RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED Rødder Tour Bladet Årgang udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave"

Transkript

1 RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber, - og en god lej lig hed til at møde de andre Rød der, otte gan ge årligt, til en rig tig god gang dren ge-golf. Rødder Tour Bladet Årgang udgave HER NING GOLF KLUB

2 SI DE 2 THE RØD DER TOUR Stikord fra generalforsamlingen 2. februar 2012 i golfklubben

3 THE RØD DER TOUR SI DE 3 Rød der-tou ren er stif tet 5. au gust 1997 og op kaldt ef ter den for holds vis ukend te her nin gen ser, Dr. Manfred F. Q. Röhdder, læ ge, in kar ne ret golf spil ler og stor yn der af kvin de ligt sel skab. Men og så en varm for taler for her resam men kom ster, hvor den så kald te man de - hørm kan dyr kes uden kvin de lig ind blan ding. Man fred Røhdder for sva re de al lerede i be gyn delsen af århun dre det sin dok tor afhand ling, hvori han fast slår at voks ne mænd, som ik ke får de res be hov for leg og kon kur ren ce med hin an den sti mu le ret mindst et par gan ge om ugen, bli ver of te tri ste og ind slut tede. RØDDER TOUR - hvad er det egent lig for no get? Allerførst er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der er ta le om to for skellige begreber - nemlig dels TOU REN og dels CUP EN. Røddertouren af vik les over en 2 års pe rio de og be står af 16 selv stæn di ge mat cher, (8 matcher hvert år) og er sam ti dig den løben de rang li ste - tur ne ring, som dan ner grund lag for ud ta - gelsen til den prestigefyldte Rødder Cup som spil les hvert an det år i september umiddelbart før eller efter den originale Ryder Cup. Efter 11. september trage dien, som lavede lidt kuk i systemet, spilles Rødderfinalen dog modsatte år af originalen... Medlemmerne deltager i så mange af de 8 årlige mat cher, som man har tid, lyst og mu lig hed for, men man bør dog ik ke mod tage tourkor t, hvis ik ke man har til hen sigt at spil le mindst 3-4 af mat cherne! Rød der Touren har så le des to ho ved for mål: Dels at væ re kva li fi ka tions tur ne ring til Rød der C up men ik ke mindst det for mål at Rød der ne kan mø des 8 gan ge år ligt til en god gang dren - ge-golf på et rimeligt højt niveau. Den al ler før ste Rød derc up blev af vik let i 1997 og det blev en kæm pe stor suc ces, så det blev hurtigt besluttet at denne match skulle være en til bageven den de be gi ven hed - ik ke hvert år, men hvert an det år, li ge - som den originale RyderCup. På den store og mindeværdige festaften, dengang i 1997, krævede alle spillere genvalg til 99-hol det, men da ar bejdsgrup pen bag ar ran ge men tet allerede på det tidspunkt hav - de mod taget ad skil lige fo re - spørgs ler fra an dre velkvalificerede rødder, hvordan man kunne komme i be tragt ning til en plads på hol det, blev det besluttet, at en form for kvalifikationsspil bur de dan ne grund lag for ud ta gel se af hol de ne. Så dan op stod ide en om at la ve en Rød dertour.

4 SI DE 4 THE RØD DER TOUR Hvem kan spil le med på Rød der-tou ren? Rødder Touren har 48 pladser. Der er 24 pladser til spillere fra Herning og 24 pladser til spillere fra Omegnen. Alle spillere er medlem af Herning Golf Klub (Nabo og longdistance m.m. accepteres). Al der over 35 år. Banehandicap ikke meget over 20. Gæstespillere kan, hvis en match ikke er fyldt op af Tourens egene medlemmer, tildeles wildcard til enkelte matcher. Gæ ste spil le re re gi stre res ik ke på rang li ster og kan aldrig kvalificere sig til at repræsentere hverken Herning- eller Omegns Team. Hvis en spil ler flytter adresse i løbet af den 2-års pe rio de, som Rød der Cup kva li fi ka tio nen lø ber over, kan han straks op ta ges på det Team, som hans nye adres se be ret ti ger til. Der kan dog ikke skiftes Team når første match i år 2 er spillet. Ved flyt ning fra et Team til det an det, o ver føres evt. ind spil le de points til den nye rang li ste og spil le ren pla ce res på rang li sten på den plads de ind spil le de points be ret ti ger til. Folkeregisteradresse ved første match i Rødder cup finale år er afgørende for, hvilket hold en spiller kan repræsentere ved Rødder Cup en. Græn sen mel lem By og Omegn er teg net ind på et by kort: Med udgangspunkt på Silkeborgvej følges Herningholmåen nordpå, hvor den omkran ser Her ning-nord, inkl. Vester holm vejkvar te ret. Fra is hoc keyhallen kryd ses over til Holing bæk og med ålø bet som græn se videre syd om Tjørring Bakke, omkransende å-kvarteret og Tegl væn get, kryd sen de Ring købingvej, hvor å-løbet bli ver til Tyv kær bæk, som omkran - ser Her ning Vest, Damgårdsvej og Messecentret. Her efter tværs gennem Knudsmosen over til Ener gi vej og skråt over til ålø bet, som ram - mer vort udgangs punkt på Sil ke borg vej li ge før Birk. Al le spillere på de to Rød der Cup Teams er sik - ret Tour-kortet de efterfølgende 2 år. Alle spillere i top-20 på henholdsvis Herningranglisten og på Omegns-ranglisten (efter årets sidste match) er sikret Tour-kortet 1 år. Spillere placeret uden for top-20 sendes tilbage til tourskolen for at forsøge at generobre et medlemskab. Komiteen vurderer dog hvem og hvorfor disse spillere er placeret udenfor automatisk medlemskab. Der tages hensyn til anciennitet og interesse, og komiteen kan til enhver tid tildele en eller flere af disse spillere fortsat medlemskab uden tourskole. Rødderne vil gerne give nye spillere mulighed for at blive en del af fællesskabet og der for skal der altid være mindst én plads på hver side, at spille om. Hvis ikke ledig(e) plads(er) fremkommer mere eller mindre automatisk ved naturlig afgang, er det op til komiteen at kikke på alle medlemmers interesse det forgangne år - og herefter vurdere om nogens plads bør sættes på spil på tourskolen. De år, hvor kabalen ikke går op, har komiteen mulighed for at udvide antallet af medlemskaber med en ekstra plads det efterfølgende år. Tour-skolen afvikles hvert år i april/ maj i forbindelse med at RødderTouren starter - og der reklameres kun via jungletrommerne.

5 THE RØD DER TOUR SI DE 5 Stillingen efter sæson 2011: The VILLAGES TEAM 1. Allan Schou... 34,5/ Niels Skovgaard... 33/88,0 3. Claus Hillerup... 29,5/84,5 4. Kristian Skelkjær... 27,5/67,5 5. Anders Stampe... 9/60 6. Lars Johannsen... 19,0/53 7. Jørgen Stampe... 28,0/50,0 8. Gerhard Binder... 11,5/47,5 9. John Gornitzka... 17,0/ Carsten Jensen... 8,0/39,0 11. Viggo D. Sørensen... 0,0/ Carl Thorn... 10,0/39,0 13. Keld TH. Jensen... 18,5/36,5 14. Ole Ø. Pedersen... 6,0/ Christian Alstrup... 14,5/32,5 16. Ole Slumstrup...19,0// Bo Backhausen... 16,5/29,5 18. Søren Bangsø... 15,0/ Kim Bohart... 11,5/14,5 20. Jakob Borbye... 4,0/11,0 21. Claus Madsen... 5,0/7,0 22. Carl Peter Petersen... 1,0/0,0 HERNING TEAM 1. Leif Voetmann... 16,5/82,5 2. Jes Byskov... 26,0/82,0 3. Johs Pedersen... 24,0/77,0 4. Lars Neigaard... 18,0/74,0 5. Carl Chr. Zacho... 20,0/52,0 6. Flemming S. Jensen 14,0/64,0 7. Bendt Brøgger... 18,0/55,0 8. Kim Hessellund... 20,0/52,0 9. Poul Verner Jensen.. 34,5/51,5 10. Claus Gredal... 23,5/46,5 11. Michael Reimers... 24,5/46,5 12. Hans Ole Carl... 22,5/44,5 13. Jens Aage Byskov... 12,5/43,5 14. Erik Møller-Jensen... 0,0/33,0 15. Søren Nørgaard... 7,5/31,5 16. Anders Zacho... 8,5/31,5 17. Bjarne Bjerring... 4,0/29,0 18. Kim Lauridsen... 9,5/28,5 19. Poul Sand... 26,5/26,5 20. Poul Erik Pedersen.. 12,5/25,5 21. Egon Østergaard... 5,5/19,5 22. Finn Steen Jakobsen... 0,0/ Birger Kristensen... 0,0/16 Så dan sco rer man point til rang li ster ne Ved hver af de ot te år li ge Rødder-turneringer spilles om points til de to ranglister. Pointsystemet er nøje udtænkt, så det be lønner den sta bile præ sta tion med sco res over 27 sta ble fordpoints, men sam tidig sikrer at drømmerunder over 40 points ikke forgyldes I prak sis har det vist sig, at man ikke er fuldstændig hæg tet af, hvis man skul le have en spillemæssig krise en match el ler to - selv ved årets sid ste match har de fleste noget at spille for. Ud over rang listepoint afstemt ef ter det an tal scorede stablefordpoints, gives også bonuspoint til de 6 bedst placerede i henholdsvis By-ræk ken og Omegnsrække Ved pointlighed i den enkelte match afgøres placeringen på normal vis, efter sidste 9, sidste 6 osv. 36+ stblf.-points...10 rang li ste points 35 stblf.-points...9 ranglistepoints 34 stblf.-points...8 ranglistepoints 33 stblf.-points...7 ranglistepoints 32 stblf.-points...6 ranglistepoints 31 stblf.-points...5 ranglistepoints 30 stblf.-points...4 ranglistepoints 29 stblf.-points...3 ranglistepoints 28 stblf.-points...2 ranglistepoints 27 stblf.-points...1 ranglistepoints Ved point lig hed på rang li - sten af gø res pla ce rin gen efter flest bonuspoints, herefter flest førstepladser, andenpladser osv. Ranglistepoints indspillet i de år, hvor der ik ke spil les Rød dercup-fi na le hal ve res og overføres til ranglisten følgende år. 1. plads... 6 pt 3. plads... 4 pt 5. plads... 2 pt 2. plads... 5 pt 4. plads... 3 pt 6. plads... 1 pt Der er bo nus-point til de 6 bed ste fra by og de 6 bed ste fra omegn - hver gang!

6 SIDE 6 THE RØDDER TOUR Turneringsledernes opgaver Hvornår Ansvarlig Aftale starttider hvis udenbys spillested marts måned Komiteen Udsende reminder hvis nødvendig ugen før Komiteen Informere/aftale med restaurant onsdag før Dagens turneringsleder Lave startliste torsdag før Komiteen Hente opdaterede handicaps fredag kl. 11 Komiteen Udskrive startliste 3 eksemplarer fredag kl. 11 jmp Udskrive scorekort fredag kl. 11 jmp Afhente startliste, pokal, puttevin 1) fredag kl Dagens turneringsleder Uddele scorekort + ta imod penge og madbestilling lørdag morgen Dagens turneringsleder Sikre at alle er tilstede og starte første 5-8 bolde lørdag morgen Dagens turneringsleder Sørge for øl på turneringens vegne 2) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre præmiebeløb efter øl-køb og lidt til kassen 3) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre resultatet af dagens match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Kontrollere scorekort for vindere 4) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Poææængene deles i forhold 50/30/20 5) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Opgøre dagens puttervin 6) lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Uddele pokal, poææænge og vin til vinderne lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Takke sponsor, meddele tid og sted for næste match lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Aflevere scorekort til Niels Skovgaard lørdag efter turnering Dagens turneringsleder Registrering af scorekort lørdag/søndag Komiteen Opdatering af handicaps mandag Komiteen Lave ny opdateret rangliste mandag/tirsdag Komiteen Opdatere hjemmeside mandag/tirsdag Komiteen 1) Kan afhentes i sekretariatet fredag mellem 11 og 16. 2) Der er aftalt 15 kr. pr. flaske med Steen. Ved udenbys matcher sørg selv for at få en god pris. 3) 5) Der udregnes runde beløb til 50% 30% 20% poææængene og de resterende mønter/halvtredsere til kassen. 4) Sikre korrekt anvendt handicap, korrekt points pr. hul og korrekt sammentælling for vindere og evt nærmste forfølgere. Øvrige scorekorts kontrolleres ved registrering i Golfbox. 6) Da gens Put te præ mie vin des af la ve ste an tal puts på green. Ved fle re vindere af gør match komi te en, hvem der skal ha ve præ mi en - som re gel en, der ik ke er i pen ge ne. Tak til følgende turnerings ansvarlige, som venligt har lovet at stå for afviklingen af årets turneringer. Hvis man bliver forhindret, skal man selv sørge for en afløser. Turnerings ansvarlige /4 Röhdder Opening Komiteen 12/5 The Kratluskers Grehard Binder og Kristian Skelkjær 9/6 Manfred F.Q. Cup Ole Slumstrup og Anders Stampe 24/6 Hook & Slice Open Jes Byskov og Hans Ole Carl 7/7 Midsummer Masters Ole Slumstrup 25/7 Holiday Invitational Søren Bangsø 4/8 Augusta Duffers Johs. Pedersen og Kristian Skelkjær 1/9 Players Championship Komiteen

7 THE RØDDER TOUR SIDE 7 Turneringsprogram for Rødder-tour 2012 Turnering Dato Første start Röhdder Opening søndag den 29. april kl The Kratluskers i Brande lørdag den 12. maj kl Manfred F.Q Cup lørdag den 9. juni kl Hook & Slice Open søndag den 24. juni kl.7.30 Midsummer Masters lørdag den 7. juli kl Holiday Invitational i Søndervig onsdag den 25. juli kl Augusta Duffers lørdag den 4. august kl Players Championship lørdag den 1. september kl Turneringsprogrammet fastlægges af komiteen hvert år i februar måned, når Herning Golf Klubs officielle turneringskalender kendes. Af de 8 turneringer vil normalt 2-3 styk ker bli - ve af vik let på uden bys baner og de reste rende vil bli ve spil let på Her ning Golf Klubs ba ne. Det be ty der, at kun spil le da to er fastlæg ges i marts måned og spillestederfølge senere. Den traditionsrige sommerturnering, som altid afvikles om onsdagen i sidste uge af juli måned, spilles på en spændende udenbys bane i passende køreafstand fra Herning. De enkelte turneringer afvikles som sta blefordmatch i én ræk ke for samt lige frem mød - te. Indskud vil være 50 kr. pr. del tager, som til - bagebetales i forhol det 50/30/20 efter pul jen har be talt øl/vand til al le. Pen ge præ mi er mis tes ik ke, hvis man er nødt til at forlade selskabet inden alle er i hus Dagens Puttepræmie vindes af laveste antal puts på green. Ved flere vindere afgør den ansvarlige turneringsleder, hvem der skal have præmien som regel en, der ikke er i pengene. Tilmelding via Golfbox. Tilmelding til de enkelte turneringer er nødvendigt, da HGK har indført starttids-reservation. Der laves startliste for alle de tilmeldte spillere. Ikke tilmeldte rødderspillere og gæster puttes ind hvis der er plads. Komiteen vil udsende en reminder pr. mail, hvis det findes nødvendig, hvoraf det vil fremgå, hvem der er turneringsansvarlig, sidste tilmelding osv. Hvis et røddermedlem har behov for at invitere en gæst med til en turnering kan dette lade sig gøre sammen med tilmelding på Golfbox. Putteregel: Når der ikke kan scores stableford point mere på hullet, samler spilleren bolden op og noterer 3 put.

8 SIDE 8 THE RØDDER TOUR RØDDERcup De første linier til Rødder Cup i Herning blev nedfæl det på en sve - dig skit se blok i 32 gra ders var me i et som mer hus i Hvi de San de. Ide - en var egent lig så nær lig gen de, at det er lidt af en gåde, hvor for der skul le gå så lang tid, som til som - meren 1997, inden nogen sam le - de den op. Som navnet antyder er Rød der Cup lidt i fa milie med Ry der Cup. Og som i Ry der Cup er det en match mel lem to stor magter - The Ca pi tal (Her ning) og Uni ted Vil la - ges (omegnsbyerne).

9 THE RØD DER TOUR SI DE 9 Rød der-cup resultater: 1997 The Herning Team - The Villages Team... 10,5-7, The Herning Team - The Villages Team... 6,5-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 7,0-11, The Herning Team - The Villages Team... 11,0-7, The Herning Team - The Villages Team... 11,5-6, The Herning Team - The Villages Team... 9,5-8, The Herning Team - The Villages Team... 8,0-10,0 The Herning Team består, som navnet fortæller, af spillere fra Herning, mens The Village Team består af spillere fra omliggende landsbyer samt evt nabomedlemmer. Grænse mellem by og omegn er tegnet ind på et bykort. Se også afsnit Hvem kan spille med på RødderTouren. Spillerne kvalificerer sig til pladser på holdet via deres placering på ranglisten efter to års spil eller via et af kaptajnernes wildcards. Alle de afholdte Rødder Cup er har være store successer med sportslig konkurrence på højt plan, kanon god stemning med venskabelige drillerier og nogle forrygende aftenfester, der stadig tales om.. Rødder Cup finalens fest, er for alle medlemmer! Rødder-festen er et helt kapitel for sig selv. Når først dagens store dyst er tilendebragt mødes alle rødder og koner/kærester til en festlig aften i klubhuset. Kammeratligt samvær på tværs af holdene, god menu, levende musik, festlige taler, jubel, venskabelige drillerier og dans præger dagsordenen. Det er meget vigtigt at understrege......at hele finaledagen med både morgenmad, frokost og ikke mindst den forrygende Rødderfest er for alle medlemmer, som har deltaget på Touren de forgangne to år, og så naturligvis deres dejlige, pragtfulde kvinder/koner/kærester! Selvom man måske ikke har kvalificeret sig til at spille på holdet, så er man i hvert fald kvalificeret til alt det andet! Ved Rødder Cup finalen i september skal det opfordres at alle rødder bliver på banen og i klubhuset for at følge de sidste afgørende matcher og herefter bade, klæde om og være sammen om sejren eller sorgen, netop for at bringe glæde og god stemning videre til aftenens fest.

10 SIDE 10 Rød der Cup Reg ler THE RØDDER TOUR Hvert hold be står af 12 spillere + 2 reserver Alle spillere er medlem eller nabo med lem af Her ning Golf klub, mindst 35 år og af han køn. Golf han di cap er ik ke ret me get over 20 Det er vig tigt med god op bakning fra den bed re halvdel så spilleren kan tage afsted til store turneringer uden dårlig samvittighed over for sømt ha ve arbej de o.l. Samtidig forventes det, at den bedre halvdel har lyst at del tage ved de store fester, som altid følger i kølvandet på topspillerne, her tænkes specielt på den store Rødder Cup-fest, som afhol-des hvert andet år. Som grundlag for holdud tagel se be nyt tes Rødder Tou ren. De 10 bedst placerede på hver rangliste ef ter sid ste match på Tou ren er direkte kvalificeret til RødderC up hol det. De 2 sidste spillere + 2 reserver er såkaldte wildcards som ud pe ges af hold kap taj n i samråd med assistenten. Umiddelbart efter Rødder- Cup ud pe ges to kap taj ner for den kommende 2-års periode Al le, som har haft Tour-kor tet i den forgangne periode, har stemmeret, hvis der er flere kandidater. Ligesom i Ryder Cup spilles der naturligvis hul spil. Der afvikles 6 four somes om formiddagen og 12 singler om eftermiddagen. Evt. handicapforskel udjævnes ved at re du ce re spil le - rens han di cap til 3/4 og her - ef ter til dele an tal slag iht. handicaptabellen. I four some læg ges de to spil le res han di cap sam men, divideres med 2, og reduceres herf ter til 3/4, hvor efter antal slag tildeles. Da matchen ikke er officiel klub turnering og ba nen ik ke er luk ket, kan det væ re hen sigts mæssigt at af vikle singlerne som 4-bolde. Der kan foretages udskiftning af en eller to spil le re til eftermiddagens singler. Der gi ves 1 point for vun det match og et halvt point for delt match. Der er så le des 18 point at spil le om (6 four - somes og 12 sing ler). 9,5 points vinder matchen. Hvis beg ge hold har 9 points har det forsvarende mesterhold gen vun det po ka len. Holdkaptajnerne udveksler hold opstil lin ger 1/2 time før første start og igen umiddelbart inden singlerne. Ingen ved således på forhånd, hvem der skal mø de hvem. Der spilles selvfølgelig ikke om individuelle præmier eller kede lige pen ge. I Rød der Cup spil ler man om æren! - og om en po kal. Skul le nog le af spil ler ne fin de på at ind gå væd de mål, er det na turligvis ikke noget or ga ni - sa tio nen blan der sig i. De to hold sør ger selv for evt. spon sor støt te, som fin - des blandt del tager ne selv, eller nærmeste omgangskreds. Det må ik ke la ves af - taler, som kolliderer med en sponsors øvrige aftaler med Herning Golf Klub.

11 THE RØD DER TOUR SI DE 11 Turneringsreferat fra RØDDER CUP Finale 2011 The Villages Team og vindere 2011 Det er RØDDER CUP ÅR i år. Dvs. at der i år skulle afholdes RØDDER CUP, hvilket blev lidt anderledes end det plejer at være. RØDDER CUP skulle afvikles den 24 september 2011, men Herning Golf Klubs bane var lukket p.g.a. vand. Den 17. september 2011 blev der kun åbnet 9 huller og der var ingen udsigt til at alle 18 huller blev spilbare i den nærmeste fremtid. Vi fik med kort varsel lov til at komme til Ikast, hvilket gav bedre sportslige vilkår at afvikle denne 36 hullers RØDDER CUP under. Begge hold, The Herning Team og The Villages Team mødte op kl i Ikast og gjorde sig klar til den store dyst. Vejret smilede til os hele dagen med dejligt solskin og det var næsten vindstille. Det er sådan en dag, at mænd bliver til drenge Kl blev navnene på formiddagens foursomes og hvem der skulle møde hvem, annonceret. Første start på hul 1. kl Da alle var inde var stillingen 3-3, så det var meget spændende. Efter frokost blev de 12 singler og hvem modspilleren var, annonceret. Første start på hul 1. kl Herefter bølgede kampen frem og tilbage og efterhånden som de enkelte matcher blev afsluttet, blev resultaterne skrevet op på resultattavlen. På et tidspunkt førte The Village Team med 3 point, men en overgang var stillingen helt lige. Slutresultatet blev at The Villages Team vandt RØDDER CUP 2011 med Efter at have nydt vinder/taberøllene gik det hurtigt hjem til Herning Golf Klub for at klæde om og være klar til at damerne kom kl Herefter startede aftenfesten med velkomstdrinks, hvorefter vi gik til bords for at indtage en fantastisk 3 retters menu, kreeret af Steen, afsluttende med islagkage, hvor dagens resultat var skrevet på. Det hele flot styret af vor toastmaster Ole Slumstup. Der blev også tid til et par sange indimellem, her havde Viggo Dahl Sørensen haft gang i versepennen. Der var selvfølgelig også sejrsceremoni med overrækkelse af pokal til det vindende hold, THE VILLAGES TEAM, samt både Winnerspeach af Allan og Losingspeach af Claus. OCC Musik, ved Ole, satte stemningen en ekstra tand op, og der blev danset til langt ud på natten. Det blev en dejlig og minderig dag, måske mere for nogle end for andre, men det har været dejligt at se, hvordan alle rødderne bakkede op om arrangementet. The Herning Team 2011

12 THE RØD DER TOUR SI DE 12 OFFICIELLE SPONSORER FOR RØDDER TOUR Pokal: Putte præmie: Blad: Tøjsponsor: STØT VORES SPONSORER DE STØTTER OS! Følgende sponsorater er ledige: Birdie sponsor

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

DRIVE business- & eventprogram 2015

DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business byder i 2015 bl.a. på: DRIVE business Et eksklusivt netværk af 40-50 positive og engagerede ledere i spændende virksomheder i Danmark Et professionelt

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11

BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 KBgK og Ballerup-Skovlunde Fodbold Café arrangerer i samarbejde med DBgF BSF Café Open #2 Jule-edition lørdag den 21. december kl. 11 Kom og få en hyggelig dag i Ballerup Skovlunde Fodboldklubs lokaler.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 RÆKKER: Turneringen afvikles i Senior Mester-, A-, B- og C-rækkerne. TID: Fredag d. 5. marts 2010 Kl. 18.00: Evt. indledende

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere