FU AM fyl der år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009"

Transkript

1 FU AM fyl der år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der år gang November 2009

2 Bestyrelse Knud Ra mi an To ve Holm (sek re tær) Søren-Peter Pe der sen (kas serer) Trau te Lar sen Klara Juul-Madsen Kir sten Trol le gaard Jør gen sen Ir ma Mag nus sen Supple an ter: Lis bet Thoren dahl Børge Helmer Redaktør Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet Tlf knud.ra mi Layout og sats: Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet Tlf.: bor ge.hel Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 1/2010: 11. februar 2010 Læs i dette num mer Til lyk ke til FU AM's blad....3 Når de røde trå de ly ser (til ba geblik)...4 Gam le ny heds bre ve Ny heds bre ve ef ter år Ind kal del se til generalforsamling Kom men de møder...43

3 Til lyk ke til FU AM's blad Vi har holdt fød sels dags re cep tion for at fej re FU AM's 30 års ju bi læ um, men med det før ste num mer af bla - det, der kom mer i 2010, star ter den 30. år gang af bla det. Det er der grund til at fej re. Vi slår fe ster ne sam men, for når man ser over åre ne, har bla det al drig været bed re. Der for har jeg som gæ stere - daktør besluttet, at dette jubilæums - num mer er sær lig hel li get vores blad. Når vi ser på FU AM's bla de i 80'er ne kan man se, at det ik ke var et tids skrift. Det var et med de lel ses blad, hvor for - skellige grupper kunne holde sig selv og andre orienterede. Det begyndte at lig ne et tids skrift, da Bo dil Broch Li - eps i 1990 og Bør ge Hel mer i 1994 tråd te til som bå de re dak tør og lay-ou ter, men bla det fol de de sig mere og mere ud ef ter På det te tidspunkt blev Traute Larsen redaktør, mens Bør ge Hel mer for sat te med lay - out og sats og To ve Holm blev den nidkære korrekturlæser. Altid er det lykkedes redaktøren at få relevant stof frem. Man ge af de ak ti ve med lem mer har skre vet til bla det, men uden Kir - sten Trol le gaard Jør gen sens evne til at lave medrivende referater af møderne, var det ik ke ble vet så godt. De har teg net lin jen i dis se man ge år. De har gjort bla det til no get, vi glæ der os til og er stol te af. Knud Ramian, gæsteredaktør 3

4 Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 årgange af FUAM-bladet igennem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne sker fyl - der halv treds, at de for al vor kan ane de rø de trå de i ens liv. Som 60-årig står de ly sen de. Som 70-årig - ja det ved jeg jo ik ke end nu. Med en for - ening ser man rø de trå de ef ter 30 år. Det bil der jeg mig i hvert fald ind. Der er no get inter es sant ved livs histori er, for di frem ti den som me ti der lig ger gemt i for ti den, hvis den bli ver for talt. Jeg for tæl ler i det føl gen de, hvad jeg har set. Jeg ser na tur lig vis med øj ne, der har været med i al le 30 år. De før ste 20 år: FUAM-grup per nes ak tio nisti ske liv Det er jo en grund læg gen de ide i FU - AM, at vi er ram mer ne, som ak ti ve medlemmer alene eller sammen med an dre kan ud nyt te til at gøre no get godt for de res egen al der dom. Som regel startede et initiativ med en eller to per so ner, der vil le no get, og som la - ve de et FU AM-mø de el ler et åbent mø de for at kom me i gang. Der ef ter blev der dan net en el ler flere grup per af medlemmer eller ikke-medlemmer, der arbejdede videre med deres tema eller tog forskellige initiativer. Det te kan ty de ligt ses i bla det. Da jeg ledte efter interessante artikler, fandt jeg næ sten in gen! Hoved ind - holdet var meddelelser fra grupperne el ler ind læg om star ten på nye grup - 4 per. In ger Ny gaard var som fore nin - gens sek re tær en af de flit ti ge skri ben - ter og initiativtagere, men hun arbej - de de sjæl dent ale ne, og bag grup per - ne i FU AM var der man ge an dre ak ti - ve FU AM-med lem mer som det gan - ske en kelt fører for vidt at li ste op. Mange af de initiativer, der startede, strak te sig over ad skil li ge år og dan ne - de grund la get for de rø de trå de som sta dig bin der FU AM sam men til no get enestående. De sid ste 20 år: For dy bel se, om tan ke og det personlige liv i alderdom Hvor dan kan man bå de skri ve om de før ste 2o år og de sid ste 20 år, når fore nin gen kun er 30, vil den op vak te læ ser tæn ke. Det kan man hel ler ik ke, for de før ste 10 år og de sid ste er så forskellige, men alligevel er det en gli - den de over gang. De sid ste 20 år er fo - kus flyt tet fra de ar bej den de grup per og til det må ned li ge FU AM-mø de. Her drøf tes te ma er over man ge gan ge med op læg fra med lem mer, og må - ske en der det med et ini ti a tiv af hæn - gigt af temaet. Temaerne har også skif tet stil. I før ste halv del hav de vi meget udadvendte temaer, der helst skul le lar me og gøre sig gæl den de i of - fent lig he den. Vi vil le byg ge bo fæl les - skaber, holde offentlige høringer om plejehjemsnedlæggelser, lave ra - dioudsen del ser osv. Med ti den er vi blevet mere indadvendte og optaget

5 af te ma er, der knyt ter til gam les per - son li ge liv. Bo lig li vet har fulgt FUAM fra star ten Bo lig te ma et kom hur tigt til at fyl de godt op i FU AM. Bo lig grup pen star te - de i 1984 med en di skret an non - cering, men pludselig begyndte bo - fællesskabstankerne at fylde mere og mere i FU AM. Der var flere grup per i FU AM, der ar bej de de med bo fæl les - skaber. Bladet udkom med særnumre ude luk ken de om bo li ger og bo fæl les - ska ber. En grup pe rej ste til Hol land for at stu dere de res er farin ger med ældre bo li ger. Det var en perio de, hvor vi ud vik le - de de dan ske mo del ler for se nior bo - fællesskaber baseret på vores egne drøm me. Der er lang vej fra de før ste tan ker om et bo fæl les skab til real i - sering af det - hvis man skal bli ve eni - ge, og man ge drøm me var der al drig råd til at real i sere. Men man ge hav de ly sten. På et tids punkt op stod der en selv stæn dig for ening med det sær li ge formål, at lave bofællesskaber, og der med for svand ta ener gi der o ver. I 2003 drøfter vi igen bofællesskaber, men nu un der tit len Drøm og real i - tet. Vi er ble vet me get klo gere i lø bet af de 20 år. Selv om de fle ste helst vil bli ve bo en de i de res drøm me bo lig, er bo fæl les ska ber i dag no get, man stort set producerer på samlebånd. Ka' du roc ke i din bo lig I 1990 gik vi til Ar ki tekt sko len. Det blev til et sam ar bej de med en af lærer - ne på arkitektskolen, Bente Lind - strøm, som hav de sær lig inter es se for ældres bo li ger. Sam ar bej det end te med en stor flot ud stil ling i 1993 på ar - ki tekt sko len Ka' du roc ke. i din ældrebolig. Den udstilling turnerede lan det rundt i Et af brændpunkterne i udstillingen var spørgs må let om, hvor når man skal flyt te. Det er et te ma, der sta dig er levende. I 1996 kan man læ se, at vi sta dig er med i ar bej det på at få etableret en bo li gråd giv ning for æl dre. Den star te - de som for søg 1997 og end te med at bli ve dre vet af en selv stæn dig for - ening. Vi kan se i be ret nin ger ne, at det kræ ve de man ge kræf ter over lang tid at deltage. Når initiativerne kan selv, skal FU AM træk ke sig. Det ske te i 2004, og råd giv nin gen le ver nu i bed - ste vel gå en de som Bo li gråd giv ning for se niorer. Er vi kom met langt nok? Nej, hvad nytter det med en boligrådgivning, så læn ge der ik ke bli ver byg get ældre - ven li ge bo li ger nok. Bo li ger der gør det at trak tivt at flyt te som ung gam - mel. Kom mu nen har sta dig ik ke fat tet, at der er bed re øko no mi i at byg ge nye ældrevenlige boliger. Det giver langt flere bed re bo li ger til de helt un - ge fa mi li er, når de kan flyt te ind de gam les. I 2005 skri ver Trau te Lar sen om det ældrevenlige nærmiljø. De sva ge gam le og ple je hjem met Plejehjemsdebatten er også et bolig - te ma. Der var de bat om be ho vet for ple je hjem - kun ne man ik ke bare le ve længst mu ligt i eget hjem. I FU AM var vi slet ik ke eni ge, men det be hø ver man ik ke at være for at sæt te gang i et initiativ. Nogle mente at plejehjem - 5

6 mene institutionaliserede og umyn - dig gjor de de gam le, mens an dre mente at plejehjemmene var en grund læg gen de kil de til tryg hed. I FU - AM var der al lere de i 1983 kræf ter, der aktivt modarbejdede planerne om begrænsning af plejehjemmene. De lavede en aktiv lobbyvirksomhed, høringer med rådmanden, interview på plejehjemmene og udsendelser i pensionist radioen. Der blev ikke ned - lagt ple je hjem i År hus, og et nyt blev byg get i midt by en. På det tids punkt om døb te grup pen sig selv, da den ik - ke men te den kun ne kom me læn gere i den ne om gang. I dag er institutionen fjernet ved lov. Men ne sker bor i de res eg ne bo li - ger med den for nød ne hjælp. Sam ti - dig er visitationen til disse boliger blev så skrap, at man skal være så dår lig for at få en ple je bo lig, at det er ret lige - gyl digt, om man bor i egen bo lig el ler ej. Havde der været egnede boliger nok, havde situationen måske set helt anderledes ud. Ældre om sor gen Der er i sti gen de om fang kom met inter es se om kring om sorg og etik i bla det. Det kan skyl des at med lem - mer ne er ble vet æl dre og har få et det tæt tere ind på li vet, el ler det kan skyl - des, at der er en for uro li gen de ud vik - ling i gang. Beg ge de le kan være rig ti - ge. Som det frem går af bla det, er vi er løbet ind i rigtig mange bekymringer. Det er ik ke en kelt at ud vik le på al der - dommens muligheder, når temaet er om sorg. Så sent som i diskuterede vi Århus Kommunes vær - dier: Troværdighed, respekt og enga - ge ment. Vi gjor de det grun digt ved at afprøve kommunens eget værdispil, som vi sy nes var rig tig inter es sant. Vi havde faktisk rigtig nuancerede og er - farings ba sere de bud på, hvad vær di - er ne kun ne be ty de set fra et FU - AM-sysnspunkt. Dem send te vi til råd - kvin den. Det blev til et pænt svar fra råd kvin den - som tror me get på vær - distyringen og medarbejdernes drøf - tel se af dem. Men vær di er ne skal da og så drøf tes af de gam le. Gad vi de, om de er ble vet det? FU AM del ta ger også i en konkurrence om fremtidens ældre cen tre, hvad kom mer der ud af det? Gen era tions kam pen FU AM har et sær ligt godt øje til sam - spillet mellem generationerne. 10 års jubilæet blev holdt i Ridehuset under temaet Generationskampen. Sam - spillet kan fungere godt i familierne, men familierne skal alligevel hele tiden fin de ud af, hvad man skyl der hin an den. Det er ik ke sik kert, al le gen - erationer når til samme resultat, og hvad gør man så? Uden for fa mi li er ne er det en kompli ceret sag. Spe ci elt de un ge og de gam le kan ud vik le sære fore stil lin - ger om hin an den. Det er der for det er så vig tigt, at man hol der kon tak ten til de un ge i sin fa mi lie. Der var i 80'er ne fak tisk un ge, som i avi sen efter ly ste kon takt på tværs af generationerne. Så var der selvfølgelig FUAM-medlemmer, der dannede en grup pe og gik til mø de med dem. På plejehjemmet i Hinnerup blev 9.klasserne inviteret til diskussions - mø der med de gam le i by en med stort ud byt te. 6

7 Generationerne mødes i busserne - så der skal sæt tes ind der - sag de In ger Ny gård. I 1994 støt ter År hus Amt et pro jekt om Takt og To ne i Bus sen. Ca - fe Køl bert op træ der i bus ser ne i År hus og Ran ders og der bli ver la vet en vi - deo. I i an led ning af FN's ældre år - indkaldte vi unge med indflydelse til mø der i FU AM. Først var det mø det med un ge po li ti kere og så et mø de med unge journalister. I 2001 drøf te de vi Vel færds sam - fundet under forvandling Det gav an led ning til et mø de med en ung stu - derende, hvor vi drøftede forskellige vel færds mo del ler. Det tør si ges, der har været gang i den de bat li ge si den. I 2004 har vi igen gen era tion ste ma - et frem me på en ræk ke mø der, hvor vi ser ind ad og drøf ter gen era tions - problemerne i familien. Fremtidens generationsdebat Generationstemaet er stadig bran - dak tu elt. Der er un ge, der hol der rig tig me get af de res gam le mor mor, men som sam ti dig sy nes, at de gam le skal ta ge en taxa, hvis de ik ke kan klare opbremsninger i bussen. De synes, de gam le er en gen era tion, der er kom - met frem i ver den ved at stjæ le fra de yn gre gen era tio ner. Der er sta dig man ge un ge, der me ner, at vi står overfor en tsunami af plejekrævende gam lin ger, der su ger kraf ten ud af sam fun det. Det er rig tigt, at vi er på vej ind i et sam fund med flere gam le,end histori en no gen sin de har set, og vi ved kun lidt om, hvad det kom mer til at be ty de. Vi ved dog, at de gam le bli ver sun dere og sun dere og bli ver sy ge i kor tere og kor tere tid. Der er der for an dre, der må ske ser en gen - era tion, der blev lidt for for vænt ( af hvem?) og som nu bare kræ ver det he le uden at vil le de le bare en an el se af sam fun dets over skud med dem der har truk ket. Fa mi li er ne og de gam le har hin an den Fa mi li en og de gam le er et vold somt te ma. Vold somt for di det er fyldt med fundamentale følelser og utallige aspekter. Familien og de gamle har været i en slags kri se si den Adam og Eva. Te ma et har da og så fulgt FU AM fra starten med mange forskellige pro - jek ter. I 1986 hav de vi et of fent ligt mø de om de gam le og de res fa mi lie, og man ge fulg te ef ter. Ple je hjems for tæl lin ger Kir sten Esper-An der sen gik i gang med at sam le er farin ger om, hvor dan sam spil let var mel lem de pårøren de, beboerne og plejehjemmet. Det blev til et pro jekt, der blev støt tet af Hel se - fon den med næ sten ! Det end - te med bogen Plejehjemsfortællin - ger. Kir sten har fore lagt bo gen for en le der af et ældre cen ter, der sy nes, at bo gen er sta dig ak tu el og lærerig. Den fortjener at blive genoptrykt! Ak ja, må ske skal den ha ve et nyt om slag og en frisk an mel del se. Den kan nem - lig sta dig kø bes! For æl dre til voks ne børn To ve Holm og en grup pe om kring hende arbejdede længe på temaet: For æl dre til voks ne børn. Hvor får man hjælp til om gås si ne voks ne børn? Kan vi ik ke hjæl pe hin an den med go de råd. Der er jo gjort man ge 7

8 er farin ger. De skal bare sam les sam - men. Det var vir ke lig van ske ligt og et sejt træk at få for æl dre til at ta le om de res voks ne børn, og 1994 ar bej de - de vi sta dig på te ma et og efter ly ste histori er. Nog le få skrev vi selv. Ma - terialet gav anledning til mange artik - ler og om ta ler rundt om kring. Først nu er der no gen, der be gyn der at for ske i det for al vor. I 1998 bli ver det til en lang ar ti kel af To ve Holm: For æl dre på liv stid - Om at være for æl dre til voks ne børn. Den er genoptrykt senere. Re ser ve bed ste for ældre ne Ønsket om at få reservebedste - forældre var et em ne i fir ser ne. Må ske startede det i Græsted/ Gilleleje. En grup pe i FU AM brag te det i 1987 til År hus, hvor der var høring om det, og i Hel sing ør var et FU AM med lem med til at tar te mor mor/mor far ord nin - gen. Et nyt for søg bli ver klas se tan - terne. Det lykkedes heller ikke, men det, der lyk ke des, er den grup pe af yn gre og æl dre kvin der, der mød tes om kring pro jek tet. På trods af de store aldersforskelle har de mødtes lige siden. I dag er der reservebedsteforældreordninger mange steder, men stadig er det lidt op ad bak ke. I 2005 kom - mer der fx støtte fra familieministeriet til udvidelse af reservebedstekvoten fra 25 til 70 godkendte reservebedster - i Kø ben havn Ar bejds li vet Da vi startede,var pensionsalderen på de 67 år en over gang, der for man ge var en be last ning. I 1985 skri ver vi Det ar bejds frie liv og hol der mø de for at ind føre bor ger - ar bej de. Vi gen ta ger det, men det slår ik ke rig tig an. I dag hed der det fri vil ligt so ci alt ar bej de, og det har stor be vå - genhed. I forhold til de oprindelige ide er er der store mu lig he der for for - be drin ger. Hvor for skal fri vil ligt ar bej - de ab so lut være so ci alt. Der er da mas se af an dre mu lig he der i et sam - fund, hvor kvalitetskontrollen svigter alle vegne. Se nior po li tik I 1991 skri ver vi om be tyd nin gen af de sid ste 10 år af ar bejds li vet. I 1994 er 'Arbejdsliv og seniorpolitik' temaet for efter årets mø der. I 1998 ta ger vi efterlønnen under behandling: Det er bare en må de at sæt te de gam le på reservebænken på. Det bliver jo gan ske ty de ligt i dis se ti der, at efter - løn nen ik ke er for de gam les skyld. Nu skal der pi skes lidt mere på de ar - bejds føre, men det er ik ke det, der skal til - næh giv mig en stil ling, hvor min er faring, min ar bejds moral og mit over blik bli ver ud nyt tet. Giv mig re - spekt, ansvar, selvbestemmelse og fri - heds gra der - så skal I se mig ar bej de. Disse synspunkter blev repræsenteret i den siddende regerings seniorpoliti - ske ini ti a ti vud valg, og man kan i ud - val gets konklu sion fra 1999 læ se. særlige aftaler, som den enkelte se nior kan være stolt af, og som virk - som he den er til freds med. Den ne po - litik vil styrke opfattelsen af seniorerne som kompetente medarbejdere og vil derfor have betydning for både de stærkeste og de svageste seniorer. Det var klas sisk FU AM, og der er mas - ser af forbedringsmuligheder. 8

9 Livslø bet og livs histori en Man skal kun ne se sit liv som en hel - hed. Knæk ker fil men, gør det ondt. I 1984 ud kom der et sær num mer af bla det med tit len Lyt og skriv om gam les liv.det var Gre the Eb be sen- FU AM-med lem i Hel sing ør, der for - tal te om ar bej det med ind sam ling af erindringsbilleder, der langsomt ud - vik le de sig til livs histori er. Det vi ste, at livshistoriebøgerne havde stor betyd - ning for familien, lokalhistorien og fortællerne selv. Specielt de mest for - tviv le de gam le gjor de histori e for tæl - lin gen godt. Si den har man vi den ska - beligt bevist, at livshistoriefortælling kurerer depression i alderdommen, m men hvem har tid til det læn gere? Det var og så på den tid vi skrev Til - lyk ke - fra FU AM. Det var en hil sen til de un ge gam le, hvor vi for tal te dem, at al der dom men var for vig tig at over - la de til de gam le, og at det ik ke nyt te - de no get at spare op til al der dom men, hvis ingen udviklede de muligheder, der var brug for. Hvor bli ver de 50- åri ge dog kræn ke de over at bli ve min - det om, at de er ved at bli ve gam le - og så på de res run de fød sels dag. Det gav ingen medlemmer. I 1988 star te de en mø deræk ke om livslø bets be tyd ning for al der dom - men. På bag grund af mø der ne skrev jeg en bog, som Ko mi te en for Sund - heds oplys ning ud gav i 1990: Li vets langsigtede virkninger. Den kom i flere ud ga ver og man ge op lag. Til bo - gen hør te vi de o en Otium for be gyn - dere. Der er ikke kom met no get ma - gen til si den - så den træn ger til en re - vision. De gam le i den store ver den De gam le i den store ver den blev et te - ma i Vi tal te med hjem meh jæl - pere - og så ind van drere - om de res syn på al der dom men i de res hjem lan - de. De vil le selv på ple je hjem, når de blev gam le. I 1997 lyt ter vi til en polsk families erfaringer med integration og har et ufor glem me ligt mø de med en gruppe ældre palæstinensiske ind - vandrere fra Gjellerup lokalcenter. De blev senere inviteret til et kaffeselskab for dem hos Trau te. Vi drøf ter te ma et at være bedsteforældre til tokulturelle børnebørn. Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere bliver et sted, hvor ad skil li ge FU AM-med - lem mer får de res gang i åre ne om - kring århundredeskiftet. Man kan i bla det læ se, at det er en for ening i bå - de mod- og med vind. Vi møder Aage Rosendahl Nielsen, der så al der dom men som no get, al le men ne sker på he le jor den har til fæl - les. Han tal te om den glo ba le fol ke lig - heds styr ke, hvis vi tur de tro og være fæl les om det. Vi skal tur de tro på, at al le gam le skal ha ve en dol lar om da - gen at le ve for. Hvis in gen tør tro på det, hvor dan skul le det no gen sin de bli ve vir ke lig hed? Det er en ind sigt, der har for fulgt mig li ge si den: Uden tro har for nuf ten in gen ret ning. De gam le og sam - funds-ud vik lin gen I FU AM's barn dom skab te vi ud vik lin - gen, men te vi. Vi var i hvert fald med i den. Men der ske te så me get, så vi blev og så nødt til at føl ge med. I 1990 hav de vi en læn gere mø deræk ke om brugerrådene og ældrerådene og var 9

10 ikke glade for deres manglende mu - lig he der for ind fly del se. Dem har vi ik - ke inter es seret os så me get for. For dom me og dis kri mi na tion ven - der regelmæssigt tilbage. Traute Lar - sen er al tid ak tu el med tan ker som Vid ste I ik ke, at gam le men ne sker bli - ver usyn li ge. Al der doms fo bi, ældre - fo bi er nu og så ble vet til se nior fo bi. Vi studerer de nyeste tendenser omkring en ældre sag, der er en klub for dem, der sta dig vil flir te med den fræk ke til - værel se. Jeg tror at dyr kel sen af ung - dom men og ang sten for al der dom - men er stør re end no gen sin de. Trau te Lar sen er FU AM's store læ - ser, der føl ger med i den sta digt sti gen - de strøm af bø ger og rap por ter og præsenterer omhyggeligt udvalgte es - sen ser på en en ga geret må de, så man fø ler sig bå de in for meret og be rørt. Hun føl ger fra 2001 om hyg ge ligt med i Folketingets fremskridtspanel, der har gennem ført en lang ræk ke hørin ger, der skal for me tan ker ne om frem ti dens al der dom. I 2005 diskuterer vi velfærdskomis - sio nen bå de den rig ti ge og den al ter - native. Vi drøfter plejetestamenter og arvelov. Der er rig tig god grund til at føl ge med i dis se år, hvor vel færds sta ten er un der for vand lin g. Vi er stort set al le eni ge om, at vi vil den, men vil vi den nu og så rig tigt? Må ske føl ger man bedst med, hvis det er no get man går til el ler skal bru ge til no get. Det gode liv som gam mel - Gan ske lang somt af lø ser for dy bel se og eftertanke om det personlige liv som gam le de mere i øj ne fal den de udadvendte aktioner. Måske bliver det en rød tråd i takt med, at de ak ti ve med lem mer bli ver æl dre og æl dre, el - ler og så har ba lan cen i med lems grup - pen bare æn dret sig - el ler må ske er tidsånden blev mere indadvendt - som Klara spør ger: Er sund hed ble vet min egen sag? Der kom mer det ene 'pri va te' te ma ef ter det an det: Alt fra dø den, over ple je testa men ter til valg af tøj og kaf - febønner. I 1997 drøf ter vi: Hvor vil du helst be gra ves? I 1998 er vi kri ti ske i for - hold til bankernes betjening:"tør du sæt te dit gam le liv i ban ken?" spør ger vi ban ker ne om. Av - min arv sæt ter fokus på arveproblemerne, og vil stil - ler spørgsmålet: Skal pensionister ha - ve ra bat og fryn se go der. Vi under sø - ger vær di en af vores livs vis dom: Bli - ver jeres er farin ger værds at? Kan vi bruge vores bekymringer konstruk - tivt? Hvad lærer vi af at le ve mel lem generationerne? Men der bli ver og så plads til tan ke - godset. Klara Juul Madsen star ter i 1998 Tan ker i min køk kenkrog, og hun har tænkt og skre vet li ge si den. I 2001 begynder Marianne Brønnum at skri ve klum mer til bla det, til hun dø - de alt for tid ligt i 2o o3. Vi for hol der os til al le vore efter la - den ska ber. Vi ta ger fat på det go de liv med temaer om venskaber, kunsten at være sing le, at le ve i bo fæl les skab, og dyrke netværk efter arbejdslivet. Vi ser på de gam le som for bru gere af tøj, mad, for si krin ger og rej ser. Kan det bli ve ved? Det ved vi ik ke, for vi er ble vet en aldren de for ening. Vi kan se, hvad den dør af, hvis vi ik ke gør no get snart. Det har vi lidt svært ved at ta le om. 10

11 FU AM's blad har gen nem de sid ste 10 år ud vik let en rig tig lang li ste af te - ma er om li vet som gam mel. Jeg sy - nes, det er tan ke væk ken de. Der er en strøm af bø ger om fri ske gam lin ger, medicin, motion, træning af hjernen og fore byg gel se i al der dom men osv osv. Der er man ge, der sæl ger me nin - ger om al der dom men. FU AM hand ler om eksistens. Jeg ken der ik ke no get sted, hvor der er stil let så man ge re le van te spørgs mål og sam let så man ge klo - ge tan ker om men ne skers livs - førel se i al der dom men som i FU - AM's blad. Det vil jeg ger ne være med til at fej re. 11

12 September

13 Maj

14 Februar

15 Marts

16 December

17 17

18 Juni 1994 Ka du rock e i din bo lig En ud stil ling der le ver vi dere Døn nin ger ne ef ter bo li g - ud stil lin gen har ik ke lagt sig end nu. En lil le grup pe ar bej der vi dere med at få etableret en bo li gråd giv - ning i Ar hus i sam ar bej de med År hus kom mu ne. An dre har hen vendt sig til bo lig - ministeriet for at få særlige tilskud til at la ve ældre ven li ge bo lig for be - dringer. Udstillingsarkitekt Maria Po li tis og ko or di na tor Claus An - dreassen, der var centrale perso - ner ved ud stil lin gen om ældres bo - liger på Arkitektskolen, har efter udstillingen arbejdet videre med at få udstillingen eksporteret til andre by er i Dan mark og ud lan det. År hus Amt har ud gi vet en rap - port, som er sendt til al le del ta ger - ne i kon feren cen: Bo li ger for æl dre i kom mu - ner ne - den en kel tes an svar el ler det of fent li ges? Knud Ra mi an har holdt et af si ne ind læg fra ud stil lin gen for byrå det i Hør ning. 18

19 December 1994 Takt og To ne i Bus sen Af In ger Ny gård Som om talt l sid ste num mer af Ny heds bre vet har FU AM del - ta get i et pro jekt, der skul le be ly se det dår li ge for hold mel - lem un ge og gam le i bus sen. Pro jek tet blev døbt om til oven stå en de over skrift. Ef ter flere sammen kom ster med Ca fe Køl bert og Film værk ste det, hvor der blev ud ar - bej det dre je bog og af talt alt ved røren de pro jek tet, fandt før - ste hand ling sted i Ran ders den 10. ok - to ber. Vi fik stil let lo ka le og for plej ning til rå - dig hed på Gu denå Lo kal cen ter, og en bus kør te frem og var til rå dig hed. He le da - gen fra kl gik det løs med fil mop ta - gel ser. Der var skaf fet 15 pen sio ni ster, en bør ne ha ve og en skoleklasse som aktører. Da gen ef ter, den 11. ok to ber, optråd te Ca fe Køl - bert derefter i diverse busser og serverede kaf fe og ka ge. En de - lig var de igen i Ran - ders den 20. ok to ber for at op træ de i busserne. Der var lej lig hed til for bu spas sa - gererne at udfylde et spørgeskema om det te at rej se sig for de gam le. 10 vin dere fik ved en se nere lej lig hed ud - le veret hver et klip pe kort. Li ge nu ven ter vi spændt på, at den video, Filmværkstedet laver, bliver fær dig til brug blandt un ge og gam le. 19

20 Marts 1995 For æl dre til voks ne børn Af Tove Holm I vores ar bejds grup pe er vi eni ge om, at vi be skæf ti ger os med et me get spæn den de em - ne. Vi har i lang tid for søgt at kom me vi - dere med ind sam ling af histori er om, hvor dan det er at være for æl dre til voks ne børn, og vi har al le sam men spurgt ven ner og fa mi lie, og hvem vi el lers er stødt på, om de kun ne tæn ke sig at le vere et bi drag til vores (ik ke ret store) sam ling. Al le, der bli ver spurgt, sy nes, at det er en væl dig god ide og si ger, at de ger ne vil le vere et bi drag - men så kom mer vi ik ke læn gere. Vi sik rer bi dra gy der ne, at de er helt an o ny me, og vi har til budt at hjæl pe til med at skrive fortællingerne, hvis folk ik ke selv har lyst til at skri ve, men ger ne vil for tæl le. Når vi ik ke kom mer no gen veg ne, kan det må ske være, for di em net er for føl somt. Nog le si - ger, at de fø ler sig il loya le, hvis det ik - ke er de re ne sol skins histori er, de kom mer med. An dre sy nes, at det er for smer te fuldt for dem selv at gen - opleve de konfliktfyldte situationer, hvis de skal vi dere gi ve dem. God ide, si ger alle Vi har prø vet at få kon takt med bi - dra gy dere ved at for tæl le om vores pro jekt i Øst jyl lands Ra dio og i År hus Onsdag. Journalisterne synes, det er en væl dig god ide og vil ger ne brin ge om ta le af pro jek tet. In den læn ge kom mer der en ar ti kel i Hjem met, hvor en jour na list og så syn tes, at det te her var godt stof' - og vi hå ber så, at det te må ske vil brin ge nog le men ne - sker ud af bu sken. Må ske er der nog le af Ny heds bre - vets læ sere, der vil le vere et bi drag? Uan set om det er kort el ler langt, om det for tæl ler en mun ter el ler trist historie, om der er løs ning på en kon - flikt el ler blot be skri vel se af en kon flikt - alt er vel kom ment. 20

21 Marts 1999 Tors dag den i lo ka ler ne i Vest går den på Ve ster bro Torv i År hus In tro duk tions mø det med ældre værk ste det for ind van drere Vi hav de af talt at mø des kl. 13. Vi vil sige bestyrelsen for Venskabsforeningen mellem ældre danskere og indvandrere, støttegruppen fra FU- AM, Erik Frost, der er fri vil lig med ar - bej der i ældre værk ste det samt Bo dil Hvelp lund og Be nte Clau sen, pro jekt - medarbejdere og undervisere. Vi lag - de for med at præ sen tere os for hin - anden: Bestyrelsen består af: Formanden Irad Shokraie (Tidl. Iran), der har boet her i 7 år, Bin Ming Lin (Tidl. Vi et nam), har boet her i 8 år, Hakem Laz (Palæstinenser fra Liba non), har boet her i 8 år, Mohammed Hussein (Palæstinenser fra Li ba non), boet her i 11 år og Ah med Charif (Tidl. Marok ko), boet her i 28 år (Er for mand for islamisk kulturcenter i Århus). Fra FU AM var vi ot te, der var mødt op. Som tid li gere om talt skal man være 40 år for at være med i fore nin - gen, men ser ger ne yn gre støt te med - lem mer! Vi for tal te fra FU AM om nog - le af de em ner, vi har været op ta get af gen nem åre ne, og om for årets mø der, hvor de tilstedeværende på mødet er vel kom ne til at del ta ge. Man ge af de men ne sker, der kom mer i værkste det har kun få kon tak ter med dan skere, og det er et stort øn ske fra de res si de at få flere sam ta le grup per i gang. An tal - let af del ta gere i så dan ne grup per skal nok ik ke være for stort. 6 per so ner vil - le nok være en god ide. Flere af FU - AM's em ner kun ne være eg ne de. 21 F.eks. at være for æl dre til voks ne børn og Bed ste for æl dre til to-kul - turelle børnebørn. Det kunne også være et em ne som Sund hed og mo - tion. Man kun ne og så læ se no get sam men el ler la ve et el ler an det sam - men. Mulighederne er utallige. Man syn ger me get lidt - Det var må ske oså et sted at be gyn de! Flere fra be styrel sen kun ne godt tæn ke sig en el ler an den form for ar - bej de. At hjæl pe an dre, f.eks. på et plejecenter eller lignende. En havde end da prø vet det i prak sis og hav de en udtalelse fra sit arbejdssted, men de føl te, det var svært at real i sere drømmen. Danskerne er skeptiske. Vi kom frem til at den stør ste hin dring er, at man ik ke for står hin an den godt nok. At man skal kun ne mere dansk. Men nok og så, at man er usik re over - for anderledes mennesker. Vi kom og så frem til, at en god be gyn del se til en kon takt fra vores si de kun ne være at deltage, når der er fællesarrange - menter på fredage. Disse arrange - men ter star ter fra om mor ge nen, hvor man f.eks. bare går en tur sam men el - ler lig nen de Vi er vel kom ne til at rin ge og høre om, hvad der er plan lagt de enkelte fredage. Flere fra støttegrup - pen vil le ger ne gå i gang med en sam - talegruppe. Her ville hver enkelt kon - tak te Be nte og Bo dil. Der blev ik ke af - talt et nyt fæl les mø de! Mø det var præ get af en rig tig god stem ning, som lo ver godt for vores sam ar bej de i ti - den frem o ver. Tak til jer al le for en op - lysende og lærerig eftermiddag. Re ferent. Kir sten T. J.

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Pædagogisk Metode- beskrivelse

Pædagogisk Metode- beskrivelse Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 9 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Neuropædagogik o Beskrivelse o Valg o Implementering

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere