RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED Rødder Tour Bladet Årgang udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave"

Transkript

1 RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber, - og en god lej lig hed til at møde de andre Rød der, otte gan ge årligt, til en rig tig god gang dren ge-golf. Rødder Tour Bladet Årgang udgave HER NING GOLF KLUB

2 SI DE 2 THE RØD DER TOUR Stikord fra generalforsamlingen 2. februar 2012 i golfklubben

3 THE RØD DER TOUR SI DE 3 Rød der-tou ren er stif tet 5. au gust 1997 og op kaldt ef ter den for holds vis ukend te her nin gen ser, Dr. Manfred F. Q. Röhdder, læ ge, in kar ne ret golf spil ler og stor yn der af kvin de ligt sel skab. Men og så en varm for taler for her resam men kom ster, hvor den så kald te man de - hørm kan dyr kes uden kvin de lig ind blan ding. Man fred Røhdder for sva re de al lerede i be gyn delsen af århun dre det sin dok tor afhand ling, hvori han fast slår at voks ne mænd, som ik ke får de res be hov for leg og kon kur ren ce med hin an den sti mu le ret mindst et par gan ge om ugen, bli ver of te tri ste og ind slut tede. RØDDER TOUR - hvad er det egent lig for no get? Allerførst er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der er ta le om to for skellige begreber - nemlig dels TOU REN og dels CUP EN. Røddertouren af vik les over en 2 års pe rio de og be står af 16 selv stæn di ge mat cher, (8 matcher hvert år) og er sam ti dig den løben de rang li ste - tur ne ring, som dan ner grund lag for ud ta - gelsen til den prestigefyldte Rødder Cup som spil les hvert an det år i september umiddelbart før eller efter den originale Ryder Cup. Efter 11. september trage dien, som lavede lidt kuk i systemet, spilles Rødderfinalen dog modsatte år af originalen... Medlemmerne deltager i så mange af de 8 årlige mat cher, som man har tid, lyst og mu lig hed for, men man bør dog ik ke mod tage tourkor t, hvis ik ke man har til hen sigt at spil le mindst 3-4 af mat cherne! Rød der Touren har så le des to ho ved for mål: Dels at væ re kva li fi ka tions tur ne ring til Rød der C up men ik ke mindst det for mål at Rød der ne kan mø des 8 gan ge år ligt til en god gang dren - ge-golf på et rimeligt højt niveau. Den al ler før ste Rød derc up blev af vik let i 1997 og det blev en kæm pe stor suc ces, så det blev hurtigt besluttet at denne match skulle være en til bageven den de be gi ven hed - ik ke hvert år, men hvert an det år, li ge - som den originale RyderCup. På den store og mindeværdige festaften, dengang i 1997, krævede alle spillere genvalg til 99-hol det, men da ar bejdsgrup pen bag ar ran ge men tet allerede på det tidspunkt hav - de mod taget ad skil lige fo re - spørgs ler fra an dre velkvalificerede rødder, hvordan man kunne komme i be tragt ning til en plads på hol det, blev det besluttet, at en form for kvalifikationsspil bur de dan ne grund lag for ud ta gel se af hol de ne. Så dan op stod ide en om at la ve en Rød dertour.

4 SI DE 4 THE RØD DER TOUR Hvem kan spil le med på Rød der-tou ren? Rødder Touren har 48 pladser. Der er 24 pladser til spillere fra Herning og 24 pladser til spillere fra Omegnen. Alle spillere er medlem af Herning Golf Klub (Nabo og longdistance m.m. accepteres). Al der over 35 år. Banehandicap ikke meget over 20. Gæstespillere kan, hvis en match ikke er fyldt op af Tourens egene medlemmer, tildeles wildcard til enkelte matcher. Gæ ste spil le re re gi stre res ik ke på rang li ster og kan aldrig kvalificere sig til at repræsentere hverken Herning- eller Omegns Team. Hvis en spil ler flytter adresse i løbet af den 2-års pe rio de, som Rød der Cup kva li fi ka tio nen lø ber over, kan han straks op ta ges på det Team, som hans nye adres se be ret ti ger til. Der kan dog ikke skiftes Team når første match i år 2 er spillet. Ved flyt ning fra et Team til det an det, o ver føres evt. ind spil le de points til den nye rang li ste og spil le ren pla ce res på rang li sten på den plads de ind spil le de points be ret ti ger til. Folkeregisteradresse ved første match i Rødder cup finale år er afgørende for, hvilket hold en spiller kan repræsentere ved Rødder Cup en. Græn sen mel lem By og Omegn er teg net ind på et by kort: Med udgangspunkt på Silkeborgvej følges Herningholmåen nordpå, hvor den omkran ser Her ning-nord, inkl. Vester holm vejkvar te ret. Fra is hoc keyhallen kryd ses over til Holing bæk og med ålø bet som græn se videre syd om Tjørring Bakke, omkransende å-kvarteret og Tegl væn get, kryd sen de Ring købingvej, hvor å-løbet bli ver til Tyv kær bæk, som omkran - ser Her ning Vest, Damgårdsvej og Messecentret. Her efter tværs gennem Knudsmosen over til Ener gi vej og skråt over til ålø bet, som ram - mer vort udgangs punkt på Sil ke borg vej li ge før Birk. Al le spillere på de to Rød der Cup Teams er sik - ret Tour-kortet de efterfølgende 2 år. Alle spillere i top-20 på henholdsvis Herningranglisten og på Omegns-ranglisten (efter årets sidste match) er sikret Tour-kortet 1 år. Spillere placeret uden for top-20 sendes tilbage til tourskolen for at forsøge at generobre et medlemskab. Komiteen vurderer dog hvem og hvorfor disse spillere er placeret udenfor automatisk medlemskab. Der tages hensyn til anciennitet og interesse, og komiteen kan til enhver tid tildele en eller flere af disse spillere fortsat medlemskab uden tourskole. Rødderne vil gerne give nye spillere mulighed for at blive en del af fællesskabet og der for skal der altid være mindst én plads på hver side, at spille om. Hvis ikke ledig(e) plads(er) fremkommer mere eller mindre automatisk ved naturlig afgang, er det op til komiteen at kikke på alle medlemmers interesse det forgangne år - og herefter vurdere om nogens plads bør sættes på spil på tourskolen. De år, hvor kabalen ikke går op, har komiteen mulighed for at udvide antallet af medlemskaber med en ekstra plads det efterfølgende år. Tour-skolen afvikles hvert år i april/ maj i forbindelse med at RødderTouren starter - og der reklameres kun via jungletrommerne.

5 THE RØD DER TOUR SI DE 5 Stillingen efter sæson 2011: The VILLAGES TEAM 1. Allan Schou... 34,5/ Niels Skovgaard... 33/88,0 3. Claus Hillerup... 29,5/84,5 4. Kristian Skelkjær... 27,5/67,5 5. Anders Stampe... 9/60 6. Lars Johannsen... 19,0/53 7. Jørgen Stampe... 28,0/50,0 8. Gerhard Binder... 11,5/47,5 9. John Gornitzka... 17,0/ Carsten Jensen... 8,0/39,0 11. Viggo D. Sørensen... 0,0/ Carl Thorn... 10,0/39,0 13. Keld TH. Jensen... 18,5/36,5 14. Ole Ø. Pedersen... 6,0/ Christian Alstrup... 14,5/32,5 16. Ole Slumstrup...19,0// Bo Backhausen... 16,5/29,5 18. Søren Bangsø... 15,0/ Kim Bohart... 11,5/14,5 20. Jakob Borbye... 4,0/11,0 21. Claus Madsen... 5,0/7,0 22. Carl Peter Petersen... 1,0/0,0 HERNING TEAM 1. Leif Voetmann... 16,5/82,5 2. Jes Byskov... 26,0/82,0 3. Johs Pedersen... 24,0/77,0 4. Lars Neigaard... 18,0/74,0 5. Carl Chr. Zacho... 20,0/52,0 6. Flemming S. Jensen 14,0/64,0 7. Bendt Brøgger... 18,0/55,0 8. Kim Hessellund... 20,0/52,0 9. Poul Verner Jensen.. 34,5/51,5 10. Claus Gredal... 23,5/46,5 11. Michael Reimers... 24,5/46,5 12. Hans Ole Carl... 22,5/44,5 13. Jens Aage Byskov... 12,5/43,5 14. Erik Møller-Jensen... 0,0/33,0 15. Søren Nørgaard... 7,5/31,5 16. Anders Zacho... 8,5/31,5 17. Bjarne Bjerring... 4,0/29,0 18. Kim Lauridsen... 9,5/28,5 19. Poul Sand... 26,5/26,5 20. Poul Erik Pedersen.. 12,5/25,5 21. Egon Østergaard... 5,5/19,5 22. Finn Steen Jakobsen... 0,0/ Birger Kristensen... 0,0/16 Så dan sco rer man point til rang li ster ne Ved hver af de ot te år li ge Rødder-turneringer spilles om points til de to ranglister. Pointsystemet er nøje udtænkt, så det be lønner den sta bile præ sta tion med sco res over 27 sta ble fordpoints, men sam tidig sikrer at drømmerunder over 40 points ikke forgyldes I prak sis har det vist sig, at man ikke er fuldstændig hæg tet af, hvis man skul le have en spillemæssig krise en match el ler to - selv ved årets sid ste match har de fleste noget at spille for. Ud over rang listepoint afstemt ef ter det an tal scorede stablefordpoints, gives også bonuspoint til de 6 bedst placerede i henholdsvis By-ræk ken og Omegnsrække Ved pointlighed i den enkelte match afgøres placeringen på normal vis, efter sidste 9, sidste 6 osv. 36+ stblf.-points...10 rang li ste points 35 stblf.-points...9 ranglistepoints 34 stblf.-points...8 ranglistepoints 33 stblf.-points...7 ranglistepoints 32 stblf.-points...6 ranglistepoints 31 stblf.-points...5 ranglistepoints 30 stblf.-points...4 ranglistepoints 29 stblf.-points...3 ranglistepoints 28 stblf.-points...2 ranglistepoints 27 stblf.-points...1 ranglistepoints Ved point lig hed på rang li - sten af gø res pla ce rin gen efter flest bonuspoints, herefter flest førstepladser, andenpladser osv. Ranglistepoints indspillet i de år, hvor der ik ke spil les Rød dercup-fi na le hal ve res og overføres til ranglisten følgende år. 1. plads... 6 pt 3. plads... 4 pt 5. plads... 2 pt 2. plads... 5 pt 4. plads... 3 pt 6. plads... 1 pt Der er bo nus-point til de 6 bed ste fra by og de 6 bed ste fra omegn - hver gang!

6 SIDE 6 THE RØDDER TOUR Turneringsledernes opgaver Hvornår Ansvarlig Aftale starttider hvis udenbys spillested marts måned Komiteen Udsende reminder hvis nødvendig ugen før Komiteen Informere/aftale med restaurant onsdag før Dagens turneringsleder Lave startliste torsdag før Komiteen Hente opdaterede handicaps fredag kl. 11 Komiteen Udskrive startliste 3 eksemplarer fredag kl. 11 jmp Udskrive scorekort fredag kl. 11 jmp Afhente startliste, pokal, puttevin 1) fredag kl Dagens turneringsleder Uddele scorekort + ta imod penge og madbestilling lørdag morgen Dagens turneringsleder Sikre at alle er tilstede og starte første 5-8 bolde lørdag morgen Dagens turneringsleder Sørge for øl på turneringens vegne 2) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre præmiebeløb efter øl-køb og lidt til kassen 3) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre resultatet af dagens match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Kontrollere scorekort for vindere 4) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Poææængene deles i forhold 50/30/20 5) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre dagens puttervin 6) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Uddele pokal, poææænge og vin til vinderne lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Takke sponsor, meddele tid og sted for næste match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Aflevere scorekort til Niels Skovgaard lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Registrering af scorekort lørdag/søndag Komiteen Opdatering af handicaps mandag Komiteen Lave ny opdateret rangliste mandag/tirsdag Komiteen Opdatere hjemmeside mandag/tirsdag Komiteen 1) Kan afhentes i sekretariatet fredag mellem 11 og 16. 2) Der er aftalt 15 kr. pr. flaske med Steen. Ved udenbys matcher sørg selv for at få en god pris. 3) 5) Der udregnes runde beløb til 50% 30% 20% poææængene og de resterende mønter/halvtredsere til kassen. 4) Sikre korrekt anvendt handicap, korrekt points pr. hul og korrekt sammentælling for vindere og evt nærmste forfølgere. Øvrige scorekorts kontrolleres ved registrering i Golfbox. 6) Da gens Put te præ mie vin des af la ve ste an tal puts på green. Ved fle re vindere af gør match komi te en, hvem der skal ha ve præ mi en - som re gel en, der ik ke er i pen ge ne. Tak til følgende turnerings ansvarlige, som venligt har lovet at stå for afviklingen af årets turneringer. Hvis man bliver forhindret, skal man selv sørge for en afløser. Turnerings ansvarlige /4 Röhdder Opening Komiteen 12/5 The Kratluskers Grehard Binder og Kristian Skelkjær 9/6 Manfred F.Q. Cup Ole Slumstrup og Anders Stampe 24/6 Hook & Slice Open Jes Byskov og Hans Ole Carl 7/7 Midsummer Masters Ole Slumstrup 25/7 Holiday Invitational Søren Bangsø 4/8 Augusta Duffers Johs. Pedersen og Kristian Skelkjær 1/9 Players Championship Komiteen

7 THE RØDDER TOUR SIDE 7 Turneringsprogram for Rødder-tour 2012 Turnering Dato Første start Röhdder Opening søndag den 29. april kl The Kratluskers i Brande lørdag den 12. maj kl Manfred F.Q Cup lørdag den 9. juni kl Hook & Slice Open søndag den 24. juni kl.7.30 Midsummer Masters lørdag den 7. juli kl Holiday Invitational i Søndervig onsdag den 25. juli kl Augusta Duffers lørdag den 4. august kl Players Championship lørdag den 1. september kl Turneringsprogrammet fastlægges af komiteen hvert år i februar måned, når Herning Golf Klubs officielle turneringskalender kendes. Af de 8 turneringer vil normalt 2-3 styk ker bli - ve af vik let på uden bys baner og de reste rende vil bli ve spil let på Her ning Golf Klubs ba ne. Det be ty der, at kun spil le da to er fastlæg ges i marts måned og spillestederfølge senere. Den traditionsrige sommerturnering, som altid afvikles om onsdagen i sidste uge af juli måned, spilles på en spændende udenbys bane i passende køreafstand fra Herning. De enkelte turneringer afvikles som sta blefordmatch i én ræk ke for samt lige frem mød - te. Indskud vil være 50 kr. pr. del tager, som til - bagebetales i forhol det 50/30/20 efter pul jen har be talt øl/vand til al le. Pen ge præ mi er mis tes ik ke, hvis man er nødt til at forlade selskabet inden alle er i hus Dagens Puttepræmie vindes af laveste antal puts på green. Ved flere vindere afgør den ansvarlige turneringsleder, hvem der skal have præmien som regel en, der ikke er i pengene. Tilmelding via Golfbox. Tilmelding til de enkelte turneringer er nødvendigt, da HGK har indført starttids-reservation. Der laves startliste for alle de tilmeldte spillere. Ikke tilmeldte rødderspillere og gæster puttes ind hvis der er plads. Komiteen vil udsende en reminder pr. mail, hvis det findes nødvendig, hvoraf det vil fremgå, hvem der er turneringsansvarlig, sidste tilmelding osv. Hvis et røddermedlem har behov for at invitere en gæst med til en turnering kan dette lade sig gøre sammen med tilmelding på Golfbox. Putteregel: Når der ikke kan scores stableford point mere på hullet, samler spilleren bolden op og noterer 3 put.

8 SIDE 8 THE RØDDER TOUR RØDDERcup De første linier til Rødder Cup i Herning blev nedfæl det på en sve - dig skit se blok i 32 gra ders var me i et som mer hus i Hvi de San de. Ide - en var egent lig så nær lig gen de, at det er lidt af en gåde, hvor for der skul le gå så lang tid, som til som - meren 1997, inden nogen sam le - de den op. Som navnet antyder er Rød der Cup lidt i fa milie med Ry der Cup. Og som i Ry der Cup er det en match mel lem to stor magter - The Ca pi tal (Her ning) og Uni ted Vil la - ges (omegnsbyerne).

9 THE RØD DER TOUR SI DE 9 Rød der-cup resultater: 1997 The Herning Team - The Villages Team... 10,5-7, The Herning Team - The Villages Team... 6,5-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 11,0-7, The Herning Team - The Villages Team... 11,5-6, The Herning Team - The Villages Team... 9,5-8, The Herning Team - The Villages Team... 8,0-10,0 The Herning Team består, som navnet fortæller, af spillere fra Herning, mens The Village Team består af spillere fra omliggende landsbyer samt evt nabomedlemmer. Grænse mellem by og omegn er tegnet ind på et bykort. Se også afsnit Hvem kan spille med på RødderTouren. Spillerne kvalificerer sig til pladser på holdet via deres placering på ranglisten efter to års spil eller via et af kaptajnernes wildcards. Alle de afholdte Rødder Cup er har være store successer med sportslig konkurrence på højt plan, kanon god stemning med venskabelige drillerier og nogle forrygende aftenfester, der stadig tales om.. Rødder Cup finalens fest, er for alle medlemmer! Rødder-festen er et helt kapitel for sig selv. Når først dagens store dyst er tilendebragt mødes alle rødder og koner/kærester til en festlig aften i klubhuset. Kammeratligt samvær på tværs af holdene, god menu, levende musik, festlige taler, jubel, venskabelige drillerier og dans præger dagsordenen. Det er meget vigtigt at understrege......at hele finaledagen med både morgenmad, frokost og ikke mindst den forrygende Rødderfest er for alle medlemmer, som har deltaget på Touren de forgangne to år, og så naturligvis deres dejlige, pragtfulde kvinder/koner/kærester! Selvom man måske ikke har kvalificeret sig til at spille på holdet, så er man i hvert fald kvalificeret til alt det andet! Ved Rødder Cup finalen i september skal det opfordres at alle rødder bliver på banen og i klubhuset for at følge de sidste afgørende matcher og herefter bade, klæde om og være sammen om sejren eller sorgen, netop for at bringe glæde og god stemning videre til aftenens fest.

10 SIDE 10 Rød der Cup Reg ler THE RØDDER TOUR Hvert hold be står af 12 spillere + 2 reserver Alle spillere er medlem eller nabo med lem af Her ning Golf klub, mindst 35 år og af han køn. Golf han di cap er ik ke ret me get over 20 Det er vig tigt med god op bakning fra den bed re halvdel så spilleren kan tage afsted til store turneringer uden dårlig samvittighed over for sømt ha ve arbej de o.l. Samtidig forventes det, at den bedre halvdel har lyst at del tage ved de store fester, som altid følger i kølvandet på topspillerne, her tænkes specielt på den store Rødder Cup-fest, som afhol-des hvert andet år. Som grundlag for holdud tagel se be nyt tes Rødder Tou ren. De 10 bedst placerede på hver rangliste ef ter sid ste match på Tou ren er direkte kvalificeret til RødderC up hol det. De 2 sidste spillere + 2 reserver er såkaldte wildcards som ud pe ges af hold kap taj n i samråd med assistenten. Umiddelbart efter Rødder- Cup ud pe ges to kap taj ner for den kommende 2-års periode Al le, som har haft Tour-kor tet i den forgangne periode, har stemmeret, hvis der er flere kandidater. Ligesom i Ryder Cup spilles der naturligvis hul spil. Der afvikles 6 four somes om formiddagen og 12 singler om eftermiddagen. Evt. handicapforskel udjævnes ved at re du ce re spil le - rens han di cap til 3/4 og her - ef ter til dele an tal slag iht. handicaptabellen. I four some læg ges de to spil le res han di cap sam men, divideres med 2, og reduceres herf ter til 3/4, hvor efter antal slag tildeles. Da matchen ikke er officiel klub turnering og ba nen ik ke er luk ket, kan det væ re hen sigts mæssigt at af vikle singlerne som 4-bolde. Der kan foretages udskiftning af en eller to spil le re til eftermiddagens singler. Der gi ves 1 point for vun det match og et halvt point for delt match. Der er så le des 18 point at spil le om (6 four - somes og 12 sing ler). 9,5 points vinder matchen. Hvis beg ge hold har 9 points har det forsvarende mesterhold gen vun det po ka len. Holdkaptajnerne udveksler hold opstil lin ger 1/2 time før første start og igen umiddelbart inden singlerne. Ingen ved således på forhånd, hvem der skal mø de hvem. Der spilles selvfølgelig ikke om individuelle præmier eller kede lige pen ge. I Rød der Cup spil ler man om æren! - og om en po kal. Skul le nog le af spil ler ne fin de på at ind gå væd de mål, er det na turligvis ikke noget or ga ni - sa tio nen blan der sig i. De to hold sør ger selv for evt. spon sor støt te, som fin - des blandt del tager ne selv, eller nærmeste omgangskreds. Det må ik ke la ves af - taler, som kolliderer med en sponsors øvrige aftaler med Herning Golf Klub.

11 THE RØD DER TOUR SI DE 11 Turneringsreferat fra RØDDER CUP Finale 2011 The Villages Team og vindere 2011 Det er RØDDER CUP ÅR i år. Dvs. at der i år skulle afholdes RØDDER CUP, hvilket blev lidt anderledes end det plejer at være. RØDDER CUP skulle afvikles den 24 september 2011, men Herning Golf Klubs bane var lukket p.g.a. vand. Den 17. september 2011 blev der kun åbnet 9 huller og der var ingen udsigt til at alle 18 huller blev spilbare i den nærmeste fremtid. Vi fik med kort varsel lov til at komme til Ikast, hvilket gav bedre sportslige vilkår at afvikle denne 36 hullers RØDDER CUP under. Begge hold, The Herning Team og The Villages Team mødte op kl i Ikast og gjorde sig klar til den store dyst. Vejret smilede til os hele dagen med dejligt solskin og det var næsten vindstille. Det er sådan en dag, at mænd bliver til drenge Kl blev navnene på formiddagens foursomes og hvem der skulle møde hvem, annonceret. Første start på hul 1. kl Da alle var inde var stillingen 3-3, så det var meget spændende. Efter frokost blev de 12 singler og hvem modspilleren var, annonceret. Første start på hul 1. kl Herefter bølgede kampen frem og tilbage og efterhånden som de enkelte matcher blev afsluttet, blev resultaterne skrevet op på resultattavlen. På et tidspunkt førte The Village Team med 3 point, men en overgang var stillingen helt lige. Slutresultatet blev at The Villages Team vandt RØDDER CUP 2011 med Efter at have nydt vinder/taberøllene gik det hurtigt hjem til Herning Golf Klub for at klæde om og være klar til at damerne kom kl Herefter startede aftenfesten med velkomstdrinks, hvorefter vi gik til bords for at indtage en fantastisk 3 retters menu, kreeret af Steen, afsluttende med islagkage, hvor dagens resultat var skrevet på. Det hele flot styret af vor toastmaster Ole Slumstup. Der blev også tid til et par sange indimellem, her havde Viggo Dahl Sørensen haft gang i versepennen. Der var selvfølgelig også sejrsceremoni med overrækkelse af pokal til det vindende hold, THE VILLAGES TEAM, samt både Winnerspeach af Allan og Losingspeach af Claus. OCC Musik, ved Ole, satte stemningen en ekstra tand op, og der blev danset til langt ud på natten. Det blev en dejlig og minderig dag, måske mere for nogle end for andre, men det har været dejligt at se, hvordan alle rødderne bakkede op om arrangementet. The Herning Team 2011

12 THE RØD DER TOUR SI DE 12 OFFICIELLE SPONSORER FOR RØDDER TOUR Pokal: Putte præmie: Blad: Tøjsponsor: STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS! Følgende sponsorater er ledige: Birdie sponsor

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12

Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Oktober 2004 Granturismo 2004 Klargøring til syn Reparation af alle mærker Gratis tilbud gives. Ring og få en tid hos JOHNS

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset

Læs mere

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov.

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov. HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB 5.07 nov. Mudder-mester... "...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige med glimt i øjet efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere