FU AM fyl der år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009"

Transkript

1 FU AM fyl der år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der år gang November 2009

2 Bestyrelse Knud Ra mi an To ve Holm (sek re tær) Søren-Peter Pe der sen (kas serer) Trau te Lar sen Klara Juul-Madsen Kir sten Trol le gaard Jør gen sen Ir ma Mag nus sen Supple an ter: Lis bet Thoren dahl Børge Helmer Redaktør Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet Tlf knud.ra mi Layout og sats: Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet Tlf.: bor ge.hel Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 1/2010: 11. februar 2010 Læs i dette num mer Til lyk ke til FU AM's blad....3 Når de røde trå de ly ser (til ba geblik)...4 Gam le ny heds bre ve Ny heds bre ve ef ter år Ind kal del se til generalforsamling Kom men de møder...43

3 Til lyk ke til FU AM's blad Vi har holdt fød sels dags re cep tion for at fej re FU AM's 30 års ju bi læ um, men med det før ste num mer af bla - det, der kom mer i 2010, star ter den 30. år gang af bla det. Det er der grund til at fej re. Vi slår fe ster ne sam men, for når man ser over åre ne, har bla det al drig været bed re. Der for har jeg som gæ stere - daktør besluttet, at dette jubilæums - num mer er sær lig hel li get vores blad. Når vi ser på FU AM's bla de i 80'er ne kan man se, at det ik ke var et tids skrift. Det var et med de lel ses blad, hvor for - skellige grupper kunne holde sig selv og andre orienterede. Det begyndte at lig ne et tids skrift, da Bo dil Broch Li - eps i 1990 og Bør ge Hel mer i 1994 tråd te til som bå de re dak tør og lay-ou ter, men bla det fol de de sig mere og mere ud ef ter På det te tidspunkt blev Traute Larsen redaktør, mens Bør ge Hel mer for sat te med lay - out og sats og To ve Holm blev den nidkære korrekturlæser. Altid er det lykkedes redaktøren at få relevant stof frem. Man ge af de ak ti ve med lem mer har skre vet til bla det, men uden Kir - sten Trol le gaard Jør gen sens evne til at lave medrivende referater af møderne, var det ik ke ble vet så godt. De har teg net lin jen i dis se man ge år. De har gjort bla det til no get, vi glæ der os til og er stol te af. Knud Ramian, gæsteredaktør 3

4 Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 årgange af FUAM-bladet igennem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne sker fyl - der halv treds, at de for al vor kan ane de rø de trå de i ens liv. Som 60-årig står de ly sen de. Som 70-årig - ja det ved jeg jo ik ke end nu. Med en for - ening ser man rø de trå de ef ter 30 år. Det bil der jeg mig i hvert fald ind. Der er no get inter es sant ved livs histori er, for di frem ti den som me ti der lig ger gemt i for ti den, hvis den bli ver for talt. Jeg for tæl ler i det føl gen de, hvad jeg har set. Jeg ser na tur lig vis med øj ne, der har været med i al le 30 år. De før ste 20 år: FUAM-grup per nes ak tio nisti ske liv Det er jo en grund læg gen de ide i FU - AM, at vi er ram mer ne, som ak ti ve medlemmer alene eller sammen med an dre kan ud nyt te til at gøre no get godt for de res egen al der dom. Som regel startede et initiativ med en eller to per so ner, der vil le no get, og som la - ve de et FU AM-mø de el ler et åbent mø de for at kom me i gang. Der ef ter blev der dan net en el ler flere grup per af medlemmer eller ikke-medlemmer, der arbejdede videre med deres tema eller tog forskellige initiativer. Det te kan ty de ligt ses i bla det. Da jeg ledte efter interessante artikler, fandt jeg næ sten in gen! Hoved ind - holdet var meddelelser fra grupperne el ler ind læg om star ten på nye grup - 4 per. In ger Ny gaard var som fore nin - gens sek re tær en af de flit ti ge skri ben - ter og initiativtagere, men hun arbej - de de sjæl dent ale ne, og bag grup per - ne i FU AM var der man ge an dre ak ti - ve FU AM-med lem mer som det gan - ske en kelt fører for vidt at li ste op. Mange af de initiativer, der startede, strak te sig over ad skil li ge år og dan ne - de grund la get for de rø de trå de som sta dig bin der FU AM sam men til no get enestående. De sid ste 20 år: For dy bel se, om tan ke og det personlige liv i alderdom Hvor dan kan man bå de skri ve om de før ste 2o år og de sid ste 20 år, når fore nin gen kun er 30, vil den op vak te læ ser tæn ke. Det kan man hel ler ik ke, for de før ste 10 år og de sid ste er så forskellige, men alligevel er det en gli - den de over gang. De sid ste 20 år er fo - kus flyt tet fra de ar bej den de grup per og til det må ned li ge FU AM-mø de. Her drøf tes te ma er over man ge gan ge med op læg fra med lem mer, og må - ske en der det med et ini ti a tiv af hæn - gigt af temaet. Temaerne har også skif tet stil. I før ste halv del hav de vi meget udadvendte temaer, der helst skul le lar me og gøre sig gæl den de i of - fent lig he den. Vi vil le byg ge bo fæl les - skaber, holde offentlige høringer om plejehjemsnedlæggelser, lave ra - dioudsen del ser osv. Med ti den er vi blevet mere indadvendte og optaget

5 af te ma er, der knyt ter til gam les per - son li ge liv. Bo lig li vet har fulgt FUAM fra star ten Bo lig te ma et kom hur tigt til at fyl de godt op i FU AM. Bo lig grup pen star te - de i 1984 med en di skret an non - cering, men pludselig begyndte bo - fællesskabstankerne at fylde mere og mere i FU AM. Der var flere grup per i FU AM, der ar bej de de med bo fæl les - skaber. Bladet udkom med særnumre ude luk ken de om bo li ger og bo fæl les - ska ber. En grup pe rej ste til Hol land for at stu dere de res er farin ger med ældre bo li ger. Det var en perio de, hvor vi ud vik le - de de dan ske mo del ler for se nior bo - fællesskaber baseret på vores egne drøm me. Der er lang vej fra de før ste tan ker om et bo fæl les skab til real i - sering af det - hvis man skal bli ve eni - ge, og man ge drøm me var der al drig råd til at real i sere. Men man ge hav de ly sten. På et tids punkt op stod der en selv stæn dig for ening med det sær li ge formål, at lave bofællesskaber, og der med for svand ta ener gi der o ver. I 2003 drøfter vi igen bofællesskaber, men nu un der tit len Drøm og real i - tet. Vi er ble vet me get klo gere i lø bet af de 20 år. Selv om de fle ste helst vil bli ve bo en de i de res drøm me bo lig, er bo fæl les ska ber i dag no get, man stort set producerer på samlebånd. Ka' du roc ke i din bo lig I 1990 gik vi til Ar ki tekt sko len. Det blev til et sam ar bej de med en af lærer - ne på arkitektskolen, Bente Lind - strøm, som hav de sær lig inter es se for ældres bo li ger. Sam ar bej det end te med en stor flot ud stil ling i 1993 på ar - ki tekt sko len Ka' du roc ke. i din ældrebolig. Den udstilling turnerede lan det rundt i Et af brændpunkterne i udstillingen var spørgs må let om, hvor når man skal flyt te. Det er et te ma, der sta dig er levende. I 1996 kan man læ se, at vi sta dig er med i ar bej det på at få etableret en bo li gråd giv ning for æl dre. Den star te - de som for søg 1997 og end te med at bli ve dre vet af en selv stæn dig for - ening. Vi kan se i be ret nin ger ne, at det kræ ve de man ge kræf ter over lang tid at deltage. Når initiativerne kan selv, skal FU AM træk ke sig. Det ske te i 2004, og råd giv nin gen le ver nu i bed - ste vel gå en de som Bo li gråd giv ning for se niorer. Er vi kom met langt nok? Nej, hvad nytter det med en boligrådgivning, så læn ge der ik ke bli ver byg get ældre - ven li ge bo li ger nok. Bo li ger der gør det at trak tivt at flyt te som ung gam - mel. Kom mu nen har sta dig ik ke fat tet, at der er bed re øko no mi i at byg ge nye ældrevenlige boliger. Det giver langt flere bed re bo li ger til de helt un - ge fa mi li er, når de kan flyt te ind de gam les. I 2005 skri ver Trau te Lar sen om det ældrevenlige nærmiljø. De sva ge gam le og ple je hjem met Plejehjemsdebatten er også et bolig - te ma. Der var de bat om be ho vet for ple je hjem - kun ne man ik ke bare le ve længst mu ligt i eget hjem. I FU AM var vi slet ik ke eni ge, men det be hø ver man ik ke at være for at sæt te gang i et initiativ. Nogle mente at plejehjem - 5

6 mene institutionaliserede og umyn - dig gjor de de gam le, mens an dre mente at plejehjemmene var en grund læg gen de kil de til tryg hed. I FU - AM var der al lere de i 1983 kræf ter, der aktivt modarbejdede planerne om begrænsning af plejehjemmene. De lavede en aktiv lobbyvirksomhed, høringer med rådmanden, interview på plejehjemmene og udsendelser i pensionist radioen. Der blev ikke ned - lagt ple je hjem i År hus, og et nyt blev byg get i midt by en. På det tids punkt om døb te grup pen sig selv, da den ik - ke men te den kun ne kom me læn gere i den ne om gang. I dag er institutionen fjernet ved lov. Men ne sker bor i de res eg ne bo li - ger med den for nød ne hjælp. Sam ti - dig er visitationen til disse boliger blev så skrap, at man skal være så dår lig for at få en ple je bo lig, at det er ret lige - gyl digt, om man bor i egen bo lig el ler ej. Havde der været egnede boliger nok, havde situationen måske set helt anderledes ud. Ældre om sor gen Der er i sti gen de om fang kom met inter es se om kring om sorg og etik i bla det. Det kan skyl des at med lem - mer ne er ble vet æl dre og har få et det tæt tere ind på li vet, el ler det kan skyl - des, at der er en for uro li gen de ud vik - ling i gang. Beg ge de le kan være rig ti - ge. Som det frem går af bla det, er vi er løbet ind i rigtig mange bekymringer. Det er ik ke en kelt at ud vik le på al der - dommens muligheder, når temaet er om sorg. Så sent som i diskuterede vi Århus Kommunes vær - dier: Troværdighed, respekt og enga - ge ment. Vi gjor de det grun digt ved at afprøve kommunens eget værdispil, som vi sy nes var rig tig inter es sant. Vi havde faktisk rigtig nuancerede og er - farings ba sere de bud på, hvad vær di - er ne kun ne be ty de set fra et FU - AM-sysnspunkt. Dem send te vi til råd - kvin den. Det blev til et pænt svar fra råd kvin den - som tror me get på vær - distyringen og medarbejdernes drøf - tel se af dem. Men vær di er ne skal da og så drøf tes af de gam le. Gad vi de, om de er ble vet det? FU AM del ta ger også i en konkurrence om fremtidens ældre cen tre, hvad kom mer der ud af det? Gen era tions kam pen FU AM har et sær ligt godt øje til sam - spillet mellem generationerne. 10 års jubilæet blev holdt i Ridehuset under temaet Generationskampen. Sam - spillet kan fungere godt i familierne, men familierne skal alligevel hele tiden fin de ud af, hvad man skyl der hin an den. Det er ik ke sik kert, al le gen - erationer når til samme resultat, og hvad gør man så? Uden for fa mi li er ne er det en kompli ceret sag. Spe ci elt de un ge og de gam le kan ud vik le sære fore stil lin - ger om hin an den. Det er der for det er så vig tigt, at man hol der kon tak ten til de un ge i sin fa mi lie. Der var i 80'er ne fak tisk un ge, som i avi sen efter ly ste kon takt på tværs af generationerne. Så var der selvfølgelig FUAM-medlemmer, der dannede en grup pe og gik til mø de med dem. På plejehjemmet i Hinnerup blev 9.klasserne inviteret til diskussions - mø der med de gam le i by en med stort ud byt te. 6

7 Generationerne mødes i busserne - så der skal sæt tes ind der - sag de In ger Ny gård. I 1994 støt ter År hus Amt et pro jekt om Takt og To ne i Bus sen. Ca - fe Køl bert op træ der i bus ser ne i År hus og Ran ders og der bli ver la vet en vi - deo. I i an led ning af FN's ældre år - indkaldte vi unge med indflydelse til mø der i FU AM. Først var det mø det med un ge po li ti kere og så et mø de med unge journalister. I 2001 drøf te de vi Vel færds sam - fundet under forvandling Det gav an led ning til et mø de med en ung stu - derende, hvor vi drøftede forskellige vel færds mo del ler. Det tør si ges, der har været gang i den de bat li ge si den. I 2004 har vi igen gen era tion ste ma - et frem me på en ræk ke mø der, hvor vi ser ind ad og drøf ter gen era tions - problemerne i familien. Fremtidens generationsdebat Generationstemaet er stadig bran - dak tu elt. Der er un ge, der hol der rig tig me get af de res gam le mor mor, men som sam ti dig sy nes, at de gam le skal ta ge en taxa, hvis de ik ke kan klare opbremsninger i bussen. De synes, de gam le er en gen era tion, der er kom - met frem i ver den ved at stjæ le fra de yn gre gen era tio ner. Der er sta dig man ge un ge, der me ner, at vi står overfor en tsunami af plejekrævende gam lin ger, der su ger kraf ten ud af sam fun det. Det er rig tigt, at vi er på vej ind i et sam fund med flere gam le,end histori en no gen sin de har set, og vi ved kun lidt om, hvad det kom mer til at be ty de. Vi ved dog, at de gam le bli ver sun dere og sun dere og bli ver sy ge i kor tere og kor tere tid. Der er der for an dre, der må ske ser en gen - era tion, der blev lidt for for vænt ( af hvem?) og som nu bare kræ ver det he le uden at vil le de le bare en an el se af sam fun dets over skud med dem der har truk ket. Fa mi li er ne og de gam le har hin an den Fa mi li en og de gam le er et vold somt te ma. Vold somt for di det er fyldt med fundamentale følelser og utallige aspekter. Familien og de gamle har været i en slags kri se si den Adam og Eva. Te ma et har da og så fulgt FU AM fra starten med mange forskellige pro - jek ter. I 1986 hav de vi et of fent ligt mø de om de gam le og de res fa mi lie, og man ge fulg te ef ter. Ple je hjems for tæl lin ger Kir sten Esper-An der sen gik i gang med at sam le er farin ger om, hvor dan sam spil let var mel lem de pårøren de, beboerne og plejehjemmet. Det blev til et pro jekt, der blev støt tet af Hel se - fon den med næ sten ! Det end - te med bogen Plejehjemsfortællin - ger. Kir sten har fore lagt bo gen for en le der af et ældre cen ter, der sy nes, at bo gen er sta dig ak tu el og lærerig. Den fortjener at blive genoptrykt! Ak ja, må ske skal den ha ve et nyt om slag og en frisk an mel del se. Den kan nem - lig sta dig kø bes! For æl dre til voks ne børn To ve Holm og en grup pe om kring hende arbejdede længe på temaet: For æl dre til voks ne børn. Hvor får man hjælp til om gås si ne voks ne børn? Kan vi ik ke hjæl pe hin an den med go de råd. Der er jo gjort man ge 7

8 er farin ger. De skal bare sam les sam - men. Det var vir ke lig van ske ligt og et sejt træk at få for æl dre til at ta le om de res voks ne børn, og 1994 ar bej de - de vi sta dig på te ma et og efter ly ste histori er. Nog le få skrev vi selv. Ma - terialet gav anledning til mange artik - ler og om ta ler rundt om kring. Først nu er der no gen, der be gyn der at for ske i det for al vor. I 1998 bli ver det til en lang ar ti kel af To ve Holm: For æl dre på liv stid - Om at være for æl dre til voks ne børn. Den er genoptrykt senere. Re ser ve bed ste for ældre ne Ønsket om at få reservebedste - forældre var et em ne i fir ser ne. Må ske startede det i Græsted/ Gilleleje. En grup pe i FU AM brag te det i 1987 til År hus, hvor der var høring om det, og i Hel sing ør var et FU AM med lem med til at tar te mor mor/mor far ord nin - gen. Et nyt for søg bli ver klas se tan - terne. Det lykkedes heller ikke, men det, der lyk ke des, er den grup pe af yn gre og æl dre kvin der, der mød tes om kring pro jek tet. På trods af de store aldersforskelle har de mødtes lige siden. I dag er der reservebedsteforældreordninger mange steder, men stadig er det lidt op ad bak ke. I 2005 kom - mer der fx støtte fra familieministeriet til udvidelse af reservebedstekvoten fra 25 til 70 godkendte reservebedster - i Kø ben havn Ar bejds li vet Da vi startede,var pensionsalderen på de 67 år en over gang, der for man ge var en be last ning. I 1985 skri ver vi Det ar bejds frie liv og hol der mø de for at ind føre bor ger - ar bej de. Vi gen ta ger det, men det slår ik ke rig tig an. I dag hed der det fri vil ligt so ci alt ar bej de, og det har stor be vå - genhed. I forhold til de oprindelige ide er er der store mu lig he der for for - be drin ger. Hvor for skal fri vil ligt ar bej - de ab so lut være so ci alt. Der er da mas se af an dre mu lig he der i et sam - fund, hvor kvalitetskontrollen svigter alle vegne. Se nior po li tik I 1991 skri ver vi om be tyd nin gen af de sid ste 10 år af ar bejds li vet. I 1994 er 'Arbejdsliv og seniorpolitik' temaet for efter årets mø der. I 1998 ta ger vi efterlønnen under behandling: Det er bare en må de at sæt te de gam le på reservebænken på. Det bliver jo gan ske ty de ligt i dis se ti der, at efter - løn nen ik ke er for de gam les skyld. Nu skal der pi skes lidt mere på de ar - bejds føre, men det er ik ke det, der skal til - næh giv mig en stil ling, hvor min er faring, min ar bejds moral og mit over blik bli ver ud nyt tet. Giv mig re - spekt, ansvar, selvbestemmelse og fri - heds gra der - så skal I se mig ar bej de. Disse synspunkter blev repræsenteret i den siddende regerings seniorpoliti - ske ini ti a ti vud valg, og man kan i ud - val gets konklu sion fra 1999 læ se. særlige aftaler, som den enkelte se nior kan være stolt af, og som virk - som he den er til freds med. Den ne po - litik vil styrke opfattelsen af seniorerne som kompetente medarbejdere og vil derfor have betydning for både de stærkeste og de svageste seniorer. Det var klas sisk FU AM, og der er mas - ser af forbedringsmuligheder. 8

9 Livslø bet og livs histori en Man skal kun ne se sit liv som en hel - hed. Knæk ker fil men, gør det ondt. I 1984 ud kom der et sær num mer af bla det med tit len Lyt og skriv om gam les liv.det var Gre the Eb be sen- FU AM-med lem i Hel sing ør, der for - tal te om ar bej det med ind sam ling af erindringsbilleder, der langsomt ud - vik le de sig til livs histori er. Det vi ste, at livshistoriebøgerne havde stor betyd - ning for familien, lokalhistorien og fortællerne selv. Specielt de mest for - tviv le de gam le gjor de histori e for tæl - lin gen godt. Si den har man vi den ska - beligt bevist, at livshistoriefortælling kurerer depression i alderdommen, m men hvem har tid til det læn gere? Det var og så på den tid vi skrev Til - lyk ke - fra FU AM. Det var en hil sen til de un ge gam le, hvor vi for tal te dem, at al der dom men var for vig tig at over - la de til de gam le, og at det ik ke nyt te - de no get at spare op til al der dom men, hvis ingen udviklede de muligheder, der var brug for. Hvor bli ver de 50- åri ge dog kræn ke de over at bli ve min - det om, at de er ved at bli ve gam le - og så på de res run de fød sels dag. Det gav ingen medlemmer. I 1988 star te de en mø deræk ke om livslø bets be tyd ning for al der dom - men. På bag grund af mø der ne skrev jeg en bog, som Ko mi te en for Sund - heds oplys ning ud gav i 1990: Li vets langsigtede virkninger. Den kom i flere ud ga ver og man ge op lag. Til bo - gen hør te vi de o en Otium for be gyn - dere. Der er ikke kom met no get ma - gen til si den - så den træn ger til en re - vision. De gam le i den store ver den De gam le i den store ver den blev et te - ma i Vi tal te med hjem meh jæl - pere - og så ind van drere - om de res syn på al der dom men i de res hjem lan - de. De vil le selv på ple je hjem, når de blev gam le. I 1997 lyt ter vi til en polsk families erfaringer med integration og har et ufor glem me ligt mø de med en gruppe ældre palæstinensiske ind - vandrere fra Gjellerup lokalcenter. De blev senere inviteret til et kaffeselskab for dem hos Trau te. Vi drøf ter te ma et at være bedsteforældre til tokulturelle børnebørn. Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere bliver et sted, hvor ad skil li ge FU AM-med - lem mer får de res gang i åre ne om - kring århundredeskiftet. Man kan i bla det læ se, at det er en for ening i bå - de mod- og med vind. Vi møder Aage Rosendahl Nielsen, der så al der dom men som no get, al le men ne sker på he le jor den har til fæl - les. Han tal te om den glo ba le fol ke lig - heds styr ke, hvis vi tur de tro og være fæl les om det. Vi skal tur de tro på, at al le gam le skal ha ve en dol lar om da - gen at le ve for. Hvis in gen tør tro på det, hvor dan skul le det no gen sin de bli ve vir ke lig hed? Det er en ind sigt, der har for fulgt mig li ge si den: Uden tro har for nuf ten in gen ret ning. De gam le og sam - funds-ud vik lin gen I FU AM's barn dom skab te vi ud vik lin - gen, men te vi. Vi var i hvert fald med i den. Men der ske te så me get, så vi blev og så nødt til at føl ge med. I 1990 hav de vi en læn gere mø deræk ke om brugerrådene og ældrerådene og var 9

10 ikke glade for deres manglende mu - lig he der for ind fly del se. Dem har vi ik - ke inter es seret os så me get for. For dom me og dis kri mi na tion ven - der regelmæssigt tilbage. Traute Lar - sen er al tid ak tu el med tan ker som Vid ste I ik ke, at gam le men ne sker bli - ver usyn li ge. Al der doms fo bi, ældre - fo bi er nu og så ble vet til se nior fo bi. Vi studerer de nyeste tendenser omkring en ældre sag, der er en klub for dem, der sta dig vil flir te med den fræk ke til - værel se. Jeg tror at dyr kel sen af ung - dom men og ang sten for al der dom - men er stør re end no gen sin de. Trau te Lar sen er FU AM's store læ - ser, der føl ger med i den sta digt sti gen - de strøm af bø ger og rap por ter og præsenterer omhyggeligt udvalgte es - sen ser på en en ga geret må de, så man fø ler sig bå de in for meret og be rørt. Hun føl ger fra 2001 om hyg ge ligt med i Folketingets fremskridtspanel, der har gennem ført en lang ræk ke hørin ger, der skal for me tan ker ne om frem ti dens al der dom. I 2005 diskuterer vi velfærdskomis - sio nen bå de den rig ti ge og den al ter - native. Vi drøfter plejetestamenter og arvelov. Der er rig tig god grund til at føl ge med i dis se år, hvor vel færds sta ten er un der for vand lin g. Vi er stort set al le eni ge om, at vi vil den, men vil vi den nu og så rig tigt? Må ske føl ger man bedst med, hvis det er no get man går til el ler skal bru ge til no get. Det gode liv som gam mel - Gan ske lang somt af lø ser for dy bel se og eftertanke om det personlige liv som gam le de mere i øj ne fal den de udadvendte aktioner. Måske bliver det en rød tråd i takt med, at de ak ti ve med lem mer bli ver æl dre og æl dre, el - ler og så har ba lan cen i med lems grup - pen bare æn dret sig - el ler må ske er tidsånden blev mere indadvendt - som Klara spør ger: Er sund hed ble vet min egen sag? Der kom mer det ene 'pri va te' te ma ef ter det an det: Alt fra dø den, over ple je testa men ter til valg af tøj og kaf - febønner. I 1997 drøf ter vi: Hvor vil du helst be gra ves? I 1998 er vi kri ti ske i for - hold til bankernes betjening:"tør du sæt te dit gam le liv i ban ken?" spør ger vi ban ker ne om. Av - min arv sæt ter fokus på arveproblemerne, og vil stil - ler spørgsmålet: Skal pensionister ha - ve ra bat og fryn se go der. Vi under sø - ger vær di en af vores livs vis dom: Bli - ver jeres er farin ger værds at? Kan vi bruge vores bekymringer konstruk - tivt? Hvad lærer vi af at le ve mel lem generationerne? Men der bli ver og så plads til tan ke - godset. Klara Juul Madsen star ter i 1998 Tan ker i min køk kenkrog, og hun har tænkt og skre vet li ge si den. I 2001 begynder Marianne Brønnum at skri ve klum mer til bla det, til hun dø - de alt for tid ligt i 2o o3. Vi for hol der os til al le vore efter la - den ska ber. Vi ta ger fat på det go de liv med temaer om venskaber, kunsten at være sing le, at le ve i bo fæl les skab, og dyrke netværk efter arbejdslivet. Vi ser på de gam le som for bru gere af tøj, mad, for si krin ger og rej ser. Kan det bli ve ved? Det ved vi ik ke, for vi er ble vet en aldren de for ening. Vi kan se, hvad den dør af, hvis vi ik ke gør no get snart. Det har vi lidt svært ved at ta le om. 10

11 FU AM's blad har gen nem de sid ste 10 år ud vik let en rig tig lang li ste af te - ma er om li vet som gam mel. Jeg sy - nes, det er tan ke væk ken de. Der er en strøm af bø ger om fri ske gam lin ger, medicin, motion, træning af hjernen og fore byg gel se i al der dom men osv osv. Der er man ge, der sæl ger me nin - ger om al der dom men. FU AM hand ler om eksistens. Jeg ken der ik ke no get sted, hvor der er stil let så man ge re le van te spørgs mål og sam let så man ge klo - ge tan ker om men ne skers livs - førel se i al der dom men som i FU - AM's blad. Det vil jeg ger ne være med til at fej re. 11

12 September

13 Maj

14 Februar

15 Marts

16 December

17 17

18 Juni 1994 Ka du rock e i din bo lig En ud stil ling der le ver vi dere Døn nin ger ne ef ter bo li g - ud stil lin gen har ik ke lagt sig end nu. En lil le grup pe ar bej der vi dere med at få etableret en bo li gråd giv - ning i Ar hus i sam ar bej de med År hus kom mu ne. An dre har hen vendt sig til bo lig - ministeriet for at få særlige tilskud til at la ve ældre ven li ge bo lig for be - dringer. Udstillingsarkitekt Maria Po li tis og ko or di na tor Claus An - dreassen, der var centrale perso - ner ved ud stil lin gen om ældres bo - liger på Arkitektskolen, har efter udstillingen arbejdet videre med at få udstillingen eksporteret til andre by er i Dan mark og ud lan det. År hus Amt har ud gi vet en rap - port, som er sendt til al le del ta ger - ne i kon feren cen: Bo li ger for æl dre i kom mu - ner ne - den en kel tes an svar el ler det of fent li ges? Knud Ra mi an har holdt et af si ne ind læg fra ud stil lin gen for byrå det i Hør ning. 18

19 December 1994 Takt og To ne i Bus sen Af In ger Ny gård Som om talt l sid ste num mer af Ny heds bre vet har FU AM del - ta get i et pro jekt, der skul le be ly se det dår li ge for hold mel - lem un ge og gam le i bus sen. Pro jek tet blev døbt om til oven stå en de over skrift. Ef ter flere sammen kom ster med Ca fe Køl bert og Film værk ste det, hvor der blev ud ar - bej det dre je bog og af talt alt ved røren de pro jek tet, fandt før - ste hand ling sted i Ran ders den 10. ok - to ber. Vi fik stil let lo ka le og for plej ning til rå - dig hed på Gu denå Lo kal cen ter, og en bus kør te frem og var til rå dig hed. He le da - gen fra kl gik det løs med fil mop ta - gel ser. Der var skaf fet 15 pen sio ni ster, en bør ne ha ve og en skoleklasse som aktører. Da gen ef ter, den 11. ok to ber, optråd te Ca fe Køl - bert derefter i diverse busser og serverede kaf fe og ka ge. En de - lig var de igen i Ran - ders den 20. ok to ber for at op træ de i busserne. Der var lej lig hed til for bu spas sa - gererne at udfylde et spørgeskema om det te at rej se sig for de gam le. 10 vin dere fik ved en se nere lej lig hed ud - le veret hver et klip pe kort. Li ge nu ven ter vi spændt på, at den video, Filmværkstedet laver, bliver fær dig til brug blandt un ge og gam le. 19

20 Marts 1995 For æl dre til voks ne børn Af Tove Holm I vores ar bejds grup pe er vi eni ge om, at vi be skæf ti ger os med et me get spæn den de em - ne. Vi har i lang tid for søgt at kom me vi - dere med ind sam ling af histori er om, hvor dan det er at være for æl dre til voks ne børn, og vi har al le sam men spurgt ven ner og fa mi lie, og hvem vi el lers er stødt på, om de kun ne tæn ke sig at le vere et bi drag til vores (ik ke ret store) sam ling. Al le, der bli ver spurgt, sy nes, at det er en væl dig god ide og si ger, at de ger ne vil le vere et bi drag - men så kom mer vi ik ke læn gere. Vi sik rer bi dra gy der ne, at de er helt an o ny me, og vi har til budt at hjæl pe til med at skrive fortællingerne, hvis folk ik ke selv har lyst til at skri ve, men ger ne vil for tæl le. Når vi ik ke kom mer no gen veg ne, kan det må ske være, for di em net er for føl somt. Nog le si - ger, at de fø ler sig il loya le, hvis det ik - ke er de re ne sol skins histori er, de kom mer med. An dre sy nes, at det er for smer te fuldt for dem selv at gen - opleve de konfliktfyldte situationer, hvis de skal vi dere gi ve dem. God ide, si ger alle Vi har prø vet at få kon takt med bi - dra gy dere ved at for tæl le om vores pro jekt i Øst jyl lands Ra dio og i År hus Onsdag. Journalisterne synes, det er en væl dig god ide og vil ger ne brin ge om ta le af pro jek tet. In den læn ge kom mer der en ar ti kel i Hjem met, hvor en jour na list og så syn tes, at det te her var godt stof' - og vi hå ber så, at det te må ske vil brin ge nog le men ne - sker ud af bu sken. Må ske er der nog le af Ny heds bre - vets læ sere, der vil le vere et bi drag? Uan set om det er kort el ler langt, om det for tæl ler en mun ter el ler trist historie, om der er løs ning på en kon - flikt el ler blot be skri vel se af en kon flikt - alt er vel kom ment. 20

21 Marts 1999 Tors dag den i lo ka ler ne i Vest går den på Ve ster bro Torv i År hus In tro duk tions mø det med ældre værk ste det for ind van drere Vi hav de af talt at mø des kl. 13. Vi vil sige bestyrelsen for Venskabsforeningen mellem ældre danskere og indvandrere, støttegruppen fra FU- AM, Erik Frost, der er fri vil lig med ar - bej der i ældre værk ste det samt Bo dil Hvelp lund og Be nte Clau sen, pro jekt - medarbejdere og undervisere. Vi lag - de for med at præ sen tere os for hin - anden: Bestyrelsen består af: Formanden Irad Shokraie (Tidl. Iran), der har boet her i 7 år, Bin Ming Lin (Tidl. Vi et nam), har boet her i 8 år, Hakem Laz (Palæstinenser fra Liba non), har boet her i 8 år, Mohammed Hussein (Palæstinenser fra Li ba non), boet her i 11 år og Ah med Charif (Tidl. Marok ko), boet her i 28 år (Er for mand for islamisk kulturcenter i Århus). Fra FU AM var vi ot te, der var mødt op. Som tid li gere om talt skal man være 40 år for at være med i fore nin - gen, men ser ger ne yn gre støt te med - lem mer! Vi for tal te fra FU AM om nog - le af de em ner, vi har været op ta get af gen nem åre ne, og om for årets mø der, hvor de tilstedeværende på mødet er vel kom ne til at del ta ge. Man ge af de men ne sker, der kom mer i værkste det har kun få kon tak ter med dan skere, og det er et stort øn ske fra de res si de at få flere sam ta le grup per i gang. An tal - let af del ta gere i så dan ne grup per skal nok ik ke være for stort. 6 per so ner vil - le nok være en god ide. Flere af FU - AM's em ner kun ne være eg ne de. 21 F.eks. at være for æl dre til voks ne børn og Bed ste for æl dre til to-kul - turelle børnebørn. Det kunne også være et em ne som Sund hed og mo - tion. Man kun ne og så læ se no get sam men el ler la ve et el ler an det sam - men. Mulighederne er utallige. Man syn ger me get lidt - Det var må ske oså et sted at be gyn de! Flere fra be styrel sen kun ne godt tæn ke sig en el ler an den form for ar - bej de. At hjæl pe an dre, f.eks. på et plejecenter eller lignende. En havde end da prø vet det i prak sis og hav de en udtalelse fra sit arbejdssted, men de føl te, det var svært at real i sere drømmen. Danskerne er skeptiske. Vi kom frem til at den stør ste hin dring er, at man ik ke for står hin an den godt nok. At man skal kun ne mere dansk. Men nok og så, at man er usik re over - for anderledes mennesker. Vi kom og så frem til, at en god be gyn del se til en kon takt fra vores si de kun ne være at deltage, når der er fællesarrange - menter på fredage. Disse arrange - men ter star ter fra om mor ge nen, hvor man f.eks. bare går en tur sam men el - ler lig nen de Vi er vel kom ne til at rin ge og høre om, hvad der er plan lagt de enkelte fredage. Flere fra støttegrup - pen vil le ger ne gå i gang med en sam - talegruppe. Her ville hver enkelt kon - tak te Be nte og Bo dil. Der blev ik ke af - talt et nyt fæl les mø de! Mø det var præ get af en rig tig god stem ning, som lo ver godt for vores sam ar bej de i ti - den frem o ver. Tak til jer al le for en op - lysende og lærerig eftermiddag. Re ferent. Kir sten T. J.

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere