Når de rø de trå de ly ser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når de rø de trå de ly ser"

Transkript

1 Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne sker fyl - der halv treds, at de for al vor kan ane de rø de trå de i ens liv. Som 60-årig står de ly sen de. Som 70-årig - ja det ved jeg jo ik ke end nu. Med en for - ening ser man rø de trå de ef ter 30 år. Det bil der jeg mig i hvert fald ind. Der er no get inter es sant ved livs histori er, for di frem ti den som me ti der lig ger gemt i for ti den, hvis den bli ver for talt. Jeg for tæl ler i det føl gen de, hvad jeg har set. Jeg ser na tur lig vis med øj ne, der har været med i al le 30 år. De før ste 20 år: FUAM-grup per nes ak tio nisti ske liv Det er jo en grund læg gen de ide i FU - AM, at vi er ram mer ne, som ak ti ve med lem mer ale ne el ler sam men med an dre kan ud nyt te til at gøre no get godt for de res egen al der dom. Som re gel star te de et ini ti a tiv med en el ler to per so ner, der vil le no get, og som la - ve de et FU AM-mø de el ler et åbent mø de for at kom me i gang. Der ef ter blev der dan net en el ler flere grup per af med lem mer el ler ik ke-med lem mer, der ar bej de de vi dere med de res te ma el ler tog for skel li ge ini ti a ti ver. Det te kan ty de ligt ses i bla det. Da jeg led te ef ter inter es san te ar tik ler, fandt jeg næ sten in gen! Hoved ind - hol det var med de lel ser fra grup per ne el ler ind læg om star ten på nye grup - 4 per. In ger Ny gaard var som fore nin - gens sek re tær en af de flit ti ge skri ben - ter og ini ti a tiv ta gere, men hun ar bej - de de sjæl dent ale ne, og bag grup per - ne i FU AM var der man ge an dre ak ti - ve FU AM-med lem mer som det gan - ske en kelt fører for vidt at li ste op. Man ge af de ini ti a ti ver, der star te de, strak te sig over ad skil li ge år og dan ne - de grund la get for de rø de trå de som sta dig bin der FU AM sam men til no get enestå en de. De sid ste 20 år: For dy bel se, om tan ke og det per son li ge liv i al der dom Hvor dan kan man bå de skri ve om de før ste 2o år og de sid ste 20 år, når fore nin gen kun er 30, vil den op vak te læ ser tæn ke. Det kan man hel ler ik ke, for de før ste 10 år og de sid ste er så for skel li ge, men al li ge vel er det en gli - den de over gang. De sid ste 20 år er fo - kus flyt tet fra de ar bej den de grup per og til det må ned li ge FU AM-mø de. Her drøf tes te ma er over man ge gan ge med op læg fra med lem mer, og må - ske en der det med et ini ti a tiv af hæn - gigt af te ma et. Te ma er ne har og så skif tet stil. I før ste halv del hav de vi me get ud ad vend te te ma er, der helst skul le lar me og gøre sig gæl den de i of - fent lig he den. Vi vil le byg ge bo fæl les - ska ber, hol de of fent li ge hørin ger om ple je hjems ned læg gel ser, la ve ra - dioudsen del ser osv. Med ti den er vi ble vet mere ind ad vend te og op ta get

2 af te ma er, der knyt ter til gam les per - son li ge liv. Bo lig li vet har fulgt FUAM fra star ten Bo lig te ma et kom hur tigt til at fyl de godt op i FU AM. Bo lig grup pen star te - de i 1984 med en di skret an non - cering, men plud se lig be gynd te bo - fæl les skabs tan ker ne at fyl de mere og mere i FU AM. Der var flere grup per i FU AM, der ar bej de de med bo fæl les - ska ber. Bla det ud kom med sær num re ude luk ken de om bo li ger og bo fæl les - ska ber. En grup pe rej ste til Hol land for at stu dere de res er farin ger med ældre bo li ger. Det var en perio de, hvor vi ud vik le - de de dan ske mo del ler for se nior bo - fæl les ska ber ba seret på vores eg ne drøm me. Der er lang vej fra de før ste tan ker om et bo fæl les skab til real i - sering af det - hvis man skal bli ve eni - ge, og man ge drøm me var der al drig råd til at real i sere. Men man ge hav de ly sten. På et tids punkt op stod der en selv stæn dig for ening med det sær li ge for mål, at la ve bo fæl les ska ber, og der med for svand ta ener gi der o ver. I 2003 drøf ter vi igen bo fæl les ska ber, men nu un der tit len Drøm og real i - tet. Vi er ble vet me get klo gere i lø bet af de 20 år. Selv om de fle ste helst vil bli ve bo en de i de res drøm me bo lig, er bo fæl les ska ber i dag no get, man stort set pro du cerer på sam le bånd. Ka' du roc ke i din bo lig I 1990 gik vi til Ar ki tekt sko len. Det blev til et sam ar bej de med en af lærer - ne på ar ki tekt sko len, Be nte Lind - strøm, som hav de sær lig inter es se for ældres bo li ger. Sam ar bej det end te med en stor flot ud stil ling i 1993 på ar - ki tekt sko len Ka' du roc ke. i din ældre bo lig. Den ud stil ling tur nere de lan det rundt i Et af brænd punk ter ne i ud stil lin gen var spørgs må let om, hvor når man skal flyt te. Det er et te ma, der sta dig er le ven de. I 1996 kan man læ se, at vi sta dig er med i ar bej det på at få etableret en bo li gråd giv ning for æl dre. Den star te - de som for søg 1997 og end te med at bli ve dre vet af en selv stæn dig for - ening. Vi kan se i be ret nin ger ne, at det kræ ve de man ge kræf ter over lang tid at del ta ge. Når ini ti a ti ver ne kan selv, skal FU AM træk ke sig. Det ske te i 2004, og råd giv nin gen le ver nu i bed - ste vel gå en de som Bo li gråd giv ning for se niorer. Er vi kom met langt nok? Nej, hvad nyt ter det med en bo li gråd giv ning, så læn ge der ik ke bli ver byg get ældre - ven li ge bo li ger nok. Bo li ger der gør det at trak tivt at flyt te som ung gam - mel. Kom mu nen har sta dig ik ke fat tet, at der er bed re øko no mi i at byg ge nye ældre ven li ge bo li ger. Det gi ver langt flere bed re bo li ger til de helt un - ge fa mi li er, når de kan flyt te ind de gam les. I 2005 skri ver Trau te Lar sen om det ældre ven li ge nær mil jø. De sva ge gam le og ple je hjem met Ple je hjems de bat ten er og så et bo lig - te ma. Der var de bat om be ho vet for ple je hjem - kun ne man ik ke bare le ve længst mu ligt i eget hjem. I FU AM var vi slet ik ke eni ge, men det be hø ver man ik ke at være for at sæt te gang i et ini ti a tiv. Nog le men te at ple je hjem - 5

3 me ne in sti tu tio na li sere de og umyn - dig gjor de de gam le, mens an dre men te at ple je hjem me ne var en grund læg gen de kil de til tryg hed. I FU - AM var der al lere de i 1983 kræf ter, der ak tivt mod ar bej de de pla ner ne om be græns ning af ple je hjem me ne. De la ve de en ak tiv lob by virk som hed, hørin ger med råd mand en, inter vi ew på ple je hjem me ne og ud sen del ser i pen sio nist ra dio en. Der blev ik ke ned - lagt ple je hjem i År hus, og et nyt blev byg get i midt by en. På det tids punkt om døb te grup pen sig selv, da den ik - ke men te den kun ne kom me læn gere i den ne om gang. I dag er in sti tu tio nen fjer net ved lov. Men ne sker bor i de res eg ne bo li - ger med den for nød ne hjælp. Sam ti - dig er vi si ta tio nen til dis se bo li ger blev så skrap, at man skal være så dår lig for at få en ple je bo lig, at det er ret lige - gyl digt, om man bor i egen bo lig el ler ej. Hav de der været eg ne de bo li ger nok, hav de si tu a tio nen må ske set helt an der le des ud. Ældre om sor gen Der er i sti gen de om fang kom met inter es se om kring om sorg og etik i bla det. Det kan skyl des at med lem - mer ne er ble vet æl dre og har få et det tæt tere ind på li vet, el ler det kan skyl - des, at der er en for uro li gen de ud vik - ling i gang. Beg ge de le kan være rig ti - ge. Som det frem går af bla det, er vi er lø bet ind i rig tig man ge be kym rin ger. Det er ik ke en kelt at ud vik le på al der - dom mens mu lig he der, når te ma et er om sorg. Så sent som i dis ku tere de vi År hus Kom mu nes vær - di er: Tro vær dig hed, re spekt og en ga - ge ment. Vi gjor de det grun digt ved at af prø ve kom mu nens eget vær di spil, som vi sy nes var rig tig inter es sant. Vi hav de fak tisk rig tig nu an cere de og er - farings ba sere de bud på, hvad vær di - er ne kun ne be ty de set fra et FU - AM-sysnspunkt. Dem send te vi til råd - kvin den. Det blev til et pænt svar fra råd kvin den - som tror me get på vær - distyrin gen og med ar bej der nes drøf - tel se af dem. Men vær di er ne skal da og så drøf tes af de gam le. Gad vi de, om de er ble vet det? FU AM del ta ger og så i en kon kur ren ce om frem ti dens ældre cen tre, hvad kom mer der ud af det? Gen era tions kam pen FU AM har et sær ligt godt øje til sam - spil let mel lem gen era tio ner ne. 10 års ju bi læ et blev holdt i Ri de hu set un der te ma et Gen era tions kam pen. Sam - spil let kan fun gere godt i fa mi li er ne, men fa mi li er ne skal al li ge vel he le ti - den fin de ud af, hvad man skyl der hin an den. Det er ik ke sik kert, al le gen - era tio ner når til sam me re sul tat, og hvad gør man så? Uden for fa mi li er ne er det en kompli ceret sag. Spe ci elt de un ge og de gam le kan ud vik le sære fore stil lin - ger om hin an den. Det er der for det er så vig tigt, at man hol der kon tak ten til de un ge i sin fa mi lie. Der var i 80'er ne fak tisk un ge, som i avi sen efter ly ste kon takt på tværs af gen era tio ner ne. Så var der selv føl ge - lig FU AM-med lem mer, der dan ne de en grup pe og gik til mø de med dem. På ple je hjem met i Hin nerup blev 9.klas ser ne in vi teret til dis kus sions - mø der med de gam le i by en med stort ud byt te. 6

4 Gen era tio ner ne mø des i bus ser ne - så der skal sæt tes ind der - sag de In ger Ny gård. I 1994 støt ter År hus Amt et pro jekt om Takt og To ne i Bus sen. Ca - fe Køl bert op træ der i bus ser ne i År hus og Ran ders og der bli ver la vet en vi - deo. I i an led ning af FN's ældre år - ind kald te vi un ge med ind fly del se til mø der i FU AM. Først var det mø det med un ge po li ti kere og så et mø de med un ge jour na li ster. I 2001 drøf te de vi Vel færds sam - fun det un der for vand ling Det gav an led ning til et mø de med en ung stu - deren de, hvor vi drøf te de for skel li ge vel færds mo del ler. Det tør si ges, der har været gang i den de bat li ge si den. I 2004 har vi igen gen era tion ste ma - et frem me på en ræk ke mø der, hvor vi ser ind ad og drøf ter gen era tions - proble mer ne i fa mi li en. Frem ti dens gen era tions de bat Gen era tion ste ma et er sta dig bran - dak tu elt. Der er un ge, der hol der rig tig me get af de res gam le mor mor, men som sam ti dig sy nes, at de gam le skal ta ge en taxa, hvis de ik ke kan klare op brems nin ger i bus sen. De sy nes, de gam le er en gen era tion, der er kom - met frem i ver den ved at stjæ le fra de yn gre gen era tio ner. Der er sta dig man ge un ge, der me ner, at vi står over for en tsu na mi af ple je kræ ven de gam lin ger, der su ger kraf ten ud af sam fun det. Det er rig tigt, at vi er på vej ind i et sam fund med flere gam le,end histori en no gen sin de har set, og vi ved kun lidt om, hvad det kom mer til at be ty de. Vi ved dog, at de gam le bli ver sun dere og sun dere og bli ver sy ge i kor tere og kor tere tid. Der er der for an dre, der må ske ser en gen - era tion, der blev lidt for for vænt ( af hvem?) og som nu bare kræ ver det he le uden at vil le de le bare en an el se af sam fun dets over skud med dem der har truk ket. Fa mi li er ne og de gam le har hin an den Fa mi li en og de gam le er et vold somt te ma. Vold somt for di det er fyldt med fun da men ta le fø lel ser og utal li ge aspek ter. Fa mi li en og de gam le har været i en slags kri se si den Adam og Eva. Te ma et har da og så fulgt FU AM fra star ten med man ge for skel li ge pro - jek ter. I 1986 hav de vi et of fent ligt mø de om de gam le og de res fa mi lie, og man ge fulg te ef ter. Ple je hjems for tæl lin ger Kir sten Esper-An der sen gik i gang med at sam le er farin ger om, hvor dan sam spil let var mel lem de pårøren de, be bo er ne og ple je hjem met. Det blev til et pro jekt, der blev støt tet af Hel se - fon den med næ sten ! Det end - te med bo gen Ple je hjems for tæl lin - ger. Kir sten har fore lagt bo gen for en le der af et ældre cen ter, der sy nes, at bo gen er sta dig ak tu el og lærerig. Den for tje ner at bli ve gen op trykt! Ak ja, må ske skal den ha ve et nyt om slag og en frisk an mel del se. Den kan nem - lig sta dig kø bes! For æl dre til voks ne børn To ve Holm og en grup pe om kring hen de ar bej de de læn ge på te ma et: For æl dre til voks ne børn. Hvor får man hjælp til om gås si ne voks ne børn? Kan vi ik ke hjæl pe hin an den med go de råd. Der er jo gjort man ge 7

5 er farin ger. De skal bare sam les sam - men. Det var vir ke lig van ske ligt og et sejt træk at få for æl dre til at ta le om de res voks ne børn, og 1994 ar bej de - de vi sta dig på te ma et og efter ly ste histori er. Nog le få skrev vi selv. Ma - teri a let gav an led ning til man ge ar tik - ler og om ta ler rundt om kring. Først nu er der no gen, der be gyn der at for ske i det for al vor. I 1998 bli ver det til en lang ar ti kel af To ve Holm: For æl dre på liv stid - Om at være for æl dre til voks ne børn. Den er gen op trykt se nere. Re ser ve bed ste for ældre ne Øn sket om at få re ser ve bed ste - forældre var et em ne i fir ser ne. Må ske star te de det i Græ sted/ Gil le le je. En grup pe i FU AM brag te det i 1987 til År hus, hvor der var høring om det, og i Hel sing ør var et FU AM med lem med til at tar te mor mor/mor far ord nin - gen. Et nyt for søg bli ver klas se tan - ter ne. Det lyk ke des hel ler ik ke, men det, der lyk ke des, er den grup pe af yn gre og æl dre kvin der, der mød tes om kring pro jek tet. På trods af de store al ders for skel le har de mød tes li ge si - den. I dag er der re ser ve bed ste forældre - ord nin ger man ge ste der, men sta dig er det lidt op ad bak ke. I 2005 kom - mer der fx støt te fra fa mi li e mi ni steri et til ud vi del se af re ser ve bed ste kvo ten fra 25 til 70 god kend te re ser ve bed ster - i Kø ben havn Ar bejds li vet Da vi star te de,var pen sions al deren på de 67 år en over gang, der for man ge var en be last ning. I 1985 skri ver vi Det ar bejds frie liv og hol der mø de for at ind føre bor ger - ar bej de. Vi gen ta ger det, men det slår ik ke rig tig an. I dag hed der det fri vil ligt so ci alt ar bej de, og det har stor be vå - gen hed. I for hold til de op rin de li ge ide er er der store mu lig he der for for - be drin ger. Hvor for skal fri vil ligt ar bej - de ab so lut være so ci alt. Der er da mas se af an dre mu lig he der i et sam - fund, hvor kva li tetskon trol len svig ter al le veg ne. Se nior po li tik I 1991 skri ver vi om be tyd nin gen af de sid ste 10 år af ar bejds li vet. I 1994 er 'Ar bejds liv og se nior po li tik' te ma et for efter årets mø der. I 1998 ta ger vi efter løn nen un der be hand ling: Det er bare en må de at sæt te de gam le på re ser ve bæn ken på. Det bli ver jo gan ske ty de ligt i dis se ti der, at efter - løn nen ik ke er for de gam les skyld. Nu skal der pi skes lidt mere på de ar - bejds føre, men det er ik ke det, der skal til - næh giv mig en stil ling, hvor min er faring, min ar bejds moral og mit over blik bli ver ud nyt tet. Giv mig re - spekt, an svar, selv be stem mel se og fri - heds gra der - så skal I se mig ar bej de. Dis se syns punk ter blev rep ræ sen teret i den sid den de re gerings se nior po li ti - ske ini ti a ti vud valg, og man kan i ud - val gets konklu sion fra 1999 læ se. sær li ge af ta ler, som den en kel te se nior kan være stolt af, og som virk - som he den er til freds med. Den ne po - li tik vil styr ke op fat tel sen af se niorer ne som kom pe ten te med ar bej dere og vil der for ha ve be tyd ning for bå de de stær ke ste og de sva ge ste se niorer. Det var klas sisk FU AM, og der er mas - ser af for be drings mu lig he der. 8

6 Livslø bet og livs histori en Man skal kun ne se sit liv som en hel - hed. Knæk ker fil men, gør det ondt. I 1984 ud kom der et sær num mer af bla det med tit len Lyt og skriv om gam les liv.det var Gre the Eb be sen- FU AM-med lem i Hel sing ør, der for - tal te om ar bej det med ind sam ling af erin drings bil le der, der lang somt ud - vik le de sig til livs histori er. Det vi ste, at livs histori e bø ger ne hav de stor be tyd - ning for fa mi li en, lo kal histori en og for tæl ler ne selv. Spe ci elt de mest for - tviv le de gam le gjor de histori e for tæl - lin gen godt. Si den har man vi den ska - be ligt be vist, at livs histori e for tæl ling kurerer de pres sion i al der dom men, m men hvem har tid til det læn gere? Det var og så på den tid vi skrev Til - lyk ke - fra FU AM. Det var en hil sen til de un ge gam le, hvor vi for tal te dem, at al der dom men var for vig tig at over - la de til de gam le, og at det ik ke nyt te - de no get at spare op til al der dom men, hvis in gen ud vik le de de mu lig he der, der var brug for. Hvor bli ver de 50- åri ge dog kræn ke de over at bli ve min - det om, at de er ved at bli ve gam le - og så på de res run de fød sels dag. Det gav in gen med lem mer. I 1988 star te de en mø deræk ke om livslø bets be tyd ning for al der dom - men. På bag grund af mø der ne skrev jeg en bog, som Ko mi te en for Sund - heds oplys ning ud gav i 1990: Li vets lang sig te de virk nin ger. Den kom i flere ud ga ver og man ge op lag. Til bo - gen hør te vi de o en Otium for be gyn - dere. Der er ikke kom met no get ma - gen til si den - så den træn ger til en re - vi sion. De gam le i den store ver den De gam le i den store ver den blev et te - ma i Vi tal te med hjem meh jæl - pere - og så ind van drere - om de res syn på al der dom men i de res hjem lan - de. De vil le selv på ple je hjem, når de blev gam le. I 1997 lyt ter vi til en polsk fa mi li es er farin ger med in te gra tion og har et ufor glem me ligt mø de med en grup pe æl dre pa læsti nen si ske ind - van drere fra Gjel lerup lo kal cen ter. De blev se nere in vi teret til et kaf fe sel skab for dem hos Trau te. Vi drøf ter te ma et at være bed ste for æl dre til to kul turel le bør ne børn. Ven skabs fore nin gen for æl dre dan skere og ind van drere bli ver et sted, hvor ad skil li ge FU AM-med - lem mer får de res gang i åre ne om - kring år hun dre de skif tet. Man kan i bla det læ se, at det er en for ening i bå - de mod- og med vind. Vi mø der Aa ge Ro sen dahl Ni el sen, der så al der dom men som no get, al le men ne sker på he le jor den har til fæl - les. Han tal te om den glo ba le fol ke lig - heds styr ke, hvis vi tur de tro og være fæl les om det. Vi skal tur de tro på, at al le gam le skal ha ve en dol lar om da - gen at le ve for. Hvis in gen tør tro på det, hvor dan skul le det no gen sin de bli ve vir ke lig hed? Det er en ind sigt, der har for fulgt mig li ge si den: Uden tro har for nuf ten in gen ret ning. De gam le og sam - funds-ud vik lin gen I FU AM's barn dom skab te vi ud vik lin - gen, men te vi. Vi var i hvert fald med i den. Men der ske te så me get, så vi blev og så nødt til at føl ge med. I 1990 hav de vi en læn gere mø deræk ke om bru ger rå de ne og ældrerå de ne og var 9

7 ik ke gla de for de res mang len de mu - lig he der for ind fly del se. Dem har vi ik - ke inter es seret os så me get for. For dom me og dis kri mi na tion ven - der re gel mæs sigt til ba ge. Trau te Lar - sen er al tid ak tu el med tan ker som Vid ste I ik ke, at gam le men ne sker bli - ver usyn li ge. Al der doms fo bi, ældre - fo bi er nu og så ble vet til se nior fo bi. Vi stu derer de ny e ste ten den ser om kring en ældre sag, der er en klub for dem, der sta dig vil flir te med den fræk ke til - værel se. Jeg tror at dyr kel sen af ung - dom men og ang sten for al der dom - men er stør re end no gen sin de. Trau te Lar sen er FU AM's store læ - ser, der føl ger med i den sta digt sti gen - de strøm af bø ger og rap por ter og præ sen terer om hyg ge ligt ud valg te es - sen ser på en en ga geret må de, så man fø ler sig bå de in for meret og be rørt. Hun føl ger fra 2001 om hyg ge ligt med i Fol ke tin gets frem skridt spa nel, der har gennem ført en lang ræk ke hørin ger, der skal for me tan ker ne om frem ti dens al der dom. I 2005 dis ku terer vi vel færds ko mis - sio nen bå de den rig ti ge og den al ter - na ti ve. Vi drøf ter ple je testa men ter og ar ve lov. Der er rig tig god grund til at føl ge med i dis se år, hvor vel færds sta ten er un der for vand lin g. Vi er stort set al le eni ge om, at vi vil den, men vil vi den nu og så rig tigt? Må ske føl ger man bedst med, hvis det er no get man går til el ler skal bru ge til no get. Det gode liv som gam mel - Gan ske lang somt af lø ser for dy bel se og efter tan ke om det per son li ge liv som gam le de mere i øj ne fal den de ud ad vend te ak tio ner. Må ske bli ver det en rød tråd i takt med, at de ak ti ve med lem mer bli ver æl dre og æl dre, el - ler og så har ba lan cen i med lems grup - pen bare æn dret sig - el ler må ske er tids ån den blev mere ind ad vendt - som Klara spør ger: Er sund hed ble vet min egen sag? Der kom mer det ene 'pri va te' te ma ef ter det an det: Alt fra dø den, over ple je testa men ter til valg af tøj og kaf - fe bøn ner. I 1997 drøf ter vi: Hvor vil du helst be gra ves? I 1998 er vi kri ti ske i for - hold til ban ker nes be tje ning:"tør du sæt te dit gam le liv i ban ken?" spør ger vi ban ker ne om. Av - min arv sæt ter fo kus på ar ve proble mer ne, og vil stil - ler spørgs må let: Skal pen sio ni ster ha - ve ra bat og fryn se go der. Vi under sø - ger vær di en af vores livs vis dom: Bli - ver jeres er farin ger værds at? Kan vi bru ge vores be kym rin ger kon struk - tivt? Hvad lærer vi af at le ve mel lem gen era tio ner ne? Men der bli ver og så plads til tan ke - godset. Klara Juul Madsen star ter i 1998 Tan ker i min køk kenkrog, og hun har tænkt og skre vet li ge si den. I 2001 be gyn der Mari an ne Brøn num at skri ve klum mer til bla det, til hun dø - de alt for tid ligt i 2o o3. Vi for hol der os til al le vore efter la - den ska ber. Vi ta ger fat på det go de liv med te ma er om ven ska ber, kun sten at være sing le, at le ve i bo fæl les skab, og dyr ke netværk ef ter ar bejds li vet. Vi ser på de gam le som for bru gere af tøj, mad, for si krin ger og rej ser. Kan det bli ve ved? Det ved vi ik ke, for vi er ble vet en aldren de for ening. Vi kan se, hvad den dør af, hvis vi ik ke gør no get snart. Det har vi lidt svært ved at ta le om. 10

8 FU AM's blad har gen nem de sid ste 10 år ud vik let en rig tig lang li ste af te - ma er om li vet som gam mel. Jeg sy - nes, det er tan ke væk ken de. Der er en strøm af bø ger om fri ske gam lin ger, med i cin, mo tion, træ ning af hjer nen og fore byg gel se i al der dom men osv osv. Der er man ge, der sæl ger me nin - ger om al der dom men. FU AM hand ler om eks i stens. Jeg ken der ik ke no get sted, hvor der er stil let så man ge re le van te spørgs mål og sam let så man ge klo - ge tan ker om men ne skers livs - førel se i al der dom men som i FU - AM's blad. Det vil jeg ger ne være med til at fej re. 11

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Slut med om sor gen Sang hef te Ældres brug af di gi ta le spil Him len må ven te Pas sion for li vet Re ferat af Gen eral for sam ling.

Slut med om sor gen Sang hef te Ældres brug af di gi ta le spil Him len må ven te Pas sion for li vet Re ferat af Gen eral for sam ling. Slut med om sor gen Sang hef te Ældres brug af di gi ta le spil Him len må ven te Pas sion for li vet Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 35.

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 31 September 2013 DEF 1 - Dansk Entomologisk Forening Nr. 31 - sep tem ber 2013 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento -

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere