Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK"

Transkript

1 Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ KA LUND BORG TLF.:

2

3 Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Vel kom men i Ka lund borg Asyl Bør ne have Åb nings ti der Pæ da go gi ske mål Da gens for løb Prak ti ske op lys nin ger Af hent ning og af le ve ring Årets gang i bør ne ha ven Skov grup pen Syge børn i bør ne ha ven For æl dre sam ar bejde Be sty rel sen Per so nale In sti tu tio nens be rø rings fla der/sam ar bejds part nere Lo go be skri velse ind holds for teg nelse 3

4 Vel kom men i Ka lund borg Asyl Bør ne have Ka lund borg Asyl Bør ne have er en sel ve jende in sti tu tion, op ret tet i 1840 som en af de før ste i lan det. Lidt hi storie Be lig gen hed Bør ne an tal In stu tio nen flyt tede i 1966 fra Det gamle asyl, hvor der nu er tu rist kon tor, til en nyop ført bør ne have på Lun de vej. In sti tu tio nen er vel pla ce ret ved fjor den og cen tralt be lig gende midt i byen med gå af stand til alle fa ci li te ter og nær miljø; den in dre by, bib lio te ket, kir ken, mu seet, hav nen med fi ske både, min dre skov med ga de kær, tog og fær ger og et kvar ters gang ad Strand stien til fjord og strand. In sti tu tio nen er vel ind ret tet med prak tisk stue plan og rum me lig kæl der og le ver helt op til nu ti den krav om en mo derne in sti tu tion. Der er ialt 66 børn for delt på 3 stuer med 22 børn på hver, i al de ren 3-6 år. Vi har en dej lig stor park lig nende have som også fun ge rer som le ge plads. Åb nings ti der Man dag tors dag: Fre dag: End vi dere har in sti tu tio nen ud vi det åb nings tid for børn hvor begge for æl dre har et do ku men te ret pas nings be hov ud over den nor male åb nings tid. In sti tu tio nen har for disse børn åbent til kl Som ho ved re gel hol des luk ket: Fre dag ef ter Kr.Him mel farts dag Grund lovs dag De cem ber (begge dage incl.) 4 vel kom men åb nings ti der

5 Pæ da go gi ske mål Må neds plan Per so na let øn sker gen nem må neds plan at give bør nene mu lig hed for krea tiv og in di vi duel ud vik ling. Åben hed Det trygge barn At styrke Mit og dit Le de ord Ved gen nem åben hed og in for ma tion til for æl dre og børn om årets- og da gens gang i bør ne ha ven at give tryg hed, så dette er ud gangs punk tet for vi dere hand ling. Ved vo res krea tive til bud vil vi styrke fan ta sien, hu mo ren og ar bejds glæ den. Ved at få kend skab til sig selv og sin fa mi lie op byg ges selv til li den. Det trygge barn er må let og det op ti male, til at imø de komme stil lede krav. At styrke bar nets nys ger rig hed, men sam ti dig for holde sig til både børn og voksne. At kende græn sen mel lem dit, mit og vo res, ved bla. at få til delt et lille pri vat om råde (skuffe, hylde og mærke) Tryg hed, selv til lid, krea ti vi tet, ar bejds glæde, vi den, hu mor og an svar. pæ da go gi ske mål 5

6 Da gens for løb i ca. klok ke slet kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Bør ne ha ven åb ner. Bør nene sam les på én stue og der spi ses mor gen mad til kl Vi går ind på vo res egne stuer og spi ser frugt og brød. Mod ta gelse af børn og fri leg / Aktiviteter - KLAR PÆDAGOGIK. Vi er på legepladsen eller vi hol der sam ling hvor vi bla. snak ker om da gen, vej ret, års ti derne, bog sta ver og tal og hvad der el lers skal ske i lø bet af da gen. Her ef ter syn ger og le ger vi. Ak ti vi te ter star ter, gå tur og/el ler krea tive be skæf ti gel ser - KLAR PÆDAGOGIK. Bør nene dæk ker bord og spi ser de res med bragte mad, un der hyg ge lige og ro lige for hold. Toi let besøg og håndvask. So ve børn put tes med hi storie læs ning. De an dre børn le ger på le ge plad sen. So ve børn står op. Vi spi ser den med bragte frugt med brød som til be hør. Fri leg / Aktiviteter i flg. KLAR PÆDAGOGIK - enten ude eller inde. Op ryd ning på stuerne. Alle sam les her ef ter på én stue. Bør ne ha vens al min de lige luk ke tids punkt. Be mærk: fre dag luk kes kl Bør ne ha ven luk ker for dem med ud vi det pas nings be hov (gæl der dem hvor begge for æl dre har et do ku men te ret pas nings be hov, ud over den nor male åb nings tid skal være be vil get). 6 da gens for løb prak ti ske op lys nin ger

7 Prak ti ske op lys nin ger Tøj m.m. Da vi er ude i al slags vejr, er det vig tigt at bar net har 2 sæt udendørstøj samt regn tøj og gum mi støv ler med. Over tø jet skal være rum me ligt og in takt, f.eks at ly nå sen vir ker og at regn tø jet er stort nok til at tage uden på an det over tøj. Bar nets over tøj må kunne stå for lidt af hvert. Al over tøj, fod tøj, hjem me sko og mad kasse, be des ven ligst mær ket ty de ligt med navn. Snore o.lign. i bar nets over tøj, an be fa ler vi af sik ker mæs sige år sa ger, at I fjer ner. Fød sels dag Når bar net har fød sels dag, fej res det i bør ne ha ven. I bør ne ha ven sætter vi flag op, og vi dæk ker fød sels dags bord med fød sels dags dug, flag og lys. Vi syn ger fød sels dags sang for fød se la ren, som nor malt de ler lidt ud på stuen (ikke no get krav), f.eks. is eller frugt (se til lige vo res kost fol der). Hver ken i bør ne ha ven el ler i hjem met har vi ga ver med, men alle bør nene har lavet en fælles fødselsdagsgave i børnehaven som gives til fødselaren. Le ge tøj Bar net må ikke med bringe eget le ge tøj i institutionen. Dog må sovebørn gerne medbringe sovebamse/dukke. Af le ve ring og af hent ning Af le ve ring Vi vil gerne have at I kom mer ind og af le ve rer bar net på stuen, så vi ved at I er kom met. Det er vig tigt, at bar net får en god start på da gen husk at for tælle hvis der er sket no get der kunne på virke bar nets dag! Bar net skal helst være i bør ne ha ven in den kl og hvis bar net kom mer se nere, hol der fri el ler er sygt, vil vi gerne vide det. Se af hent ning side 8... prak ti ske op lys nin ger af le ve ring og af hent ning 7

8 Af hent ning Vi vil gerne vide ca. hvor når I hen ter je res barn om ef ter mid da gen, og/el ler om det er en an den per son end den af talte der hen ter. Når bar net bli ver hen tet er det en selvfølge at bar net ryd der op, in den man går. I skal al tid sige far vel til en af de voksne, så der ikke er tvivl om bar net er hen tet, samt strege barnet ud på afkrydsningssedlen. Årets gang i bør ne ha ven Ude liv Fa ste lavn Sankt Hans Ha ve dag Mu sik og sang På ske Bør nene er ude hver dag året rundt. In sti tu tio nen har en dej lig park lig nende-le ge plads og lig ger i an den række fra fjor den, med nem ad gang til netop fjord og strand. Vi ta ger på plan lagte ture i na turen, både stue vis og hele hu set i sam let trop. Ude liv året rundt gi ver god gro bund til sunde, ro bu ste børn som med vir ker til ud vik ling af god mo to rik og af na tur lig be væ gelse i krop pen. Der pyn tes fa ste lavns ris, og vi slår kat ten af tøn den. Vi laver bål og bræn der heks af. Se un der for æl dre sam ar bejde side 11 Stuerne hol der hver mor gen sam ling hvor der også bli ver sun get og spil let. Smit tende glæde og lat ter ved op da gelse af mu sik kens ver den er ty de lig, og er be gyn del sen til en vi dere ud vik ling af bar nets mu si kal ske fær dig he der. Mu sik ken er med til at styrke og ud vikle mo to rik ken fra den tre åri ges grov mo to rik med store be væ gel ser til den seks årige s be hæn dig hed og fin mo to rik, som det at tegne, skrive og spille på in stru ment. Vi maler og tril ler på skeæg, samt klip per pynt. 8 årets gang

9 Jul Skov børn For æl dre mø der Kost po li tik Hver stue afholder julehygge hvor forældrene kan komme og være med til at pynte stuens juletræ. Hele børnehaven deltager i julegudstjeneste i Vor Frue Kirke. Se nær mere i afsnittet: Skovgruppen. Se un der for æl dre sam ar bejde (side 11). Der er ud ar bej det en fol der der for tæl ler ind gå ende om in sti tu tio nens kost po li tik. Skov grup pen (»Skov trol dene«) I pe rio den har vi en skov gruppe til knyt tet bør ne ha ven. Denne gruppe be står af børn, som skal starte i bør ne ha vek lasse til au gust samme år. Af gang og hjem komst Til holds sted 2 3 med ar bej dere fra in sti tu tio nen er fast til knyt tet skov grup pen, som hol der til i bør ne ha vens un de re tage. Skov grup pen for la der bør ne ha ven hver dag kl og er hjemme igen kl Børn og voksne op hol der sig i skov og ved strand og har des u den mu lig hed for at be søge Na tur sko len. Grup pen har en skur vogn med toi let stil let til rå dig hed, i et som mer hus om råde på Røs næs. Sko ven gi ver større ram mer og ud fol del ses mu lig he der for de større børn,så de er godt ru stet til sko le start. årets gang skov grup pen 9

10 Syge børn i bør ne ha ven Smit somme syg domme Børn med smit somme syg domme mod ta ges ikke i bør ne ha ven. Om syge børn kan ge ne relt si ges at de har krav på stille og ro lige om gi vel ser, og en vok sen om kring sig hele ti den og det si ger sig selv at disse be hov, hver ken kan el ler skal vi dække i bør ne ha ven. Al mén til stand Bør nene må kunne følge den dag lige rytme, må kunne komme ud at lege, tage med på ture og være med i an dre plan lagte ak ti vi te ter. Syge børn er ek sem pel vis børn med fe ber, di arré, op kast nin ger, bør ne sår, øjen be tæn delse samt na tur lig vis med div. bør ne syg domme. I tvivls til fælde: kon takt in sti tu tio nen. NB! Per so na let må ikke ud le vere me di cin til bar net. Ulyk kes til fælde Hvis bar net kom mer til skade el ler bli ver sygt i bør ne ha ven, får I straks be sked. Det er der for vig tigt at I hele ti den sør ger for at op da tere te le fon numre (til både hjem og ar bejde) og til ev tu elle kon takt per so ner i vo res kar to tek. Li ge le des op for dres I også til at op da tere vac ci na tions kort - stiv krampe er f.eks. en tem me lig vig tig in for ma tion for ska de stuen! Hvis et barn kom mer til skade, ta ger vi selv føl ge lig med på ska de klinikken og bli ver der til I når frem. 10 syge børn

11 For æl dre sam ar bejde Føl gende ar ran ge men ter til by des for æl dre/børn for at lære hin an den at kende og for at styrke sam ar bej det mel lem hjem og bør ne have. Mod ta gelse af nye børn Ha ve dag Der mod ta ges lø bende nye børn og for æl dre, som bliver budt velkommen af leder eller pædagog fra stuen, og vises rundt i institutionen. Herefter er der en lille samtale om indkøring af barnet samt almindelig orientering. Af hol des en fredag eftermiddag i maj. Prak tisk ar bejde i ha ven - nyt sand i sand kas sen, op sæt ning af hegn, be skæ ring m.m. Dagen afsluttes med fællesspisning. For æl dre møde For æl dre kon sul ta tion Ori en te ring til for æl drene om pæ da go gik og årets gang i bør ne ha ven. Evt. fo re drags hol der ude fra, samt in for ma tio ner om valg til for æl dre be sty rel sen og dens ar bejde. Nye børns for æl dre til by des en sam tale om ind kø rin gen og gen si dig ori en te ring ca. 3 mdr. ef ter bør ne ha ve start. I foråret inden skolestart til by des de kom mende bør ne ha vek las se børns for æl dre en sam tale om de res barns ud vik ling og mo den hed. for æl dre sam ar bejde 11

12 Be sty rel sen funk tion Be sty rel sen hol der møde 5-6 gange år ligt. Det er be sty rel sens op gave at va re tage for æl dre og børns in ter es ser, den dag lige funk tion og vel be fin dende i bør ne ha ven i sam ar bejde med le de ren og per so na let. Den sel ve jende in sti tu tions le delse, be står af en be sty relse der va re ta ger den over ord nede le delse, og af en le der der un der an svar over for be sty rel sen, va re ta ger den pæ dagogi ske- og dag lige ad mi ni stra tive le delse og drift af in sti tu tio nen. Be sty rel sen be står af flg.9 med lem mer Ad mi ni stra tion og øko nomi An dre for hold An sæt tel ser 1 for mand pt. Jør gen Voss 3 for æl dre, for trins vis en fra hver stue (valgt for 2 år). 1 for æl der (valgt for 4 år). 2 selv sup ple rende med lem mer. 1 le der og 1 med ar bej der re præ sen tant som er uden stem me ret. Samt for æl dre valgte sup ple an ter. Be sty rel sen på ser at den sel ve jende in sti tu tions ad mi ni stra tive og øko no mi ske an lig gen der, va re ta ges un der hen syn ta gen til in sti tu tio nens for mål og de reg ler der til en hver tid gæl der for in sti tu tio nens le delse og drift. Be sty rel sen har ret til at un der søge alle for hold der ved- rø rer in sti tu tio nen og til at for lange op lys nin ger af le de ren og per so na let. Be sty rel sen og dens med lem mer kan når som helst af lægge be søg på in sti tu tio nen. Be sty rel sen an sæt ter og af ske di ger per so nale in den for de ram mer, der er fast sat i det af kom mu nen god kendte bud get. An sæt telse af le der sker dog un der for be hold af kom mu nens god ken delse. fort sæt tes næ ste side be sty relse

13 Be sty rel sens øv rige op gave er flg. At ud stikke de over ord nede ret nings li nier for in sti tu tio nens dag lig dag At god kende over ord nede pæ da go gi ske mål og prin cip per. At ar bejde på og styrke sam ar bej det mel lem for æl dre og per so nale. At god kende bud get. Du/I er selv føl ge lig al tid vel komne til rette en per son lig hen ven delse til din stues re præ sen tant. Per so nale Le der: Sous chef: As si sten ter: Nelly Mel balle Bonde Annette Tougaard Gitte Bro nee Lar sen Bente Mortensen Babee Back Holmgaard Pæ da gog med hjæl pere: Nina Ni el sen Jette Ol sen Je anne Prip Kle en dal Amelia Lorentzen Stu de rende: Øvelsespraktikanter periodevis (ulønnet) P.A. elev: Pæ da go gisk assistent ud dan nelse - pe rio de vis ele ver Vi ka rer: Ren gø ring: Inge Wi gan Fryk man Hanne Warnecke Eva Hansen per so nale 13

14 In sti tu tio nens be rø rings fla der/sam ar bejds part nere Dag in sti tu tions kon tor, mu sik skole, bib lio tek, PPR(ta le pæd. og psy ko log), sprogkonsulent, so ci al råd gi ver, Sla gelse Se mi na rium, sund heds ple jer ske, dag ple jen, vug ge stuerne og de an dre dag in sti tu tio ner, sko lerne og sprog sko len, so cial- og sund heds ud dan nel sen samt jobcentret. Lo go be skri velse Det runde logo, fra 2004, med bar ne an sig tet i mid ten af to cirk ler, skal sym bo li sere slo ga net:»bør nene i cen trum«. Nær mere be skre vet: Ka lund borg Asyl Bør ne have er den in sti tu tion der lig ger tæt test på cen trum af Ka lund borg by, der for de to cirk ler. Bør nene er som oven for be skre vet, tæt test på cen trum i byen, og bør nene sæt tes også i cen trum pæ da go gisk, der for det glade bør ne an sigt i mid ten. Ka lund borg Asyl Bør ne have - maj sam ar bejds part nere lo go be skri velse

15

16 Kalundborg Asyl Børnehave har driftsoverenskomst med KA LUND BORG KOM MUNE 4400 KALUNDBORG Mediegrafiker Kim Bonde revideret marts 2015

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere