirsdag 1/8 10.00 16.00 Turneringen spilles

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i er et aktivt netværk af danske virksomheder,

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere